NR. 3 (VOL. 3) - MAI 2008 - S2A

sisteme.automatizari.ro

NR. 3 (VOL. 3) - MAI 2008 - S2A

S2A

Ætiri

&

Aplicaåii

NR. 3 (VOL. 3) - MAI 2008

sisteme accesorii automatizári

Tehnologia

wireless pe

distanåe scurte

æi medii

pagina 14


poluarea æi încãlzirea globalã

Iat` de ce se impune ca atât obiectivele în func\iune cât mai ales

obiectivele noi s` se prevad` în mod obligatoriu (]i legea prevede

acest lucru, dar nu foarte precis) cu echipamentele ]i softurile

necesare de optimizare a proceselor tehnologice mai ales în ceea ce

prive]te protec\ia mediului.

Automatizarea împotriva polu`rii ]i

înc`lzirii globale

Analizând posibilit`\ile mijloacelor de

automatizare se poate considera c` sistemele

de automatizare ]i programele

conducerii automate a obiectivelor tehnologice

din industria energetic`, chimic`, a

materialelor de construc\ie ]i din alte

domenii, se poate afirma c` automatizarea

performant` este singura metod` care

poate reduce factorii de poluare ]i

înc`lzire global`.

Kontron publicã specificaåiile pentru nano COM

Eching, Germania, 16 Aprilie 2008 - Kontron a publicat specifica\iile complete ]i

ghidurile de proiectare pentru formatul nano COM (Computer-on-Module). Acest

format este proiectat ca o extensie la specifica\iile COM Express (COM.0) publicate

de PICMG, cu scopul de a include ]i modulele de m`rimea unei c`r\i de

credit. Formatul de modul nano (84 mm x 55 mm), pentru care Kontron deja ofer`

produse sub numele de nanoETXexpress, este proiectat ca o extensie a

specifica\iilor PICMG COM Express referitoare la factorii de form` Basic (95

mm x 125 mm) ]i Extended (155 mm x 110 mm). Kontron suport` de asemenea

]i factorul de form` micro (95mm x 95mm), pe care inten\ioneaz` s`-l ofere

PICMG ca o extensie la

specifica\iile existente

COM Express.

Standardizarea oficial`

a formatului nano va

avea un impact de pia\`

important. Procesoarele

mai mici ]i mai înalt

integrate care permit

proiecte de sisteme mai

mici ]i mai economicoase

din punct de

vedere energetic necesit` un standard oficial COM cât mai curând posibil.

Modulul nano urm`re]te exact ie]irile de pini COM Express Tip 1 în ce prive]te

loca\ia conectorilor ]i definirea pinilor.

Factorii decisivi sunt magistrala pentru expansiunea sistemului particularizabil ]i

dimensiunile fizice. Toate studiile PCI Express arat` c` standardul PICMG COM

Express este singurul factor de form` relevant pentru COM cu o magistral` de

extensie PCI Express. De aceea, aceast` tehnologie este considerat` a fi ideal`

pentru implementarea de proiecte extrem de compacte, deoarece va fi primul standard

ce acoper` toate dimensiunile de COM ce apar\in unei singure clase de performan\`.

Ad`ugarea noului factor de form` nano define]te toate interfe\ele relevante

precum: Gigabit Ethernet, SATA, USB ]i PCI Express (inclusiv PCIe Gen

2), dar ]i grafica ]i partea audio. Suplimentar, se ofer` o mai mare rezisten\` la

]ocuri ]i vibra\ii, precum ]i avantaje clare în ceea ce prive]te EMC.

www.kontron.com/COM-Express-Nano-Specification

În aceast` categorie se includ:

• analizoarele continue;

• soft starterele - care m`resc

performa\ele ac\ion`rilor electrice;

• ac\ion`rile electrice reglabile (variatoarele

de tura\ie) aplicate în special pompelor

pentru a înlocui ventilele de reglare;

• optimizarea prin soft a arderilor în

cazane ]i agregate termice.

De asemenea, o contribu\ie important` la

evitarea polu`rii o au agregatele de monitorizare

a arderii ]i a mediului ]i alte

m`suri de acest tip.

editorial

Iat` de ce se impune ca atât obiectivele în

func\iune cât mai ales obiectivele noi s`

se prevad` în mod obligatoriu (]i legea

prevede acest lucru, dar nu foarte precis)

cu echipamentele ]i softurile necesare de

optimizare a proceselor tehnologice mai

ales în ceea ce prive]te protec\ia mediului.

Revista î]i propune s` promoveze cu prioritate

produse ]i sisteme în acest domeniu

]i firme care s` le implementeze.

Ing. Dumitru Totolici

SIS International SA

mai 2008 | sisteme | accesorii | automatizãri | 3


3/

Editorial

sumar

Ætiri

− Kontron publicã specificaåiile pentru nano COM

/5-6-7/

Ætiri

− Module particularizate bazate pe noul procesor Intel® Atom

− UDE 2.4 suportã microcontrolerele pe 32 de biåi Freescale MPC5510

Power Architecture

− Noutãåi din gama produselor Leuze

− Kontron NotePAC Tablet E100

− Kontron NotePAC Ultra - M230N

/8-9/

Ætiri

− Noutãåi din gama produselor Leuze

/10-11/

Barierele luminoase de siguranåã SICK C4000

/12-13/

Evaluarea performanåelor æi preåului în aparatura de

automatizare

/14-15-16/

Utilizând tehnologia wireless pe distanåe scurte æi medii

/17/

Ætiri

− Kontron KISS 4U Short æi KISS 2U

− Kontron KISS PCI 760

− ThinkIO-Duo - IPC embedded

− Kontron oferã VITA 38 Standard

/18/

Sistemele de alarmare pentru incendiu æi concentraåii

periculoase - integrate în sistemul IT al obiectivului

/18/

Ætiri

− Placã de evaluare Kontron pentru modulele COM Express æi UGM

Pagina 5

Pag. 17

4 | sisteme | accesorii | automatizãri | mai 2008

Pagina 3 Pagina 10

Pagina 12

Pagina 7

Pagina 14

Nr. 3 Vol. III - Mai Coperta 1

director general

Ionela Ganea

director economic

Ioana Paraschiv

advertisement & web up-date

Irina Ganea

dtp

Dan Batovici

Dan Cibea

editori seniori

Conf. Dr. Ing. Norocel Codreanu

}l. Dr. Ing. Bogdan Gr`mescu

consulting

Ing. Dumitru Totolici

Ing. Mihai Savu

Ing. Marian Blejan

Ing. Octavian Nicula

S2A este marc` înregistrat` la OSIM

EUROSTANDARD PRESS 2000 srl

CP 229 - OP 53

042380 Bucure]ti

Tel.: 031 8059955

031 8059887

Fax: 021 3165233

Mobil: 0722707254

office@esp2000.ro

www.esp2000.ro

Alte publica\ii:

Difuzare:

Distribu\ie controlat` ESP

RODIPET SA

Tipar: RH Printing Service srl


Module particularizate bazate pe noul

procesor Intel® Atom

Bazat pe recent lansatele serii de procesoare

Z500 Intel® Atom cu consum

energetic redus, MSC Vertriebs

GmbH a proiectat deja primul s`u

modul particularizat. Puternica plac`

este utilizat` într-un PC industrial

portabil cu ecran tactil. Datorit` noii

platforme de procesor, durata de via\`

a bateriilor sistemului MSC poate fi

extins` de 3 ori comparativ cu implementarea

anterioar` cu platform`

bazat` pe cipset Intel® 945, în

condi\ii identice. Acesta a fost factorul

determinant pentru dezvoltarea

noului proiect. Suplimentar procesorului

Intel® Atom Z530, proiectul

particular MSC utilizeaz` cipsetul

înalt integrat Intel® hub US15W

ce combin` tradi\ionalele north

bridge ]i south bridge într-o singur`

capsul`. Procesorul este realizat uti-

UDE 2.4 suportã microcontrolerele pe 32 de

biåi Freescale MPC5510 Power Architecture

pls Programmierbare Logik &

Systeme anun\` disponibilitatea

imediat` a motorului s`u de

depanare universal (UDE) pentru

familia de microcontrolere pe 32 de

bi\i Freescale MPC5510 Power

Architecture. MCU de înalt` per-

forman\` pentru industria auto, cu

frecven\e de operare de pân` la 80

MHz, sunt - în func\ie de tipul dispozitivului

- oferite cu: unul sau

dou` miezuri Power e200z, pân` la 1

Mbyte de memorie Flash cu ECC

(Error Correction Coding) ]i SRAM

de pân` la 64 Kbytes. Mai mult,

familia de dispozitive MPC5510

ofer` interfe\e de comunica\ie

extinse (FlexRay, MultiCAN, LIN),

DMA, mod de putere joas` ]i unit`\i

periferice tipice precum: temporizator,

convertor analog-digital, etc.

