1979 nr 71.pdf - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

1979 nr 71.pdf - BADA - Högskolan i Borås

. i

III, ' 1

. .

l! , , I i. \ ,

l ' ..j.. :.L,.' . .. l \ -

.. .

..I Y

i'.

. ., ,- . -

- 8 I . ,

, - - t . - ' : ' - . .


INNEHALLSFöRTECKNING

sid.

Inledning ............................... 1

Annotationer till indexerade operaguider 3

Index till operaguider .................. 9

Titelregister........................... 33


INLEDNING

Den tid när opera var en konstform för snobbar är förbi -

om den någonsin har existerat. Det stora operaintresset

idag upplever man påtagligt när man försöker komma över en

operabiljett, antingen den nu gäller till Kungliga teatern

i Stockholm eller till någon landsortsscen som får ett

operagästspel. De långa köerna och "röda lyhktanM visar

att operan som konstform ar högst aktuell och var mans

egendom. Inte minst har radio-, TV- och grammofonmedierna

bidragit till detta. Den som kommer till en operaföre-

ställning köper förmodligen där ett program som innehåller

en kort presentation av operans innehåll. För opera-

lyssnaren som sitter hemma vid radio, TV eller grammofon

kan en liknande vägledning vara mindre lättåtkomlig.

Svenska folkbibliotek har emellertid litteratur i ämnet,

och det ar detta arbetefs syfte att underlatta framtag-

ningen av sådana operaguider till alla som vill utöka sina

kunskaper om en operas innehåll, historia, m.m.

Utgångspunkten för detta index har alltså varit litteratur,

som man kan nå genom ett folkbibliotek. Urvalet består av

nio verk som annoteras i e tt särskilt avsnitt. Av dessa

verk är fem på svenska. Två danska, ett tyskt och ett

engelskt har tagits med för att tacka så många operor som

möjligt av dem som blivit spelade i Sverige under 1900-talet.

Förutom denna avgränsning i t id och rum har aven en avgräns-

ning till andra genrer än opera eftersträvats.

Huvudregistret förtecknar tonsättarna - alfabetiskt ,

och under var och en av dem följer deras här medtagna

verk i kronologisk följd. Originaltiteln står med versaler,

följd av den svenska titeln inom parentes. Under titlarna

anges plats och år för urpremiär resp. svensk premiär.


Dtirefter följer hänvisningar till den eller de i detta

arbete annoterade böckerna, som innehåller en beskriv-

ning av operan. Aven sidor i böckerna anges.

Titelregistret förtecknar alfabetiskt operatitlarna

på originalspråket och på svenska, samt engelska, tyska

och danska titlar i förekommande fall. Overenssttimmer

titlarna på de olika språken , upprepas de inte. Numret

efter operatitlarna hänvisar till löpnumret i huvudregistret.


ANNOTATIONER TILL INDEXERADE OPERAGUIDER

För att underlätta bedömningen och undvika onödiga

upprepningar, har annotationerna utformats så att vissa

basfakta om operorna förutsätts finnas med i a lla operaguider.

Dessa basfakta finns angivna i å tta punkter här nedan.

Om alla basfakta inte ges i guiden, anges detta i annotationen.

BASFAKTA OM OPERAN

1. Operans originaltitel.

2. Operans titel översatt till respektive boks språk.

3. Kompositör.

4. Genre och indelning (t.ex. Komisk opera i t re akter).

5. Textunderlag och/eller librettoförfattare.

6. Ort och år (ibland exakt datum) för uruppförande.

7. Ort och år (ibland exakt datum) för premiär

i "bokens" land.

8. Rollista med röstangivelse.

Ovriga fakta, som kan tillkomma, omtalas i respektive

annotation. Sådana fakta kan vara : Viktigare utländska

premiärer, ryktbara uppsättningar, kreatörer (= sångare och

dirigenter som medverkade vid urpremiären), solister o dyl.,

speltid, antal uppföranden, orkesterbesättning, körpartier,

beskrivning av kompositören, diskografi, register och

litteraturhänvisningar.


Estreén Per: Vi går på operan. - Stockholm : Prisma, 1961. -

-1

147 s.: ill. - (Tacef t.:pocketböcker för. ungdom)

Sveriges Radios operaexpert Per Estredn vill här ge en

första introduktion till operavärlden genom att presentera

åtta valkända operor. Dessa ar ordnade alfabetiskt efter

kompositörens efternamn. Varje presentation inleds med att

kompositören får rampljuset på sig. Detta varar i 4-5 sidor,

och ger en lättsamt hållen bild av verkets upphovsman.

och hans förhållande till sitt verk. Därefter kommer turen

till själva operan, som efter basfakta (endast svensk titel),

med speltider angivna för varje akt, får en grundlig

genomgång. (6-15 s.).,Scenbilder, de agerandes tankar och

musikens innebörd beskrivs. Notexempel saknas, men texterna

till kanda arior och viktigare partier finns med som

illustration till handlingen. Läsningen blir spannande och

fyller väl författarens intention att stimulera lasaren

till operabesök. Förteckning över grammofoninspelningar

i slutet av boken.

Ingerslev-Jensen, Povl: Opera : fdrer genem 102 operaer

og operetter. - Kdbenhavn : Politiken, 1969. - 328 s.: ill. -

(Musikkens hvem-hvad-hvar)

Detta lilla danska lexikon ger oss upplysningar om-60

operor och 42 operetter, ordnade efter i första hand

kompositörens namn. Summariska uppgifter om tonsättaren följs

av basfakta. Handlingen beskrivs sedan summariskt akt för akt.

Fotoillustrationer från huvudsakligen danska uppsättningar.

Notexempel. Registret ger verkets titel på danska, svenska,

tyska, engelska och italienska. Ordlistan langst bak ger

förklaringar till ord, uttryck och begrepp som är knutna

till operakonsten. Artiklarna ar 2-5 sidor långa.


Kobbé, Gustav: Kobbé's complete opera book. - 9.ed /

edited and revised by the Earl of Harewood. - London :

Putnam, 1976. - 169 s.: ill.

Detta engelskspråkiga standardverk bland operaguider kom

ut första gången 1918, och har sedan dess utvidgats och

omarbetats ett flertal gånger av senare utgivare. Over 300

operor/operetter finns nu beskrivna i signerade artiklar,

som ger fyllig information. Varje beskrivning inleds med

historiska kommentarer kring verket. Förutom basfakta noteras

bemärkta uppsättningar och librettoförfattare, Presentationen

av operorna är på 2-15 sidor och mycket utförlig. Scenbilder,

handling och musik beskrivs akt för akt, ofta med notexempel.

Uppställningen är kronologiskt ordnad i t re tidsperioder, och

inom varje period presenteras olika länders operor med titeln

på originalspråk samt den engelska titeln. Ett index förtecknar

samtliga titlar och kompositörer.

Rabe, Julius : Opera / Julius Rabe, Per-Anders Hellquist,

Per Estrei5n. - Stockholm : Sveriges Radio, 1966. - 532 s.: ill.

Två medarbetare vid Sveriges Radio och en musikkritiker

(Hellquist) är upphovsmän till denna operahandbok, som

behandlar 61 operor på mellan 2 och 9 sidor vardera. Urvalet

är gjort med tanke på vad publiken kan tänkas möta i radio

och TV. Presentationen av operorna är ordnade efter tonsättarens

namn, och innehåller ett kort tonsättarmträtt och en något

mer utförlig historisk beskrivning av verket. därefter

följer en mycket fyllig beskrivning av operan, utarbetad

så att man skall kunna följa handlingen utan att nödvändigtvis

se vad som hander på scenen, vilket ju ar radio- och skiv-

lyssnarens situation. De~na lättillgängliga operaguide är

illustrerad med foton i svart-vitt. Dessa kommenteras i

särskilt register. Notexempel saknas. Person- och sak-register,

samt ett samlat register över kompositörer och operatitlar

i slutet av boken.


