Views
5 years ago

DECIZIA 96 DIN 2007.pdf

DECIZIA 96 DIN 2007.pdf

20 orice opera iune prev

20 orice opera iune prev zut la art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal. Op iunea de aplicare a regimului de taxare se notific organelor fiscale teritoriale pe formularul prev zut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice i se aplic de la data înscris în notificare. În situa ia în care numai o parte dintr-un imobil este utilizat pentru realizarea opera iunilor prev zute la art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal i se opteaz pentru taxarea acestora, în notificarea transmis organului fiscal se va înscrie în procente partea din imobil destinat acestor opera iuni.” Astfel, organele de inspectie fiscala vor avea in vedere faptul ca inchirierea bunului imobil este o operatiune scutita de taxa pe valoarea adaugata si din dosarul cauzei nu rezulta daca societatea contestatoare a optat pentru taxarea operatiunii iar inchirierea utilajelor fixate in bunul imobil nu este operatiune scutita de taxa pe valoarea adaugata. In ceea ce priveste facturile fiscale emise de S.C. A S.R.L.,anexate in copie la dosarul cauzei la paginile 215 - 216 volumul 2, se retine ca la rubrica "Denumirea produselor sau a serviciilor" se afla inscris "prestari servicii (uscare cherestea)". Analizand documentele anexate la dosarul cauzei, se retine faptul ca la data de 16.02.2006 societatea contestatoare a incheiat cu S.C. A S.R.L. contractul de prestari servicii, anexat la dosarul cauzei la pagina 166 volumul 2, al carui obiect il constituie "uscarea materialului lemnos destinat productiei de panouri [...]". La punctul 4 din contract "Obligatiile prestatorului" se precizeaza ca prestatorul trebuie "sa livreze materialul lemnos livrat de beneficiar, sa returneze integral materialul lemnos transmis de beneficiar, sa factureze prestarea de servicii in conformitate cu prezentul contract." iar la punctul 5 "Pret si conditii de plata" se prevede ca "pretul uscarii este de x euro/mc pentru produse lemnoase din fag si y euro/mc pentru produse lemnoase din stejar.[...]" Prin raportul de inspectie fiscala, anexa a deciziei de impunere contestata, organele de inspectie fiscala au constatat faptul ca S.C. X S.R.L. nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrisa in facturile fiscale pe motiv ca societatea nu a prezentat documente justificative, respectiv contract, comanda, situatii de lucrari, prin care sa se faca dovada ca sunt utilizate in scopul realizarii de venituri impozabile. Or, societatea a prezentat in sustinerea contestatiei contractul incheiat cu prestatorul, contract transmis si organelor de inspectie fiscala, anexate la dosarul cauzei la paginile 45 - 46 volumul 3, pentru a-si exprima punctul de vedere fata de acesta.

21 Prin adresa anexata la dosarul cauzei la paginile 55 - 56 volumul 3, inregistrata la Directia generala de solutionare a contestatiilor, organele de inspectie fiscala nu au facut nici o analiza a contractului. Mai mult, organele de inspectie fiscala au precizat prin raportul de inspectie fiscala ca societatea nu a prezentat comanda si situatii de lucrari insa pentru prestarile de servicii constand in uscare cherestea S.C. X S.R.L. nu avea obligatia sa prezinte comenzi si situatii de lucrari. Organele de inspectie fiscala ar fi trebuit sa verifice operatiunea din punct de vedere al contractului, precum si documentele doveditoare privind circulatia materialelor lemnoase, daca aceste servicii sunt destinate utiliz rii în folosul opera iunilor sale taxabile, daca serviciile i-au fost prestate societatii contestatoare, cu factur fiscal , care cuprinde toate informatiile prevazute la art. 155 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel incat sa se poata stabili daca S.C. X S.R.L. poate beneficia sau nu de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata. Astfel, potrivit art. 2 lit. a din Hotararea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circula ia materialelor lemnoase i controlul circula iei acestora i al instala iilor de transformat lemn rotund in categoria materialului lemnos intra si cheresteaua iar la lit. d si lit. e se precizeaza: "d) circula ia materialelor lemnoase - ac iunea de transport al materialelor lemnoase de la locul de unde au fost recoltate, ob inute sau depozitate la un alt loc, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, i/sau transmiterea propriet ii asupra materialelor lemnoase în orice mod; e) aviz de înso ire - document care înso e te materialul lemnos, cu scopul de a atesta provenien a legal a acestora, pe perioada transportului i/sau pe perioada depozit rii;[...]" Avand in vedere cele precizate mai sus, documentele anexate la dosarul cauzei, precum si prevederile legale in vigoare in perioada verificata, se va desfiinta capitolul referitor la taxa pe valoarea adaugata din decizia de impunere urmand ca alte organe de inspectie fiscala decat cele care au incheiat decizia de impunere contestata sa procedeze la o noua verificare tinand cont de cele precizate prin prezenta decizie precum si de documentele anexate de societate in sustinerea contestatiei. 6. In ceea ce priveste suma reprezentand:

Document PDF - Asociatia Tinerilor Istorici din Moldova
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Word Pro - Decizia SC CORMORAN SRL.lwp
DECIZIA COMISIEI din 15 februarie 2007 privind ... - EUR-Lex
Decizia ICCJ nr.1 din 16 ianuarie 2012.pdf
ministerul economiei si finantelor agentia nationala de administrare ...
Decizia nr. 1 din 8 ianuarie 2007 pentru - Ministerul Muncii, Familiei ...
301. Decizia nr. 90 din data de 01.06.1999 - Curtea Constituţională ...
DECIZIA NR 331 din 23.12.2004 referitoare la masurile de sprijin ...
DECIZIA NR. 340 din 31.12.2004 referitoare la - Reteaua Nationala ...
1 DECIZIA CONSILIULUI CONCURENÅ¢EI Nr. 314 din 26.11.2004 ...
42. Decizia nr. 785 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
112. Decizia nr. 784 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
Decizia nr. 1354 din 20 octombrie 2010 - JURIDICE.ro
DECIZIA COMISIEI din 3 noiembrie 2008 privind ... - MADR
120. Decizia nr. 433 din data de 21.10.2004 - Curtea Constituţională ...
Ordin nr. 273 din 28/05/2007 Ministerul Economiei şi Finanţelor
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 90 din 19.05.2005 ...
Decizia nr. 1486 din 27.10.2007 - UNBR
Decizia 649 din 15.12.2012 - INPPA - Cluj
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI Nr. 165 din 14.07.2006 ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 122 din 22.05.2006 ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr.130 din 29.05.2006 ...
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 mai ... - EUR-Lex
422. Decizia nr. 1 din data de 12.01.1993 - Curtea Constituţională a ...