ICD 10

edu.ofa.ki.se

ICD 10

KSH97 Sida 1 (191)

KSH97

Kod Benämning

A000 Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar cholerae

A001 Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar el tor

A009 Kolera, ospecificerad

A010 Tyfoidfeber

A011 Paratyfoidfeber A

A012 Paratyfoidfeber B

A013 Paratyfoidfeber C

A014 Paratyfoidfeber, ospecificerad

A020 Salmonellaenterit

A021 Salmonellaseptikemi

A022 Lokaliserade salmonellainfektioner

A028 Andra specificerade salmonellainfektioner

A029 Andra salmonellainfektioner, ospecificerade

A030 Shigella dysenteriae

A031 Shigella flexneri

A032 Shigella boydii

A033 Shigella sonnei

A038 Annan specificerad shigellos

A039 Shigellos, ospecificerad

A040 Infektion med tarmpatogena Escherichia coli-bakterier

A041 Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier

A042 Infektion med tarminvasiva Escherichia coli-bakterier

A043 Infektion med tarmhemorragiska Escherichia coli-bakterier

A044 Annan tarminfektion med Escherichia coli

A045 Enterit orsakad av Campylobacter

A046 Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica

A047 Enterokolit orsakad av Clostridium difficile

A048 Andra specificerade bakteriella tarminfektioner

A049 Bakteriell tarminfektion, ospecificerad

A050 Matförgiftning orsakad av stafylokocker

A051 Botulism

A052 Matförgiftning orsakad av Clostridium perfringens

A053 Matförgiftning orsakad av Vibrio parahaemolyticus

A054 Matförgiftning orsakad av Bacillus cereus

A058 Andra specificerade matförgiftningar orsakade av bakterier

A059 Matförgiftning orsakad av bakterier, ospecificerad

A060 Akut amöbadysenteri

A061 Kronisk intestinal amöbainfektion

A062 Kolit orsakad av amöba

A063 Amöbom i tarmen

A064 Leverabscess orsakad av amöba

A065 Lungabscess orsakad av amöba

A066 Hjärnabscess orsakad av amöba

A067 Sårbildning i huden orsakad av amöba

A068 Amöbainfektion med annan lokalisation

A069 Amöbainfektion, ospecificerad

A070 Balantidiasis

A071 Giardiasis

A072 Infektion orsakad av Cryptosporidium

A073 Isosporiasis

A078 Andra specificerade tarmsjukdomar orsakade av protozoer

A079 Protozosjukdom i tarmen, ospecificerad

A080 Enterit orsakad av rotavirus

A081 Akut gastroenteropati orsakad av Norwalk-faktor

A082 Enterit orsakad av adenovirus

A083 Enterit orsakad av annat specificerat virus

A083A Coxsackievirus-enterit

A083B Echovirus-enterit

A083W Enterit orsakad av annat specificerat virus

A084 Enterit orsakad av icke specificerat virus

A085 Andra specificerade tarminfektioner


KSH97 Sida 2 (191)

Kod Benämning

A099 Diarré och mag-tarmsjukdom där infektiös orsak förmodas

A150 Lungtuberkulos, verifierad med mikroskopisk sputumundersökning, med eller utan

odling

A151 Lungtuberkulos, verifierad endast med odling

A152 Lungtuberkulos, verifierad histologiskt

A153 Lungtuberkulos, verifierad med icke angiven metod

A154 Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, verifierad bakteriologiskt och histologiskt

A155 Tuberkulos i larynx, trakea och bronker, verifierad bakteriologiskt och histologiskt

A156 Tuberkulös pleurit, verifierad bakteriologiskt och histologiskt

A157 Primär tuberkulos i andningsorganen, verifierad bakteriologiskt och histologiskt

A158 Annan tuberkulos i andningsorganen, verifierad bakteriologiskt och histologiskt

A159 Tuberkulos i andningsorganen, ospecificerad, verifierad bakteriologiskt och histologiskt

A160 Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd

A161 Lungtuberkulos, bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd

A162 Lungtuberkulos, utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation

A163 Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk

verifikation

A164 Tuberkulos i larynx, trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk

verifikation

A165 Tuberkulös pleurit utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation

A167 Primär tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk

verifikation

A168 Annan tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk

verifikation

A169 Tuberkulos i icke specificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller

histologisk verifikation

A170 Tuberkulös meningit

A171 Meningealt tuberkulom

A178 Annan tuberkulos i nervsystemet

A179 Tuberkulos i nervsystemet, ospecificerad

A180 Tuberkulos i skelettet och lederna

A181 Tuberkulos i urin- och könsorganen

A182 Tuberkulös perifer lymfadenopati

A183 Tuberkulos i tarmarna, peritoneum och mesenterialkörtlarna

A184 Tuberkulos i hud och subkutan vävnad

A184C Lupus vulgaris UNS

A184D Scrofuloderma

A184E Tuberkulöst erythema induratum

A184F Tuberkulöst erythema nodosum

A184G Tuberkulöst hudsår

A184H Tuberculosis verrucosa cutis

A184J Acne scrofulosorum

A184K Lichen scrofulosorum

A184L Papulonekrotisk tuberkulid

A184X Tuberkulos i hud och subkutan vävnad, ospecificerad

A185 Tuberkulos i öga

A186 Tuberkulos i öra

A187 Tuberkulos i binjurar

A188 Tuberkulos i andra specificerade organ

A190 Akut miliartuberkulos, en enda specificerad lokalisation

A191 Akut miliartuberkulos, flera lokalisationer

A192 Icke specificerad akut miliartuberkulos

A198 Annan miliartuberkulos

A199 Miliartuberkulos, ospecificerad

A200 Böldpest

A201 Cellulokutan pest

A202 Lungpest

A203 Meningit av Yersinia pestis

A207 Pestseptikemi

A208 Andra specificerade pestformer

A209 Pest, ospecificerad

A210 Ulceroglandulär tularemi

A211 Okuloglandulär tularemi


KSH97 Sida 3 (191)

Kod Benämning

A212 Pulmonell tularemi

A213 Gastrointestinal tularemi

A217 Generaliserad tularemi

A218 Andra specificerade tularemiformer

A219 Tularemi, ospecificerad

A220 Kutan antrax

A221 Pulmonell antrax

A222 Gastrointestinal antrax

A227 Antraxseptikemi

A228 Andra specificerade antraxformer

A229 Antrax, ospecificerad

A230 Brucellos orsakad av Brucella melitensis

A231 Brucellos orsakad av Brucella abortus

A232 Brucellos orsakad av Brucella suis

A233 Brucellos orsakad av Brucella canis

A238 Annan specificerad brucellos

A239 Brucellos, ospecificerad

A240 Rots

A241 Akut och fulminant melioidos

A242 Subakut och kronisk melioidos

A243 Annan specificerad melioidos

A244 Melioidos, ospecificerad

A250 Spirillos

A251 Streptobacillos

A259 Råttbettsfeber, ospecificerad

A260 Kutan erysipeloid

A267 Erysipelothrix-septikemi

A268 Andra specificerade former av erysipeloid

A269 Erysipeloid, ospecificerad

A270 Leptospirosis icterohaemorrhagica

A278 Andra specificerade former av leptospiros

A279 Leptospiros, ospecificerad

A280 Pasteurellos

A281 Cat-scratch-feber

A282 Extraintestinal yersinios

A288 Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes

A289 Djurburen bakteriesjukdom, ospecificerad

A300 Obestämbar lepra

A301 Tuberkuloid lepra

A302 Borderline-tuberkuloid lepra

A303 Borderline-lepra

A304 Borderline-lepromatös lepra

A305 Lepromatös lepra

A308 Andra specificerade former av lepra

A309 Lepra, ospecificerad

A310 Mykobakteriell lungaffektion

A311 Mykobakteriell hudaffektion

A318 Andra specificerade mykobakteriella infektioner

A319 Mykobakteriell infektion, ospecificerad

A320 Hudlisterios

A321 Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria

A327 Septikemi orsakad av Listeria

A328 Andra former av listerios

A329 Listerios, ospecificerad

A339 Stelkramp hos nyfödd

A349 Obstetrisk stelkramp

A359 Annan stelkramp

A360 Svalgdifteri

A361 Difteri i nasofarynx

A362 Larynxdifteri

A363 Difteri i hud

A368 Andra former av difteri

A369 Difteri, ospecificerad

A370 Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis


KSH97 Sida 4 (191)

Kod Benämning

A371 Kikhosta orsakad av Bordetella parapertussis

A378 Kikhosta orsakad av andra specificerade bordetellaarter

A379 Kikhosta, ospecificerad

A389 Scharlakansfeber

A390 Meningokockmeningit

A391 Waterhouse-Friderichsens syndrom

A392 Akut meningokockemi

A393 Kronisk meningokockemi

A394 Meningokockemi, ospecificerad

A395 Hjärtsjukdom orsakad av meningokocker

A398 Andra meningokockinfektioner

A399 Meningokockinfektion, ospecificerad

A400 Septikemi orsakad av streptokocker grupp A

A401 Septikemi orsakad av streptokocker grupp B

A402 Septikemi orsakad av streptokocker grupp D

A403 Septikemi orsakad av Streptococcus pneumoniae

A408 Annan specificerad streptokockseptikemi

A409 Streptokockseptikemi, ospecificerad

A410 Septikemi orsakad av Staphylococcus aureus

A411 Septikemi orsakad av annan specificerad stafylokock

A412 Septikemi orsakad av icke specificerad stafylokock

A413 Septikemi orsakad av Haemophilus influenzae

A414 Septikemi orsakad av anaeroba bakterier

A415 Septikemi orsakad av andra gramnegativa organismer

A418 Andra specificerade septikemier

A419 Septikemi, ospecificerad

A420 Pulmonell aktinomykos

A421 Abdominell aktinomykos

A422 Cervikofacial aktinomykos

A427 Aktinomykotisk septikemi

A428 Andra specificerade former av aktinomykos

A429 Aktinomykos, ospecificerad

A430 Pulmonell nokardios

A431 Kutan nokardios

A438 Andra specificerade former av nokardios

A439 Nokardios, ospecificerad

A440 Systemisk bartonellos

A441 Kutan och mukokutan bartonellos

A448 Andra specificerade former av bartonellos

A449 Bartonellos, ospecificerad

A469 Rosfeber

A480 Gasgangrän

A481 Legionärsjuka

A482 Icke-pneumonisk legionärsjuka

A483 Toxic shock syndrome

A484 Brasiliansk purpurafeber

A488 Andra specificerade bakteriesjukdomar

A488A Trichomycosis axillaris

A488B Rinosklerom

A488W Andra specificerade bakteriesjukdomar

A490 Stafylokockinfektion, ospecificerad

A491 Streptokockinfektion, ospecificerad

A491A Pneumokockinfektion UNS

A491W Streptokocker UNS

A492 Haemophilus influenzae-infektion, ospecificerad

A493 Mykoplasmainfektion, ospecificerad

A498 Infektion med andra bakterier, ospecificerad lokalisation

A498A E coli-infektion UNS

A498W Infektion orsakad av annan specificerad bakterie

A499 Bakterieinfektion, ospecificerad

A500 Tidig medfödd syfilis med symtom

A501 Tidig medfödd latent syfilis

A502 Icke specificerad tidig medfödd syfilis

A503 Sen medfödd syfilitisk okulopati

A504 Sen medfödd neurosyfilis


KSH97 Sida 5 (191)

Kod Benämning

A505 Annan sen medfödd syfilis med symtom

A506 Sen medfödd latent syfilis

A507 Icke specificerad sen medfödd syfilis

A509 Medfödd syfilis, ospecificerad

A510 Primär genital syfilis

A511 Primär anal syfilis

A512 Primär syfilis med andra lokalisationer

A513 Sekundär syfilis i hud och slemhinnor

A513A Condyloma latum

A513B Syfilitisk (sekundär) alopeci

A513C Syfilitisk leukoderma

A513X Sekundär syfilis i hud och slemhinnor, ospecificerad

A514 Annan sekundär syfilis

A515 Tidig latent syfilis

A519 Tidig syfilis, ospecificerad

A520 Kardiovaskulär syfilis

A521 Symtomatisk neurosyfilis

A522 Asymtomatisk neurosyfilis

A523 Neurosyfilis, ospecificerad

A527 Annan symtomatisk sen syfilis

A528 Sen latent syfilis

A529 Sen syfilis, ospecificerad

A530 Latent syfilis, ej specificerad som tidig eller sen

A539 Syfilis ospecificerad

A540 Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala

eller accessoriska körtlar

A540A Gonokockcervicit UNS

A540C Gonokockuretrit UNS

A540D Gonokockvulvovaginit UNS

A540E Gonokockbalanit (akut) (kronisk)

A540F Gonokockorsakad lymfangit i penis

A540X Gonokockinfektion i könsorgan och nedre urinvägar utan abscess, ospecificerad

A541 Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala

och accessoriska körtlar

A542 Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen

A543 Gonokockinfektion i ögat

A544 Gonokockinfektion i muskuloskeletala systemet

A545 Gonokockfaryngit

A546 Gonokockinfektion i anus och rektum

A548 Andra gonokockinfektioner

A549 Gonokockinfektion, ospecificerad

A559 Lymfogranulom orsakat av klamydia

A560 Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen

A560A Klamydiacervicit

A560C Klamydiauretrit

A560D Klamydiavulvovaginit

A560X Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen, ospecificerad

A561 Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan

A562 Klamydiainfektion i urin- och könsorganen, ospecificerad

A563 Klamydiainfektion i anus och rektum

A564 Klamydiainfektion i svalget

A568 Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer

A579 Chankroid

A589 Granuloma inguinale

A590 Urogenital trikomonasinfektion

A598 Trikomonasinfektion med andra lokalisationer

A599 Trikomonasinfektion, ospecificerad

A600 Urogenital infektion med herpes simplex-virus

A601 Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum

A609 Anogenital infektion med herpes simplex-virus

A630 Condyloma acuminatum

A630A Spetsiga kondylom

A630B Platta kondylom

A630X Kondylom, ospecificerade

A638 Andra specificerade huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar


KSH97 Sida 6 (191)