1

Ralf, Klas: Operaboken. - 2. utökade och omarbetade uppl. -

Stockholm : Forum, 1966. - 403 s. - (Nar-var-hur-serien)

Operaboken bygger på författarens tidigare utgivna bok,

Operakvallar (1955, två volymer), Operaboken beskriver 31

operor, 5 operetter och 1 musical. Efter en mycket kort

beskrivning av kompositören följer basfakta, samt uppgifter

om föreställningens längd, orkester, kör och balett, och en

allmän kommentar. Beskrivningen av handlingen som sedan

följer omfattar personlista och notexempel. Entreér och scen-

växlingar förklaras utförligt (10-20 sidor) och målande till

stöd för den som bara hör musiken. Kompletta titl~r på verk

och sångnummer, vanligen både på svenska och originalspraket.

Ett omfattande register samt ordförklaringar avslutar boken.

Sandberg, Ingrid: Våra populäraste operor och operetter. -

Uddevalla : Hermes.

Bd.,l. - Cop. 1943. - 526 s. : ill.

Bd. 2. - Cop. 1944. - 549 s. : ill.

Bd. 3. - Cop. 1946. - 547 s. : ill.

Författaren som var en hängiven operahabitu6 har i tre band

beskrivit 92 musikdramatiska verk, (varav 70 operor och 17

operetter m. m. sångspel och baletter). Urvalet är gjort så att

de flesta stilriktningar och epoker blir representerade i vart

och ett av de olika banden. Del 1 inleds med en kort historisk

översikt av operans utveckling, och följs av ett personligt

utformat försvarstal för operan som konstform. Darefter beskrivs

30 verk på ca 15 sidor vardera; Operorna är ordnade efter den

svenska titeln. Del 2 omfattar 25 verk på mellan 15 och 30 sidor,

och del 3 omfattar 37 verk av samma längd. Originaltitlar

saknas. Varje operabeskrivning inleds med musikhistoriska

kommentarer kring tonsättaren och hans verk på ett par tre sidor.

Vissa tonsättare presenteras i två eller alla tre av banden.

Handlingen beskrivs sedan livfullt och ordrikt efter 40-talets

stilistiska ideal, inte utan charm. Detaljrikedomen är

iögonenfallande, och författarinnan förmår att i ord sprida

glans över föreställningarna. Svart-vita foton och notexempel

illustrerar samtliga operor. Kronologiska och dndra översikts-

tabeller återfinns i slutet av varje volym, liksom ett omfattande


egister över personer, roller,platser, markliga föremål,

arior o dyl., samt ett urval grammofoninspelningar (78-varvare).

Del 3 innehåller ett samlat register till band 1-3.

Schepelern, Gerhard: Operabogen. - 7. udg. - Kdbenhavn :

Gjellerup, 1965. - 106 s.: ill.

D 1. Adam-Orff - 1965 - 518 s.

D 2. Pergolesi-Weyse - 1965 - s. 519-1061.

Schepelerns uppskattade operabok omfattar i sin 7. uppl.

128 verk från Monteverdi till Blomdahl. Vart att uppmärksammas

bland de inledande data om operan är omnämnandet av operascen

både för urpremiär och dansk premiär. Handlingen pla~eras om

möjligt också in i tid och rum. Personförteckningen anger

röstläge och partiets omfång. Här används förkortningar som

finns förklarade i slutet i varje volym. Operans kör, orkester,

scenbilder och varaktighet får en kort notis var, (2-15 s,).

Därefter följer ett handlingsreferat med notexempel för var

akt. Beskrivningen avslutas med upplysningar om operans

tillkomst, textförfattare och antalet föreställningar på de

danska scenerna. Aven musiken brukar kommenteras h6r,och

förlag som har gett ut klaverutdrag och studiepartitur anges.

Register över operatitlar och kompositörer. Litteratur-

förteckning.

Sohlmans musiklexikon. - 2. reviderade uppl. - Stockholm :

Sohlman, 1975 -

1 : A - Campos. - 1975. - 704 s. : ill.

2 : Campra - Fue. - 1975. - 704 s. : ill.

3 : Fuga - Kammarmusikus. - 1976. - 768 s. : ill.

4 : Kammaropera - Partial. - 1977. - 896 s. : ill.

5 : Pas - O. - Beräknas utkomma 1979.

(Annotationerna rör endast artiklar om operor med eget uppslag.)

I band 1-4 finns 80 operor noterade med eget uppslag. Av

dessa har drygt hälften fått någon form av redogörelse för

handlingen. Andra har endast basfakta angivna. I band 1 finns

alla de nordiska premiärerna noterade. Fr. o. m. band 2

är endast urpremiärerna upptagna. De mer utföriiga artiklarna

beskriver dessutom handlingen på mellan % och 3 spalter, och

i

l


kända arior o. dyl. noteras i sitt sammanhang. Artiklarna

illustreras ofta med foton och notexempel, och är signerade.

Vissa artiklar har dessutom litteraturförteckning. Slår man

på opera får man en 23 sidor lång artikel med betydligt fler

operor insatta i sina geografiska och musikhistoriska

sammanhang. En omfattande litteraturförteckning avslutar

artikeln.

Zenter, Wilhelm von : Reclams Opernfuhrer. - 27. Aufl. -

Stuttgart : Reclam, 1975. - 720 s. : ill. - (Universal-

Bibliothek ; 6892)

Denna lilla "pocketbokt1 presenterar förvånande nog 252 operor,

kronologiskt förtecknade från Monteverdi till Reinman.

Utgivaren har bemödat sig om att ge senaste musikvetenskapliga

belysning av kompositörer och verk. Beskrivningen tar först

upp handlingen i en kort sammanfattning, ddrefter följer

en särskild beskrivning av. musiken. Förutom ..basfakta noteras

arior och "första-ord" i kända stycken. Allt på ca 2-3 sidor

per opera. Ett register till kompositörer finns och ett till

operor. Till sist en förteckning över bokens svart-vita

fotoillustrationer.


INDEX TILL OPERAGUIDER

Est = Estreen, P.: Vi går på operan.

IJ = Ingerslev-Jensen, P.: Opera : fdrer gennem

102 operaer og operetter.

Kob = Kobb6, G.: Kobbé's complete opera book.

Rabe = Rabe, J., Hellquist, P-A., Estreen, P.: Opera.

Ralf = Ralf, K. : Operaboken.

Sand I-III = Sandberg, I.: Våra populäraste operor

och operetter. Del I-III.

Sche = Schepelern, G.: Operabogen 1 o 2

(Band 2 börjar med sidan 519).

Sohl I-IV = Sohlmans musiklexikon. Del I-IV.

Zent = Zenter, W. von. : Reclams Opernfuhrer.

ADAM, Adolphe (1803-1856)

1 LE POSTILLON DE LONJUMEAU (Postiljonen i Lonjumeau)

Paris 1836, Stockholm 1839

Sche:9-Il Kob:755-757 Zent:173-175

2 S I J'ETAIS ROI (Konung för en dag)

Paris 1852, Stockholm 1882

Sche:12-14 Zent:175-176

d'ALBERT, Eugen (1864-1932)

3 TIEFLAND (Låglandet)

Prag 1903, Stockholm 1908

Sand III:257-272 Sche:15-20 Zent:419-422

Kob:993-997

4 DIE TOTEN AUGEN (Myrtokle)

Dresden 1916, Stockholm 1920

Sand III:297-306


ATTERBERG, Kurt (1887-1974)

5 BACKAHASTEN

Stockholm 1925

Sand II: 109-126

6 FANAL

Stockholm 1934

Sand III:46-58

AUBER, Daniel Francois Esprit (1782-1871)

7 LA MUETTE DE PORTICI (Den stumma från Portici)

Paris 1828, Stockholm 1836

IJ:17-18 Kob:714-717 Zent:103-105

8 FRA DIAVOLO (även Världshuset i Terracina)

Paris 1830, Stockholm 1833

Sche:21-24 Kob:718-721 Zent:105-108

BARTOK, Bela (1881-1945)

9 A KEKSZAKALLU HERCEG VARA (Riddar Blåskäggs borg)

Budapest 1918, Sveriges Radio 1953

Kob:1607-1609

Zent:513-515

Rabe:17-21 Sche:25-28

BEETHOVEN, Ludvig van (1770-1827)

