de la proiect pilot local la organizaþie naþionalã - Ultimul comunicat ...

old.advocacy.ro

de la proiect pilot local la organizaþie naþionalã - Ultimul comunicat ...

ACADEMIA DE ADVOCACY

ÎN ANUL 2004

Timiºoara

Martie, 2005


Academia de Advocacy

Preºedinte: Radu Nicosevici

MISIUNE

Academia de Advocacy urmãreste întãrirea ºi dezvoltarea sectorului privat prin

programe de advocacy, instruire, consultanþã, monitorizare ºi cercetare.

Academia este o organizaþie-expert care sprijinã demersurile mediului de afaceri

de amendare a politicilor publice relevante si de participare a intreprinzãtorilor

privaþi la elaborarea deciziilor publice.

VALORI

Academia de Advocacy sprijinã, în toate activitãþile ºi initiaþivele sale, crearea

unei economii de piaþã întemeiate pe spirit antreprenorial, liberã iniþiativã, capital

privat si responsabilitate corporativã. Academia porneºte de la principiile

cã sectorul privat este factorul decisiv în dezvoltarea economicã si cã libertatea

individualã si prosperitatea economicã durabilã pot fi atinse si conservate

numai într-un mediu în care spiritul antreprenorial se poate exercita neîngrãdit.

PROGRAME ªI SERVICII

Repertoriul de produse ºi servicii ale Academiei de Advocacy, dezvoltat în mai

mulþi ani de experienþã, cuprinde:

� Campanii de influenþare a politicilor publice ºi deciziilor administrative în

beneficiul comunitãþii de afaceri, derulate la nivel local ºi national

� Programe de instruire a reprezentanþiilor sectorului privat ºi organizaþiilor

neguvernamentale în advocacy, leadership, management strategic, public

speaking, legislatie ºi comunicare instituþionalã

� Servicii de monitorizare a activitãþii parlamentarilor, relevanta pentru mediul

de afaceri

� Consultanþã pentru derularea campaniilor de advocacy ºi audierilor publice

pe teme stringente legate de dezvoltarea mediului de afaceri

� Studii ºi rapoarte asupra problemelor sectorului privat din Romania realizate

de grupul de experti ai sau afiliat Academiei

ADRESA:

Bd. Republicii nr.9, 300159 Timiºoara

Tel: 0256-403840; 0256-403841

Email: office@advocacy.ro

www.advocacy.ro


Cuprins

Introducere | 4

Istoric | 7

Campaniile Academiei de Advocacy | 11

Programe de trainig | 21

Master în Politici Publice ºi Advocacy | 24

Barometrul spiritului antreprenorial | 25

Evenimente semnificative | 27

Publicaþiile Acdemiei de Advocacy | 29

Raportul financiar al Academiei de Advocacy pentru anul 2004 | 33

Beneficiarii Academiei de Advocacy | 38


Introducere

4 Academia de Advocacy

Anul consolidãrii

La mijlocul anului 2003, Academia de Advocacy a parcurs un proces de

evaluare organizaþionalã ºi planificare strategicã. Organizaþia trecea în cel

de-al doilea an de existenþã, dupã un debut foarte promiþãtor, facilitat de

susþinerea tehnicã ºi financiarã a Center for International Private Enterprise ºi United

States Agency for International Development.

Cu aceastã ocazie, a fost constituit un grup pentru strategie care a realizat un

diagnostic instituþional identificând atât atuurile, cât ºi deficienþele manageriale

înregistrate dupã un an de funcþionare a organizaþiei. Pornind de la acest diagnostic,

dar ºi de la o analizã a nevoilor globale ale sectorului privat din România,


echipa Academiei de Advocacy a trasat principalele linii strategice ºi operaþionale

pentru intervalul 2003 – 2006.

Cele trei obiective strategice stabilite au fost:

� consolidarea statutului de structurã expert în influenþarea politicilor

publice în favoarea sectorului privat;

� asigurarea stabilitãþii financiare ºi a sustenabilitãþii;

� extinderea operaþiunilor la nivel regional, naþional ºi euroregional.

Pentru atingerea acestor obiective, grupul pentru strategie a fixat mai multe

obiective de parcurs, cum ar fi întãrirea echipei manageriale ºi extinderea echipei

de experþi, mãrirea numãrului de beneficiari, diversificarea serviciilor,

accentuarea vizibilitãþii ºi impactului public ale organizaþiei, diversificarea surselor

de finanþare ºi accesarea altora noi.

Privind retrospectiv, putem observa cã o mare parte dintre obiectivele strategice

ºi operaþionale pe care ni le-

am fixat atunci au fost realizate

sau sunt în curs de realizare.

Anul 2004 a fost pentru

Academia de Advocacy nu

numai un an al consolidãrii

instituþionale, ci ºi al unei

creºteri spectaculoase a vizibilitãþii

sale în plan naþional.

24%

Frecven�a apari�iei în pres�

Consolidarea instituþionalã a devenit posibilã prin intermediul noilor programe

ale Academiei de Advocacy, cum ar fi ProActiv, Alianþa Antreprenorialã,

Masterul în Politici Publice ºi Advocacy ºi Barometrul Spiritului

Antreprenorial, care ne-au permis sã ne lãrgim oferta de servicii dedicate sectorului

privat, dar ºi societãþii civile în ansamblu, sã extindem aria de acoperire

teritorialã a proiectelor noastre, sã multiplicãm exponenþial numãrul de beneficiari

ºi sã întãrim componenta de cercetare ºi analizã. În acelaºi timp, echipa

executivã s-a mãrit, prin cooptarea, ca angajaþi sau voluntari, a unor tineri valoroºi

ºi motivaþi. Nu în ultimul rând, am reuºit sã diversificãm sursele de finanþare

prin granturi nerambursabile ºi sã creºtem semnificativ bugetul organizaþiei,

aºa cum reiese limpede din raportul financiar.

Campaniile de advocacy privind modificarea Codului Muncii ºi a Codului

Fiscal, legile cele mai importante din perspectiva sectorului de afaceri, precum

ºi programele de training în advocacy ºi unele domenii conexe ne-au permis la

rândul lor sã ne implicãm în activitãþi de sprijinire a sectorului privat la nivel

naþional, sã realizãm parteneriate noi sau sã le întãrim pe cele tradiþionale ºi, în

14%

17%

45%

presa central�

presa local�/regional�

TV

radio

5


6 Academia de Advocacy

general, sã oferim un sprijin adecvat ºi accesibil comunitãþii de afaceri naþionale.

Pentru a rãspunde nevoilor din ce în ce mai diverse ale sectorului privat, am

fost nevoiþi sã imaginãm noi abordãri ºi servicii, dintre care unele adevãrate

premiere naþionale.

Procedura de consultare publicã, riguroasã ºi eficientã introdusã de Academia

de Advocacy în România, prin sistemul de audieri publice, a câºtigat în accepþiune

ºi a oferit sprijin masiv decidenþilor politici teme legislative de interes

general pentru sectorul privat ºi asociativ. La baza deciziilor luate de autoritãþi

s-au aflat opiniile societãþii civile sintetizate într-un format expert.

Serviciul de monitorizare parlamentarã este primul de acest tip din România;

tot o noutate absolutã este ºi instrumentul de mãsurare a înclinaþiilor antreprenoriale

ale publicului larg, inspirat de cercetãri similare din Uniunea

Europeanã ºi realizat în cooperare cu Facultatea de Sociologie ºi Psihologie a

Universitãþii de Vest.

O altã noutate la nivel naþional, un program pus în practicã tot în parteneriat

cu Universitatea de Vest din Timiºoara, este programul masteral care face din

advocacy pentru prima datã în România o materie academicã.

Este foarte adevãrat cã multe activitãþi ale Academiei de Advocacy s-au derulat

cu preponderenþã în perimetrul regional. Am fost prezenþi în plan naþional în

cele mai diferite locuri din România, de la Arad la Bucureºti, de la Bacãu la

Cluj, dar cele mai multe programe au fost coordonate la nivelul Regiunii de

Dezvoltare Vest. Acest fapt se datoreazã compatibilitãþii cu programele donorilor

internaþionali, accesaþi de Academia de Advocacy, care au avut în vedere

o pondere mare a dezvoltãrii regionale. Ponderea sprijinului financiar al programelor

internaþionale este încã peste 50% în bugetul organizaþiei, însã prin

rezultatele semnificative obþinute se constatã pregãtirea mediului de afaceri în

a susþine activitãþile Academiei de Advocacy în anul ce urmeazã. Operaþiunile

noastre la nivel euroregional, aºa cum ne-am propus în planificarea strategicã,

s-au limitat la nivel de identificare de parteneri ºi contacte, evaluare a nivelului

ºi nevoilor organizaþiilor partenere, urmând ca în viitor sã dezvoltãm programe

concrete comune.

Ambiþiile noastre sunt naþionale pentru cã problemele sectorului privat pe care

încercãm sã le rezolvãm nu se opresc la limita vreunei regiuni. Capitalizând

experienþa acumulatã, vom consolida aceastã creºtere, atât dezvoltând la scarã

naþionalã produsele ºi serviciile testate la nivel regional, cât ºi continuând sã

introducem inovaþii, care sã rãspundã mai bine nevoilor sectorului privat din

toate regiunile României.


I s t o r i c

Academia de Advocacy — de la proiect

pilot local la organizaþie naþionalã

În ultimii ani, comunitatea de

afaceri din România s-a dezvoltat

accelerat. Ponderea sectorului

privat în economia naþionalã a

crescut exponenþial. În ciuda tuturor

obstacolelor birocratice, legislative,

fiscale ºi culturale, sectorul privat

a dovedit cã este mai productiv,

mai eficient, mai flexibil ºi mai viabil

decât structurile de stat.

Impactul sectorului privat, deºi

imens pentru dezvoltarea economicã,

a rãmas totuºi precar în

influenþarea deciziei din sfera

publicã. O datã cu creºterea ponderii

sale economice, comunitatea

de afaceri a început sã se confrunte

cu probleme ºi provocãri inedite

ºi, în paralel, sã înregistreze nevoi

ºi aºteptãri noi. Relaþiile cu instituþiile

statului ºi, mai ales, cu organismele

de elaborare a deciziilor ºi

politicilor au devenit curente, iar

interesele generale – cadru legislativ,

fiscalitate, oportunitãþi de dezvoltare

– aflate în joc, sunt mult

mai mari.

FINANÞATORI

Ambasada Regatului Olandei la

Bucureºti

Cooperative Housing Foundation

Romania/ United States Agency

for International Development

German Marshall Fund of the

United States

Fundaþia pentru o Societate

Deschisã România

PARTENERI

Center for International Private

Enterprise

Cooperative Housing Foundation

Romania

Transparency International

Romania

Universitatea de Vest din

Timiºoara

Universitatea Politehnica din

Timiºoara

Federatia Regionalã a Întreprinderilor

Mici ºi

Mijlocii din Regiunea Vest - afiliatã

CNIPMMR

Fundaþia a Treia Europa,

Timiºoara

Asociaþia ProDemocraþia, Club

Timiºoara

7


8 Academia de Advocacy

Consiliului Director

al Academiei de Advocacy

Preºedinte: Radu Nicosevici — preºedinte al

Confederaþiei Întreprinzãtorilor Particulari din

judeþul Timiº;

Vicepreºedinte: Carmen Cazan — preºedintã a

Uniunii Generale a Industriaºilor din România

UGIR 1903, filiala Timiº;

Membru: Mariana Grapini — preºedintã a

Asociaþiei Femeilor Antreprenor din judetul

Timiº;

Membru: Emil Mateescu — preºedinte al

Camerei de Comerþ, Industrie ºi Agricultura

Timiºoara.

Membru: Anca Vlad — preºedintã a Uniunii Naþionale a

Agenþilor Imobiliari din România, filiala Timiº, ulterior

devenitã Uniunea Naþionala Imobiliarã — UNIM;

Curând a fost evident cã, în noul

context, capacitatea firmelor private

de a-ºi reprezenta interesele specifice

în faþa autoritãþilor era incomparabil

mai micã decât

anvergura lor economicã.

