Kujdesi spitalor për fëmijë - ICHRC

Shqiptar
ichrc.org - 4 other Mags
Kujdesi spitalor për fëmijë - ICHRC
|
404 Pages
|
49
|
0 Views
|
Kujdesi spitalor për fëmijë - ICHRC Inappropriate

Kujdesi spitalor për fëmijë -

Vlerësimi i triazhës dhe trajtimi 1 Vlerësimi dhe diagnoza 37 Problemet e të posalinurit dhe foshnjës 41 Reanimimi 42 Infeksioni bakterial serioz 48 Pesha e ulët në lindje 53 Verdhëza 57 Kolla apo frymëmarrja e vështirësuar 69 Pneumonia 72 Kollë apo ftohje 82 Fishkëllimë 83 Stridor 91 Pertusis 98 Tuberkuloza 101 Diarrea 109 Diarrea akute 111 Diarrea perzistente 122 Dizenteria 127 Temperatura 133 Malaria 139 Meningjiti 148 Fruthi 154 Septikemia 158 Tifoja 159 Infeksioni i veshit 161 Infeksioni i traktit urinar 163 Artriti septik dhe osteomieliti 165 Ethja hemorragjike Krime-Kongo 166 Ethja dengue 172 Kequshqyeshmëria e rëndë 177 Fëmijët me HIV/AIDS 203 Terapia antiretrovirale 211 Problemet e shpeshta kirurgjike 231 Problemet e të posalindurit 238 Lëndimet 243 Problemet abdominale 254 Infeksionet kirurgjike 260 Kujdesi përkrahës 265 Ushqyeshmëria 265 Temperatura 278 Dhembja 279 Anemia 280 Oksigjeni 285 Lodrat dhe terapia me lojra 289 Monitorimi i përparimit të fëmijës 293 Këshillimi dhe lëshimi nga spitali 297 Procedurat praktike 307 Dozimi/regjimi i barnave 329 Madhësia e pajisjes 359 Lëngjet intravenoze 361 Vlerësimi i statusit nutritiv 363 Mjetet ndihmëse të punës dhe diagramet 373 Problemet abdominale, kirurgjike 254 Anemia 280 Vlersësimi dhe diagnoza 37 Astma 87 Bronkioliti 85 Kollë apo ftohje 82 Këshillimi dhe lëshimi nga spitali 297 Ethet hemorragjike Dengue 166 Diarrea, akute 111 Diarrea, perzistente 122 Difteria 94 Dizenteria 127 Infeksioni i veshit 161 Vlerësimi i triazhës dhe trajtimi 1 Temperatura 133 Inhalimi i trupit të huaj 104 Pamjaftueshmëria e zemrës 106 HIV/AIDS 203 Lëndimet 243 Malaria 139 Malaria, cerebrale 139 Mastoiditi 161 Fruthi 154 Meningjiti 148 Monitorimi i përparimit të fëmijës 293 I posalinduri, verdhëza 57 I posalinduri, pesha e ulët në lindje 53 I posalinduri, reanimimi 42 I posalinduri, infeksioni bakterial serioz 48 I posalinduri, problemet kirurgjike 238 Ushqyeshmëria 265 Oksigjeni 285 Dhembja 279 Pertusisi 98 Eksudati pleural dhe empiema 81 Pneumonia, jo e rëndë 80 Pneumonia, e rëndë 78 Pneumonia, shumë e rëndë 73 Artriti septik dhe osteomieliti 165 Septikemia 158 Kequshqyeshmëria e rëndë 177 Infeksioni kirurgjik 260 Lodrat dhe terapia me lojra 289 Tuberkuloza 101 Tifoja 159 Infeksionet e traktit urinar 163 Krupi viral 92 Ky libër xhepi është për përdorim nga mjekët, infermieret dhe punëtorët tjerë shëndetësor me përvojë, që janë përgjegjës për kujdesin ndaj fëmijëve të vegjël në nivelin e parë referues, në vendet në zhvillim. Ky paraqet udhërrëfyes klinik bashkëkohor, që janë të bazuar në rishqyrtimin e dëshmive të botuara, që janë në dispozicion sipas ekspertëve të lëmive, si për kujdesin spitalor edhe për atë ambulantor në spitalet e vogla, ku janë në