19.02.2021 Views

ШЫМКЕНТ КЕЛБЕТІ - 14

ШЫМКЕНТ КЕЛБЕТІ - 14

ШЫМКЕНТ КЕЛБЕТІ - 14

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.Мемлекеттік

қолдау

құралы

Мерзімі

Шарттары

Мақсатты мемлекеттік

тапсы-

бойы көрсеткіш, студенттердің қолда-

8 ж ы л 1 студентке 122/144 айлық есептік

рысты орналастыру

міндетті. Алғашқы 12 ай төлем артнысқа

берілген жатақханада тұруы

тырушы коэффициент негізінде төленеді,

жазғы демалыс кезеңіне де

төлемдер қарастырылған

Оқу орындарымен

кон-

шексіз ры консорционалдық келісімде

М е р з і м і Әріптестіктің барлық шарттасорц

и у м қ ұ ру

бекітіледі. Келісім шеңберінде

арқылы инвестиция

көлемін

қосымша қаржымен қамтамасыз

жобаны жер телімімен немесе

оңтайландыру

етуге қол жеткізуге болады

Жер телімдерін М е н ш і к к е Өңірлік әлеуметтік кәсіпкерлік

корпорациялар арқылы,

жеңілдетілген немесе жалға

рәсімдеу-

жергілікті мемлекеттік-жеке-

негізде ұсыну

ге байланыстсындшелік

әріптестік жобалары ая-

Типтік жобалық-смета

лық дан бастап құжаттаманы Қазақстанның бар-

2021 жыл-

Т и п т і к ж о б а л ы қ- с м е т а л ы қ

қ ұ ж ат т а м а н ы жарамдылығы

орта дану мүмкіндігі

лық 4 климаттық аймағына қол-

ұсыну

есеппен

5 жыл

Банк несиесінің 7 ж ы л ғ а «Қарапайым заттар экономикасы»,

«Бизнестің жол картасы –

пайыздық мөлшерлемесін

ар-

2025» «Даму» қоры бағдарлама-

дейін

зандату

лары аясында

Пандемияға

байланыстан

оқ ыт у жобалық қуаттылығына сәйкес

Қашықтық-

Т ө л е м д е р ж а т а қ х а н а н ы ң

ты қашықтықтан

оқыту кезінға

дейін

аяқталған-

жүргізіледі

де мемлекеттік

тапсырысты орналастыру


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!