Eficienþa

demersurilor colective

ale sectorului

privat a rãmas la fel

de redusã ºi la nivel

local ºi la nivel central.

Cauzele sunt

lipsa de comunicare

ºi coordonare, interesele

partizane,

politizarea unor

demersuri, expertiza

deficitarã, resursele

limitate care stãteau

la dispoziþia companiilor

private ºi a

asociaþiilor patronale.

Academia de Advocacy a fost înfiinþatã

tocmai pentru a remedia decalajul

dintre puterea economicã ºi

influenþa publicã a sectorului privat.

Odatã cu maturizarea sistemului

capitalist românesc, cu multiplicarea

ºi complicarea acestuia, abordare pe

care comunitatea de afaceri o avea

de înfruntat, s-a resimþit nevoia unei

organizaþii profesioniste ºi neutre

din punct de vedere politic, care sã

se dedice exclusiv promovãrii intereselor

generale, de ansamblu, ale sectorului

privat în raport cu autoritãþile

statului, în influenþarea deciziei

publice, conform aºteptãrilor beneficiarilor

sãi.

Iniþiativa a aparþinut unui consacrat

promotor al intereselor sectorului

privat românesc, Radu Nicosevici,

preºedintele Confederaþiei Întreprinzãtorilor

Privaþi din Judeþul Timiº,

Echipa Academiei de Advocacy

Radu Nicosevici:

preºedinte executiv

Corina Dragomirescu:

Certified Management Consultant, coordonator de programe, trainer

Dorian Branea:

fellow al Fundaþiei pentru o Societate Deschisã,

consultant pentru dezvoltare

Simona Fiþ:

coordonator financiar, analist economic, trainer

Mihai Luca:

raportor, trainer

Andreea Firastraeru:

office manager, facilitator

Zoltan Kiraly:

IT manager, facilitator

Voluntari:

Raul Bãlescu

Laura Luchian

Mihaela Serban

Iulia Þuþuianu


una dintre primele asociaþii de afaceri

din România. De-a lungul anilor

nouãzeci, s-a angajat activ în dezvoltarea

ºi consolidarea miºcãrii patronale.

ªi-a câºtigat reputaþia unui avocat

al intereselor companiilor private,

mai cu seamã ale celor mici ºi mijlocii,

care formau, de altfel, coloana

vertebralã a incipientei economii private

autohtone, devenind lider de

opinie în sprijinul întreprinzãtorilor.

Preocuparile sale pentru identifcarea

unor mecanisme de creare a unei

„voci” pertinente ºi consistente a

exprimãrii nevoilor mediului de afaceri

au convins ºi alte personalitãþi

ale vieþii asociative sau ale comunitãþii

de afaceri de a se alia încercãrilor

pentru gãsirea unei soluþii complementare

la relativa slãbiciune a

MEMBRII FONDATORI

organizaþiilor patronale ºi camerale,

care se dovedeau încã un interlocutor

insuficient de puternic al deciziei

politice. Aceºti lideri vizionari s-au

raliat iniþiativei de creare a unei organizaþii

expert, care sã acþioneze eficient

în beneficiul comunitãþii de

afaceri prin programe de advocacy,

training, monitorizare ºi consultanþã

în influenþarea politicilor publice în

favoarea mediului de afaceri.

Academia de Advocacy, a cãrei

misiune urma sã fie aceea de a ajuta

sectorul privat sã îºi reprezinte eficient

interesele ºi sã influenþeze procesul

de elaborare a deciziilor ºi politicilor

publice, a fost înfiinþatã în

noiembrie 2002 de un grup de iniþiativã

format din lideri ai mai multor

organizaþii patronale ºi camerale cu

Confederaþia Întreprinzãtorilor Particulari din Judeþul Timiº (CIPT)

Una din primele asociaþii de afaceri înfiinþate dupã 1989. Asociaþia numãrã peste 250 de membri, majoritatea aparþinând sectorului IMM timiºorean. A

funcþionat ca un centru de resurse pentru companiile private, dar a fost implicatã ºi în iniþiative de ameliorare a mediului de afaceri. În anul 2002, CIPT a fost

distinsã cu trofeul global ASAE – Associations Make a Better World – pentru sprijinirea sectorului privat prin programe de micro-finanþare. Este membru

fondator al Federaþiei Regionale a IMM-urilor din Regiunea Vest a României.

Uniunea Generalã a Industriaºilor din România – UGIR 1903

Filiala Timiº a fost înfiinþatã în anul 1991, ca filialã a confederaþiei patronale omonime, care includea societãþi comerciale, asociaþii profesionale, organizaþii,

federaþii ºi uniuni patronale. UGIR 1903 – filiala Timiº numãrã în prezent 35 de membri, care deþin o pondere semnificativã din cifra de afaceri generatã pe

plan local.

Asociaþia Femeilor Antreprenor din Judeþul Timiº (AFAT)

Este o asociaþie neguvernamentalã creatã de femei antreprenor sau manager în anul 1998, cu scopul de a sprijini formarea antreprenorialã ºi managerialã a

femeilor, precum ºi dezvoltarea capacitãþii acestora de a performa în poziþii de conducere. AFAT numãrã în prezent peste 60 de membre, provenind din cele

mai diverse domenii. Pe lângã activitãþile de sprijinire a dezvoltãrii spiritului antreprenorial prin participarea la conferinþe ºi activitãþi de pregãtire, AFAT este

implicatã în activitãþi cu caracter umanitar si social. Este membru fondator al Coaliþiei Naþionale a Femeilor de Afaceri din România.

Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Timiºoara (CCIAT)

Este prima camerã de comerþ teritorialã din România care ºi-a reluat activitatea dupã anul 1989. Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Timiºoara are în

prezent 1.038 de membri ºi este unul din principalii promotori ai schimburilor economice din regiune. CCIAT este certificatã DIN EN ESO 9001 din anul 2002

ºi a dezvoltat un sistem al calitãþii care o situeazã în avangarda instituþiilor de reprezentare a mediului de afaceri.

Uniunea Naþionalã Imobiliarã – Filiala Timiº (în momentul apariþiei Academiei de Advocacy, Uniunea Naþionalã a Agenþilor Imobiliari – filiala Timiº)

UNIM este o asociaþie non-profit care îºi propune reglementarea activitãþii în domeniul imobiliar ºi ridicarea prestigiului profesional al operatorilor de pe piaþa

imobiliarã. Filiala Timiº este una dintre cele mai dinamice din þarã, înregistrând 116 membri licenþiaþi ºi 193 membri atestaþi.

9


sediul în Timiºoara. Radu Nicosevici

a fost ales preºedinte al Consiliului

Director, funcþie înzestratã ºi cu atribuþii

de coordonare directã. În timp,

nucleul executiv format din Radu

Nicosevici, Corina Dragomirescu ºi

Mihai Luca a fost extins prin cooptarea

unor consultanþi/experþi în

diferite domenii ºi a mai multor

entuziaºti voluntari.

În lunile premergãtoare înfiinþãrii ºi

în primul an de funcþionare,

Academia de Advocacy a beneficiat

de asistenþa tehnicã ºi financiarã a

Center for International Private

Enterprise Romania ºi United States

Agency for International

Development. Graþie CIPE

Romania, experienþei ºi entuziasmului

directorului sãu, Mark McCord,

precum ºi ale consultantului Edward

Rezultatele anului 2004

• 380 de ore de training ºi consultanþã;

• 98 de recipienþi ai training-urilor Academiei de Advocacy;

• 4 campanii de advocacy la nivel naþional ºi local;

• 4 publicaþii de cercetare ºi analizã:

10 Academia de Advocacy

Priola, debutul noii organizaþii a fost

spectaculos ºi recent înfiinþata organizaþie

a putut sã-ºi stabileascã relativ

repede reputaþia de organizaþie

activã, dedicatã susþinerii sectorului

privat. La încheierea fazei-pilot, care

a durat un an, Academia a primit un

sprijin semnificativ de la

Cooperative Housing Foundation

Romania, pentru punerea în practicã

a Programului USAID/MSME, destinat

sprijinirii sectorului IMM pe o

perioadã de cinci ani. În cadrul acestui

program Academia iniþiazã ºi

desfãºoarã proiecte de influenþare

legislativã (Codul Muncii, Codul

Fiscal), proiecte de monitorizare a

desciziei politice ºi proiecte de

instruire/asistenþã tehnicã pentru

organizaþile de afaceri

De la opacitate la transparenþã. Experienþele participãrii cetãþeneºti la decizia publicã;

Responsabilitate ºi dezvoltare în Regiunea Vest a României;

Iniþiativã privatã ºi regionalizare economicã – Regiunea Vest a României;

Barometrul spiritului antreprenorial - Regiunea Vest a României;

• 6 conferinþe locale ºi regionale.


Campaniile Academiei de Advocacy

Campaniile de influenþare a deciziilor ºi politicilor publice în favoarea mediului

de afaceri au fost, ºi în anul 2004, punctul de convergenþã al activitãþilor

Academiei de Advocacy. Academia de Advocacy a fost implicatã, ca iniþiator,

partener sau consultant, în cea mai mare parte a acþiunilor care au vizat apãrarea

unor interese vitale ale sectorului privat, atât la nivel naþional, cât ºi local. Expertiza

Academiei de Advocacy a acoperit mai multe dimensiuni ale activitãþii de advocacy,

de la cercetarea tematicã, planificarea campaniilor de advocacy, managementul campaniilor

de advocacy, construirea ºi gestionarea coaliþiilor, lobby, la comunicarea publicã

ºi vizualizare.

Iniþiativele de advocacy de anvergurã

naþionalã s-au derulat în principal

prin intermediul programelor:

— Alianþa Antreprenorialã;

— ProActiv;

— Campania de amendare a Codului

Fiscal;

— Campania de amendare a Codului

Muncii.

Pe plan local s-au derulat:

— Campania de implementare a legii

transparenþei decizionale în

administraþia localã timiºeanã,

unde autoritãþile vizate au fost

Consiliul Local Timiºoara ºi

Consiliul Judeþean Timiº

11


12 Academia de Advocacy

— Campania pentru introducerea

sistemului de colectare selectivã a

deºeurilor, unde autoritatea vizatã

a fost Consiliul Local Timiºoara.

— Campania de îmbunãtãþire a regulamentului

de publicitate

stradalã, derulatã sub coordonarea

Camerei de Comerþ,

Industrie ºi Agriculturã

Timiºoara, unde autoritatea vizatã

a fost Consiliul Local Timiºoara.

PROACTIV

Coordonator: Corina Dragomirescu

Adoptarea Legii 52/2003 a transparenþei

decizionale a constituit un

moment esenþial în construirea unui

cadru participativ de formulare a

deciziei publice în România. Legea

oferea, pentru prima datã, organizaþiilor

neguvernamentale, ca ºi cetãþenilor,

posibilitatea de a interveni în

mod decisiv în procesul de elaborare

a hotãrârilor ºi legilor ºi, deci, de a

servi mai eficient interesele

diferitelor segmente sociale. Cu toate

deschiderile realizate de lege, societatea

civilã a ezitat sã utilizeze acest

instrument important. Iatã de ce

Campania ProActiv, derulatã în

cadrul ºi cu sprijinul programului

„Campaniile societãþii civile” al

Fundaþiei pentru o Societate

Deschisã România, în perioada

august 2003 – aprilie 2004, ºi-a propus

sã punã capãt acestei inerþii ºi sã

înzestreze organizaþiile neguvernamentale

cu capacitatea de a folosi

curent ºi eficient Legea transparenþei.

La punerea în practicã a

acestui proiect, Academia de

Advocacy a cooperat în strânsã legãturã

cu Transparency International

Romania, organizaþie non-guvernamentalã

implicatã activ în iniþierea ºi

adoptarea reglementãrii transparenþei

deciziei publice în România.