dispozicion pajisjet themelore laboratorike dhe barnat dhe produktet medicinale jo të shtrenjta. Në disa rrethana, këta udhërrëfyes mund të përdoren edhe në qendrat e mëdha shëndetësore, ku një numër i vogël i fëmijëve të sëmurë mund të pranohen për kujdes spitalor. Udhërrëfyesit kërkojnë që spitali të ketë (1) kapacitetin për të kryer hulumtime të caktuara themelore – siç është ekzaminimi i strishos së gjakut për parazitë të malaries, matja e hemoglobinës apo vëllimit qelizor dhe glikemisë, grupi i gjakut dhe përputhshmëria e tij dhe mikroskopimi themelor të LCS dhe urinës – dhe (2) barnat esenciale në dispozicion për kujdes ndaj fëmijëve të sëmurë seriozisht. Opcionet e trajtimit të shtrenjtë, siç janë antibiotikët e rinjë apo ventilimi mekanik nuk janë përshkruar. Këta udhërrëfyes përqendrohen në menaxhimin spitalor të shkaktarëve kryesor të vdekshmërisë së fëmijëve, siç janë pneumonia, diarea, kequshqyeshmëria e rëndë, malaria, meningjiti, fruthi dhe gjendjet e ndërlidhura. Ky libërxhepi mbulon problemet e të posalindurit dhe gjendjet kirurgjike të fëmijëve, që mund të menaxhohen në spitalet e vogla. Detajet e principeve themelore të udhërrëfyesve mund të gjenden në dokumentet e rishqyrtimit teknik, të botuara nga OBSh-ja dhe në dokumentet përcjellëse. Ky libër xhepi është pjesë e një serie dokumentesh dhe veglash, që përkrahin Menaxhimin e Integruar të Sëmundjeve të Fëmijëve (MISF). Këta udhërrëfyes janë të aplikueshëm në shumicën e regjioneve të botës dhe mund të adaptohen nga vendet e ndryshme përpërmbushur nevojat e tyre specifike. Për informata plotësuese ju lutemi kontaktoni: Department of Child and Adolescent Health and Development (CAH) World Health Organization 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland Tel +41-22 791 3281 • Fax +41-22 791 4853 E-mail cah@who.int Website http://www.who.int/child-adolescent-health ISBN 92 4 154670 0 KUJDESI SPITALOr PËr FËMIJË OBSh LIBër xHEpI Kujdesi spitalor për fëmijë UDHërrëFyES për MENAxHIMIN E SëMUNDjEvE të përGjItHSHME ME BUrIME të KUFIzUArA Organizata Botërore e Shëndetësisë A B C Algoritmi i reanimimit neonatal 30 SEKOnDA 30 SEKOnDA 30 SEKOnDA I/e lindur me kohë? Lëngu amnional i kthjelltë? Frymëmarrja ose qarja? Tonusi muskulor i mirë? JO ä Të ngrohet ä Pozicionoje; nëse është e nevojshme pastro rrugët e frymëmarrjesa ä Thaje, stimuloje, repozicionoje. Apneik ose FZ < 100 FZ < 60 FZ < 60 LINDjA ä Vlerëso frymëmarrjet, FZ dhe ngjyrën. ä Jep oksigjenin shtesë Cianoza perzistente FZ > 60 Frymëmarrja FZ > 100, por cianotik ä Apliko ventilimin me presion pozitiv* ä Apliko ventilimin me presion pozitiv*. ä Apliko kompresionin në gjoks. ä Jep adrenalinë. PO Frymëmarrja FZ > 100 dhe rozë rozë Ventilimi efektiv FZ>100 dhe rozë Kujdesi rutinor ä Të ngrohet ä nëse ka nevojë të pastrohen rrugët e frymëmarrjes ä Të thahet ä Vlerëso ngjyrën Kujdesi vëzhgues Kujdesi pas reanimimit * Intubimi endotraktual mund të merret në konsideratë në disa etapa

