03.02.2020 Views

Ghid de intervenție pentru Roșia Montană - arhitectură și meșteșuguri tradiționale

Ghidul prezintă caracteristicile istorice principale ale așezării și ale construcțiilor sale valoroase în paralel cu tendințele actuale privind construirea, cu speranța că va fi un instrument util pentru locuitorii din Roșia Montană atunci când intenționează să repare, să reabiliteze, să restaureze construcțiile pe care le dețin. Material realizat în cadrul Școlii de Vară ARA - Programul Adoptă o Casă la Roșia Montană - campania 2019. Publicație apărută cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România, prin Timbrul Arhitecturii și Prince’s Foundation. Editura ARA, 2020.

Ghidul prezintă caracteristicile istorice principale ale așezării și ale construcțiilor sale valoroase în paralel cu tendințele actuale privind construirea, cu speranța că va fi un instrument util pentru locuitorii din Roșia Montană atunci când intenționează să repare, să reabiliteze, să restaureze construcțiile pe care le dețin.

Material realizat în cadrul Școlii de Vară ARA - Programul Adoptă o Casă la Roșia Montană - campania 2019.

Publicație apărută cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România, prin Timbrul Arhitecturii și Prince’s Foundation.

Editura ARA, 2020.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Ghid de intervenție pentru Roșia Montană | Arhitectură și meșteșuguri tradiționale

© a|r|a 2020

Editura ARA - „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”

editura@simpara.ro

www.simpara.ro

Editor: Claudia Apostol, Virgil Apostol

Grafică şi tehnoredactare: Ioana Suceava

Tipărit: Pro Editură şi Tipografie, Bucureşti

Copertă: Frontul nordic al străzii Brazi (reconstituire Claudia Apostol, Alexandra Stoica)

ISBN: 978-606-94955-0-6

Publicație apărută cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România, prin Timbrul Arhitecturii și Prince’s Foundation.

Material realizat în cadrul Școlii de Vară ARA - Programul Adoptă o Casă la Roșia Montană - campania 2019

a|r|a


Cuprins

01. INTRODUCERE 5

02. OBIECTIVUL GHIDULUI 12

03. CARACTERISTICILE GENERALE ALE AȘEZĂRII ISTORICE MINIERE ROȘIA MONTANĂ 13

03.1. Mod de așezare a construcțiilor pe parcelă

03.2. Tipuri de construcții

03.3. Materiale și tehnici constructive tradiționale

04. SITUAȚIA ACTUALĂ – DISFUNCȚII 34

04.1. Construcții noi

Volume disonante prin formă, volum și configurație cu construcțiile existente

Utilizarea unor sisteme constructive neadaptate zonei

04.1. Modificări inadecvate ale construcțiilor istorice

Modificări ale structurii și formei acoperișurilor

Introducerea învelitorilor din materiale improprii

Modificarea finisajelor istorice

Schimbarea tâmplăriilor din lemn cu tâmplării PVC și geam termopan și modificarea formei golurilor

04.3. Modificări agresive ale modului de utilizare și configurare a parcelei

Construcții amplasate defectuos în relație cu parcela și vecinătăți

Înlocuirea delimitărilor istorice

04.4. Intervenții inadecvate în spațiul public

05. RECOMANDĂRI 45

05.1. Folosirea fondului existent

05.2. Folosirea materialor și tehnicilor tradiționale

Prepararea mortarului de var

Realizarea zidăriilor din piatră cu mortar de var

Ziduri din piatră seacă (mauri)

Realizarea tencuielilor

Realizarea profilelor trase

Realizarea arcelor și bolților din zidărie din piatră sau cărămidă

Zidurile și planșee din bârne de lemn

Șarpante tradiționale

Învelitori tradiționale

Tâmplării din lemn

Porți din lemn

06. AUTORIZAREA INTERVENȚIILOR 74

3


4


5

01. INTRODUCERE

Roșia Montană se distinge în peisajul Munților

Apuseni printr-o concentrare excepțională de

mărturii istorice grupate într-o configuraţie cu

o bogată stratificaţie temporală şi fizică definită

prin suprapunerea densă a vestigiilor aşezării

miniere romane, medievale, de epocă modernă

şi din perioada contemporană.

În subteranul Roșiei Montane (cca. 150

km de galerii) a fost documentat cel mai

vast sistem de exploatare minieră auriferă

de epocă romană (sec. II p.Ch.) cunoscut

până în prezent (7 km), un amplu sistem de

exploatare de epoca modernă (sec. XVII-XVIII)

realizat cu praf de pușcă (10 km), completat

de exploatările cu dinamita (53 km) de epocă

contemporană (sec. XIX-XX). Activitatea minieră

a generat la suprafață peisajul industrial

istoric și târgul minier de epocă modernă

desfășurat de-a lungul văii pârâului Roșia.

Ample vestigii romane (necropole, zone sacre,

zone administrative), zone de exploatare

de suprafaţă de epocă romană și epocă

modernă, galerii de coastă, lacuri artificiale

istorice (tăuri), cinci biserici (ortodoxă,

greco-catolică, romano-catolică, unitariană,

reformată), construcții cu fațade urbane,

construcţii şi edificii de la sfârşitul secolului

al XIX-lea (primărie, școală, întreprinderea

minieră, cluburi, popicărie etc) sau ansamblul

locuințelor tradiționale istorice descriu acest

peisaj cultural excepțional, calificat pentru

includerea în patrimoniul universal UNESCO.


6

Starea de conservare a sitului minier în

ansamblu său este medie, însă o parte din

componentele sale, cum este cazul fondului

construit tradițional, se află în stare critică de

conservare.

Așezarea păstra în urmă cu doar 30-40 de ani

imaginea încă netransformată a târgului minier

înfloritor din secolul al XIX-lea. Impresionantele

acoperișuri baroce acoperite cu șindrilă ale

majorității caselor și bisericilor, arhitectura

orășenească a fațadelor îndreptate spre spațiul

public, pavajele străzilor realizate de meșteri

italieni, porțile din lemn sau de zid, construcții

cu spații comerciale și pentru servicii, piața în

care se țineau târguri săptămânale, tăurile cu

funcțiune industrială utilizate pentru agrement

sunt doar câteva elemente cheie ale acestui

târg special din Apuseni.

Centrul istoric la începutul sec. XX, cca. 1900 (foto Csiki

Lajos, Verespatak és Környéke).


7


8

În anii 80 încă se mai conservau acoperișurile

din șindrilă. Începând cu anii 90, intervenții

din ce în ce mai agresive încep să compromită

imaginea istorică a așezării miniere.

Introducerea noilor materiale (tablă, plăci

ondulate de azbociment), fără preocupare

pentru imaginea rezultată, a avut un impact

negativ semnificativ.

De asemenea, un impact negativ puternic îl

au inserțiile unor construcții străine, proces

început odată cu demolarea Palatului Ajtay și

construirea blocului de apartamente în piața

centrală.

Casa nr. 376 în anii 80 (foto. Victor Crețu) – Casa nr. 376 în

anul 2000.

Piața și Palatul Ajtay la începutul sec. XX, cca. 1900 (foto

Csiki Lajos, Verespatak és Környéke) /

Piața și blocul de locuințe colective în prezent.


9


10

Casa Șuluțiu demolată în anul 2007

În ultimii 20 ani, în paralel cu demolările

operate de compania minieră, s-au multiplicat

și intervențiile de modificare a fondului

construit prin transformarea improprie

a construcțiilor existente și construirea

inadecvată a unor construcții noi.

Construcțiile istorice din Roșia Montană

necesită conservare prin întreținere și

restaurare prin lucrări mai speciale de

recuperare a imaginii istorice. Dincolo de

obligațiile legale – care interzic desființarea

construcțiilor istorice, monumentelor istorice,

ansamblurilor istorice sau construcțiilor din

zonele de protecție a monumentelor istorice –

reabilitarea construcțiilor istorice va conduce

la menținerea particularității speciale pe care o

deține Roșia Montană.

