SWE-CbC-IV-2012-046-SWE

bosserandersson

SWE-CbC-IV-2012-046-SWE

med att bemöta dessa företeelser. ECRI hoppas att utredarens mandat 32 tillåter

att rekommendationer till åtgärder kan göras på alla områden som visar sig

relevanta i utredningen.

II. Rasism i den offentliga debatten

Exploatering av rasism i politiken

72. I sin tredje rapport noterar ECRI med oro att Sverigedemokraterna i

kommunalvalen 2002 såg en fyrfaldig ökning i röststödet från 1998 års val, och

följaktligen vann ett antal mandat i kommunfullmäktige. I riksdagsvalet 2010 fick

Sverigedemokraterna 5,7 % av rösterna, vilket gav 20 mandat. Partiet förde sin

kampanj med ett invandringsfientligt program och har också kritiserat islam

genom att framställa det som oförenligt med svenska värderingar. I en

debattartikel som publicerades i en ledande svensk dagstidning i oktober 2009,

beskrev partiledaren tillväxten i Sveriges muslimska befolkning som "det största

hotet mot Sverige sedan andra världskriget". Andra partier som arbetar på lokal

nivå har också uttryckt antimuslimska åsikter.

73. ECRI är mycket oroat över denna utveckling i det svenska politiska landskapet.

ECRI understryker att politikerna måste motstå frestelsen att uttrycka sig

negativt i frågor som påverkar personer som hör till grupper som omfattas av

ECRI:s mandat och i stället inta en fast hållning mot alla former av rasism.

ECRI erinrar om principerna i Stadgan för europeiska partier för ett ickerasistiskt

samhälle och i ECRI:s deklaration om användningen av rasistiska,

antisemitiska och främlingsfientliga inslag i politisk debatt, som kan användas

av politiker som riktmärken för en ansvarsfull attityd i debatten. Tillsättandet av

en utredare om främlingsfientlighet och intolerans 33 är ett positivt steg och bör

ge bättre insikt i de faktorer som har möjliggjort de landvinningar som

främlingsfientliga och islamofobiska partier gjort i Sverige de senaste åren, men

starkare åtgärder kunde ha tagits tidigare för att bekämpa exploatering av

rasism och främlingsfientlighet i politiken. ECRI hänvisas i sammanhanget till

rekommendationer som redan gjorts på annat ställe i denna rapport. 34

Rasistiska extremiströrelser

74. I sin tredje rapport rekommenderade ECRI att de svenska myndigheterna skulle

intensifiera sina ansträngningar att bekämpa vitmaktsrörelsen and ägna

särskilda insatser till att bemöta produktion och spridning av hatmusik.

75. Under 2008-2009 utförde Brottsförebyggande rådet och de svenska

säkerhetstjänsterna en gemensam studie av extremism i Sverige. Där framkom

att vitmaktskretsarna i Sverige inte är särskilt stora (de omfattar bara ett

hundratals personer), men deras medlemmar är mycket aktiva. Ett av målen i

den handlingsplan som myndigheterna har infört för att bekämpa dessa

företeelser är att stärka den enskildes förmåga att motstå dem. Olika initiativ

har vidtagits som exempelvis syftar till att göra det lättare att lämna rasistiska

extremiströrelser. Myndigheterna har också hänvisat till ett pilotprojekt som

startades i mars 2011 med uppgiften att sammanställa team bestående av

företrädare för samtliga statliga byråer som kan bidra till att stärka det

preventiva arbetet på området. Likaledes har man sökt stärka dialogen mellan

polisen och ledare av olika grupper, bl.a. grupper som önskar organisera

demonstrationer och grupper som kan tänkas bli föremål för sådana, för att öka

32 Se Kommittédirektiv 2011:39, 5 maj 2011.

33 Se ovan, Förekomst och tillämpning av rättsregler – Antidiskrimineringsorgan och andra institutioner –

Särskild utredare om främlingsfientlighet och intolerans.

34 Se ovan, Förekomst och tillämpning av rättsregler – Civilrättsliga och förvaltningsmässiga regler mot

rasdiskriminering – Innehåll.

27

More magazines by this user
Similar magazines