Views
5 years ago

DECIZIA 96 DIN 2007.pdf

DECIZIA 96 DIN 2007.pdf

16 reverificarea

16 reverificarea societatii contestatoare pe aceeasi perioada care a mai facut obiectul unei inspectii fiscale. Mai mult, din analiza deciziilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata anexate in copie la dosarul cauzei si inregistrate la Directia generala de solutionare a contestatiilor se retine ca organele fiscale au aprobat la rambursare taxa pe valoarea adaugata solicitata de societate in perioada iulie 2005 - iunie 2006. Din rapoartele de inspectie fiscala mentionate mai sus, se retine ca sumele cu titlu de taxa pe valoarea adaugata au fost restituite integral societatii cu ordine de plata. Fata de cele prezentate anterior, se retine ca din documentele existente la dosarul cauzei nu rezulta elementele suplimentare care nu au fost cunoscute la data inspectiilor fiscale anterioare astfel incat sa fie indreptatita reverificarea S.C. X S.R.L. In consecinta, conform prevederilor art. 186 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, care precizeaza ca: “Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie în care urmeaza sa se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solutionare”, se va desfiinta partial Decizia de impunere emisa in baza raportului de inspectie fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata, urmand ca alte organe de inspectie fiscala decat cele care au incheiat decizia de impunere contestata sa procedeze la o noua verificare tinand cont de cele precizate prin prezenta decizie. 4. In ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala de solutionare a contestatiilor este investita sa se pronunte asupra exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata din punct de vedere al dreptului de deducere in conditiile in care organele de inspectie fiscala nu au analizat conditiile de exigibilitate a taxei pe valoarea adaugata. In fapt, in lunile iulie, august si septembrie 2006, S.C. X S.R.L. a inregistrat in evidenta contabila facturile fiscale emise de S.C. E S.A. reprezentand "prestari servicii conform anexa la contract", pentru care si-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrisa in acestea. De asemenea, in luna iulie 2006 S.C. X S.R.L. si-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrisa in facturile fiscale emise de S.C. A S.R.L., avand ca obiect prestari servicii.

17 In urma verificarii, organele de inspectie fiscala nu au acordat societatii contestatoare dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta respectivelor facturi intrucat aceasta nu a prezentat documente care sa justifice serviciile in cauza. In drept, art. 134 alin. (3) din Titlul VI al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal precizeaza: "Faptul generator al taxei intervine i taxa devine exigibil , la data livr rii de bunuri sau la data prest rii de servicii, cu excep iile prev zute în prezentul titlu" iar la art. 145 din actul normativ invocat mai sus se prevede: "Dreptul de deducere (1) Dreptul de deducere ia na tere în momentul în care taxa pe valoarea ad ugat deductibil devine exigibil .[...] (3) Dac bunurile i serviciile achizi ionate sunt destinate utiliz rii în folosul opera iunilor sale taxabile, orice persoan impozabil înregistrat ca pl titor de tax pe valoarea ad ugat are dreptul s deduc : a) taxa pe valoarea ad ugat datorat sau achitat , aferent bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz s îi fie livrate, i pentru prest rile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaz s îi fie prestate de o alt persoan impozabil ; [...] (8) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad ugat , orice persoan impozabil trebuie s justifice dreptul de deducere, în func ie de felul opera iunii, cu unul din urm toarele documente: a) pentru taxa pe valoarea ad ugat datorat sau achitat , aferent bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz s îi fie livrate, i pentru prest rile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaz s îi fie prestate de o alt persoan impozabil , cu factur fiscal , care cuprinde informa iile prev zute la art. 155 alin. (8), i este emis pe numele persoanei de c tre o persoan impozabil înregistrat ca pl titor de tax pe valoarea ad ugat . Beneficiarii serviciilor prev zute la art. 150 alin. (1) lit. b) i art. 151 alin. (1) lit. b), care sunt înregistra i ca pl titori de tax pe valoarea ad ugat , justific taxa dedus , cu factura fiscal , întocmit potrivit art. 155 alin. (4);[...]" Avand in vedere cele precizate mai sus, se retine faptul ca S.C. X S.R.L. poate sa isi exercite dreptul de deducere al taxei pe valoarea adaugata daca serviciile achizi ionate sunt destinate utiliz rii în folosul opera iunilor sale taxabile, daca prest rile de servicii i-au fost

Document PDF - Asociatia Tinerilor Istorici din Moldova
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Word Pro - Decizia SC CORMORAN SRL.lwp
DECIZIA COMISIEI din 15 februarie 2007 privind ... - EUR-Lex
Decizia ICCJ nr.1 din 16 ianuarie 2012.pdf
Decizia nr. 1 din 8 ianuarie 2007 pentru - Ministerul Muncii, Familiei ...
301. Decizia nr. 90 din data de 01.06.1999 - Curtea Constituţională ...
DECIZIA NR 331 din 23.12.2004 referitoare la masurile de sprijin ...
DECIZIA NR. 340 din 31.12.2004 referitoare la - Reteaua Nationala ...
1 DECIZIA CONSILIULUI CONCURENÅ¢EI Nr. 314 din 26.11.2004 ...
42. Decizia nr. 785 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
112. Decizia nr. 784 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
Decizia nr. 1354 din 20 octombrie 2010 - JURIDICE.ro
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 90 din 19.05.2005 ...
DECIZIA COMISIEI din 3 noiembrie 2008 privind ... - MADR
Decizia nr. 1486 din 27.10.2007 - UNBR
Decizia 649 din 15.12.2012 - INPPA - Cluj
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI Nr. 165 din 14.07.2006 ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 122 din 22.05.2006 ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr.130 din 29.05.2006 ...
Ordin nr. 273 din 28/05/2007 Ministerul Economiei şi Finanţelor
120. Decizia nr. 433 din data de 21.10.2004 - Curtea Constituţională ...
ministerul economiei si finantelor agentia nationala de administrare ...
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 mai ... - EUR-Lex
422. Decizia nr. 1 din data de 12.01.1993 - Curtea Constituţională a ...