Apariția unor construcții noi indiferente față

de fondul construit istoric produce, precum

blocul construit pe locul Palatului Ajtay sau

construcțiile noi edificate în ultimii ani, grave

deteriorări ale caracterului istoric al târgului

minier. Construirea neautorizată trebuie oprită

prin implicarea autorităților locale și centrale,

care au obligația să reglementeze modul de

construire în localitate, în acord cu statutul

juridic de protecție al monumentelor istorice.

Construcții istorice lăsate să se distrugă. În prezent mare

parte dintre acestea au fost demolate.


11


12

02. OBIECTIVUL GHIDULUI

Ghidul prezintă caracteristicile istorice

principale ale așezării și ale construcțiilor

sale valoroase în paralel cu tendințele actuale

privind construirea, cu speranța că va fi un

instrument util pentru locuitorii din Roșia

Montană atunci când intenționează să repare,

să reabiliteze, să restaureze construcțiile pe

care le dețin.

Având în vedere particularitățile fondului

construit de la Roșia Montană, pentru o

mare parte a intervențiilor asupra fondului

construit este necesară consultarea inițială

a unui specialist în domeniul restaurării

monumentelor istorice pentru stabilirea

pașilor necesari realizării unor lucrări viitoare

de reparații sau de construcții. O mare parte

dintre operațiuni pot fi realizate de localnici

sau meșteri locali corect îndrumați, alte lucrări

mai speciale necesită personal de specialitate.

În acest scop, Asociația ARA, activă la Roșia

Montană începând cu anul 2006, poate oferi

localnicilor din Roșia Montană consultanța de

specialitate necesară în momentul inițierii unor

lucrări de restaurare, reparare sau reabilitare a

fondului construit al localității.


13

03. CARACTERISTICILE GENERALE ALE AȘEZĂRII ISTORICE MINIERE ROȘIA MONTANĂ

Aşezarea se desfăşoară de-a lungul văii

pârâului Roşia (local Foieș) încadrată în

zona din vale de masivele Orlea şi Cetate

până în zona amfiteatrului natural delimitat

de masivele muntoase Cârnic, Jig-Văidoaia

şi Letea, unde s-a dezvoltat zona istorică

centrală a satului. Pornind de aici, din Piaţa

centrală, unde erau concentrate numeroase

funcţiuni publice grupate într-un ansamblu

arhitectural-urbanistic cu puternic caracter

de reprezentare, structura urbană se diluează

treptat spre fostele periferii industriale,

caracterizate de gospodăriile miniere compuse

din locuinţă şi instalaţii de prelucrare sau chiar

guri de mină.


14


Frontul nordic al străzii Brazi (sus) și frontul nordic al Pieței (jos) în secolul al XIX-lea - începutul secolului XX

(reconstituire Claudia Apostol, Alexandra Stoica).

15


16

Zonele industriale, reprezentate în trecut

de grupările de instalații pentru măcinarea

minereului (șteampuri), dispărute odată cu

Naționalizarea din 1948, se întrepătrund cu

funcțiunile agricole, pășunatul și pomicultura,

care conturează caracterul zonelor învecinate

cu Roșia Montană – satele Țarina, Balmoșești,

Blidești și parțial satul Corna.

Frontul nordic al pieței centrale în anul 1960 (foto Silviu

Bocaniciu senior).

Piața centrală, 1934 (foto Silviu Bocaniciu Senior).


17

În partea inferioară a așezării, structura liniară

a așezării este punctată în zona actuală a

centrului administrativ, unde se află primăria,

de micro-zone mai dens construite în zona

fostei întreprinderi miniere, a bisericii ortodoxe

și a bisericii greco-catolice.

Acest mod organic de dezvoltare al așezării,

care se raportează la zonele de exploatare

istorice situate în masivele muntoase, a

presupus terasări multiple ale terenului. De

aici decurge o caracteristică importantă a

așezării, în care prezența zidurilor de sprijin

(mauri) și a demisolurilor totale sau parțiale

sunt componente definitorii ale imaginii Roșiei

Montane.

Zona Cătălina (sus) și zona Văidoaia (jos) la începutul sec.

XX, cca. 1900 (foto Csiki Lajos, Verespatak és Környéke).

Tăul Corna și zonele agricole învecinate (foto BACH Alba-

Iulia, 1929).


18

03.1. Mod de așezare a construcțiilor pe parcelă

LEGENDĂ

zone istorice valoroase

spații publice valoroase

zona centrului administrativ (primărie-ansamblul întreprinderea miniere istorice)

zone cu construcții aliniate la drum

zone cu constructii izolate

zone atipice nocive

zone neconstruite/agricole

cimitire

Zona așezării desfășurată de-a lungul văii

Roșiei este caracterizată de amplasarea

construcțiilor de-a lungul căii de circulație

care parcurge valea. Zona situată în amonte

îşi datorează structura şi, implicit, distribuţia

diferită a construcţiilor, condiţionărilor impuse

de neregularităţile terenului bordat de masivele

Jig-Văidoaia şi Cârnic. De o parte și de alta

a văii Roșiei și în jurul zonei istorice centrale

din amonte, fondul construit este caracteristic

zonei muntoase a Apusenilor, cu construcții

risipite așezate pe parcele de mari dimensiuni.

În acest cadru general, se diferențiează

subzone alcătuite din construcții care au în

mare parte caracteristici similare.


19

Subzone liniare, cuprinse între nr. 1–112 și între nr.

215–299.

Caracteristici: densitate mică şi distribuţie neuniformă a

construcţiilor; alinierea caselor la drum; densitate relativ

mare între nr. 57 şi nr. 112.

Subzona Biserica greco-catolică – Biserica ortodoxă,

cuprinsă între nr. 113 – 174, delimitată de cele două

biserici - greco-catolică şi ortodoxă.

Caracteristici: densitate medie a construcţiilor, organizare

de-a lungul drumului şi a unei uliţe care îl dublează.


20

Subzona centrului administrativ, între nr. 175 – 214.

Caracteristici : densitate medie şi construcţii distribuite

neregulat.

Subzona Pieţei, cuprinde construcţiile care delimitează

piaţa, primul tronson din strada Brazi - până la Biserica

reformată - şi pornirile celor două uliţe de acces spre

cimitirul romano-catolic.

Caracteristici: limitele de nord-est şi sud cuprind

construcţii grupate în front închis; densitatea lor atinge

valoarea maximă, raportată la întreaga localitate;

fronturile tronsonului din strada Brazi, inclus în această

subzonă, sunt semiînchise, cu o densitate ridicată;

construcţiile situate în vecinătatea pieţei, pe cele două

uliţe de acces la cimitirul romano-catolic, sunt prelungiri

ale fronturilor deja amintite.


21

Subzona Berg, cuprinde două nuclee, primul, grupat în

jurul grădinii de vară, la nord-vest de piaţă şi al doilea, la

nord faţă de primul.

Caracteristici: construcţii aliniate la stradă, densitate

scăzută; intenţie de grupare în front în cazul primului

nucleu; densitate medie în cazul celui de-al doilea nucleu.

Subzona Cătălina, localizată în vecinătatea accesului în

galeria Cătălina.

Caracteristici: construcţii concentrate în jurul unui nod al

reţelei stradale;


22

Subzona Văidoaia, localizată la limita nord-estică a

satului, la baza masivului Văidoaia.

Caracteristici: construcţii grupate în nuclee mici,

înconjurate de spaţiul public vernacular, traversat de

pârâul Roşia.

Subzona Susași, localizată la sud-vest de Piața centrală,

la baza masivului Cârnic.

