ШЫМКЕНТ КЕЛБЕТІ 79

shymkent
  • No tags were found...

№79 (1924) Сәрсенбі 6 қазан 2021 жылК е -

зеңділігі

Ө л ш е м

бірілігі:

Шымкент қаласы

айлық

мың теңге

Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың

жиынтық жоспары,

Б ю д ж е т т і к

Есепті қаржы

жылына жылына нақ-

жылына тү-

міндеттемелер бойынша қаржы-

Есепті қаржы Есепті қаржы

бағдарламаның

кодта-

бекітілген бюдтыланған

бюдзетілген

бюдландырудың

жиынтық жоспары

Орындалмаған

міндет-

Кассалық атқару

Тіркелген міндеттемелер

Атауы

темелер

ры

жет

жет

жет

төлемдер бойыншйынша

міндеттемелер бо-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 372 870 547,0 437 508 833,0 445 923 856,7 287 419 664,1 305 318 649,7 106,2 68,5

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 122 520 643,0 142 366 157,0 142 366 157,0 92 523 166,9 105 008 916,7 113,5 73,8

1 Салықтық түсімдер 122 520 643,0 142 366 157,0 142 366 157,0 92 523 166,9 105 008 916,7 113,5 73,8

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 556 276,0 2 191 875,0 2 191 875,0 1 507 404,0 2 687 266,4 178,3 122,6

2 Салықтық емес түсiмдер 556 276,0 2 191 875,0 2 191 875,0 1 507 404,0 2 687 266,4 178,3 122,6

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 1 027 463,0 20 059 816,0 20 059 816,0 6 094 815,8 10 328 189,2 169,5 51,5

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 027 463,0 20 059 816,0 20 059 816,0 6 094 815,8 10 328 189,2 169,5 51,5

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 248 766 165,0 272 890 985,0 281 306 008,7 187 294 277,4 187 294 277,4 100,0 66,6

4 Трансферттердің түсімдері 248 766 165,0 272 890 985,0 281 306 008,7 187 294 277,4 187 294 277,4 100,0 66,6

II. ШЫҒЫНДАР 367 340 724,0 461 989 227,0 470 404 250,7 290 770 211,1 ########### 367 732 919,5 77 268 707,6 290 464 211,9 99,9 61,7

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 927 401,0 4 845 126,0 4 845 126,0 3 058 504,0 3 429 866,0 3 380 789,4 322 942,7 3 057 846,8 100,0 63,1

02 Қорғаныс 1 478 725,0 1 167 129,0 1 167 129,0 491 677,0 859 842,0 532 394,7 40 809,5 491 585,2 100,0 42,1

Есепті кезеңде

түсімдер мен қаржыландырудың

б ю д ж е т к е %

Т ү з е т і л г е н

жиынтық жоспарына

% кассалық қару

кассалық ат-

атқару

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару

қызметі

03

8 615 896,0 13 923 575,0 13 923 575,0 6 085 059,0 11 220 000,0 10 459 472,6 4 399 939,1 6 059 533,5 99,6 43,5

04 Бiлiм беру 142 072 200,0 148 490 265,0 149 539 155,0 108 962 637,7 129 223 067,2 124 043 855,8 15 095 141,5 108 948 714,3 100,0 72,9

05 Денсаулық сақтау 3 941 869,0 13 367 387,0 18 604 077,7 7 685 583,2 11 435 050,7 9 081 935,4 1 396 353,0 7 685 582,4 100,0 41,3

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 28 674 160,0 33 125 535,0 33 125 535,0 24 388 909,0 26 235 424,0 26 069 441,4 1 684 779,8 24 384 661,6 100,0 73,6

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 73 300 562,0 113 363 190,0 116 107 787,1 58 416 846,1 91 393 347,1 87 303 613,8 28 901 913,3 58 401 700,5 100,0 50,3

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 14 086 402,0 20 342 008,0 20 571 204,0 14 134 718,0 16 491 352,0 16 340 349,5 2 413 638,3 13 926 711,2 98,5 67,7

09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 10 148 814,0 12 681 831,0 12 681 831,0 9 018 823,0 12 681 831,0 12 233 192,5 3 214 369,5 9 018 823,0 100,0 71,1

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын

10

табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жа-

9 512 668,0 15 781 608,0 15 781 608,0 11 281 311,5 12 064 600,5 12 062 758,9 819 155,9 11 243 603,0 99,7 71,2

нуарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 110 009,0 1 221 367,0 1 561 398,8 815 162,8 1 300 476,8 1 112 566,9 297 430,4 815 136,5 100,0 52,2