În mod concret, ProActiv a urmãrit,

prin intermediul a mai multe cicluri

de instruire organizate la Bacãu,

Bucureºti, Cluj-Napoca ºi Timiºoara,

sã-i familiarizeze pe activiºtii civici,

dar ºi pe responsabilii din cadrul

autoritãþilor publice

locale, cu prevederile

cuprinse în lege, cu

mecanismele pe care ea

le presupune ºi le dezvoltã,

precum ºi cu

modalitãþile concrete de

acþiune. Prezentarea

prevederilor legale a

fost, astfel, dublade

un program de instruire

în tehnicile de persuadare

a decidenþilor

politici. Temele de


Academia de

Advocacy; 22,36%

Donorii ,,ProActiv”

,,ProActiv"

Contribuþia la proiect

a donorilor

Funda�ia pentru o

Societate Deschis� ;

77,64%

instruire i-au iniþiat pe participanþi în

tehnicile de consultare publicã, de

monitorizare ºi evaluare a transparenþei

autoritãþilor publice. În subsidiar,

instruirea simultanã a

reprezentanþilor sectorului neguvernamental

ºi a autoritãþilor locale a

vizat crearea unei relaþii mai strânse

între aceºti doi actori esenþiali pentru

implementarea legii.

În paralel, experþii Academiei au

realizat o evaluare a implementãrii

Legii 52/2003, la un an de la intrarea

în vigoare, ,,De la opacitate la transparenþã”,

din care a reieºit limpede

cã nici autoritatea publicã ºi nici

societatea civilã nu au înþeles rolul

benefic al participãrii civice la actul

decizional. Aceasta publicaþie a avut

ca scop, dincolo de prezentarea

experienþelor dobândite, de a oferi

un ghid practic celor interesaþi în

implicarea directã în influenþarea

Contribuþia proprie a Academiei de Advocacy, din care:

RU voluntare ale

echipei

Costuri cu sediul ºi

echipamentele

Alte costuri

Fundaþia pentru o Societate Deschisã $25.000 $1.900 $4.000 $1.300

Total finanþare proiect $32.200

* proiectul a fost derulat în exerciþiile financiare 2003–2004

deciziei publice ºi în evaluarea

modului în care autoritatea publicã

respectã principiul transparenþei.

Pentru a fixa cunoºtinþele dobândite,

experþii Academiei de Advocacy i-au

asistat pe unii participanþi în conceperea

ºi derularea unor exerciþii

practice. Au fost astfel derulate douã

campanii de advocacy în Timiºoara

ºi Arad, care au probat avantajele

oferite de Legea transparenþei

decizionale în administraþia publicã.

Înzestrarea reprezentanþilor sectorului

neguvernamental ºi ai autoritãþilor

publice locale cu tehnici de

advocacy a crescut eficienþa celor

dintâi în influenþarea deciziilor pu-

Raportul aratã cã, deºi pot fi

semnalate experienþe pozitive

în materie de participare

la elaborarea legislaþiei,

Legea 52/2003 privind

transparenþa decizionalã în

administraþia publicã este

încã puþin cunoscutã ºi utilizatã

la un an de la intrarea

ei în vigoare. Se recomandã

intensificarea instruirilor în

tehnici de consultare publicã

ºi asistenþã tehnicã în

aplicaþiile practice.

13


14 Academia de Advocacy

blice ºi a creat o mai mare permeabilitate

a autoritãþilor la sugestiile

venite din partea mediului asociativ.

Participanþii au asimilat informaþii

noi ºi au experimentat, în mod asistat,

utilitatea acestora. Graþie acestor

sesiuni de instruire, organizaþiile participante

au devenit mai active în

dialogul cu autoritãþile ºi au revitalizat

relaþia cu proprii membri. Zece

dintre organizaþiile care au trecut

prin procesul de instruire s-au implicat

constant în procese de advocacy

în favoarea grupurilor-þintã proprii.

La Cluj, bazându-se pe prevederile

Legii 52/2003, dar ºi pe tehnicile

deprinse la cursurile Academiei de

Advocacy, Clubul de Cicloturism

Cluj Napoca a câºtigat în instanþã un

proces intentat autoritãþilor publice

locale, în care a solicitat revenirea

asupra unei decizii publice adoptate

fãrã consultare publicã.

ALIANÞA

ANTREPRENORIALÃ

Coordonator: Dorian Branea

Alianþa antreprenorialã. Responsabilitate

ºi dezvoltare în Regiunea

Vest a României a fost

implementatã între lunile

ianuarie ºi decembrie ale

anului 2004, în parteneriat

cu Fundaþia A Treia

Europã din Timiºoara,

Facultatea de Psihologie-

Sociologie a Universitãþii

de Vest din Timiºoara ºi

Confederaþia Întreprinzãtorilor

Particulari din

Judeþul Timiº. Proiectul a beneficiat

de susþinerea financiarã a German

Marshall Fund of the United States,

prin programul Balkan Trust for

Democracy, a Ambasadei Regatului

Olandei la Bucureºti, prin programul

Matra Kap, ºi a Fundaþiei pentru o

Societate Deschisã România.

Alianþa antreprenorialã a urmãrit sã

creeze o relaþie transparentã ºi

responsabilã între comunitatea de

afaceri ºi parlamentarii din judeþele

Arad, Caraº-Severin, Hunedoara ºi

Timiº ºi sã determine candidaþii la

alegerile generale din noiembrie

2004, din aceste judeþe, sã îºi asume

prioritãþile generale ale sectorului

privat.

Pentru a atinge aceste obiective, am

optat pentru o strategie care,

indicând costurile de imagine ºi reputaþie

ale inactivitãþii parlamentarilor,

sã ne permitã sã exercitãm o

presiune constantã asupra senatorilor

ºi deputaþilor din cele patru

judeþe. Am creat astfel, pentru prima

datã în România, un sistem de monitorizare

a activitãþii parlamentare,

pentru a urmãri prestaþia celor


patruzeci ºi doi de parlamentari.

Rezultatele monitorizãrii, exprimate

sintetic sub forma unui index

proantreprenorial ce redã raportul

dintre toate iniþiativele unui parlamentar

ºi cele dedicate susþinerii sectorului

privat, au fost comunicate

periodic unui numãr de aproximativ

180 de lideri ai comunitãþii de afaceri

din judeþele Regiunii Vest.

Rezultatele monitorizãrii au expus

modul în care senatorii ºi deputaþii

reprezintã interesele sectorului de

afaceri ºi au pus în circulaþie publicã

informaþii obiective privind înclinaþia

proantreprenorialã sau dimpotrivã

dezinteresul politicienilor, contribuind

astfel la responsabilizarea

lor. Totuºi, miza proiectului a fost sã

modifice conduita parlamentarilor în

Donorii ,,Alianþei Antreprenoriale.

Contribuþia la proiect

Responsabilitate ºi Dezvoltare în Regiunea

a donorilor

de Dezvoltare Vest a României”

aºa fel încât interesele sectorului privat

sã fie mai bine reprezentate la

nivel politic. Iatã de ce, ca obiectiv

de advocacy, proiectul a urmãrit sã

introducã în platformele ºi pro-

Contribuþia proprie a Academiei de Advocacy, din care:

Munca voluntarã a

echipei

Costuri cu sediul ºi

echipamentele

Alte costuri

Ambasada Olandei în România 7.480 € 4.070 € 2.750 € 880 €

German Marshall Fund * 20.130 € 3.406 € 3.100 € 878 €

Fundaþia pentru o Societate Deschisã * 825 € 5.221 € 2.436 € 253 €

Total finanþare proiect 51.429 €

* întrucât proiectul s-a derulat pe parcursul anului 2004, conversia în euro a finanþãrilor în dolari s-a realizat la rata de schimb aferentã cursurilor valutare

medii ale anului 2004

,,Alian�a Antreprenorial�. Responsabilitate �i

Dezvoltare în Regiunea de Dezvoltare Vest a

României"

German Marshall

Fund; 39,14%

MATRA-KAP prin

Ambasada Olandei în

România; 14,54%

Funda�ia pentru o

Societate Deschis�;

1,60%

Academia de

Advocacy; 44,71%

gramele partidelor cât mai multe

dintre prioritãþile sectorului privat.

Pentru a întãri eforturile de persuadare,

am creat o puternicã coaliþie

a comunitãþii de afaceri, formatã în

mare mãsurã, dar nu exclusiv, din

beneficiarii rapoartelor de monitorizare.

Tot pentru a da mai multã

greutate demersurilor noastre,

Raportul de monitorizare a

întregului ciclu legislativ a

arãtat cã un numãr foarte

mic de parlamentari

dovedesc susþinerea consecventã

a intereselor generale

ale sectorului privat.

15


Prioritãþile identificate se

referã la simplificarea legislaþiei,

combaterea corupþiei,

reducerea taxelor. Aceste

prioritãþi sunt acum politici

naþionale.

16 Academia de Advocacy

nevoile ºi prioritãþile sectorului de

afaceri au fost riguros identificate

prin analize economice ºi sociologice,

reunite într-o cercetare intitula

Iniþiativã privatã ºi regionalizare economicã.

Rezultatele cercetãrii au constituit

baza de discuþie între reprezentanþii

sectorului privat ºi candidaþii în

alegerile generale din cele patru

judeþe. În cele patru întâlniri bilaterale

organizate ºi moderate de

Academia de Advocacy în Arad,

Deva, Reºiþa ºi Timiºoara, liderii sectorului

privat au expus viitorilor parlamentari

prioritãþile lor legislative,

cerându-le, în principal, sã simplifice

legislaþia, sã o facã mai previzibilã ºi

mai stabilã, sã elimine dezechilibrele

dintre angajator ºi angajat prezente

în Codul Muncii ºi sã reducã nivelul

ridicat al taxelor. O parte dintre

aceste revendicãri au fost reluate la

conferinþa regionalã „Prioritãþile

unui parlament proantreprenorial”,

care a constituit punctul culminant

al campaniei de advocacy ºi unde au

fost prezenþi o bunã parte dintre cei

peste 100 de politicieni ºi oameni de

afaceri care participaserã la ciclul de

întâlniri judeþene.

Ambele obiective principale ale

proiectului au fost atinse. Rapoartele

de monitorizare ºi mai ales posibilitatea

ca evaluãrile periodice ale

activitãþii parlamentarilor sã le ºtirbeascã

reputaþia, i-a fãcut pe mulþi

dintre aceºtia sã fie mai atenþi la

semnalele sectorului privat ºi mai

dispuºi sã se consulte periodic cu

liderii acestui sector. Ce e mai

important, însã, aproape toate modificãrile

pledate de coaliþia liderilor de

afaceri ºi de Academia de Advocacy

s-au regãsit în platformele ºi programele

de guvernare ale principalelor

formaþiuni politice aflate în

cursa electoralã. Mai mult, dupã

instalarea noului guvern rezultat din

alegeri, multe dintre acestea au

devenit politici ºi mãsuri oficiale,

cum ar fi reducerea fiscalitãþii ºi

amendarea Codului Muncii.

CAMPANIA DE AMENDARE A

CODULUI MUNCII

Coordonator: Radu Nicosevici

Una dintre cele mai importante campanii

ale Academiei de Advocacy a

fost campania de modificare a

Codului Muncii în favoarea sectorului

privat. Ca ºi în cazul Codului

Fiscal, importanþa acordatã acestei

iniþiative a fost proporþionalã cu


impactul pe care Codul Muncii îl are

asupra dezvoltãrii sectorului privat

din România.

Modificarea Codului Muncii a fost

necesarã pentru a repara o injustiþie,

dar ºi pentru a dinamiza piaþa

muncii ºi a creºte, astfel, competitivitatea

economiei româneºti.

Deficienþa esenþialã a Codului

Muncii era, potrivit analizelor realizate

de instituþii independente, dar ºi

potrivit numeroaselor semnale

lansate de comunitatea de afaceri,

bazat pe relaþia asimetricã

dintre

drepturile ºi obligaþiile

angajatorului ºi

ale angajatului.

Codul legifera

obligaþii împovãrãtoare,

atât din

punct de vedere

instituþional, cât ºi

financiar, pentru

întreprinzãtorul

privat ºi implementarea

lui a avut

efecte inhibatoare

asupra dezvoltãrii sectorului privat,

mai ales a sectorului întreprinderilor

mici ºi mijlocii.