. ,

10 FIDELIO

Wien 1805(under titeln Leonore), Wien 1814 (ny

version med titeln Fidelio), Stockholm 1832

IJ:19-21 Kob:145-152 Rabe:27-32 Sand II:171-190

Sche:29-36 Sohl II:560-561 Zent:93-97

BELLINI, Vincenzo (1801-1835)

11 NORMA

Milano 1831, Göteborg 1838

IJ:22-23 Sche:37-39. Kob:494-498 Zent:171-172


BERG, Alban (1885-1935)

12 WOZZECK

13 LULU

Berlin 1925, Stockholm 1957

IJ:24-27 Kob:1073-1081 Rabe:35-43 Ralf:9-28

Sche:40-48 Zent:526-530

Zurich 1937, Stockholm 1965(gästspel av Hamburg-

operan)

IJ:27-30 Kob:1082-1088 Sche:49-61 Zent:530-533

BERLIOZ, Hector (1803-1869)

14 LA DAMNATION DE FAUST (Fausts fördömelse)

Monte Carlo 1893, Stockholm 1936

Kob:760-764

15 LES TROYENS (Trojanerna)

Paris 1863(andra delen), Karlsruhe 1890 (första delen),

Stockholm 1958

Kob:764-774 Zent:177-179

BIZET, Georges (1839-1875)

16 LES PECHEURS DE PERLES (Pärlfiskarna)

Paris 1863, Stockholm 1913

Kob:826-829 Rabe:48-49 Sche:62-65 Zent:323-324

17 DJAMILEH

Paris 1872, Stockholm 1889

Kob:833-834

18 CARMEN

Paris 1875, Stockholm 1878

Est:15-27 IJ:35-37 Kob:834-847 Rabe:51-62

Ralf :44r52 said I : 61 -76 Sche: 66-74 Sohl I : 29-

30 Zent : 325-330

BLOMDAHL, Karl-Birger (1916-1968) '

19 ANIARA

Stockholm 1959

IJ:38-40 Rabe:64-75 Ralf:54-72 Sche:75-80

Sohl I: 151-152


BOIELDIEU, Francois (1775-1834)

20 LA DAME BLANCHE (Vita frun eller Vita frun på

slottet Avenel)

Paris 1825, Stockholm 1827

Kob:711-714 Zent:98-100

BOITO, Arrigo (1842-1918)

21 MEFISTOFELE (Mefistofeles)

Milano 1868, Stockholm 1883

Kob:671-676

22 NERONE (Nero)

Milano 1924, Stockholm 1925

BORODIN, Aleksandr (1833-1887)

23 KNJAZ IGOR (Furst Igor)

St Petersburg 1890, Stockholm 1933

IJ:41-43 Kob:881-888 Sche:81-85 Zent:317-318

BRITTEN, Benjamin (1913-1976)

24 PETER GRIMES

London 1945, Stockholm 1946

1J:43-46 Kob:1434-1445 Rabe:81-83 Sand III:327-

344 Sche:86-95 Zent:658-661

25 THE RAPE OF LUCRETIA (Lucretia, även Våld mot Lucretia)

Gïyndebourne 1946, Göteborg 1949

Kob:1445-1452 Rabe:83-85 Sche:96-100 Zent:661-663

26 ALBERT HERRING (även kallad Majgreven)

Glyndebourne 1947, Göteborg 1951

27 LET'S MAKE AN OPERA (Vi. gör en opera)

Aldeburgh 1949, Göteborg 1950

Kob:1459-1464


BRITTEN, Benjamin (fortsättning)

28 THE TURN OF THE SCREW (En sällsam historia, även

Skruven dras' åt) -

Venedig 1954, Stockholm 1958

Kob:1487-1500 Sche:118-124

29 A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM (En midsommarnattsdröm)

Aldeburgh 1960, Göteborg 1961

Kob:1502-1514 Sche:125-132 Zent:666-668

BUSONI, Ferruccio (1866-1924)

30 DOKTOR FAUST

Dresden 1925, Stockholm 1969

Kob:1216-1222 Zent:471-474

CHARPENTIER, Gustave (1860-1956)

31 LOUISE

Paris 1900, Stockholm 1903

Kob:1252-1257 Sand III:169-180 Sche:136-139

CIMAROSA, Domenico (1749-1.801 )

32 IL MATRIMONIO SEGRETO (Det hemliga giftermålet

eller Det hemliga äktenskapet)

Wien 1792, Stockholm 1800

IJ:52-54 Sche: 140.-143

DALLAPICCOLA, Luigi (1904-1975)

33 IL PRIGIONIERO (Fången)

Florens 1950, Stockholm 1962

IJ:54-55 Rabe: 93 Sche: 144-148

DEBUSSY, Claude (1862-1918)

34 PELLEAS ET MELISANDE (PellCas och Mblisande)

Paris 1902, Stockhalm 1926

IJ:56-58 Kob:1258-1263 Rabe:96-101 Sche:149-155

Zent:411-415


DELIBES, Leo (1836-1891)

#

35 LAKME

Paris 1883, Stockholm 1890

Kob: 82 1-826 Sand I : 225-240

DONIZETTI, Gaetano (1797-1848)

36 L'ELISIR D'AMORE (Kärleksdrycken)

Milano 1832, Stockholm 1840

IJ:59-61 Kob:443-446 Sche:160-163 Zent:145-146

37 LUCREZIA BORGIA

Milano 1833, Stockholm 1852

Kob:447-450

38 LUCIA DI LAMMERMOOR (aven Lucie eller Bruden från

Lammermoor )

Neapel 1835, Stockholm 1840

IJ:61-63 Kob:453-461 Rabe:104-109 Sche:164-167

39 LA FILLE DU REGIMENT (Regementets dotter)

Paris 1840, Stockholm 1845

IJ:63-64 Kob:465-468 Sand III:345-358 Sche:168-

171 Zent:149-150

40 LA FAVORITA (Leonore)

Paris 1840, Stockholm 1850

Kob:468-474 Zent:147-148

41 DON PASQUALE

Paris 1843, Malmö 1848, Stockholm 1848(franskt

FALLA, Manuel de (1876-1946)

42 EL RETABLO DE MAESE PEDRO (Mäster Pedros marionetter)

Sevilla 1923, Drottningholm 1957

Kob:1620-1622 Zent:508-509


FLOTOW, Friedrich von (1812-1883)

43, ALESSANDRO STRADELLA

Hamburg 1844, Stockholm 1846

Zent:187-188

44 MARTHA

Wien 1847, Stockholm 1850

Kob:176-183 Rabe:112-116 Sand II:253-270

Sche:187-191 Zent:188-191

FRUMERIE, Gunnar de (f. 1908)

45 SINGOALLA

Stockholm 1940

Sand I :42 1-435

GERSHWIN, Georg (1889-1937)

46 PORGY AND BESS (Porgy och Bess)

Boston 1935, Göteborg 1948

IJ:73-76 Kob:1626-1633 Rabe:118-122 Sche:192-200

GIORDANO, Umberto (1867-1948)

47 ANDREA CHENIER (Andre Chenier)

Milano 1896, Stockholm 1909

Kob:701-706 Sche:201-205 Sohl I:143 Zent:474-476

GLUCK, Christoph Willibald (1714-1787)

48 ORFEO ED EURIDICE (Orfeus och Eurydike)

Wien 1762, Stockholm 1773

IJ:79-81 Kob:61-65 Rabe:124-134 Sand II:323-

344 Sche:211-214 Zent:29-32

49 ALCESTE (även kallad ~lkestis)

Wien 1767, Stockholm 1781

Kob:66-71 Sche:215-219 Zent:32-35


GLUCK, Christoph Willibald (fortsattning)

50 IPHIGENIE EN AULIDE (Iphigenia i Aulis)

Paris 1774, Stockholm 1778

IJ:81-82 Kob:71-75 Sche:220-223 ~Zent:35-38

51 IPHIGENIE EN TAURIDE (Iphigenia på Tauris)

Paris 1779, Stockholm 1783

Sche:224-228 Kob:75-77 Zent:39-42

GOMES, Carlos (1836-1896)

52 IL GUARANY (Guarany)

Milano 1870, Stockholm 1945

Sand III:107-120

GOUNOD, Charles (1818-1893)

53 FAUST

Paris 1859, Stockholm 1862

IJ:83-85 Kob:782-790 Rabe:136-141- Ralf:73-82

Sand I:111-126 Sche:229-237 Zent:294-298

54 ROMEO ET JULIETTE (Romeo och Julia)

Paris 1867, Stockholm 1868

Kob:792-797 Sand II:387-406 Sche:238-241

HALEVY, Frornental (1799'-1862)

55 LA JUIVE (Judinnan)

Paris 1835, Göteborg 1864

Kob:749-755

HAYDN, Joseph (1732-1809)

56 IL MONDO DELLA LUNA (Livet på månen)

Eisenstadt 1777, Drottningholm 1969 .