Caracteristici: construcţii grupate în nuclee mici,

înconjurate de spaţiul public vernacular, traversat de

pârâul Roşia.


23

Subzona Brazi, aflată în apropierea limitei sud-estice a

satului.

Caracteristici: construcţii aliniate la stradă, concentrate în

jurul unui nod al reţelei stradale.

Fondul construit difuz este compus din construcții

dispersate aleatoriu, fără să fie grupate sau aliniate faţă

de drumuri, direct condiționate de configurația terenului.

Acest mod de ocupare îl întâlnim în special la marginea

satului Roșia și în satele învecinate Țarina, Balmoșești,

Blidești, și parțial în Corna și Gârda Bărbulești.


24

03.2. Tipuri de construcții

Schema curentă de alcătuire a planului

construcțiilor tradiționale din Roșia Montană

este reprezentată de casa cu spațiu de

distribuție exterior (târnaț). Încăperile sunt

accesibile din târnațul dispus pe una dintre

laturile lungi ale dreptunghiului planului.

Mărirea suprafeței construite, atunci când

dimensiunea parcelei a permis, s-a făcut prin

extinderea acestui tip de structură, fie liniar, fie

pe un plan în forma de L.

Casă tradițională cu târnaț, Țarina.

Planuri tradiționale cu spațiu de distribuție exterior (târnaț).


25

Case tradiționale cu târnaț.

Case cu fațade de tip urban, structură de plan

tradițională.


26

Imaginea arhitecturală, dominată de construcţiile

tradiţionale cu spaţiu de distribuţie exterior, este

constant punctată începând cu zona Pieţei de

împrumuturi din repertoriul arhitecturii urbane de

factură clasică sau barocă, manifeste cu precădere

în configurarea faţadelor îndreptate spre spaţiul

public. Trebuie subliniat că chiar și atunci când

fațadele construcțiilor din zona pieței sunt de tip

urban, structura tradițională a planului cu târnaț

rămâne neschimbată.

Construcțiile, așezate în majoritatea cazurilor pe

terenuri cu înclinație mare, au la nivelul inferior

demisolul cu acces direct din spațiul public.

Această configurație este un rezultat nemijlocit al

adaptării spaţiului construit faţă de configuraţia

terenului, în pantă ascendentă față de zona de

acces pe parcelă. Demisolul, separat funcțional

de zona de locuit, era destinat în unele cazuri

activităților industriale (instalațiilor de spălare

a minereului în sezonul rece – jomp). În cazul

construcțiilor din zona pieței, care se disting prin

modul de prelucrare urban al fațadelor, nivelul

inferior (parter) are configurație urbană, cu mai

multe zone de acces direct din piață și gang pentru

accesul pe parcelă. Urmând aceeași tendință,

de inspirație urbană, în zona Berg, mai multe

construcții au porți de zid, veritabile accente

monumentale ale zonei de acces pe parcelă.

Mod de așezare pe teren. Tip tradițional cu demisol accesibil

din spațiul public (sus).

Tip urban cu gang.

Tip tradițional așezat pe teren cu pantă lină.


27

03.3. Materiale și tehnici constructive tradiționale

Două materiale de construcții, piatra și lemnul,

sunt utilizate preponderent la majoritatea

construcțiilor tradiționale din Roșia Montană.

Piatra fără liant (zidăria seacă) este utilizată la

toate lucrările de amenajare a terenului: mauri,

pavaje, delimitări. Zidăria din piatră legată

cu mortar de var este utilizată pe scară largă

pentru realizarea nivelului inferior, demisol sau

parter.

Ziduri din piatră seacă (mauri).

Zidărie din piatră legată cu mortar (foto: Albert Dobrin).


28

Fără să fie o regulă, nivelul inferior este

acoperit uneori cu bolți din piatră. În cazul unor

alcătuiri constructive mai speciale, cum ar fi

bisericile sau construcțiile din piața centrală,

bolțile și arcele cu alcătuiri diverse (cilindrice, a

vella) sunt realizate din cărămidă.

Bolți cilindrice, bolți a vella, planșee din bolțișoare, arce.


Sisteme de boltire

29


30

Zidurile, planșeele peste demisol și parter,

șarpantele sunt realizate în întregime din bârne

de rășinoase legate cu îmbinări dulgherești.

Structura din lemn este protejată la interior și

exterior cu tencuieli din mortar de var fixat cu

ajutorul nuielelor din alun despicat (cercuială).

Modul de construire cu bârne din lemn legate

cu îmbinări dulgherești, îl întâlnim și în cazul

anexelor, dintre care doar o parte sunt tencuite.

De asemenea, porțile și gardurile din lemn erau

prezențe constante ale „fronturilor” ulițelor.

Ziduri, planșee și șarpante din lemn.


Anexe.

31


32

Porți și garduri din lemn.


33

Preferința pentru utilizarea lemnului este

fundamental marcată de folosirea șindrilei la

aproape toate acoperișurile caselor, indiferent

de dimensiuni și caracterul de reprezentare,

la acoperișurile anexelor, porților și chiar

acoperișurile și turnurile bisericilor.

Uliță din Roșia Montană în anii 30 (foto Silviu Bocaniciu senior).


34

04. SITUAȚIA ACTUALĂ – DISFUNCȚII

Starea generală gravă a fondului construit din

Roșia Montană este urmarea lipsei lucrărilor

de întreținere curentă care a urmat depopulării

accentuate din ultimii 20 de ani. O mare

parte dintre construcții sunt lăsate în stare

de ruină, altele sunt proptite sau au învelitori

provizorii care nu își mai îndeplinesc funcția. La

această imagine generală dezolantă se adaugă

intervențiile recente de modificare a fondului

construit istoric prin inserția unor construcții

noi străine prin formă sau mod de construire și

intervențiile inadecvate cu materiale moderne

nocive pentru imaginea și comportamentul

construcțiilor istorice.

04.1. Construcții noi

Volume disonante prin formă, volum și

configurație cu construcțiile existente

Construcțiile cu volum mare, ieșite din

scara locului devin ecrane care maschează

fondul construit existent și peisajul natural al

localității. Introducerea unor accente verticale

străine (sugestii de foișoare), scindarea

acoperișurilor în forme atipice sau construirea

densă în zone răsfirate sau neconstruite

modifică radical profilul longitudinal al ulițelor,

punctate în trecut doar de accentele verticale

ale turnurilor bisericilor, proiectate pe versanții

masivelor muntoase.

Aceste disfuncții majore sunt rezultatul

modului improvizat de a construi, fără o

direcție generală de abordare a construirii și

dezvoltării în zonă, în dezacord cu specificul

istoric al localității.

Transformări recente prin introducerea unor volume disonante prin formă, volum, configurație cu fondul construit istoric

(sus - profil longitudinat istoric; jos - profil recent).


35

Utilizarea unor sisteme constructive

neadaptate zonei

Materialele și finisajele moderne sunt

introduse treptat în multe localități din

România, iar Roșia Montană nu face excepție.

Construcții cu pereți din BCA, „bolțari” de

beton sau cărămidă cu goluri netencuite,

învelitorile din tablă colorată, închideri și

placajele din PVC sau panouri din tablă

denaturează imaginea istorică a târgului

tradițional.

Menționăm că utilizarea materialelor și

tehnicilor de construcție noi nu sunt în

principiu o modalitate greșită de abordare, ci

modul defectuos de folosire. Edificarea unei

construcții de calitate este un demers complex,

care nu poate fi făcută fără proiect, în mod

indiferent față de vecinătăți și context, de către

executanți care urmăresc doar punerea în

operă rapidă prin simplificarea operațiunilor.