Unul dintre aspectele importante este

construc\ia modular` unic` a UDE,

care permite depanarea multi-core

real` cu o singur` interfa\` de utiliza-

lizând procesare pe 45nm, iar atât

procesorul, cât ]i cipsetul sunt protejate

în capsule cu factor de form`

mic. TDP (thermal design power) a

procesorului Intel® Atom Z530

este de 2,3 W .

Modulul particularizat ofer` o gam`

întreag` de interfe\e specifice PCurilor

portabile pentru conectare la

dispozitive externe. Pot fi conectate

independent dou` display-uri prin

interfe\e CRT ]i TFT. Ecranul tactil

sau mouse-ul ]i tastatura sunt conectate

la sistem prin porturi USB 2.0.

Mai mult, ansamblul compact suport`

Bluetooth ]i wireless LAN pentru

opera\ii mobile în re\ea. Modulul particularizat

ofer` de asemenea suport

pentru noile tehnologii de stocare. Un

disk solid state cu capacitate de 2

GByte sau 4 GByte de la Intel, poate

fi integrat direct pe modul prin interfa\`

Parallel ATA (PATA). Ca ]i toate

noile platforme MSC COM

Express, acest modul ofer` func\ii

de securitate avansat`, care pot proteja

proprietatea intelectual` a clientului

]i pot preveni accesul neautorizat.

www.msc-ge.com

tor. Aceasta este în mod particular

util` cu versiunile dual-core ale

MPC5516 ]i MPC5514. De exemplu,

dezvoltatorul poate utiliza direct în

program 4 puncte de întrerupere ]i 2

puncte de urm`rire pentru fiecare

miez, suportate de cipul hardware ]i

poate urm`ri fereastra miezului corespunz`tor.

Toate op\iunile de declan-

]are on-chip ale MP5516 sunt de asemenea

complet suportate de UDE

2.4. Conectarea la dispozitivele

dual-core, precum MPC5516, au loc

în mod obi]nuit printr-o singur`

interfa\` JTAG. În combina\ie cu pls'

Universal Access Device 2+

(UAD2+), UDE 2.4 poate atinge

viteze de desc`rcare de pân` la 1

Mbyte/s. Aceasta garanteaz` utilizatorilor

familiei MPC5510 o programare

FLASH rapid` ]i de asemenea

o durat` mic` de timp de dezvoltare.

Unitatea existent` Nexus pe toate

dispozitivele familiei MPC5510 permite

accesul la memorie a depanatorului

în timpul rul`rii programului.

Un avantaj suplimentar este suportul

celor mai importante compilatoare.

Freescale CodeWarrior pentru dispozitivele

MPC55xx, precum ]i

Compilatorul Wind River's Power

PC ]i implementarea GNU pot fi utilizate

împreun` cu pls' UDE 2.4.

www.pls-mc.com

mai 2008 | sisteme | accesorii | automatizãri | 5

ætiri

sisteme / accesorii

România

alege calitatea:

Distrelec

• Expediere directã de piese

electronice æi pentru

prelucrarea electronicã

a datelor

• Stoc mare în depozit

• Cheltuieli de expediåie reduse

• Peste 600 producãtori

• Gamã largã de produse de calitate

... æi nu numai.

Sunã acum la AZA Electronic!

Tel/Fax: 021-456 0816, 021-456 0819

E-mail: distrelec@aza.ro, sales@aza.ro

Calea Rahovei 266-268, Corp 3, Bucureæti


sisteme / accesorii

6 | sisteme | accesorii | automatizãri | mai 2008

ætiri


Kontron NotePAC Tablet E100 www.kontron.com/NotePAC

Cânt`rind numai 1,4 kg, noul Kontron

NotePAC Tablet E100 este cel mai u]or

tablet PC de înalt` robuste\e disponibil la

ora actual` pe pia\`. Pe lâng` aspectul s`u

îngrijit, el se conformeaz` standardelor

MIL-STD-810F ]i IP54 pentru durabilitate

]i protec\ie împotriva: murd`riei, prafului,

apei, mi]c`rii, vibra\iilor, temperaturii ]i

loviturilor zilnice cauzate de mobilitatea

sa. Destinat pentru a r`spunde cerin\elor

dificile ale utilizatorilor ce doresc s` aib`

permanent la ei datele, dispozitivul u]or

Kontron NotePAC Tablet E100 este companionul

ideal pentru personalul de teren

din sectoarele medical, for\e de ordine ]i

siguran\` public`, precum ]i depozite,

utilit`\i ]i service. Ariile de aplica\ii includ

achizi\ii de date on-site ]i mentenan\` în

teren, precum ]i multe altele. Caracterizat

de platforma economicoas` energetic

Intel® Ultra Mobile cu procesor Intel®

A110 ]i cipset Intel® 945GU Express,

Kontron NotePAC Tablet E100 ofer` performan\e

de calcul mobile eficiente cu o

durat` mare de via\` a bateriilor de pân` la

5 ore cu ajutorul acumulatorului u]or Li-

Ion. Ideal de utilizat în mediul exterior,

intr`rile de date nu pun nici un fel de probleme

datorit` ecranului TFT SVGA de 8,4

inch cu func\ionalitate tactil` ]i tehnologie

anti-reflec\ie. Ecranul LCD op\ional

Sunlight-Readable 800 îmbun`t`\e]te posibilitatea

de citire în condi\ii de lumin`

ambiental` puternic`. Pentru a oferi protec\ia

datelor ]i sistemului, important` cu

prec`dere pentru sistemele mobile,

Kontron NotePAC Tablet E100 rezistent la

vibra\ii ]i ]ocuri, este caracterizat de o carcas`

rezistent` ]i etan]` din aliaj cu magneziu.

Modulul de hard drive de 1,8 inch cu

montare ce-i ofer` rezisten\` la ]oc protejeaz`

datele stocate. În situa\ii extreme,

dac` unitatea cade, senzorul G încorporat

parcheaz` capetele HDD într-o frac\iune de

secund`, evitând astfel pierderea ireversibil`

a datelor. În eventualitatea furtului

Kontron NotePAC Tablet E100 este caracterizat

de op\iuni de securizare cu parol`

care blocheaz` HDD dac` un utilizator

neautorizat încearc` s` intre în sistem.

Asigurarea completei autonomii în teren a

Kontron NotePAC Tablet E100 este oferit`

]i de func\ii GSM, GPRS, UMTS

(HSDPA), WLAN 802.11b/g ]i Bluetooth

V2.0 clas` 2. Pentru transfer de date cu fir

sunt integrate 1x 10/100/1000 Ethernet-T,

1x Cardbus ]i 2x USB 2.0.

ætiri

sisteme / accesorii

Kontron NotePAC Ultra - M230N www.kontron.com/NotePAC

Kontron a îmbun`t`\it notebook-ul s`u de

mare rezisten\`, f`r` ventilatoare, Kontron

NotePAC Ultra - M230N cu scopul de a

oferi o siguran\` opera\ional` îmbun`t`\it`

certificat` ATEX II3G (Zone 2) / UL 1604

pentru utilizare în medii periculoase ]i pentru

a ad`uga noi performan\e pe 64 de bi\i

cu procesorul Intel® Core2 Duo.

Dispunând de certificarea ATEX II3G

(Zona 2)/UL 1604, rezistentul Kontron

NotePAC Ultra - M230N este acum potri-

vit pentru utilizare în medii de tip hazard cu

concentra\ii de gaz, vapori, pulbere sau

praf, poten\ial explozive dup` cum sunt

specificate de Directiva ATEX. Certificarea

ATEX Zona 2 împreun` cu excelenta

protec\ie termic` ]i mecanic` în acord cu

standardul MIL-STD810F, cu carcasa

ultra-rezistent` din aliaj de magneziu, durata

mare de via\` a bateriilor ]i numeroasele

interfe\e, fac din Kontron NotePAC Ultra -

M230N alegerea ideal` pentru o gam`

larg` de aplica\ii de între\inere, de achizi\ii

mobile de date ]i de vizualizare în sec-

toarele de utilit`\i, industrii de procesare,

ap`rare ]i alte zone în care sunt necesare

rezisten\` ]i performan\e multi-miez în

medii poten\ial explozive.

