13.04.2020 Views

Paco_si_Mozart

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.


Pentru super echipa de la 138: Clara, Fanette, Louane,

Clémence, Valentine, Gustave, Léo, Adèle!

Magali Le Huche


și Mozart

Magali

Le Huche

Traducere din limba franceză de

Paula Romanescu

Apasă pe aceste semne pentru

a asculta melodiile și sunetele!

Editura Katartis


Paco se întâlnește azi cu prietenul său

Fonzy să cânte împreună.

Între timp, exersează la pian.Paco și prietenul său îndrăgesc mult

muzica lui Mozart și le place s-o audă

cât mai tare. Numai că vecinul lor

nu-i deloc mulțumit!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!