Dupã ce Guvernul a trecut legea

prin Parlament prin asumarea

rãspunderii, Academia de Advocacy

a organizat la Bucureºti, o audiere

publicã cu acoperire naþionalã, colectând

opinii de la beneficiarii acestui

act normativ (angajatori, angajaþi,

experþi ºi practicieni). Sinteza acestui

eveniment a constituit baza argumentatã

pentru încercãrile de modi-

ficare a Codului Muncii de cãtre

mediul de afaceri. Atât Ministerul

Muncii ºi Solidaritãþii Sociale si

Familiei, cât ºi fiecare organizaþie de

întreprinzãtori a preluat acest rezultat,

au derulat propriile studii de

impact pentru a construi un caz cât

mai convingãtor în vederea proiectatului

proces de modificare a

Codului Muncii.

În paralel, s-a declanºat o campanie

de conºtientizare a celor afectaþi cu

privire la efectele nocive ºi perverse

pe care legea le-ar fi avut asupra

derulãrii afacerilor mici ºi mijlocii.

Înregistrând discrepanþa structuralã a

Codului Muncii, care afecta, în

ultimã instanþã, competitivitatea sectorului

IMM, Academia de

Advocacy, împreunã cu Cooperative

Housing Foundation Romania, s-a

numãrat printre primele organizaþii

din România care au reacþionat în

mod coerent, în continuare, pentru

remedierea acestei probleme.

Amendamentele pe care le

susþinem nu doresc sã lase

forþa de muncã dezarmatã

în faþa abuzurilor. Nu putem

lãsa, însã, nici ca jurisdicþia

muncii sã devinã o formã

mascatã de penalizare a

iniþiativei private.

17


18 Academia de Advocacy

Cu sprijinul CHF Romania,

Academia de Advocacy a realizat

mai multe focus grupuri pentru

identificarea deficienþelor Codului

Muncii. Au fost operate peste cincizeci

de interviuri semistructurate

cu lideri ai sectorului privat, dar ºi cu

analiºti independenþi, au fost colectate

ºi prelucrate studii de caz semnificative,

speþe. Datele au fost culese,

cu spijinul Confederaþiei Întreprinzãtorilor

Particulari din Judeþul Timiº

ºi al Camerelor de Comerþ ºi

Industrie din Arad, Caraº-Severin,

Hunedoara ºi Timiº, mai cu seamã,

dar nu exclusiv, în mediul privat din

Regiunea de Dezvoltare Vest.

Sinteza anchetei efectuate de

Academia de Advocacy a constituit

baza motivaþionalã pentru prelucrarea

ºi amendarea articolelor

corespunzãtoare din Codul Muncii

generând documentul de amendamente

specifice necesar a fi înaintate

ministerului de resort, în favoarea

sectorului IMM. Academia de

Advocacy a beneficiat în acest sens

,,Campaniei de advocacy pentru modificarea

Codului Muncii”

Contribuþia la proiect a

donorilor

de expertiza tehnicã ºi de specialitate

a Cooperative Housing Foundation

Romania, prin Maria Sandor – director

adjunct departament legislatie si

advocacy, Booz Allen Hamilton prin

Doug Muir – director departament

legislatie si advocacy, Despina Pascal

– expert.

Componenta de advocacy a iniþiativei

s-a derulat cu mai multã intensitate

de-a lungul anului 2003, dupã

adoptarea Codului Muncii. Totuºi,

Academia de Advocacy nu a pierdut

din vedere nici în anul 2004 obiectivul

modificãrii Codului Muncii ºi a

încercat prin toate mijloacele de persuasiune

aflate în arsenalul organizaþiei

sã forþeze introducerea amendamentelor

solicitate de sectorul IMM.

Documentul de amendamente solicitate

a primit suportul ºi susþinerea a

peste 110 organizaþii de afaceri ºi

camere de comerþ, ºi firme la nivel

naþional. O parte dintre acestea au

fost reþinute de cãtre autoritãþi la

capãtul unei serii de întâlniri organizate

la Bucureºti de cãtre Ministerul

Contribuþia proprie a Academiei de Advocacy, din care:

Munca voluntarã a echipei Alte costuri

Cooperative Housing Foundation Romania $12.152 $3.355 $600

Total finanþare proiect $16.107

* proiectul a fost derulat în exerciþiile financiare 2004–2005

,,Campania de advocacy pentru modificarea

Codului Muncii"

Academia de

Advocacy; 24,55%

Cooperative Housing

Foundation

Romania; 75,45%

Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei

în intervalul iunie – august 2004.

Campania de modificare a Codului

Muncii a fost acceleratã o datã cu

instalarea noului Guvern rezultat din

alegerile generale. Faptul nu este sur-


prinzãtor, cu atât mai mult cu cât

Guvernul instalat în decembrie 2004

a fãcut din eliminarea asimetriilor

codificate în legislaþia muncii o prioritate

consonantã cu spiritul ºi substanþa

demersurilor noastre. Astfel,

schimbãrile politice au facilitat

asumarea majoritãþii amendamentelor

susþinute de Academia de

Advocacy ºi suporterii sãi. Toate

demersurile efectuate cu rezultatele

parþiale obþinute în proces sunt evidenþiate

pe site-ul organizaþiei

www.advocacy.ro.

CAMPANIE PENTRU AMEN-

DAREA REGULAMENTULUI

DE COLECTARE SELECTIVÃ

A AMBALAJELOR ªI

DEªEURILOR DE AMBALAJE

DE LA POPULAÞIA MUNICI-

PIULUI TIMIªOARA

Coordonator: Mihai Luca

La începutul anului 2004, Consiliul

Local Timiºoara a anunþat un proiect

de hotãrâre care urma sã impunã o

mai mare disciplinã în procesul de

colectare ºi depozitare a

deºeurilor în municipiul

Timiºoara. Deºi foarte oportunã,

iniþiativa Consiliului Local

lãsa totuºi intact monopolul

principalului operator în activitatea

de colectare a deºeurilor ºi

impunea limitãri de naturã

tehnicã. Considerând cã

hotãrârea ar fi distorsionat

funcþionarea liberã a pieþei

locale, Academia Advocacy a

avut iniþiativa creãrii unui grup de

lucru interesat de ameliorarea propunerii

Primãriei Municipiului

Timisoara.

Grupul de lucru, format din

reprezentanþii organizaþiilor Tinerii

Prieteni ai Naturii ºi Federaþia

Asociaþiei de Locatari din Timiºoara,

precum ºi ai firmei SC Muller

Guttenbrunn Recycling S.A., a

redactat, în intervalul ianuarie – februarie

2004, cu asistenþa tehnicã a

Academiei de Advocacy, un memoriu

adresat Consiliului Local

Timiºoara ºi o solicitare de organizare

a unei dezbateri publice pe

aceastã temã.

În cadrul dezbaterii publice, membrii

grupului de lucru ºi-au expus ºi

argumentat modificãrile propuse ºi

au solicitat adoptarea unei hotãrâri

amendate. Demersurile de persuadare

au continuat de-a lungul

lunii februarie printr-o intensã activitate

de lobby direct pe lângã

Comisiile relevante ale Consiliului

Local. Dupã o tentativã ratatã de a

trece noua hotãrâre prin plenul

19


20 Academia de Advocacy

Consiliului Local la sfârºitul lunii

februarie ºi la capãtul unor complicaþii

birocratice ºi procedurale,

hotãrârea privind colectarea selectivã

a ambalajelor ºi deºeurilor de ambalaje

a fost votatã, în data de 9 martie

2004, de cãtre majoritatea consilierilor

în forma modificatã de grupul de

lucru animat ºi asistat de Academia

de Advocacy.

CAMPANIE DE

ÎMBUNÃTÃÞIRE A REGULA-

MENTULUI DE PUBLICITATE

STRADALÃ TIMIªOARA

Coordonatori: Radu Dimeca, Radu

Nicosevici

Responsabili tehnici: Harald

Zimmerman, Corina Dragomirescu

Activitatea de publicitate stradalã din

Timiºoara a fost reglementatã pânã în

2003, de o serie de acte normative

locale, care prin punerea în practicã dea

lungul timpului, au dovedit ineficienþã,

necorelare, birocraþie excesivã, constrângeri

abuzive ºi direcþionate cãtre

agenþiile de publicitate ºi firmele cu

profil în domeniul serviciilor de pro-

movare. Membrii Secþiunii imprimerie,

tipografie, publicitate, din cadrul

Camerei de Comerþ, Industrie ºi

Agriculturã Timiºoara, prin preºedintele

acesteia domnul Radu Dimeca, au efectuat

demersuri de cercetare a acestor

acte normative ºi au iniþiat cãtre

Primãria Timiºoara o solicitare de constituire

a unui grup de lucru în parteneriat

public – privat, pentru a genera un

act normativ complet ºi coerent de

reglementare a publicitãþii stradale în

Timiºoara. Iniþiativa a fost bine primitã

de Primarul Timiºoarei, domnul

Gheorghe Ciuhandu ºi odatã constituit

grupul de lucru, s-a demarat proiectul

de regulament al publicitãþii stradale din

Timiºoara. Din partea mediului de afaceri

a fost desemnat ca ºi coordonator

tehnic domnul Harald Zimmerman, iar

din partea Primãriei Timiºoara a fost

desemnat ca ºi coordonator tehnic

domnul Radu Radoslav, arhitect ºef al

oraºului. În urma unui proces de peste

300 de ore de muncã voluntarã a membrilor

Secþiunii de imprimerie,

tipografie, publicitate a Camerei de

Comerþ, Industrie ºi Agriculturã

Timiºoara a rezultat proiectul de regulament

de publicitate stradalã, suplu,

flexibil ºi acordat cu dezvoltarea

oraºului. La începutul anului 2004 s-a

cerut sprijinul Academiei de Advocacy

pentru demararea campaniei de advocacy

îndreptatã cãtre Consiliul Local

Timiºoara. În urma unui proces de 12

luni regulamentul de publicitate stradalã,

proiectat în parteneriat public – privat a

fost aprobat ºi a intrat în funcþiune.

Dupã cunoºtinþa persoanelor implicate,

acest act normativ este unul dintre

primele reglementãri care au avut ca

bazã iniþiativa privatã.


Programe de training

Instruire în advocacy

Sesiunile de instruire derulate de Academia de Advocacy au

urmãrit ºi în anul 2004 sã îi înzestreze pe reprezentanþii companiilor

private, asociaþiilor patronale ºi organizaþiilor civice

cu abilitãþi ºi deprinderi care sã le permitã sã se angajeze profesionist

în dialogul cu autoritãþile de stat, pentru a-ºi promova eficient

interesele legislative, atât la nivel central (Parlament, Guvern, ministere),

cât ºi la nivel local (consilii locale, primãrii, autoritãþi descentralizate).

Programele de training în advocacy s-au derulat cu precãdere în cadrul proiectului

ProActiv.

În plus, au mai fost realizate scurte sesiuni de training calibrate pe nevoile punctuale

ale unor solicitanþi:

Centrul pentru Educaþie Permanentã al Universitãþii Politehnica din Timiºoara

Instructori: Radu Nicosevici, Mihai Luca

Sesiunile de instruire s-au desfãºurat pe parcursul unui an, în localitãþile stabilite

de beneficiar (Timiºoara, Târgu Mureº, Deva, Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea) ºi

au avut ca obiectiv familiarizarea participanþilor cu procesul de advocacy, cadrul

legislativ din România, tehnici de consultare publicã, audierea publicã, dialogul

21


22 Academia de Advocacy

eficient într-o consultare publicã,

tehnici de prezentare publicã.

Centrul de Resurse Juridice,

Bucureºti

Instructori: Radu Nicosevici, Corina

Dragomirescu, Mihai Luca

Sesiunea de instruire a fost pregãtitã

pentru trei zile, s-a desfãºurat la

Bucureºti ºi a avut ca obiectiv familiarizarea

participanþilor cu procesul de

advocacy, crearea coaliþiilor, efectuarea

unui plan de campanie de advocacy,

rolul mass media în campaniile

de advocacy.