Zent:47-49

HINDEMITH, Paul (1895-1963)'

57 MATHIS DER MAHLER

Zurich 1938, Stockholm 1950

Kob,IO93-1099 Rabe:146-150 Sche:276-283 Zent:570-575


HONEGGER, Artur (1892-1955)

58 JEANNE D'ARC AU B~CHER (Jeanne d8Arc på bålet)

Ztirich 1942, Stockholm 1955

IJ:101-103 Sche:284-292 Zent:539-542

HUMPERDINCK, Engelbert (1854-1921)

59 HÄNSEL UND GRETEL (Hans och Greta)

Weimar 1893, Stockholm 1895

Kob:371-373 SandIII:121-132 Sche:297-301

Sohl III:322-323 Zent:367-371

60 KONIGSKINDER (Kungabarnen)

New York 1910, Stockholm 1926

Zent:371-373

HANDEL, Georg Friedrich (1685-1759)

61 RODELINDA .

London 1725, Drottningholm 1957

Kob:44-48 Zent: 18-19 .

62 ALCINA

London 1735, Stockholm 1959

Kob :48-52

63 JEJ? PASTORKY~A (JeniiCa)

Brno 1904, Stockholm 1941

Kob:1542-1550 Sche:302-305 Sohl III:690

Zent:358-361

64 KATYA KABANOVA (Katja Kabanova)

Brno 1921, Stockholm 1976

Kob:1560-1567 Zent:361-363

65 VE? MAKROPULOS i~estamentet )

Brno 1926, Stockholm 1965

Kob:1577-1583


KIENZL, Wilhelm (1857-1941)

66 DER EVANGELIMANN (Evangeliemannen)

Berlin 1895, Stockholm 1905

Zent:374-376

LEONCAVALLO, Ruggiero (1858-1919)

67 PAGLIACCI (Pajazzo)

Milano 1892, Stockholm 1893

Est:30-37 IJ:115-117 Kob:683-690 Rabe:152-156

Ralf:101-107 Sand I:373-388 Sche:319-323

Sohl IV: 872 ~ent: 377-380

LINDBERG, Oskar (1887-1955)

68 FREDLÖS

Stockholm 1943

SandII:191-208

LIEBERMANN, Rolf (f. 1910)

69 DIE SCHULE DER FRAUEN (Aktenskapsskolan)

Kentucky 1955(s~m The school for wieves),

Stockholm 1957

IJ:117-120 Sche:324-329 Zent:648-649

LORTZING; Albert (1801-1851)

70 ZAR UND ZIMMERMANN (Tsar och timmerman)

Leipzig 1837, Stockholm 1843

Kob:169-171 Sche:330-335 Zent:154-158

71 DER WILDSCHGTZ (Tjuvskytten)

Leipzig 1842, Stockholm 1849

Kob:171-172 SandI:453-468 Sche:336-343

Zent:158-162

72 DER WAFFENSCHMIED (Vapensmeden)

Leipzig 1846, Göteborg 1864

Sche:344-349 Zent:166-169


MARSCHNER, Heinrich (1795-1861)

73 HANS HEILING

Berlin 1833, Stockholm 1865

Zent:142-144

MASCAGNI, Pietro (1863-1945)

74 CAVALLERIA RUSTICANA (även kallad På Sicilien)

Rom 1890, Stockholm 1890

Est:41-46 IJ:124-125 Kob:690-695 Rabe:158-162

Ralf:108-113 Sand I:389-404 Sche:350-355

Sohl II:43-44 Zent:416-418

MASSENET, Jules (1842-1912)

75 MANON

Paris 1884, St~ckholm 1896

IJ:126-128 Kob:858-864 Sand III:231-244

Wien 1892, Stockholm 1904

Paris 1894, Stockholm 1912

Kob: 869-872 sand I :449-468

MENOTTI, Gian-Carlo (f.1911)

78 AMELIA AL BALL0 (Amelia går på bal)

Philadelphia 1937 (under titeln Amel a goes to

the ball), Stockholm 1939

Kob:1634-1636 Send III:9-16 Zent:650-651

79 THE MEDIUM (Mediet)

New York 1946, Göteborg 1950 (norskt gästspel)

Kob:1636-1639 Rabe:164-168 Zent:652-653

80 THE CONSUL (Konsuln)

Philadelphia 1950, Stockholm 1952

IJ:128-131 Kob:1641-1647 Sche:366-373

Zent:654-657


MEYERBEER, Giacomo (1791-1864)

81 LES HUGUENOTS (Hugenotterna)

Paris 1836, Stockholm 1842

Kob:725-734 Zent:124-126

82 LE PROPHETE (Profeten)

Paris 1849, Stockholm 1852

Kob:734-740

83 L'AFRICAINE (Afrikanskan)

Paris 1865, Stockholm 1867

IJ:131-133 ~ob:743-748 Zent:126-127

MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791)

84 BASTIEN UND BASTIENNE (Bastien och Bastienne)

Wien 1768, Göteborg 1783

Rabe:178 Zent:55-56

85 IDOMENEO

Munchen 1781, Stockholm 1957

Kob:78-84 Rabe:179-183 Sche:381-387 Zent:58-61

86 DIE ENTFUHRUNG AUS DEM SERAIL (Enleveringen

ur seraljen)

Wien 1782, Stockholm 1814

IJ:138-140 Kob:84-89 Rabe:183-190 Sche:388-395

Sohl II:460 Zent:61-64

87 LE NOZZE DI FIGARO (Figaros bröllop)

Wien 1786, Stockholm 1821

IJ:141-145 Kob:90-102 Rabe:190-203 Ralf:122-131

SandI:127-142 Sche:396-407 SohlII:562-563

Zent:66-72

88 DON GIOVANNI (Don Juan)

Prag 1787, Stockholm 1813

Est:52-65 IJ:145-149 Kob:102-115 Rabe:203-215 .

Ralf:132-140 SandII:127-150 Sche:408-420

SohlII:315-316 Zent:73-78

89 COSI FAN TUTTE ossia LA SCUQLA DEGLI AMANTI

(Cosi fan tutte även kallad Troheten på prof)

Wien 1790, Stockholm 1830

IJ:149-151 I$ob:115-126 Rabe:215-225- Sand I:77-92

Schs:421-426 Sohl II:138-139 Zent:78-82


90 DIE ZAUBERFLOTE (Trollflöjten)

Wien 1791, Stockholm 1812

IJ:152-155 Kob:129-142 Rabe:225-237 Ralf:141-148

Sand II:507-526

Sche:427-437 ZeA't:85-90

91 LA CLEMENZA DI TITO (Titus)

Prag1791, Stockholm 1823

Kob:126-129 Zent:83-84

92 L'INCORONAZIONE DI POPPEA (Poppeas kröning)

Venedig 1642, Drottningholm 1976

Kob:15-22 Zent:9-l0

MUSSORGSKIJ, Modest (1839-1881)