Kontron NotePAC Ultra - M230N este

echipat cu procesor 1,5 GHz Intel®

Core2 Duo, pân` la 4 GB DDR RAM,

cipset grafic Intel® 945GM cu pân` la

128MB memorie partajat`. Pentru performan\e

grafice mai ridicate exist` un controler

op\ional NVIDIA GeForce 8400 cu

256 MB VRAM. Kontron NotePAC Ultra-

M230N poate fi echipat cu ecran LCD 14,1

inch (1024 x 768) sau de înalt` rezolu\ie

15-inch (1400 x 1050) ]i poate fi utilizat în

mediul exterior, chiar în lumina direct` a

soarelui. Se poate utiliza de asemenea ]i un

ecran tactil. Comunica\ia wireless prin

HSDPA integrat permite accesarea

re\elelor de date de ultim` genera\ie.

Echipamentul dispune de modul intern

GPS ]i interfe\e Bluetooth 1.2, 2x PCM-

CIA, 2x USB 2.0, Firewire, COM, LPT ]i

VGA. Kontron NotePAC Ultra - M230N

este unul dintre cele mai bune notebook-uri

rezistente “built-to-survive” de pe pia\`.

Carcasa rezistent` din aliaj de magneziu ]i

protec\iile cauciucate de pe col\uri permit

sistemului s` reziste la c`deri de la 3 ft.

(aprox. 1m). Modulul de hard drive este

montat cu rezisten\` la ]oc, iar senzorul G

integrat ofer` o protec\ie suplimentar` la

]oc ]i vibra\ii în situa\ii extreme.

O’BOYLE Piaåa Ætefan Furtunã nr. 5, ap. 9, Timiæoara T:0256-201346 F:0256-221063 E:office@oboyle.ro W:www.oboyle.ro

mai 2008 | sisteme | accesorii | automatizãri | 7


sisteme / accesorii

8 | sisteme | accesorii | automatizãri | mai 2008

sisteme de mãsurare


sisteme de detecåie

sisteme / accesorii

mai 2008 | sisteme | accesorii | automatizãri | 9


sisteme / accesorii

10 | sisteme | accesorii | automatizãri | mai 2008

bariere luminoase

Barierele C4000 ofer` siguran\` maxim` fiind u]or de configurat, parametrii acestora putând fi seta\i

într-un mediu Windows, diagnostic`rile f`cându-se online, via interfe\ei seriale RS232. Faptul c`

barierele au încorporat modulul de configurare, nemai fiind nevoie de un echipament auxiliar necesar

configur`rii permite folosirea unor echipamente de înalt` rezolu\ie.

Barierele C4000 sunt bazate pe mai vechile FGS de la SICK ce s-au impus în trecut în aplica\iile de

siguran\` în exploatare a ma]inilor industriale.

Barierele luminoase

de siguranåã

SICK C4000

Barierele luminoase de siguran\` C4000 de la SICK ofer`

numeroase func\ii precum monitorizarea echipamentelor

externe de comuta\ie, reset, restart ]i rezolu\ii înalte pentru

aplica\ii preten\ioase, fiind în concordan\` cu specifica\iile de

siguran\` Type 4. Sistemele de siguran\` ce folosesc C4000

pot fi configurate f`r` a apela la unit`\i de control auxiliare,

unul din avantaje fiind acela c` este posibil` o interogare a

barierei în vederea diagnostic`rii, interogare ce poate fi efectuat`

rapid ]i fiabil.

Barierele C4000 ofer` siguran\` maxim` fiind u]or de configurat,

parametrii acestora putând fi seta\i într-un mediu

Windows, diagnostic`rile f`cându-se online, via interfe\ei

seriale RS232. Faptul c` barierele au încorporat modulul de

configurare, nemai fiind nevoie de un echipament auxiliar

necesar configur`rii permite folosirea unor echipamente de

înalt` rezolu\ie. Barierele C4000 sunt bazate pe mai vechile

FGS de la SICK ce s-au impus în trecut în aplica\iile de siguran\`

în exploatare a ma]inilor industriale.

Sistemul de siguran\` C4000 const` din dou` bariere: un receiver ]i un sender,

acestea fiind încapsulate în carcase de aluminiu rezistente la intemperii.

În`l\imea câmpurilor de protec\ie este cuprins` între 300 mm ]i 1800 mm, în

func\ie de versiune. Rezolu\iile disponibile sunt de 14, 20, 30 sau 40 mm pentru

o mai facil` adaptare la cerin\ele impuse de aplica\ie (protec\ie la punct de ope-

rare, protec\ie la o zon` poten\ial periculoas` etc.). Deasemenea, prezen\a unui

indicator cu LED în 7 segmente este de ajutor la alinierea senderului cu

receiverul ]i simplific` instalarea, configurarea ]i diagnosticarea barierelor,

indicând starea acestora (erori posibile, alinierea corect` etc.). Prin selectarea

variantelor de baz` existente: versiunile Basic, Standard ]i Advanced, produsele

din categoria C4000 sunt primele componente de securitate fabricate în concordan\`

cu specifica\iile standardului EN61508. Varianta Standard, pe lâng` alte

caracteristici, asigur` func\ia de protec\ie la distan\e între sender ]i receiver de

pân` la 19m, în`l\imi ale câmpului de protec\ie cu valori între 300mm ]i 1800

mm, rezolu\ii de 14, 20, 30 sau 40mm.

În compara\ie cu versiunea Standard, versiunea C4000 Advanced ofer` o varietate

de func\ii adi\ionale care, spre exemplu, asigur` diferen\ierea pieselor ce

trec prin raza acestora în func\ie de anumite criterii ]i pot permite temporar trecerea

unora prin câmpul de protec\ie f`r` a opri instala\ia industrial`.

În tabelul de mai jos se prezint` toate variantele C4000 disponibile de la SICK.

Se poate observa c`, pe lâng` variantele de baz` Basic, Standard sau Advanced,

în func\ie de aplica\ie exist` ]i versiuni precum Entry/Exit, Palletiser sau Eco.

Deasemenea din tabel se pot observa ]i anumite caracteristici ]i op\iuni ale bari-

Produs Monitorizare dispoitiv extern Restart interlock Beam coding PSDI Blanking Muting Rezolu\ie

C4000 Advanced � � � � � � 14/20/30/40

C4000 Standard � � � � �

C4000 Micro � � � �

C4000 Basic Plus � � � �

C4000 Basic � � � 14/30

C4000 Eco � �

C4000 Entry/Exit � �

C4000 Palletizer � � �

erelor C4000 precum: beam coding (codarea razelor anuleaz` interferen\ele ce

apar în momentul în care sunt folosite în apropiere dou` sau mai multe bariere de

siguran\`), PSDI (op\iune folosit` în special în cazul preselor la care operatorul

efectueaz` opera\ii de introducere, respectiv scoatere a pieselor ce trebuie prelucrate),

blanking (întreruperea anumitor raze pentru a permite trecerea unor mate-


iale f`r` a înceta func\ia de protec\ie) sau muting

(întreruperea barierelor în momentul în care sunt

activa\i anumi\i senzori special destina\i func\iei de

muting ]i permiterea trecerii unor obiecte).

Memoria compact` ]i modulele din seria SICK

Intelliface pot asigura func\ii noi de siguran\` pentru

barierele C4000. În aceast` categorie se înscrie ]i

amplificatorul de siguran\` UE402 care a fost fabricat

special pentru barierele luminoase C4000.

Software-ul permite adaptarea rapid` a configur`rii

barierelor C4000 la pa]ii individuali ai procesului de

produc\ie. Pentru opera\ii de diagnostic sau configurare

se poate folosi software proprietar SICK numit

CDS (Configuration and Diagnostic Software) care

ofer` acces rapid la configura\ia barierelor ]i ofer`

informa\ii despre starea acestora. Comunica\ia între

bariere ]i CDS se face prin intermediul interfe\ei

seriale RS232. Avantajul folosirii Intelliface este c`

în eventualitatea schimb`rii barierelor C4000, configura\ia

acestora se face automat f`r` a mai fi

nevoie de o configurare prealabil` a acestora.