Coaliþia Naþionalã a Femeilor

Antreprenor

Instructori: Radu Nicosevici, Corina

Dragomirescu

Sesiunea a avut o durata de o zi, s-a

desfãºurat la Timiºoara ºi a avut ca

obiectiv familiarizarea participantelor

cu procedurile de consultare publicã,

modul de pregãtire al unui punct de

vedere al organizaþiei, modul de argumentare

cãtre decizia politicã, utilizarea

instrumentelor puse la dispoziþie

de Legea transparenþei

decizionale în administraþia publicã

(L52/2003).

Centrul pentru Asistenþã Ruralã din

Timiºoara

Instructori: Radu Nicosevici, Corina

Dragomirescu

Beneficiarul a solicitat proiectarea

unor sesiuni de instruire de scurtã

duratã pentru reþeaua de asistenþã

ruralã la nivel naþional. S-au derulat

douã sesiuni de instruire, una la

Sovata ºi una la Cãlimãneºti, ºi au

avut ca obiective iniþierea în advocacy,

consultare publicã, procedura de

audiere publicã, utilizarea legii transparenþei

decizionale în administraþia

publicã la nivel local, cadrul legislativ

din România de la nivel local la nivel

de Parlament.

PAEM Arad

Instructori: Radu Nicosevici, Corina

Dragomirescu, Dorian Branea

Beneficiarul a solicitat proiectarea a

douã sesiuni de instruire cu durata de

o zi fiecare, care au avut ca obiective

consultarea publicã, procedura de

audiere publicã, aplicarea legii transparenþei

decizionale în administraþia

publicã la nivel local ºi managementul

organizaþiilor. Sesiunile s-au

desfãºurat la Moneasa, în judeþul

Arad ºi au avut ca participanþi

reprezentanþii organizaþiilor non

profit din judeþul Arad.

Instruire în derularea afacerilor în

regim transfrontalier

Coordonator: Dorian Branea;

Instructori: Dorian Branea, Stelian Cirþ,

Simona Fiþ, Zoltan Kiraly, Mihai Luca,

Sarolta Somosi.

Sesiunile de instruire în dezvoltarea

afacerilor în perimetrul transfrontalier

a permis Academiei de Advocacy,

pânã atunci concentratã mai ales pe

oferte de pregãtire în advocacy,


comunicare ºi management,

sã îºi diversifice portofoliul

tematic al programelor de

formare destinate mediului

de afaceri.

La solicitarea Centrului

Euroregional pentru

Democraþie din Timiºoara,

Academia de Advocacy a

asamblat un pachet de training

în legislaþie vamalã, internaþionalizare

ºi e-commerce,

recurgând atât la expertiza

proprie, cât ºi la formatori afiliaþi din

România ºi Ungaria. Sesiunile de

training, derulate la Timiºoara, în

intervalul martie – iunie 2004, au fost

destinate unui grup de 15 lideri ai

companiilor micro ºi mici din zona

frontalierã româno – maghiarã ºi au

avut ca obiectiv creºterea capacitãþii

acestora de a opera peste graniþã ºi de

a dezvolta parteneriate economice în

regim transfrontalier.

Consecventã principiilor sale,

Academia de Advocacy a propus ºi în

acest caz o abordare în trei faze, compusã

dintr-o evaluare iniþialã a

nevoilor beneficiarilor, urmatã de

sesiunile de instruire propriu-zise ºi

finalizatã printr-o perioadã de consultanþã

ºi asistenþã post-training.

23


Master în Politici Publice ºi Advocacy

24 Academia de Advocacy

Lectori: Dorian Branea, Corina Dragomirescu, Simona Fiþ, Radu Nicosevici

Academia de Advocacy a lansat, în

toamna anului 2004, primul program

de nivel masteral din România dedicat

dezvoltãrii cunoºtinþelor ºi abilitãþilor

de influenþare a deciziei publice.

Realizat în parteneriat cu

Facultatea de ªtiinþe Politice,

Filosofie ºi ªtiinþe ale Comunicãrii,

Facultatea de Sociologie ºi Psihologie

ºi Facultatea de ªtiinþe Economice,

Masterul în Politici Publice ºi

Advocacy a concentrat cea mai mare

audienþã, comparativ cu celelalte

oferte de studii postuniversitare propuse

în cadrul Universitãþii de Vest

din Timiºoara.

Programul este destinat absolvenþilor

de studii universitare, are o duratã de

doi ani ºi urmãreºte sã-i înzestreze pe

absolvenþi cu abilitãþi manageriale

dublate de solide cunoºtinþe teoretice

de analizã, dezvoltare, management ºi

influenþare a politicilor publice.

Printre cei aproximativ 45 de candidaþi

admiºi se numãrã funcþionari

publici din serviciile descentralizate

în teritoriu ºi autoritãþile publice

locale ºi naþionale, jurnaliºti, lideri ai

societãþii civile, asistenþi sociali ºi

întreprinzãtori privaþi, atraºi de struc-

tura interdisciplinarã a programului,

precum ºi de personalul didactic, care

îmbinã excelenþa universitarã ºi experienþa

directã în gestiunea organizaþiilor

private ºi în advocacy.

Oferta de cursuri este extrem de

diversã, acoperind întregul spectru

disciplinar al politicilor publice ºi al

activitãþilor de advocacy, cum ar fi

diagnoza organizaþionalã, tehnicile de

negociere ºi de advocacy, analiza ºi

managementul politicilor publice,

elemente de drept public ºi administrative,

managementul organizaþiilor

publice ºi al organizaþiilor neguvernamentale,

leadership ºi comunicare. În

acelaºi timp, temele cursurilor þin

seama de provocãrile imediate ale

spaþiului public din România, de la

corupþie, fiscalitate, mediu pânã la

integrarea europeanã ºi euroatlanticã.

Nu în ultimul rând, metodele de

predare ºi de studiu promovate în

cadrul programului corespund principiilor

interactivitãþii, inovãrii ºi concreteþii,

bazându-se astfel pe studii de

caz, dialogul cu experþi recunoscuþi,

elemente de simulare, implicarea

practicã în proiecte de lobby ºi advocacy.


Barometrul spiritului antreprenorial

Coordonator: Dorian Branea

Coordonator ºtiinþific: Alin Gavreliuc

Dezvoltarea sectorului privat presupune nu numai un cadru

legislativ ospitalier, ci ºi o culturã care privilegiazã iniþiativa

privatã, valorizeazã acumularea bazatã pe efort individual,

susþine spiritul independent ºi premiazã asumarea riscului. Aºa cum

aratã experienþele recente ale României, în absenþa acestui fundament

cultural, demersurile oficiale de încurajare a iniþiativei private

sunt sortite eºecului.

Pornind de la aceastã evidenþã, Academia de Advocacy a creat, pentru prima

datã în România, un instrument sociologic de cuantificare a înclinaþiilor antreprenoriale

ale cetãþenilor, Barometrul spiritului antreprenorial. Pentru a putea

oferi un fundament obiectiv politicilor naþionale de catalizare a sectorului privat

ºi pentru a-i da produsului o valoare comparativã, cercetarea a replicat

metodologia ºi chestionarul unui instrument similar, realizat de Observatorul

European pentru Politici

Antreprenoriale, la solicitarea

Direcþiei Generale Întreprinderi din

cadrul Comisiei Europene.

În varianta – pilot derulatã în anul

2004, cercetarea s-a derulat în cele

patru judeþe ale Regiunii de

Dezvoltare Vest, pe un eºantion de

514 de subiecþi, constituit prin

eºantionare multistadialã

cvasialeatorie cu selecþie prin itinerar,

luându-se în considerare

judeþul, tipul localitãþii ºi genul celor

intervievaþi. Chestionarele au fost

aplicate la domiciliul subiecþilor, iar

interviurile au fost efectuate de

cãtre studenþi ai Facultãþii de

Sociologie ºi Psihologie, din cadrul

Universitãþii de Vest din Timiºoara,

Barometrul spiritului antreprenorial

a arãtat cã înclinaþiile

antreprenoriale ale

românilor din vestul

României nu diferã prea

mult de cele ale cetãþenilor

Uniunii Europene, dar

ambele valori se aflã sub

mediile înregistrate în

Statele Unite ale Americii.

25


26 Academia de Advocacy

coordonaþi de Cãtãlina Zaborilã.

Marja de eroare maximã admisã a

rezultatelor sondajului, conform

volumului eºantionului, este de

±4,3 %.

Rezultatele au arãtat cã atitudinea

socialã faþã de iniþiativa privatã este

similarã în judeþele vestice ale

României ºi în Uniunea Europeanã

ºi, din pãcate, mult mai puþin dezvoltatã

faþã de atitudinile proantreprenoriale

înregistrate în Statele

Unite ale Americii. Totuºi, aceste

înclinaþii mai puternice spre independenþã

ºi risc ºi mai puþin dispuse

sã acceseze formele economice asistenþiale

sunt congruente cu analizele

Academiei de Advocacy, care aratã

dezvoltarea sectorului privat în

judeþele Arad ºi Timiº este mai mare

în comparaþie cu alte judeþe ale

României ºi cã rata de înfiinþare a

noilor companii este în aceastã zonã

susþinutã.

Barometrul spiritului antreprenorial

constituie o premierã nu numai în

sectorul neguvernamental autohton,

ci ºi pentru cercetarea sociologicã

din România. Cercetarea, deocamdatã

realizatã la nivel regional, este

primul pas al unei investigaþii ºtiinþifice

de amploare care, ca ºi în cazul

sistemului de monitorizare a

Parlamentului, va avea din anul 2005

o anvergurã naþionalã.


Evenimente semnificative

Pe parcursul anului 2004, Academia de Advocacy a fost solicitatã

sã-ºi prezinte experienþele ºi sã contribuie cu studii de

caz la diferite evenimente de schimb de experienþã, dupã

cum urmeazã:

Pro Activ —nominalizat la Gala Societãþii Civile 2004

Academia de Advocacy a participat la competiþia programelor derulate în

2004, cunoscutã sub numele de Gala Societãþii Civile. Proiectele prezentate

la douã din cele 6 secþiuni au fost ProActiv ºi Responsabilitate ºi Dezvoltare.

Cele douã proiecte au fost nominalizate în topul primelor trei proiecte

selectate, la secþiunile corespunzãtoare.

Schimb de experienþã cu reprezentanþii asociaþiilor de afaceri ºi camerelor de

comerþ din Ucraina ºi Rusia

Evenimentul a avut o durata de trei zile, în care peste 20 de reprezentanþi ai

asociaþiilor de afaceri ºi camerelor de comerþ din Ucraina ºi Rusia au beneficiat

de experienþa ºi expertiza Academiei de Advocacy, la Bucureºti. În cadrul

acestui schimb de experienþã participanþii au luat cunoºtinþa de evoluþia

27


28 Academia de Advocacy

mediului de afaceri din România,

modul în care interacþioneazã cu

decizia politicã, tehnici de consultare

publicã, importanþa instituþiei expert

în advocacy pentru influenþarea politicilor

publice în favoarea mediului

de afaceri.

Sesiune de lucru UGIR 1903, pentru

amendarea Codului Muncii

Academia de Advocacy a fost invitatã

ca instituþie expert pentru asistarea

membrilor UGIR 1903 în

proiectarea ºi demararea unei campanii

de advocacy pentru amendarea

Codului Muncii.

Conferinþa regionalã OECD în România, organizatã la Timiºoara

Academia de Advocacy a fost invitatã ca vorbitor în conferinþa organizatã de

OECD la Timiºoara pentru a prezenta modul în care se implicã activ în transparentizarea

procesului decizional al politicilor publice în România.