Utilizări de materiale neadaptate zonei

Materiale neadaptate


36

04.1. Modificări inadecvate ale construcțiilor istorice

Modificări ale structurii și formei

acoperișurilor

Un proces aflat în desfășurare la Roșia

Montană este simplificarea formei

acoperișurilor, prin transformarea celor în

patru ape în acoperișuri cu două ape. Dictată

în majoritatea cazurilor de comoditatea

excutanților, simplificarea formei este

secondată de realizarea unor pante mai

line, care conduce la transformarea totală a

configurației spațiale a construcțiilor istorice.

Șarpantele sunt în general improvizate, din

elemente subdimensionate, fără îmbinări

tradiționale, prin batere în cuie.

Acoperiș modificat – Casa parohială greco-catolică.


37

Introducerea învelitorilor din materiale

improprii unui sit istoric – tablă vopsită, tablă

formată, plăci ondulate din azbociment

Învelitorile tradiționale din șindrilă, care

defineau imaginea așezării sunt astăzi practiv

înlocuite în totalitate cu tablă, tablă profilată

sau plăci ondulate de azbociment (cu excepția

a câtorva învelitori din șindrilă restaurate

recent). Amestecul de materiale, culori și

texturi ale învelitorilor creează o imagine

dezorganizată și lipsită total de calități vizuale.

Perspectivele descendente care se deschid

asupra așezării din zonele mai înalte sunt

poluate vizual puternic de acest mozaic de

calitate îndoielnică.

Învelitori modificatei.


38

Modificarea finisajelor istorice

Una din operațiunile distructive de mare

amploare este reprezentată de tencuielile cu

mortare ciment (tencuieli lise sau stropite)

care în timp au condus la accentuarea

umidității în zidurile construcțiilor istorice.

Acest proces început în urmă cu peste 20 de

ani este continuat în prezent de termoizolările

cu polistiren, veritabile bariere pentru vapori,

care favorizează dezvoltarea condensului între

polistiren și lemn. În timp cauzează dezvoltarea

atacurilor biologice asupra lemnului și

formarea mucegaiurilor la interior. Pe lângă

aceste dezavantaje funcționale, tencuirea cu

ciment și montarea termoizolației a implicat

desființarea profilaturilor caracteristice ale

construcțiilor istorice – cornișe, solbancuri,

prelucările de colț sau chiar însemnele miniere

prezente pe fațadele multor construcții.

Tencuite cu strop de ciment cenușiu

sau termoizolate și finisate cu tencuieli

„decorative” strident colorate, albele construcții

istorice sunt lipsite astfel de toate elementele

care le confereau calitate arhtiecturală.

Finisaje din mortar de ciment.


39

Schimbarea tâmplăriilor din lemn cu tâmplării

PVC și geam termopan și modificarea formei

golurilor

Utilizarea tâmplăriei din PVC alb reprezintă nu

numai în Roșia Montană, ci și în toate zonele

istorice din întreaga țară o tendință din ce în

ce mai agresivă. Standardizarea excesivă a

acestor produse determină utilizarea aceluiași

tip de profile de PVC pentru toate dimensiunile

de goluri. Astfel, se întâlnesc la cercevelele

ferestrelor cu dimensiuni obișnuite (60x120 cm)

profile utilizate pentru uși (90x200 cm). Acest

mod de utilizare contrastează cu structura

unor ferestre istorice, care sunt alcătuite din

elemente cu dimensiuni mai mici, adaptate

dimensiunilor golului în care sunt montate.

Împărțirea în ochiuri (cercevele) este dictată

aproape exclusiv de comoditatea executantului,

fără nici o preocupare pentru cadrul

arhitectural al construcției unde urmează să fie

amplasate.

Modificări goluri.

Înlocuire tâmplării din lemn cu tâmplărie PVC.


40

04.3. Modificări agresive ale modului de utilizare și configurare a parcelei

Construcții amplasate defectuos în relație cu

parcela și vecinătăți

Modul tradițional de așezare pe teren a

generat tipuri diverse de utilizare a parcelei,

cu caracteristici asemănătoare (nu identice)

în funcție de zona în care sunt amplasate

în cadrul așezării. Pe de altă parte, fondul

construit de la Roșia Montană este constituit

în cea mai mare parte încă din sec. al XIX-lea.

Aceste coordonate determină necesitatea

raportării inserțiilor noi la structura urbană

și construcțiile istorice conservate. Numai o

analiză de specialitate poate oferi fundamentul

pentru amplasarea coerentă a construcțiilor

noi pe teren. Exemplele de construcții recente

inserate în sit relevă această necesitate:

gabarite mari (locuințe monobloc, garaje

și ateliere de mari dimensiuni), poziționări

defectuoase în raport cu vecinătățile și

spațiul public (ecrane la stradă în zone mai

puțin construite, ecrane pentru perspective

valoroase), limbaj arhitectural străin zonei.

Tipuri de ocupare excesivă a parcelei.


41

Înlocuirea delimitărilor istorice

Înlocuirea gardurilor și porților din lemn cu

elemente metalice opace sau transparente

este un proces aproape generalizat. Cu toate

acestea, au mai supraviețuit mărturii ale

modului tradițional de delimitare, care trebuie

reactivat. Lipsa întreținerii zidurilor de sprijin

din piatră seacă conduce treptat la aplatizarea

caracteristicii speciale de așezare terasată a

târgului minier.

Delimitări metalice recente.


42

04.4. Intervenții inadecvate în spațiul public

O intervenție semnificativă asupra spațiului

public s-a produs în urmă cu 15 ani odată

cu introducerea asfaltului în zona pieței și a

ulițelor care merg spre zonele Brazi și Berg.

S-a renunțat astfel la pavajele din piatră atent

lucrate de către meșteri italieni. Pavajele

istorice aveau rigolă centrală care permitea

scurgerea torenților care se formează la

fiecare ploaie mai consistentă. În prezent,

asfaltul având pante de scurgere spre exterior,

conduce apa spre construcțiile care flanchează

ulițele.

Ulițe asfaltate în zona centrală.


43

Detaliu pavaj cu rigolă centrală.

Pavajele istorice ale Pieței și ulițelor spre Brazi și Berg.


44

Problemele infrastructurii urbane sunt multiple

și trebuie să facă cât mai curând obiectul unor

proiecte ale administrației locale. Realizarea

unui sistem de canalizare centralizat, finalizat

cu stație de epurare, îngroparea infrastructurii

aeriene (energie electrică, telefonie, internet),

iluminat public adaptat caracterului istoric al

localității, amenajări ale piețelor și spațiilor verzi,

acum mobilate ad-hoc cu elemente amalgamate

(pavaje din marmură, din piatră cubică, din beton,

foișoare acoperite cu bitum, panouri solare etc).


45

05. RECOMANDĂRI

Motivele invocate de proprietarii unor construcții istorice pentru argumentarea

unei intervenții improprii, cu materiale noi, sau a lipsei totale de acțiune este

costul ridicat al lucrărilor de restaurare, lipsa materialelor tradiționale și lipsa

meșterilor tradiționali.

În primul rând, în majoritatea cazurilor, necesitatea

unor lucrări ample de reparare sau conservarerestaurare

devine prioritară doar după perioade

lungi în care nu s-a realizat nici o lucrare de

întreținere curentă. Prin urmare, fie că sunt

necesare lucrări de restaurare, fie că sunt lucrări

de reparații generale, costul intervențiilor este

implicit semnificativ mai mare decât al unor

intervenții de reparații, realizate la intervale de timp scurte, cu costuri

moderate și eșalonate.

Agravarea stării de conservare este cauzată în multe cazuri de folosirea

materialelor moderne, al căror comportament nu a fost încă testat în timp. De

exemplu, dintre materialele moderne la care s-a putut urmări comportamentul

defectuos în timp, mortarul de ciment are cele mai grave urmări. Deși are o

rezistență mecanică mai mare decât mortarul de

var, utilizarea tencuielilor de ciment la construcțiile

istorice modifică comportamentul zidăriilor prin

favorizarea acumulărilor de apă în masa zidurilor.

