Editia .pdf - Ziua de Vest

ziuadevest.ro

Editia .pdf - Ziua de Vest

Director general: LIA LUCIA EPURE anul XIII num`rul 4047 cotidian regional www.ziuadevest.ro JOI 20 DECEMBRIE 2012 8 PAGINI - PRE} 1 LEU

www.begagrup.ro

ACTUALITATE 3

Registrul Urbani[tilor

din Regiunea Vest

decerneaz`

cea de-a opta

diplom` de excelen]`

EVENIMENT 4

Fermierii str`ini

din Timi[ nu v`d

cu ochi buni

liberalizarea pie]ei

terenurilor agricole

EVENIMENT 5

Trupa Phoenix

sus]ine candidatura

Timi[oarei la titlul

de Capital` Cultural`

European`

EVENIMENT 5

Nea' Jean pierde

Direc]ia Juridic` din

Prim`ria Timi[oara

Ilie Stepan

a primit titlul

de Cet`]ean

de Onoare

al Timi[oarei

Ilie Stepan, autor [i produc`tor

de muzic`, inclusiv de teatru [i film,

realizator de emisiuni radio [i de

televiziune, compozitor, chitarist,

instrumentist [i orchestrator, a primit

mar]i, 18 decembrie, titlul de Cet`]ean

de Onoare al Timi[oarei. La eveniment

au participat sute de prieteni ai

artistului, care l-au aplaudat minute

\n [ir. Despre realiz`rile lui Ilie Stepan

a vorbit scriitorul [i realizatorul de

radio Marian Odangiu, care a trecut

\n revist` cariera artistului Ilie Stepan.

Recent, Ilie Stepan a finalizat cel mai

amplu proiect din rockul autohton,

la realizarea c`ruia au contribuit zeci

de arti[ti din domenii diferite: muzic`,

grafic`, film, fotografie [i litere.

Albumul „Lumina” a fost lansat la

finalul lunii noiembrie, la Penitenciarul

„Popa {apc`” din Timi[oara.

n S.M.

Fumatul \n [coli

- de neoprit, \n Timi[?

Prognoza meteo

Timi[oara

3°C -3°C

Lugoj

0°C -7°C

Arad

2°C -4°C

Re[i]a

0°C -7°C

Curs valutar: Euro: 4,4778, USD: 3,3731

ACTUALITATE

8

Str. Gen. Dragalina nr. 16


2 ACTUALITATE www.ziuadevest.ro

Cel mai \nalt for academic din

Rom=nia, Academia Rom=n`, i-a acordat

Premiul “Constantin Miculescu”

prorectorului Universit`]ii de Vest din

Timi[oara, M`d`lin Bunoiu. Distincția

a fost acordat` \n domeniul ”Științe

fizice”, pentru grupul de lucr`ri “Ob]inerea

[i caracterizarea materialelor cristaline

și nanostructurate”.

Premiu o singur`

dat` \n via]`…

|nalta distinc]ie i-a fost acordat` pentru

activitatea desf`[urat` \n 2010, iar grupul

de lucr`ri propus con]ine un num`r de

cinci lucr`ri publicate \n reviste cotate

ISI, dintre care una \ntr-o revist` cu

factorul de impact 9.250. Ceremonia \n

Noi rectific`ri pozitive pentru

Consiliul Jude]ean Cara[-Severin

Consilierii jude]eni din Cara[-Severin

s-au \ntrunit, miercuri, \n [edin]`

extraordinar`. Pe ordinea de zi s-au

aflat [apte proiecte de hot`r=re, printre

care [i unul care viza o rectificare

bugetar` pozitiv` de 1,84 milioane lei.

„Partea de venituri se suplimenteaz`

cu sume primite \n contul pl`]ilor

efectuate \n acest an, urmare a recuper`rii

cheltuielilor efectuate \n cadrul proiectelor

de finan]are din Fondul European de

Dezvoltare Regional`. Practic, noi am

investit aceste sume pentru derularea

unor proiecte europene, iar acum,

Uniunea European` ne re-aloc` aceste

sume”, a explicat pre[edintele Consiliului

Jude]ean Cara[-Severin, Sorin Frunz`verde.

Aceasta nu a fost ultima [edin]` a

forului decizional jude]ean din acest

an. Guvernul Ponta a aprobat, \n aceast`

s`pt`m=n`, suma de peste un milion

euro pentru Consiliul Jude]ean Cara[-

Severin, din fondul de rezerv` al

primului-ministru, \n vederea bunei

derul`ri a programelor europene.

„Guvernul a aprobat alocarea a \nc`

un milion de euro. Este vorba de ultima

finan]are din Programul ISPA, derulat

\n cele opt ora[e din Cara[-Severin,

respectiv alimentare cu ap`, canalizare,

uzine de ap` [i sta]ii de epurare, \n

fapt, prima faz` a unui program de

modernizare a acestei infrastructuri de

ap` [i canal, care continu` \n Cara[-

Severin. |n prezent, ne afl`m \n cea

de-a doua faz` de derulare a proiectului,

\n valoare de 110 milioane de euro”,

a precizat Sorin Frunz`verde. Pentru

re\ntregirea bugetului, Consiliul Jude]ean

Cara[-Severin se va \ntruni, din nou,

\nainte de Cr`ciun.

n Daniel BOTGROS

Un Cr`ciun mai bun

pentru 11 gospod`rii din V`liug

|n parteneriat cu prim`ria acestei localit`]i

montane, CEZ a contribuit la dezvoltarea re]elei

de canalizare din zona Poiana V`liugului

|n pragul s`rb`torilor, 11 familii din

comuna c`r`[ean` V`liug vor avea un

motiv \n plus de bucurie. |n parteneriat

cu Prim`ria V`liug, Grupul CEZ Rom=nia

a contribuit financiar la reabilitarea [i

dezvoltarea sistemului de canalizare din

zona Poiana V`liugului. „Printre lucr`rile

incluse \n acest proiect amintim refacerea

re]elei de canalizare cu ]eav` PVC KG

de 110 mm, pe o lungime de 900 de

metri [i 11 c`mine de bran[ament pentru

construc]iile existente \n zon`, bazin de

stocare ap` cu volum de 13,5 mc, realizat

cu pere]i de 40 cm. grosime pe placa

din beton armat de 15 cm., realizarea

drumului de acces de trei metri l`]ime,

pe o lungime de 200 metri din DJ 582,

p=n` la bazinul de stocare a apei [i

refacerea re]elei de ap` din ]eav` PVC

KG [i racorduri \n dreptul fiec`rei

construc]ii existente”, se arat` \ntr-un

comunicat remis, miercuri, presei. Investi]ia

CEZ \n acest proiect s-a ridicat la suma

de 23.000 lei. „Reabilitarea sistemului

de canalizare [i extinderea sa la \nc`

11 gospodarii din zona Poiana V`liugului

au fost obiective importante ale prim`riei

[i ale consiliului local, \nc` de la preluarea

mandatului, iar initia]iva CEZ de a ne

sprijini financiar a contribuit semnificativ

la finalizarea proiectului. Suntem la a

doua colaborare cu CEZ, dup` sponsorizarea

echipei locale de fotbal [i m` bucur c`

avem un partener de \ncredere \n

proiectele de dezvoltare a comunit`]ii,

pe care ni le propunem”, a declarat

Sorin Blaga, primarul comunei V`liug.

La r=ndul s`u, directorul general al TMK

Hydroenergy Power, Daniel R`du],

compania din portofoliul CEZ care de]ine

sistemul hidroenergetic de pe B=rzava

Superioar`, a caracterizat parteneriatul

cu Prim`ria V`liug drept o dovad` \n

plus a viziunii Grupului CEZ de a sprijini

comunit`]ile locale \n care activeaz`.

„Nu putem r`m=ne indiferen]i la nevoile

comunit`]ii \n care oper`m, mai ales

c=nd vine vorba de \mbun`t`]irea calit`]ii

vie]ii de zi cu zi a oamenilor. Sper`m

c` am reu[it s` aducem un motiv de

bucurie, \n plus, \n pragul Cr`ciunului,

familiilor din Poiana V`liugului”, a afirmat

Daniel R`du].

n D. BOTGROS

care i-a fost acordat premiul conferen]iarului

universitar M`d`lin Bunoiu a avut loc

recent, \n Aula Academiei Rom=ne. Academia

Rom=n` a instituit acordarea acestor premii

\n anul 1906 [i prima decernare oficial`

[i ceremonial` a lor a avut loc \n 1907.