Sesiune de training cu tineri lideri ai unor grupuri de advocacy in Albania

În luna Noiembrie

2004, dl. Ed Priola,

regional project officer

la Institutul

International

Albania, a invitat

colaboratorii (ºi

foºtii colegi) de la

AAA sã susþinã un

training pentru a

pregãti tineri lideri

pentru testele la

care vor fi supuºi

în viitoarele campanii

de advocacy. În

cadrul programului

de tineret, aceastã

sesiune de training în public speaking a conþinut o scurtã secþiune teoreticã ºi

o serie de aplicaþii practice. Sesiunea fost susþinutã de Mihai Luca iar numerosul

grup (peste 60 participanþi) a fost deosebit de animat de partea practicã a

cursului. Ed Priola, acum director de þarã la Institutul Republican International

în Bucureºti, este un ferm colaborator al Academiei de Advocacy pe care a asista-o

în faza iniþialã în 2002 ºi la începutul anului 2003.


Publicaþiile Academiei de Advocacy

Eficienþa campaniilor

de modificare a

legislaþiei în sensul

intereselor specifice ale

comunitãþii de afaceri, ca

de altfel a tuturor campaniilor

de advocacy, depinde

în egalã mãsurã de

dimensiunea coaliþiilor

care sprijinã aceste

demersuri ºi de calitatea

argumentelor mobilizate.

Fiind, în esenþã, un efort

de persuadare a decidenþilor,

activitatea de advocacy

nu se poate limita la

operaþiuni de comunicare

ºi relaþii publice, ci, pentru

a obþine impactul

scontat, trebuie fundamentatã

pe evaluãri care

demonstreze atât necesitatea

modificãrilor legislative

vizate, cât ºi sustenabilitatea

soluþiilor avansate.

Din aceste motive, toate

campaniile de advocacy

ale anului 2004 realizate

de cãtre Academia de

Advocacy au fost precedate

de cercetãri care au

oferit o suitã de analize

ce au dat greutate iniþiativelor

organizaþiei.

Cercetãrile noastre au

arãtat, astfel, oportunitatea

demersurilor iniþiate,

au furnizat un arsenal de

argumente ºtiinþifice ºi, ca

atare, au fãcut mesajele

campaniilor mai convingãtoare.

Deºi diferite ca

tematicã ºi metodologie,

publicaþiile Academiei de

Advocacy se întemeiazã

pe ºi verificã o premisã

comunã, ºi anume aceea

cã prosperitatea economicã

generalã depinde de

dinamismul sectorului

privat.

DE LA OPACITATE LA TRANSPARENÞÃ.

EXPERIENÞELE PARTICIPÃRII CETÃÞENEªTI LA DECIZIA PUBLICÃ

Autori: Corina Dragomirescu, Simona Fiþ, Zoltan Kiraly, Mihai Luca ºi Radu Nicosevici;

Apariþie: aprilie 2004

De la opacitate la transparenþã, publicaþie realizatã în cadrul programului

ProActiv, este în egalã mãsurã o evaluare a implementãrii Legii 52/2003 privind

transparenþa decizionalã în administraþia publicã la un an de la intrarea ei în

vigoare ºi un ghid de utilizare a legii pentru promovarea intereselor individuale

Caracterul instrumental al

cercetãrilor nu a fãcut ca

publicaþiile Academiei sa

fie mai puþin relevante

dintr-o perspectivã academicã.

Chiar dacã au fost

realizate ca suport al

campaniilor de advocacy,

tematica ºi metodologia

analizelor ºi evaluãrilor le

fac utile ºi în afara proiectelor

sau programelor

care le-au generat, ca

surse de referinþã independente,

neutre, obiective

ºi informative. Mai

mult, majoritatea cercetãrilor

– cum ar fi Raportul

de monitorizare parlamentarã,

Raportul de

nevoi ale sectorului privat

ºi Barometrul spiritului

antreprenorial – constituie

premiere nu numai în

zona societãþii civile, ci ºi

în context academic.

29


30 Academia de Advocacy

ºi de grup. Componenta analiticã a publicaþiei

pune în luminã deficienþele de implementare a

legii, concluzionând cã efectele acesteia vor fi

resimþite numai dacã autoritãþile o vor pune în

aplicare pe o scarã mai largã, iar cetãþenii ºi organizaþiile

civice vor deveni mai participativi.

Publicaþia conþine textul legii explicat ºi comentat,

precum ºi o foaie de parcurs (proceduri,

documentaþie necesarã, modele de cereri de aplicare)

pentru cei care urmãresc sã modifice decizia

publicã. De asemenea, sunt prevãzute recomandãri

de evaluare a transparenþei autoritãþilor

publice de cãtre orice organizaþie interesatã.

Pentru a da acestui ghid un caracter cât mai accesibil, explicaþiile sunt însoþite de

studii de caz ºi exemplificãri concrete pornind de la experienþa Academiei de

Advocacy ºi a organizaþiilor asistate (ex: AID-ONG din Timiºoara, aceasta din

urmã raportatã de Mihai Liseþchi). În anexã este redatã o analizã a implementãrii

legii din perspectiva autoritãþilor publice, semnatã de Dan Jurcan de la

Agenþia pentru Strategii Guvernamentale, dar ºi o evaluare independentã a datelor

despre aplicarea legii transparenþei.

RESPONSABILITATE ªI DEZVOLTARE.

RAPORT DE MONITORIZARE A PARLAMENTARILOR DIN CIRCUMSCRIPÞIILE

ELECTORALE ARAD, CARAª-SEVERIN, HUNEDOARA ªI TIMIª

Autori: Dorian Branea ºi Mihai Luca;

Apariþie: septembrie 2004

Acest raport de monitorizare parlamentarã,

realizat în cadrul programului Alianþa antreprenorialã,

este prima cercetare de acest tip realizatã

ºi publicatã în România. Publicaþia înregistreazã

activitatea celor 42 de senatori ºi deputaþi

aleºi pe listele PSD, PNL, PD, PRM ºi UDMR

în cele patru judeþe care formeazã Regiunea de

Dezvoltare Vest în legislatura 2000-2004.

Printre aceºtia se numãrã politicieni cunoscuþi,

precum Gheorghe Barbu, Ovidiu Brânzan,

Mona Muscã, Sergiu Nicolaescu, Dorel Onaca,

Hildegard Puwak, Dan Radu Ruºanu,

Alexandru Sassu, Tiberiu Toro, Iuliu Winkler.


Pornind în principal de la documentele oficiale ale Parlamentului, monitorizarea

reþine numai acele intervenþii, declaraþii politice, iniþiative legislative, amendamente

la legi ºi proiecte de legi care susþin dezvoltarea sectorului privat în

ansamblul sãu ºi procesul de regionalizare economicã. Activitatea relevantã din

perspectiva sectorului privat ºi a dezvoltãrii regionale este sintetizatã sub forma

unui indice proantreprenorial, valoare care exprimã raportul dintre activitatea de

susþinere a sectorului privat ºi întreaga activitate parlamentarã, calculat atât pentru

fiecare formaþiune politicã, cât ºi pentru fiecare parlamentar. Concluziile

monitorizãrii aratã cã, în legislatura trecutã, majoritatea parlamentarilor au dovedit

un interes limitat pentru problemele mediului de afaceri ºi nu au perceput

regiunea ca o comunitate de interese economice.

INIÞIATIVÃ PRIVATÃ ªI REGIONALIZARE ECONOMICÃ.

RAPORT DE NEVOI ALE SECTORULUI PRIVAT DIN REGIUNEA V VEST

Autori: Simona Fiþ ºi Alin Gavreliuc;

Apariþie: octombrie 2004

Iniþiativã privatã ºi regionalizare economicã este un studiu interdisciplinar aflat

la confluenþa ºtiinþei economice cu sociologia. Publicaþia reprezintã o descriere

analiticã a Regiunii de Dezvoltare Vest în contextul procesului de regionalizare

economicã ºi o investigaþie a constelaþiei de probleme cu care se confruntã sectorul

privat la nivel regional. Evaluarea regionalizãrii aratã cã eforturile de atenuare

ºi chiar de eliminare a dezechilibrelor dintre diferite regiuni ale României

ºi dintre acestea ºi ansamblul Uniunii Europene nu au dat rezultatele scontate.

O altã concluzie este cã sectorul privat are un rol decisiv în dezvoltare, aºa cum

demonstreazã corelaþiile dintre mãrimea ºi dinamismul sectorului privat ºi performanþele

economice comparativ superioare

înregistrate în Bucureºti, în Regiunea Vest sau

în Regiunea Centru. Investigaþia sociologicã ce

constituie contrapunctul empiric al analizelor

economice din prima parte a lucrãrii aratã cã, în

ciuda importanþei sale, funcþionarea sectorului

privat este minatã de multe impedimente de

naturã instituþionalã, fiscalã ºi birocraticã ºi

degajã prioritãþile legislative ale sectorului privat.

Obiectivele unor politici proantreprenoriale

ar fi, ca atare, diminuarea corupþiei, reducerea

taxelor, crearea unui cadru legislativ previzibil

ºi stabil.

31


32 Academia de Advocacy

BAROMETRUL SPIRITULUI ANTREPRENORIAL.

REGIUNEA DE DEZVOLTARE VEST

Realizatori: Alin Gavreliuc ºi Laurenþiu Mãricuþoiu;

Apariþie: februarie 2005

Deºi publicatã la începutul anului 2005, prima ediþie a acestei cercetãri sociologice

a fost realizatã la sfârºitul anului 2004. Barometrul spiritului antreprenorial

este prima investigare sistematicã a atitudinilor

faþã de iniþiativa privatã ºi faþã de carierele

antreprenoriale ale cetãþenilor realizatã în

România. Metodologia urmatã a fost inspiratã

de o serie de investigaþii similare ale

Observatorului pentru Intreprinderi Mici ºi

Mijlocii ºi Gallup Europa, la cererea Direcþiei

Generale Întreprinderi a Comisiei Europene.

Pentru a da lucrãrii o valoare comparativã,

înclinaþiile proantreprenoriale au fost mãsurate

prin intermediul aceloraºi instrumente utilizate

în cercetãrile europene ºi confruntate cu

datele obþinute la nivelul Uniunii Europene ºi

Statelor Unite ale Americii. Rezultatele cercetãrii indicã aproape o fascinaþie faþã

de atributele exterioare ale întreprinzãtorului, dar o toleranþã limitatã la riscurile

ºi eforturile pe care le implicã lumea afacerilor. În mod surprinzãtor, rezultatele

obþinute în Uniunea Europeanã ºi în Regiunea Vest sunt în general similare

ºi indicã o predispoziþie mai micã în comparaþie cu Statele Unite pentru activitãþile

economice independente.


Raportul financiar al

Academiei de Advocacy

pentru anul 2004


34 Academia de Advocacy

Anul 2004 a fost pentru

Academia de Advocacv un

an excelent ºi din punct de

vedere financiar. La numai 2 ani de

activitate, Academia de Advocay se

poate mândri cu un volum al activelor

imobilizate de aproape 7.000

7.000 €

6.800 €

6.600 €

6.400 €

6.200 €

6.000 €

5.800 €

5.600 €

5.400 €

Dinamica activelor imobilizate ale Academiei de Advocacy

2003 2004

Dacã analizãm în structurã dinamica

activelor Academiei de Advocacy

constatãm accentul pus pe alocarea

de resurse pentru bunuri de folosinþã

îndelungatã, condiþie absolut

necesarã pentru atingerea obiectivelor

propuse, premisa succesului activitãþilor

viitoare.

Structura activelor Academiei de Advocacy

53,76%

46,24%

2003 2004

euro, rezultatul unei strategii investiþionale

orientate pe obiective ºi

nevoi.

Reprezentarea graficã alãturatã evidenþiazã

tendinþa de consolidare

patrimonialã a organizaþiei, componentã

importantã a strategiei de dezvoltare

a Academiei de Advocacy.

17,29%

82,71%

Active imobilizate Active circulante

Academia de Advocacy a cunoscut o

evoluþie ascendentã în anul 2004, nu

numai din punct de vedere patrimo-

nial, ci ºi din punctul de vedere al

resurselor financiare atrase prin

proiectele implementate.


Veniturile Academiei de Advocacy

aproape s-au dublat în anul 2004,

aspect reliefat de bugetul de venituri ºi

2004

2003

Evolu�ia veniturilor Academiei de Advocacy

28.055 €

52.689 €

cheltuieli prezentat în anexã, precum

ºi de reprezentarea graficã alãturatã.