93 BORIS GODUNOV

S t Petersburg 1874, Stockholm 1911

IJ:156-159 Kob:888-900 Rabe:240-250 Ralf:149-158

Sand 11:49-68 Sche:438-450 Sohl I:557-558

Zent:330-335

94 CHOVANSJTJINA (Howantschina)

St Petersburg 1886 (off. premiär 1911),

Stockholm 1941

Kob:900-904 Sand I:209-224 Sche:451-457

Zent:335-337

95 SOROTJINSKAJA JARMARKA (Marknaden i Sorotjintsij)

Monte Carlo 1923, Stockholm 1938

Kob:904-908 Zent:338-340

NICOLAI, Otto (1810-1849)

96 DIE LUSTIGEN WEIBER VON WINDSOR

(Muntra fruarna i Windsor)

Berlin 1849, Stockholm 1857

IJ:159-161 Kob:173-176 Sand I:273-288

Sche:458-465 Zent:180-183


NIELSEN, Carl (1865- 1931)

97 SAUL OG DAVID (Saul och David)

Köpenhamn 1902, Göteborg 1928

IJ:161-164 Kob:1662-1665 Sche:466-472

98 MASKARADE (Maskerad)

Köpenhamn 1906, Göteborg 1930

IJ:164-166 Sche:473-483

OFFENBACH, Jaqques (1819-1880)

99 LES CONTES D'HOFFMANN (Hoffmanns aventyr)

Paris 1881, Stockholm 1881

Est:70-83 IJ:173176 Kob:809-815 Rabe:252-258

Sand I:193-208 Sche:484-493 Sohl III:456-457

Ralf:166- 175 Zent:299-303

ORFF,Carl (f. 1895)

100 DIE KLUGE (Den klokaste)

Frankfurt am Main 1943, Stockholm 1951

Sche:499-518 Zent:551-554

PENDERECKI, Krzysztof (f.1933)

101 DIE TEUFEL VON LOUDUN (Djävlarna från Loudun)

Hamburg 1969, Stockholm 1978

Kob:1598-1606 Zent:705-710

PEPUSCH, J.C.(delvis arrangör) (1667-1752)

102 THE BEGGAR'S OPERA (Tiggar'ns opera)

London 1728, Stockholm 1945

KobdaB-37 Sand III:389-406

PERGOLESI, Giovanni Battista (1710-1736)

103 LA SERVA PADRONA (En liten hustyrann)

Neapel 1733, Stockholm 1781 (med titeln

Tjänstepigan husbondfru)

IJ:176-177 Kob:56-59 Sche:519-520


PETERSON-BERGER, Wilhelm (1867-1942)

104 ARNLJOT

Stockholm 1910

Ralf:176-184 Sand I:27-43

PFITZNER, Hans (1869-1949)

105 DAS HERZ (Hjärtat)

Berlin 1931, Stockholm 1932

Zent :487-489 .

PONCHIELLI, Amilcare (1834-1886)

106 LA GIOCONDA (Gioconda)

Milano 1876, Stockholm 1892

Kob: 663-671 Zent:319-320

PUCCINI, Giacomo (1858-1924)

107 MANON LESCAUT

Turin 1893, Göteborg 1925

Kob:1154-1157 Rabe:262-264 Sand I:245-250

Sche:531-535 Zent:381-385

108 LA BOHEME (Bohame)

Turin 1896, Stockholm 1901

Est:89-103 IJ:183-186 Kob:1157-1165 Rbbe:265-274

Ralf:186-194 Sand I:45-60 Sche:536-543

Sohl I:529-531 Zent:385-389

109 TOSCA

Rom 1900, Stockholm 1904

IJ:186-189 Kob:1165-1175 Rabe:275-278 Ralf:195-204

Sand I:468-484 Sche:544-553 Zent:389-393

110 MADAMA BUTTERFLY (Madame Butterfly)

Milano 1904, Stockholm 1908

IJ:189-192 Kob:1175-1182 Rabe:278-287 Ralf:205-213

Sand II:89-108

Zent:393-396

Sche:554-560 Sohl IV:409-410

111 LA FANCIULLA DEL WEST (Flic'kan frhn yilda västern)

~ e w York 1910, Stockholm 1934

Kob:1182-1187

Zent :397-399

Sand III,59-70 Sche:561-566


PUCCINI, G. (fortsättning)

112 GIANNI SCHICCHI

New York 1918, Stockholm 1920

IJ:192-193 Kob:1195-1200 Sand I:143-159

Sche:575-581 Sohl II1:109 Zent:402- 405

113 IL TABARRO (Manteln, även kallad Kappan)

New York 1918, Stockholm 1920

Kob:1190-1194 Sche:567-570 Zent:399-401

114 SUOR ANGELICA (Syster Angelica)

New York 1918, Stockholm 1920

Kob:1194-1195 Sche:571-574 Zent:401-402

115 TURANDOT

Milano 1926, Stockholm 1927

Kob:1200-1205 Rabe:288-294 Sand III:457-472

Sche:581-587 Zent:405-408

PURCELL, Henry (1659-1695)

116 DIDO AND AENEAS (Dido och Aeneas)

London 1689, Stockholm 1962

IJ:194-195 Kob:23-27 Rabe:296-300 Sche:588-591

Sohl II:285-286

RABAUD, Henri (1875-1949)

117 MAROUF

Paris 1914, Stockholm 1915

Kob:1273-1275

RANDEL, Andreas (1806-1864)

118 VÄRMLÄNNINGARNA

Stockholm 1846

Sand I : 487-504

RANGSTROM, Ture (1884-1947)

119 KRONBRUDEN

Stuttgart 1919(med titeln Die Kronbra~t),

Stockholm 1922

Ralf:214-222 Sand II:209-228


RAVEL, Maurice (1875-1937)

120 L'HEURE ESPAGNOLE (Senorans visittimme, aven

kallad Spanska timmen och En spansk visittimme)

Venedig 1813, Stockholm 1926

IJ:196 Kob:1275-1277 Sche:592-594 Zent:493-495

RIMSKIJ-KORSAKOV, Nikolaj (1844-1908)

121 SADKO

Moskva 1898, Stockholm 1934

Kob:944-947

122 TSARSKIJ NJEVESTA (Tsarbruden)

Moskva 1899, Stockholm 1945

Sand III:443-456

ROSENBERG, Hilding (f.1892)

123 LYCKSALIGHETENS ö .

Stockholm 1945

Sand 111:187-204

ROSSINI, Gioacchino (1792-1868)

124 LA PIETRA DEL PARAGONE (Kärlek på prov)

Milano 1812, Drottningholm 1970

Zent:129-130

125 IL TURCO IN ITALIA (Turken i Italien)

Milano 1814, Stockholm 1824

Zent:131-132

126 IL BARBIERE DI SIVIGLIA ossia L'INUTILE

PRECAUZIONE (Barberaren i Sevilla)

Rom 1816, Stockholm 1825

IJ:199-201 Kob:400-410 Rabe:305-315 Ralf:223-

230 Sand II:27-48 Sche:600-607 Sohl I:304-305

Zent:133-135

127 LA CENERENTOLA (Askungen)

Rom 1817, Göteborg 1964

Rabe:315-317 Sche:608-615


ROSSINI, Gioacchino (fortsättning)

128 GUILLAUME TELL (Wilhelm Tell)

Paris 1829, Stockholm 1856

IJ:201-203 Kob:434-437 Zent:137-139

SAINT-SAENS, Camille (1835-1921 )

129 SAMSON ET DALILA (Simson och Delila)

Paris 1877, Stockholm 1903

IJ:204-205 Kob:819-821 Sand I:405-420

Sche:616-621 Zent:321-322

SCHMALSTICH, Clemens (1880-1.860)

130 PETERCHENS MONDFAHRT (Lille Petters resa till månen)

Berlin 1911, Stockholm 1929

Sand III:153-168

SCHONBERG, Arnold (1874-1951)

131 MOSES UND ARON (Moses och Aron)

Zurich 1957, Stockholm 1973(gastspel av

Dusseldorfoperan)

Kob:1068-1073 Rabe:320-324 Sche:628-635

SJOSTAKOVITJ, Dmitrij (1906-1975)