Compoziția și structura mortarului de ciment nu

permite evaporarea apei acumulate în mod natural

în ziduri. Apa captivă îngheață în sezonul rece,

își mărește volumul și conduce la distrugerea

zidăriilor. De asemenea, apa stagnantă în ziduri favorizează formarea

mucegaiurilor și atacurilor biologice diverse, care se extind cu rapiditate la

părțile din lemn ale construcțiilor.


46

Materialele de

construcție realizate

tradițional pot avea în

unele cazuri prețuri

mai ridicate, cauzate

de scăderea drastică

a cererii pe piață a

acestor materiale. Cu

toate acestea, în cazul Roșiei Montane, prețurile

materialelor principale de construcție (lemn, piatră,

var) sunt în general scăzute, fiind produse local.

Problema principală este lipsa meșterilor

tradiționali sau mai bine spus renunțarea

meșterilor locali la realizarea lucrărilor tradiționale

din lipsa cererii de astfel de lucrări, dar mai

ales prin orientarea spre tehnici de construire

simplificate, care nu au trecut proba timpului,

așa cum au făcut-o deja tehnicile tradiționale.

De exemplu, o construcție din BCA, cu plăci din

beton armat nu are o izolație termică eficientă.

Termoizolarea cu polistiren, ca și tencuiala de

ciment, devine o barieră pentru vaporii de apă care

favorizează formarea atacurilor biologice.


47

Lucrările tradiționale, fiind realizate manual, cum

ar fi învelitorile din șindrilă sau lucrările de fierărie

(feronerii) vor avea

inevitabil un cost mai

mare în comparație cu

materialele moderne,

prefabricate, industriale.

Reorientarea meșterilor

din zonă spre aceste

tipuri de lucrări prin

creșterea cererii va avea efecte benefice pentru

zonă, iar pe termen lung va conduce la reducerea

costurilor unor astfel de lucrări, așa cum se

întâmpla încă în anii 80 ai secolului trecut, când

încă se utilizau pe scară largă acoperișurile din

șindrilă. Un efect al unei astfel de tendințe poate fi

scăderea cu cca. 30-50% în ultimii 10 ani a prețului

varului pastă, utilizat din ce în ce mai mult la

lucrări în Roșia Montană.

Pe de altă parte, privite în ansamblu, costurile

implicate de repararea, reabilitarea sau restaurarea

unor construcții istorice cu materiale și tehnici

tradiționale nu este o activitate extrem de scumpă,

așa cum se vehiculează în prezent în legătură

cu lucrările de restaurare. Specificul lucrărilor

necesare la Roșia Montană nu necesită mână

de lucru specializată exclusiv în restaurare, ci o

reactivare a tehnicilor latente.


48

05.1. Folosirea fondului existent

Înainte de luarea unei decizii privind edificarea

unei construcții noi, analiza atentă a

potențialului fondului construit existent poate

furniza răspunsuri utile privind rezolvarea

necesarului de spațiu. În majoritatea cazurilor,

podurile și demisolurile sunt neutilizate, însă

pot adăposti spații pentru de locuire, spații

tehnice, spații de depozitare sau spații-anexă,

ateliere sau birouri.

Pentru transformarea podurilor în mansardă,

trebuie realizată termoizolarea și asigurarea

ventilației învelitorii. O termoizolație groasă

de min. 10-15 cm (de ex. vată minerală saltea

sau placă rigidă cu folie anticondens) se

poate monta între căpriori, după placarea pe

exterior a căpriorilor cu scândură (astereală).

Peste astereală se montează folie de protecție

suplimentară, cu rol de difuzie a vaporilor,

iar prin intermediul laților longitudinali

și transversali se montează învelitoarea.

Iluminarea naturală poate fi obținută prin

realizarea unor lucarne de mici dimensiuni,

montarea unor ferestre în planul acoperișului

sau, atunci când este posibil, montarea

ferestrelor în timpanele acoperișurilor în două

ape. Forma, dimensiunile și poziția acestor

elemente trebuie atent aleasă, astfel încât să

nu denatureze imaginea generală a formei

acoperișului istoric. O caracteristică istorică a

acoperișurilor de șindrilă este reprezentată de

prezența ochiurilor de fum, care pot fi utilizate

pentru obținerea unui iluminat moderat,

potrivit pentru funcțiunile de noapte.

Utilizarea podurilor ca spații de noapte poate

face loc transformării altor spații de la nivelul

inferior în bucătării, băi sau spații de zi. De

asemenea, în unele situații, amplasarea unor

anexe în vecinătatea construcției principale

poate oferi prin conectarea spațiilor zone de

extindere a suprafeței utile a locuinței.

Secțiune caracteristică mansardă.


49


50

05.2. Folosirea materialor și tehnicilor tradiționale

Prepararea mortarului de var

Pentru realizarea mortarului de var este

necesară preparea sau achiziționarea varului

pastă. Acesta se poate obține prin stingerea

pietrei de var și depozitarea în gropi de var a

varului proaspăt stins timp de minim 6 luni

pentru maturare. În satele învecinate, mai sunt

încă active vărării de unde se poate procura

piatra de var. De asemenea, varul stins sub

formă de pastă se poate achiziționa de la

magazinele de materiale de construcții din

zonă.

Rețeta mortarului de var este de 1 parte pastă

de var și trei părți de nisip. Proporția varului

pastă poate fi crescută în cazul lucrărilor mai

speciale, cum ar fi profilaturile. Pentru sporirea

rezistenței, în zonele cu umiditate mai mare a

zidului, se pot folosi aditivi din cărămidă pisată

(praf cu fragmente de cărămidă, în funcție

de utilizare (granulație până la 3 mm pentru

mortar de zidărie, 1-2 mm pentru tencuieli, 0,5

mm profilaturi sau finisaje).

Pentru obținerea unei tencuieli de calitate,

trebuie avut în vedere că varul face priză prin

carbonatarea hidroxidului de calciu (varul stins

Ca(OH)2) printr-o reacţie lentă cu dioxidul de

carbon atmosferic (CO2), în prezenţa apei.

Priza trebuie să se facă lent, mortarul trebuind

să fie menţinut umed pentru a permite

carbonatarea în masă a mortarului. Având

în vedere că priza se face lent, în prezența

umidității, operațiunile cu mortar de var nu

trebuie să se desfăşoare când există pericolul

de îngheţ.

Prepararea mortarului se face manual, cu sapa

sau mecanizat cu malaxorul (cu betoniera nu

se obține un amestec omogen), fără adaos de

apă, apa din varul pastă fiind suficientă pentru

obținerea mortarului.

Prepararea mortarului de var.


51


52

Realizarea zidăriilor din piatră cu mortar de var

Zidurile sunt construite cu pietre alternate atât

de-a lungul liniei zidului, cât şi perpendicular

pe aceasta, astfel încât să fie asigurate

legături multiple pe direcție perpendiculară.

Piatra, zidită cu mortar de var, este aşezată în

asize (straturi) de 10-30 cm, cu elemente de

compensare (piatră mai plată, fragmente de

piatră) a înălţimii diferite a pietrelor până la

înălţimea relativă a unei asize. Pietrele sunt

aşezate în cadrul asizelor astfel încât unui rost

vertical din asiza inferioară să nu îi corespundă

alt rost în cadrul asizei curente. La intervale

de 60-80 cm se realizează paturi de egalizare,

unde prin metoda compensării se realizează

orizontalizarea tronsoanelor orizontale de

zidărie.