Kod Benämning

A649 Icke specificerad sexuellt överförd sjukdom

A659 Icke venerisk syfilis

A660 Primärlesioner vid yaws

A661 Multipla papillom och wet crab yaws

A662 Andra tidiga hudlesioner vid yaws

A663 Hyperkeratos vid yaws

A664 Gumma och sår vid yaws

A665 Gangosa

A666 Ben- och ledlesioner vid yaws

A667 Andra manifestationer vid yaws

A668 Latent yaws

A669 Yaws, ospecificerad

A670 Primära lesioner vid pinta

A671 Intermediära lesioner vid pinta

A672 Sena lesioner vid pinta

A673 Blandade lesioner vid pinta

A679 Pinta, ospecificerad

A680 Återfallsfeber överförd av löss

A681 Återfallsfeber överförd av fästingar

A689 Återfallsfeber, ospecificerad

A690 Nekrotiserande ulcerös stomatit

A691 Andra Vincent-infektioner

A692 Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi

A698 Andra specificerade spiroketinfektioner

A699 Spiroketinfektion, ospecificerad

A709 Infektion orsakad av Chlamydia psittaci

A710 Trakom i tidigt stadium

A711 Trakom i aktivt skede

A719 Trakom, ospecificerad

A740 Klamydiakonjunktivit

A748 Andra specificerade klamydiainfektioner

A749 Klamydiainfektion, ospecificerad

A750 Epidemisk fläcktyfus orsakad av Rickettsia prowazekii

A751 Fläcktyfus med återuppblossande

A752 Fläcktyfus orsakad av Rickettsia typhi

A753 Fläcktyfus orsakad av Rickettsia tsutsugamushi

A759 Fläcktyfus, ospecificerad

A770 Fläckfeber orsakad av Rickettsia rickettsii

A771 Fläckfeber orsakad av Rickettsia conorii

A772 Fläckfeber orsakad av Rickettsia sibirica

A773 Fläckfeber orsakad av Rickettsia australis

A778 Annan specificerad fläckfeber

A779 Fläckfeber, ospecificerad

A789 Q-feber

A790 Skyttegravsfeber

A791 Rickettsia-koppor orsakade av Rickettsia akari

A798 Andra specificerade rickettsiasjukdomar

A799 Rickettsiasjukdom, ospecificerad

A800 Akut polio med förlamningar orsakad av poliovaccinvirus

A801 Akut polio med förlamningar orsakad av vilt importerat virus

A802 Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus

A803 Akut polio med förlamningar, annan och ospecificerad

A804 Akut polio utan förlamningar

A809 Akut polio, ospecificerad

A810 Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

A811 Subakut skleroserande panencefalit

A812 Progressiv multifokal leukoencefalopati

A818 Andra atypiska virusinfektioner i centrala nervsystemet

A819 Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet, ospecificerad

A820 Rabies, sylvatisk form

A821 Rabies, urban form

A829 Rabies, ospecificerad

A830 Japansk encefalit

A831 Western equine encephalitis

A832 Eastern equine encephalitis


KSH97 Sida 7 (191)

Kod Benämning

A833 St Louis encephalitis

A834 Australian encephalitis

A835 California encephalitis

A836 Rocio-virusencefalit

A838 Annan specificerad virusencefalit överförd av myggor

A839 Virusencefalit överförd av myggor, ospecificerad

A840 Fjärranösternencefalit överförd av fästingar

A841 Centraleuropeisk encefalit överförd av fästingar

A848 Annan specificerad virusencefalit överförd av fästingar

A849 Virusencefalit överförd av fästingar, ospecificerad

A850 Enteroviral encefalit

A851 Adenoviral encefalit

A852 Virusencefalit överförd av leddjur, ospecificerad

A858 Andra specificerade virusencefaliter

A869 Icke specificerad virusencefalit

A870 Meningit orsakad av enterovirus

A870A Meningit av Coxsackievirus

A870B Meningit av Echovirus

A870W Meningit orsakad av annat specificerat enterovirus

A871 Meningit orsakad av adenovirus

A872 Lymfocytär koriomeningit

A878 Andra specificerade virusmeningiter

A879 Virusmeningit, ospecificerad

A880 Enteroviral exanthematous fever

A881 Epidemisk vertigo

A888 Andra specificerade virusinfektioner i centrala nervsystemet

A899 Icke specificerad virusinfektion i centrala nervsystemet

A909 Denguefeber

A919 Hemorragisk denguefeber

A920 Chikungunya-virussjukdom

A921 O'nyong-nyong-feber

A922 Venezuelan equine encephalitis

A923 West Nile fever

A924 Rift Valley fever

A928 Andra specificerade febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor

A929 Febersjukdom orsakad av virus överförd av myggor, ospecificerad

A930 Oropouche-virussjukdom

A931 Sandflugefeber

A932 Colorado-fästingfeber

A938 Andra specificerade virusfebersjukdomar överförda av leddjur

A949 Icke specificerad febersjukdom orsakad av virus överfört av leddjur

A950 Gula febern, sylvatisk form

A951 Gula febern, urban form

A959 Gula febern, ospecificerad

A960 Hemorragisk junin-virusfeber

A961 Machupo hemorragisk feber

A962 Lassa-feber

A968 Andra specificerade arenavirala hemorragiska febrar

A969 Arenaviral hemorragisk feber, ospecificerad

A980 Centralasiatisk hemorragisk feber

A981 Omskfeber

A982 Kyasanur Forest disease

A983 Marburgfeber

A984 Ebolafeber

A985 Hemorragisk feber med njurpåverkan

A988 Andra specificerade virala hemorragiska febersjukdomar

A999 Icke specificerad hemorragisk febersjukdom orsakad av virus

B000 Eczema herpeticum

B001 Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus

B001A Herpes labialis

B001B Herpes facialis

B001X Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus, ospecificerad

B002 Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus

B003 Meningit orsakad av herpes simplex-virus

B004 Encefalit orsakad av herpes simplex-virus


KSH97 Sida 8 (191)

Kod Benämning

B005 Ögonsjukdom orsakad av herpes simplex-virus

B007 Disseminerad herpes simplex-infektion

B008 Andra specificerade former av infektion med herpes simplex-virus

B009 Herpes simplex-infektion, ospecificerad

B010 Vattkoppor med meningit

B011 Vattkoppsencefalit

B012 Vattkoppor med pneumoni

B018 Vattkoppor med andra specificerade komplikationer

B019 Vattkoppor utan komplikation

B020 Bältros med encefalit

B021 Bältros med meningit

B022 Bältros med andra komplikationer från nervsystemet

B023 Bältros med ögonkomplikationer

B027 Generaliserad bältros

B028 Bältros med andra specificerade komplikationer

B029 Bältros utan komplikation

B039 Smittkoppor

B049 Apkoppor

B050 Mässlingsencefalit

B051 Mässlingsmeningit

B052 Pneumoni som komplikation till mässling

B053 Otit som komplikation till mässling

B054 Mässling med tarmkomplikationer

B058 Mässling med andra specificerade komplikationer

B059 Mässling utan komplikation

B060 Röda hund med neurologiska komplikationer

B068 Röda hund med andra specificerade komplikationer

B069 Röda hund utan komplikation

B079 Virusvårtor

B079A Verruca vulgaris

B079B Verruca filiformis

B079C Verruca plana

B079D Verruca plantaris

B079W Andra virusvårtor

B079X Virusvårtor, ospecificerade

B080 Andra infektioner orsakade av ortopoxvirus

B080A Ecthyma contagiosum

B080B Falska kokoppor

B080C Kokoppor

B080W Annan och icke specificerad infektion orsakad av ortopoxvirus

B081 Mollusker

B082 Tredagarsfeber

B083 Erythema infectiosum

B084 Hand, foot and mouth disease

B085 Herpangina

B088 Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag

B099 Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag

B150 Hepatit A med leverkoma

B159 Hepatit A utan leverkoma

B160 Akut hepatit B med hepatit D med leverkoma

B161 Akut hepatit B med hepatit D utan leverkoma

B162 Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma

B169 Akut hepatit B utan hepatit D, utan leverkoma

B170 Akut hepatit D hos hepatit B-bärare

B171 Akut hepatit C

B172 Akut hepatit E

B178 Annan specificerad akut virushepatit

B180 Kronisk hepatit B med hepatit D

B180A Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), normal lever

B180B Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), ospecifik reaktiv hepatit

B180C Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk persisterande hepatit (KPH)

B180D Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk aktiv hepatit (KAH)

B180E Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk aktiv hepatit med cirros

B180F Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), fibros

B180G Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), cirros


KSH97 Sida 9 (191)

Kod Benämning

B180H Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), steatos

B180W Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), annat histologiskt fynd

B180X Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), ej biopserad

B181 Kronisk hepatit B utan hepatit D

B181A Kronisk hepatit B utan hepatit D, normal lever

B181B Kronisk hepatit B utan hepatit D, ospecifik reaktiv hepatit

B181C Kronisk hepatit B utan hepatit D, kronisk persisterande hepatit (KPH)

B181D Kronisk hepatit B utan hepatit D, kronisk aktiv hepatit (KAH)

B181E Kronisk hepatit B utan hepatit D, kronisk aktiv hepatit med cirros

B181F Kronisk hepatit B utan hepatit D, fibros

B181G Kronisk hepatit B utan hepatit D, cirros

B181H Kronisk hepatit B utan hepatit D, steatos

B181W Kronisk hepatit B utan hepatit D, annat histologiskt fynd

B181X Kronisk hepatit B utan hepatit D, ej biopserad

B182 Kronisk hepatit C

B182A Kronisk hepatit C, normal lever

B182B Kronisk hepatit C, ospecifik reaktiv hepatit

B182C Kronisk hepatit C, kroniskt persisterande hepatit (KPH)

B182D Kronisk hepatit C, kroniskt aktiv hepatit (KAH)

B182E Kronisk hepatit C, kronisk aktiv hepatit med cirros

B182F Kronisk hepatit C, fibros

B182G Kronisk hepatit C, cirros

B182H Kronisk hepatit C, steatos

B182W Kronisk hepatit C, annat histologiskt fynd

B182X Kronisk hepatit C, ej biopserad

B188 Annan specificerad kronisk virushepatit

B188A Annan specificerad kronisk virushepatit, normal lever

B188B Annan specificerad kronisk virushepatit, ospecifik reaktiv hepatit

B188C Annan specificerad kronisk virushepatit, kronisk persisterande hepatit (KPH)

B188D Annan specificerad kronisk virushepatit, kronisk aktiv hepatit (KAH)

B188E Annan specificerad kronisk virushepatit, kronisk aktiv hepatit med cirros

B188F Annan specificerad kronisk virushepatit, fibros

B188G Annan specificerad kronisk virushepatit, cirros

B188H Annan specificerad kronisk virushepatit, steatos

B188W Annan specificerad kronisk virushepatit, annat

B188X Annan specificerad kronisk virushepatit, ej biopserad

B189 Kronisk virushepatit, ospecificerad

B189A Kronisk virushepatit, ospecificerad, normal lever

B189B Kronisk virushepatit, ospecificerad, ospecifik reaktiv hepatit

B189C Kronisk virushepatit, ospecificerad, kronisk persisterande hepatit (KPH)

B189D Kronisk virushepatit, ospecificerad, kronisk aktiv hepatit (KAH)

B189E Kronisk virushepatit, ospecificerad, kronisk aktiv hepatit med cirros

B189F Kronisk virushepatit, ospecificerad, fibros

B189G Kronisk virushepatit, ospecificerad, cirros

B189H Kronisk virushepatit, ospecificerad, steatos

B189W Kronisk virushepatit, ospecificerad, annat histologiskt fynd

B189X Kronisk virushepatit, ospecificerad, ej biopserad

B190 Icke specificerad virushepatit med leverkoma

B199 Icke specificerad virushepatit utan leverkoma

B200 HIV-infektion med mykobakterieinfektion

B201 HIV-infektion med andra bakterieinfektioner

B202 HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion

B203 HIV-infektion med andra virusinfektioner

B204 HIV-infektion med candidainfektion

B205 HIV-infektion med andra mykoser

B206 HIV-infektion med Pneumocystis carinii-pneumoni

B207 HIV-infektion med multipla infektioner

B208 HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar

B209 HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom

B210 HIV-infektion med Kaposis sarkom

B211 HIV-infektion med Burkitts lymfom

B212 HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom

B213 HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad

B217 HIV-infektion med multipla maligna tumörer


KSH97 Sida 10 (191)

Kod Benämning

B218 HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer

B219 HIV-infektion med icke specificerad malign tumör

B220 HIV-infektion med encefalopati

B221 HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit

B222 HIV-infektion med extrem avmagring

B227 HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes

B230 Akut HIV-infektionssyndrom

B231 HIV-infektion med generaliserad lymfadenopati

B232 HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras

annorstädes

B238 HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd

B249 Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus

B250 Cytomegalviruspneumonit

B251 Cytomegalvirushepatit

B252 Cytomegalviruspankreatit

B258 Andra specificerade cytomegalvirusinfektioner

B259 Cytomegalvirussjukdom, ospecificerad

B260 Påssjukeorkit

B261 Påssjukemeningit

B262 Påssjukeencefalit

B263 Påssjukepankreatit

B268 Påssjuka med andra specificerade komplikationer

B269 Påssjuka utan komplikation

B270 Mononukleos orsakad av Epstein-Barr-virus

B271 Mononukleos orsakad av cytomegalvirus

B278 Annan infektiös mononukleos

B279 Infektiös mononukleos, ospecificerad

B300 Keratokonjunktivit orsakad av adenovirus

B301 Konjunktivit orsakad av adenovirus

B302 Faryngokonjunktivit orsakad av virus

B303 Akut epidemisk hemorragisk konjunktivit

B308 Annan viruskonjunktivit

B309 Viruskonjunktivit, ospecificerad

B330 Epidemisk myalgi

B331 Ross River disease

B332 Viruskardit

B333 Retrovirusinfektion som ej klassificeras annorstädes

B338 Andra specificerade virussjukdomar

B340 Adenovirusinfektion, ospecificerad

B341 Enterovirusinfektion, ospecificerad

B341A Enterovirus-infektion, Coxsackie, UNS

B341B Enterovirus-infektion, Echo, UNS

B341W Annan specificerad enterovirusinfektion

B342 Coronavirusinfektion, ospecificerad

B343 Parvovirusinfektion, ospecificerad

B344 Papovavirusinfektion, ospecificerad

B348 Infektion med andra virus, ospecificerad lokalisation

B349 Virusinfektion, ospecificerad

B350 Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten

B350A Kerion Celsi

B350B Ringorm i hårbotten

B350C Skäggsvamp

B350D Sycosis mycotica

B350E Tinea faciei

B350X Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten, ospecificerad

B351 Nagelsvamp

B351A Tinea unguium

B351B Leukonychia trichophytica

B351X Nagelsvamp, ospecificerad

B352 Dermatofytos på hand

B353 Dermatofytos på fot

B354 Dermatofytos på bålen

B355 Tinea imbricata

B356 Dermatofytos på benet

B358 Andra dermatofytoser


KSH97 Sida 11 (191)

Kod Benämning

B358A Disseminerad dermatofytos

B358B Granulomatös dermatofytos

B358W Andra specificerade dermatofytoser

B359 Dermatofytos, ospecificerad

B360 Pityriasis versicolor

B361 Tinea nigra

B362 Vit piedra

B363 Svart piedra

B368 Andra specificerade ytliga mykoser

B369 Ytlig mykos, ospecificerad

B370 Candidainfektion i munnen

B371 Candidainfektion i lunga

B372 Candidainfektion i hud och naglar

B372A Candidaonyki

B372B Candidaparonyki

B372C Candidaintertrigo

B372D Interdigital candidainfektion

B372X Candidainfektion i hud och naglar, ospecificerad

B373 Candidainfektion i vulva och vagina

B374 Candidainfektion i andra urogenitalorgan

B375 Candidameningit

B376 Candidaendokardit

B377 Candidaseptikemi

B378 Candidainfektion med andra lokalisationer

B378A Candidakeilit

B378B Candidaenterit

B378C Disseminerad candidainfektion

B378W Candidainfektion med andra lokalisationer

B379 Candidainfektion, ospecificerad

B380 Akut pulmonell koccidioidomykos

B381 Kronisk pulmonell koccidioidomykos

B382 Pulmonell koccidioidomykos, ospecificerad

B383 Kutan koccidioidomykos

B384 Koccidioidomykosmeningit

B387 Disseminerad koccidioidomykos

B388 Andra specificerade former av koccidioidomykos

B389 Koccidioidomykos, ospecificerad

B390 Akut pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum

B391 Kronisk pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum

B392 Icke specificerad pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum

B393 Disseminerad histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum

B394 Histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum, ospecificerad

B395 Histoplasmos orsakad av Histoplasma duboisii

B399 Histoplasmos, ospecificerad

B400 Akut pulmonell blastomykos

B401 Kronisk pulmonell blastomykos

B402 Pulmonell blastomykos, ospecificerad

B403 Kutan blastomykos

B407 Disseminerad blastomykos

B408 Andra specificerade former av blastomykos

B409 Blastomykos, ospecificerad

B410 Pulmonell parakoccidioidomykos

B417 Disseminerad parakoccidioidomykos

B418 Andra specificerade former av parakoccidioidomykos

B419 Parakoccidioidomykos, ospecificerad

B420 Pulmonell sporotrikos

B421 Lymfokutan sporotrikos

B427 Disseminerad sporotrikos

B428 Andra specificerade former av sporotrikos

B429 Sporotrikos, ospecificerad

B430 Kutan kromomykos

B431 Feomykotisk hjärnabscess

B432 Subkutan feomykotisk abscess och cysta

B438 Andra specificerade former av kromomykos

B439 Kromomykos, ospecificerad


KSH97 Sida 12 (191)

