SWE-CbC-IV-2012-046-SWE

bosserandersson

SWE-CbC-IV-2012-046-SWE

etniskt ursprung utan också av språk, trosbekännelse och nationalitet. Som

ECRI redan har haft tillfälle att understryka fördömer ECRI teorier som baserar

sig på förekomsten av olika "raser" men använder ändå den termen för att

undvika att personer som allmänt och felaktigt antas tillhöra en "annan ras"

lämnas utan rättsligt skydd. 6 Om valet har gjorts att avlägsna alla hänsyftningar

på diskriminering på grund av "ras", är det så mycket viktigare att se till att hela

spektrumet av andra rasdiskrimineringsgrunder anges klart i relevanta

grundlagsregler och andra grundläggande regler. ECRI noterar i

sammanhanget att särbehandling på dessa grunder endast skulle utgöra

diskriminering om det skedde utan objektivt eller skäligt berättigande.

12. ECRI rekommenderar återigen att de svenska myndigheterna ser till att

Regeringsformen ger den enskilde fullgott skydd mot all rasdiskriminering.

ECRI rekommenderar särskilt att myndigheterna studerar eventuell ny

rättspraxis angående 2:12 Regeringsformen för att avgöra om denna föreskrift

kan behöva ändras till att omfatta diskrimineringsgrunder som täcks av ECRI:s

mandat men inte anges specifikt, nämligen språk, trosbekännelse och

nationalitet. ECRI noterar emellertid att diskrimineringslagen omfattar vissa av

dessa kriterier.

13. ECRI noterar att utanför områdena jämställdhet mellan män och kvinnor och

värn- eller tjänsteplikt finns det fortfarande inga bestämmelser om speciella

åtgärder för att garantera att de mänskliga rättigheterna och grundläggande

friheterna kan åtnjutas och utövas under jämlika förhållanden. Detta har inte

förhindrat att aktiva åtgärder som tidigare var tillåtna på arbetsmarknaden men

var begränsade till jämlikhet mellan män och kvinnor, nu utsträckts till vissa

andra diskrimineringsgrunder som täcks av den nya diskrimineringslagen på

arbetsmarknaden och inom utbildningen 7 . ECRI beklagar emellertid att tanken

med positiv särbehandling (med vilket menas tillfälliga åtgärder för att förhindra

eller kompensera en missgynnad ställning för vissa grupper eller se till att

dessa kan delta fullt ut i olika samhällssfärer) inte har någon bred acceptans i

Sverige, vilket håller tillbaka en förbättring i situationen för utsatta grupper.

14. ECRI rekommenderar att de svenska myndigheterna ändrar Regeringsformen

så att den omfattar möjligheten att vidta tillfälliga specialåtgärder beträffande

vissa grupper för att garantera att de kan åtnjuta och utöva sina mänskliga

rättigheter och grundläggande friheter under jämlika former.

15. ECRI välkomnar ikraftträdandet 1 januari 2011 av grundlagsändringar som ger

samerna erkännande som ett ursprungsfolk och hoppas att detta steg framåt

kommer att göra det enklare att lösa problem som samerna möter i utövandet

av sina rättigheter som ursprungsfolk. 8

- Yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen

16. Som ECRI noterade i sin tredje rapport har Sverige två grundlagar som reglerar

utövandet av yttrandefrihet i medierna, dels yttrandefrihetsgrundlagen, som

gäller sändningsmedier som radio, television och tekniska upptagningar av ljud,

bild och text, dels tryckfrihetsförordningen, som gäller skriftligt material. Det bör

emellertid noteras att beträffande kommunikationer över internet gäller dessa

lagar enbart webbplatser som drivs av vissa massmedieorgan och webbplatser

som har beviljat utgivningsbevis. Båda lagarna är uttryckligen avsedda att säkra

6 Se ECRI:s allmänna policyrekommendation nr 7 om nationell lagstiftning för att bekämpa rasism och

rasdiskriminering.

7 Se nedan, Civilrättsliga och förvaltningsrättsliga regler mot rasdiskriminering.

8 Se nedan, Utsatta grupper - samerna.

15

More magazines by this user
Similar magazines