15.03.2019 Views

Faculty of electronics and computer technologies

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FACULTY OF ELECTRONICS

AND COMPUTER

TECHNOLOGIES

Факультет електроніки та

комп'ютерних технологій

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


В тальне слово

Шановн аб тур єнти,

В таємо Вас на Дн в дкритих дверей Льв вського нац онального

ун верситету мен Івана Франка!

Факультет електрон ки створений у 2003 роц п сля под лу ф зичного

факультету.

Хоча факультет снує лише 15 рок в, насправд вчен ун верситету

розпочали активну наукову та навчальну д яльн сть в галуз електрон ки

та нформац йних технолог й дуже давно. На даний момент на факультет

снує 6 кафедр, як готують бакалавр в з спец альностей: 122 "Комп'ютерн

науки", 126 "Інформац йн системи та технолог ї", 153 "М кро- та

наносистемна техн " ка 121 та "Інженер я програмного " .

забезпечення

Також снують маг стерськ програми спец 122 " альностей Комп’ютерн

науки та нформац йн ї" технолог 153 та кро- “М та наносистемна ка”. техн

Науковц та викладач факультету п дтримують т сн зв’язки з багатьма

ун верситетами та науковими нститутами як в наш й , країн так за її

межами. Це В денський, Вроцлавський, Л онський, Гданський,

Московський та нш в дом ун верситети. Наших науковц в часто

запрошують на р зноман тн м жнародн конференц ї. Деяк з них,

присвячен проблемам сучасної електрон ки, проводяться у Львов .

Ґрунтовна п дготовка з фундаментальних, гуман тарних та економ чних

дисципл н у поєднанн з знанням ноземних мов надає випускникам

значн переваги щодо працевлаштування. Широка м жнародна

сп впраця дає їм змогу факультету продовжувати навчання та

працювати за кордоном.

Пут вник першокурсника-електрон ка

2


Пут вник першокурсника-електрон ка 3

Спец альност

122 Комп’ютерн науки

«Комп'ютерні науки» - це спеціальність для підготовки бакалаврів і магістрів з

найбільш широким охопленням дисциплін галузі інформаційних технологій.

Ви прагнете брати участь у розвитку комп'ютерних технологій, створювати цікаві і

корисні програми, веб-сайти, 3D-моделі, комп'ютерні ігри? Ви бажаєте працювати

системним адміністратором, керувати цілим парком комп'ютерів, працювати у

сфері Інтернет-зв'язку? Тоді запрошуємо Вас до Львіського національного

університету імені Івана Франка на навчання за спеціальністю «Комп'ютерні науки»!

Випускники можуть працювати за

профес ями зг дно з Нац ональним

класиф катором профес й ДК 003:2010:

2131.2 Адм н стратор бази даних

2131.2 Адм н стратор даних

2131.2 Адм н стратор доступу

2131.2 Адм н стратор системи

2131.2 Інженер з програмного

забезпечення комп'ютер в

2132.2 Інженер-програм ст

2132.2 Програм ст (база даних)

2132.2 Програм ст прикладний

2139.2 Інженер з застосування комп'ютер в

3121.2 Фах вець з нформац йних

технолог й

3121.2 Фах вець з розробки та тестування

програмного забезпечення

3121.2 Фах вець з розроблення

комп'ютерних програм

Основні дисципліни, що

викладаються:

Дискретна математика

Теорія алгоритмів

Програмування

Чисельні методи

Крос-платформне програмування

Web-технології

Операційні системи

Комп’ютерна графіка

Технології комп'ютерного

проектування

Системний аналіз

Управління IT-проектами

Методи та системи штучного

інтелекту

Електротехніка та електроніка

Комп'ютерна схемотехніка та

архітектура комп'ютерів

Сертифікати ЗНО

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 0,25 >100

МАТЕМАТИКА 0,50 >100

ФІЗИКА або ІНОЗЕМНА МОВА 0,25 >100


Спец альност

153 М кро- та наносистемна техн ка

Комп’ютерні електронні біомедичні системи, комп’ютерні діагностичні

комплекси для електрокардіографії, ультразвукових досліджень,

електроенцефалографії, системи інтелектуального моніторингу стану організму,

системи біометричної ідентифікації особи, ультразвукова, ядерно-магнітна та

рентгенівська комп’ютерна томографія, комп’ютерні системи підтримки

прийняття рішень лікарем, автоматизована інтерпретація діагностичних даних

– ось далеко неповний перелік сучасного біомедичного електронного

обладнання, яке вимагає постійного вдосконалення та модернізації. Саме тому

спеціалісти в галузі фізичної та біомедичної електроніки мають високі шанси

працевлаштуватися на сучасному ринку праці.

Випускники можуть працювати за

профес ями зг дно з Нац ональним

класиф катором профес й ДК 003:2010:

(24971) техн к-конструктор

3114

ка)

(електрон

устаткування

3139 техн к-оператор електронного

(25041) техн к-технолог (електрон ка)

3114

техн к-технолог з виробництва

3139

оптичних оптикоелектронних

прилад в

(24772) стажист-досл дник

3119

науковий сп вроб тникконсультант

ка,

2144.1

(електрон

Основні дисципліни, що

викладаються:

Оптоелектроніка

Твердотільна електроніка

Матеріали електронної техніки

Програмування

Біофізика

Аналогова та цифрова

схемотехніка

Метрологія

Вакуумна та плазмова

електроніка

Напівпровідникова

електроніка

телекомун кац ї)

2149.2 (22177) нженер без категор ї

Сертифікати ЗНО

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 0,35 >100

МАТЕМАТИКА 0,40 >100

ФІЗИКА або ІНОЗЕМНА МОВА 0,25 >100

Пут вник першокурсника-електрон ка

4


Пут вник першокурсника-електрон ка 5

Спец альност

126 Інформац йн системи та технолог ї

Готує фахівців, які ознайомлені з широким спектром технологій у

галузі ІТ. Студенти отримають глибокі знання з вищої математики, алгоритмів,

програмування тощо. В рамках навчання студенти отримають практику командної

роботи, управління проектами, презентаційні навики та поглиблять знання

професійної англійської. Починаючи з другого курсу, студенти зможуть обрати

одну з чотирьох освітніх програм спеціалізацій - Інтернет речей, Розумні рішення

та системи, Штучний інтелект і машинне навчання, Аналітика даних!

Випускники можуть працювати за

профес ями зг дно з Нац ональним

класиф катором профес й ДК 003:2010:

Профес онали в галуз ф зичних,

21

математичних та техн чних наук

Профес онали в галуз обчислень

213

(комп’ютеризац ї)

2131 Профес онали в галуз

обчислювальних систем

систем

2131.2 Розробники обчислювальних

Профес онали в галуз

2132

програмування

2132.2 Розробники комп’ютерних програм

2139 Профес онали в нших галузях

обчислень (комп’ютеризац ї)

2139.2 Профес онали в нших галузях

обчислень

Основні дисципліни, що

викладаються:

Дискретна математика

Теорія алгоритмів

Програмування

Чисельні методи

Крос-платформне програмування

Web-технології

Операційні системи

Комп’ютерна графіка

Технології комп'ютерного

проектування

Системний аналіз

Управління IT-проектами

Методи та системи штучного

інтелекту

Основи комп'ютерної

електроніки

Сертифікати ЗНО

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 0,35 >100

МАТЕМАТИКА 0,40 >100

ФІЗИКА або ІНОЗЕМНА МОВА 0,25 >100


Спец альност

121 Інженер я програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення – спеціальність, що готує фахівців,

максимально адаптованих до швидкого входження у технологічний процес в ІТ

підприємствах.. Сьогодні фахівці з інженерії програмного забезпечення є

найбільш затребуваними на ринку праці серед інших фахівців з інформаційних

технологій, вони приймають участь у розробці вітчизняних і міжнародних

програмних проектів, і мають достойну оплату своєї праці. Попит на фахівців з

інженерії програмного забезпечення у майбутньому буде тільки зростати!