Kod Benämning

B440 Invasiv lungaspergillos

B441 Annan lungaspergillos

B442 Tonsillaspergillos

B447 Disseminerad aspergillos

B448 Andra specificerade former av aspergillos

B449 Aspergillos, ospecificerad

B450 Kryptokockos i lunga

B451 Cerebral kryptokockos

B452 Kutan kryptokockos

B453 Kryptokockos i benvävnad

B457 Disseminerad kryptokockos

B458 Andra specificerade former av kryptokockos

B459 Kryptokockos, ospecificerad

B460 Pulmonell mucormykos

B461 Rinocerebral mucormykos

B462 Gastrointestinal mucormykos

B463 Kutan mucormykos

B464 Disseminerad mucormykos

B465 Mucormykos, ospecificerad

B468 Andra specificerade zygomykoser

B469 Zygomykos, ospecificerad

B470 Eumycetom

B471 Aktinomycetom

B479 Mycetom, ospecificerat

B480 Lobomykos

B481 Rinosporidios

B482 Allescheriasis

B483 Geotrikos

B484 Penicillos

B487 Opportunistisk mykos

B488 Andra specificerade mykoser

B499 Icke specificerad mykos

B500 Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer

B508 Annan svår eller komplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum

B509 Malaria orsakad av Plasmodium falciparum utan komplikationer

B510 Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur

B518 Malaria orsakad av Plasmodium vivax med andra komplikationer

B519 Malaria orsakad av Plasmodium vivax utan komplikationer

B520 Malaria orsakad av Plasmodium malariae med nefropati

B528 Malaria orsakad av Plasmodium malariae med andra komplikationer

B529 Malaria orsakad av Plasmodium malariae utan komplikationer

B530 Malaria orsakad av Plasmodium ovale

B531 Malaria orsakad av ap-plasmodier

B538 Annan parasitologiskt verifierad malaria som ej klassificeras annorstädes

B549 Malaria, ospecificerad

B550 Visceral leishmanios

B551 Kutan leishmanios

B552 Mukokutan leishmanios

B559 Leishmanios, ospecificerad

B560 Gambiense-trypanosomiasis

B561 Rhodesiense-trypanosomiasis

B569 Afrikansk trypanosomiasis, ospecificerad

B570 Akut Chagas sjukdom med hjärtengagemang

B571 Akut Chagas sjukdom utan hjärtengagemang

B572 Chagas sjukdom med hjärtengagemang

B573 Chagas sjukdom med engagemang av mag-tarmkanalen

B574 Chagas sjukdom med engagemang av nervsystemet

B575 Chagas sjukdom med engagemang av andra organ

B580 Okulopati vid toxoplasmos

B581 Toxoplasmahepatit

B582 Meningoencefalit vid toxoplasmos

B583 Lungtoxoplasmos

B588 Toxoplasmos med engagemang av andra organ

B589 Toxoplasmos, ospecificerad

B599 Pneumocystis carinii-infektion


KSH97 Sida 13 (191)

Kod Benämning

B600 Babesios

B601 Acanthamoebiasis

B602 Naegleriasis

B608 Andra specificerade protozosjukdomar

B649 Icke specificerad protozosjukdom

B650 Infektion med Schistosoma haematobium

B651 Infektion med Schistosoma mansoni

B652 Infektion med Schistosoma japonicum

B653 Cercariadermatit

B658 Andra specificerade former av schistosomiasis

B659 Schistosomiasis, ospecificerad

B660 Opisthorchiasis

B661 Clonorchiasis

B662 Dicrocoeliasis

B663 Fascioliasis

B664 Paragonimiasis

B665 Fasciolopsiasis

B668 Andra specificerade trematodinfektioner

B669 Trematodinfektion, ospecificerad

B670 Echinococcus granulosus-infektion i levern

B671 Echinococcus granulosus-infektion i lunga

B672 Echinococcus granulosus-infektion i benvävnad

B673 Echinococcus granulosus-infektion med annan eller multipel lokalisation

B674 Icke specificerad Echinococcus granulosus-infektion

B675 Echinococcus multilocularis-infektion i levern

B676 Echinococcus multilocularis-infektion med annan eller multipel lokalisation

B677 Icke specificerad Echinococcus multilocularis-infektion

B678 Icke specificerad echinokockos i levern

B679 Annan och icke specificerad echinokockos

B680 Infektion med Taenia solium, intestinal form

B681 Infektion med Taenia saginata

B689 Taeniainfektion, ospecificerad

B690 Cysticerkos i centrala nervsystemet

B691 Cysticerkos i ögat

B698 Cysticerkos med andra lokalisationer

B699 Cysticerkos, ospecificerad

B700 Diphyllobothriasis

B701 Sparganos

B710 Hymenolepiasis

B711 Dipylidiasis

B718 Andra specificerade bandmaskinfektioner

B719 Bandmaskinfektion, ospecificerad

B729 Dracontiasis

B739 Onchocerciasis

B740 Filariainfektion orsakad av Wuchereria bancrofti

B741 Filariainfektion orsakad av Brugia malayi

B742 Filariainfektion orsakad av Brugia timori

B743 Loiasis

B744 Infektion med Mansonella ozzardi, Mansonella perstans eller Mansonella streptocerca

B748 Andra specificerade filariainfektioner

B749 Filariainfektion, ospecificerad

B759 Trikinos

B760 Hakmaskinfektion orsakad av Ancylostoma-arter

B761 Hakmaskinfektion orsakad av Necator americanus

B768 Andra specificerade hakmasksjukdomar

B769 Hakmasksjukdom, ospecificerad

B770 Spolmaskinfektion med tarmkomplikationer

B778 Spolmaskinfektion med andra komplikationer

B779 Spolmaskinfektion, ospecificerad

B780 Intestinal strongyloidesinfektion

B781 Kutan strongyloidesinfektion

B787 Disseminerad strongyloidesinfektion

B789 Strongyloidesinfektion, ospecificerad

B799 Piskmaskinfektion


KSH97 Sida 14 (191)

Kod Benämning

B809 Springmaskinfektion

B810 Anisakiasis

B811 Intestinal capillariasis

B812 Trichostrongyliasis

B813 Intestinal angiostrongyliasis

B814 Blandad tarmmasksjukdom

B818 Andra specificerade tarmmasksjukdomar

B820 Icke specificerad tarmmasksjukdom

B829 Sjukdom orsakad av tarmparasit, ospecificerad

B830 Visceral larva migrans

B831 Gnathostomiasis

B832 Angiostrongyliasis orsakad av Parastrongylus cantonensis

B833 Syngamiasis

B834 Inre hirudiniasis

B838 Andra specificerade masksjukdomar

B839 Masksjukdom, ospecificerad

B850 Huvudlöss

B851 Kroppslöss

B852 Icke specificerat lusangrepp

B853 Flatlöss

B854 Blandat lusangrepp

B869 Skabb

B870 Kutan myiasis

B871 Myiasis i sår

B872 Okulär myiasis

B873 Nasofaryngeal myiasis

B874 Myiasis i öra

B878 Myiasis med annan lokalisation

B879 Myiasis, ospecificerad

B880 Annan akarinos

B880A Dermatit orsakad av Demodex-arter

B880B Dermatit orsakad av Dermanyssus gallinae

B880C Dermatit orsakad av Liponyssoides sanguineus

B880D Dermatit orsakad av Cheyletiella-arter

B880E Scabies animalis

B880F Trombiculosis

B880W Annan och icke specificerad akarinos

B881 Infestation med sandloppa

B882 Annan artropodinfestation

B883 Yttre hirudiniasis

B888 Andra specificerade infestationer

B889 Infestation, ospecificerad

B899 Icke specificerade parasitsjukdomar

B900 Sena effekter av tuberkulos i centrala nervsystemet

B901 Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen

B902 Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder

B908 Sena effekter av tuberkulos i andra organ

B909 Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos

B919 Sena effekter av polio

B929 Sena effekter av lepra

B940 Sena effekter av trakom

B941 Sena effekter av virusencefalit

B942 Sena effekter av virushepatit

B948 Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

B949 Sena effekter av icke specificerad infektionssjukdom eller parasitsjukdom

B950 Streptokocker grupp A som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B951 Streptokocker grupp B som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B952 Streptokocker grupp D som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B953 Pneumokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B954 Andra specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra

kapitel

B955 Icke specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra

kapitel

B956 Staphylococcus aureus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel


KSH97 Sida 15 (191)

Kod Benämning

B956A Staphylococcus aureus, methicillinresistent (MRSA), som orsak till sjukdomar som

klassificeras under andra kapitel

B956X Staphylococcus aureus, annan eller UNS, som orsak till sjukdom som klassificeras under

andra kapitel

B957 Andra specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra

kapitel

B958 Icke specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra

kapitel

B960 Mycoplasma pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B961 Klebsiella pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B962 Escherichia coli som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B963 Haemophilus influenzae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B964 Proteus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B965 Pseudomonas (pseudomallei) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B966 Bacteroides fragilis som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B967 Clostridium perfringens som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B968 Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B970 Adenovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B971 Enterovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B972 Coronavirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B973 Retrovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B974 Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B975 Reovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B976 Parvovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B977 Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B978 Andra virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

B999 Andra och icke specificerade infektionssjukdomar

C000 Malign tumör på överläppens yttersida

C001 Malign tumör på underläppens yttersida

C002 Malign tumör på läppens yttersida, över- eller underläpp ej specificerad

C003 Malign tumör på överläppens insida

C004 Malign tumör på underläppens insida

C005 Malign tumör på läppens insida, över- eller underläpp ej specificerad

C006 Malign tumör i läppkommissuren

C008 Malign tumör i läpp med övergripande växt

C009 Malign tumör i läpp, ospecificerad

C019 Malign tumör i tungbasen

C020 Malign tumör på tungans översida

C021 Malign tumör på tungranden

C022 Malign tumör på tungans undersida

C023 Malign tumör i de främre två tredjedelarna av tungan, lokalisationen ej närmare

specificerad

C024 Malign tumör i tungtonsillen

C028 Malign tumör i tungan med övergripande växt

C029 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tungan

C030 Malign tumör i överkäkstandköttet

C031 Malign tumör i underkäkstandköttet

C039 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tandköttet

C040 Malign tumör i främre delen av munbotten

C041 Malign tumör i laterala delen av munbotten

C048 Malign tumör i munbotten med övergripande växt

C049 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i munbotten

C050 Malign tumör i hårda gommen

C051 Malign tumör i mjuka gommen

C052 Malign tumör i uvula

C058 Malign gomtumör med övergripande växt

C059 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i gommen

C060 Malign tumör i kindslemhinnan

C061 Malign tumör i muningången

C062 Malign tumör på retromolära ytan

C068 Malign muntumör med övergripande växt


KSH97 Sida 16 (191)

Kod Benämning

C069 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i munhålan

C079 Malign tumör i parotiskörtel

C080 Malign tumör i submandibulariskörtel

C081 Malign tumör i sublingualiskörtel

C088 Malign tumör i de stora spottkörtlarna med övergripande växt

C089 Malign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad

C090 Malign tumör i fossa tonsillaris

C091 Malign tumör i gombåge

C098 Malign tonsilltumör med övergripande växt

C099 Malign tumör i tonsill, ospecificerad

C100 Malign tumör i vallecula epiglottica

C101 Malign tumör på främre ytan av epiglottis

C102 Malign tumör i laterala väggen av orofarynx

C103 Malign tumör i bakre väggen av orofarynx

C104 Malign tumör i brankialvecket

C108 Malign tumör i orofarynx med övergripande växt

C109 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i orofarynx

C110 Malign tumör i övre väggen av rinofarynx

C111 Malign tumör i bakre väggen av rinofarynx

C112 Malign tumör i sidovägg av rinofarynx

C113 Malign tumör i främre väggen av rinofarynx

C118 Malign tumör i rinofarynx med övergripande växt

C119 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i rinofarynx

C129 Malign tumör i fossa piriformis

C130 Malign tumör i postkrikoidala rummet

C131 Malign tumör i aryepiglottiska vecket, hypofaryngeala delen

C132 Malign tumör i bakre hypofarynxväggen

C138 Malign tumör i hypofarynx med övergripande växt

C139 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i hypofarynx

C140 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i farynx

C142 Malign tumör i Waldeyers ring

C148 Malign tumör i läpp, munhåla och farynx med övergripande växt

C153 Malign tumör i övre tredjedelen av esofagus

C154 Malign tumör i mellersta tredjedelen av esofagus

C155 Malign tumör i nedre tredjedelen av esofagus

C158 Malign tumör i esofagus med övergripande växt

C159 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i esofagus

C160 Malign tumör i kardia

C161 Malign tumör i fundus ventriculi

C162 Malign tumör i corpus ventriculi

C163 Malign tumör i antrum ventriculi

C164 Malign tumör i pylorus

C165 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ventrikelns curvatura minor

C166 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ventrikelns curvatura major

C168 Malign tumör i magsäcken med övergripande växt

C169 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i magsäcken

C170 Malign tumör i duodenum

C171 Malign tumör i jejunum

C172 Malign tumör i ileum

C173 Malign tumör i Meckels divertikel

C178 Malign tumör i tunntarmen med övergripande växt

C179 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tunntarmen

C180 Malign tumör i caecum

C181 Malign tumör i appendix

C182 Malign tumör i colon ascendens

C183 Malign tumör i flexura hepatica

C184 Malign tumör i colon transversum

C185 Malign tumör i flexura lienalis

C186 Malign tumör i colon descendens

C187 Malign tumör i sigmoideum

C188 Malign tumör i kolon med övergripande växt

C189 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i kolon

C199 Malign tumör i rektosigmoidala gränszonen

C209 Malign tumör i ändtarmen

C210 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i anus


KSH97 Sida 17 (191)

