Tävlingsprogram för Tornbaggen 2 - Norrköpings kommun

norrkoping.se

Tävlingsprogram för Tornbaggen 2 - Norrköpings kommun

Markanvisningstävling

för Tornbaggen 2

inom Rambodal, Norrköpings kommun


Markanvisningstävling för Tornbaggen 2

INLEDNING

Norrköpings kommun inbjuder till markanvisningstävling

för Tornbaggen 2 inom Rambodal. Med hjälp

av tävlingskriterierna markpris och energianvändning

vid uppvärmning kommer en byggherre att väljas för

tecknande av exploateringsavtal och försäljning.

Fastigheten är cirka 8 600 kvadratmeter och detaljplanerad

för radhus och/eller kedjehus.

Fastigheten ligger cirka 4 km sydost om Norrköpings

centrum. Fastigheten gränsar i söder mot Rapsgatan,

i öster mot förskolan inom Tornbaggen 3 samt i norr

och väster mot naturmark som detaljplanerats såsom

allmän plats.

TÄVLINGSUPPGIFTEN

Företag som önskar delta i markanvisningstävlingen

ska senast den 8 februari 2012 ha inkommit med ett

tävlingsbidrag innehållandes följande:

- Offererat pris för köp av fastigheten

- Information om de hus man avser uppföra

- Enkel skiss över hus och gators placering

- Information om energiåtgång för uppvärmning

- Ekonomisk information om företaget

UTVÄRDERINGSKRITERIER

Föreslagen bebyggelse ska stämma överens med

detaljplanen och de förutsättningar som preciseras i

2

detta dokument. Företag måste också kunna styrka

ekonomisk förmåga och stabilitet. Under förutsättning

att dessa krav är uppfyllda utses en vinnare baserat på

kriterierna markpris samt energi för uppvärmning.

Markpris

Kriteriet markpris avser det totala priset för fastigheten

Tornbaggen 2 som företaget är beredd att betala. Ingen

gatukostnadsersättning kommer att tas ut för allmän

gata. Köparen bekostar väg inom kvartersmark samt

uppdelning av fastigheten i önskat antal styckningslotter.

Eventuella tillkommande utredningar och

anläggningar inom kvartersmark bekostas av köparen.

Energi för uppvärmning

Bostadshusen ska uppfylla Boverkets nya riktlinjer,

BFS 2011:26, BBR 19. Tävlingsbidragen ska innehålla

information om vilket uppvärmningssätt som

avses användas (elvärme/annat än elvärme), husens

energianvändning för uppvärmning, samt husens

genomsnittliga värmegenomgångskoefficient.

I bedömningen får förslag som underskrider riktlinjerna

ett procentuellt påslag på offererat markpris med

10 respektive 30 procent, beroende på hur mycket

under BBR:s riktlinjer förslaget placerar sig.

För utförlig genomgång av av energikriteriet, se

dokumentet “Energikriterier för Tornbaggen 2 ” på

tävlingssidan www.norrkoping.se/marktilldelning.

Flygfoto över Tornbaggen 2 med omgivning. Fastighetens placering och ungefärliga storlek är inringad på bilden.


INLÄMNING AV TÄVLINGSFÖRSLAG

Tävlingsbidrag ska vara Norrköpings kommun tillhanda

senast den 8 februari klockan 12.00. De kan

lämnas i Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 eller

skickas via post till:

Norrköpings kommun

Stadsbyggnadskontoret

Mark och exploatering

ATT: Jonas Sivervik

601 81 Norrköping

Bidrag ska lämnas i förseglat kuvert och märkas med

“Markanvisningstävling Tornbaggen 2”. Öppning

av kuvert med tävlingsbidrag kommer att ske den 9

februari 2012.

OM FASTIGHETEN

Marken inom fastigheten lutar mot sydväst. Nivåskillnaden

inom fastigheten är cirka 8 meter. Marken har

tidigare utgjort åker/betesmark.

VÄG INOM KVARTERSMARK

Väg inom kvartersmarken ska utformas enligt detaljplanekartans

principsektion: 5 meter bred väg samt

1,5 meter bred körbar yta på vardera sidan vars

markbeläggning ska vara genomsläpplig. Avstånd

från körbara ytan till huvudbyggnad ska vara 6 meter.

Avvikelser får förekomma där det endast finns hus på

en sida av vägen.

Infart till fastigheten ska ske via befintlig infartsväg

till förskolan inom Tornbaggen 3. Trafiksäkerhetshöjande

åtgärder kan komma att krävas i den

Fastighetskarta med Tornbaggen 2 markerad

© Norrköpings Kommun, © Lantmäteriet

Markanvisningstävling för Tornbaggen 2

gemensamma delen av vägen. Köparen av Tornbaggen

2 bekostar detta.

Den gemensamma kvartersvägen ska förvaltas

gemensamt av ägarna till Tornbaggen 2 och 3 och

drift skötsel och underhåll ska bekostas av dessa

ägare enligt de andelstal som beslutas i lantmäteriförrättning

för bildande av gemensamhetsanläggning

etc. som kommunen ansöker om och bekostar.