Academia Rom=n` are un num`r de 14

sec]ii și acord` un num`r total de 74 de

premii. Pe l=ng` Premiul “Constantin

Miculescu”, Sec]ia Științe Fizice din cadrul

Academiei Rom=ne mai acord` alte patru

premii: Premiul Dragomir Hurmuzescu,

Premiul {tefan Procopiu, Premiul Horia

Hulubei și Premiul Radu Grigorovici.

Premiul Academiei Rom=ne se acord` o

singur` dat` \n via]`.

O via]` \n slujba

fizicii

Prorectorul UVT, M`d`lin Bunoiu,

a devenit membru al comunit`]ii

Funda]ia Rubin organizeaz` vineri,

21 decembrie 2012, de la ora 18.00,

vernisajul expozi]iei de grup „Prieteni

p=n` la cap`t”, care va avea loc la

Papillon Café Timi[oara. Expozi]ia

cuprinde lucr`ri realizate de Ana Adam,

Sorin Bijan, Horia Bojin, Vlad Corban,

Tiberiu Giuc`, Sorin Nicodim, Georgeta

Politic-administra]ie:

Adrian PANDURU

Economic:

Lucian PAULESCU

|nv`]`m=nt-eveniment:

Ovidiu M~R~SCU

Sorin M~R~SCU

Social:

Gheorghe MIRON

JOI 20 DECEMBRIE 2012 Serie nou` anul XIII, num`rul 4047

academice a Universit`]ii de Vest \n

1998, imediat dup` finalizarea studiilor

de master. |ntre anii 1999 [i 2003 [ia

derulat studiile de doctorat elabor=nd

o tez` \n cotutel` \ntre Institutul

Na]ional Politehnic din Grenoble și

Universitatea de Vest din Timi[oara.

|ncep=nd cu anul 2003, dup` ob]inerea

titlului didactic de lector și p=n` \n

prezent, Bunoiu a condus activitatea

didactic` la un num`r de opt discipline

din planurile de \nv`]`m=nt ale Facult`]ii

de Fizic` de la Universitatea de Vest

din Timi[oara, trei discipline la ciclul

de licenț` și cinci discipline la ciclul

de studii universitare de Master. |n

ultimii ani a desf`[urat activit`]i at=t

\n calitate de director, c=t [i \n calitate

de membru al echipei de cercetare \n

cadrul a peste zece granturi de cercetare

c=[tigate prin competi]ie. Granturile

la care a participat sunt at=t \n domeniul

Petrovici, Adrian P\cli[an, Nada Stojici

[i Loredana T\rzioru. Lucr`rile vor sta

pe simeze \n perioada 21 decembrie

2012 – 17 ianuarie 2013. „Pe 21 ne-am

g=ndit s` fim \mpreun`, a[a cum suntem

de cele mai multe ori. Dac` se confirm`

teoriile apocaliptice, str=ngem r=ndurile,

g=ndim frumos [i transmitem tot ce e

Editor: S.C.Pleiada S.A.

Director ZIUA de Vest: Lia Lucia EPURE

Redactor-[ef: Cornel BOGDAN

Coresponden]i:

Toni BOLDUREANU (Lugoj)

Sorin TROCAN (Arad)

Daniel BOTGROS (Re[i]a)

Tehnoredactare:

Ani NOVACONI

Bogdan SACALIUC

Director economic:

Liliana ZARIOIU

Asistent manager:

Alexandra DUMITRACHE

Prorectorul UVT, M`d`lin Bunoiu -

premiat de Academia Rom=n`

Expozi]ie cu de toate, la sf=r[itul lumii

fizicii materiei condensate, c=t și \n

domeniul didactic/educa]ional (adresat

\nv`]`m=ntului universitar de Fizic`).

Contribu]iile la dezvoltarea cunoa[terii

\n domeniul fizicii au fost materializate

prin publicarea de articole/studii \n

reviste de specialitate, prin prezentarea

de lucr`ri [tiin]ifice \n cadrul unor

conferin]e na]ionale [i interna]ionale,

ca invitat \n diverse laboratoare din

]ar` și str`in`tate, prin publicarea de

c`r]i de specialitate. Prin c=[tigarea

acestui premiu, M`d`lin Bunoiu se

al`tur` unui grup merituos de cadre

didactice și cercet`tori din cadrul

Facult`]ii de Fizic`, care au ob]inut

p=n` acum premiul Academiei Rom=ne,

sec]ia {tiin]e Fizice: so]ii Irina și

Dumitru Nicoar`, Zeno Schlett, Otto

Aczel, Ion Cot`escu, Erhardt Papp,

Ioan Bica, Nicolae [i C`lin Avram.

n (O.M.)

„Sf=r[itul lumii nu va fi pe 21 decembrie,

dar acum, mai mult dec=t oric=nd,

avem nevoie de o \ndreptare”

Preotul Radu Reja, despre sf=r[itul lumii [i nevoia de poc`in]`

Radu Reja, preotul paroh din

localitatea Biled din jude]ul Timi[, este

una dintre persoanele care sus]in c`

Dumnezeu \i vorbe[te prin vise despre

lucrurile care se vor \nt=mpla. Printre

experien]ele de acest gen tr`ite de

preot se num`r` c=teva de-a dreptul

[ocante. Accidente visate cu o noapte

\nainte, mor]i anun]ate supranatural \n

miez de noapte, vindec`ri miraculoase

- toate acestea fac parte din experien]a

de via]` a preotului Radu Reja. Acesta

sus]ine c`, de cur=nd, Dumnezeu l-a

\n[tiin]at, printr-un vis, c` se va produce

un eveniment catastrofal [i c` oamenii

trebuie s` se poc`iasc`. Nu [tie exact

c=nd, unde sau ce se va \nt=mpla, \ns`

\i avertizeaz` pe credincio[i s` se

cur`]easc` prin post [i rug`ciune, pentru

c`, a[a cum spune [i Biblia, „nu [ti]i

nici ceasul, nici ziua”. „Atunci c=nd

\nc`lc`m o lege de circula]ie, primim

o avertizare sau direct o amend`. |n

biseric`, cei care gre[esc primesc un

avertisment de la preot, spre \ndreptare.

Acum, mai mult dec=t oric=nd, avem

nevoie de un canon, adic` de o \ntreptare.

Iisus a zis: «Veghea]i [i v` ruga]i, c`ci

nu [ti]i nici ziua, nici ceasul». Cerceta]iv`

[i \ntoarce]i-v` cu adev`rat la

Dumnezeu! Faceți rug`ciuni, ]ine]i post

Acum, timpul nu mai are r`bdare.

Dumnezeu a trimis acest avertisment

spre transformarea voastr`, pentru ca

via]a s` continue [i dup` aceste \ncerc`ri”,

spune preotul Radu Reja. n F. P.

mai bun din noi. Dac` vineri e doar

o zi, o facem minunat` pentru c` o

petrecem \mpreun`. Suntem preg`ti]i

pentru oricare dintre variante. Avem [i

papioane. {i surprize. De sf=r[itul lumii

petrecem [i expunem, sau invers”, spun

organizatorii expozi]iei. „E, p=n` la

urm`, o \nt=lnire \ntre un grup de

prieteni arti[ti, care cred \n sintagma

a merge \mpreun` p=n` la cap`t, fie

c` \nseamn` cap`t de an sau sf=r[itul

lumii. E o expozi]ie la cap`t de ciclu

de calendar maya[. Expoziția este, de

fapt, un mozaic, \n care ne oferim at=t

noi nou`, c=t [i noi restului lumii”,

spune sculptorul Horia Bojin, unul dintre

participan]i. Vernisajul va continua cu

o petrecere cu dress-code: papioane la

vedere. n F. P.