Kod Benämning

C211 Malign tumör i analkanalen

C212 Malign tumör i kloakogena zonen

C218 Malign tumör i rektum, anus och analkanalen med övergripande växt

C220 Levercellskarcinom

C221 Cancer i intrahepatiska gallgångarna

C222 Hepatoblastom

C223 Angiosarkom i levern

C224 Andra sarkom i levern

C227 Andra specificerade primära cancerformer i levern

C229 Icke specificerad malign tumör i levern

C239 Malign tumör i gallblåsan

C240 Malign tumör i extrahepatiska gallgångarna

C241 Malign tumör i ampulla Vateri

C248 Malign tumör i gallvägarna med övergripande växt

C249 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i gallvägarna

C250 Malign tumör i caput pancreatis

C251 Malign tumör i corpus pancreatis

C252 Malign tumör i cauda pancreatis

C253 Malign tumör i ductus pancreatis

C254 Malign tumör i pankreas endokrina del

C257 Malign tumör i pankreas med andra lokalisationer

C258 Malign tumör i pankreas med övergripande växt

C259 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i pankreas

C260 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tarmkanalen

C261 Malign tumör i mjälten

C268 Malign tumör i matsmältningsorganen med övergripande växt

C269 Ofullständigt angiven lokalisation av malign tumör i matsmältningsorganen

C300 Malign tumör i näshåla

C301 Malign tumör i mellanöra och inneröra

C310 Malign tumör i maxillarsinus

C311 Malign tumör i etmoidalsinus

C312 Malign tumör i frontalsinus

C313 Malign tumör i sfenoidalsinus

C318 Malign tumör i näsans bihålor med övergripande växt

C319 Malign tumör i näsans bihålor, ospecificerade

C320 Malign tumör i glottis

C321 Malign tumör i supraglottis

C322 Malign tumör i subglottis

C323 Malign tumör i larynxbrosk

C328 Malign tumör i larynx med övergripande växt

C329 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i larynx

C339 Malign tumör i luftstrupen

C340 Malign tumör i huvudbronk

C341 Malign tumör i överlob, bronk eller lunga

C342 Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga

C343 Malign tumör i underlob, bronk eller lunga

C348 Malign tumör i bronk och lunga med övergripande växt

C349 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bronk och lunga

C379 Malign tumör i tymus

C380 Malign tumör i hjärtat

C381 Malign tumör i främre mediastinum

C382 Malign tumör i bakre mediastinum

C383 Malign tumör i icke specificerad del av mediastinum

C384 Malign tumör i pleura

C388 Malign tumör i hjärtat, mediastinum och pleura med övergripande växt

C390 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i övre luftvägarna

C398 Malign tumör i respirationsorganen och brösthålans organ med övergripande växt

C399 Ofullständigt angivna lokalisationer av malign tumör inom andningsorganen

C400 Malign tumör i skapula och övre extremiteternas långa ben

C401 Malign tumör i övre extremiteternas korta ben

C402 Malign tumör i nedre extremiteternas långa ben

C403 Malign tumör i nedre extremiteternas korta ben

C408 Malign tumör i extremiteternas ben och ledbrosk med övergripande växt

C409 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i extremiteternas ben och ledbrosk

C410 Malign tumör i skallens ben och ansiktsbenen


KSH97 Sida 18 (191)

Kod Benämning

C411 Malign tumör i underkäkens ben

C412 Malign tumör i kotpelaren

C413 Malign tumör i revben, sternum och klavikel

C414 Malign tumör i bäckenben, sakrum och koccyx

C418 Malign tumör i ben och ledbrosk med övergripande växt

C419 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ben och ledbrosk

C430 Malignt melanom på läpp

C431 Malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå

C432 Malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång

C433 Malignt melanom på andra och icke specificerade delar av ansiktet

C434 Malignt melanom i hårbotten och på halsen

C435 Malignt melanom på bålen

C436 Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran

C437 Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften

C438 Malignt melanom i huden med övergripande växt

C439 Icke specificerad lokalisation av malignt melanom i huden

C439A Akralt lentiginöst melanom i huden med icke specificerad lokalisation

C439B Desmoplastiskt malignt melanom i huden med icke specificerad lokalisation

C439C Lentigo maligna melanom i huden med icke specificerad lokalisation

C439D Nodulärt melanom i huden med icke specificerad lokalisation

C439E Subungualt malignt melanom med icke specificerad lokalisation

C439F Ytligt spridande melanom i huden med icke specificerad lokalisation

C439X Ospecificerat malignt melanom i huden med icke specificerad lokalisation

C440 Malign tumör i läpphuden

C441 Malign tumör i huden på ögonlock inklusive ögonvrå

C442 Malign tumör i huden på ytteröra och i yttre hörselgången

C443 Malign tumör i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet

C444 Malign tumör i huden i hårbotten och på halsen

C445 Malign tumör i huden på bålen

C446 Malign tumör i huden på övre extremiteten inklusive skuldran

C447 Malign tumör i huden på nedre extremiteten inklusive höften

C448 Malign tumör i huden med övergripande växt

C449 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i huden

C449A Fibroepiteliom i huden med icke specificerad lokalisation

C449B Ytligt växande basalcellscancer med icke specificerad lokalisation

C449C Morfealiknande basalcellscancer med icke specificerad lokalisation

C449D Annan basalcellscancer med icke specificerad lokalisation

C449E Ospecificerad basalcellscancer med icke specificerad lokalisation

C449H Svettkörtelcancer med icke specificerad lokalisation

C449J Talgkörtelcancer i huden med icke specificerad lokalisation

C449K Annan malign adnextumör i huden med icke specificerad lokalisation

C449L Ospecificerad malign adnextumör i huden med icke specificerad lokalisation

C449Q Verrukös cancer i huden med icke specificerad lokalisation

C449R Annan epitelial malign tumör i huden med icke specificerad lokalisation

C449S Skivepitelcancer i huden med icke specificerad lokalisation

C449W Andra maligna tumörer i huden med icke specificerad lokalisation

C449X Ospecificerad malign tumör i huden med icke specificerad lokalisation

C450 Mesoteliom i pleura

C451 Mesoteliom i peritoneum

C452 Mesoteliom i perikardiet

C457 Mesoteliom med andra lokalisationer

C459 Icke specificerad lokalisation av mesoteliom

C460 Kaposis sarkom i huden

C461 Kaposis sarkom i mjukvävnad

C462 Kaposis sarkom i gommen

C463 Kaposis sarkom i lymfkörtlar

C467 Kaposis sarkom med andra specificerade lokalisationer

C468 Kaposis sarkom i multipla organ

C469 Icke specificerad lokalisation av Kaposis sarkom

C470 Malign tumör i perifera nerver i huvudet, ansiktet och halsen

C471 Malign tumör i perifera nerver i övre extremitet inklusive skuldran

C472 Malign tumör i perifera nerver i nedre extremitet inklusive höften

C473 Malign tumör i perifera nerver i torax

C474 Malign tumör i perifera nerver i buken

C475 Malign tumör i perifera nerver i bäckenet


KSH97 Sida 19 (191)

Kod Benämning

C476 Malign tumör i perifera nerver i bålen i icke specificerad del

C478 Malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet med övergripande växt

C479 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i perifera nerver och autonoma

nervsystemet

C480 Malign tumör i retroperitonealrummet

C481 Malign tumör i peritoneum med specificerad lokalisation

C482 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i peritoneum

C488 Malign tumör i peritoneum och retroperitoneum med övergripande växt

C490 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen

C491 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran

C492 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften

C493 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen

C494 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken

C495 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet

C496 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på bålen med icke specificerad lokalisation

C498 Malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad med övergripande växt

C499 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bindväv och mjukvävnad

C499A Hemangiosarkom med icke specificerad lokalisation

C499B Lymfangiosarkom med icke specificerad lokalisation

C499C Endovaskulärt papillärt angioendoteliom med icke specificerad lokalisation

C499D Enzingers epitelioidsarkom med icke specificerad lokalisation

C499E Fibrosarkom med icke specificerad lokalisation

C499F Liposarkom med icke specificerad lokalisation

C499G Myxosarkom med icke specificerad lokalisation

C499H Synovialt sarkom med icke specificerad lokalisation

C499J Leiomyosarkom med icke specificerad lokalisation

C499K Embryonalt rhabdomyosarkom med icke specificerad lokalisation

C499L Malignt granulärcellsmyoblastom med icke specificerad lokalisation

C499M Alveolärt mjukdelssarkom med icke specificerad lokalisation

C499N Klarcellssarkom med icke specificerad lokalisation

C499W Andra maligna tumörer i bindväv och mjukvävnad icke specificerad lokalisation

C499X Ospecificerad malign tumör i bindvävnad och mjukvävnad icke specificerad lokalisation

C500 Malign tumör i bröstvårta och vårtgård

C501 Malign tumör i centrala delen av bröstkörteln

C502 Malign tumör i övre inre kvadranten av bröstkörteln

C503 Malign tumör i nedre inre kvadranten av bröstkörteln

C504 Malign tumör i övre yttre kvadranten av bröstkörteln

C505 Malign tumör i nedre yttre kvadranten av bröstkörteln

C506 Malign tumör i axillary tail of breast

C508 Malign tumör i bröstkörtel med övergripande växt

C509 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bröstkörtel

C510 Malign tumör i labium majus

C511 Malign tumör i labium minus

C512 Malign tumör i klitoris

C518 Malign tumör i vulva med övergripande växt

C519 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i vulva

C529 Malign tumör i vagina

C530 Malign tumör i endocervix

C531 Malign tumör i exocervix

C538 Malign tumör i cervix uteri med övergripande växt

C539 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i cervix uteri

C540 Malign tumör i isthmus uteri

C541 Malign tumör i endometrium

C542 Malign tumör i myometrium

C543 Malign tumör i fundus uteri

C548 Malign tumör i corpus uteri med övergripande växt

C549 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i corpus uteri

C559 Malign tumör i livmodern med icke specificerad lokalisation

C569 Malign tumör i äggstock

C570 Malign tumör i äggledare

C571 Malign tumör i breda ligamentet

C572 Malign tumör i runda ligamentet


KSH97 Sida 20 (191)

Kod Benämning

C573 Malign tumör i parametrium

C574 Malign tumör i uterina adnexa med icke specificerad lokalisation

C577 Malign tumör i andra specificerade kvinnliga könsorgan

C578 Malign tumör i de kvinnliga könsorganen med övergripande växt

C579 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i de kvinnliga könsorganen

C589 Malign tumör i moderkakan

C600 Malign tumör i preputiet

C601 Malign tumör i glans penis

C602 Malign tumör i peniskroppen

C608 Malign tumör i penis med övergripande växt

C609 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i penis

C619 Malign tumör i prostata

C620 Malign tumör i icke nedstigen testikel

C621 Malign tumör i nedstigen testikel

C629 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i testikel

C630 Malign tumör i epididymis

C631 Malign tumör i sädesledare

C632 Malign tumör i skrotum

C637 Malign tumör i andra specificerade manliga könsorgan

C638 Malign tumör i de manliga könsorganen med övergripande växt

C639 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i de manliga könsorganen

C649 Malign tumör i njure med undantag för njurbäcken

C659 Malign tumör i njurbäcken

C669 Malign tumör i uretär

C670 Malign tumör i trigonum

C671 Malign tumör i blåstaket

C672 Malign tumör i urinblåsans sidovägg

C673 Malign tumör i urinblåsans framvägg

C674 Malign tumör i urinblåsans bakvägg

C675 Malign tumör i blåshalsen

C676 Malign tumör i uretärostiet

C677 Malign tumör i urachusgången

C678 Malign tumör i urinblåsan med övergripande växt

C679 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i urinblåsan

C680 Malign tumör i uretra

C681 Malign tumör i parauretral körtel

C688 Malign tumör i urinorganen med övergripande växt

C689 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i urinorganen

C690 Malign tumör i konjunktiva

C691 Malign tumör i kornea

C692 Malign tumör i retina

C693 Malign tumör i korioidea

C694 Malign tumör i ciliarkropp

C695 Malign tumör i tårkörtel och tårkanal

C696 Malign tumör i orbita

C698 Malign tumör i öga och adnexa med övergripande växt

C699 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i öga

C700 Malign tumör i hjärnhinnor

C701 Malign tumör i ryggmärgshinnor

C709 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i centrala nervsystemets hinnor

C710 Malign tumör i storhjärnan utom lober och ventriklar

C711 Malign tumör i frontallob

C712 Malign tumör i temporallob

C713 Malign tumör i parietallob

C714 Malign tumör i occipitallob

C715 Malign tumör i hjärnventrikel

C716 Malign tumör i lillhjärnan

C717 Malign tumör i hjärnstammen

C718 Malign tumör i hjärnan med övergripande växt

C719 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i hjärnan

C720 Malign tumör i ryggmärgen

C721 Malign tumör i cauda equina

C722 Malign tumör i nervus olphactorius

C723 Malign tumör i nervus opticus

C724 Malign tumör i nervus statoacusticus


KSH97 Sida 21 (191)

Kod Benämning

C725 Malign tumör i andra och icke specificerade kranialnerver

C728 Malign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet med övergripande

växt

C729 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i centrala nervsystemet

C739 Malign tumör i tyreoidea

C740 Malign tumör i binjurebarken

C741 Malign tumör i binjuremärgen

C749 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i binjure

C750 Malign tumör i paratyreoidea

C751 Malign tumör i hypofysen

C752 Malign tumör i ductus craniopharyngealis

C753 Malign tumör i corpus pineale

C754 Malign tumör i glomus caroticum

C755 Malign tumör i aortic body och andra paraganglier

C758 Malign tumör med multiglandulärt engagemang och med icke specificerad lokalisation

C759 Malign tumör i icke specificerad endokrin körtel

C760 Malign tumör i huvudet, ansiktet och halsen

C761 Malign tumör i bröstkorgen

C762 Malign tumör i buken

C763 Malign tumör i bäckenet

C764 Malign tumör i övre extremitet

C765 Malign tumör i nedre extremitet

C767 Malign tumör i andra ofullständigt angivna lokalisationer

C768 Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation och med övergripande

växt

C770 Sekundär malign tumör i lymfkörtlar i huvudet, ansiktet och halsen

C771 Sekundär malign tumör i intratorakala lymfkörtlar

C772 Sekundär malign tumör i intraabdominella lymfkörtlar

C773 Sekundär malign tumör i lymfkörtlar i axill och övre extremitet

C774 Sekundär malign tumör i lymfkörtlar i ljumske och nedre extremitet

C775 Sekundär malign tumör i lymfkörtlar i bäckenet

C778 Sekundär malign tumör i lymfkörtlar i multipla kroppsregioner

C779 Icke specificerad lokalisation av sekundär malign tumör i lymfkörtlar

C780 Sekundär malign tumör i lunga

C781 Sekundär malign tumör i mediastinum

C782 Sekundär malign tumör i lungsäck

C783 Sekundär malign tumör i andra och icke specificerade andningsorgan

C784 Sekundär malign tumör i tunntarmen inklusive duodenum

C785 Sekundär malign tumör i tjocktarmen och rektum

C786 Sekundär malign tumör i retroperitonealrummet och peritoneum

C787 Sekundär malign tumör i levern

C788 Sekundär malign tumör i andra och icke specificerade matsmältningsorgan

C790 Sekundär malign tumör i njure och njurbäcken

C791 Sekundär malign tumör i urinblåsa och andra och icke specificerade urinorgan

C792 Sekundär malign tumör i huden

C793 Sekundär malign tumör i hjärnan och hjärnhinnorna

C794 Sekundär malign tumör i andra och icke specificerade delar av nervsystemet

C795 Sekundär malign tumör i ben och benmärg

C796 Sekundär malign tumör i ovarium

C797 Sekundär malign tumör i binjure

C798 Sekundär malign tumör i andra specificerade lokalisationer

C809 Malign tumör utan specificerad lokalisation

C810 Hodgkins sjukdom med lymfocytpredominans

C811 Hodgkins sjukdom med nodulär skleros

C812 Hodgkins sjukdom med blandad cellularitet

C813 Hodgkins sjukdom, lymfocytfattig

C817 Annan form av Hodgkins sjukdom

C819 Hodgkins sjukdom, ospecificerad

C820 Small cleaved cell, follicular

C821 Mixed small cleaved and large cell, follicular

C822 Follikulärt centroblastiskt lymfom

C827 Andra specificerade former av follikulärt non-Hodgkin-lymfom

C827A Follikulärt follikelcenterlymfom grad I, småcelligt

C827B Follikulärt follikelcenterlymfom grad II, blandat


KSH97 Sida 22 (191)