Avstyckas fastigheter från Tornbaggen 2 ska andelstal

även fördelas till dessa fastigheter.

Illustration på hur ny väg kan angöra befintlig infartsväg till skolan.

Ny väg inom Tornbaggen 2 ska byggas av köparen

och förvaltas gemensamt av de boende inom denna

fastighet. Väg inkl. vändplan utformas enligt detaljplanen

samt enligt Tekniska kontorets standardkrav

Utmed Rapsgatan har byggts en allmän gång- och

cykelväg vilken delvis är belägen inom fastigheten

Tornbaggen 2. Servitutsrätt för bibehållande av gång-

och cykelvägen kommer att bildas vid lantmäteriförrättning

enligt ovan.

Köparen är skyldig att anpassa byggande inom kvarteret

till den anlagda gång- och cykelvägen.

DETALJPLAN

Detaljplanen anger att marken får bebyggas med

bostäder i högst 2 våningar. Radhus eller kedjehus får

byggas.

Minsta fastighetsstorlek/tomtstorlek är 250 kvm för

radhus och 400 kvm för kedjehus. Största byggnadsarea

är 50% av tomtens storlek för radhusets huvudbyggnad

och 30% av tomtens storlek för kedjehusets

3


Markanvisningstävling för Tornbaggen 2

huvudbyggnad samt 40 kvm per fastighet för komplementbyggnader.

Komplementbyggnad får uppföras i

högst en våning. Huslängorna ska placeras i höjdkurvornas

riktning och anpassas till befintlig terräng.

Färdigt golv i husen ska vara minst 500 mm över

gatunivå vid hus 6 meter från tomtgräns och minst

670 mm över gatunivå vid hus 8 meter från tomtgräns.

VATTEN OCH AVLOPP

Anslutningspunkt för fastigheten till det allmänna

vatten- och avloppsledningsnätet finns upprättad i

Rapsgatan. Anslutningsavgift för anslutning av fastigheter

erläggs av köparen till Norrköping Vatten AB

i enlighet med gällande taxa och bestämmelser (f.n. är

anläggningsavgiften för anslutning av ett småhus till

va-nätet: 138 120 kr).

Norrköping Vatten AB svarar för utbyggnad av valedningar

inom Tornbaggen 2 under förutsättning att

denna fastigheten ska indelas i separata småhusfastigheter.

Norrköping Vatten AB kommer därvid att

äga ledningarna fram till tomtgräns för respektive

bildad småhusfastighet. Ledningsrätt för ledningarnas

bibehållande etc. kommer att bildas vid lantmäteriförrättning

enligt ovan. Vid planeringen av bebyggelse

och väg inom Tornbaggen 2 är köparen skyldig

samråda med Norrköping Vatten AB och därvid ta

hänsyn till ledningarnas placering. Köparen är även

skyldig samordna projektering och utbyggnad av hus

och väg med projektering och utbyggnad av vatten-

och avloppsledningar.

Dagvatten ska fördröjas innan det släpps ut i det

kommunala dagvattennätet. Dagvatten från tak och

hårdgjorda ytor ska avledas ovan mark ut över infiltrationsytor.

STADSBYGGNADSKONTORET

Förvaltningshuset Rosen

Trädgårdsgatan 21

601 81 Norrköping

Tel: 011-15 00 00

www.norrkoping.se

4

FJÄRRVÄRME

Fjärrvärme finns utbyggt inom Rambodal. Om

köparen avser nyttja fjärrvärmen svarar köparen själv

för att träffa överenskommelse med E.on värme AB

om utbyggnad av fjärrvärme inom Tornbaggen 2.

ARKEOLOGI

Arkeologiska undersökningar har genomförts inom

fastigheterna Tornbaggen 2 och 3. De områden som

bedömts som arkeologiskt intressant har genomgått

slutlig arkeologisk undersökning under 2008, vilket

innebär att länsstyrelsen lämnat tillstånd för vidare

exploatering inom dessa områden.

GEOTEKNIK

En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts.

Generellt gäller att jordens översta skikt består av

cirka 0,3 meter lerig matjord. Under ytlagret följer

ett upp till 4 meter tjockt lager av lera på sand, silt

och grövre material på berg. Bergytan bedöms ligga

mellan 5 och 17 meter under markytan. Grundläggning

av byggnader kunna ske med kantförstyvad bottenplatta

alternativt längsgående sulor på naturlig fast

jord eller på packad fyllning på naturlig fast jord efter

att eventuell mulljord schaktats av.

FRÅGOR OCH TÄVLINGSUNDERLAG

Tävlingsunderlag och relevanta utredningar kommer

att publiceras på tävlingssidan för Tornbaggen 2, på

adressen www.norrkoping.se/marktilldelning.

Frågor under tävlingens gång ska skickas till epost

marktilldelning@norrkoping.se. Frågor och svar

kommer anonymt att publiceras på tävlingssidan.

More magazines by this user
Similar magazines