Pentru obținerea unui zid cu rezistență sporită,

„țesătura” pietrelor trebuie să fie realizată

prin alternare pietrelor și la interiorul zidului.

Facem această mențiune pentru că multe

ziduri sunt realizate cu atenție doar la linia

suprafețelor exterioare (paramente), iar

interiorul este umplut cu piatră măruntă, nisip

sau piatră pisată. În timp, acest sistem este

ineficient, conducând după acțiunea ciclurilor

îngheț-dezgheț la separarea paramentelor și

cedarea zidului. Acest proces este favorizat

de următoarele acțiuni întâlnite frecvent.

Zidul construit în tehnică tradițională nu are

hidroizolație, iar apa absorbită de zid prin

capilaritate este eliminată prin rosturile și

tencuielile din mortar de var la exterior. Atunci

când un astfel de zid este tencuit cu mortar de

ciment, acest circuit al vaporilor este blocat în

interiorul zidurilor, iar în sezonul rece îngheață

în interiorul zidului, își mărește volumul și

conduce la cedarea (înclinarea, fracturarea)

zidurilor.

Modul de așezare a pietrelor în zid:

mod corect de legare a zidăriei (sus);

modalitate necorespunzătoare - fără legături transversale (mijloc);

mecanismul distrugerii zidurilor fără legături transversale (jos).


53


54

Ziduri din piatră seacă – mauri

Aceste ziduri sunt realizate prin simpla aşezare

a pietrelor, cu o mare atenţie acordată modului

de contact dintre blocuri. Principiul alternării

blocurilor așezate în lungul liniei zidurilor cu

blocuri dispuse transversal spre interiorul

zidului este esențial pentru stabilitatea zidului.

Ca și în cazul zidăriei cu mortar, la intervale

de 60-80 cm se urmărește realizarea unui

paturilor orizontale. Rosturile dintre pietre

rămase libere ca urmare a lipsei mortarului

se completează cu fragmente mici de piatră

(bușoane).

Maurul din piatră seacă, cu rol de susținere a

unei terase, permite apei acumulate în spatele

său îl traverseze. În spatele paramentului,

realizat de obicei ușor înclinat spre interior la

partea superioară, se realizează o umplutură

din piatră spartă. Umplutura filtrează apa și

împiedică colmatarea rosturilor zidului de

sprijin. Coronamentul zidului se realizeză

din pietre așezate mai stâns, perpendiculare

pe linia paramentului pentru a asigura o

rezistență sporită zidului la partea superioară.

Principii de alcătuire a zidurilor din piatră seacă :

- implantarea în sol prin intermediul fundației;

- asigurarea legăturilor transversale ;

- realizarea asizelor orizontale de reglaj;

- umplutură - filtru în spatele zidului.


55


56

Realizarea tencuielilor

Tencuiala se aplică în trei straturi după udarea

în exces a suportului pe care se aplică (zidărie

de piatră, cărămidă sau strat de tencuială

existent sau aplicat anterior). Primul strat

(grundul) acoperă denivelările zidăriei din

piatră sau completează spațiile dintre nuielile

de alun ale cercuielii, în cazul zidurilor din

lemn. Cu cel de-al doilea stat se uniformizează

suprafața, iar cu cel de-al treilea (tinciul)

se finisează. Între aplicarea straturilor este

recomandat să se asigure 5-6 zile pentru

întărire (carbonatare) și să se mențină prin

udare regulată umiditatea mortarului aplicat.

În cazul zidurilor din lemn, anterior aplicării

tencuielii, se bat în cuie ramuri de alun

despicate pe lungime (cercuială). Ramurile

de alun, groase de cca. 1,5-2 cm, se despică

în lung și se montează imediat după tăiere,

când încă sunt verzi. Ramurile se montează

pe direcție oblică, la distanță de 2-3 cm, cu

zona circulară orintată spre preretele din

lemn. În acest mod, tencuiala va fi conectată

corespunzător cu zidul din lemn.

Modul de execuție al tencuielii de var:

montarea cercuielii și aplicarea grundulu (dreapta);

aplicarea celui de-al doilea strat și aplicarea tinciului (stânga).


57


58

Realizarea profilelor trase

Cornișele, solbancurile ferestrelor sau

registrele mediane profilate se realizează

cu șabloane ghidate pe șine din lemn fixate

provizoriu în zidărie. Șablonul este compus

din una sau două plăci de lemn decupate după

o formă apropiată de cea a profilaturii finite

și o placă din tablă subțire (de zinc) cu forma

profilaturii, ieșită față de placa/plăcile din lemn

cu cca. 3-5 mm.

Grosimea mortarului de var aplicat pentru

realizarea tencuielilor sau profilaturilor nu

trebuie să depășească 5 cm. În zonele în

care zidăriile sunt adâncite puternic, pentru

evitarea încărcării cu mortar, pot fi integrate

în tencuiala crudă bucăți de cărămidă sau

țiglă. În zonele unde urmează să fie realizate

profilaturi, la distanță de maxim. 5 cm de linia

finită a profilului, se scot din zidărie progresiv,

în consolă, elemente din piatră sau cărămidă

(mai practic) care vor constitui suportul pentru

tencuiala profilaturii.

Modul de execuție al profilelor trase:

șablonul, fixarea șinelor de ghidaj ale șablonului;

eliminarea succesivă a surplusului de mortar cu șablonul.


59


60

Realizarea arcelor și bolților din zidărie din

piatră sau cărămidă

Sistemele de boltire folosite pentru închiderea

la partea superioară a golurilor în ziduri

sau pentru acoperirea spațiilor cunosc trei

rezolvări curente, secțiunea în plin cintru

(semicirculară), arcul aplatizat sau arcul în

formă de mâner de coş. Izolat se întâlnesc și

sisteme de acoperire cu bolțișoare, compuse

din grinzi metalice dispuse la distanță de cca.

1 m, între care sunt realizate bolți (bolțișoare)

foarte aplatizate.

Bolțile circulare, bolțile plate și arcele de goluri

sunt realizate pe eșafodaje din lemn sprijinite

pe popi sau chiar pe zidăria de la baza (punctul

de naștere) bolții sau arcului. Bolțile speciale,

de tip a vella, sunt realizate fără cofraj, prin

așezarea diagonală a rândurilor inclinate

de cărămidă. Execuția acestor elemente de

acoperire necesită meșteri specializați.

Tipuri de eșafodaje pentru arce sau bolți cilindrice.

Eșafodaj pentru sprijinirea unui arc existent (dreapta jos).


61


62

Zidurile și planșee din bârne de lemn

Zidurile din lemn sunt realizate din grinzi

orizontale (sistem „blockbau”) cu secţiunea de

15 (lăţime) x 20-30 cm (înălţime), aşezate unele

peste altele și solidarizate prin intermediul

unor cepuri din lemn (melci). La colţuri, grinzile

sunt legate prin teşire în sistemul coadă de

rândunică, iar acolo unde sunt amplasate

golurile, grinzile se crestează şi se îmbină în

montanţi verticali (usciori) cu șanțuri verticale.

Planşeele majorităţii construcţiilor sunt

realizate din elemente similare folosite la

pereţi, însă aşezate culcat. Astfel, planşeul

(ştucătura) este alcătuit prin alăturarea şi

solidarizarea cu cepuri a grinzilor, rezultând o

placă-planșeu din lemn.

Comportamentul structural ale unei astfel de

alcătuiri, cu pereți și planșee din bârne este

foarte bun în comparație cu alte sisteme (de

exemplu pereți de BCA și planșee pe centuri

din BA). „Cutia” din bârne de lemn legate pe

toate cele 6 fețe este practiv nedeformabilă.

Tipuri de chertări curente:

- cep și scobitură (sus);

- chertări la jumătate (mijloc);

- chertări în coadă de rândunică (jos).