Kod Benämning

C829 Follikulärt non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat

C830 Small cell

C831 Small cleaved cell

C832 Mixed small and large cell

C833 Diffust centroblastiskt lymfom

C834 Immunoblastiskt lymfom

C835 Lymfoblastiskt lymfom

C836 Anaplastiskt storcelligt lymfom

C837 Burkitts lymfom

C838 Andra specificerade former av diffust non-Hodgkin-lymfom

C838A B-cells-lymfocytiskt lymfom

C838B Lymfoplamacytiskt lymfom (immunocytom)

C838C Mantelcellslymfom

C838D Marginalzonslymfom

C838E Diffust CB/CC lymfom

C839 Diffust non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat

C840 Mycosis fungoides

C841 Sézarys syndrom

C842 T-zonslymfom

C843 Lymfoepitelioid-lymfom

C844 Perifert T-cellslymfom

C845 Andra och icke specificerade T-cellslymfom

C845A T-cells lymfocytiskt lymfom

C845B T-lymfoblastlymfom

C845C Intestinalt T-cellslymfom

C845D Anaplastiskt storcelligt lymfom

C845E T-cellslymfom, lågmalignt, ospecificerat

C845F T-cellslymfom, högmalignt, ospecificerat

C845X T-cellslymfom, ospecificerat

C850 Lymphosarcoma

C851 B-cellslymfom, ospecificerat

C851A B-cellslymfom, lågmalignt, ospecificerat

C851B B-cellslymfom, högmalignt, ospecificerat

C857 Other specified types of non-Hodgkin's lymphoma

C859 Non-Hodgkin-lymfom, ospecificerad typ

C859A Non-Hodgkinlymfom, lågmalignt, ospecificerat

C859B Non-Hodgkinlymfom, högmalignt, ospecificerat

C859X Non-Hodgkinlymfom, ospecificerat

C880 Waldenströms makroglobulinemi

C881 Alpha heavy chain disease

C882 Gamma heavy chain disease

C883 Immunoproliferativ tunntarmssjukdom

C887 Andra specificerade maligna immunoproliferativa sjukdomar

C889 Malign immunoproliferativ sjukdom, ospecificerad

C900 Myelomatos

C901 Plasmacellsleukemi

C902 Extramedullärt plasmocytom

C910 Akut lymfatisk leukemi

C910A Akut lymfatisk leukemi (T-ALL)

C910B Akut lymfatisk leukemi (pre-B-ALL, B-ALL)

C911 Kronisk lymfatisk leukemi

C912 Subacute lymphocytic leukaemia

C913 Prolymfocytleukemi

C914 Hårcellsleukemi

C915 Adult T-cellsleukemi

C917 Annan lymfatisk leukemi

C919 Lymfatisk leukemi UNS

C920 Akut myeloisk leukemi

C921 Kronisk myeloisk leukemi

C922 Subacute myeloid leukaemia

C923 Myelosarkom

C924 Akut promyelocytleukemi

C925 Akut myelomonocytleukemi

C927 Annan specificerad myeloisk leukemi

C929 Myeloisk leukemi, ospecificerad


KSH97 Sida 23 (191)

Kod Benämning

C930 Akut monocytleukemi

C931 Kronisk monocytleukemi

C932 Subacute monocytic leukaemia

C937 Annan specificerad monocytleukemi

C939 Monocytleukemi, ospecificerad

C940 Akut erytremi och erytroleukemi

C941 Kronisk erytremi

C942 Akut megakaryoblastleukemi

C943 Mastcellsleukemi

C944 Akut panmyelos

C945 Akut myelofibros

C947 Andra specificerade leukemier

C950 Akut leukemi UNS

C951 Kronisk leukemi med icke specificerad celltyp

C952 Subacute leukaemia of unspecified cell type

C957 Annan leukemi med icke specificerad celltyp

C959 Leukemi, ospecificerad

C960 Letterer-Siwes sjukdom

C961 Malign histiocytos

C962 Malign mastcellstumör

C963 Äkta histiocytärt lymfom

C967 Andra specificerade primära maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad

vävnad

C969 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad

C979 Flera maligna tumörer med olika utgångspunkter

D000 Cancer in situ i läpp, munhåla och svalg

D001 Cancer in situ i esofagus

D002 Cancer in situ i magsäcken

D010 Cancer in situ i tjocktarmen

D011 Cancer in situ i rektosigmoidala gränzonen

D012 Cancer in situ i rektum

D013 Cancer in situ i anus och analkanalen

D014 Cancer in situ i andra och icke specificerade delar av tarmen

D015 Cancer in situ i lever, gallblåsa och gallgångar

D017 Cancer in situ i andra specificerade matsmältningsorgan

D019 Icke specificerad lokalisation av cancer in situ i matsmältningsorgan

D020 Cancer in situ i larynx

D021 Cancer in situ i trakea

D022 Cancer in situ i bronk och lunga

D023 Cancer in situ i andra delar av andningsorganen

D024 Icke specificerad lokalisation av cancer in situ i andningsorganen

D030 Melanom in situ på läpp

D031 Melanom in situ på ögonlock inklusive ögonvrå

D032 Melanom in situ på öra och i yttre hörselgång

D033 Melanom in situ i andra och icke specificerade delar av ansiktet

D034 Melanom in situ i hårbotten och på halsen

D035 Melanom in situ på bålen

D036 Melanom in situ på övre extremitet inklusive skuldran

D037 Melanom in situ på nedre extremitet inklusive höften

D038 Melanom in situ med andra lokalisationer

D039 Icke specificerad lokalisation av melanom in situ

D040 Cancer in situ i läpphuden

D041 Cancer in situ i huden på ögonlock inklusive ögonvrå

D042 Cancer in situ i huden på öra och i hörselgång

D043 Cancer in situ i huden i andra och icke specificerade delar av ansiktet

D044 Cancer in situ i hårbotten och huden på halsen

D045 Cancer in situ i huden på bålen

D046 Cancer in situ i huden på övre extremitet inklusive skuldran

D047 Cancer in situ i huden på nedre extremitet inklusive höften

D048 Cancer in situ i huden med andra lokalisationer

D049 Icke specificerad lokalisation av cancer in situ i huden

D050 Lobulär cancer in situ

D051 Cancer in situ i körtelgångarna

D057 Annan cancer in situ i bröstkörtel

D059 Icke specificerad lokalisation av cancer in situ i bröstkörtel


KSH97 Sida 24 (191)

Kod Benämning

D060 Cancer in situ i endocervix

D061 Cancer in situ i exocervix

D067 Cancer in situ i andra delar av cervix

D069 Icke specificerad lokaliation av cancer in situ i cervix

D070 Cancer in situ i endometrium

D071 Cancer in situ i vulva

D072 Cancer in situ i vagina

D073 Cancer in situ i andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan

D074 Cancer in situ i penis

D075 Cancer in situ i prostata

D076 Cancer in situ i andra och icke specificerade manliga könsorgan

D090 Cancer in situ i urinblåsan

D091 Cancer in situ i andra och icke specificerade urinorgan

D092 Cancer in situ i öga

D093 Cancer in situ i tyreoidea och andra endokrina körtlar

D097 Cancer in situ med andra specificerade lokalisationer

D099 Icke specificerad lokalisation av cancer in situ

D100 Benign tumör i läpp

D101 Benign tumör i tungan

D102 Benign tumör i munbotten

D103 Benign tumör i andra och icke specificerade delar av munhålan

D104 Benign tumör i tonsill

D105 Benign tumör i andra delar av orofarynx

D106 Benign tumör i rinofarynx

D107 Benign tumör i hypofarynx

D109 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i svalget

D110 Benign tumör i parotiskörteln

D117 Benign tumör i andra stora spottkörtlar

D119 Benign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad

D120 Benign tumör i caecum

D121 Benign tumör i appendix

D122 Benign tumör i colon ascendens

D123 Benign tumör i colon transversum

D124 Benign tumör i colon descendens

D125 Benign tumör i sigmoideum

D126 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i kolon

D127 Benign tumör i rektosigmoidala gränzonen

D128 Benign tumör i rektum

D129 Benign tumör i anus och analkanal

D130 Benign tumör i esofagus

D131 Benign tumör i magsäck

D132 Benign tumör i duodenum

D133 Benign tumör i andra och icke specificerade delar av tunntarmen

D134 Benign tumör i levern

D135 Benign tumör i extrahepatiska gallgångarna

D136 Benign tumör i pankreas

D137 Benign tumör i pankreas endokrina del

D139 Ofullständigt angivna lokalisationer av benign tumör i matsmältningsorganen

D140 Benign tumör i mellanöra, näshåla och bihålor

D141 Benign tumör i larynx

D141A Larynxpapillom

D141W Annan specificerad benign tumör i larynx

D141X Benign larynxtumör, ospecificerad

D142 Benign tumör i trakea

D143 Benign tumör i bronk och lunga

D144 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i andningsorgan

D150 Benign tumör i tymus

D151 Benign tumör i hjärtat

D152 Benign tumör i mediastinum

D157 Benign tumör i andra specificerade intratorakala organ

D159 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i intratorakala organ

D160 Benign tumör i skulderbladet och övre extremitetens långa ben

D161 Benign tumör i övre extremitetens korta ben

D162 Benign tumör i nedre extremitetens långa ben

D163 Benign tumör i nedre extremitetens korta ben


KSH97 Sida 25 (191)

Kod Benämning

D164 Benign tumör i skallens och ansiktets ben

D165 Benign tumör i underkäksben

D166 Benign tumör i kotpelaren

D167 Benign tumör i revben, bröstben och nyckelben

D168 Benign tumör i bäckenben, sakrum och koccyx

D169 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i ben och ledbrosk

D170 Lipom i hud och subkutan vävnad i huvudet, ansiktet och halsen

D171 Lipom i hud och subkutan vävnad på bålen

D172 Lipom i hud och subkutan vävnad på extremiteterna

D173 Lipom i hud och subkutan vävnad med andra och icke specificerade lokalisationer

D174 Lipom i intratorakala organ

D175 Lipom i intraabdominella organ

D176 Lipom i sädesledare

D177 Lipom med andra specificerade lokalisationer

D179 Icke specificerad lokalisation av lipom

D179A Angiolipom med icke specificerad lokalisation

D179B Hibernom med icke specificerad lokalisation

D179C Medfödd diffus lipomatos med icke specificerad lokalisation

D179D Fibrolipom med icke specificerad lokalisation

D179W Annat lipom med icke specificerad lokalisation

D179X Opsecificerat lipom med icke specificerad lokalisation

D180 Hemangiom, alla lokalisationer

D180A Glomustumör

D180B Kapillärt hemangiom

D180C Kavernöst hemangiom i huden

D180E Multipla progressiva angiom

D180F Targetoid haemosiderotiskt hemangiom

D180G Verruköst keratotiskt hemangiom

D180H Epitelioidalt hemangiom

D180J Tufted angioma

D180W Annat hemangiom

D180X Hemangiom, ospecificerat

D181 Lymfangiom, alla lokalisationer

D181A Kapillärt lymfangiom

D181B Kavernöst lymfangiom

D181C Cystiskt lymfangiom

D181X Lymfangiom, ospecificerat

D190 Benign tumör i mesotelial vävnad i pleura

D191 Benign tumör i mesotelial vävnad i peritoneum

D197 Benign tumör i mesotelial vävnad med andra lokalisationer

D199 Icke specificerad lokalisation i mesotelial vävnad

D200 Benign tumör i retroperitonealrummet

D201 Benign tumör i peritoneum

D210 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen

D211 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran

D212 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften

D213 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i bröstkorgen

D214 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i buken

D215 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i bäckenet

D216 Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad på bålen med icke specificerad

lokalisation

D219 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad.

D219A Abrikossoffs tumör med icke specificerad lokalisation

D219B Angiomyom med icke specificerad lokalisation

D219C Elastofibrom med icke specificerad lokalisation

D219D Fibrom med icke specificerad lokalisation

D219E Leiomyom med icke specificerad lokalisation

D219F Myxom med icke specificerad lokalisation

D219X Ospecificerad benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad icke specificerad

lokalisation

D220 Melanocytnevus på läpp

D221 Melanocytnevus på ögonlock inklusive ögonvrå

D222 Melanocytnevus på öra och yttre hörselgång


KSH97 Sida 26 (191)

Kod Benämning

D223 Melanocytnevus på andra och icke specificerade delar av ansiktet

D224 Melanocytnevus i hårbotten och halsen

D225 Melanocytnevus på bålen

D226 Melanocytnevus på övre extremitet inklusive skuldran

D227 Melanocytnevus på nedre extremitet inklusive höften

D229 Icke specificerad lokalisation av melanocytnevus

D229A Intraepidermalt pigmentnevus med icke specificerad lokalisation

D229B Pigmentnevus av junction-typ med icke specificerad lokalisation

D229C Intradermalt pigmentnevus med icke specificerad lokalisation

D229D Sammansatt pigmentnevus med icke specificerad lokalisation

D229E Kolinesterasnevus med icke specificerad lokalisation

D229F Dysplastiskt nevus med icke specificerad lokalisation

D229G Halonevus med icke specificerad lokalisation

D229H Halodermatit med icke specificerad lokalisation

D229J Kokardnevus med icke specificerad lokalisation

D229K Naevus spilus med icke specificerad lokalisation

D229L Melanonyki med icke specificerad lokalisation

D229M Blått nevus med icke specificerad lokalisation

D229N Spitz nevus med icke specificerad lokalisation

D229Q Reeds pigmenterade spolcellsnevus med icke specificerad lokalisation

D229R Mongolfläck med icke specificerad lokalisation

D229S Beckers nevus med icke specificerad lokalisation

D229T Itos nevus med icke specificerad lokalisation

D229W Annat melanocytnevus med icke specificerad lokalisation

D229X Ospecificerat melanocytnevus med icke specificerad lokalisation

D230 Andra benigna tumörer i läpphuden

D231 Andra benigna tumörer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå

D232 Andra benigna tumörer i huden på ytteröra och i yttre hörselgång

D233 Andra benigna tumörer i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet

D234 Andra benigna tumörer i hårbotten och huden på halsen

D235 Andra benigna tumörer i huden på bålen

D236 Andra benigna tumörer i huden på övre extremitet inklusive skuldran

D237 Andra benigna tumörer i huden på nedre extremitet inklusive höften

D239 Icke specificerad lokalisation av andra benigna tumörer i huden

D239A Angiokeratom med icke specificerad lokalisation

D239B Apokrint hidrocystom med icke specificerad lokalisation

D239C Cylindrom med icke specificerad lokalisation

D239D Dermatofibrom med icke specificerad lokalisation

D239E Ekkrint hidradenom med icke specificerad lokalisation

D239F Naevus sebaceus senilis med icke specificerad lokalisation

D239G Pilomatrixom med icke specificerad lokalisation

D239H Syringom med icke specificerad lokalisation

D239J Trikofollikulom med icke specificerad lokalisation

D239K Trikoepiteliom med icke specificerad lokalisation

D239W Andra benigna tumörer i huden med icke specificerad lokalisation

D239X Icke specificerad benign tumör i huden med icke specificerad lokalisation

D249 Benign tumör i bröstkörtel

D250 Submuköst uterusmyom

D251 Intramuralt uterusmyom

D252 Subseröst uterusmyom

D259 Icke specificerad lokalisation av uterusmyom

D260 Andra benigna tumörer i cervix uteri

D261 Andra benigna tumörer i corpus uteri

D267 Andra benigna tumörer i andra delar av uterus

D269 Icke specificerad lokalisation av andra benigna tumörer i uterus

D279 Benign tumör i ovarium

D280 Benign tumör i vulva

D281 Benign tumör i vagina

D282 Benign tumör i äggledare och ligament

D287 Benign tumör i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen

D289 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i de kvinnliga könsorganen