 • Page 2: triazhimi i të gjithë fëmijëve
 • Page 4: Libër xhepi i kujdesit spitalor p
 • Page 6: KujdeSI SpItaLOr pËr fËmIjË
 • Page 8: KujdeSI SpItaLOr pËr fËmIjË
 • Page 10: KujdeSI SpItaLOr pËr fËmIjË
 • Page 12: KujdeSI SpItaLOr pËr fËmIjË
 • Page 14: KujdeSI SpItaLOr pËr fËmIjË
 • Page 16: Parathënie e botimit shqip
 • Page 18: KujdeSI SpItaLOr pËr fËmIjË
 • Page 20: KujdeSI SpItaLOr pËr fËmIjË
 • Page 22: xx dIagramI 1. fazat në menaxhimin
 • Page 24: 1. VTTE
 • Page 26: 1. VTTE
 • Page 28: 1. VTTE
 • Page 30: 1. VTTE
 • Page 32: 1. VTTE
 • Page 34: 1. VTTE
 • Page 36: 1. VTTE
 • Page 38: 1. VTTE
 • Page 40: 1. VTTE
 • Page 42: 1. VTTE
 • Page 44: 1. VTTE
 • Page 46: 1. VTTE
 • Page 48: 1. VTTE
 • Page 50: 1. VTTE
 • Page 52:

  1. VTTE

 • Page 54:

  1. VTTE

 • Page 56:

  1. VTTE

 • Page 58:

  1. VTTE

 • Page 60:

  2. diagnoza

 • Page 62:

  2. diagnoza

 • Page 64:

  3. Foshnjat

 • Page 66:

  3. Foshnjat

 • Page 68:

  3. Foshnjat

 • Page 70:

  3. Foshnjat

 • Page 72:

  3. Foshnjat

 • Page 74:

  3. Foshnjat

 • Page 76:

  3. Foshnjat

 • Page 78:

  3. Foshnjat

 • Page 80:

  3. Foshnjat

 • Page 82:

  3. Foshnjat

 • Page 84:

  3. Foshnjat

 • Page 86:

  3. Foshnjat

 • Page 88:

  3. Foshnjat

 • Page 90:

  3. Foshnjat

 • Page 92:

  4. kolla

 • Page 94:

  4. kolla

 • Page 96:

  4. kolla

 • Page 98:

  4. kolla

 • Page 100:

  4. kolla

 • Page 102:

  4. kolla

 • Page 104:

  4. kolla

 • Page 106:

  4. kolla

 • Page 108:

  4. kolla

 • Page 110:

  4. kolla

 • Page 112:

  4. kolla

 • Page 114:

  4. kolla

 • Page 116:

  4. kolla

 • Page 118:

  4. kolla

 • Page 120:

  4. kolla

 • Page 122:

  4. kolla

 • Page 124:

  4. kolla

 • Page 126:

  4. kolla

 • Page 128:

  4. kolla

 • Page 130:

  4. kolla

 • Page 132:

  5. Diarrea

 • Page 134:

  5. Diarrea

 • Page 136:

  5. Diarrea

 • Page 138:

  5. Diarrea

 • Page 140:

  5. Diarrea

 • Page 142:

  5. Diarrea

 • Page 144:

  5. Diarrea

 • Page 146:

  5. Diarrea

 • Page 148:

  5. Diarrea

 • Page 150:

  5. Diarrea

 • Page 152:

  5. Diarrea

 • Page 154:

  5. Diarrea

 • Page 156:

  6. TemperaTura

 • Page 158:

  6. TemperaTura

 • Page 160:

  6. TemperaTura

 • Page 162:

  6. TemperaTura

 • Page 164:

  6. TemperaTura

 • Page 166:

  6. TemperaTura

 • Page 168:

  6. TemperaTura

 • Page 170:

  6. TemperaTura

 • Page 172:

  6. TemperaTura

 • Page 174:

  6. TemperaTura

 • Page 176:

  6. TemperaTura

 • Page 178:

  6. TemperaTura

 • Page 180:

  6. TemperaTura

 • Page 182:

  6. TemperaTura

 • Page 184:

  6. TemperaTura

 • Page 186:

  6. TemperaTura

 • Page 188:

  6. TemperaTura

 • Page 190:

  6. TemperaTura

 • Page 192:

  6. TemperaTura

 • Page 194:

  6. TemperaTura

 • Page 196:

  6. TemperaTura

 • Page 198:

  6. TemperaTura

 • Page 200:

  7. Kequshqyeshmëria

 • Page 202:

  7. Kequshqyeshmëria

 • Page 204:

  7. Kequshqyeshmëria

 • Page 206:

  7. Kequshqyeshmëria

 • Page 208:

  7. Kequshqyeshmëria

 • Page 210:

  7. Kequshqyeshmëria

 • Page 212:

  7. Kequshqyeshmëria

 • Page 214:

  7. Kequshqyeshmëria

 • Page 216:

  7. Kequshqyeshmëria

 • Page 218:

  7. Kequshqyeshmëria

 • Page 220:

  7. Kequshqyeshmëria

 • Page 222:

  7. Kequshqyeshmëria

 • Page 224:

  7. Kequshqyeshmëria

 • Page 226:

  8. HIV/AIDS

 • Page 228:

  8. HIV/AIDS

 • Page 230:

  8. HIV/AIDS

 • Page 232:

  8. HIV/AIDS

 • Page 234:

  8. HIV/AIDS

 • Page 236:

  8. HIV/AIDS

 • Page 238:

  8. HIV/AIDS

 • Page 240:

  8. HIV/AIDS

 • Page 242:

  8. HIV/AIDS

 • Page 244:

  8. HIV/AIDS

 • Page 246:

  8. HIV/AIDS

 • Page 248:

  8. HIV/AIDS

 • Page 250:

  8. HIV/AIDS

 • Page 252:

  8. HIV/AIDS

 • Page 254:

  9. KirurgjiK

 • Page 256:

  9. KirurgjiK

 • Page 258:

  9. KirurgjiK

 • Page 260:

  9. KirurgjiK

 • Page 262:

  9. KirurgjiK

 • Page 264:

  9. KirurgjiK

 • Page 266:

  9. KirurgjiK

 • Page 268:

  9. KirurgjiK

 • Page 270:

  9. KirurgjiK

 • Page 272:

  9. KirurgjiK

 • Page 274:

  9. KirurgjiK

 • Page 276:

  9. KirurgjiK

 • Page 278:

  9. KirurgjiK

 • Page 280:

  9. KirurgjiK

 • Page 282:

  9. KirurgjiK

 • Page 284:

  9. KirurgjiK

 • Page 286:

  9. KirurgjiK

 • Page 288:

  10. Kujdesi përKrahës

 • Page 290:

  10. Kujdesi përKrahës

 • Page 292:

  10. Kujdesi përKrahës

 • Page 294:

  10. Kujdesi përKrahës

 • Page 296:

  10. Kujdesi përKrahës

 • Page 298:

  10. Kujdesi përKrahës

 • Page 300:

  10. Kujdesi përKrahës

 • Page 302:

  10. Kujdesi përKrahës

 • Page 304:

  10. Kujdesi përKrahës

 • Page 306:

  10. Kujdesi përKrahës

 • Page 308:

  10. Kujdesi përKrahës

 • Page 310:

  10. Kujdesi përKrahës

 • Page 312:

  10. Kujdesi përKrahës

 • Page 314:

  10. Kujdesi përKrahës

 • Page 316:

  11. MonitoriMi

 • Page 318:

  11. MonitoriMi

 • Page 320:

  12. Lëshimi

 • Page 322:

  12. Lëshimi

 • Page 324:

  12. Lëshimi

 • Page 326:

  12. Lëshimi

 • Page 328:

  Për lexim të mëtutjeshëm

 • Page 330:

  Procedurat

 • Page 332:

  Procedurat

 • Page 334:

  Procedurat

 • Page 336:

  Procedurat

 • Page 338:

  Procedurat

 • Page 340:

  Procedurat

 • Page 342:

  Procedurat

 • Page 344:

  Procedurat

 • Page 346:

  Procedurat

 • Page 348:

  Procedurat

 • Page 350:

  Procedurat

 • Page 352:

  Barnat

 • Page 354:

  Barnat

 • Page 356:

  Barnat

 • Page 358:

  Barnat

 • Page 360:

  Barnat

 • Page 362:

  Barnat

 • Page 364:

  Barnat

 • Page 366:

  Barnat

 • Page 368:

  Barnat

 • Page 370:

  Barnat

 • Page 372:

  Barnat

 • Page 374:

  Barnat

 • Page 376:

  Barnat

 • Page 378:

  Barnat

 • Page 380:

  Barnat

 • Page 382:

  Madhësia e pajisjeve

 • Page 384:

  Lëngjet IV

 • Page 386:

  Pesha/lartësia

 • Page 388:

  Pesha/lartësia

 • Page 390:

  Pesha/lartësia

 • Page 392:

  Pesha/lartësia

 • Page 394:

  Pesha/lartësia

 • Page 396:

  Mjetet ndihMëse

 • Page 398:

  IndeksI

 • Page 400:

  IndeksI

 • Page 402:

  IndeksI

 • Page 404:

  IndeksI

 • Page 3: LIBËr xhepI
 • Page 5: Përmbajtja
 • Page 7: pËrmBajtja
 • Page 9: pËrmBajtja
 • Page 11: pËrmBajtja
 • Page 13: a1.2 procedurat për dhënien e lë
 • Page 15: pËrmBajtja
 • Page 17: mirënjohje
 • Page 19: Parathënie
 • Page 21: shkurtesat
 • Page 23: Kapitulli 1
 • Page 25: PërmblEdhjE E haPaVE në VlErësim
 • Page 27: diagrami 2. Triazhimi i të gjithë
 • Page 29: diagrami 3. menaxhimi i fëmijës m
 • Page 31: diagrami 4. si të menaxhohen rrug
 • Page 33: diagrami 6. Vendosja e fëmijës s
 • Page 35: diagrami 8. si t’i jepen lëngjet
 • Page 37: diagrami 10. si të jepet glukozë
 • Page 39: VlErësimi i shEnjaVE EmErgjEnTE dh
 • Page 41: FëmijëT Që ParaQiTEn mE gjEndjE
 • Page 43: • HIV infeksion i njohur
 • Page 45: Fëmija Që ParaQiTET në lETargji,
 • Page 47: 1.5 Helmimet më të shpeshta
 • Page 49: PrinciPET Për hElmET në KOnTaKT m
 • Page 51: Trajtimi përfshin:
 • Page 53:

  ä Nëse vendosë për të dhënë

 • Page 55:

  Doza për fëmijë është e njëjt

 • Page 57:

  Kujdesi përkrahës

 • Page 59:

  Kapitulli 2

 • Page 61:

  2.4 Hulumtimet laboratorike

 • Page 63:

  Kapitulli 3

 • Page 65:

  diagrami 12. algoritmi i reanimimit

 • Page 67:

  diagrami 12. reanimimi neonatal

 • Page 69:

  • Praktikave të pastërta dhe t

 • Page 71:

  Pustula të shumta apo të theksuar

 • Page 73:

  deri në maksimum prej 40 mg/kg (sh

 • Page 75:

  3.9.4 Temperatura e lartë

 • Page 77:

  • Fillo të ushqyerit kur gjendja

 • Page 79:

  trajtimi

 • Page 81:

  KonjuKtiviti

 • Page 83:

  trajtimi

 • Page 85:

  pesha e fëmijës në kg

 • Page 87:

  pesha e fëmijës në kg

 • Page 89:

  Shënime

 • Page 91:

  Kapitulli 4

 • Page 93:

  Tabela 6. Diagnoza diferenciale e f

 • Page 95:

  Tabela 7. Vazhdim

 • Page 97:

  pnEumoni sHumë E rëndë

 • Page 99:

  pnEumoni sHumë E rëndë

 • Page 101:

  lobar)

 • Page 103:

  • Nëse frekuenca e frymëmarrjes

 • Page 105:

  (këto mund të jenë të dëmshme)

 • Page 107:

  Bronkioliti

 • Page 109:

  veçanërisht për shenja të insuf

 • Page 111:

  e fëmijës të përmirësohet.