63

Un alt avantaj important este izolarea termică

foarte bună, fiind realizată nu numai la nivelul

pereților, cât și la nivelul planșeelor, acolo unde

pierderile de căldură sunt cele mai mari. Prin

comparație, izolația termică a unui perete de

15 cm din lemn este echivalentă cu cea a unui

perete de 30 cm din BCA. Având în vedere că

grosimea zidurilor din BCA este de 20 cm,

rezultă că cei 15 cm din bârnă din lemn sunt

un izolator termic de 2 ori mai bun față de

un zid de BCA. Dacă ne raportăm la un zid

de cărămidă, cei 15 cm de bârnă echivalează

cu cca. 50-60 cm de cărămidă. Prin urmare,

necesitatea izolării termice a unui perete

din bârne din lemn nu este o necesitate.

Îmbunătățirea comportamentului termic al

unei construcții tradiționale se poate face prin

folosirea la interior a tencuielilor cu capacitătți

termoizolante și izolarea cu vată minerală a

planșeelor, în special cel superior, unde sunt

concentrate cele mai mari pierderi de căldură.

Structura zidului din bârne de lemn.


64

Structura șarpantei curente

Șarpante tradiționale

Șarpanta curentă întâlnită la Roşia Montană

în cazul construcţiilor tradiţionale este ferma

simplă compusă din grindă-coardă, căpriori

și clește. Elementele sunt îmbinate prin

chertare, cep și scobitură la capătul inferior al

căpriorului, îmbinare la jumătate la capetele

superioare ale căpriorilor și la îmbinarea cu

cleștele. Îmbinarea în coamă a căpriorilor

și îmbinările dintre clește și căpriori sunt

solidarizate cu cuie din lemn. Fermele sunt

așezate pe cosoroabe perimetrale montate

peste planșeul din grinzi de lemn. Cosoroaba

este dublată perimetral la distanță de cca. 1m

cu o grindă din lemn îmbinată prin chertare

la jumătate cu coardele fermei. Această

configurație previne deformarea ansamblului

șarpantei în plan orizontal. De asemenea,

dublajul cosoroabei conduce la reducerea

numărului de coarde și oferă condițiile pentru

amplasarea coamelor înclinate la acoperișurile

în patru ape.

Forma majorității acoperișurilor de la Roșia

Montană este în patru ape, mare parte a

fondului construit datând de la sfârșitul sec.

al XVIII-lea și prima parte a sec. al XIX-lea.

Aceste acoperișuri, cu forme simple sau mai

complexe (acoperișurile de tip baroc), erau

toate acoperite cu șindrilă, material adaptat

foarte bine acestei forme. Fără să fie o tendință

generală, un procent mai mic, reprezentat de

construcțiile construite la sfârșitul sec. al XIX-


65

lea și începutul sec. XX au acoperișuri în două

ape, de multe ori acoperite cu plăci-solzi din

fibro-ciment și țigla trasă.

Multe din construcţiile de la Roşia Montană

aveau acoperişuri în două registre, de influenţă

barocă. În prezent se mai păstrează doar

câteva acoperişuri de acest tip. În aceste

cazuri, formei de tip baroc nu îi corespunde o

rezolvare structurală tipică șarpantei baroce.

Forma este obţinută pe o structură tradiţională

tip fermă, căreia i se adaugă spre exterior, la

nivelul frângerii, un element perimetral din

lemn, prelucrat în unele cazuri cu profilatură.

O structură pseudo-barocă au și coifurile

Bisericilor unitariană şi reformată, forma

acestora fiind obținută prin așezarea pe

căpriori a unor romanate.

Pe de altă parte, șarpanta Bisericii grecocatolice

are o structură barocă tipică, cu

sistem de tensionare compus din arbaletieri,

antretoază, coardă și contrafișe puternice,

fără ca la exterior să îi corespunde scindarea

acoperișului în două registre, de tip baroc.

Un alt tip special de șarpantă întâlnit la

Roșia Montană este cel eclectic, așa cum

era şarpanta Şcolii Vechi, distrusă cu ocazia

ultimelor lucrări de „restaurare”. Acest tip este

caracterizat de prezenţa unui sistem intern de

preluare a eforturilor, compus din arbaletieri

care dublează căpriorii, corzi, antretoază și

bară de tensiune.

Tipuri de șarpante istorice utilizate la Roșia Montană


66

Turnurile bisericilor ortodoxe şi greco-catolice

din Roşia Montană şi Corna au structuri

complexe din lemn dezvoltate în sistemul

șarpantei pe scaune cu contravântuiri dese

și puternice. Cea mai puternică impresie

o face însă, fără îndoială, turnul elansat al

bisercii greco-catolice, cu mult mai înalt

decât turnurile celorlaltor biserici de la Roşia

Montană şi neobişnuit de înalt (32 m doar

structura de lemn a coifului) în contextul

general al arhitecturii de cult a zonei.

Șarpante și structuri din lemn speciale.


67

Învelitori tradiționale

Până spre sfârşitul secolului al XIX-lea,

învelitorile acoperişurilor de la Roşia Montană

au fost realizate în totalitate din şindrilă. Apariţia

altor materiale de învelitoare, precum ţigla

ceramică (în varianta profilată trasă) sau solzii

de fibrociment nu a determinat renunţarea la

învelitorile tradiţionale din şindrilă. Chiar și în

prezent se păstrează multe învelitori din șindrilă

sub învelitorile improprii realizate în perioadă

recentă.

Şindrila este obţinută prin despicarea lemnului

de rășinoase în plăci de lemn lungi de cca. 40 cm,

late de 8-12 cm și groase de 1-1,5 cm. Una dintre

laturile plăcii de lemn se ascute, iar pe cealaltă

latură se taie un șanț (horjeală) pentru îmbinarea

cu latura ascuțită a elementului alăturat.

Şindrilele astfel îmbinate pe rânduri sunt bătute

cu cuie mici pe şipci (lați 3x5 cm). Rândurile de

șindrile sunt așezate decalat (țesut) unele față de

altele. În funcție de suprapunerea rândurilor de

șindrilă, modul de montare se denumește la un

rând (distanța lați cca. 25 cm) sau la două rânduri

(distanță lați cca. 17 cm). Rezistența în timp a

învelitorii din șindrilă la două rânduri este mult

superioară celei bătute la un rând. Dacă șindrila

este tratată (biocidată) și protejată la intervale de

2-3 ani cu ulei de in, viața unui astfel de acoperiș,

cu șindrila bătută la două rânduri, poate ajunge

la 30-40 de ani. Montată la un singur rând, fără

tratament, șindrila are o perioadă de viață în jur

de 10 ani.

Tipuri de montare a șindrilei


68

Învelitori din șindrilă.


69

Coamele înclinate ale acoperişurilor în patru

ape sunt racordate circular prin tăierea

șindrilelor în formă de trapez. În cazul anexelor

sau unor porți acoperite în patru ape se

folosește tipul de coamă obținut prin unirea

pe lungime a două câtre două șindrile. Coama

orizontală este realizată prin prelungirea uneia

dintre ape deasupra celeilalte ape.

Învelitoarea din solzi de fibrociment

(azbocimentul nu se mai utilizează, fiind un

produs cancerigen) se bate în cuie cu cap

mare pe lați dispuși la distanță de 28 cm.

Plăcile pătrate cu un colț teșit sunt așezate

diagonal. Pentru streașină, coamă și laterale

(acoperișuri în două ape) sunt montate

elemente dreptunghiulare cu două colțuri

teșite. Coamele sunt protejate cu elemente cu

profil semicircular din fibrociment.