D290 Benign tumör i penis

D291 Benign tumör i prostata

D292 Benign tumör i testis

D293 Benign tumör i epididymis


KSH97 Sida 27 (191)

Kod Benämning

D294 Benign tumör i skrotum

D297 Benign tumör i andra manliga könsorgan

D299 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i de manliga könsorganen

D300 Benign tumör i njure

D301 Benign tumör i njurbäcken

D302 Benign tumör i uretär

D303 Benign tumör i urinblåsan

D304 Benign tumör i uretra

D307 Benign tumör i andra specificerade lokalisationer i urinorganen

D309 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i urinorganen

D310 Benign tumör i konjunktiva

D311 Benign tumör i kornea

D312 Benign tumör i retina

D313 Benign tumör i korioidea

D314 Benign tumör i ciliarkropp

D315 Benign tumör i tårkörtel och tårkanal

D316 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i orbita

D319 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i öga

D320 Benign tumör i hjärnhinnor

D321 Benign tumör i ryggmärgshinnor

D329 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i centrala nervsystemets hinnor

D330 Benign tumör i hjärnan, supratentoriell lokalisation

D331 Benign tumör i hjärnan, infratentoriell lokalisation

D332 Benign tumör med icke specificerad lokalisation i hjärnan

D333 Benign tumör i kranialnerver

D334 Benign tumör i ryggmärgen

D337 Benign tumör i andra specificerade delar av centrala nervsystemet

D339 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i centrala nervsystemet

D349 Benign tumör i tyreoidea

D350 Benign tumör i binjure

D351 Benign tumör i paratyreoidea

D352 Benign tumör i hypofys

D353 Benign tumör i ductus craniopharyngealis

D354 Benign tumör i corpus pineale

D355 Benign tumör i glomus caroticum

D356 Benign tumör i aortic body och andra paraganglier

D357 Benign tumör i andra specificerade endokrina körtlar

D358 Benign tumör med multiglandulär lokalisation

D359 Icke specificerad lokalisation av benign tumör i endokrin körtel

D360 Benign tumör i lymfkörtlar

D361 Benign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet

D367 Benign tumör i andra specificerade lokalisationer

D369 Icke specificerad lokalisation av benign tumör

D370 Tumör av osäker eller okänd natur i läpp, munhåla och svalg

D371 Tumör av osäker eller okänd natur i magsäcken

D372 Tumör av osäker eller okänd natur i tunntarmen

D373 Tumör av osäker eller okänd natur i appendix

D374 Tumör av osäker eller okänd natur i tjocktarmen

D375 Tumör av osäker eller okänd natur i rektum

D376 Tumör av osäker eller okänd natur i levern, gallblåsan och gallvägarna

D377 Tumör av osäker eller okänd natur i andra matsmältningsorgan

D379 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i

matsmältningsorganen

D380 Tumör av osäker eller okänd natur i larynx

D381 Tumör av osäker eller okänd natur i trakea, bronk och lunga

D382 Tumör av osäker eller okänd natur i pleura

D383 Tumör av osäker eller okänd natur i mediastinum

D384 Tumör av osäker eller okänd natur i tymus

D385 Tumör av osäker eller okänd natur i andra andningsorgan

D386 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i andningsorganen

D390 Tumör av osäker eller okänd natur i uterus

D391 Tumör av osäker eller okänd natur i ovarium

D392 Tumör av osäker eller okänd natur i placenta

D392A Invasiv mola


KSH97 Sida 28 (191)

Kod Benämning

D392B Misstänkt koriocarcinom

D392X Tumör av osäker eller okänd natur i placenta, ospecificerad

D397 Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga

könsorganen

D399 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga

könsorganen

D400 Tumör av osäker eller okänd natur i prostata

D401 Tumör av osäker eller okänd natur i testis

D407 Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer i de manliga

könsorganen

D409 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i de manliga

könsorganen

D410 Tumör av osäker eller okänd natur i njure

D411 Tumör av osäker eller okänd natur i njurbäcken

D412 Tumör av osäker eller okänd natur i uretär

D413 Tumör av osäker eller okänd natur i uretra

D414 Tumör av osäker eller okänd natur i urinblåsan

D417 Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer i urinorganen

D419 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i urinorganen

D420 Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnhinnor

D421 Tumör av osäker eller okänd natur i ryggmärgshinnor

D429 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i centrala

nervsystemets hinnor

D430 Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan, supratentoriell lokalisation

D431 Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan, infratentoriell lokalisation

D432 Tumör av osäker eller okänd natur med icke specificerad lokalisation i hjärnan

D433 Tumör av osäker eller okänd natur i kranialnerver

D434 Tumör av osäker eller okänd natur i ryggmärgen

D437 Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer i centrala

nervsystemet

D439 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i centrala

nervsystemet

D440 Tumör av osäker eller okänd natur i tyreoidea

D441 Tumör av osäker eller okänd natur i binjure

D442 Tumör av osäker eller okänd natur i paratyreoidea

D443 Tumör av osäker eller okänd natur i hypofysen

D444 Tumör av osäker eller okänd natur i ductus craniopharyngealis

D445 Tumör av osäker eller okänd natur i corpus pineale

D446 Tumör av osäker eller okänd natur i glomus caroticum

D447 Tumör av osäker eller okänd natur i aortic body och andra paraganglier

D448 Tumör av osäker eller okänd natur med multiglandulär lokalisation

D448A Tumör med multiglandulär lokalisation, Typ I

D448B Tumör med multiglandulär lokalisation, Typ II

D448C Tumör med multiglandulär lokalisation, Typ III

D449 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i endokrin körtel

D459 Polycythaemia vera

D460 Refraktär anemi utan sideroblaster

D461 Refraktär anemi med sideroblaster

D462 Refraktär anemi med överskott av blastceller

D463 Refraktär anemi med överskott av blastceller i transformationsfas

D464 Refraktär anemi, icke specificerad

D467 Andra myelodysplastiska syndrom

D469 Myelodysplastiskt syndrom, ospecificerat

D470 Histiocytcells- och mastcellstumörer av osäker och okänd natur

D471 Kronisk myeloproliferativ sjukdom

D472 Monoklonal gammopati

D473 Essentiell trombocytemi

D477 Andra specificerade tumörer av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och

besläktad vävnad

D479 Icke specificerad tumör av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och

besläktad vävnad

D480 Tumör av osäker eller okänd natur i ben och ledbrosk

D481 Tumör av osäker eller okänd natur i bindväv och annan mjukvävnad


KSH97 Sida 29 (191)

Kod Benämning

D481A Angiomyxom

D481B Desmoid

D481C Medfödd generaliserad fibromatos

D481D Aggressiv infantil fibromatos

D481E Hemangiopericytom UNS

D481W Annan tumör av osäker eller okänd natur i bindväv och annan mjukvävnad

D482 Tumör av osäker eller okänd natur i perifera nerver och autonoma nervsystemet

D483 Tumör av osäker eller okänd natur i retroperitoneum

D484 Tumör av osäker eller okänd natur i peritoneum

D485 Tumör av osäker eller okänd natur i huden

D485A Atypiskt fibroxantom

D485B Baddräktsnevus

D485C Dysplastiskt nevus-syndrom

D485D Svettkörteltumör UNS

D485W Annan tumör av osäker eller okänd natur i huden

D486 Tumör av osäker eller okänd natur i bröstkörtel

D487 Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer

D489 Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur

D500 Järnbristanemi sekundär till kronisk blodförlust

D501 Sideropen dysfagi

D508 Andra specificerade järnbristanemier

D509 Järnbristanemi, ospecificerad

D510 B12-bristanemi orsakad av brist på intrinsic factor

D511 B12-brist orsakad av selektiv B12-malabsorption med proteinuri

D512 Transkobalamin-II-brist

D513 Annan dietär B12-bristanemi

D518 Andra specificerade B12-bristanemier

D519 B12-bristanemi, ospecificerad

D520 Dietär folatbristanemi

D521 Läkemedelsutlöst folatbristanemi

D528 Andra specificerade folatbristanemier

D529 Folatbristanemi, ospecificerad

D530 Proteinbristanemi

D531 Andra megaloblastanemier som ej klassificeras annorstädes

D532 Anemi på grund av C-vitaminbrist

D538 Andra specificerade nutritionsanemier

D539 Nutritionsanemi, ospecificerad

D550 Anemi orsakad av glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist

D551 Anemi orsakad av andra rubbningar i glutationomsättningen

D552 Anemi orsakad av rubbningar i glykolytiska enzymer

D553 Anemi orsakad av rubbningar i nukleotidomsättningen

D558 Andra specificerade anemier orsakade av enzymrubbningar

D559 Anemi orsakad av enzymrubbning, ospecificerad

D560 Alfa-talassemi

D561 Beta-talassemi

D562 Delta-beta-talassemi

D563 Anlagsbärare för talassemi

D564 Hereditär persistens av fetalt hemoglobin

D568 Andra specificerade talassemier

D569 Talassemi, ospecificerad

D570 Sicklecellsanemi med kris

D571 Sicklecellsanemi utan kris

D572 Dubbel heterozygot sicklecellsanemi

D573 Anlagsbärare för sicklecellsanemi

D578 Andra sicklecellssjukdomar

D580 Hereditär sfärocytos

D581 Hereditär elliptocytos

D582 Andra hemoglobinopatier

D588 Andra specificerade hereditära hemolytiska anemier

D589 Hereditär hemolytisk anemi, ospecificerad

D590 Läkemedelsutlöst autoimmun hemolytisk anemi

D591 Andra autoimmuna hemolytiska anemier

D591A Förvärvad hemolytisk anemi pga köldantikroppar

D591B Förvärvad hemolytisk anemi pga värmeantikroppar

D591X Förvärvad hemolytisk anemi, autoimmun UNS


KSH97 Sida 30 (191)

Kod Benämning

D592 Läkemedelsutlöst icke autoimmun hemolytisk anemi

D593 Hemolytiskt-uremiskt syndrom

D594 Andra icke autoimmuna hemolytiska anemier

D595 Paroxysmal nattlig hemoglobinuri

D596 Hemoglobinuri orsakad av hemolys av andra yttre orsaker

D598 Andra förvärvade hemolytiska anemier

D599 Förvärvad hemolytisk anemi, ospecificerad

D600 Kronisk förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar

D601 Övergående förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar

D608 Annan förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar

D609 Förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar, ospecificerad

D610 Konstitutionell aplastisk anemi

D611 Läkemedelsutlöst aplastisk anemi

D612 Aplastisk anemi av andra yttre orsaker

D613 Idiopatisk aplastisk anemi

D618 Andra specificerade aplastiska anemier

D619 Aplastisk anemi, ospecificerad

D629 Anemi efter akut större blödning

D630 Anemi vid tumörsjukdom

D638 Anemi vid andra kroniska sjukdomar som klassificeras annorstädes

D640 Hereditär sideroblastisk anemi

D641 Sekundär sideroblastisk anemi orsakad av sjukdom

D642 Sekundär sideroblastisk anemi orsakad av läkemedel och toxiner

D643 Andra sideroblastiska anemier

D644 Kongenital dyserytropoetisk anemi

D648 Andra specificerade anemier

D649 Anemi, ospecificerad

D659 Disseminerad intravasal koagulation

D669 Ärftlig brist på faktor VIII

D679 Ärftlig brist på faktor IX

D680 von Willebrands sjukdom

D681 Hereditär brist på faktor XI

D682 Hereditär brist på andra koagulationsfaktorer

D682A Koagulationsrubbning pga ärftlig brist på protein S

D682B Koagulationsrubbning pga ärftlig bris på protein C

D682C Koagulationsrubbing pga ärftlig brist på antitrombin III

D682W Ärftlig brist på andra koagulationsfaktorer

D683 Hemorragisk sjukdom orsakad av cirkulerande antikoagulantia

D684 Förvärvad brist på koagulationsfaktor

D688 Andra specificerade koagulationsrubbningar

D688A Koagulationsrubbning, APC-resistens

D688B Koagulationsrubbning, Antifosfolipid-antikropps syndrom

D688W Andra specificerade koagulationsrubbningar

D689 Koagulationsrubbning, ospecificerad

D690 Allergisk purpura

D691 Kvalitativa trombocytdefekter

D692 Annan ej trombocytbetingad purpura

D692A Senil purpura

D692B Purpura simplex

D692C Autoerytrocytsensibilisering

D692D Staspurpura

D692X Annan ej trombocytbetingad purpura, ospecificerad

D693 Idiopatisk trombocytopen purpura

D694 Annan primär trombocytopeni

D695 Sekundär trombocytopeni

D696 Trombocytopeni, ospecificerad

D698 Andra specificerade hemorragiska tillstånd

D699 Hemorragiskt tillstånd, ospecificerat

D709 Agranulocytos

D709A Agranulocytos

D709B Kostmans sjukdom

D709C Neutropeni UNS

D709D Shwachmanns syndrom

D709W Annan specificerad agranulocytos

D719 Funktionella rubbningar hos polymorfkärniga neutrofila celler


KSH97 Sida 31 (191)

Kod Benämning

D720 Genetiskt betingade leukocytanomalier

D721 Eosinofili

D721A Eosinofili, allergisk

D721B Eosinofili hereditär

D721W Annan form av eosinofili

D728 Andra specificerade sjukdomar i vita blodkroppar

D729 Sjukdom i vita blodkroppar, ospecificerad

D730 Hyposplenism

D731 Hypersplenism

D732 Kronisk stasbetingad splenomegali

D733 Mjältabscess

D734 Mjältcysta

D735 Mjältinfarkt

D738 Andra specificerade sjukdomar i mjälten

D739 Sjukdom i mjälten, ospecificerad

D740 Kongenital methemoglobinemi

D748 Andra methemoglobinemier

D749 Methemoglobinemi, ospecificerad

D750 Familjär erytrocytos

D751 Sekundär polycytemi

D752 Essentiell trombocytos

D758 Andra specificerade sjukdomar i blod och blodbildande organ

D759 Sjukdom i blod och blodbildande organ, ospecificerad

D760 Histiocytos av Langerhans celler som ej klassificeras annorstädes

D760A Eosinofilt granulom

D760B Hand-Schüller-Christians sjukdom

D760C Histiocytos X, kronisk

D760W Annan histiocytos av Langerhans celler som ej klassificeras annorstädes

D761 Hemofagocytisk lymfohistiocytos

D762 Hemofagocytiskt syndrom, infektionsassocierat

D763 Andra histiocytossyndrom

D763A Retikulohistiocytom (jättecells)

D763B Sinushistiocytos med massiv lymfadenopati [Rosai-Dorfman]

