Views
5 years ago

DECIZIA 96 DIN 2007.pdf

DECIZIA 96 DIN 2007.pdf

18 prestate ori urmeaz s

18 prestate ori urmeaz s îi fie prestate de o alt persoan impozabil cu factur fiscal , care cuprinde informa iile prev zute de lege. Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei, asa cum s-a retinut si la punctul 1 din prezenta decizie privind impozitul pe profit, la data de 15.06.2005 S.C. X S.R.L. in calitate de locatar a incheiat cu S.C. E S.A. in calitate de proprietar, contractul inregistrat la data de 16.06.2005, anexat in copie la dosarul cauzei la paginile 4 - 11, volumul 2, al carui obiect il constituie "folosirea de catre locatar a imobilului impreuna cu utilajele, pentru desfasurarea de activitati de productie (panouri din lemn masiv de diferite esente, alte produse din lemn).[...]" De asemenea, la art. 6 din contractul mai sus mentionat se prevede: "In schimbul folosintei imobilului si utilajelor, locatarul va plati o chirie (exclusiv TVA), lunar, [...]" iar la art. 8 se stipuleaza ca "locatarul va achita lunar, separat de factura pentru folosinta utilajelor si a spatiului aferent, partea sa proportionala din costul furnizarii apei, electricitatii [...]" Contractul a fost incheiat pentru o perioada de 12 luni incepand cu data de 15.06.2005 iar prin anexa la contract, anexata in copie la dosarul cauzei la pagina 13 volumul 2, s-a prelungit durata de valabilitate a contractului pentru o perioada de 12 luni, incepand cu data de 01.06.2006. Totodata, atat prin contract cat si in Anexa nr. 4 la contract se prevede ca proprietarul pune la dispozitia locatarului, respectiv al contestatoarei si o echipa formata din 4 operatori si un tehnician care vor fi platiti de catre contestatoare. Prin actul aditional din data de 20.06.2005 la contractul de locatiune, art. 8 din contractul mentionat a fost completat in sensul ca vor fi facturate separat de cele mentionate in contract, o serie de servicii prestate de S.C. E S.A. contestatoarei. Prin raportul de inspectie fiscala, anexa a deciziei de impunere contestata, organele de inspectie fiscala au constatat faptul ca S.C. X S.R.L. nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrisa in facturile fiscale pe motiv ca societatea nu a prezentat documente justificative prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii, respectiv contract, comanda, situatii de lucrari, fara a analiza insa conditiile de exigibilitate a taxei pe valoarea adaugata din punct de vedere al dreptului de deducere. Astfel, organele de inspectie fiscala ar fi trebuit sa verifice realitatea operatiunii din punct de vedere al contractului incheiat intre cele doua societati, daca aceste servicii sunt destinate utiliz rii în folosul opera iunilor sale taxabile, daca serviciile i-au fost prestate societatii

19 contestatoare, cu factur fiscal , care cuprinde toate informatiile prevazute la art. 155 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel incat sa se poata stabili daca S.C. X S.R.L. poate beneficia sau nu de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata. Mai mult, organele de inspectie fiscala desi mentioneaza contractul ca fiind un contract de locatiune cu o durata de 12 luni incepand cu data de 15.06.2005, nu au facut o analiza a acestuia si nici a anexelor care sunt parte integranta din contract. Prin adresele anexate la dosarul cauzei la paginile 45 - 46 volumul 3, Directia generala de solutionare a contestatiilor a transmis organelor de inspectie fiscala documentele anexate de societate in sustinerea contestatiei, respectiv balante de verificare, facturi fiscale, avize de insotire a marfurilor, rapoarte de productie, bonuri de consum, contractul de locatiune impreuna cu anexele la contract si actul aditional din data de 20.06.2005, contractul pentru a-si exprima punctul de vedere fata de acestea. Prin adresa anexata la dosarul cauzei la paginile 55 - 56 volumul 3, inregistrata la Directia generala de solutionare a contestatiilor, Activitatea de control fiscal precizeaza: "[...] b) in documentele anexate de catre S.C. X S.R.L. , la contestatie, se regasesc: balante de verificare, facturi fiscale, avize de insotire a marfurilor, rapoarte de productie etc. care au fost avute in vedere cu ocazia controlului efectuat de catre organele de inspectie fiscala.[...]" Se retine, ca nici prin adresa mai sus mentionata organele de inspectie fiscala nu au facut nici o analiza a contractului si nici nu au precizat daca au tinut cont de acesta la calculul taxei pe valoarea adaugata. Totodata, art. 141 alin. (2) lit. k din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal precizeaza: "Alte opera iuni scutite de taxa pe valoarea ad ugat :[...] k) arendarea, concesionarea i închirierea de bunuri imobile, cu urm toarele excep ii:[...] 3. închirierea utilajelor i a ma inilor fixate în bunurile imobile;[...] (3) Orice persoan impozabil poate opta pentru taxarea opera iunilor prev zute la alin. (2) lit. k), în condi iile stabilite prin norme." Pct. 42 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevede: “Persoanele impozabile înregistrate ca pl titori de tax pe valoarea ad ugat pot opta pentru aplicarea regimului de taxare pentru

Document PDF - Asociatia Tinerilor Istorici din Moldova
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Word Pro - Decizia SC CORMORAN SRL.lwp
DECIZIA COMISIEI din 15 februarie 2007 privind ... - EUR-Lex
Decizia ICCJ nr.1 din 16 ianuarie 2012.pdf
ministerul economiei si finantelor agentia nationala de administrare ...
Decizia nr. 1 din 8 ianuarie 2007 pentru - Ministerul Muncii, Familiei ...
301. Decizia nr. 90 din data de 01.06.1999 - Curtea Constituţională ...
DECIZIA NR 331 din 23.12.2004 referitoare la masurile de sprijin ...
DECIZIA NR. 340 din 31.12.2004 referitoare la - Reteaua Nationala ...
1 DECIZIA CONSILIULUI CONCURENÅ¢EI Nr. 314 din 26.11.2004 ...
42. Decizia nr. 785 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
112. Decizia nr. 784 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
Decizia nr. 1354 din 20 octombrie 2010 - JURIDICE.ro
DECIZIA COMISIEI din 3 noiembrie 2008 privind ... - MADR
120. Decizia nr. 433 din data de 21.10.2004 - Curtea Constituţională ...
Ordin nr. 273 din 28/05/2007 Ministerul Economiei şi Finanţelor
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 90 din 19.05.2005 ...
Decizia nr. 1486 din 27.10.2007 - UNBR
Decizia 649 din 15.12.2012 - INPPA - Cluj
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI Nr. 165 din 14.07.2006 ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 122 din 22.05.2006 ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr.130 din 29.05.2006 ...
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 mai ... - EUR-Lex
422. Decizia nr. 1 din data de 12.01.1993 - Curtea Constituţională a ...