Випускники можуть працювати за

профес ями зг дно з Нац ональним

класиф катором профес й ДК 003:2010:

Інженер з програмного

2131.2

забезпечення комп'ютер в

2131.2 Анал тик комп'ютерних систем

2131.2 Анал тик комп'ютерного банку даних

2131.2 Анал тик програмного забезпечення

та мультимед а

2132.2 Інженер-програм ст

2139.2 Інженер з застосування комп'ютер в

3121.2 Фах вець з нформац йних

технолог й

Фах вець з розробки та тестування

3121.2

програмного забезпечення

Фах вець з розроблення

3121.2

комп'ютерних програм

Основні дисципліни, що

викладаються:

Дискретна математика

Теорія алгоритмів

Програмування

Чисельні методи

Web-технології

Операційні системи

Комп’ютерна графіка

Технології комп'ютерного

проектування

Системний аналіз

Управління IT-проектами

Методи та системи штучного

інтелекту

Бази данних

Патерни проектування

Паралельне та розподільне

програмування

Сертифікати ЗНО

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 0,35 >100

МАТЕМАТИКА 0,40 >100

ФІЗИКА або ІНОЗЕМНА МОВА 0,25 >100

Пут вник першокурсника-електрон ка

6


Пас чн й, 62б.

Пут вник першокурсника-електрон ка 7

Ун верситетськ

можливост

Поселення в гуртожиток

Студенти факультету електрон ки

та комп'ютерних технолог й мають

право на проживання в гуртожитку

№5, який розташований на вулиц

Навчальний процес

Заняття проводяться в двох

навчальних корпусах, з

комп'ютерними класами та

лаборатор ями, оснащеному

Факультативи

Заняття з робототехн ки

прац вники SoftServe cп льно з

викладачем проводять у

оснащеному ус м необх дним

ус м необх дним обладнанням.

обладнанням, а головне -

роботами Turtlebot 3 та необх дними

матер алами для роботи з ними.

Дозв лля

Студенти мають можлив сть

в дв дувати спортивн секц ї,

гуртки, басейн , мистецьк

клуби,

колективи нше. та


Карта

До пол кл н ки

ун верситету

вулиця Бой-Желенського 14

До навчальних

корпус в

факультету

вулиця Драоманова 50

вулиця Тарнавського 107

8

Пут вник першокурсника-електрон ка


Пут вник першокурсника-електрон ка 9

Карта

До спортивного

комплексу

ун верситету

вулиця Черемшини 31

До гуртожитку

факультету

вулиця Пасічна 62б


Навчальний процес

Що таке рейтинговий

бал?

Рейтинг формується

на п дстав

рейтингового бала

студента, визначеного

за 100-бальною шкалою

оц нювання.Обчислю

ють його за формулою

:

СУМА УСІХ БАЛІВ

ЗА ЕКЗАМЕНИ*

/ЇХ КІЛЬКІСТЬ

Екзамен та зал к: в чому р зниця?

Це форми п дсумкового контролю,

що полягають в оц нц засвоєння студентом

навчального матер алу.

Зал к дозволяє набрати 100 бал в з 100

протягом семестру на сем нарських або

лабораторних заняттях .

Екзамен ж передбачає, що студент в к нц

навчального семестру повинен скласти

спит, який вартує 50 бал в. В дпов дно, нш 50

бал в в н може набрати п д час семестру.

+ДОДАТКОВІ БАЛИ.

*Також враховуються

бали за

диференц йован зал ки

та курсов роботи, якщо

так передбачаються.

Як отримати додатков бали?