Aplicaåii

Pot fi oferite numeroase exemple de aplica\ii ce utilizeaz`

barierele luminoase de siguran\` de la SICK.

Exemplele de mai jos demonstreaz` versatilitatea ]i

flexibilitatea în configurare a acestui tip de componente

de securitate.

Supravegherea preselor folosite la fabricarea

fitingurilor pentru ferestre

Barierele luminoase C4000 sunt folosite în cazul

acestei aplica\ii pentru a oferi protec\ie operatorilor

unei prese folosite la fabricarea fitingurilor pentru

ferestre. Pentru o singur` fereastr`, se fabric`

dou`sprezece piese de îmbinare cu ajutorul a dou`

prese de 160 de tone. Partea din fa\` a ma]inii industriale

de prelucrare este periculoas` pe durata

oper`rii ]i este accesibil` pentru aranjarea containerelor

de colectare a pieselor. Deasemenea zona

este accesibil` ]i în momentul în care ma]ina este

oprit` pentru a schimba anumite unelte sau a rezolva

un eventual defect. Dup` ce presa proceseaz`

piesele, acestea sunt transportate c`tre container cu

ajutorul unui piston care le împinge c`tre container

prin câmpul de protec\ie al barierelor. Deoarece

dimensiunea ]i pozi\ia pieselor difer`, solu\ia adoptat`

a fost cea care implic` barierele C4000

Advanced configurate pentru mobile blanking, o

por\iune din câmpul de protec\ie al acestora fiind

SICK C4000

dezactivat când o pies` este împins` c`tre container.

Programarea zonei de blanking este f`cut` cu ajutorul

func\iei de teach-in disponibil`: este definit

doar num`rul razelor ce vor fi dezactivate în func\ie

de dimensiunea piesei ce trece prin câmpul de protec\ie,

astfel blankingul fiind mobil, f`r` ca func\ia

de protec\ie s` fie afectat`.

Protec\ia la acces la un sistem transportor al

]asiurilor de autovehicule

În cazul acestei aplica\ii, barierele C4000 sunt destinate

asigur`rii protec\iei la acces la sistemul transportor

al ]asiurilor de autovehicule. Sistemul de siguran\`

cu bariere C4000 este în a]a fel configurat

încât s` fac` diferen\a între corpul uman ]i ]asiul ce

este transportat. Func\ia acestora de monitorizare

intr`ri/ie]iri le permite barierelor s` diferen\ieze

între persoane ]i materiale f`r` a fi nevoie de

folosirea de senzori adi\ionali sau de alte m`suri

constructive sau structurale. Informa\iile despre

dimensiunile maxime permisibile ale unui obiect,

intr`rile în ]i, respectiv ie]irile din câmpul de protec\ie

precum ]i dimensiunile “înv`\ate” ale

obiectelor aflate în proximitatea barierelor sunt criteriile

ce sunt luate în considerare pentru oprirea

func\ion`rii sistemului de transport. Barierele C4000

sunt astfel parametrizate încât s` fac` diferen\a între

]asiul transportat ]i picioarele operatorilor independent

de direc\ia de mi]care a benzii transportoare.

Astfel, fabricantul de autovehicule a profitat

de sistemul de siguran\` C4000 Entry/Exit nu

numai din punct de vedere al asigur`rii securit`\ii

muncii cât ]i din punctul de vedere al u]urin\ei la

instalare (costuri de instalare mai sc`zute decât ale

altor solu\ii, costuri de mentenan\` ]i repara\ii ale

componentelor implicate în procesul de produc\ie).

În plus, este relativ u]or de efectuat un viitor

upgrade al sistemului de siguran\` datorit` folosirii

unui sistem de siguran\` compact.

Protec\ia sudorilor

În acest caz, barierele C4000 asigur` protec\ia persoanelor

ce efectueaz` manual punctele de sudur` la

asamblarea elementelor ]asiurilor de autovehicule.

Pentru a efectua cu succes sudura, angaja\ii fabri-

cantului de autovehicule folosesc electrozi de sudur`

ce sunt alimenta\i cu ajutorul unor cabluri izolate.

Pân` la instalarea sistemului de siguran\` bazat pe

barierele C4000, operatorii nu erau proteja\i pe

perioada în care foloseau electrozii de sudur`.

sisteme / accesorii

Datorit` func\iei de mobile blanking s-a putut adopta

o solu\ie optim` de asigurare a securit`\ii muncii:

cablurile de alimentare ale electrozilor sunt în intervalul

de timp necesar sudurii sco]i din câmpul barierelor,

sistemul de transport al ]asielor oprindu-se ]i

permi\ând operatorului s` efectueze în condi\ii de

siguran\` sudura elementelor de îmbinare.

Protec\ia la folosirea unei ma]ini de procesat

produse alimentare

Datorit` folosirii unui sistem de siguran\` bazat pe

barierele C4000 Micro la presele de modelare ]i

procesare a c`rnii s-a ob\inut o cre]tere a produc\iei

cu 10% în condi\iile în care protec\ia angaja\ilor a fost

asigurat` în propor\ie de 100%. În plus, versiunea

IP67 a barierelor a asigurat protec\ia componentelor

de securitate la defecte generate de folosirea detergen\ilor

pentru cur`\area presei. Folosirea unei astfel

de solu\ii ce folose]te protec\ia IP67 a barierelor la

presele folosite în industria alimentar` a condus la

adoptarea pe scar` larg` a acestor tip de componente

de securitate oferite de c`tre SICK.

Protec\ia la acces la un paletizor pentru lavete

Volumul anual ridicat de produc\ie al unui fabricant

a determinat adoptarea unei solu\ii de transport ]i

ambalare a produselor fabricate din zona de

produc\ie în depozit ]i apoi, în final, în zona destinat`

livr`rii. Folosirea unui sistem de siguran\` bazat

pe barierele C4000 Palletiser asigur` c` persoanele

prezente în vecin`tatea paletizorului nu împiedic` în

nici un fel procesul de transport al produselor ambalate,

fiindu-le în acest fel periclitat` securitatea.

Func\ia de monitorizare asigurat` de c`tre bariere

r`mâne activ` în momentul în care sistemul de siguran\`

detecteaz` prezen\a unui palet, l`sând s` treac`

paletul f`r` a opri paletizorul. Dac` paletul este

deviat de la pozi\ia pentru care barierele au fost configurate

s` îi permit` accesul prin câmpul de

protec\ie, paletizorul este oprit, fiind necesar`

repozi\ionarea paletului în pozi\ia corespunz`toare.

Procesul automat de înv`\are are loc la sosirea

fiec`rui palet în parte, fiind astfel posibil` folosirea

a diferitor tipuri de pale\i. Este deasemenea posibil`

]i setarea direc\iei de mi]care a pale\ilor, astfel accesul

în sens opus direc\iei de mi]care va determina

oprirea paletizorului. �

Distribuitor

autorizat SICK:

AUROCON COMPEC SRL

mai 2008 | sisteme | accesorii | automatizãri | 11


sisteme / accesorii

Dac` produc`torul nu indic` în documenta\ia sa toate aspectele de performan\e,

elaboratorul testului va indica aceste performan\e ]i condi\iile în

care au fost determinate, r`mânând utilizatorului obliga\ia s` stabileasc`

dac` aparatul corespunde aplica\iei sale. Testul final va trebui s` cores-

12 | sisteme | accesorii | automatizãri | mai 2008

evaluarea performanåelor ...

Evaluarea performanåelor æi preåului

în aparatura de automatizare

Varietatea produselor utilizate în automatiz`ri, într-un num`r mare de \`ri din toate regiunile planetei unde ac\ioneaz`

diverse reglement`ri tehnice, impune ca utilizatorii locali s` efectueze o evaluare tehnic` ]i comercial` foarte atent`

pentru a asigura folosirea f`r` probleme a acestora încadrându-se în prevederile legale.

