Шымкент Келбеті 3

shymkent
  • No tags were found...

Сәрсенбі 13 қантар 2021 жыл
12. At the bank-Банкте

Dialogue – Диалог

-Hello. Can I help you? -Сәлеметсіз бе? Мен сізге көмектесе

алам ба ?

-I want to get a loan at your -Мен сіздің банкіңізден несие алғым

bank. What is your interest келеді. Сіздердің несиелік пайыздарыңыз

қандай ?

on the loan?

-Interest corresponds to the -Пайыз сіздің несие алғаныңыздың

credit term. You can see them мерзіміне сәйкес келеді. /Қызығушылық

on the notice board. несие мерзіміне сәйкес келеді. Хабарландыру

тақтайшасынан көрсеңіз болады./

Бюллетеньге қарауға болады

-What are the preconditions -Несиелік карта алудың қандай алғышарттары

бар?

for getting a credit card?

-You must sign a contract and -Сіз келісім шартқа қол қойып, біздің

open the loan facility account банктен несие шотын ашуыңыз керек.

with our bank.

-Could you explain your -Сіз мұның шарттарын түсіндіре аласыз

ба?

policy to me?

You must provide a list of -Сізге қажетті құжаттардың тізімін және

necessary documents and төлем қабілеттілігін растау қажет.

confirm your solvency.

-I want to apply for getting -Мен несие алуға өтініш бергім келеді.

a loan.

-Right. What amount? -Жақсы.Қандай сомаға?

-1200 dollars. -1200 доллар

- What’s credit term? -Қанша уақытқа?

-Two years.

-2 жылға

-Your passport, please? -Өтініш, төл құжатыңызды беріңізші?

-Here you are.

-Мінекейіңіз.

-And your telephone number? -Телефон нөміріңіз?

-(524) 905-2861. -(524) 905-2861.

-Right. Your application will be -Жақсы. Сіздің өтінішіңіз жақын арада

қаралады.

reviewed in the near term.

-Thank you .

-Рақмет!

-Good bye!

-Сау болыңыз!

12. At the bank – Банкте

Vocabulary – Сөздік

Bank |bæŋk| – банк

Account |әˈkaʊnt| – банктегі шот

Bill |bɪl| – шот

Burglar alarm |әˈlɑːm ˈbәːɡlә| – күзет дабылдамасы

Cash machine |kæʃ mәˈʃiːn| – банкомат

Check |tʃɛk| – тексеру

Checking account |ˈtʃekɪŋ әˈkaʊnt| – есеп айырысу шоты

Cheque |tʃɛk| – банк чегі

Coin |kɔɪn| – тиын

Customer |ˈkʌstәmә| – клиент

Deposit |dɪˈpɒzɪt| – депозит

Foreign exchange |ˈfɒrɪn ɪksˈtʃeɪndʒ| – шетел валютасы

Forgery |ˈfɔːdʒ(ә)ri| – жалған

Joint account |dʒɔɪnt әˈkaʊnt| – ортақ шот

Loan |lәʊn| – қарыз

Manager |ˈmanɪdʒә| – менеджер

Money |ˈmʌni| – ақша

Passbook |ˈpɑːsbʊk| – банк кітапшасы

Payment |ˈpeɪm(ә)nt| – төлем

Safe |seɪf| – сейф

Security guard | sɪˈkjʊәrɪti ɡɑːd| – күзетші

Teller |ˈtɛlә| – кассир

Vault |vɔːlt| – сақтау орны

Withdrawal |wɪðˈdrɔː(ә)l| – айыру (алу)

Actual yield |ˈaktʃʊәl jiːld| – нақты табыс

Bank branch |bæŋk brɑːn(t)ʃ| – банк филиалы

Bank credit |bæŋk ˈkrɛdɪt| – банк кредиті

Bank guarantee |bæŋk ɡar(ә)nˈtiː| – банк кепілдігі

Credit card |ˈkrɛdɪt kɑːd| – кредит картасы

Document |ˈdɒkjumәnt| – құжат

Contract |ˈkɒntrækt| – келісім-шарт

Sign |saɪn| – қол, қол қою

Percent |pәˈsent| – пайыз

More magazines by this user
Similar magazines