 • Page 113:

  trajtim është e dobët, jepi salb

 • Page 115:

  trajtimi

 • Page 117:

  Antibiotikët

 • Page 119:

  GjEndjEt që paraqitEn mE kollë kr

 • Page 121:

  përcillet nga pezullimi i frymëma

 • Page 123:

  ä Trajtoje pneumoninë në fëmij

 • Page 125:

  të infiltrateve apo konsolidimit,

 • Page 127:

  4.9 Inhalimi i trupit të huaj

 • Page 129:

  diagnoza

 • Page 131:

  Kapitulli 5

 • Page 133:

  Tabela 11. Diagnoza diferenciale e

 • Page 135:

  Tabela 13. Dhënia e lëngjeve IV,

 • Page 137:

  cotrimoxazoli dhe erythromycina (p

 • Page 139:

  DiaGrami 14. Plani B i trajtimit t

 • Page 141:

  Nuk ka DehiDrim

 • Page 143:

  fëmija është i ushqyer ekskluziv

 • Page 145:

  ä Jepi trajtimin për amebiazë (m

 • Page 147:

  Tabela 15. Dieta për diarrenë per

 • Page 149:

  ä Këshilloje nënën që të zvog

 • Page 151:

  vendin gjegjës, janë dhënë seci

 • Page 153:

  Shënime

 • Page 155:

  Kapitulli 6

 • Page 157:

  Fëmija me TemperaTurë

 • Page 159:

  anamneza

 • Page 161:

  Diagnoza diferenciale

 • Page 163:

  ä Quinina IM. Nëse infuzioni IV n

 • Page 165:

  ä Jepi transfuzion të gjakut sa m

 • Page 167:

  me rëndësi që këta fëmijë të

 • Page 169:

  Komplikimet

 • Page 171:

  Opistotonusi dhe pozita rigide: she

 • Page 173:

  shqetësime lidhur me absorbimin or

 • Page 175:

  meningjiTi

 • Page 177:

  Trajtimi

 • Page 179:

  njësi të ndarë nga fëmijët tje

 • Page 181:

  një herë në ditë) apo kur Stafi

 • Page 183:

  Komplikimet

 • Page 185:

  ä Thuaji nënës që të mos hedh

 • Page 187:

  Vizita kontrolluese

 • Page 189:

  Trajtimi

 • Page 191:

  eTheT e rënDa Dengue

 • Page 193:

  — shok ireverzibil (shpesh kombin

 • Page 195:

  Diagnoza

 • Page 197:

  të vjellat, qetësohen dhembjet n

 • Page 199:

  Kapitulli 7

 • Page 201:

  n kontaktin me tuberkulozë

 • Page 203:

  7.4.1 Hipoglikemia

 • Page 205:

  7.4.3 Dehidrimi

 • Page 207:

  • Pastaj fillo riushqimin me ushq

 • Page 209:

  mungesat e miKronutrientëVe

 • Page 211:

  Tabela 21. Vëllimet e F-75 për sh

 • Page 213:

  Reçeta për formulat riushqyese F-

 • Page 215:

  LOGARITJA E SHTIMIT TË PESHËS

 • Page 217:

  për 7-10 ditë

 • Page 219:

  Tregoju prindërve se si ta:

 • Page 221:

  • natën: merre në shqyrtim hipo

 • Page 223:

  Shënime

 • Page 225:

  Kapitulli 8

 • Page 227:

  • Hepatomegali pa shkaktarë të

 • Page 229:

  — menaxhimin e problemeve aktuale

 • Page 231:

  Tabela 22. Sistemi i klasifikimit k

 • Page 233:

  me gjithë shërimin e gjendjes ori

 • Page 235:

  EFV është IJNKT i zgjedhur në f

 • Page 237:

  FIllImI I tAr-It

 • Page 239:

  Table 27. Definimi klinik dhe me CD

 • Page 241:

  nën cilat rrethana duhet ndërprer

 • Page 243:

  pneumocistisi në fëmijë, të njo

 • Page 245:

  8.4.5 Sarkoma Kaposhi

 • Page 247:

  kësaj ata kanë nevojë për vizit

 • Page 249:

  — racione të vogla të dhëna m

 • Page 251:

  Shënime

 • Page 253:

  Kapitulli 9

 • Page 255:

  • intervenimet e vogla (p.sh. kor

 • Page 257:

  Kujdesi intraoperativ

 • Page 259:

  hiponatremia (shih Shtojca 4, faqe

 • Page 261:

  trajtimi

 • Page 263:

  trajtimi

 • Page 265:

  Trajtimi i shtrembërimeve me shiri

 • Page 267:

  Tabela për përcaktimin e përqind

 • Page 269:

  • Kontrakturat e shkaktuara nga d

 • Page 271:

  FraKturat

 • Page 273:

  A FraKturat

 • Page 275:

  lëndiMet e KoKës

 • Page 277:

  — A ka fëmija peritonit—pezmat

 • Page 279:

  9.4.4 Invaginimi

 • Page 281:

  9.4.7 Hernia inkarcerata

 • Page 283:

  inFeKsionet që KërKojnë ndërhyr

 • Page 285:

  A B C D

 • Page 287:

  Kapitulli 10

 • Page 289:

  përKrahja e të ushqyerit me qumë

 • Page 291:

  • Jepi ushqime të tjera nga gota

 • Page 293:

  Foshnjat me moshë 32 apo më tepë

 • Page 295:

  eceta 3 (shujta e bazuar në oriz)

 • Page 297:

  diagrami 16. të ushqyerit e rekoma

 • Page 299:

  10.2 Menaxhimi i lëngjeve

 • Page 301:

  10.4 Kontrolli i dhimbjes

 • Page 303:

  • Nëse qelizat e koncentruara ja

 • Page 305:

  • ndonjë shenjë e pamjaftueshm

 • Page 307:

  n konfuzion

 • Page 309:

  A: Matja e distancës prej hundës

 • Page 311:

  10.8 Lodrat dhe terapia me lojë

 • Page 313:

  Tërhiqi përpara lodrat (prej 12 m

 • Page 315:

  Kapitulli 11

 • Page 317:

  Shënime

 • Page 319:

  Kapitulli 12

 • Page 321:

  • Jepi asaj kartelën që ta marr

 • Page 323:

  të ketë qasje në planifikim fami

 • Page 325:

  12.8 Sigurimi i kujdesit gjatë viz

 • Page 327:

  Për lexim të mëtutjeshëm

 • Page 329:

  Shtojca 1

 • Page 331:

  Mbajtja e fëmijës për

 • Page 333:

  Injeksioni intradermal (për shembu

 • Page 335:

  Procedurat Për dhënien e lëngjev

 • Page 337:

  gauge apo, nëse nuk ke, 21 gauge).

 • Page 339:

  Vena femorale

 • Page 341:

  Futja e një kateteri venoz umbilik

 • Page 343:

  — në pozitë të ulur (veçanër

 • Page 345:

  • Injekto rreth 1 ml të lidokain

 • Page 347:

  A1.7 Matja e glikemisë

 • Page 349:

  Shënime

 • Page 351:

  Shtojca 2

 • Page 353:

  Doza sipas peshës trupore

 • Page 355:

  Doza sipas peshës trupore

 • Page 357:

  Doza sipas peshës trupore

 • Page 359:

  Doza sipas peshës trupore

 • Page 361:

  Doza sipas peshës trupore

 • Page 363:

  Doza sipas peshës trupore

 • Page 365:

  Doza sipas peshës trupore

 • Page 367:

  Doza sipas peshës trupore

 • Page 369:

  Doza sipas peshës trupore

 • Page 371:

  Doza sipas peshës trupore

 • Page 373:

  351 Barnat

 • Page 375:

  Doza sipas peshës trupore

 • Page 377:

  Doza sipas peshës trupore

 • Page 379:

  Shënime

 • Page 381:

  Shtojca 3

 • Page 383:

  Shtojca 4

 • Page 385:

  Shtojca 5

 • Page 387:

  llogaritja e Peshës-Për-Moshë t

 • Page 389:

  Diagrami i peshës për moshë (të

 • Page 391:

  llogaritja e Peshës-Për-gjatësi

 • Page 393:

  Shënime

 • Page 395:

  Shtojca 6

 • Page 397:

  Indeksi

 • Page 399:

  Foshnja/fëmija i ngulfatur 6, 7, 1

 • Page 401:

  Mefloquine 146

 • Page 403:

  Shtojcat e mineraleve 125

Randomised trials in child health in developing countries - ICHRC

Randomised trials in child health in developing countries - ICHRC

Cuidados hospitalares para crianças - ICHRC

Cuidados hospitalares para crianças - ICHRC

Paediatric Hospital Reporting Program - ICHRC

Paediatric Hospital Reporting Program - ICHRC

Download PDF - ICHRC

Download PDF - ICHRC

© 2006-2014 by i-Magazine AG