Aceast` evaluare se poate face fie de firme specializate independente care sunt dotate cu aparatura necesar` ]i eventual sunt împuternicite de autorit`\i

care garanteaz` astfel utilizarea în siguran\` a aparatelor. Evalu`rile se pl`tesc de furnizori care distribuie pe o anumit` pia\`. Toate testele de evaluare

trebuie s` fie bazate pe standardele na\ionale ]i interna\ionale dac` acestea exist` sau pe standardele de firm` sau care trebuie s` cuprind` cel

pu\in datele din tabelul de mai jos:

Condi\iile de test generale

Static • precizie • sensibilitate

• repetabilitate • histerezis

• linearitate • band` moart`

Dinamic • frecven\a de r`spuns • pa]ii de r`spuns

Caracteristicile • impedan\a de intrare • zgomotul de ie]ire/

semnalului oscila\ii

Stabilitatea • devia\ia de pornire • pozi\ia de montare

• devia\ia pe termen lung (1000 ore) • suprasarcin`

• durat` accelera\ie

Efectele mediului ambiant

• temperatura • umiditatea • vibra\iile • influen\a mediului

• interferen\a tensiunii de alimentare • interferen\a R.F

• contaminarea semnalului • ]ocuri • jeturi de solu\ii saline

• p`trunderea ploii • imersia în ap` • praf ]i nisip

Informa\ii generale

• principiu de func\ionare • regulile de control ale calit`\ii produsului finit

• calitatea construc\iei/materiale în contact cu mediul • între\inere

• problemele ergonomice • aprob`rile privind protec\ia la mediu, antiex etc.

• documenta\ie de prezentare • regulile de punere în func\iune

pund` cel pu\in la datele de mai sus. De regul` raportul evaluatorului este

confiden\ial ]i se consider` valabil pe o perioad` de 5 ani.

În \ara noastr`, institu\iile cele mai dotate cu aparatura ]i metodologia de

încercare a instrumenta\iei pentru automatizare sunt ICPE - Institutul de


Cercet`ri ]i Proiect`ri pentru

Electrotehnic` ]i INM - Institutul

Na\ional de Metrologie. În ultimii

ani au mai ap`rut ]i alte laboratoare

în Bucure]ti ]i în provincie.

Firmele de cercetare ]i metrologice

pot elibera buletine recunoscute

oficial.

În majoritatea \`rilor UE la utilizarea

în scop metrologic a

aparatelor de m`sur`, control ]i

automatizare sunt recunoscute

buletinele emise de firmele autorizate

în acest sens. La noi se solicit`

neap`rat “aprobarea de model” -

un document care necesit` timp ]i

bani. Credem c` este timpul s` ne

aliniem ]i în acest domeniu la

reglement`rile UE pentru a asigura

circula\ia acestui tip de produse

neîngr`dite de unele prevederi

legale dep`]ite.

Desf`]urarea în ultima vreme a

unor licita\ii pentru sisteme de

automatizare sau elaborarea unor

evalu`ri de proiecte de modernizare

sau construc\ii noi în domeniu

au surprins fie prin acceptarea unor

oferte cu cea mai mic` valoare

ini\ial`, fie au exclus oferte ale

unor firme mai recent ap`rute pe

pia\` pe motive subiective, de]i

acestea, în afara unor pre\uri

ini\iale mici, aveau ]i alte facilit`\i

care justificau achizi\ionarea lor ]i

nu a acelora de la firme cu tradi\ie.

Exist` o metodologie de stabilire

real` a costurilor totale ale aparaturii

]i sistemelor în domeniul

automatiz`rilor. În acest sens,

firma SIS International poate elabora,

la solicitarea Dvs. o analiz`

competent`, analiz` care v` poate

genera pe termen lung ]i pe termen

scurt importante economii ]i avantaje

tehnice.

Costul total al unui aparat sau sistem

de automatizare este format

din urm`toarele elemente:

• Costul de cump`rare

• Costul de montaj, instalare ]i

punere în func\iune

• Costul calibr`rii la montaj ]i

periodic în exploatare

• Costul calibr`rii neplanificate în

exploatare

• Costul opera\iilor de repara\ie în

cazul defect`rii accidentale

• Costul penalit`\ilor de întârziere

la livrare, livrare de produse

defecte (costuri de remediere)

Pre\ul de cost trebuie s` includ`

taxele (normale sau speciale

func\ie de natura produsului), tax-

ele de transport, de depozitare,

manipulare etc. De re\inut c` cele

mai multe aparate de automatizare

au nevoie de atest`ri pe pia\a intern`

incluzând aprob`ri metrologice de

model. }i aceste cheltuieli trebuie

evaluate în costurile finale.

Firma SIS International v` poate

asigura instrumenta\ia necesar` cu

documenta\ia de evaluare necesar`,

care s` corespund` scopului

tehnologic ]i modului în care va

lucra pentru orice date tehnice

privind necesarul Dvs. privind

instrumenta\ia de automatizare

\inând seama obiectiv de toate considerentele

tehnice ]i economice.

Ing. D. Totolici - SIS International

dumitru.totolici@sis.ro

Mobil: 0726665506

... æi preåului

sisteme / accesorii

mai 2008 | sisteme | accesorii | automatizãri | 13


automatizãri

Utilizarea cablurilor poate genera adev`rate

“co]maruri” în cazul aplica\iilor ce implic` utilaje

rotative, echipamente grele ]i condi\ii dificile

de exploatare. În general, cablurile sunt ideale

pentru automatiz`ri, îns` nu pot fi utilizate în

cazul componentelor rotative care trebuie s` fie

monitorizate. În aceste situa\ii senzorii cupla\i la

un modul wireless sunt mult mai simplu de montat

]i de între\inut ]i ofer` un mod convenabil ]i

sigur de operare a utilajelor f`r` riscul de

pierdere a semnalului datorat unui cablu defect.

Re\elele wireless folosesc o pereche de module

ce includ ]i comunica\ie radio: un modul numit

Nod, pentru culegerea datelor ]i livrare de semnale

de ie]ire locale ]i un Gateway pentru a concentra

]i procesa datele culese ]i pentru a transmite

rezultatele procesate în câmp, la noduri.

Aceste module sunt relativ mici ]i u]or de montat

pe un utilaj, fiind foarte convenabile atât pentru

aplica\ii pe distan\e scurte cât ]i distan\e

medii în câmp deschis. Ele dovedesc o excelent`

capacitate de comunica\ie bidirec\ional`.

Pentru mai mult` siguran\`, re\eaua wireless

Sure-Cross de la Banner Engineering permite

r`spunsuri deterministe, men\inându-se func\ionarea

chiar dac` se obstruc\ioneaz` comunica\ia

în radiofrecven\`. În cazul utiliz`rii cablurilor,

14 | sisteme | accesorii | automatizãri | mai 2008

tehnologia wireless

Utilizând tehnologia

wireless

pe distanåe scurte æi medii

Ini\ial, tehnologia wireless a fost gândit` ca o modalitate de transmitere a datelor la distan\e mari,

de 1-3 kilometri. Îns` aceasta ofer` avantaje ]i pentru utilizarea în aplica\ii de scurt` distan\` pentru

care folosirea cablurilor este foarte dificil`, situa\ii în care datele I/O trebuie transmise la o distan\` de

maxim 60 de metri, între dou` utilaje sau chiar dintr-o camer` în alta. De exemplu, podeaua zonelor

industriale este adesea ocupat` cu diferite utilaje ]i astfel trebuie utilizate lungimi mai mari de cablu

pentru a da ocol halelor ]i a evita astfel obstacolele. Alternativa de a îngropa cablurile nu este valabil`

decât în cazul contruc\iilor noi ]i are dezavantajul c`, dac` aceste cabluri se defecteaz`, sunt generate

întreruperi lungi ]i costuri suplimentare.

atunci când un cablu este deteriorat, utilizatorii

pot doar s` spere ca sistemul conectat s` intre în

starea implicit` “off” f`r` s` se defecteze întreaga

aplica\ie. Atunci când este utilizat` o re\ea

Sure-Cross, modulele wireless pot fi configurate

s` r`spund` pierderilor de semnal în unul din

modurile urm`toare: fie s` sune o alarm`, fie s`

se blocheze pe ultima valoare înregistrat` sau

într-o stare implicit` gen “safe mode” existând

îns` ]i alte modalit`\i de configurare.


