SWE-CbC-IV-2012-046-SWE

bosserandersson

SWE-CbC-IV-2012-046-SWE

87. ECRI är djupt bekymrat av en serie våldsamma överfall i Malmö på personer

med invandrarbakgrund mellan slutet av 2009 och oktober 2010 som

resulterade i både lindriga och allvarliga skador, däribland ett antal dödsfall. Det

enda synbarliga motivet för dessa överfall var rasistiskt. En man arresterades

och häktades i november 2010 och har anklagats för mord. Utredning pågår.

ECRI hoppas innerligt att sanningen om eventuella rasistiska aspekter på

överfallen i fråga kommer fram under undersökningen.

IV. Diskriminering på olika områden

Bostäder

88. I sin tredje rapport uppmuntrade ECRI de svenska myndigheterna i deras

ansträngningar att tackla de facto boendesegregation och rekommenderade att

de, vid sidan av åtgärder för att förbättra boendet för invånarna i områden där

det bor främst personer med invånarbakgrund, även skulle överväga åtgärder

för att desegregera dessa områden.

89. ECRI noterar med oro att det fortfarande existerar de facto boendesegregation i

Sverige. Myndigheterna är medvetna om problemet men har påpekat att

kommunerna har oinskränkt kontroll över stadsplaneringen i Sverige, och att

det är mycket litet som centralregeringen kan göra för att tackla fenomenet

boendesegregation. Försök har gjorts för att minska verkan av de facto

boendesegregation genom avtal med kommuner som är villiga att samarbeta

för att utveckla områdena i fråga och bekämpa utanförskap. Hittills har avtal

tecknats med 21 av Sveriges 290 kommuner. Enligt myndigheterna ligger

problemet inte i bostadsbrist utan i att det i vissa områden finns en hög

koncentration av utsatta grupper – särskilt de minst bemedlade människorna,

som bor i förorter i hus som byggdes på 60- och 70-talen för att avhjälpa den då

rådande bristen på bostäder, men som nu inte längre är eftertraktade. 39

90. ECRI noterar vidare att en studie från DO framlagd till regeringen 2010 om

diskriminering på grundval av kön, etnisk bakgrund, trosbekännelse,

funktionshinder och sexuell läggning, visade att det förekom

boendediskriminering, särskilt på hyresmarknaden. Speciellt påverkade detta

personer med invandrarbakgrund. 40 Myndigheterna har påpekat att det

visserligen råder omsättning i segregerade områden, eftersom de boende har

möjlighet att flytta därifrån vartefter som de får det bättre ställt ekonomiskt, men

för människor som är utsatta för diskriminering på bostadsmarknaden är det

emellertid svårt att lämna dessa områden. Romer, muslimer, afrosvenskar och

asylsökande verkar vara de som är mest utsatta för sådan diskriminering. Vissa

företrädare för civilsamhället har i sammanhanget påpekat att lagstiftningen på

detta område är otillräcklig, och andra tar upp ett fall nyligen där en hyresvärd

hade begärt överhyra från en flyktingfamilj. DO tog fallet inför rätta för familjens

räkning, och hyresvärden fälldes. Likaledes fick DO under 2010 till stånd två

förlikningar mellan romer utsatta för bostadsdiskriminering och parter som

vägrat sälja respektive hyra en lägenhet till dem på grund av deras etniska

ursprung. Det faktum att rätten fann att diskriminering hade ägt rum är

visserligen uppmuntrande, men samtidigt ger det en dyster bild av situationen

för många människor av icke-svenskt ursprung.

91. ECRI understryker att segregation är en speciellt allvarlig form av diskriminering

och anser det nödvändigt att trappa upp arbetet med att bekämpa denna

39 Sverige har inget socialbostadssystem specifikt för låginkomstgrupper.

40 Som förklaras nedan (se Bevakning av rasism och rasdiskriminering) samlar de svenska myndigheterna

inte in officiell statistik över individers etniska ursprung, utan använder nationalitet och födelseland för att

fastställa detta.

30

More magazines by this user
Similar magazines