D763C Juvenilt xantogranulom

D763D Nekrobiotiskt xantogranulom

D763E Benign cefalisk histiocytos

D763W Andra histiocytossyndrom

D779 Andra förändringar i blod och blodbildande organ vid sjukdomar som klassificeras

annorstädes

D800 Hereditär hypogammaglobulinemi

D800A Hereditär agammaglobulinemi, könsbunden

D800B Hereditär agammaglobulinemi, autosomalt recessiv

D800W Annan hereditär hypogammaglobulinemi

D801 Icke familjär hypogammaglobulinemi

D802 Selektiv brist på immunglobulin A

D803 Selektiv brist på immunglobulin G -subklasser

D804 Selektiv brist på immunglobulin M

D805 Immunbrist med ökning av immunglobulin M

D805A Könsbundet hyper-IgM syndrom

D805W Annan immunbrist med ökning av IgM

D806 Antikroppsbrist med nästan normala immunglobuliner eller med hyperimmunglobulinemi

D807 Övergående hypogammaglobulinemi hos spädbarn

D808 Andra specificerade immunbristtillstånd med huvudsakligen antikroppsdefekter

D809 Immunbrist med huvudsakligen antikroppsdefekter, ospecificerad

D810 Svår kombinerad immunbrist med retikulär dysgenesi

D811 Svår kombinerad immunbrist med lågt antal T- och B-celler

D811A SCID med lågt antal T- och B-celler, autosomalt recessiv med RAG1/RAG2 defekt

D811W Annan SCID med lågt antal T- och B-celler

D812 Svår kombinerad immunbrist med lågt eller normalt antal B-celler

D812A SCID med lågt eller normalt antal B-celler, könsbunden med mutationer i den

gemensamma gammakedjan för interleukin receptorer 2,4,79 och 15s

D812B SCID med lågt eller normalt antal B-celler, autosomalt recessiv med JAK3-defekt

D812C SCID med lågt eller normalt antal B-celler, autosomalt recessiv med ZAP7 0/SYK defekt


KSH97 Sida 32 (191)

Kod Benämning

D812D Omenns syndrom

D812W Annan definierad SCID med lågt eller normalt antal B-celler

D813 Adenosindeaminasbrist

D814 Nezelofs syndrom

D815 Purinnukleosidfosforylasbrist

D816 Major histocompatibility complex class I deficiency

D817 Major histocompatibility complex class II deficiency

D818 Andra specificerade kombinerade immunbristtillstånd

D819 Kombinerad immunbrist, ospecificerad

D820 Wiskott-Aldrichs syndrom

D821 Di Georges syndrom

D822 Immunbrist med korta extremiteter

D823 Immunbrist som åtföljer ärftligt abnormt svar på Epstein-Barr-virus

D824 Hyperimmunglobulin E -syndrom

D824A Allergisk, IgE-förmedlad, reaktion

D824B Allergisk, IgE-förmedlad, sensibilisering utan reaktion

D824W Annat hyperimmunglobulin E (IgE)-syndrom

D828 Immunbrist vid andra specificerade omfattande defekter

D829 Immunbrist associerad med omfattande defekt, ospecificerad

D830 Vanlig variabel immunbrist med övervägande anomalier i B-cellernas antal och funktion

D831 Vanlig variabel immunbrist med övervägande rubbningar i immunregulatoriska T-celler

D832 Vanlig variabel immunbrist med autoantikroppar mot B- eller T-celler

D838 Annan vanlig variabel immunbrist

D839 Vanlig variabel immunbrist, ospecificerad

D840 Lymfocytfunktionsantigen-1-defekt

D841 Defekter i komplementsystemet

D848 Annan specificerad immunbrist

D848A Immunologisk avvikelse vid kronisk mukokutan kandidiasis med eller utan

polyendokrinopati

D848B Leukocytadhesions-defekt 2 (selektin-defekt)

D848W Annan specificerad immunbrist

D849 Immunbrist, ospecificerad

D860 Lungsarkoidos

D861 Sarkoidos i lymfkörtlar

D862 Lungsarkoidos med sarkoidos i lymfkörtlar

D863 Sarkoidos i huden

D863A Angiolupoid [Brocq-Pautrier]

D863B Darier-Roussys sarkoid

D863C Erythema nodosum vid sarkoidos

D863D Lupus pernio [Besnier-Tenneson]

D863E Sarkoidos i ärr

D863W Annan och icke specificerad sarkoidos i huden

D868 Sarkoidos med andra och kombinerade lokalisationer

D869 Sarkoidos, ospecificerad

D890 Polyklonal hypergammaglobulinemi

D891 Kryoglobulinemi

D892 Hypergammaglobulinemi, ospecificerad

D898 Andra specificerade sjukdomar som engagerar immunsystemet som ej klassificeras

annorstädes

D899 Sjukdom som engagerar immunsystemet, ospecificerad

E000 Medfött jodbristsyndrom, neurologisk typ

E001 Medfött jodbristsyndrom, myxödematös typ

E002 Medfött jodbristsyndrom, blandad typ

E009 Medfött jodbristsyndrom, ospecificerat

E010 Jodbristrelaterad diffus struma

E011 Jodbristrelaterad multinodulär struma

E012 Jodbristrelaterad struma, ospecificerad

E018 Andra jodbristrelaterade sköldkörtelsjukdomar och därmed sammanhängande tillstånd

E029 Subklinisk jodbristhypotyreos

E030 Medfödd hypotyreos med diffus struma

E031 Medfödd hypotyreos utan struma

E032 Hypotyreos orsakad av läkemedel och andra exogena substanser


KSH97 Sida 33 (191)

Kod Benämning

E033 Postinfektiös hypotyreos

E034 Förvärvad atrofi av tyreoidea

E035 Myxödemkoma

E038 Annan specificerad hypotyreos

E039 Hypotyreos, ospecificerad

E040 Atoxisk diffus struma

E041 Atoxisk uninodulär struma

E042 Atoxisk multinodulär struma

E048 Annan specificerad atoxisk struma

E049 Atoxisk struma, ospecificerad

E050 Tyreotoxikos med diffus struma

E051 Tyreotoxikos med toxisk uninodulär struma

E052 Tyreotoxikos med toxisk multinodulär struma

E053 Tyreotoxikos beroende på ektopisk tyreoideavävnad

E054 Thyreotoxicosis factitia

E055 Tyreotoxisk kris

E058 Annan tyreotoxikos

E059 Tyreotoxikos, ospecificerad

E060 Akut tyreoidit

E061 Subakut tyreoidit

E062 Kronisk tyreoidit med övergående tyreotoxikos

E063 Autoimmun tyreoidit

E064 Läkemedelsutlöst tyreoidit

E065 Annan kronisk tyreoidit

E069 Tyreoidit, ospecificerad

E070 Hypersekretion av kalcitonin

E071 Dyshormogen struma

E078 Andra specificerade sjukdomar i sköldkörteln

E079 Sjukdom i sköldkörteln, ospecificerad

E100 Insulinberoende diabetes, med koma

E100A Diabetes typ I med ketoacidotiskt koma

E100B Diabetes typ I med hyperosmolärt koma

E100C Diabetes typ I med hypoglykemiskt koma

E100X Diabetes typ I med koma, ospecificerat

E101 Insulinberoende diabetes, med ketoacidos

E102 Insulinberoende diabetes, med njurkomplikationer

E103 Insulinberoende diabetes, med ögonkomplikationer

E104 Insulinberoende diabetes, med neurologiska komplikationer

E104A Diabetes typ I, sensorisk/motorisk neuropati UNS

E104B Diabetes typ I, autonom neuropati UNS

E104W Diabetes typ I med annan specificerad neurologisk komplikation

E104X Diabetes typ I med neurologisk komplikation UNS

E105 Insulinberoende diabetes, med perifera cirkulationsrubbningar

E106 Insulinberoende diabetes, med andra specificerade komplikationer

E106A Diabetes typ I med hypoglykemi utan koma (insulinkänningar)

E106B Diabetes typ I, brittle diabetes

E106C Diabetes typ I med artropati

E106W Diabetes typ I med annan specificerad komplikation

E107 Insulinberoende diabetes, med multipla komplikationer

E108 Insulinberoende diabetes, med icke specificerade komplikationer

E109 Insulinberoende diabetes, utan komplikationer

E110 Ej insulinberoende diabetes, med koma

E111 Ej insulinberoende diabetes, med ketoacidos

E112 Ej insulinberoende diabetes, med njurkomplikationer

E113 Ej insulinberoende diabetes, med ögonkomplikationer

E114 Ej insulinberoende diabetes, med neurologiska komplikationer

E115 Ej insulinberoende diabetes, med perifera cirkulationsrubbningar

E116 Ej insulinberoende diabetes, med andra specificerade komplikationer

E117 Ej insulinberoende diabetes, med multipla komplikationer

E118 Ej insulinberoende diabetes, med icke specificerade komplikationer

E119 Ej insulinberoende diabetes, utan komplikationer

E120 Näringsbristrelaterad diabetes, med koma

E121 Näringsbristrelaterad diabetes, med ketoacidos

E122 Näringsbristrelaterad diabetes, med njurkomplikationer

E123 Näringsbristrelaterad diabetes, med ögonkomplikationer


KSH97 Sida 34 (191)

Kod Benämning

E124 Näringsbristrelaterad diabetes, med neurologiska komplikationer

E125 Näringsbristrelaterad diabetes, med perifera cirkulationsrubbningar

E126 Näringsbristrelaterad diabetes, med andra specificerade komplikationer

E127 Näringsbristrelaterad diabetes, med multipla komplikationer

E128 Näringsbristrelaterad diabetes, med icke specificerade komplikationer

E129 Näringsbristrelaterad diabetes, utan komplikationer

E130 Annan specificerad diabetes, med koma

E131 Annan specificerad diabetes, med ketoacidos

E132 Annan specificerad diabetes, med njurkomplikationer

E133 Annan specificerad diabetes, med ögonkomplikationer

E134 Annan specificerad diabetes, med neurologiska komplikationer

E135 Annan specificerad diabetes, med perifera cirkulationsrubbningar

E136 Annan specificerad diabetes, med andra specificerade komplikationer

E137 Annan specificerad diabetes, med multipla komplikationer

E138 Annan specificerad diabetes, med icke specificerade komplikationer

E139 Annan specificerad diabetes, utan komplikationer

E140 Icke specificerad diabetes, med koma

E141 Icke specificerad diabetes, med ketoacidos

E142 Icke specificerad diabetes, med njurkomplikationer

E143 Icke specificerad diabetes, med ögonkomplikationer

E144 Icke specificerad diabetes, med neurologiska komplikationer

E145 Icke specificerad diabetes, med perifera cirkulationsrubbningar

E145A Diabetesgangrän vid icke specificerad diabetes

E145B Diabetessår vid icke specificerad diabetes

E145C Perifer angiopati vid icke specificerad diabetes

E145X Icke specificerad diabetes med perifer cirkulationsrubbning, ospecificerad

E146 Icke specificerad diabetes, med andra specificerade komplikationer

E146D Necrobiosis lipoidica diabeticorum vid icke specificerad diabetes

E146E Diabetisk dermopati vid icke specificerad diabetes

E146W Icke specificerad diabetes med andra specificerade komplikationer

E147 Icke specificerad diabetes, med multipla komplikationer

E148 Icke specificerad diabetes, med icke specificerade komplikationer

E149 Icke specificerad diabetes, utan komplikationer

E159 Icke diabetiskt hypoglykemiskt koma

E160 Läkemedelsutlöst hypoglykemi utan koma

E161 Annan hypoglykemi

E161A Hyperinsulinism UNS

E161B Betacellshyperplasi UNS

E161C Nesidioblastos

E161W Annan specificerad hypoglykemi

E162 Hypoglykemi, ospecificerad

E163 Överproduktion av glukagon

E164 Oregelbunden sekretion av gastrin

E168 Andra specificerade rubbningar i pankreas inre sekretion

E168C Överproduktion av pankreatisk polypeptid

E168D Överproduktion av somatostatin

E168E Överproduktion av VIP (vasoactive intestinal peptide)

E168F Insulinresistens

E168X Överproduktion av pankreatiskt hormon UNS

E169 Rubbning i bukspottkörtelns inre sekretion, ospecificerad

E200 Idiopatisk hypoparatyreoidism

E201 Pseudohypoparatyreoidism

E208 Annan specificerad hypoparatyreoidism

E209 Hypoparatyreoidism, ospecificerad

E210 Primär hyperparatyreoidism

E211 Sekundär hyperparatyreoidism som ej klassificeras annorstädes

E212 Annan hyperparatyreoidism

E213 Hyperparatyreoidism, ospecificerad

E214 Andra specificerade sjukdomar i bisköldkörtlarna

E215 Sjukdom i bisköldkörtlarna, ospecificerad

E220 Akromegali och hypofysär gigantism

E221 Hyperprolaktinemi

E222 Abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon

E228 Annan specificerad hyperfunktion av hypofysen

E229 Hyperfunktion av hypofysen, ospecificerad


KSH97 Sida 35 (191)

Kod Benämning

E230 Hypopituitarism

E230A Bristande produktion av tillväxthormon (idopatisk)

E230B Bristande produktion av prolaktin

E230C Bristande produktion av ACTH

E230D Bristande produktion av TSH

E230E Bristande produktion av gonadotropiner

E230F Panhypopituitarism

E230W Andra former av hypofysunderfunktion

E230X Hypofunktion hypofys UNS

E231 Läkemedelsutlöst hypopituitarism

E232 Diabetes insipidus

E233 Hypotalamisk dysfunktion som ej klassificeras annorstädes

E236 Andra specificerade rubbningar i hypofysen

E237 Rubbning i hypofysen, ospecificerad

E240 Hypofysberoende Cushings sjukdom

E241 Nelsons syndrom

E242 Läkemedelsutlöst Cushings syndrom

E243 Ektopiskt ACTH-syndrom

E244 Alkoholutlöst pseudocushingsyndrom

E248 Annat specificerat Cushings syndrom

E249 Cushings syndrom, ospecificerat

E250 Kongenitala adrenogenitala rubbningar förenade med enzymbrist

E250A Binjurebarkshyperplasi, kongenital, med saltförlust

E250B Binjurebarkshyperplasi, kongenital, med enzymbrist

E250C Pseudohermafroditism, adrenal, kvinnlig

E250D Macrogenitosomia praecox

E258 Andra specificerade adrenogenitala rubbningar

E259 Adrenogenital rubbning, ospecificerad

E260 Primär hyperaldosteronism

E261 Sekundär hyperaldosteronism

E268 Annan specificerad hyperaldosteronism

E269 Hyperaldosteronism, ospecificerad

E270 Annan överaktivitet i binjurebarken

E271 Primär binjurebarksinsufficiens

E272 Addisonkris

E273 Läkemedelsutlöst binjurebarksinsufficiens

E274 Annan och icke specificerad binjurebarksinsufficiens

E275 Binjuremärgshyperfunktion

E278 Andra specificerade sjukdomar i binjure

E279 Binjuresjukdom, ospecificerad

E280 Överskott av östrogener

E281 Överskott av androgener

E282 Polycystiska ovarier

E283 Primär ovarial svikt

E288 Annan specificerad ovarial dysfunktion

E289 Ovarial dysfunktion, ospecificerad

E290 Testikulär hyperfunktion

E291 Testikulär hypofunktion

E298 Annan specificerad testikulär dysfunktion

E299 Testikulär dysfunktion, ospecificerad

E300 Försenad pubertet

E301 För tidig pubertet

E308 Andra specificerade pubertetsstörningar

E309 Pubertetsstörning, ospecificerad

E310 Autoimmun polyglandulär insufficiens

E311 Polyglandulär hyperfunktion

E318 Annan specificerad polyglandulär dysfunktion

E319 Polyglandulär dysfunktion, ospecificerad

E320 Bestående hyperplasi av tymus

E321 Abscess i tymus

E328 Andra specificerade sjukdomar i tymus

E329 Sjukdom i tymus, ospecificerad

E340 Karcinoidsyndrom

E341 Annan hypersekretion av intestinala hormoner

E342 Ektopisk hormonsekretion som ej klassificeras annorstädes


KSH97 Sida 36 (191)