12 Көлiк және коммуникация 41 513 449,0 44 839 884,0 45 397 698,8 23 050 404,8 42 558 141,8 40 564 643,9 17 514 762,5 23 049 881,4 100,0 50,8

13 Басқалар 17 303 707,0 24 319 612,0 22 577 415,3 13 991 763,0 17 984 523,0 15 159 094,3 1 167 472,2 13 991 622,1 100,0 62,0

14 Борышқа қызмет көрсету 2 883 431,0 3 697 462,0 3 697 462,0 2 636 995,0 2 636 995,0 2 636 993,8 0,0 2 636 993,8 100,0 71,3

15 Трансферттер 10 771 431,0 10 823 248,0 10 823 248,0 6 751 817,0 6 751 817,0 6 751 816,6 0,0 6 751 816,6 100,0 62,4

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 816 112,0 2 816 112,0 2 816 112,0 2 816 112,0 2 815 112,0

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 816 112,0 2 816 112,0 2 816 112,0 2 816 112,0 2 816 112,0 2 816 112,0 0,0 2 816 112,0 100,0 100,0

13 Басқалар 816 112,0 2 816 112,0 2 816 112,0 2 816 112,0 2 816 112,0 2 816 112,0 0,0 2 816 112,0 100,0 100,0

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯ-

4 034 687,0 4 879 353,0 4 879 353,0 4 034 687,0 3 929 926,3

ЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 4 034 687,0 4 879 353,0 4 879 353,0 4 034 687,0 4 034 687,0 4 034 687,0 0,0 4 034 687,0 100,0 82,7

13 Басқалар 4 034 687,0 4 879 353,0 4 879 353,0 4 034 687,0 4 034 687,0 4 034 687,0 0,0 4 034 687,0 100,0 82,7

МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮС-

0,0 0,0 0,0 0,0 104 760,7 0,0 0,0

КЕН ТҮСІМДЕР

6 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0 0,0 0,0 0,0 104 760,7 0,0 0,0

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 679 024,0 -32 175 859,0 -32 175 859,0 -10 201 346,0 8 109 399,5

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРО-

-679 024,0 32 175 859,0 32 175 859,0 10 201 346,0 -8 109 399,5

ФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 14 816 112,0 33 944 765,0 33 944 765,0 19 418 036,0 20 095 528,0 103,5 59,2

7 Қарыздар түсімі 14 816 112,0 33 944 765,0 33 944 765,0 19 418 036,0 20 095 528,0 103,5 59,2

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 15 495 136,0 12 495 136,0 12 495 136,0 11 440 694,0 11 440 694,0 11 440 694,0 0,0 11 440 694,0 100,0 91,6

16 Қарыздарды өтеу 15 495 136,0 12 495 136,0 12 495 136,0 11 440 694,0 11 440 694,0 11 440 694,0 0,0 11 440 694,0 100,0 91,6

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛ-

ДЫҚТАРЫ

Анықтамалық:Бюджет қаражаттарының қалдықтары

Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының

қалдықтары

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары

0,0 10 726 230,0 10 726 230,0 2 224 004,0 -16 764 233,5

10 726 231,0

27 490 464,5

Кезектегі

ағымдағы

Кезекке

қойылған

Тізім

Т.А.Ә

нөмір

күні

1566 02.10.2017 1586 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар")

ЕСМАГАМБЕТОВА Г.

Е.

1567 04.10.2017 1587 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") ЗАРМАНБЕТОВА Н. К.

1568 04.10.2017 1588 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") ГУСАЙЫНОВА А. Т.

1569 04.10.2017 1589 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") ПАЗИЛОВА М. А.

1570 04.10.2017 1590 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар")

ЕРБАСОВА Ж. Т.

1571 04.10.2017 1591 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

СЕЙТЖАППАРОВА

бар көп балалы аналар")

А. С.

1572 04.10.2017 1592 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") ТОЙЧИЕВА Н. М.

1573 05.10.2017 1593 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") БУРАБАЕВА А. Ж.

1574 06.10.2017 1594 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") УСЕНОВА Б. А.

1575 06.10.2017 1595 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") АКМЕДОВА М. К.

1576 06.10.2017 1596 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") БЕКЕНОВА Ж. С.

1577 10.10.2017 1597 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар")

ТІРКЕШОВА А. А.

1578 10.10.2017 1598 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") БАЙЖАНОВА Ж. А.

1579 10.10.2017 1599 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") МЫРЗАБАЕВА Д. Б.

1580 10.10.2017 1600 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") ХАЛМЕТОВА Г. Р.

1581 10.10.2017 1601 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") СУНАКБАЕВА Ж. Р.