Redac]ie:

Timi[oara,

Str. Gen. Dragalina nr.16

Telefon: 0256-29.30.52

0256-29.30.54

0256-24.74.90

Fax: 0256-24.41.60

e-mail: redactia@ziuadevest.ro


www.ziuadevest.ro

Registrul Urbani[tilor

din Regiunea Vest

decerneaz` cea de-a opta

diplom` de excelen]`

Registrul Urbani[tilor din Rom=nia

– Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare

Vest va decerna vineri, 21 decembrie,

cea de-a opta diplom` de excelen]`, a

doua \n domeniul regener`rii regionale

prin ini]iative private pentru revitalizarea

Banatului Montan, prin promovarea

sportului de iarna, ca urmare a punerii

\n func]iune a p=rtiei de schi Semenic

V`liug. Distinc]ia este acordat` societ`]ii

Casa Baraj [i promotorului acestui proiect

ambi]ios, Ioan Popa. ”Regenerarea regional`

presupune revigorarea tuturor jude]elor

componente. Cara[-Severinul, ca parte

semnificativ` a acestui proiect, are

oportunit`]i imense pentru turismul sportiv

[i cultural montan. |n cadrul proiectului

nostru de sus]inere a principiilor

regionaliz`rii, \n vara acestui an, am

acordat Diploma de Excelen]` Festivalului

de Jazz de la G`r=na, promotorului s`u,

Marius Giura, ca prim pas de promovare

a zonei turistice Valiug - G`r=na -

“Anul 2012 a fost un an bun pentru

Administra]ia Bazinal` de Ape Banat

(ABAB) Timi[oara, fiindc` nu au fost

evenimente nepl`cute, nu am avut inunda]ii

sau polu`ri”, a declarat Ionel Vlaicu

(foto), directorul ABAB Timi[oara, miercuri,

19 decembrie. O situa]ie deosebit` a fost

Semenic, ca un \ntreg. Pe l=ng` componenta

cultural` a zonei, un obiectiv principal

al acestei strategii holistice este transformarea

ei \ntr-o destina]ie de schi interna]ional`

de succes, prin punerea treptat` \n

func]iune a celor 3 p=rtii schiabile

poten]iale, [i anume: V`liug - V=rful

Gozna Semenic, G`r=na - Semenic [i

Crivaia - V=rful Gozna. Telescaunul Casa

Baraj, investi]ie cheie a \ntregii opera]iuni,

a fost montat \n 2011 de c`tre S.C. Casa

Baraj S.R.L., \n doar 2,5 luni, timp record,

av=nd \n vedere c`, \n paralel, s-a montat

[i prima instala]ie de \nz`pezire artificial`

din zon`. Aceast` cobor=re Semenic-

Casa Baraj (V`liug) constituie coloana

vertebral` a viitoarei p=rtii, ce va fi

deservit` de o telegondol`, cu o sta]ie

intermediar`, ce urmeaz` s` se monteze

pe traseul fostului telescaun V`liug-

Semenic. Astfel, dup` o abandonare

prelungit` a activit`]ilor sportive alpine

din zon` (\n 2006 mai func]iona doar

\n ceea ce prive[te fondurile. Nu au fost

bani \ndeajuns pentru proiecte [i programe.

“|n]elegem contextul actual al economiei.

Am lucrat cu ce am avut - 20 de milioane

de lei. Pentru 2013, am solicitat de cinci

ori mai mult, dar nu [tim ce vom primi.

Cei de la Bucure[ti vor stabili priorit`]ile,

JOI, 20 DECEMBRIE 2012 Serie nou` anul XIII, num`rul 4047

ACTUALITATE

schiliftul Birta), \n doar 4 ani au fost

puse \n func]iune 4 instala]ii de transport

pe cablu pe Semenic [i anume: P=rtia

"Idio]ilor", P=rtia Goznu]a (fost` Birta),

achizi]ionat` [i reamenajat` de S.C. Casa

Baraj, P=rtia "Crucea de Brazi" [i par]ial

P=rtia "Slalom Uria[". Toate aceste p=rtii

sunt deservite de skilifturi montate \n

perioada 2008-2010. De remarcat c`

lungimea cobor=rii de pe Semenic la

F`r` finalizarea proiectului de la S=nmihai,

Bega nu va putea fi navigabil`

Aquatim a informat c`, \ncep=nd

cu data de 21 decembrie 2012, re]eaua

de alimentare cu ap` potabil` din

localitatea Ghiroda, jude]ul Timi[, va

fi alimentat` cu ap` din re]eaua de

distribu]ie a municipiului Timi[oara.

Acest lucru va fi posibil prin punerea

\n func]iune a proiectului ”Interconectarea

re]elei de alimentare cu ap` a localit`]ii

Ghiroda cu sistemul centralizat de

alimentare cu ap` a municipiului

Timi[oara, \nlocuire re]ea ap` existent`,

extindere re]ea [i bran[amente ap`”.

“Practic, s-a creat o leg`tur` \ntre

re]eaua de distribu]ie din Timi[oara [i

cea din Ghiroda, \n lungime de aproximativ

2,2 km. De asemenea, parametrii de

calitate ai apei (presiune, debit, con]inut

de clor) sunt monitoriza]i automat la

intrarea \n localitate, prin montarea

unor senzori pe conducta principal`.

Prin acest proiect, cei 4.000 de locuitori

ai comunei Ghiroda vor beneficia \n

permanen]` de ap` potabil` de bun`

calitate, la o presiune constant`. Investi]ia,

\n valoare de circa 1.400.000 lei, a fost

pentru a [ti pe ce ne b`z`m \n 2013.

|n func]ie de sumele ce le vom avea,

vom decide ce vom avea de f`cut. Pentru

noi, o prioritate este Nodul Hidrografic

S=nmihaiu Rom=n, unde s-a realizat etapa

\nt=i. Trebuie s` trecem la etapa a doua,

fiindc` proiectul cu ecologizarea r=ului

Bega va fi \ngreunat. Tot ce s-a decolmatat

se va colmata \napoi. Cu c=t \nt=rziem

finalizarea S=nmihaiului, cu at=t vom avea

mai multe probleme. F`r` finalizarea

proiectului de la S=nmihai, Bega nu va

putea fi navigabil`. De asemenea, vrem

s` trecem [i la etapa a doua, la Lacul

Surduc, s` avem un volum de ap` dublu”,

a declarat Ionel Vlaicu. ABAB Timi[oara

a realizat lucr`ri, \n 2012, pe cursurile

r=urilor Timi[, Bega [i B=rzava, precum

[i pe afluen]i, \n valoare de peste 20.463.000

de lei. |n jude]ul Timi[, valoarea lucr`rilor

realizate este de 13.180.000 de lei, iar

\n jude]ul Cara[-Severin, este de 7.283.000

de lei.

n Gh. MIRON

Ghiroda - alimentat` cu ap` potabil` de la Timi[oara

realizat` \n totalitate din surse proprii

ale Aquatim. |n primele zile de la

punerea \n func]iune se vor face o

serie de verific`ri a noii re]ele de ap`.

Astfel, din cauza schimb`rilor de sens

de curgere, este posibil s` apar` ap`

tulbure la robinetele consumatorilor.

Deoarece aceast` perturbare va fi de

scurt` durat`, se recomand` utilizatorilor

s` nu foloseasc` apa \n scopuri menajere

p=n` la limpezirea ei complet`”, a

precizat Ilie Vlaicu, directorul Aquatim.

n Gh. M.

V`liug, de 6 km, este cea mai lung`

din Rom=nia. Ca prim efect al acestor

ini]iative private, numai \ntr-un an, num`rul

de turi[ti \n zon` s-a dublat. Sper`m c`

acestei perle turistice \n devenire a

regiunii noastre s` i se mai adauge una,

prin revigorare, \n foarte scurt timp [i

a precursorului domeniilor schiabile din

regiune, zona Muntele Mic, care beneficiaz`

de z`pad` 156 zile pe an,” spune dr.

Fabrica de Bere Timișoreana, cea

dint=i fabric` de bere din Rom=nia, va

deveni, \ncep=nd de vineri, 21 decembrie,

gazda Curții Berarilor Timișoreana “La

Fabrica”. Acesta va fi locul \n care

timișorenii vor fi \nt=mpinați cu bere

direct din fabric` și cele mai de seam`

bucate. “La Fabrica” este cea de-a

cincea locație Curtea Berarilor Timișoreana

din Rom=nia, dup` cele deschise la

București, Iași și Ploiești, fiind, \n

același timp, cea de-a doua din Timișoara.

Astfel, orașul \n care s-a n`scut berea

Timișoreana este unicul oraș \n care

oaspeții se vor putea bucura de dou`

locații distincte \n care s` savureze

berea proasp`t`. |ntr-o cl`dire ce dateaz`

din timpuri vechi, “La Fabrica” se

3

arh. Radu Radoslav, reprezentant RUR

pentru Regiunea de Dezvoltare Vest.