0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 €

Creºterea spectaculoasã a veniturilor

Academiei de Advocacy s-a datorat,

în principal, capacitãþii organizaþiei

de a iniþia proiecte cu rezultate

remarcabile pe toate cele trei direcþii

strategice de acþiune declarate, campanii

de advocacy, cercetare ºi documentare

ºi training-uri, aspect reliefat

atât de structura proiectelor implementate

pe parcursul anului 2004, cât

ºi de structura donorilor ºi finanþatorilor

Academiei de Advocacy.

Funda�ia pentru o

Societate Deschis� -

16.204 euro

Donorii atraºi de Academia de

Advocacy în anul 2003, cu excepþia

Centrului pentru Întreprindere

Privatã, ºi-au menþinut colaborarea

cu Academia de Advocacy ºi pe par-

Donorii Academiei de Advocacy, în anul 2003

La nivelul anului 2003, Academia de

Advocay a atras resurse financiare

pentru îndeplinirea misiunii sale de

la trei mari donori, extrem de activi

în sectorul nonguvernamental românesc:

Centrul pentru Întreprindere

Privatã, Cooperative Housing

Foundation Romania, Fundaþia pentru

o Societate Deschisã.

Centrul Interna�ional

pentru Întreprindere

Privat� - 3.601 euro

Cooperative House

Foundation Foundation

International Romania - 7.483 - 7.483

euro

cursul anului 2004, atât prin conti-

nuarea finanþãrii proiectelor în deru-

lare, dar mai ales prin finanþarea de

noi proiecte.

35


36 Academia de Advocacy

Donorii Academiei de Advocacy, în anul 2004

Finan��ri nerambursabile

training-uri - 4.430 euro

German Marshal Found -

20.561 euro

Alte sponsoriz�ri - 1.286

euro

În anul 2004, remarcabil este faptul

cã Academia de Advocacy pe lângã

rata de mentenanþã a donorilor

extrem de mare, a reuºit sã atingã o

ratã de creºtere a numãrului donorilor

ºi finanþatorilor de peste 2 ori.

Cooperative House

Foundation International -

7.006 euro

MATRA-KAP prin

Ambasada Olandei în

România - 6.124 euro

Bilan�ul Academiei de Advocacy,

la 31 decembrie

Funda�ia pentru o Societate

Deschis� - 10.830 euro

Pentru o analizã în detaliu a activitãþii

din punct de vedere financiar, în

continuare sunt prezentate bilanþul ºi

bugetul de venituri ºi cheltuieli al

Academiei de Advocacy, comparativ

2003 – 2004.

2003 2004

Imobiliz�ri necorporale 0 € 436 €

Imobiliz�ri corporale 5.999 € 6.553 €

Total active imobilizate 5.999 € 6.989 €

Stocuri 8 € 19 €

Conturi la b�nci în lei 6.867 € 1.359 €

Casa în lei 100 € 83 €

Total active circulante 6.975 € 1.461 €

TOTAL ACTIV 12.974 € 8.450 €

Aportul la patrimoniu al membrilor fondatori 1.695 € 1.758 €

Rezultatul reportat -14 € 3.864 €

Rezultatul reportat - fond de imobiliz�ri 6.219 €

Rezultatul exerci�iului 3.741 € -3.426 €

Fondul imobiliz�rilor corporale privind activitatea

f�r� scop patrimonial

5.999 € 0 €

Total capitaluri proprii 11.422 € 8.414 €

Furnizori/creditori de achitat 1.515 € 0 €

Impozit pe venit de achitat 37 € 36 €

Total datorii 1.552 € 36 €

TOTAL PASIV 12.974 € 8.450 €

Not�: cursul valutar la 31 decembrie 2003: 41.117 lei / euro;

cursul valutar la 31 decembrie 2004: 39.663 lei / euro.


Bugetul de venituri �i cheltuieli al Academiei de Advocacy,

la 31 decembrie

2003 2004

A. VENITURI 28.055 € 52.689 €

Venituri din cotiza�ii 0 € 0 €

Venituri din dona�ii în natur� 668 € 0 €

Venituri din sponsoriz�ri �i finan��ri nerambursabile, din care: 27.288 € 50.237 €

Centrul Interna�ional pentru Întreprindere Privat� 3.601 € 0 €

Cooperative Housing Foundation International 7.483 € 7.006 €

Funda�ia pentru o Societate Deschis� 16.204 € 10.830 €

MATRA-KAP prin Ambasada Olandei în România 0 € 6.124 €

German Marshall Fund 0 € 20.561 €

Finan��ri nerambursabile pentru training-uri 0 € 4.430 €

Alte sponsoriz�ri 0 € 1.286 €

Alte venituri din activit��ile f�r� scop lucrativ 84 € 15 €

Venituri din dobânzi 15 € 41 €

Venituri din diferen�e de curs valutar 0 € 865 €

Total venituri din activit��i f�r� scop lucrativ 28.055 € 51.158 €

Venituri din activit��i economice 0 € 1.531 €

B. CHELTUIELI 24.314 € 56.115 €

1. Cheltuieli de personal 11.122 € 23.869 €

Cheltuieli cu colaboratorii 4.317 € 11.159 €

Cheltuieli privind onorariile 6.805 € 12.710 €

2. Cheltuieli cu sediul 2.631 € 2.748 €

Cheltuieli cu chiria 2.428 € 2.492 €

Cheltuieli privind energia �i apa 203 € 256 €

3. Cheltuieli de investi�ii 4.141 € 69 €

Cheltuieli cu investi�iile în mijloace fixe 3.279 € 0 €

Cheltuieli privind obiectele de inventar 862 € 69 €

4. Cheltuieli legate de activitatea curent� 6.421 € 29.430 €

Cheltuieli de constituire 59 € 0 €

Cheltuieli cu imprimate tipizate 5 € 0 €

Cheltuieli cu consumabile (papet�rie, birotic�) 797 € 3.215 €

Cheltuieli cu piesele de schimb 114 € 215 €

Cheltuieli privind combustibilii 195 € 417 €

Cheltuieli de asigurare 0 € 86 €

Cheltuieli cu transportul de personal 1.335 € 1.219 €

Cheltuieli cu deplas�ri, delega�ii 608 € 1.083 €

Cheltuieli de protocol cursuri, evenimente 996 € 255 €

Cheltuieli po�tale �i cu telecomunica�iile 1.699 € 5.152 €

Cheltuieli cu serviciile bancare 197 € 542 €

Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter�i 417 € 16.277 €

Cheltuieli din diferente curs valutar 0 € 863 €

Cheltuieli cu amortizarea 0 € 106 €

C. Rezultatul exerci�iului 3.741 € -3.427 €

- Rezultatul reportat din anul anterior -14 € 3.727 €

D. Excedent / Deficit

Not�: cursul valutar la 31 decembrie 2003: 41.117 lei / euro;

cursul valutar cursul la 31 valutar decembrie la 31 decembrie 2004: 39.663 2004: lei / 39.663 euro lei / euro

3.727 € 301 €

37


Beneficiarii Academiei de Advocacy

1 IUNIE

3X3 DISTRIBUTION

A.A.C. COMPANY TRADE

A.N.G. PASROM

ABB – ROMETRICS

ABRAXAS

ACCES ORADEA

ACÞIUNE ECOLOGICÃ ROMÂNIA

ADAF

ADEMAR 2002

ADRIANA

AGACHE

AGENTIA DE MONITORIZARE A

PRESEI - ACADEMIA CAÞAVENCU

AGRIAS

AGRIROM

AGRO-BANAT

AGRO-BIOMIX

AGROMEC ARAD

AID-ONG

AIMM BACÃU

AIMMR

AIMS

AIP REªIÞA

ALCATEL NETWORK SYSTEMS

ROMANIA

ALCOA FUJIKURA

ALDO-CET BÃILEªTI DOLJ

ALEX CARNEX

ALIANCE FOR ECONOMIC

DEVELOPMENT OF ROMANIA

ALMIRA TRADE

ALPHA CONSULT

AMARAD

AMBALAJUL METALIC

AMBASADA OLANDEI

AMBASADA STATELOR UNITE

AMBASADA SUA

AMELY

AMERICAN CHAMBER OF

COMMERCE

AMICII EXIM

ANIS

ANISP

ANTART GRES

ANTREC

AOAR

APOLLODOR 2000 CONSTRUCT

APROTERRA

ARAS CONSTANÞA

ARCHIMEDES

ARCHIMEDES CONSULTING

ARCOMAT GROUP

ARCONS

ARCONS IMPORT EXPORT

ARCONTA

ARIES

AROMAR BACÃU

ARSENAL RESITA

ARTHEMA

ASAR CONSTRUCT

ASCHFR BUCUREªTI

ASCHFR CONSTANÞA

ASIMM

ASIND

ASMOPAN

“ASOCIAÞIA “SPERANTA”

38 Academia de Advocacy

ASOCIAÞIA AGENÞILOR ECONOMICI

CU CAPITAL PRIVAT

ASOCIAÞIA COPII SPERANÞEI

VLÃDEªTI VÂLCEA

ASOCIAÞIA DE NURSING

ASOCIAÞIA GENERALA DE

INDUSTRIE LOCALA

ASOCIAÞIA JUDETEANA A

GOSPODARILOR MAGHIARI

ASOCIAÞIA MEDICAL CREªTINÃ

CHRISTIANA

ASOCIAÞIA NORMALISTII

ASOCIAÞIA PATRONALA A

PRELUCRATORILOR DE MASE

PLASTICE

ASOCIAÞIA PENTRU MANAGEMENT

CIVIC

ASOCIAÞIA PENTRU TURISM BANAT

ASOCIAÞIA PRODEMOCRAÞIA

ASOCIAÞIA PRODUCATORILOR DE

MOBILÃ DIN ROMÂNIA

“ASOCIAÞIA PROFESIONALÃ A

SPECIALISTILOR ÎN IMPOZITE,

TAXE ªI CONSULTANÞà FISCALÔ

“ASOCIAÞIA PROFESORILORSI

ELEVILOR DIN LICEUL “”MIHAI

EMINESCU”” BACAU”

ASOCIAÞIA ROMÂNA PENTRU

AMBALAJE ªI MEDIU

ASOCIAÞIA TURIªTILOR MONTANI

ARAD

ASSITEC

ASTRA BUS

ASTRAL IMPEX

ASTRU

AUDICONSULT

AUR LUX

AURO SUPERMOLD

AUTHENTIC

AUTO CARDO

AUTOCLUB

AUTOHTON TIM

AVANGARDE CONS

AXA INTERNATIONAL

AXELA CONSTRUCTII

B.A.T.