Додатковий бал вираховується в дпов дно до

порядку, передбаченого у Додатку № 2 до

Правил призначення академ чних стипенд й.

За участь у науков й, науково-техн чн й,

спортивн й д яльност та громадському

житт . Максимальнt можливt значення

такого балу- 10.

Що таке академ чна

я?

стипенд

Академ чн стипенд ї

призначаються студентам

за результатами навчання

у попередньому

навчальному . семестр

Загальний л м т

стипенд ат в

встановлюється у д апазон

в 40 д 45 до в дсотк в

к лькост студент в денної

навчання, форми як

навчаються за державним

замовленням на певн й

спец . альност

* 0,9

Пут вник першокурсника-електрон ка

10


6 пара: 16 40 – 18 00

7 пара: 18 10 – 19 30

8 пара: 19 40 – 21 00

Пут вник першокурсника-електрон ка 11

Навчальний процес

Чи є доступ до мереж нтернет на ?

факультет

факультет має безкоштовну мережу Wi-Fi. За

Так,

ндив дуальним паролем потр бно звернутися в деканат.

Яка система оц нювання?

В Ун верситет використовують 3 шкали

оц нювання "ШкалаECTS" , "Шкала Ун верситету",

"Нац ональна шкала"

"A" -90-100 бал в - "в дм нно"

"B"- 81-89 бал в -"добре"

"C" - 71-80 бал в - "добре"

"D" - 61-70 бал в - "задов льно"

"Е" - 51-60 бал в - "задов льно"

"F" - 0-50 бал в - "незадов льно"

"Fx" - 0-20 бал в - "без права перездач "

Що означає назва

групи ФеІ-11 ?

Перших дв букви "Фе"

розшифровуються як

"Факультет

електрон ки". Третя -

позначає

спец альн сть: "І" -

Комп'ютерн науки; "М"

- М кро- та

наносистемна техн ка

та "С" - Інформац йн

системи технолог ї.

Перша цифра

позначає курс, а друга -

номер групи.

Який розклад

дзв нк в?

1 пара: 8 30 – 9 50

2 пара: 10 10 – 11 30

3 пара: 11 50 – 13 10

4 пара: 13 30 – 14 50

5 пара: 15 05 – 16 25

Як читати розклад?

Кл тинка розкладу може бути под лена

горизонтально. У такому разу верхню частину

називають "чисельником", а нижню

"знаменником". Кожен непарний тиждень

навчання є чисельником. Ос нн й семестр

починається з чисельника,

весняний - з з знаменника.

Якщо кл тинка под лена вертикально, то

йдеться про под л на групи.


Студентськ

орган зац ї

Задля забезпечення

комфортних умов навчання та

цікавого дозвілля на

факультеті працюють

команди профбюро та

студентської ради.

Як нас знайти?

Telegram: t.me/electronics_cs

Instagram: @electronics_live

"Хто зверху?" , "Що? Де?

Коли?", дні настольних ігор,

перегляди фільмів, спільні

поїздки, вечірки та інші

заходи організовують саме

вони.

Посвята першокурсників Bionic party

Пут вник першокурсника-електрон ка

Спільний похід в гори

12


Пут вник першокурсника-електрон ка 13

Ще трошки про нас

Наші партнери:


МИ РУХАЄМОСЬ ВПЕРЕД

ТИ З НАМИ?

Шукай нас в соцмережах:

web electronics.lnu.edu.ua

facebook www.facebook.com/electronics.lnu

telegram t.me/electronics_cs

instagram @electronics_live

e-mail electronics@electronics.lnu.edu.ua

Адреса:

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Львівський національний університет ім. Івана Франка

вулиця Драгоманова 50, Львів, Львівська область, 79005, Україна

Телефони:

(032 )239 47 24,

(032) 239 41 82

© 2019 Факультет електроніки та комп’ютерних технологій. Всіх

прав дотримано.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!