Aceste diplome recompenseaz` \n mod

simbolic contribu]ia ini]iatorilor locali

priva]i la cre[terea competitivit`]ii Regiunii

de Vest, prin „bune practici” [i fac parte

dintr-un program mai amplu al RUR ce

se va desf`[ura pe parcursul mai multor

ani.

n L.P.

Timi[oreana inaugureaz`

Curtea Berarilor, chiar \n curtea

de “La Fabrica” de Bere

confund` cu istoria de aproape 300 de

ani a berii Timișoreana, ceea ce

transform` localul \ntr-un adev`rat

muzeu viu, \n care amintirile se \nt=lnesc

cu voia bun` și creeaz` un spațiu de

poveste. Aici, invitații vor fi \nt=mpinați

cu Timișoreana nefiltrat` și Timișoreana

direct din fabric` (bere nepasteurizat`),

dou` sortimente de bere ce se g`sesc

exclusiv \n Timișoara. Deschiderea

oficial` va avea loc vineri, 21 decembrie,

la ora 21.00. Buna dispoziție va fi

asigurat` de Maestrul Berar și de

Prințul de Savoia, iar de muzic` se

vor ocupa trupa Incanto Quartetto și

Mircea Baniciu, \ntr-o sear` ce va fi

pres`rat` cu surprize.

n L.P.


4

|n jude]ul Timi[, aproximativ 35%

din terenul agricol este de]inut [i lucrat

de c`tre str`ini, \ndeosebi \n arend`.

Cei mai mul]i sunt francezi, italieni [i

germani, dar sunt [i mul]i arabi

(aproximativ 10%). |ntruc=t statul rom=n

se teme c` ei ne vor acapara terenurile

agricole, de la 31 decembrie 2013, c=nd

se va liberaliza cump`rarea p`m=ntului,

va impune m`suri pentru reducerea

suprafe]elor agricole cump`rate. |n

Timi[, suprafa]a agricol` este de 500.000

de hectare.

EVENIMENT

“Nu po]i avea

\ncredere \n

legisla]ie!”

Fermierii str`ini din Timi[ nu sunt

\nc=nta]i de liberalizarea acestei pie]e,

din cauza instabilit`]ii sistemului legislativ

din Rom=nia. “Aici, legisla]ia este foarte

schimb`toare [i nu po]i avea \ncredere.

|ntr-un an se d` o lege, apoi dup` doitrei

ani apare alta, care o schimb` pe

prima [i exist` pericolul s` \]i dea

peste cap toate afacerile. Pe o firm`

Lugojenii au primit 1.000 de

por]ii de fasole cu ciolan

La Lugoj, manifest`rile prilejuite

de \mplinirea a 23 de ani de la Revolu]ie

au debutat miercuri, la orele amiezii,

pe platoul Casei de Cultur` a Sindicatelor,

cu o \nt=lnire a revolu]ionarilor cu

lugojenii. Conform tradi]iei, municipalitatea

lugojean` a oferit celor prezen]i 1.000

de por]ii de fasole cu ciolan [i c=te

un pahar de vin fiert. De la eveniment

nu a lipsit primarul Francisc Boldea,

consilierii municipali, oficialit`]ile locale

[i liderii asocia]iilor de revolu]ionari.

Manifest`rile comemorative dedicate

Revolu]iei lugojene au continuat, de la

ora 17, la Galeria „Pro Arte”, cu

vernisajul expozi]ie „Lugoj, Decembrie

1989. Neuitare. Nemurire”, a artistului

plastic Mihai Olteanu.

n Toni BOLDUREANU

Fermierii str`ini din Timi[ nu

v`d cu ochi buni liberalizarea

pie]ei terenurilor agricole

sunt investi]ii foarte mari [i nu vreau

s` risc. Aici, la voi, este foarte complicat,

e foarte mare birocra]ia [i ne\ncrederea

\n sistem”, a declarat David Richard

(foto) n`scut \n Normandia, Fran]a, [i

de trei ani fermier \n Liebling, jude]ul

Timi[, unde lucreaz` 150 de hectare.

133.000 de hectare

date str`inilor, \n

2011, \n Timi[

Num`rul de hectare st`p=nit de

cet`]enii str`ini s-a dublat numai \ntrun

an, \n Timi[. Dac` \n anul 2010,

str`inii de]ineau peste 62.000 ha de

teren agricol, \n 2011 s-a ajuns la peste

133.000 ha. Liberalizarea pie]ei terenurilor

agricole nu este privit` cu ochi buni

nici de autorit`]ile din Timi[. “Eu sunt

de p`rere c` p`m=nturile nu trebuie

\nstr`inate definitiv cet`]enilor str`ini,

fiindc` atunci politicile agricole ale

Ministerului Agriculturii sunt mult mai

greu de implementat [i impus pe

proprietatea lor. Nu po]i s` \i dai

p`m=nt nici pe termen scurt spre

Fie ca

S`rb`toarea Sf=nt`

a Na[terii

M=ntuitorului nostru

Iisus Hristos s`

aduc` \n sufletele [i

casele

dumneavoastr`

bucuria [i lumina

speran]ei, pace,

lini[te [i \n]elegere.

CR~CIUN FERICIT!

LA MUL}I ANI!

PETRU CAREBIA,

Primarul comunei

Co[teiu

SC SALPREST SA

Lugoj ureaz` angaja]ilor,

colaboratorilor [i locuitorilor

municipiului Lugoj

Cr`ciun fericit

[i

La mul]i ani!

Director,

ing. MIRCEA GHERA

JOI 20 DECEMBRIE 2012 Serie nou` anul XIII, num`rul 4047

folosin]` unui fermier care vrea s`

practice o agricultur` durabil` [i de

calitate [i s` fac` investi]ii financiare

serioase. Atunci, ca s` \l stimulezi,

trebuie s` \i dai terenul pe un timp

\ndelungat, de zeci de ani. El nu va

b`ga bani dac` [tie c` e proprietar

pe un an-doi. Eu zic c` ar trebui

realizat` concesionarea pe un num`r

limitat de ani, \n func]ie de ceea ce

omul dore[te s` fac`”, a declarat prof.

Doru Petanec, directorul Direc]iei

Agricole Jude]ene Timi[. Pentru a fi

controlat` [i restr=ns` v=nzarea terenurilor,

Ministerul Agriculturii va \nfiin]a o

structur` birocratic` preg`tit` \n mod

special, care va acorda sau nu autoriza]ia

persoanelor fizice din alte ]`ri s`

cumpere p`m=nt \n Rom=nia. La nivel

na]ional, 800.000 de hectare de teren

agricol sunt lucrate de cet`]eni str`ini.

Conform Tratatului de Aderare a

Rom=niei la Uniunea European`, ]ara

noastr` este obligat` s` deschid` pia]a

terenurilor agricole de la 1 ianurie

2014.

n Gh. MIRON

www.ziuadevest.ro

CONSILIUL LOCAL

[i primarul IOAN SIMA ureaz`

locuitorilor comunei

Victor Vlad Delamarina

CR~CIUN FERICIT,

mult` s`n`tate, fericire [i \mplinirea

tuturor dorin]elor!

S`rb`tori Fericite!

La mul]i ani!

Primarul GHEORGHE FLORIN LAZA

\mpreun` cu CONSILIUL LOCAL

doresc tuturor locuitorilor comunei BELIN}

ca S`rb`toarea Na[terii M=ntuitorului [i Noul An

s` le aduc` \n case lini[te, bucurii [i

\n tot ceea ce fac Domnul s` le lumineze calea.

CR~CIUN FERICIT!

LA MUL}I ANI!