1582 10.10.2017 1602 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") АБДАЛИЕВА Ш. М.

1583 10.10.2017 1603 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") САПАРБАЕВА З. М.

1584 10.10.2017 1604 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") ХАСАНОВА Т. М.

1585 10.10.2017 1605 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") ЖАНАБАЕВА А. С.

1586 10.10.2017 1606 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") САПАРБЕКОВА А. Н.

1587 10.10.2017 1607 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") БИБОЛАТОВА А. К.

1588 10.10.2017 1608 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") БРАТАШ М. Г.

1589 13.10.2017 1609 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") САДЫКБЕКОВА А. К.

1590 13.10.2017 1610 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") МЫРЗАБАЕВА М. О.

1591 13.10.2017 1611 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") ЮЛДАШОВА Г. М.

1592 16.10.2017 1612 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") АРЫСТАНОВА П. Г.

1593 16.10.2017 1613 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") БАХТИЯРОВА М. М.

1594 16.10.2017 1614 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

МЫРЗАХМЕТОВА А.

бар көп балалы аналар")

М.

1595 18.10.2017 1615 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") ЖУСИПАЛИЕВА Э. С.

1596 18.10.2017 1616 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") СМАХАНОВА А. А.

1597 18.10.2017 1617 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") УСМАНОВА В. А.

1598 18.10.2017 1618 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") СМАИЛОВА А. К.

1599 18.10.2017 1619 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") АБДУРАСУЛОВА У. З.

1600 18.10.2017 1620 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") КАЛИМБЕТОВА А. Ж.

1601 18.10.2017 1621 Көп балалы отбасылар (оның ішінде

"Алтын алқа", "Күміс алқа", І және ІІ дәрежелі

"Ана даңқы" немесе "Батыр ана" атағы

бар көп балалы аналар") СУЛЕЙМЕНОВА Р. З.

Жолаушылар мен багажды автомобильмен

республикаішілік тұрақты тасымалдау

маршруттарына қызмет көрсету құқығына

арналған конкурсты өткiзу туралы

Хабарландыру

Шымкент қаласы әкімінің аппараты 2021 жылғы 5 қараша

сағат 16:00-де Шымкент қаласы, Н.Назарбаев даңғылы,

№10 (Шымкент қаласы әкімдігі ғимаратының 5

қабаты, 501-кабинет) мекенжайында «Шымкент қаласының

жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы»

ММ-де жолаушылар мен багажды автомобильмен

республикаішілік тұрақты тасымалдау маршруттарына

қызмет көрсету құқығына арналған конкурсты өткізетіні

туралы хабарлайды.

Конкурсқа мынадай маршруттардың пакеті (маршруттар)

шығарылады:

№ 1 лот

№ М а р ш р у т Маршрут атауы

нөмірі

«Тұран» ш.а. – «Гүлсана» автобус

1 №75

маршруты

№ 2 лот

№ М а р ш р у т Маршрут атауы

нөмірі

«Қайтпас-1» ш.а. – «Оңтүстік» ш.а.

1 №104

автобус маршруты

«Қазығұрт» ш.а. – «Теміржол вокзалы»

автобус

2 №60

маршруты

Конкурсқа меншiк нысанына, меншiк құқығында немесе

өзге де заңды негiздерде автокөлiк құралдары бар

кез келген жеке және заңды тұлғалар қатысады.

Конкурсқа қатысуға тiлек бiлдiрушiлер конкурстық

құжаттардың жиынтығын алуға жазбаша өтiнiмдi

Шымкент қаласы, Н.Назарбаев даңғылы, №10 (Шымкент

қаласы әкімдігі ғимаратының 5 қабаты, 507-кабинет)

мекенжайына – «Шымкент қаласының жолаушылар

көлігі және автомобиль жолдары басқармасы»

ММ-не ұсынуы тиіс (электронды пошта: mega.

kolik2014@mail.ru).

Конкурстық құжаттарды алуға және Конкурсқа

қатысуға өтiнiмдердi қабылдаудың соңғы мерзiмi: 2021

жылғы 22 қазан сағат 17:00-ге дейін.

2021 жылғы 26 қазан күні сағат 16:00-де конкурстық

Комиссия конкурсты өткiзу мәселелерi жөнiндегi конкурс

алдындағы конференцияны Шымкент қаласы,

Н.Назарбаев даңғылы №10 (Шымкент қаласы әкімдігі

ғимаратының 5 қабаты, 501-кабинет) мекенжайында –

«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль

жолдары басқармасы» ММ-де өткiзедi.

Анықтама телефоны: 8 (7252) 24-75-22


More magazines by this user
Similar magazines