2012091894401_1

jungchatpond

2012091894401_1

ค�ายก�าวแรกสู�หมอฟ�น ครั้งที่ 5

Dent SWU First Step #5

ค�ายของเรามีวันที่1 18 -19 ตุลาคม 2555 (ไม�ค�างคืนนะหนู)

รับสมัคร1 1 วันนี้ - 30 กันยายน 2555

ประกาศผล1 1 10 ตุลาคม 2555 (ผ�านทาง http://goo.gl/zRTGL)

ถ�าอยากสมัคร1 1 ต�องเป�นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังเรียนอยู�สายวิทย�-คณิต หรือ

1 1 1 วิทย�อะไรก็ได� (เอาเป�นว�าสายวิทย�ก็แล�วกัน)

ค�าใช�จ�าย1 1 150 บาท (ชำระวันลงทะเบียน ก็คือวันแรกของค�ายนั่นแหละ)

รับสมัครทางไปรษณีย�ไทย หรือจะมาสมัครด�วยตนเองที่คณะก็ได�ถ�าขยันนะ

จ�าหน�าซองไปรษณีย�ไทยตามนี้

ชื่อ-ที่อยู�น�องๆอะแหละ

สโมสรนิสิตคณะทันแพทยศาสตร�

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1 1 คณะทันตแพทยศาสตร� อาคาร 17

1 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1 1 114 สุขุมวิทย� 24 เขตคลองเตยเหนือ

1 1 กทม

1 1 10110

(ใบสมัครค�ายก�าวแรกสู�หมอฟ�น ครั้งที่ 5 )

เอกสารประกอบการสมัคร (เรียงตามนี้ให�ด�วยนะ พี่ขอร�อง **)

1.ใบสมัคร+ติดรูปถ�าย(เอาที่หน�าตาดีๆแต�ว�าเหมือนตัวจริงนะ)+ตอบคำถามให�ครบทุกข�อ

2.ใบอนุญาตจากผู�ปกครอง

3.ใบรับรองเกรดเฉลี่ยสะสม พร�อมประทับตราโรงเรียน

หมายเหตุ

- น�องๆที่มาจากต�างจังหวัด หากไม�สะดวกหาที่พักเองสามารถพักอยู�กับรุ�นพี่ได�นะ (วงเล็บมาใต�รูป

ถ�ายว�า “พักกับรุ�นพี่”)

- หากเอกสารไม�ครบหรือไม�ถูกต�อง จะไม�พิจารณารับสมัครเลยนะ

- เอกสารการสมัครนับวันที่ประทับตราไปรษณีย�ไทยเป�นสำคัญ

- ติดตามรายละเอียดและพูดคุยกับรุ�นพี่ได�ที่ http://goo.gl/zRTGL

หากมีข�อสงสัย โปรดติดต�อที่

1 พี่พอลล�า 08-6585-0495

1 พี่เฟ�ร�น1 08-1829-8920

1 พี่ไกด�1 08-1587-6251


ใบสมัครค�ายก�าวแรกสู�หมอฟ�น ครั้งที่ 5

Dent SWU First Step #5

ชื่อ-นามสกุล_________________________________ ชื่อเล�น___________

โรงเรียน_______________________________________________________

ระดับชั้น_______________ เกรดเฉลี่ย_____________ ศาสนา__________

ที่อยู�ที่สามารถติดต�อได�

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

โทรศัพท�บ�าน____________________________ โทรศัพท�มือถือ______________________________

E-mail____________________________________

วันเกิด_______________________________ โรคประจำตัว__________________________________

อาหารที่ไม�สามารถทานได�____________________________________________________________

ในกรณีฉุกเฉินติดต�อ____________________________________ เกี่ยวข�องเป�น_________________

ที่อยู�_______________________________________________________________________________

โทรศัพท�________________________________

น�องๆคิดว�าจะเลือกคณะใดเพื่อศึกษาต�อในระดับมหาวิทยาลัย

1.___________________________________________________

2.___________________________________________________

3.___________________________________________________

4.___________________________________________________

ติดรูปถ�าย


คำถามค�ายก�าวแรกสู�หมอฟ�น ครั้งที่ 5

Dent SWU First Step #5

1. คณะทันตแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตั้งอยู�ที่ไหน (บอกตำแหน�งให�

ชัดเจน) ...................................................................................................................................................