Un motiv pentru care tehnologia wireless nu a

fost luat` în considerare în aplica\iile pe distan\e

scurte este susceptibilitatea asupra unei interferen\e

de semnale. Sudarea, opera\iile de ridicare,

mi]carea unor echipamente, ]i diverse alte obstacole

des întâlnite în cazul utilajelor, precum ]i

vremea nefavorabil`, pot degrada comunica\iile

wireless. În plus, când dou` unde radio sunt

aproape una de cealalt` (în general la mai pu\in

de 1,8 m distan\`) exist` un risc destul de mare

ca ele s` interfereze. Mai mult, dac` exist` ]i alte

surse de unde radio de aceea]i frecven\`, de

exemplu cea de 2,4GHz utilizat` pentru comunica\ia

modulelor ]i microunde, semnalul va fi mai

degrab` obstruc\ionat. Îns` re\elele ofer` acum

caracteristici ce ajut` la stabilizarea comunica\iilor

]i a t`riei semnalului chiar ]i în astfel

de condi\ii dificile.

Saltul în spectrul de frecven\` (FHSS) de exemplu,

ajut` modulele s` emit` semnalele I/O în

ciuda prezen\ei altor semnale de la alte dispozitive.

FHSS permite comutarea semnalului

wireless pe alt canal de frecven\` dintr-o palet`

recunoscut` doar de modulele setate s` comunice

între ele. Aceast` tehnologie este în mod

special potrivit` pentru transmiterea unor

pachete mici ]i redundante de date într-un

mediu cu riscuri mari de interferen\e.

Dispozitivele pot fi, de asemenea, dotate cu

transmiterea datelor la distanåe mari

antene ce permit undelor radio s` coexiste în

zone de câ\iva metri, îns`, în acela]i timp, permit

transmisia ]i recep\ia semnalelor f`r` interferen\e

]i f`r` s` fie influen\ate de obstacole.

O re\ea Sure-Cross folose]te, pentru comunica\ii

sigure, tehnologia FHSS pe canale în jurul

frecven\ei 2,4 GHz. Prin interconectare, fiecare

modul are asignat un cod numeric ]i apoi totul se

configureaz` astfel încât fiecare modul s`

accepte semnale doar de la dispozitivul cu care

trebuie s` comunice. În plus, un ID al re\elei face

ca modulele s` se diferen\ieze între ele ]i dup`

re\eaua în care func\ioneaz`. Aceast` func\ie permite

unui gateway s` observe diferitele dispozi-

tive care func\ioneaz` pe aceea]i frecven\` cu

cele cu care acesta comunic` ]i, drept r`spuns, s`

reduc` plaja de frecven\e pentru a mic]ora riscul

de interferen\`.

Pentru a reduce în continuare riscul de interferen\`

cu alte dispozitive datorat unui mediu

ambiental cu multe obstruc\ion`ri, incluzând

aici ]i func\ionarea utilajelor ]i vremea nefavorabil`,

companiile realizeaz` teste de evaluare

a st`rii semnalelor wireless. Astfel se permite

utilizatorilor s` determine t`ria semnalului

în re\elele lor ]i s` identifice loca\iile unde se

produc cele mai multe interferen\e. Aceast`

informa\ie poate fi utilizat` apoi pentru a

îmbun`t`\i transmisia semnalelor I/O prin

automatizãri

alegerea celor mai potrivite loca\ii pentru montajul

modulelor. În multe cazuri, simpla mutare

a dispozitivului cu 1 metru mai sus de obstacol

face diferen\a între o transmisie cu erori

frecvente ]i o bun` comunica\ie. Unele dispozitive

wireless au capacit`\i de autoinvestigare a

transmisiei permi\ând utilizatorilor s` testeze

diferite loca\ii de pozi\ionare f`r` software, personal

sau hardware adi\ional.

Utilizarea cablurilor pentru a controla transportoare,

procese de transport sau macarale este

adesea ineficient ]i ineficace. De]i semnalele

I/O trebuie s` traverseze câteva sute de metri,

aproape toate cablurile utilizate trebuie s` se

flexeze suficient de repede, uneori de 50 de ori

pe secund`. Cablurile cu elasticitate ridicat`

sunt foarte scumpe ]i nu se poate garanta o

durat` de func\ionare îndelungat` în condi\ii

dificile de exploatare.

În plus, cablurile sunt extrem de dificil de montat

]i exploatat mai ales în cazul instala\iilor

aflate la în`l\ime.

Re\elele wireless ofer` o alternativ` foarte convenabil`.

Prin utilizarea unui nod alimentat cu

baterie aflat pe un echipament rotativ ]i un

gateway aflat pe panoul de control, la o distan\`

între 3 ]i 60 de metri de nod, se elimin` necesitatea

utiliz`rii cablurilor flexibile dificil de

folosit ]i foarte costisitoare. �

mai 2008 | sisteme | accesorii | automatizãri | 15


automatizãri

� Modulele u]or de montat ]i compacte ale

unei re\ele wireless se potrivesc perfect în liniile

de produc\ie existente.

Tehnologia wireless este utilizat` ]i pentru a urm`ri

stocurile. Modulele urm`resc mi]carea produselor

dintr-o arie în alta, acoperind o suprafa\`

de la 9 pân` la 9000 de metri p`tra\i, f`r` utilizarea

cablurilor care aglomereaz` spa\iile de

stocare. Aceste sisteme permit urm`rirea mi]c`rilor

subansamblelor de la zona de depozitare ]i

pân` la zona de livrare. Fiecare parametru

urm`rit poate fi transmis la o loca\ie anume pentru

a asigura modific`ri în timp real a stocului.

Aceea]i teorie func\ioneaz` ]i în cazul liniilor

16 | sisteme | accesorii | automatizãri | mai 2008

urmãrirea stocurilor

de montaj. Tehnologia wireless permite utilizatorilor

s` solicite componentele prin intermediul

unui nod ce comunic` cu un gateway cu un

anumit rol în managementul spa\iului de stocare,

gateway ce poate fi la zeci sau sute de

metri distan\`. În plus, cu semnale I/O discrete,

nodurile pot fi setate astfel încât cu un buton s`

se contacteze departamentul de mentenan\` al

fabricii, cu al doilea buton s` se contacteze

departamentul de management ]i a]a mai

departe ]i astfel ia na]tere un call center virtual

distribuit în întreaga fabric` ]i totul printr-un

singur dispozitiv. }i pentru c` un singur gateway

poate fi utilizat pentru mai multe noduri,

toate liniile de asamblare pot avea în comun

acelea]i set`ri astfel încât fiecare operator care

are nevoie de subansamble poate folosi un nod

pentru a trimite mesajul c`tre acela]i gateway

aflat la câteva sute de metri distan\`. Acest

lucru fluidizeaz` produc\ia ]i reduce timpii de

întrerupere. Dac` necesit`\ile o cer, call centerul

poate deveni mobil, iar nodurile se pot transfera

cu u]urin\` de la o loca\ie la alta.

Tehnologia wireless poate identifica problemele

înainte ca ele s` apar` pentru c` dispozitivele cu

rol de noduri nu numai c` pot fi montate cu

u]urin\` dar pot s` transmit` date în timp real de

la utilaj la operator. De exemplu, mesajul poate

fi de genul c` o curea de transmisie sau un motor

trebuie înlocuite. Ceea ce este foarte convenabil

în cazul acestui sistem de monitorizare wireless

este posibilitatea mut`rii acestuia de la un punct

critic la altul, folosindu-se aceea]i pereche de

module ]i monitorizând astfel mai multe sisteme

la diferite momente de timp fapt ce conduce la o

economie în bani ]i timp.

Montajul simplu, exploatarea fiabil` ]i comunica\iile

sofisticate au f`cut ca tehnologia wireless

s` fie o alegere potrivit` pentru monitorizarea

traficului auto, a accesului în cl`diri ]i

în numeroase alte aplica\ii pe distan\e scurte,

umplând golul dintre proces ]i operator. Ast`zi,

gândind tehnologia wireless în termeni de distan\e

mari abia dac` “zgâriem” suprafa\a acestui

domeniu foarte vast din punctul de vedere al

poten\ialului pe care îl ofer`.

Un gateway poate recep\iona semnale de la

noduri aflate la distan\`, de-a lungul fabricii, sau

chiar în imediata apropiere a acestuia. Un nod

culege date ]i le transmite gateway-ului. Tehnologia

wireless ofer` comunica\ii ]i monitoriz`ri

sigure pe distan\e scurte, principalele avantaje

aduse multor aplica\ii fiind u]urin\a în utilizare ]i

costurile reduse. În managementul stocurilor,

re\elele wireless permit urm`rirea, pe m`sur` ce

sunt utilizate, a entit`\ilor aflate la câ\iva metri

distan\` de senzor. De asemenea, re\elele wireless

ofer` facilit`\i complete de management prin

transmiterea semnalelor I/O în toat` fabrica,

acoperind arii între 9 ]i 9000 de metri p`tra\i.

