ШЫМКЕНТ КЕЛБЕТІ - 14

shymkent
  • No tags were found...

ШЫМКЕНТ КЕЛБЕТІ - 14Мемлекеттік

қолдау

құралы

Мерзімі

Шарттары

Мақсатты мемлекеттік

тапсы-

бойы көрсеткіш, студенттердің қолда-

8 ж ы л 1 студентке 122/144 айлық есептік

рысты орналастыру

міндетті. Алғашқы 12 ай төлем артнысқа

берілген жатақханада тұруы

тырушы коэффициент негізінде төленеді,

жазғы демалыс кезеңіне де

төлемдер қарастырылған

Оқу орындарымен

кон-

шексіз ры консорционалдық келісімде

М е р з і м і Әріптестіктің барлық шарттасорц

и у м қ ұ ру

бекітіледі. Келісім шеңберінде

арқылы инвестиция

көлемін

қосымша қаржымен қамтамасыз

жобаны жер телімімен немесе

оңтайландыру

етуге қол жеткізуге болады

Жер телімдерін М е н ш і к к е Өңірлік әлеуметтік кәсіпкерлік

корпорациялар арқылы,

жеңілдетілген немесе жалға

рәсімдеу-

жергілікті мемлекеттік-жеке-

негізде ұсыну

ге байланыстсындшелік

әріптестік жобалары ая-

Типтік жобалық-смета

лық дан бастап құжаттаманы Қазақстанның бар-

2021 жыл-

Т и п т і к ж о б а л ы қ- с м е т а л ы қ

қ ұ ж ат т а м а н ы жарамдылығы

орта дану мүмкіндігі

лық 4 климаттық аймағына қол-

ұсыну

есеппен

5 жыл

Банк несиесінің 7 ж ы л ғ а «Қарапайым заттар экономикасы»,

«Бизнестің жол картасы –

пайыздық мөлшерлемесін

ар-

2025» «Даму» қоры бағдарлама-

дейін

зандату

лары аясында

Пандемияға

байланыстан

оқ ыт у жобалық қуаттылығына сәйкес

Қашықтық-

Т ө л е м д е р ж а т а қ х а н а н ы ң

ты қашықтықтан

оқыту кезінға

дейін

аяқталған-

жүргізіледі

де мемлекеттік

тапсырысты орналастыру


More magazines by this user
Similar magazines