2. สีประจำวิชาชีพทันตแพทย�คือสีอะไร .......................................................................................................

3. สัญลักษณ�ประจำวิชาชีพทันตแพทย�คืออะไร ...........................................................................................

4. ทันตแพทย�เรียนกี่ป� ............... เรียนได�มากสุดกี่ป� ............... แล�วน�องคิดว�าจะเรียนกี่ป� ...............

แล�วเมื่อเรียนจบจะต�องไปใช�ทุนกี่ป� ...............

5. ถ�าน�องเลือกที่จะเรียนหมอฟ�น น�องจะเรียนเพราะอะไร ............................................................................

6. ระหว�างเป�นหมอฟ�น กับ ฟ�นหมอ น�องจะเลือกอะไร เพราะอะไร ..............................................................

7. ถ�าพูดถึงหมอฟ�น น�องคิดถึงอะไร เพราะอะไร ..........................................................................................

8. ถ�าเลือกถอนฟ�นหน�ากับฟ�นหลัง น�องจะถอนฟ�นไหน เพราะอะไร ..............................................................

9. น�องมีความคิดอย�างไรกับคำพูดที่ว�า “เป�นหมอฟ�นสบายกว�าหมอ”

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

10. ทันตแพทย�ในอุดมคติของน�องเป�นอย�างไร

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................


11. น�องคาดหวังอะไรจากค�ายนี้

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

12. ถ�าน�องล�มกระแทกพื้นแล�วฟ�นหลุดออกมา น�องจะทำยังไง

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

13. คิดว�าหมอฟ�นทำอะไรได�บ�าง นอกจากทำฟ�น

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................


14. คิดว�าหมอฟ�นมีความเสี่ยงกับอันตรายอะไรบ�าง

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

15. สมมติว�าน�องเป�นทันตแพทย�แล�วให�การรักษาผิด แต�ความผิดพลาดนั้นสามารถแก�ไขให�เป�นปกติได�โดยไม�มี

ใครดูออก มีน�องเพียงคนเดียวที่รู� น�องจะบอกเรื่องนี้กับคนไข�หรือไม� เพราะเหตุใด

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................


16. สมมติว�าน�องเป�นหมอฟ�นชื่อดัง แล�ว(1)มีนัดกับคนไข�ประจำที่ต�องการทำการรักษากับน�องเท�านั้น ปฏิเสธ

ความร�วมมือกับหมอท�านอื่น (2)แม�ป�วยนอนอยู��ที่โรงพยาบาล หมอบอกว�าอาการทรุดหนักให�รีบไปพบ

(3)เพื่อนบ�านโทรศัพท�มาบอกว�าบ�านเกิดไฟไหม�และเร่ิมไหม�มากขึ้นๆให�รีบกลับบ�านไปแก�ไข (4)พี่สาวที่อยู�

ด�วยกันจะคลอดลูกไม�มีใครพาไปโรงพยาบาลเพราะสามีของพี่ไปทำงานต�างประเทศ น�องจะทำอะไรก�อน-

หลัง พร�อมให�เหตุผล

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

17. ขอ 3 คำให�คนตรวจคำถาม .....................................................................................................................


18. แนะนำตัวเอง 1 หน�า

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................


ใบอณุญาตจากผู�ปกครอง

1 ข�าพเจ�า(นาย/นาง/นางสาว).......................................................นามสกุล............................................

เป�นผู�ปกครองของ...........................................................นามสกุล.................................................................

เกี่ยวข�องเป�น........................อนุญาตให�...........................................นามสกุล.................................................

เข�าร�วมโครงการค�ายก�าวแรกสู�หมอฟ�น ครั้งที่ 5 ณ คณะทันตแพยศาสตร� มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระหว�างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2555

ลงชื่อ........................................................................

(.............................................................................)

Similar magazines