ALPAR

va comemora

eroii Revolu]iei

lugojene

Sub genericul „Nu avem dreptul

s` uit`m acel s=ngeros decembrie

1989!”, ALPAR – Asocia]ia Liber`

„Puterea Adev`rului Revolu]iei” - Lugoj,

20 Decembrie 1989 va marca joi, 20

decembrie, \ncep=nd cu ora 9, \mplinirea

a 23 de ani de la Revolu]ie. Cu acest

prilej, membrii ALPAR vor depune

coroane de flori la Crucea din fa]a

Prim`riei Lugoj, la Troi]a de pe strada

Timi[oarei, la Monumentul Eroilor

Revolu]iei, aflat vizavi de fosta unitate

militar` 01140, precum [i la locurile

de veci ale celor trei eroi lugojeni –

Valentin Rosada, Dan Brocea [i Norbert

Pongracz, din Cimitirul Ortodox [i din

Cimitirul Catolic. Totodat`, va avea loc

o pomenire a eroilor martiri (la sala

Octavian, de pe strada F`getului) [i

va fi lansat volumul-document „Adev`r

pentru istorie”, o edi]ie \ngrijit` de

Victor St`murean.

n T. BOLDUREANU


www.ziuadevest.ro

Trupa Phoenix sus]ine candidatura Timi[oarei

la titlul de Capital` Cultural` European`

Centrul Timi[oarei e preg`tit pentru

evenimentul cu tripl` semnifica]ie, de

joi, 20 decembrie. Pe scena Teatrului

Na]ional Timi[oara [i \n Pia]a Operei

vor avea loc dou` spectacole: „Balkan

Union with Csaba Toth Bagi, Mike

Stern & Trilok Gurtu”, proiect al

muzicianului Csaba Toth Bagi, [i

concertul trupei Phoenix, la 50 de ani

de la \nfiin]are. Anivers`rii celor dou`

momente istorice - Timi[oara, primul

ora[ din Rom=nia liber de comunism

[i cinci decenii de existen]` pentru

forma]ia-simbol Phoenix - li se adaug`

[i lansarea oficial` a candidaturii

Timi[oarei pentru titlul de Capital`

European` a Culturii. |n Pia]a Operei,

de la ora 20.00, la concertul legendarei

trupe Phoenix se vor reuni membri ai

forma]iei din genera]ii diferite [i prieteni

ai grupului. Vor urca pe scen`: Sepi

Valeriu – percu]ionist din anii '70, Dorel

Vintil` – tobo[ar din anii '60, Moni

Bordeianu – solist din anii '60. Dintre

membrii Phoenix din anii '80, timi[orenii

\i vor putea vedea din nou pe Dzidek

Marcinkiewicz, Volker Vaessen, iar

dintre arti[tii anilor '90 vor fi \n concert

Cristi Gram – chitar`, Bogdan Bradu

– voce, Ionu] Micu – tobe. Timi[orenii

vor putea asculta [i dou` proiecte

vl`star ale Phoenixului: „Phoenix Recover

Band” [i „Symphoenix”. Invita]ii care

vor \mbog`]i con]inutul muzical \n seara

de 20 decembrie sunt: Gheorghe Zamfir,

Grigore Le[e, Mihaela Mihai, Adrian

Naidin [i al]i arti[ti surpriz`.

„Vom sprijini p=n` la

cap`t ora[ul \n care

ne-am n`scut”

Miercuri, 19 decembrie, de la ora

15.00, membrii forma]iei Phoenix [i

primarul Nicolae Robu au vorbit despre

evenimentul de joi, \n cadrul unei

\nt=lniri cu presa, organizat` la Hotel

Timi[oara. Nicu Covaci, liderul Phoenix,

[i colegii s`i de trup` [i-au exprimat

sus]inerea fa]` de dorin]a Timi[oarei

de a deveni, \n 2021, Capital` Cultural`

European`. „Va fi dificil` competi]ia

pentru Capital` Cultural` European`.

Lucrurile spirituale, arta, nu prea mai

conteaz`. Dac` Timi[oara vrea s` devin`

ora[ cultural, trebuie s` apeleze la

cultura adev`rat`, nu numai la cea

vandabil`. Trebuie, de asemenea, s`

ne p`str`m r`d`cinile. Dac` putem

JOI, 20 DECEMBRIE 2012 Serie nou` anul XIII, num`rul 4047

EVENIMENT

sprijini ora[ul \n care ne-am n`scut, o

vom face p=n` la cap`t”, a declarat

Nicu Covaci.

„Nu [tiu c=t o s` mai

stau pe scen`”

Via]a \n trupa Phoenix nu e tocmai

u[oar`. Dup` cum spune Nicu Covaci,

„din Phoenix nu se poate tr`i”. „Nu

[tiu c=t o s` mai stau pe scen`. |ncetul

cu \ncetul, \mi pierd acel elan care ma

]inut pe scen`. Am impresia c`

publicul nu are nevoie de noi. Cei care

sus]in c` ne sunt fani ne fac cel mai

mult r`u. Cump`r` un disc [i a doua

zi \l pun pe internet, de unde \l ia

toat` lumea pe gratis. Din Phoenix nu

se poate tr`i. Nu [tiu ce o s` fac dac`

nu o s` mai pot c=nta, pentru c` pensie

nu am, statul nu-mi recunoa[te activitatea

din str`in`tate”, spune Covaci. Acesta

a vorbit [i despre fostul tobo[ar al

trupei, Ovidiu Lipan }`nd`ric`. }`nd`ric`

a p`r`sit forma]ia f`r` nicio explica]ie.

„A plecat pur [i simplu, f`r` s` zic`

nimic. Lui }`nd`ric` i s-a suflat foarte

mult \n coarne. El nu se mai crede

tobo[ar, ci dirijor. Are acolo c=]iva

]igani, pe care \i coordoneaz`. Sigur,

Nea' Jean pierde Direc]ia Juridic` din Prim`ria Timi[oara

Nu a fost \nc` schimbat, dar puterea

lui a fost diminuat` substan]ial. Este

vorba despre Ioan Cojocari, eternul

secretar al Prim`riei Timi[oara. Nea'

Jean nu mai are sub conducere Direc]ia

Juridic` din Prim`ria Timi[oara. Asta,

conform noii organigrame a PMT,

Spiritul Cr`ciunului

s` ne aduc` pace \n suflet,

bucuria S`rb`torilor

s` ne dea speran]`,

[i c`ldura ur`rilor

s` ne aduc` iubire \n inim`.

Cr`ciun fericit!

Consiliul Local B`ile Herculane,

Prim`ria B`ile Herculane,

primar Nicu[or Vasilescu

b`tut` \n cuie la ultima [edin]` de

consiliu local. Aparenta lovitur` dat`

lui Ioan Cojocari, ce conducea cu m=n`

de fier direc]ia de ani de zile, pare

s`-l fac`, \ns`, fericit. Cojocari sus]ine

c` este foarte bucuros c` i s-a luat o

grij` de pe cap. „Nu \mi fac nicio

problem`, din contr`, sunt chiar bucuros

c` mi s-a luat o grij` de pe cap. Mau

scutit de r`spundere. Mereu auzeam

c` Juridicul e a[a, c` e pe dincolo.

Acum, gata, nu se mai pot lega de

nimic. Am o rela]ie foarte bun` cu

primarul, cu viceprimarii, nu am nici

cea mai mic` problem`. |mi fac munca

ca [i p=n` acum, cu Juridicul colaborez

\n continuare”, ne-a declarat Ioan

Cojocari. Direc]ia Juridic` a PMT a

trecut \n subordinea direct` a primarului,

conform noii organigrame. Aceea[i

soart` o are [i serviciul de Achizi]ii

publice. Potrivit noii organigrame,

modifici`ri importante vor avea loc [i

la Direc]ia de Patromoniu, Direc]ia de

Dezvoltare, Direc]ia de Comunicare [i

Direc]ia de Urbanism. Pe surse, numele

lui Ioan Cojocari figureaz` \ntr-o list`

mai veche a primarului Nicolae Robu,

ca unul dintre greii prim`riei ce vor

fi schimba]i din func]ii. n (O.M.)

|n pragul s`rb`torilor cre[tine, c=nd colindul

\[i porne[te drumul s`u de bel[ug [i veselie,

c=nd lumina ne p`trunde \n suflet pentru

clipa cea de tain`, v` ur`m fericire

[i s`n`tate, multe bucurii [i \mpliniri,

g=nduri bune [i armonie deplin`.

Cr`ciun fericit [i La Mul]i Ani!

Consiliul Local F=rliug,

Prim`ria F=rliug,

primar Ioan Borduz

pentru un om care are, probabil, ni[te

complexe de inferioritate, aten]ia care

i s-a acordat e foarte important`”, a

ad`ugat Nicu Covaci.

Robu: „Este o datorie

a timi[orenilor

s` pre]uiasc`

brandul Phoenix”

Primarul Timi[oarei, Nicolae Robu,

a preluat din mers rolul de gazd` a

\nt=lnirii. Edilul a avut doar cuvinte de

laud` la adresa trupei Phoenix, pe care

sus]ine c` o ascult` \nc` din copil`rie.