Recomandăm ca utilizarea actuală a

învelitorilor tradiționale să fie făcută în

sistemul ventilat – astereală din scândură –

folie anticondens sau de protecție – lați pentru

strat de ventilație sub învelitoare. Elementele

din lemn se vor usca după perioadele ploioase,

încetinind formarea agenților biodeteriogeni.

Acoperișuri din solzi de fibrociment.


70

Tâmplărie nouă realizată după un model listoric:

rândul exterior cu geam simplu, rândul interior cu geam

termopan 15 mm.


71

Tâmplării din lemn

Utilizarea tâmplăriilor tradiționale din lemn

este esențială pentru menținerea imaginii

istorice a construcțiilor. În majoritatea

cazurilor, tâmplăriile din lemn au secțiuni cu

dimensiuni mici care nu pot fi reproduse în

sistemul pentru geam termopan; din cauza

greutății sporite, geamul termopan necesită

profile cu secțiuni mari. Tâmplăriile tradiționale

au profilaturi și elemente de feronerie specifice

(balamale de fierar, colțare de întărire), care

nu se regăsesc în cazul tâmplăriilor cu geam

termopan.

Pentru îmbunătățirea termică a tâmplării

istorice, în unele cazuri se poate monta geam

termopan cu grosime mai mică (13 mm în loc

de 22 mm) pe tâmplăriile existente. Atunci

când nu este posibil, se poate introduce o

tâmplărie din lemn cu geam termopan la

interior. Tâmplăriile istorice au deschiderea

spre exterior, iar tâmplăria cu geam termopan

se realizează în mod curent cu deschiderea

spre interior. Cu o minimă preocupare pentru

împărțirea în ochiuri de geam similară celei

istorice, se poate obține un rezultat foarte

potrivit.

Propunere de îmbunătățire a izolării termice a unei

tâmplării existente: conservarea cercevele exterioare cu

geam simplu; montare cercevele interioare din lemn cu

geam termopan (15 mm).


72

Porți din lemn

Porțile din lemn au o alcătuire simplă. Doi stâlpi

puternici din lemn sunt legați la partea superioară

cu o grindă. Peste grindă sunt montate mici ferme

care formează structura acoperișul în două ape.

Pe lați de lemn se montează șindrila. Timpanele

(„triunghiurile laterale”) și „planșeul” acoperișului

sunt realizate din scândură. Mai rar întâlnită este și

varianta acoperirii porții în patru ape, cu coame din

șindrilă.

În cazul porților de mai mari dimensiuni, golul

porții este împărțit în două panouri de poartă,

suprapuse de obicei de o „supralumină”. Într-unul

dintre cele două panouri este tăiată o deschidere

mai mică pentru accesul curent, pietonal. Panourile

sunt acoperite cu scânduri verticale, cu rostul

mascat de șipci, montate pe cadre din grinzi de

10x10 cm, rigidizate cu elemente dispuse diagonal.

„Supralumina” este de obicei acoperită cu șipci

subțiri așezate în rețea compusă din elemente

verticale și diagonale. Panoul pentru accesul

pietonal este fixat independent pe două elemente

orizontale, legate cu un element diagonal.

Panourile mari sunt fixate de stâlpii porții cu

câte două balamale forjate. Deschiderea pentru

accesul pietonal este fixată de unul dintre cadrele

panourilor principale cu balamale forjate. Aceste

elemente, balamalele și feroneriile de fierar sunt

Porți din lemn reconstituite după model istoric.

Porți din lemn restaurate.


73

elemente definitorii pentru obținerea unei

imagini autentice a porții.

Atunci când porțile sunt destinate exclusiv

accesului pietonal, cu un panou sau cu două

panouri mai mici, acestea sunt fixate de

stâlpi prin intermediul balamalelor forjate.

De asemenea, acest tip de poartă nu are

„supralumină”.

Procesul de înlocuire al porților din lemn

este favorizat de degradarea părții inferioare

a stâlpilor, aceștia fiind de obicei fixați direct

în pământ. Pentru asigurarea unei rezistențe

sporite a stâlpilor, recomandăm montarea

bazei stâlpilor deasupra nivelului solului prin

intermediul unor elemente metalice.


74

06. AUTORIZAREA INTERVENȚIILOR

În prezent, Comuna Roșia Montană nu are

un Plan Urbanistic General (PUG) care să

reglementeze modul de construire în teritoriul

pe care îl administrează. În lipsa PUG, Legea

privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții (L50/1991, actualizată 2019) prevede

totuși posibilitatea autorizării construirii pentru

lucrările de primă necesitate și a lucrărilor

de conservare-restaurare, reabilitare, cu

condiția păstrării funcțiunii, a amprentei la sol

și a volumului construcțiilor (art. 2, alin. 4).

Sunt astfel permise lucrările de reparații sau

revenire la forma istorică a fațadelor, golurilor,

acoperișurilor sau învelitorilor. Lucrările de

amenajări interioare la construcțiile care nu

sunt monument istoric, cum ar fi introducerea

infrastructurii sanitare, finisaje sau alte lucrări

interioare care nu modifică sistemul structural

pot fi realizate fără obținerea unei autorizații.


75

Procedura de autorizare presupune:

1. realizarea documentației cadastrale, obținerea

Anexei nr. 1, Partea I la extasul de Carte Funciară

(CF) cu notarea geometriei terenului și a

construcției/construcțiilor;

2. solicitarea Certificatului de Urbanism de la

Primăria Roșia Montană. Certificatul de urbanism

indică toate etapele necesare (realizarea de

documentații, obținerea de avize, taxe) necesare în

vederea autorizării;

3. realizarea documentației care trebuie să conțină

proiect de arhitectură, proiect de rezistență,

proiect instalații, expertiză tehnică (necesară

când se intervine pe o construcție existentă),

studiu geotehnic. În cazul monumentelor istorice

este necesară întocmirea unui studiu istoricoarhitectural,

document care trasează direcțiile

posibile de intervenție;

4. avizarea documentației cf. cerințelor notate

în Certificatul de Urbanism. În mod curent sunt

necesare: aviz Ministerul Mediului, aviz Inspecția

de Stat în Construcții (ISC), aviz Ministerul Culturii,

avize de la deținătorii de rețele din zonă (Electrica

Câmpeni, Primărie – alimentare cu apă);

5. plată taxă autorizare (1% din valoarea estimată a

lucrărilor; pentru intervențiile de primă necesitate

și pentru intervențiile la monumentele istorice nu

se plătește această taxă);

6. plată taxă timbrul arhitecturii (0,05% din valoarea

estimată a lucrărilor);

7. solicitarea Autorizației de Construire;

După obținerea autorizației de construire:

1. încheierea unui contract cu un diriginte

șantier (inginer);

2. încheierea unui contract de lucrări cu un

antreprenor;

3. anunț ISC la începerea lucrărilor (cu 10 zile

înainte), plată taxă ISC (0,25% din valoarea

estimată a lucrărilor); Depunere ISC formular

cu identificarea investiției – constructor,

diriginte de șantier; dacă este monument

istoric trebuie angajat un responsabil tehnic

cu calitatea execuției; dacă se intervine pe

un monument istoric, dirigintele de șantier și

responsabilul cu calitate trebuie să fie atestați

de către Ministerul Culturii;

4. anunț Primăria Roșia Montană la începerea

lucrărilor;

5. anunț ISC la finalizarea lucrărilor (cu 10 zile

înainte), plată-regularizare taxă ISC (diferența

dintre 0,5% din valoarea lucrărilor și procentul

de 0,25% din valoarea estimată plătit la

începerea lucrărilor);

6. convocarea Primăria Roșia Montană, ISC,

Direcția pentru Cultură Alba, alți avizatori

(Inspectoratul pentru Situații de Urgență,

Direcția Sanitară - dacă este cazul) la recepția

lucărilor;

7. recepția lucrărilor;

8. regularizare taxe impozite locale.Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!