23.11.2023 Views

48 Bunataturi proaspete 24.11-30.11.2023

48 Bunataturi proaspete 24.11-30.11.2023

48 Bunataturi proaspete 24.11-30.11.2023

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Imaginea este cu titlu de prezentare<br />

24<br />

r<br />

- Produs proaspăt<br />

- Calibru 400 - 600 g<br />

- Acvacultură Grecia<br />

- per kg<br />

99<br />

erteecureretuteercttteeettcuuetet<br />

cceureececruuercrcree rr<br />

ueertcetterecreretrteurecteeuteer<br />

reerertcereurutreetteureerreeretr<br />

eeerteteeectuuerrurcrcretrtercrectrPreureuterteecu<br />

eucuretrFrtce<br />

8 Legume<br />

Fructe<br />

Carne<br />

Pește

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!