„Vreau s`-mi exprim bucuria de a-i

avea \n Timi[oara pe cei care au f`cut

S`rb`torile de Cr`ciun sunt prilej

de bucurie. Este momentul cel mai potrivit

pentru a fi mai buni, mai toleran]i

[i mai genero[i at=t cu cei apropia]i,

c=t [i cu cei mai pu]in noroco[i dec=t noi.

Fie ca Harul, Speran]a [i Lumina

Na[terii M=ntuitorului s` se pogoare

asupra dumneavoastr`

[i a celor dragi.

Consiliul Local [i Prim`ria Municipiului Re[i]a,

primar Mihai Stepanescu

5

at=tea lucruri frumoase, au adus faim`

ora[ului [i ne-au bucurat sufletele. Sunt

pu]ine forma]ii care au reu[it s` se

men]in` pe un parcurs at=t de lung.

Eu nu pot dec=t s`-i felicit pentru

aceast` performan]` [i s` le urez s` o

mai ]in` a[a mul]i ani de acum \nainte.

Eu ]in minte c` eram copil [i am fost

impresionat de muzica lor. Timi[oara

poate fi m=ndr` de multe lucruri. Unul

dintre ele este faptul c` aici s-a n`scut

[i consacrat forma]ia Phoenix. Este o

datorie de onoare a timi[orenilor s`

pre]uiasc` acest brand. M` bucur c`

forma]ia Phienix va fi prezent` \n

momentul \n care Timi[oara se lanseaz`

oficial \n cursa pentru Capital` Cultural`

European`”, a declarat Nicolae Robu.

n Florin PU{CA{

PSD Timi[ se mut` \n fostul sediu al ADP

|n ultimul plen al CLT (Consiliul

Local Timi[oara), ale[ii locali au votat

ca ADP (Administrarea Domeniului

Public Timi[oara) s` fie absorbit` de

SDM (Societatea Drumuri Municipale).

Aceast` absorb]ie a avut loc dup` ce

primarul Robu s-a declarat nemul]umit

de modul cum este condus ADP, care

nu aducea prea mari venituri la bugetul

local. Dup` ce ale[ii locali au votat

proiectul de absorb]ie s-a decis ca

sediul \n care a func]ionat ADP s` fie

\nchiriat social-democra]ilor din Timi[,

care \[i desf`[urau activitatea \ntr-un

spa]iu \nchiriat, l=ng` Abatorul din

Timi[oara. |n cl`direa ADP s-au investit,

\n ultimii ani, aproape 8 miliarde de

lei vechi, fiind executate lucr`ri majore.

n S.M.

Fie ca Sf=nta S`rb`toare

a Cr`ciunului s` aduc`

locuitorilor comunei

G~VOJDIA lini[te [i

alinare, \n]elegere [i

cump`tare, \n]elepciune

[i bun`stare.

Cr`ciun Fericit!

La mul]i ani!

D~NU} STOICA,

Primarul comunei

G`vojdia


6 DIVERSE

JOI 20 DECEMBRIE

Telefoane

Prim`ria Municipiului Timi[oara

Tel: 0256-408300

Call center: 0256-900

Consiliul Jude]ean Timi[

tel. 0256-406406

Institu]ia Prefectului Timi[

tel. 0256-493667

Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie Timi[

tel. 0256-592111

Inspectoratul Jude]ean de Jandarmi Timi[

tel. 0256-490990

fax. 0256-485487

Sec]ia 1 Poli]ie - 0256-402516

Sec]ia 2 Poli]ie - 0256-200929

Sec]ia 3 Poli]ie - 0256-402603

Sec]ia 4 Poli]ie - 0256-472915

Sec]ia 5 Poli]ie - 0256-402904

Poli]ia Rutier` - 0256-402703 (dispecerat)

0256-402724 (accidente u[oare)

Biroul Arme, Explozivi, Substan]e Toxice

tel. 0256-402802

Poli]ia Comunitar` Timi[oara

tel. Urgen]e: 0256-968

Sec]ia 1 - 0256-246112

Sec]ia 2 - 0256-471479, 0256-471473

Direc]ia de Eviden]` a Persoanelor Timi[oara

Na[teri, c`s`torii [i decese:

tel. 408424, 408346, 408380

Eliberarea c`r]ilor de identitate:

tel. 402366, 402367, 402360

Aquatim, dipecerat (program permanent),

tel 0256 201362

Colterm, dispecerat (program permanent),

tel 0256 494133

Enel Banat, Call Center 40 50 50

E.ON Gaz Distributie - Regiunea Vest Timis,

tel. 0256 293 416

RDS & RCS, tel. 0356 400 401

Retim, dispecerat (program permanent)

tel 0256 499 490

RATT, tel: 0800.800.146

Garda de Mediu Timi[: tel: 0256.293.587

Inspectoratul {colar Timi[ - 0256-305799

Direc]ia de Asisten]` Comunitar` Timi[oara

tel: 0256.220.583

Spitalul Jude]ean Timi[oara,

tel: 0256.463.001

Spitalul Municipal Timi[oara,

tel. 0256.221553

Spitalul de Psihiatrie Timi[oara tel: 0256.493.859

Spitalul de Psihiatrie Jebel tel: 394.022

Casa Jude]ean` de Asigur`ri de S`n`tate

Timi[, tel: 0256.201.772

Regionala CFR Timi[oara tel: 0256.491.693

7:00-Telejurnal Matinal

9:10-Legendele palatului: doctorul

Hur Jun

10:10-A[a-i rom=nul!

10:20-Lumea modei

10:30-Ora de business

11:20-Pe scurt despre orice

11:30-Concert aniversar Benone

Sinulescu

12:30-Tragere la sorți optimile

Ligii Campionilor

13:00-Celebrit`țile timpului

14:00-Telejurnal

14:45-Interes general

15:15-Teleshopping

15:30-Akzente

16:45-Lozul cel mare

17:40-Legendele palatului

18:20-Legendele palatului

19:00-Ora de business

19:45-Sport

20:00-Telejurnal

20:43-Alegeri 2012

21:00-Prim plan

22:10-|n lumea bun`

Teroriza]i de boschetarii care

locuiesc \n colibe improvizate

Polițiștii locali din cadrul

Secției 2 Poliție Local` și Biroului

Intervenție Rapid` au organizat,

miercuri, 19 decembrie, o acțiune

pentru verificarea sesiz`rilor venite

de la timișoreni. Mai exact, o

parte dintre timi[orenii care

locuiesc \n zona Ovidiu Balea a

reclamat c` exist` persoane care

locuiesc \n colibe improvizate

l=ng` podul de cale ferat` din

apropiere, comit furturi din

gospod`riile din zon` și creeaz`

o stare de anxietate și disconfort

cet`țenilor. La acțiune au participat

și un echipaj al Secției 4 Poliție

Național`, precum și reprezentanți

Romeo [i Julieta -

\n variant` ar`dean`

Un b`rbat și o femeie, ambii

\n v=rst` de 35 de ani, din județul

Arad, au fost g`siți morți \ntro

camer` de hotel, dup` ce, se

pare, s-au sinucis. Cei doi, o

femeie din P=ncota și un b`rbat

din S=ntana, au venit la un hotel

din N`dab, unde femeia rezervase

o camer` pentru o noapte. Ei

aveau o relație extraconjugal`

care dura de mai mult timp.

B`rbatul era c`s`torit și era tat`l

unui copil minor. C=nd au v`zut

c` cei doi nu elibereaz` camera,

angajații hotelului au b`tut la

uș`. V`z=nd c` nu r`spunde

nimeni, au alertat Poliția. At=t

9:00-Piersic Show

10:10-Comisarul Montalbano: urme

pe nisip

12:00-Poveste f`r` sf=r[it

12:55-Minutul Lumiere

13:00-Natur` [i aventur`

13:30-V=n`toarea de cli[ee

14:00-Supravie]uitor \n jungla

urban`

14:35-|mpreun` \n Europa!