BAD ARAD

BALMAR

BANATIM

BAPD

BCR

BEGA

BEGA PAM

BEGA TEHNOMET

BEGA TURISM

BERG BANAT

BETCOMS

BINALIA

BINNOVA

BIROUL DE CONSILIERE PENTRU

CETÃÞENI TIMIªOARA

BIT BANAT

BOGDAN FOREST

BONTIMES

BOOZ ALLEN HAMILTON

BOSCOLO & PARTNERS TIMISOARA

BRIDGE

BRITISH ROMANIAN CHAMBER OF

COMMERCE

BRUMAR

BURCIU UNIVERSAL

BUSINES JET ROMANIA

BUSINESS JET

C+C

CALIBRA INVEST

CÃLIN ANDREI ZAMFIRESCU ªI

ASOCIAÞII

CALZATURIFICIO TORRE

CAMERA DE COMERÞ DEVA

CAMERA DE COMERÞ INDUSTRIE ªI

AGRICULTURÃ ARAD

CAMERA DE COMERÞ INDUSTRIE ªI

AGRICULTURÃ BIHOR

CAMERA DE COMERÞ INDUSTRIE ªI

AGRICULTURÃ BISTRIÞA NÃSÃUD

CAMERA DE COMERÞ INDUSTRIE ªI

AGRICULTURÃ CARAª SEVERIN

CAMERA DE COMERÞ INDUSTRIE ªI

AGRICULTURÃ SATU MARE

CAMERA DE COMERÞ INDUSTRIE ªI

AGRICULTURÃ TIMIªOSRA

CAMERA DE COMERÞ INDUSTRIE ªI

AGRICULTURÃ VÂLCEA

CAMERA DE COMERÞ ªI INDUSTRIE

A ROMÂNIEI ªI A MUNICIPIULUI

BUCUREªTI

CAPABIL

CARAS

CARLOS & CO

CAROL GRUP

CASE

CEDIMMAR

CEMENTARTE

CENTER FOR INTERNATIONAL

PRIVET ENTERPRISE ROMANIA

CENTRAL

CENTRAL EUROPE CONSULTING -

GOVERNMENT RELATIONS

CENTROSOJA

CENTRUL AEROPAGUS

CENTRUL DE ASISTENÞÃ RURALÃ

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE

CENTRUL DE RESURSE PENTRU

DIVERSITATE ETNOCULTURALA

CENTRUL DE TRANSFER

TEHNOLOGIC CONSTANÞA

CENTRUL EUROREGIONAL PENTRU

DEMOCRAÞIE

CERCETAªII ROMANIEI IASI

CIAR

CISA

CIVITAS

CLIVIA

CLUBUL DE CICLOTURISM “NAPOCA”

CNIPMMR

CNIPMMR ARAD

COCA COLA HBC

CODA SERV

COLGATE PALMOLIVE ROMÂNIA

COLLINI

COMSER

COMTIM GROUP

COMUITY HOUSING FOUNDATION

CONAR


CONFEDERAÞIA

ÎNTREPRINZÃTORILOR

PARTICULARI DIN JUDEÞUL

TIMIª

CONSILIUL INVESTITORILOR

ROMÂNI

CONSILIUL LOCAL AL IMM-urilor

PLOIEªTI

CONSILIUM

CONSPROIECT

CONSTRUCTIM

CONSULATUL ONORIFIC AL

OLANDEI

CONSULTIM

CONTEXIN

CONTOR ZENNER ROMANIA

CONTROL

CORAURA

CORONA INTERNATIONAL

COSTE SHOES

COTTA INTERNATIONAL

CPSCA

CRAHAN TRADING

CRAMELE RECAS

CRESTA PRINT

CRIMATEX

CRIPMM DEVA

CRISTICONS

CSR

DACS

DAGIS

DAMIAN / KLEISZ

DAMONEXIM

DARIMEX AGROPRODEX

DATAGROUP-INT

DATATIM

DELEGAÞIA COMISIEI EUROPENE LA

BUCUREªTI

DEPCOM

DERMATINA

DESIGN PROIECT CONSTRUCT

DIAMANT

DOLY COM

DRBC

DUCH ROMANIAN BUSINESS CENTER

EASTERN DIGITAL

EASTERN TECHNOLOGY

ECO INVEST

EDU PLUS CONSULTING

EE TEST

ELBA

ELECTRO PROMEX

ELECTROECHIPAMENT

ELVEST GROUP

ERGOFORM

ERNST & YOUNG

ESSBAN CONSULTING

ESTAUR

ETA-2U

EURO IMOBILIARE

EUROBIT SOFTWARE

EUROCONF

EUROPREFABRICATE

EXPERT

EYBL-AUTOMOTIVE-COMPONENTS

FAVIOR VIDRA

FAVORIT

FDSC

FEDERAÞIA ASOCIAÞIILOR DE

LOCATARI TIMIªOARA

FEDERAÞIA INDUSTRIEI HOTELIERE

DIN ROMÂNIA

FEPAIUS

FERONERIA

FILIP

FILTY

FININVEST

FIXPROD

FLORA ALEX

FONDUL DE DEYVOLTARE A

EUROREGIUNII CARPATICE

ROMÂNIA

FOOD 2000

FORINCOM

FORTUNA

FOX

FPIMM BRAªOV

FRANCK

FRANKAR ADVERTISING

FREEMINDS

FRIGOGLASS ROMANIA

FRUCT MERIDIAN

FUNDAÞIA CASTTEL

FUNDAÞIA CENTRUL DE

RECUPERARE A COPIILOR CU

HANDICAP MOTOR CLUJ

FUNDAÞIA CONEXIUNI

FUNDAÞIA DE INIÞIATIVA LOCALA

BACÃU

FUNDAÞIA NAÞIONALA PENTRU

ROMÂNII DE PRETUTINDENI

FUNDAÞIA PENTRU O SOCIETATE

DESCHISÃ

FUNDAÞIA PENTRU SPRIJUN

COMUNITAR BACÃU

FUNDAÞIA PENTRU SUSÞINEREA

VÂRSTNICULUI

FUNDAÞIA SERVICIILOR SOCIALE

BETHANY

GAMMET 2000

GENERAL BETON ROMANIA

GENERAL TRANS

GERASIS

GERMAN MARSHAL FUND OF THE

UNITED STATES

GEROM INTERNATIONAL

GLISSANDO

GLOBUS INTERNALIONAL

GRADO

GRAFOPRINT

GRAPHO TIPEX

GRASP

GRASP-DAI

GREENFOREST

GRUPUL PENTRU LIBERA AFIRMARE

SOCIALÃ

HABITAT PENTRU UMANITATE CLUJ

HANDSOME ADVERTISING

HD STIL HARABAGIU SNC

HERCULES

HOB HOLZWAEREN EXIM

HOUWELING ROMANIA

HUDEMA’S

I.M.P. ROMANIA INDUSTRIAL CO

ICIM ARAD

ILM CONSULTING

IMAR

INCO

INEXT

INFOTON ROMANIA

INSTITUTUL PENTRU POLITICI

PUBLICE

INSTITUTUL REPUBLICAN

INTERNAÞIONAL

INTERACT BUSINESS

COMMUNICATIONS

INTERLOG

INTERNEXT

INTRAROM

IPROTIM

IRECSON

ISOPAN GRUP

ITALY POINT

IZO METAL

JOHNSON WAX

JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL

JUPITER SERV

KANTEX ARAD

KERATECH

KONIG P.

KPMG

LA TORRE IMPEX

LASTING SOFTWARE

LEADERS ROMÂNIA

LEMN INVEST

LEONI WIRING SYSTEMS

LEVEL 7 SOFTWARE

LEXIM INVEST COMPANY

LINDE GAZ ROMANIA

LISA DRAXELMEYER

LNAHMR

LUXTEN LIGHTING COMPANY

M & M MEDIANET

MACON

MAGUS

MANAGEMENT CONSULTING

SERVICES

MANUFACTURA MAGURA

MARCADI

MARGARITA

MASE PLASTICE

MASTER DEVA

MASTER DEVA

MAZZONI TRANS

MEDIST

MEGACOM PLUS

MEMORII SERVICE

MEN POWER

MILENIUM CENTER

MINEXFOR

MINITEHNICUS

MIRUNA INT IMPEX

MIRUNA INTERNATIONAL IMPEX

MISRAM PROD

MOBEXPERT ARAD

MOBIL ART

MOBIROM

MODA TIM

MOINESCU

MONDO STYLE

“MOORE, VARTIRES & ASSOCIATES

SCPA”

MULLER-GUTTENBRUNN

RECYCLING

MYT TEMPOTIM

NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE

NESTLE ROMÂNIA

NEW LINE

NEWNET

NOVACAN

NOVAR ELECTRIC ROMANIA

NOVELLO EC

NUOVA NEON BASSANO ROMANIA

39


OMYA CALCITA

P.A.B. ROMANIA

PAEM ARAD

PALTIM

PANGRAM

PAN-TERRA CORPORATION

PASMATEX

PATH’S ROUT

PATRONATUL CONSTRUCTORILOR

BACÃU

PATRONATUL EXPORTATORILOR SI

IMPORTATORILOR BACÃU

PATRONATUL INDUSTRIAªILOR

BACÃU

“PATRONATUL MORARILOR,

BRUTARILOR ªI

PRODUCATORILOR DIN

INDUSTRIA ALIMENTARA

BACÃU”

PATRONATUL NAÞIONAL ROMÂN

PATRONATUL TRANSPORTATORILOR

BACÃU

PELLOR 2005

PEN-TUR-COM-PERLA

PERFECT RENAISSANCE

PESCOMIR

PHILIPS AND ELBA STREET

LIGHTING

PHOENIX CARITA

PLAPAF

PLASEMET

PLASTORMET

PLATAN FOREST

POINT PAPER

POPOVICI GRAMA

PORTO PETROL

PREFIN EST EUROPE

PROCOM

PROCOM BACÃU

PROCTER & GAMBLE ROMÂNIA

PRODAGRO-BIAN

PRODECOR

PRODMEC

PROFOREST

PROINVEST

PROMPT

PROSERV

PROSPECT CONSULTING

PROTHEUS

PSIHO PROFIL

QUAL TOURS

QUASAR INDUSTRIES

RAEF

RAIFFEISEN BANK

RANDLER O.P.

RAUMUND IMPEX

40 Academia de Advocacy

RAYMOND P{RODUCTIE

RECONS

REC-PROD-IMP-EXP

RENTROP&STRATON

RETIM ECOLOGIC SERVICE

RILLING SPORT

RIVALEX

RMB CASA AUTO TIMISOARA

ROMANIA COMBI

ROS GRAFOPRINT

ROSIGN

ROSKO TEXTIL

ROVITA INTERNATIONAL

ROWO

ROYAL

ROYAL INDUSTRIAL

RUMA COOL TECHNIQUE

S.I.C.-KLITEHNIMA

S.I.F BANAT-CRIªANA

SABINA & CO

SAFILAR

SALPREST

SAMGAS ROMANIA

SAMSARA

SAR REXTIL

SARMISMOB

SCHRILG IMPEX

SCNTAL CORN

ªCOALA DE STUDII COMERCIALE

SCOT & COMPANY CONSULTING

SECS

SECURO TECH

SELCO

SIBER ROMANIA

SIEMENS VDO AUTOMOTIVE

SILVANUS

SIMON 2001

SOCIATETEA HANDICAPAÞILOR

FIZIC BACÃU

SOCIETATEA ACADEMICA DIN

ROMANIA

SOFT NET CONSULTING

SOLECTRON

SSE

SSI SCHAEFER

STAR COMF

STEFAN& FIUL CONSULTING

STEFANICA OSMANI & ASOCIATII

STEJAR FOREST

STELUX ELECTRIZ

STOICA & ASOCIATII

SUPERPLAST INTERNATIONAL

SYNERGY

SYSROM

SYSTRONICS

TAILOR IN ROMANIA

TALBOT

TALC DOLOMITA

TEAM CONSULTING

TEBA INDUSTRIES

TEHNODOMUS

TELCO

TENDER

TES

TEXTILANDIA

TEXTILE AQL ROMANIA

THIROM SCS

TIBISCUM

TIMCO

TITUS

TOFAN GRUP

TOP KONEX SERV

TOP STUDIO PREST

TOSCO ROMENA TRANSPORT

TOUR IMPEX COMSERV

TRANSATLANTIC SHIPPIND LTD

TRANSBAC

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

TRICOTAJE INEU

TRIDENT PRODUCTION

TRIUMF

UCMR

UGIR

UNIUNEA FEMEILOR BIHOR

UNIUNEA GENERALA A

INDUSTRIASILOR DIN ROMANIA -

UGIR 1903

UNIUNEA NAÞIONALÃ A

NOTARILOR PUBLICI DIN

ROMÂNIA

UNIVERSITATEA DE VEST

TIMIªOARA

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE

GOLDIS

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN

TIMISOARA DEPARTAMENTUL DE

EDUCATIE PERMANENTA

UNIVERSITATEA ROMÂNO-

AMERICANA

UPC ROMÂNIA

USAID

VICTORIA ARAD

VIT TRACE LINE

VOLANUL

WASHINGTON GROUP

WEST INVEST CO.

WORLD MEDIATRANS

ZASSPROTEUS & CO

ZEN GROUP INTERNATIONAL

ZOPPAS INDUSTRIES

More magazines by this user
Similar magazines