132 LADY MACBETH MZENSKAGO MJEZDA (Katerina Ismailova) .

Moskva 1934, Stockholm 1935

IJ:207-210 Kob:1371-1377 Sche:646-656

133 PRODANA NEVESTA (Brudköpet)

Prag 1866, Stockholm 1894

IJ:211-212 Kob:963-969 Rabe:326-330- Sand II:69-

88 Sche:657-663 Sohl I:629 Zent:304-307


STRAUSS, Richard (1864-1949)

134 SALOME

Dresden 1905, Stockholm 1908

IJ:219-221 Kob:997-1002 Rabe:334-336 Sche:664-

672 Zent:426-429

135 ELEKTRA

Dresden 1909, Stockholm 1965

Kob:1002-1008 Sche:673-679 Sohl II:420-421

Zent:429-431

136 DER ROSENKAVALLER (Rosenkavaljeren)

Dresden 1911, Stockholm 1920 e

IJ:221-224 Kob:1008-1018 Rabe:336-349 Ralf:240-

249 Sand III:359-374 Sche:680-690 Zent:432-437

137 ARIADNE AUF NAXOS (Ariadne på Naxos)

Stuttgart 1912,(revid. version Wien 1916) Stockholm 1926

IJ:224-225 Kob:1018-1024 Rabe:349-351 Sand II:

9-26 Sche:691-697 Sohl I:187-188 Zent:437-440

138 DIE FRAU OHNE SCHATTEN

Wien 1919, Stockholm 1975

Kob:1024-1029 Sche:698-707 Sohl II:670 Zent:

440-446

139 ARABELLA

Dresden 1933, Stockholm 1933

Kob:1036-1041 Sche:708-717 Zent:452-457

STRAVINSKY, Igor (1882-1971)

140 THE RAKE'S PROGRESS (Rucklarens vag, aven kallad

En rucklares väg)

Venedig 1951, Stockholm 1961

SUTERMEISTER, Heinrich (f.1910)

141 RASKOLNIKOFF

Stockholm 1948

Zent:643-645


THOMAS, Ambroise (1811-1896)

142 MIGNON

Paris 1866, Stockholm 1873

Kob:778-782 Sand III:283-296 Sche:757-761

TJAJKOVSKIJ, Pjotr (1840-1893)

143 .JEVGENIJ ONJIEGIN (Eugen Onegin)

Moskva 1879, Stockholm 1903

IJ:232-234 Kob:908-917 Rabe:366-371 Ralf:250-258

Sand II:151-170 Sche:762-769 Sohl II:499-500

Zent:341-345

144 PIKOVAJA DAMA (Spader Dam)

St.Petersburg 1890, Stockholm 1909

IJ:234-237 Kob:926-931 Sche:770-776 Zent:345-348

WAGNER, Richard (1813-1883)

145 RIENZI

Dresden 1842, Stockholm 1865

Kob:185 Zent:193-196

146 DER FLIEGENDE HOLLANDER (Den flygande hollandaren)

Dresden 1843, Stockholm 1872

Est:127-134 IJ:271-275 Kob:188-194 Rabe:377-380

Sand III:71-90 Sche:887-896 Sohl II:621-622

Zent:197-200

147 TANNHAUSER

Dresden 1845, Stockholm 1876(tyskt gastspel)

IJ:272-275 Kob:195-202 Rabe:380-389 Ralf:263-273

Sand I:437-452 Zent:200-204

148 LOHENGRIN

Weimar 1850, Stoc'kholm 1874

IJ:275-277 Kob:202-216 Rabe:389-400 Ralf:274-285

Sand II:229-252 ;Sche:907-917 Sohl IV:364

Zent : 205-209

149 TRISTAN UND ISOLDE (Tristan och Isold?)

Munchen 1865, Stockholm 1909

IJ:278-280 Kob:216-232 Rabe:411-424 Ralf:286-295

Sand III:421 Sche:918-927 Zent:209-213


WAGNER, Richard (fortsättning)

150 DIE MEISTERSINGER VON NORNBERG (Masterstingarna

Munchen 1868, Stockholm 1887

IJ:281-284 Kob:232-253 Rabe:424-438 Ralf:296-312

Sand II :271-306 ~che:928-941 Sohl IV:681

Zent:213-220

151 DAS RHEINGOLD (Rhenguldet)

Munchen 1869, Stockholm 1901

Kob:260-273 Rabe:403-404 Sand I:296-304

Sche:942-946 Zent:220-224

152 DIE WALKURE (Valkyrian)

Munchen 1870, Stockholm 1895

IJ:285-287 Kob:273-289 Rabe:404-407 Sand I:305-320

Sche:947-953 Zent:224-228

153 SIEGFRIED (Sigfrid)

Bayreuth 1876, Stockholm 1905

IJ:287-290 Kob:290-301 Rabe:407-408 Sand I:321-338

Sche:954-962 Zent:228-232

154 GOTTERDAMMERUNG (Ragnarök)

Bayreuth 1876, Stockholm 1907

Kob:301-316 Rabe:408-410 Sand I:339-356 Sche:963-

978 Zent:232-236

155 PARSIFAL

Bayreuth 1882, Stockholm 1917

Kob:316-332 Sand II:345-368 Sche:979-993

Zent:237-242

VAUGHAN-WILLIAMS, Ralph (1872-1958)

156 RIDERS TO THE SEA (Ritten till havet)

London 1937, Stockholm 1978

Kob:1393-1395


WEBER, Carl Maria von (1786-1826)

157 ABU HASSAN

Munchen 1811, Stockholm 1880

Zent:llO-l11

158 DER FREISCHUTZ (Friskytten)

Berlin 1821, Stockholm 1823

IJ:291-294 Kob:152-157 Rabe:444-446 Sand III:91-

106 Sche:994-1003 Sohl II:686-687 Zent:lll-115

159 OBERON

London 1826, Stockholm 1858

Kob:160-168 Sand II:307-322 Zent:119-123

WEILL, Kurt (1900-1950)

160 AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONNY (Staden

Mahagonnys uppgång och fall)

Leipzig 1930, Stockholm 1970

IJ:294-296 Kob:1100-1108 Sche:1004-1009 Zent:586-

587

VERDI, Giuseppe (1813-1901)

161 NABUCC0,egentligen NABUCODONOSOR (Nebukadnessar)

Milano 1842, Göteborg 1865

Kob:51'2-516 Rabe:452-454 Sche:777-784 Zent:244-246

162 ERNANI

Venedig 1844, Stockholm 1848(italienskt gastspel)

Kob:520-528

163 MACBETH

Florens 1847, Stockholm 1852(reviderad version

Paris 1865,., Stockholm 1921

Kob:534-542 Sand IiI:221-230 Sche:785-796

Zent:246-249

164 RIGOLETTO

Venedig 1851, Stockholm 1861

Est:109-121 IJ:237-240 Kob:548-560 Rabe:454-462

Ralf :317-326 Sche: 797-806 ~ent :252-255


VERDI, Giuseppe (fortsättning)

165 LA TRAVIATA(även kallad Den vilseförda)

Venedig 1853, Stockholm 1868 I

' I J:243-245 ~ob:570-579 Rabe:467-477 Ralf :335-342

Sand III:407-420 Sche:816-825 Zent:259-262

166 IL TROVATORE (Trubaduren)

Rom 1853, Stockholm 1860

IJ:240-243 Kob:561-570 Rabe:464-467 Ralf:327-334

Sand I:485-500 Sche:807-815 Zent:256-259

167 SIMON BOCCANEGRA

Venedig 1857, Milano 188l(reviderad version),

Göteborg 1932

IJ:246-248 Kob:590-601 Sand III:375-388

Sche:826-831 Zent:264-267

168 UN BALL0 IN MASCHERA (Maskeradbalen,även kallad

En maskeradbal)