15:30-Teleshopping

15:50-Pastila de s`n`tate

16:00-Euromaxx Highlights

16:30-Dincolo de grani]ele cunoa[terii

16:55-Minutul Lumiere

17:00-Piersic Show

18:00-Telejurnal

19:00-Poveste f`r` sf=r[it

20:10-Comisarul Montalbano: Luna

de h=rtie

22:00-Ora de [tiri

23:00-Concursul [i Festivalul

Interna]ional de Canto "Hariclea

Darclée"

7:00 -{tirile Pro TV

10:00-T=n`r [i nelini[tit

11:00-Trei b`ieți isteți

13:00-{tirile Pro TV

13:45-De paz` de Cr`ciun

16:00-T=n`r [i nelini[tit

17:00-{tirile Pro TV

17:45-Happy Hour

19:00-{tirile Pro TV

20:30-Nu da \napoi

22:30-Știrile Pro TV

23:00-Noaptea judec`ții

ai Direcției de Mediu din cadrul

prim`riei. Cei depistați au fost

duși la ad`postul amenajat pe

str. |nv`ț`torului nr. 2, pentru

oamenii str`zii, unde beneficiaz`

de condiții decente de trai. De

asemenea, s-a \naintat c`tre

Direcția de Patrimoniu o adres`

prin care s` se ia m`suri de

demolare a colibei și de salubrizare

a locației. Zona r`m=ne \n atenția

Poliției Locale, dar și a Secției

4 Poliție, deoarece exist` suspiciuni

c` \n locațiile monitorizate se

adun` persoane care comit

infracțiuni.

n S.M.

ușa, c=t și geamurile erau blocate

prin interior. Polițiștii au venit

la fața locului și i-au g`sit pe

cei doi morți \n camer`, \n pat,

\mbr`cați \n haine de strad` și

acoperiți cu p`turi. Din primele

cercet`ri a rezultat c` aceștia sau

sinucis. Poli]i[tii cred c` au

combinat b`uturile energizante

cu detartrant [i le-au b`ut pentru

c` au vrut s` se sinucid`. Nici

unul dintre ei nu a l`sat nici un

bilet de adio, prin care s` \și

explice gestul f`cut. Cadavrele

lor au fost transportate la morg`,

pentru efectuarea necropsiei.

n Sorin TROCAN

8:00-Neața cu R`zvan și Dani

10:20-|n gura presei

11:15-Insula Paradisului

12:00-Mireas` pentru fiul meu

13:00-Observator

14:00-Mireas` pentru fiul meu

16:00-Observator

17:00-Acces Direct

19:00-Observator

20:00-Observator special

20:30-Next Top Model by C`t`lin

Botezatu

22:30-Un Show P`c`tos

8:55-Evita

11:10-O singur` zi

12:55-Liga feminin` de baseball

15:00-Crulic, c`l`toria spre dincolo

16:15-Pumni de o]el

18:20-Charlie St. Cloud

20:00-|n deriv`

20:30-|n deriv`

21:00-P`c`toasa Teodora

22:30-|n deriv`

23:00-True Blood

JOI 20 DECEMBRIE 2012 Serie nou` anul XIII, num`rul 4047

PROGRAM CINEMACITY

Anna Karenina – digital – AP – 12

14:10 16:50 19:30 22:10

Atlasul norilor – digital – N – 15

21:30

Categoria grea \n acțiune – digital – AP – 12

18:10

Cinci eroi de legend` – 3D dublat – AG

13:10 13:30 16:00

Cinci eroi de legend` – 3D subtitrat – AG

14:00

Ho Ho Ho 2 – digital – AG

14:40

Hobbitul: O c`l`torie neașteptat` 3D – AP – 12

13:20 14:40 15:40 16:40 18:00 19:00

20:00 21:15 22:20

Mereu \n offside – digital – AP – 12

15:30 17:40 19:50 22:00

Omul cu pumni de fier – digital – IM – 18

20:20 22:30

Saga Amurg: Zori de Zi - Partea a II-a digital -

N 15

16:50

Viața lui Pi – 3D – AG

20:10

9:00-Digi Sport Expres

9:45-Gimnastica de diminea]`

10:00-{tirile Digi Sport (live)

10:15-Fotbal Club

11:00-{tirile Digi Sport (live)

11:15-Fotbal Club

12:00-{tirile Digi Sport (live)

12:30-EuroFotbal (live)

13:30-Serie A Show

14:00-{tirile Digi Sport (live)

14:30-La Liga World

15:00-EuroFotbal (live)

16:00-Fotbal Club (live)

17:30-{tirile Digi Sport (live)

18:00-Fanatik Show (live)

19:30-{tirile Digi Sport (live)

20:00-Digi Sport Special (live)

21:30-{tirile Digi Sport

22:00-Fotbal European (live)

Viața lui Pi – 3D – AG

15.30-Cer variabil

16.30-Convergen]e

17.30-Ora adev`rului

18.30-Observator

19.00-Ruga

20.00-Hai la nunt`

21.00-Cer variabil

22.00-{tiri TEN

22.30-Ast` sear` m` petrec

23.55-Info Nova

7:00-Regional café

9:00-Rom=ni f`r` frontiere

9:30-Spa]iul deciziilor

10:30-Jurnal regional

11:00-Vezi ce-]i dore[ti

12:30-Descoper` Vestul

17:00-TVR Timi[oara -18 !

18:00-Jurnal regional

18:30-Documentare

19:00-Semne de \ntrebare

20:00-Jurnal regional

20:30-Vezi ce-]i dore[ti

22:00-Documentare

www.ziuadevest.ro

Titlu original: Life of Pi

Gen: Aventuri

Regia: Ang Lee

|n rolurile principale: Suraj Sharma

Cu VIA}A LUI PI, regizorul Ang Lee

(``Brokeback Mountain``, ``Tigru [i dragon``)

a creat un film revolu]ionar despre un t=n`r

care supravie]uie[te unui dezastru maritim [i

se vede silit s` porneasc` \ntr-o c`l`torie

epopeic`, plin` de aventuri [i de descoperiri.

Dup` naufragiul unui transatlantic, fiul adolescent

al unui director de gr`din` zoologic`, Pi Patel,

plute[te \n deriv` \ntr-o barc` de salvare al`turi

de o hien`, un urangutan, o zebr` r`nit` [i

un imens [i \nfometat... tigru de Bengal. Pu[tiul

\[i folose[te cuno[tin]ele enciclopedice \n ceea

ce prive[te comportamentul animalelor pentru

a-l ]ine la distan]` pe tigrul Richard Parker,

construind o tumultoas` [i plin` de riscuri

rela]ie pe parcursul lungilor luni de c`l`torie

pe valurile oceanului.

Rezolvare

SUDOKU

Regulile Sudoku sunt

simple. Trebuie s`

completa]i toate c`su]ele

libere cu numere \ntre

1 [i 9 conform urm`toarei

reguli: un num`r poate

ap`rea doar o singur`

dat` pe fiecare r=nd,

coloan` [i p`trat de 3x3.

7:00-{tirile dimine]ii TVT 89 - TV

ARAD

9:00-Teleshopping

9:30-Vecinul meu german

10:00-S`n`tate curat`

11:00-Ghilea Show

12:00-Cronica zilei

13:00-Audien]` regional`

14:00-Magazin regional

16:00-Araton

17:00-Audien]` regional`

18:00-{tirile locale TVT89

18:30-Teleshopping

19:00-Audien]` regional`

20:00-{tirile TVT 89 - TV Arad

21:00-Cronica zilei

22:00-{tirile regionale

22:30-Audien]` regional`

23:30-{tirile regionale

0:00-Info TVT897:00-Digimatinal

10:00-Rom=nia 24

11:00-Rom=nia 24: {tiri

12:00-Rom=nia 24: {tiri

13:00-Rom=nia 24: {tiri

14:00-Rom=nia 24: {tiri

15:00-Rom=nia 24: {tiri

16:00-Rom=nia 24: {tiri

17:00-Rom=nia 24: {tiri

18:00-Rom=nia 24: {tiri

18:30-Business Club

19:00-{tiri/Sport/Meteo

20:00-Jurnalul de sear`

22:00-{tiri/Sport/Meteo


www.ziuadevest.ro

S.C. BEGA INVEST S.A.