Stephan Thelen

TURCK Automation Romania srl

Stephan.thelen@turck.com

www.turck.ro


Kontron KISS 4U Short æi KISS 2U

La scurt timp dup` lansarea primului s`u

server industrial ultra silen\ios quad core

KISS4U, Kontron ]i-a extins familia de

servere industriale quad core cu doi noi

membri. KISS4U Short ]i KISS2U cu

plac` de baz` integrat` Flex-ATX ce este

caracterizat` acum de procesorul Intel®

Core2 Quad cu design economicos

din punct de vedere al spa\iului “4U

Short” ]i 2U.

Serverele compacte Kontron KISS

KT965 Flex cu pl`ci de baz` integrate

Flex-ATX suport` cipsetul Intel® Q965

Express, soclul LGA 775 ]i ofer` performan\e

de procesor de pân` la Intel®

Core2 Quad.

Suplimentar impresionantelor performan\e

multi miez pe 64 de bi\i, aceste servere

industriale Kontron sunt eficiente din

punct de vedere al spa\iului ocupat. Cu o

l`\ime de instalare de numai 300 mm,

Kontron KISS4U Short (177 mm x 482

mm x 300 mm) asigur` mult spa\iu pentru

ghiduri de cablu de conectare ]i platforme

de conectare în partea posterioar`,

f`cându-l ideal pentru montare de tip rack

în aplica\ii industriale. Împreun` cu

ThinkIO-Duo - IPC embedded

Eching, Germania, 22 Aprilie 2008

Kontron ThinkIO-Duo - PC cu montare pe

]in` DIN este acum echipat cu controler

Profinet RT, Profibus DP ]i func\ionalitate

CANopen Master pentru conectare la dispozitive

industriale Ethernet distribuite

suplimentar componentelor tradi\ionale

fieldbus. Conceptul de platform` flexibil`

permite dezvoltarea de mai multe

protocoale specifice pe proiect f`r` nici

un reglaj al software-lui de comand`. Cu

o profunzime de 70 mm ]i o profunzime

la nivel de conector de 35 mm, PC-ul cu

montare pe ]in` DIN Kontron ThinkIO-

Duo este extrem de compact, r`cit pasiv

]i dispune de procesor Intel® Core

Duo U2500 cu o frecven\` de ceas de 1,2

GHz ]i 512 MB sau 1 GB de RAM.

Suplimentar procesorului de înalt` performan\`

]i memorie flash interne (512

MB/2 GB), PC-ul industrial embedded

dispune de o carcas` din aluminiu foarte

sub\irele KISS2U (88 mm x 482 mm x

472 mm), ambele servere sunt o alegere

ideal` pentru aplica\ii precum cele de

testare ]i m`surare sau procesare de imagini

în mediul industrial sau medical. Mai

mult, datorit` performan\elor tehnologiei

multi miez ultra-silen\ioase, serverele

Kontron KISS ofer` puterea de procesare

a mai multor sisteme separate, conducând

astfel la înc` o economie de spa\iu.

Aceasta nu numai c` duce la o economie

de cost al hardware-ului, ci cre]te ]i siguran\a

de func\ionare a sistemului.

Performan\ele sunt ]i mai ridicate

datorit` unei memorii RAM de pân` la 8

Gigabyte DDR2 Dual-Channel.

Acceleratorul grafic integrat Intel

GMA 3100 suport` rezolu\ii de pân` la

QXGA (2048 x 1536) prin port VGA. În

ceea ce prive]te interfe\ele standard,

ambele servere compacte KISS KT965

Flex ofer` 2 x Gigabit Ethernet, 10 x

USB 2.0 (2 frontal) ]i 1 x COM. Mediile

de stocare a datelor pot fi conectate prin

intermediul a 6 x SATA 150/300 cu

func\ionalitate RAID 0/1/5/10. Ca

op\iune subsistemele RAID KISS Stor ]i

KISS Stor Slim cu posibilitate de schimbare

în timpul func\ion`rii ofer` o

între\inere mai u]oar` ]i o conectare

simpl` printr-un singur cablu SATA ]i un

singur cablu de alimentare. Interfe\ele de

7.1 HD-Audio ]i porturile PS/2 pentru

mouse ]i tastatur` completeaz` lista

interfe\elor disponibile.

www.kontron.com/KISS

robust`, ofer` un soclu op\ional Compact

Flash pentru stocare de date sau pentru

opera\iuni de backup/actualiz`ri, memorie

nevolatil` 512KB ]i toate interfe\ele

standard PC (2 x USB 2.0, RS232, DVI-

I) ]i 2 interfe\e GBit LAN. De aceea

Kontron ThinkIO permite accesul de la

distan\` sau conectarea la o infrastructur`

IT a companiei (sisteme ERP ]i baze de

date). Intr`rile onboard întreruptibile pot

fi utilizate pentru reac\ia rapid` la evenimente

importante,

precum c`derea

sursei de alimentare

de 24 V atunci

când se utilizeaz`

un UPS extern sau

dep`]irea unui comutator

de cap`t.

Caracteristicilor li

se adaug` ]i existen\a

unui watchdog

]i a unui ceas

de timp real.

PC-ul cu montare

pe ]in` DIN, Kontron ThinkIO-Duo, nu

necesit` baterii, nici ventilatoare, fiind de

aceea de tip f`r` între\inere (maintenance-free).

Din moment ce nu dispune de componente

în mi]care, precum discurile rotative,

el este ideal pentru utilizare în medii

în care sunt prezente ]ocuri ]i vibra\ii.

Mai mult, el este proiectat numai cu componente

lipite.

www.kontron.com/ThinkIO

ætiri

Kontron KISS PCI 760

Serverele industriale 1, 2 sau 4U sunt caracterizate

acum de 1, 2 sau 4 miezuri ]i

capacitate de management avansat de la

distan\`. Kontron ]i-a extins familia de

servere industriale ultra-silen\ioase KISS,

cu versiuni 1U, 2U ]i 4U care suport`

procesoare pân` la nivelul Intel® Core

2 Quad, oferind în acela]i timp avantajul

posibilit`\ii de management avansat de la

distan\`. Suplimentar performan\elor

ridicate, ace]ti noi membri ai familiei de

servere industriale Kontron KISS dispun

de tehnologie integrat` Intel® AMT 3.0

(Intel® Active Management Technology),

practic un motor de management

de la distan\` care ofer` securitate

îmbun`t`\it` ]i posibilitate de comand`

de la distan\`, pentru o mentenan\` mai

simpl`, o mare disponibilitate a sistemului

]i un cost cât mai redus pentru proprietar.

Managerii de sisteme beneficiaz`

acum de Intel® AMT 3.0, deoarece pot

realiza acum numeroase sarcini de la distan\`,

precum instalarea de noi sisteme de

operare sau schimbarea parametrilor din

BIOS f`r` necesitatea unui hardware

suplimentar de comand` de la distan\`

automatizãri

Kontron oferã VITA 38 Standard

Kontron ofer` ecosisteme VME cu o caracteristic`

unic`: capacitate de calcul

variabil`. Implementând acum VITA 38,

standard IPMI, pl`cile CPU multi-miez

VME Kontron PENTXM2 ]i PENTXM4

6U cu procesoare Intel® Xeon® pot inte-

gra un rack complet VME, unele fiind

men\inute în mod de a]teptare ]i activate

mai târziu sub controlul direct al

aplica\iei. Infrastructura de comand`

standard IPMI este utilizat` pentru implementarea

acestei caracteristici.

Adesea v`zut` ca cel mai bun r`spuns

pentru profilele de misiuni cu durat`

mare de via\` cu buget insuficient de putere,

capacitatea de calcul variabil` permite

un consum energetic minim atâta

vreme cât sistemul opereaz` în modul de

supraveghere, ]i comut` la capacitate

maxim` de calcul în modul activ.