Rom 1859, Stockholm 1868

IJ:249-252 Kob:602-609 Rabe:477-488 Ralf:343-356

Sand III:265-282 Sche:832-840 Sohl IV:463

Zent:267-271

169 LA FORZA DEL DESTIN0 (Odets makt)

St Petersburg 1862, Milano 1869(reviderad version),

Stockholm 1928

IJ:252-256 Kob:609-617 Sche:841-850 Zent:271-277

170 DON CARLOS

171 AIDA

Paris 1867, Stockholm 1933

IJ:256-259 Kob:617-629 Sche:851-862 Sohl II:314-

315 Zent:277-282

Kairo 1871, Stockholm 1880

Sand I:11-26 Sche:863-870 Sohl I:73-74 Zent:282-

OTELLO

Milano 1887, Stockholm 1890

Sand I:357-372 Sche:871-879 Zent:205-289


VERDI, Giuseppe (fortsättning)

173 FALSTAFF

-Milano 1893, Stockholm 1896

IJ:265-268 Kob:653-662 Rabe:505-512 Ralf:377-393

Sche:879-886 Sohl II:525-526 Zent:290-294

WERLE, Lars Johan (f .1926)

174 DRöMMEN OM THERESE

stockholm 1964

Sohl II:346

WOLF-FERRARI, Ermanno (1876-1948)

175 LE DONNE CURIOSE (Nyfikna fruar)

Munchen 1903, Stockholm 1907

Zent:496-498

176 IL SEGRETO DI SUSANNA (Susannas hemlighet)

Munchen 1909, Stockholm 1911

Kob:1233-1235 Zent:S01-502

177 I GIOIELLI DELLA MADONNA (Madonnans juveler)

Berlin 1911, Stockholm 1913

Kob:1235-1239

ZANDONAI, Riccardo (1883-1944)

178 FRANCESCA DA RIMINI

Turin 1914, Stockholm 1937

Kob:1239-1243

\

179 I CAVALIERI DI EKEBU (Kavaljererna på Ekeby)

Milano 1925, Stockholm 1928

Sand III:133-146


TITELREGISTER

OBS att titlarna ordnats alfabetiskt efter första ordet

aven om detta ar best. eller obest. artikel.

Akdkszakcilld Herceg Vbra 9 Brudköpet 133

A masked ball 168 Butterfly 110

A midsummer night's dreqm 29 Backahasten 5

Abu Hassan 157

ASrikanskan 83 Carmen 18

Aida 171 Cavalleria rusticana 74

Albert Herring 26 Chovansjtjina 94

Alceste 49 Cosi fan tutte 89

Alcina 62

Alessandro Stradella 43

Alkestis 49

Almaviva (ossia l'inutile'

precauzione) 126

Amelea al ballo 78

Amelia geht zum Ball 78

Amelia goes to the ball 78

Amelia går på bal 78

Andrd Chenier 47

Andrea Chenier 47

Aniara 19

Arabella 139

Ariadne auf Naxos 137

Ariadne on Naxos 137

Ariadne på Naxos 137

Arnljot 104

Askepot 127

Askungen 127

Aufstieg und Fall der

Stadt Mahagonny 160

Bajadser 67

Barberaren i Sevilla 126

Bastien och Bastienne 84

Bastien nd Bastienne 84

Bohéme 108

Boris Godunov 93

Bortförelsen fra

seraillet 86

Bruden från Lammermoor 38

Das Herz 105

Das Mädchen aus dem

goldenen Westen 111 b .

Das Rheingold 151

De döda ögonen 4

De lystige koner fra

Windsor 96

Den flygande hollandaren 146

Den flyvende hollaender 146

Den kloge pige 100

Den solgte brud 133

Den stumma från Portici 7

Den stumme i P ortici 7

Den vilseförda 165

Der Bajazzo 67

Der Evangeliemann 66

Der fliegende Holländer 146

Der FreischUtz 158

Der Jahrmarkt von

Sorotschintzi 94

Der Konsul 80

Der Liebestrank 36

Der Mantel 113.

Der Posti.llion von Lonjumeau 1

Der Raub der Lukre tia 25

Der Rosenkavalier 136

Der Troubadour 166

Der Turke in Italien 125

Der Waffenschmied 72

Der Wildschutz 71


d

Det hemmelige aekteskab 32

Det hemliga giftermålet 32

Det hemliga äktenskapet 32

Dido and Aeneas 116

Dido och Aeneas 116

Die Afrikanerin 83

Qie entfurung aus dem

Serail 86

Die Favoritin 40

Die Frau ohne Schatten 138

Die Fursten Chowansky 94

Die Hochzeit des Figaros 87

Die Hugenotten 81

Die Kluge 100

Die Kronbraut 119

Die Liebesprobe 124

Die Macht des Schicksals 169

Die Perlenfischer 16

Die lustigen Weiber von

Windsor 96

Die Meistersanger von

NUrnberg 150

Die neugirige Frauen 175

Die Regimentstochter 39

Die Schule der Frauen 69

Die Stumme von Portici 7

Die Teufel von Loudun 101

Die toten Augen 4

Die Trojaner 15

Die Walkure 152

Die Weisse Dame 20

Die Welt auf dem Monde 56

Die verkaufte Braut 133

Die Zauberflöte 90

Djamileh 17

Djavlarna från Loudun 101

Doktor Faust 30

Don Carlos 170

Don Giovanni 88

Don Juan 88

Don Pasquale 41

Drömmen om Thérgse 174

Duke Bluebeard's castle 9

Ein Maskenball 168

Ein Sommernachtstraum 29

Eine Stunde Spanien 120

El retablo de Maese Pedro 42

Elektra 135

Elskovsdrikken 36

En liten hustyrann 103

En midsommarnattsdröm 29

En rucklares vag 140

En skaersommernatsdröm 29

En spansk visittimme 120

En sallsam historia 28

Enleveringen ur seraljen 86

Ernani 162

Eugen Onegin 143

Evangeliemannen 65

Fallen Woman 165

Falstaff 173

Fana1 6

Fangen 33

Faust 53

Fausts fördömmelse 14

Fidelio 10

Figaros bryllup 87

Figaros bröllop 87

Flickan från vilda vastern 111

Fra Diavolo 8

Francesca da Rimini 178

Fredlös 68

Friskytten 158

Fruentimmerskolen 69

Furst Igor 23

Furst Igor ' 23

Fången 33

Gianni Schicci 112

Gioconda 106

Guarany 52


Guillaume Tell 128 Jenufa 63

Götterdämmerung 154 Jevgenij Onegin 143

Judinnan 55

Hans Heiling 73 Kappan 113

Hans och Greta Katerina .Ismailova 132

Hen stepdaughter 63 Katja Kabanova 64

Herzog Blaubarts Burg 9 Katya Kabanova 64

Hertig Blåskaegs borg 9 Kavaljererna på Ekeby 179

Hjärtat 105 Knjaz Igor 23

Hoffrnanns Erzählungen 99 Konge for en dag 2

Hoffmanns eventyr 99

Hoffmanns aventyr 99

Hugenotterna 81,

I cavalieri di Ekeba 179

I g ioiello della madonna 177

I1 barbiere di Siviglia 126

I1 dissoluto punito (ossia

I1 don Giovanni) 88

I1 Guarany 52

I1 matrimonio segreto 32

I1 mondo della luna 56

I1 prigioniero 334, :.