SOCIETATE MEMBR~ BEGA GRUP TIMI{OARA

Calea Buzia[ului nr.11/A

|nchiriaz` spa]ii amenajate pentru produc]ie,

birouri [i depozite:

- Ptr. birouri

- 635 mp, situa]i \n Calea Buzia[ului nr.11/A,

cl`dire etaj II

- 203 mp, situa]i \n Calea Buzia[ului nr.11/A,

cl`dire etaj I

- 574 mp, situa]i \n str.Tudor Vladimirescu nr.40, etaj I

- 1840 mp, situa]i \n str.Ion Ionescu de la Brad, nr.15

cl`dire P


8 ACTUALITATE www.ziuadevest.ro

|n ciuda tuturor regulilor [i a

sanc]iunilor, ce pot merge p=n` la

exmatriculare, \n [colile din Timi[oara

se fumeaz` \n draci. Nici profesorii,

nici directorii [i nici m`car Inspectoratul

{colar Timi[ nu pot opri un fenomen

\ngrijor`tor. Realitatea este dur`, nim`nui

nu pare s`-i pese de liceenii care

fumeaz`. Totul se reduce la un cerc

vicios. P`rin]ii dau vina pe profesori,

directorii dau vina pe p`rin]i, iar

Inspectoratul {colar Timi[ st` cu

m=inile legate. Problema este [i \n

r=ndul profesorilor. De[i legea cere

expres ca \n institu]iile publice s` nu

|n preajma s`rb`torilor, pli]i[tii

ar`deni \i viziteaz`, \nso]i]i, evident, de

a[teptatul Mo[ Cr`ciun, pe elevii

Centrului {colar pentru Educa]ie Incluziv`,

Harul lui Dumnezeu

pogorât asupra Lumii

în Sfânta Zi a Crăciunului

să vă sădească în suflete

bunătate, dreptate şi iubire!

Naşterea Domnului

să vă dăruiască împliniri

şi bunăstare sufletească!

Crăciun fericit!

La mulţi ani!

Prim`ria [i Consiliul Local

Tomnatic

Primar Stoian Vasiu

Acum 2000 de ani

Isus s-a n`scut

\ntr-o iesle s`rac`

nefiind primit

de nimeni \ntr-o cas`.

Fie ca noi ast`zi

s`-l primim \n inimile noastre

pentru a avea pacea

[i fericirea adev`rat` [i ve[nic`!

Cr`ciun Fericit!

Prim`ria [i Consiliul Local al Comunei

Giarmata

Primar Virgil Bunescu

se fumeze dec=t \n spa]ii \nchise [i

cu ventila]ie, acestea sunt aproape

inexistente \n [colile din Timi[oara.

Fumatul, un joc de-a

ho]ii [i vardi[tii la

„Emanuil

Ungureanu”,

Directorul Colegiului Tehnic „Emanuil

Ungureanu”, Mariana Eftimie, a solicitat,

la \nceputul anului [colar, un recens`m=nt

al elvilor fum`tori. Pe propria declara]ie,

aproximativ un sfert dintre elevi s-au declarat

fum`tori. Dasc`lii ce fumeaz` nu au aici

La copiii Centrului {colar pentru Educa]ie

Incluziv` din Arad a venit Mo[ Cr`ciun

cu clasele I-VIII din Arad. |n aceast`

unitate [colar` \nva]` aproximativ 200

de copii cu probleme medicale, cei

mai mul]i dintre ei provenind din familii

beneficiare de ajutor social. Poli]i[tii

ar`deni, reprezenta]i de comisarul-[ef

Tama[ Ioan, [eful Inspectoratului de

Poliție Județean Arad, ofi]erul de rela]ii

publice [i poli]i[ti de proximitate, leau

preg`tit copiilor de aici o mare

JOI 20 DECEMBRIE 2012 Serie nou` anul XIII, num`rul 4047

Fumatul \n [coli - de neoprit, \n Timi[?

un spa]iu amenjat pentru fumat, iar elevii

fum`tori sunt aproape imposibil de controlat.

Niciun minor fum`tor de la „Emanuil

Ungureanu” nu a avut de suferit din cauza

vicului s`u. „Ca [coal`, le interzicem fumatul,

dar foarte mul]i elevi fumeaz` acas`, de

fa]` cu p`rin]ii. Este doar un joc de-a ho]ii

[i vardi[tii s`-i prindem \n timp ce fumeaz`

\n toalete sau \n curtea [colii. Este destul

de dificil s` st`m toat` ziua dup` ei. Pentru

fumat nu s-au dat sanc]iuni. |n cazul

profesorilor care fumeaz`, nu exist` un

spa]iu amenajat. Avem un hol, jum`tate

afar`, acolo se fumeaz`. Personal, faptul c`

se fumeaz` nu-l g`sesc foarte grav”, ne-a

spus directorul Colegiului Tehnic „Emanuil

Ungureanu”. Mariana Eftimie a fumat timp

de 20 de ani. {i-a dat seama c` este o

prostie [i a renun]at acum c=]iva ani.

Big-Brother [i

senzori de fum la

Loga

Nici la Colegiul „CD Loga” din

Timi[oara nu exist` un spa]iu destinat

profesorilor fum`tori. Aici, \ns`, elevii

nu au [anse s` fumeze \n toalete. |n

toate WC-urile au fost instala]i senzori

surpriz`: l-au adus pe \ndr`gitul Mo[

Cr`ciun, evident, cu sacul plin. Oamenii

legii [i Mo[ Cr`ciun le-au preg`tit [i

d`ruit acestor copii, pachete con]in=nd

dulciuri [i produse specifice s`rb`torilor

de iarn`. Copiii nu au r`mas nici ei

datori [i au preg`tit [i d`ruit oaspe]ilor

un program de colinde [i poezii de

iarn`

n Sorin TROCAN

de fum. Elevii au prins [mecheria [i

fumeaz` doar \n curte. De la \nceputul

anului [colar, alarma de fum nu a fost

declan[at` nici o dat`. „Elevii ce fumeaz`

se ascund dup` capela din curte [i \n

unghiurile \n care camerele de filmat

nu \i pot surprinde. Am instatlat senzori

de fum \n toate toaletele, de c=nd sunt

eu director, ace[tia nu au fost declan[a]i

nici o dat`. Am prins mai mul]i elevi

care au fumat, cazurile lor au fost

trimise c`tre dirigin]i, pentru a se lua

m`surile de rigoare. Problema fumatului

este nerezolvat` la Loga, nu vreau s`

m` ascund dup` degete. Nu [tiu \n

ce [coal` ea poate fi rezolvat` \n

totalitate. De multe ori, e [i vina

p`rin]ilor. Mul]i ne spun: «{i ce dac`

fumeaz`? Noi fum`m acas`, \mpreun`»”,

ne-a spus Mariea {tefan, directorul

Colegiului „C.D. Loga”. Mariea {tefan

nu a avut niciodat` viciul fumatului.

Spa]iu special

pentru fum`tori la

Liceul Pedagogic

Inspectorul [colar general de

Timi[, Cornel Petroman. este

nefum`tor convins. El a reu[it,

pe vremea c=nd era director, s`

creeze poate singurul loc special

amenajat pentru fum`tori \ntr-o

[coal` din Timi[. Este vorba de

Liceul Pedagogic din Timi[oara.

„Fumatul \n [coli este strict interzis.

conform legilor [i regulamentelor.

Nu [tiu dac` exist` m`car o [ans`

s` diminu`m fenomenul, trebuie

s` facem, \ns` tot ce ne st` \n

putere pentru acest lucru. Este

nes`n`tos [i ilegal. Profesorii care

fumeaz` o fac pe cont propriu [i

trebuie s` r`spund` \n fa]a

directorilor de [coli. Dac` nu

exist` locuri special amenajate

pentru fumat, \nchise [i cu ventila]ie,

nu se fumeaz`. Eu, c=nd am ajuns

director la Pedagogic, primul lucru

pe care l-am f`cut a fost s`

amenajez un spa]iu de fumat pentru

profesori. S` nu \i vad` elevii c`

fumeaz` [i s` fie un spa]iu \nchis,

cu aerisire”, ne-a spus Cornel

Petroman, inspectorul [colar general

de Timi[. n (O.M.)

SC MERIDIAN 22 SA Lugoj ureaz` angaja]ilor, colaboratorilor [i

locuitorilor municipiului Lugoj fericire, s`n`tate [i noroc tuturor!

Cr`ciun fericit [i La mul]i ani!

Director,

IOSIF GROZA

Harul lui Dumnezeu

pogor=t asupra Lumii \n Sf=nta Zi

a Cr`ciunului, s` v` s`deasc`

\n suflete bun`tate, dreptate [i iubire.

Na[terea Domnului s` v` d`ruiasc`

\mpliniri [i bun`stare sufleteasc`.

Cr`ciun fericit!

La mul]i ani!

Conducerea SC LUGOMET SA Lugoj

More magazines by this user
Similar magazines