2012091894401_1

jungchatpond

2012091894401_1

16. สมมติว�าน�องเป�นหมอฟ�นชื่อดัง แล�ว(1)มีนัดกับคนไข�ประจำที่ต�องการทำการรักษากับน�องเท�านั้น ปฏิเสธ

ความร�วมมือกับหมอท�านอื่น (2)แม�ป�วยนอนอยู��ที่โรงพยาบาล หมอบอกว�าอาการทรุดหนักให�รีบไปพบ

(3)เพื่อนบ�านโทรศัพท�มาบอกว�าบ�านเกิดไฟไหม�และเร่ิมไหม�มากขึ้นๆให�รีบกลับบ�านไปแก�ไข (4)พี่สาวที่อยู�

ด�วยกันจะคลอดลูกไม�มีใครพาไปโรงพยาบาลเพราะสามีของพี่ไปทำงานต�างประเทศ น�องจะทำอะไรก�อน-

หลัง พร�อมให�เหตุผล

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

17. ขอ 3 คำให�คนตรวจคำถาม .....................................................................................................................

Similar magazines