I1 segreto di Susanna 176

I1 tabarro 113

I1 trovatore 166

I1 turko in Italia 125

Idomeneo 85

Iphigenio auf Tauris 51

Iphigbnie en Aulide 50

Iphigénie en Tauride 51

Iphigenia i Au1i.s 50

Iphigenia på Tauris 51

Jaegerbruden 158

Jeanne dlArc au bocher 58

Jeanne d'arc på bålet 58

Jevgenij Onjiegin 143

Johanna auf dem

Scheiterhaufen 58

JejX pastorkyxa 63

Konsuln 80

Konung för en dag 2

Kovantsjina 94

Kvinden uden skygge 138

Karlek på prov 124

Kärleksdrycken 36

Königskinder 60

L'africaine 83

L'elisir d'amore 36

L'heure espagnol 120

L'incoronazione di Poppea 92

La bohéme 108

La cenerentola 127

La clemenza di Tito 91

La dame blance 20

La damnation de Faust 14

La fanciulla del West 111

La favorita 40

La fille du régiment 39

La forza del destin0 169

La Gioconda 106

La juive 55

La rnuette de Portici 7

La pietra del paragone 124

La serva padrona 103

La traviata 165

Lady Macbeth fra Minsk 132

Lady Macbeth mjenskago

rnjezda 132

Lady Macbeth of Mtsensk 132


Lakmé35

Lastens vej 140

Lavlandet 3

Le donne curiose 175

Le nozze di Figaro 87

Le postillon de Lonjumeau 1

Le prophéte 82

Leonora 40

Leonore 10

Les contes dlHoffmann 99

Les huguenots 81

Les pGcheurs de perles 16

Les troyens 15

Let's make an opera 27

Lille Petters resa till

månen 130

Livet på månen 56

Lohengrin 148

Louise 31

Lucia di Lammermoor 38

Lucie 38

Lucretia 25

Lucrezia Borgia 37

Lulu 13

Lycksalighetens ö 123

Macbeth 163

Madam Butterfly 110

Madama Butterfly 110

Madame Butterfly 110

Madonnans juveler 177

Mahagonny 160

Majgreven 26

Manon 75

Manon Lescaut 107

Manteln 113

Margarete 53

Marknaden i S orotjintsij 95

Marouf 117

Martha 44

Maskarade 98

Maskeballet 168

I

Maskerad 98

Maskeradbalen 168

Mathias the painter 57

Mathis der Mahler 57

Mediet 79

Mefistofeles 21

Meister Pedros Puppenspiel 42

Mestersangerne 150

Mignin 142

Moses and Aron 131

Moses och Aron 131

Moses und Aron 131

Muntra fruarna i Windsor 96

Myrtokle 4

Master Pedros marionetter 42

Mastersångarna i NUrnberg 150

Nabucco 161

Nabucodonosor 161

Nebukadnessar 161

Nero 22

Nerone 22

Niebelungens ring se

1) Rhenguldet 151

2) Valkyrian 152

3) Siegfried 153

4) Ragnarök 154

Norma 11

Nyfikna fruar 175

Oberon 156

Orfeo ed Euridice 48

Orfeus och Eurydike 48

Otello 172

Pagliacci 67

Pajazzo 67

Parsifal 155

Pelléas et Melisande 34

Pelléas och ili isande 34

Pelléas og Melisande 34

Pelldas und Melisamde 34


Perlefiskerne 16

Peter Grimer 24

Peterschens Mondfahrt 130

Pigen fra vesten 111

Pikovaja dama 144

Poppeas kröning 92

Porgy and Bess 46

Porgy och Bess 46

Postillonen i Lonjumeau 1

Prince Igor 23

Prodaná Nevestá 133

Profeten 82

På Sicilien 74

Parlfiskarna 16

Ragnarok 154

Ragnarök 154

Raskolnikoff 141

Regementets dotter 39

Regimentets datter 39

Rhenguldet 151

Rhinguldet 151

Riders to the sea 156

Riddar Blåskaggs borg 9

Rienzi 145

Rigoletto 164

Ringen se

Niebelungens ring

Rice and fall of the city

of Mahagonny 160

Rodelinde 61

Romeo and Juliet 54

Romeo et Julia 54

Romeo och Julia 54

Rosenkavaljeren 136

Rucklarens vag 140

Rustic chivalry 74

Sadko 121

Salome 134

Samson et Dalila 129

Samson og Dalila 1291

Saul och David 97

Saul og David 97

Schvester Angelica 114

Senoritans visittimme 120

S i j'etais roi 2

Siegfried 153

Sigfrid 153

Simon Boccanegra 167

Simson och Delila 129

Singoalla 45

Sister Angelica 114

Skaebnes rnagt 169

Skruen strammes 28

Sorotjinskaja jarmarka 95

Bpader dam 144

Spanska timmen 120

Staden Mahagonnys uppgång

och fall 160

Suor Angelica 114

Susannas hemlighet 176

Susannas secret 176

Syster Angelica 114

Tannhauser 147

Testamentet 65

Thafs 77

The abduction from

the seraglio 86

The african maid 83

The bartered bride 133

The beggar's opera 102

The bohemians 108

The clemency of Tito 91

The cloak 113

The coachman of Longjumeau 1

The consul 80

The damnation of Faust 14

The devils of Loudun 101

The dumb. g$iS of 'Port%e& '7

The elexir of iove 36

The fair at Sorochintsy 95

The favourite 38


The force of destiny 169 Tosca 109

The flying dutchman 146 Traviata 165

The gir1 of the golden west 111 Tristan och Isolde 149

The jewels of the madonna 177 Tristan und Isolde 149

The jewers 55 Trojanerna 15

The Khovansky Rising 94 Trollflöjten 90

The knight of the rose 136 Trubaduren 166

The lowlands 3 Trylleflöjten 90

The magic flute 90 Tsar and carpenter 70

The maidservant turned Tsar och timmerman 70

mistress 103 Tsarbruden 122

The Makropulos affair 65 Tsarskij njevesta 122

The marriade of Figaro 87 Turken i I talien 125

The mastersingers of Twilight of the gods 154

Ntiremberg 150

The medium 79 Un ballo in maschera 168

The merry wives of

Windsor 96 Valkyrian 152

The perl fishers 16 Valkyrien 152

The Poacher 71 Vapensmeden T2

The rake's progress 140 Vec Macropulos 65

The rape of Lucretia 25 Wenn ich König Wär 2

The Rhine gold 151 Werther 76

The spanish hour 120 Vi gör en opera 27

The sfrolling players 67 Wilhelm Tell 128

The tales of Hoffmann 99 Vita frun 20

The Trojans 15 Wozzeck 12

The troubadour 166 Våbensmeden 72

The Turk in Italy 125 Värdshuset i Terracina 8

The turn of the screw 28 Värmlänningarna 118

The valkyrie 152 Zar und Zimmerman 70

The white lady 20

Tiefland 3 Aktenskapsskolan 69

Tiggar'ns opera 102

Titus 91 Ödets makt 169

Tjuvskytten 71

Tjänstepigan husbondfru 103


' lit:

.

. , . . .

. < -

I I l

,. ,

*,

, - ,. ..,

, lB-"c+.&w;*

2. :C 'ip!#&@** **

, 'W @&& .

' f ~

, ; l & . . , .. l -

I I I. ..

,arrci,

'.

b.qip&**fq& . A

.$&flt*

. . ,%,

,l - l l

, L .

' 1 ... I. I

p@&+*a J 6,

w&

,@+&&gi& M;' $*;&#i, . :bd

,t.& , . , . ,.. , ~ .b n :i.~j-, -p+~,

,,. ~ ~ f i ~ ~ I bh C i . qIIIIQtCra

~ ~ ~ ~

.- ,.,

Iii&&YSr,;

C -

.. . . . .. -

&.dbi++: : , . # I ~ , r t t ~ l z =, ~ B ~ d p . ~ ~ - .. , - ,&d*; . . .-. A, ~

'bW$fi$*& ,&j @p#.&. a;pK#,,#& rl;w -u $$p&,

: I ..I. . . - . . . . . . .. .. -. . . . . , . .. . . .. . . X . .-I . .- ' ' 'i, ",

. < . . l

. .w$ ' , . , N,#*rJ

1 . ., . ,b. , . 8 yrvar - i ...,.. :o* *...* d., ...- . . . .L-L.'. * - .Uwe n

s , . - ., ', ii'

. ~ r***JrT$. ,M,

.' .~

***-m *&+k

*-#k&& . '

< r . . .- . i i s.. .-. .i ' 1 ,. , L-1- I . .

i.. ".-.b

- i .. " - a ,

l

l . ,, ,

. , ..l

- .

I

* il3 .; . .

1.

I. . ' I'.

I

' Il -

' i . l .

l I

.:

I

'


BADA – BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV

Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid

Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen

mellan åren 1974 och 1996.

Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har

använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick.

De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA),

som är högskolans system för digital publicering. http://bada.hb.se

Upphovsrätten tillhör författarna.

Publiceringsår i BADA: 2012

More magazines by this user
Similar magazines