Capacitatea variabil` este de asemenea

sau f`r` o prezen\` la fa\a locului. Dac`

apare o c`dere a sistemului de operare,

managerii pot rula imediat programe de

diagnosticare, pachete de actualizare ]i

pot reporni sistemul prin re\ea de la un

sistem de service central. Securitatea sistemului

este oferit` de Intel® Trusted

Execution Technology, existând on board

un modul TPM 1.2 (trusted platform

module) pentru protec\ia programelor ]i a

datelor. Aceste caracteristici fac ca

serverele Kontron KISS 1U, 2U ]i 4U s`

fie ideale pentru companii ce utilizeaz`

servere rack distribuite în medii dure sau

dificil de accesat.

Flexibilitatea interfe\elor pentru serverele

industriale Kontron KISS PCI 760 este

oferit` de 1 x PEG, 4 x PCIe x1 ]i 1 x

PCI, 12 x USB 2.0, o interfa\` paralel` ]i

2 seriale (16550 UART-compatible) ]i 3 x

10/100/1000 base-T Ethernet. Mediile de

stocare a datelor sunt conectate prin

interfe\e 300Mbps SATA II ]i ofer`

func\ionalit`\i RAID 0, 1, 5 ]i 10. Dac`

grafica high-end PEG nu este necesar`,

acceleratorul grafic integrat Intel®

Graphics Media Accelerator 3100 (Intel®

GMA 3100) suport` DirectX 9.0c pentru

conformitate complet` la Windows Vista

Aero ]i rezolu\ii de pân` la QXGA (2048

x 1536) la 75 Hz prin conector VGA.

Panoul frontal blocabil ofer` protec\ie

IP2x ]i op\ional IP 5x. Proiectate pentru

operare continu`, sistemele KISS sunt

certificate CE ]i compatibile UL.

www.kontron.com/KISS

cea mai bun` solu\ie pentru ca un sistem

VME s` dispun` pl`ci de rezerv` cu

impact minim asupra consumului energetic.

Costul energiei pl`cilor de rezerv`

men\inute în modul de a]teptare cât timp

rack-ul este alimentat este minim.

Implementarea Kontron, unic` pe pia\`,

este prima care ofer` integratorilor capacitate

variabil` de calcul cu factor de form`

6U VME, ]i este disponibil` la nivelele

maxime de rezisten\` (-40° la +85°C).

Disponibil pân` acum numai în al\i factori

de form` precum CompactPCI, IPMI ]i

infrastructura sa de management este

înzestrat` cu SBC-urile Kontron dual ]i

quad core, PENTXM2 ]i PENTXM4, pentru

a beneficia din plin de conceptele de

calcul inovative care pot asigura compatibilitatea

6U VME, precum utilizarea rackurilor

existente VME64x.

www.kontron.com/VME

mai 2008 | sisteme | accesorii | automatizãri | 17


automatizãri

Plac` de evaluare Kontron

pentru modulele COM

Express ]i UGM

Kontron a dezvoltat placa de evaluare ETXexpress

UGM Evalboard pentru testarea configura\iilor

optime de sisteme embedded cu CPU ]i GPU. Ea

poate fi utilizat` împreun` cu modulul grafic universal

(UGM) PEG ]i COM Express ]i ajut` la

validarea rapid` a aplica\iei.

Ca platform` de dezvoltare universal aplicabil`

pentru module grafice ]i de proces, Kontron

ETXexpress UGM Evalboard suport` o validare

software rapid`. Placa de dezvoltare este conform`

cu ghidurile de proiectare pentru COM Express

Extension ]i UGM Standard 1.0. Aceasta accelereaz`

semnificativ testarea aplica\iilor ]i reduce

timpul pân` la lansarea pe pia\`. Clien\ii OEM

beneficiaz` de disponibilitate pe termen lung ]i de

o construc\ie robust` ]i testat` din punct de vedere

al func\iilor. Industriile cheie care solicit` grafic`

modular` embedded sunt: imagistic` medical` ]i

industrial`, jocuri, terminale POS/POI, facilit`\i

publice etc.

Kontron ETXexpress UGM Evalboard este destinat`

pentru utilizare cu toate modulele UGM ]i COM

Express disponibile, ]i ofer` o list` complet` de

caracteristici ale ambelor specifica\ii. Pentru modulul

grafic universal (UGM) conectat prin PEG (PCIe

x16) exist` o ie]ire HDMI, dou` ie]iri DVI-I (analog

+ digital), dou` interfe\e LVDS cu JILI30 ]i o interfa\`

suplimentar` LVDS, precum ]i ie]iri video analogice

(576 i) prin S-video ]i YPbPr.

Kontron ETXexpress UGM Evalboard ofer` de

asemenea interfe\e definite de standardul COM

Express COM.0, care include: 1x PCI express, 1x

ExpressCard54 pe partea din spate (op\ional), 32 bit

PCI, 6 x USB 2.0 ]i 1x Gigabit Ethernet. Mediul de

stocare se poate conecta la COM ETXexpress prin 4

interfe\e SerialATA, printr-un soclu de card CF ]i

prin interfa\` IDE pe 44 de pini. Sunetul digital pe

conectorul optic SPDIF, ]i HD audio cu sunet AC97,

completeaz` setul de caracteristici.

Deoarece placa UGM este introdus` în paralel cu

placa de baz`, în`l\imea pl`cii de evaluare Kontron

ETXexpress UGM Evalboard este de numai 1U

(aprox. 38 mm) incluzând ]i grafica high-end ]i

COM. Cu o amprent` de numai 330 mm x 190 mm,

ETXexpress UGM Evalboard poate fi u]or integrat`

în aplica\ii embedded. OEM beneficiaz` de asemenea

de gama extins` op\ional` de tensiuni de intrare

de la surse de alimentare ATX (8,5 la 18 V) care face

]i mai u]oar` integrarea în diferite aplica\ii.

Kontron ETXexpress UGM Evalboard ofer`

suport software pentru Windows XP, 2000, XPe,

CE ]i Linux.

www.kontron.com/UGM-Evalboard

18 | sisteme | accesorii | automatizãri | mai 2008

sisteme de alarmare

Sistemele de alarmare pentru

incendiu æi concentraåii

periculoase − integrate în sistemul

IT al obiectivului

Tradi\ional, sistemele de alarmare

incendiu ]i/sau concentra\ii

periculoase sunt considerate

sisteme independente care

primesc informa\ii de la senzorii

monta\i în punctele periculoase

]i prin intermediul

unei centrale se ac\ioneaz` o

hup`, o lamp` sau o schem`

sinoptic`. Rar se ac\ioneaz` ]i

un sistem de stingere - spum`,

ap`, abur dup` caz, ac\iune

care se execut` de obicei discontinuu

]i dup` experien\a

proiectantului.

În ultimul timp, aceste tipuri de

sisteme se pot realiza numai în

conformitate cu prevederile

legii europene IEC 61508.

Aceast` lege prevede c` un

asemenea sistem trebuie inclus

într-un DCS (distributed control

system) ]i ESD (emergency

shutdown systems) care are 4

nivele SIL (Safety Interity

Level) ce se aplic` în func\ie de

gradul de periculozitate al

instala\iei. Pentru SIL - 3 ]i SIL

-4, sistemul trebuie s` aib`

dubl` sau tripl` redundan\`.

Schema bloc al`turat` indic`

un exemplu de sistem de semnalizare

într-o instala\ie de acid

clorhidric pentru care se utilizeaz`

un sistem PLC cu senzori

specializa\i performan\i.

Similar, se realizeaz` sisteme

cu senzori de incendiu de

diverse tipuri.

Un sistem clasic cu senzori

corespunz`tori, conform schemei

se poate include într-un

sistem IT existent ceea ce

aduce beneficiarului urm`toarele

beneficii:

• Utilizarea re\elei existente -

nefiind necesar` o nou` re\ea

de cablu;

• Se folosesc solu\ii standard -

f`r` un standard specializat al

acestei aplica\ii;

• Nu este necesar` o între\inere

special`;

• Beneficiarul poate muta PCul

într-o nou` loca\ie f`r`

impact asupra re\elei;

• Noile func\ii ale PC-ului pot

fi implementate u]or chiar ]i de

c`tre beneficiar.

Firma SIS SA are o bun` experien\`

în proiectarea, livrarea,

montajul ]i punerea în func-

\iune a unor astfel de instala\ii

având ]i personal autorizat în

acest domeniu.

Ing D. Totolici

Tel 021/ 2525495

Mobil: 0726 665.506

dumitru.totolici@sis.ro

More magazines by this user
Similar magazines