Kod Benämning

E343 Kortvuxenhet som ej klassificeras annorstädes

E343A Kortvuxenhet, konstitutionell

E343B Kortvuxenhet, psykosocialt betingad

E343C Kortvuxenhet, Laron-typ

E343D Kortvuxenhet efter intrauterin tillväxthämning (SGA) och/eller underburenhet

E343X Kortvuxenhet UNS

E344 Konstitutionell högvuxenhet

E344A Långvuxenhet, konstitutionell

E344X Långvuxenhet UNS

E345 Androgen resistens

E345A Testikulär feminisering

E345B Pseudohermafroditism, manlig, med androgenresistens

E345W Annan specificerad androgenresistens

E348 Andra specificerade endokrina rubbningar

E348B Progeri [Hutchinson-Gilford]

E348C Leprechaunism

E348D Werners syndrom

E348E Akrogeri [Gottron]

E348W Andra specificerade endokrina rubbningar

E349 Endokrin rubbning, ospecificerad

E350 Sjukliga förändringar i tyreoidea vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

E351 Sjukliga förändringar i binjurarna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

E358 Andra endokrina rubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

E409 Svår proteinundernäring

E419 Svår energiundernäring

E429 Svår protein-energiundernäring

E439 Icke specificerad svår undernäring

E440 Måttlig protein-energiundernäring

E441 Lätt protein-energiundernäring

E459 Försenad utveckling efter protein-energiundernäring

E469 Icke specificerad protein-energiundernäring

E500 A-vitaminbrist med xeros i konjunktiva

E501 A-vitaminbrist med Bitots fläck och xeros i konjunktiva

E502 A-vitaminbrist med xeros i kornea

E503 A-vitaminbrist med sår och xeros i kornea

E504 A-vitaminbrist med keratomalaci

E505 A-vitaminbrist med nattblindhet

E506 A-vitaminbrist med xeroftalmiska ärr i kornea

E507 Andra okulära manifestationer av A-vitaminbrist

E508 Andra specificerade manifestationer av A-vitaminbrist

E509 A-vitaminbrist, ospecificerad

E511 Beriberi

E512 Wernickes encefalopati

E518 Andra specificerade manifestationer av tiaminbrist

E519 Tiaminbrist, ospecificerad

E529 Niacinbrist

E530 Riboflavinbrist

E531 Pyridoxinbrist

E538 Brist på andra specificerade vitaminer i B-gruppen

E539 B-vitaminbrist, ospecificerad

E549 Askorbinsyrabrist

E550 Aktiv rakit

E559 D-vitaminbrist, ospecificerad

E560 E-vitaminbrist

E561 K-vitaminbrist

E568 Brist på andra specificerade vitaminer

E569 Vitaminbrist, ospecificerad

E589 Dietbetingad kalciumbrist

E599 Dietbetingad selenbrist

E609 Dietbetingad zinkbrist

E610 Kopparbrist

E611 Järnbrist

E612 Magnesiumbrist

E613 Manganbrist

E614 Krombrist


KSH97 Sida 37 (191)

Kod Benämning

E615 Molybdenbrist

E616 Vanadiumbrist

E617 Brist på multipla grundämnen i födan

E618 Brist på andra specificerade grundämnen i födan

E619 Brist på grundämne i födan, ospecificerad

E630 Brist på essentiella fettsyror

E631 Obalans i beståndsdelarna i födointaget

E638 Andra specificerade näringsbristtillstånd

E639 Näringsbristtillstånd, ospecificerat

E640 Sena effekter av protein-energiundernäring

E641 Sena effekter av A-vitaminbrist

E642 Sena effekter av C-vitaminbrist

E643 Sena effekter av rakit

E648 Sena effekter av andra specificerade näringsbristtillstånd

E649 Sena effekter av icke specificerat näringsbristtillstånd

E659 Lokaliserad fetma

E660 Fetma orsakad av kaloriöverskott

E661 Läkemedelsutlöst fetma

E662 Extrem fetma med alveolär hypoventilation

E668 Annan specificerad fetma

E669 Fetma, ospecificerad

E670 Hypervitaminos A

E671 Hyperkarotenemi

E672 Megavitamin-B6-syndrom

E673 Hypervitaminos D

E678 Annan specificerad övernäring

E689 Sena effekter av övernäring

E700 Klassisk fenylketonuri

E700A Hyperfenylalaninemi (fenylalaninhydroxylas-brist), total

E700B Hyperfenylalaninemi (fenylalaninhydroxylas-brist),partiell

E700X Hyperfenylalaninemi (fenylalaninhydroxylas-brist) UNS

E701 Andra hyperfenylalaninemier

E701A Dihydropteridinbrist

E701B Defekt tetrahydrobioterinsyntes

E701W Andra hyperfenylalaninemier (defekt tetrahydrobiopterin-omsättning)

E702 Rubbningar i tyrosinomsättningen

E702A Alkaptonuri

E702B Tyrosinemi I

E702C Tyrosinemi II

E702D Tyrosinos

E702W Andra rubbningar i tyrosinomsättningen

E702X Hypertyrosinemi UNS

E703 Albinism

E703A Chediak(-Steinbrinck)-Higashis syndrom

E703B Cross syndrom

E703C Hermansky-Pudlaks syndrom

E703D Okulär albinism

E703E Albinoidism

E703F Piebaldism

E703G Waardenburgs syndrom

E703W Annan specificerad albinism

E703X Albinism, ospecificerad

E708 Andra specificerade rubbningar i omsättningen av aromatiska aminosyror

E709 Rubbning i omsättningen av aromatiska aminosyror, ospecificerad

E710 Maple-syrup-urine disease

E711 Andra rubbningar i omsättningen av grenade aminosyror

E711A Hyperleucin-isoleucinemi

E711B Isovalerisk acidemi

E711C Metylmalonisk acidemi

E711D Propionisk acidemi

E712 Rubbning i omsättningen av grenade aminosyror, ospecificerad

E713 Rubbningar i fettsyraomsättningen

E713A Carnitincykel/transportdefekter

E713B Betaoxidationsrubbningar

E713C Acyl-co-enzym A-dehydrogenas-brist


KSH97 Sida 38 (191)

Kod Benämning

E713D Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder]

E720 Rubbningar i aminosyratransporten

E720A Cystinos

E720B Cystinuri

E720C Fanconi-de Toni-Debrés syndrom

E720W Annan specificerad rubbning i aminosyratransporten

E721 Rubbningar i omsättningen av svavelhaltiga aminosyror

E722 Rubbningar i urinämnesomsättningen

E722A Arginemi

E722B Arginobärnstenssyruri

E722C Citrullinemi

E722D Hyperammonemi

E722W Andra urinämnesomsättningsrubbningar

E723 Rubbningar i lysin- och hydroxylysinomsättningen

E724 Rubbningar i ornitinomsättningen

E725 Rubbningar i glycinomsättningen

E728 Andra specificerade rubbningar i omsättningen av aminosyror

E729 Rubbning i omsättningen av aminosyror, ospecificerad

E730 Medfödd laktasbrist

E730A Laktasbrist, primär, medfödd

E730B Laktasbrist, primär, sent debuterande

E731 Sekundär laktasbrist

E738 Annan laktosintolerans

E739 Laktosintolerans, ospecificerad

E740 Glykogeninlagringssjukdom

E741 Rubbningar i fruktosomsättningen

E742 Rubbningar i galaktosomsättningen

E743 Andra specificerade rubbningar i intestinal kolhydratresorption

E744 Rubbningar i pyruvatomsättning och glukoneogenes

E748 Andra specificerade rubbningar i kolhydratomsättningen

E748A Renal glukosuri

E748B Oxaluri

E748W Annan specificerad rubbning i kolhydratomsättningen

E749 Rubbning i kolhydratomsättningen, ospecificerad

E750 GM2-gangliosidos

E751 Andra gangliosidoser

E752 Andra specificerade sfingolipidoser

E752A Gauchers sjukdom

E752B Krabbes sjukdom

E752C Metakromatisk leukodystrofi

E752D Niemann-Picks sjukdom

E752E Farbers syndrom

E752F Fabry-Andersons sjukdom

E752W Andra specificerade sfingolipidoser

E753 Sfingolipidos, ospecificerad

E754 Neuronal ceroid lipofuscinos

E755 Andra specificerade rubbningar i fettupplagringen

E756 Rubbning i fettupplagringen, ospecificerad

E760 Mukopolysackaridos, typ I

E761 Mukopolysackaridos, typ II

E762 Andra specificerade mukopolysackaridoser

E762C Maroteaux-Lamys syndrom (lätt)(svår)

E762D Morquios syndrom

E762E Sanfilippos syndrom (typ B)(typ C)(typ D)

E762F Slys syndrom

E762W Andra specificerade mukopolysackaridoser

E763 Mukopolysackaridos, ospecificerad

E768 Andra specificerade rubbningar i omsättningen av glukosaminoglykaner

E769 Rubbning i omsättningen av glukosaminoglykaner, ospecificerad

E770 Post-translationell defekt i lysosomala enzymer

E771 Brister i nedbrytningen av glykoprotein

E778 Andra specificerade rubbningar i omsättningen av glykoprotein

E779 Rubbning i omsättningen av glykoprotein, ospecificerad

E780 Isolerad hyperkolesterolemi

E781 Isolerad hypertriglyceridemi


KSH97 Sida 39 (191)

Kod Benämning

E782 Blandad hyperlipidemi

E782F Tuberoeruptivt xantom

E782G Xanthoma tuberosum

E782H Xanthoma tendinosum

E782J Xanthoma disseminatum

E782K Plana xantom

E782L Generaliserad plan xantomatos

E782X Blandad hyperlipidemi, ospecificerad

E783 Hyperkylomikronemi

E784 Andra specificerade hyperlipidemier

E785 Hyperlipidemi, ospecificerad

E786 Lipoproteinbrist

E788 Andra specificerade rubbningar i omsättningen av lipoprotein

E789 Rubbning i omsättningen av lipoprotein, ospecificerad

E790 Hyperurikemi utan tecken på inflammatorisk artrit och tofös sjukdom

E791 Lesch-Nyhans syndrom

E798 Andra specificerade rubbningar i purin- och pyrimidinomsättningen

E799 Rubbning i purin- och pyrimidinomsättningen, ospecificerad

E800 Hereditär erytropoetisk porfyri

E800A Erytropoetisk protoporfyri

E800B Kongenital erytropoetisk porfyri

E800C Erytropoetisk koproporfyri

E800W Annan och icke specificerad hereditär erytropoetisk porfyri

E801 Porphyria cutanea tarda

E802 Annan porfyri

E802A Akut intermittent porfyri (hepatisk)

E802B Hereditär koproporfyri

E802C Hepatoerytropoetisk porfyri

E802D Porphyria variegata

E802W Annan specificerad porfyri

E802X Porfyri, ospecificerad

E803 Brist på katalas och peroxidas

E804 Gilberts syndrom

E805 Crigler-Najjars syndrom

E805A Crigler-Najjars syndrom, typ 1

E805B Crigler-Najjars syndrom, typ 2

E806 Andra specificerade rubbningar i bilirubinomsättningen

E807 Rubbning i bilirubinomsättningen, ospecificerad

E830 Rubbningar i kopparomsättningen

E830A Menkes sjukdom

E830B Wilsons sjukdom

E830W Andra rubbningar i kopparomsättningen

E831 Rubbningar i järnomsättningen

E832 Rubbningar i zinkomsättningen

E833 Rubbningar i fosforomsättningen

E833A Minskad syntes av 1,25-dihydroxy-vitamin D3

E833B Receptordefekter X bunden hypofosfatemisk rakit

E833C Hypofosfatemiska X bunden rakit

E833D D-vitaminresistent osteomalaci

E833W Annan specificerad rubbning i fosforomsättningen

E834 Rubbningar i magnesiumomsättningen

E835 Rubbningar i kalciumomsättningen

E835C Calcinosis universalis

E835D Metastatisk förkalkning

E835E Tumoral kalcinos

E835X Rubbning i kalciumomsättningen, ospecificerad

E838 Andra specificerade rubbningar i mineralomsättningen

E839 Rubbning i mineralomsättningen, ospecificerad

E840 Cystisk fibros med lungmanifestationer

E841 Cystisk fibros med intestinala manifestationer

E848 Cystisk fibros med andra manifestationer

E849 Cystisk fibros, ospecificerad

E850 Icke-neuropatisk heredofamiljär amyloidos

E851 Neuropatisk heredofamiljär amyloidos

E852 Heredofamiljär amyloidos, ospecificerad


KSH97 Sida 40 (191)

Kod Benämning

E853 Sekundär systemamyloidos

E854 Organbegränsad amyloidos

E858 Annan amyloidos

E859 Amyloidos, ospecificerad

E869 Minskad vätskevolym

E870 Hyperosmolalitet och hypernatremi

E870A Hyperosmolalitet

E870B Hypernatremi

E871 Hyposmolalitet och hyponatremi

E871A Hyposmolalitet

E871B Hyponatremi

E872 Acidos

E873 Alkalos

E874 Blandad syra-basbalansrubbning

E875 Hyperkalemi

E876 Hypokalemi

E877 Ökad vätskevolym

E878 Andra elektrolyt- och vätskerubbningar som ej klassificeras annorstädes

E880 Rubbningar i plasmaproteinomsättningen som ej klassificeras annorstädes

E880A Alfa-1-antitrypsinbrist, asymtomatisk

E880B Alfa-1-antitrypsinbrist, symtomatisk

E880W Annan specificerad rubbning i plasmaproteinomsättningen som ej klassificeras

annorstädes

E881 Lipodystrofi som ej klassificeras annorstädes

E881A Lipodystrophia progressiva [Barraquer-Simons]

E881B Lipodystrophia centrifugalis abdominalis infantilis

E881C Lipoatrophia semicircularis

E881D Lokaliserad fettatrofi

E881W Annan lipodystrofi som ej klassificeras annorstädes

E882 Lipomatos som ej klassificeras annorstädes

E882A Lipomatosis dolorosa [Dercum]

E882B Naevus lipomatodes superficialis [Hoffmann-Zurhelle]

E882W Annan lipomatos som ej klassificeras annorstädes

E888 Andra specificerade ämnesomsättningssjukdomar

E888A Perioxysomala sjukdomar

E888W Andra specificerade ämnesomsättningsrubbningar

E889 Ämnesomsättningssjukdom, ospecificerad

E890 Hypotyreos efter kirurgiska och medicinska ingrepp

E890A Hypotyreos efter kirurgisk terapi

E890B Hypotyreos efter terapi med radioaktivt jod

E890X Hypotyreos efter terapi UNS

E891 Hypoinsulinism efter kirurgiska och medicinska ingrepp

E892 Hypoparatyreoidism efter kirurgiska och medicinska ingrepp

E893 Hypopituitarism efter kirurgiska och medicinska ingrepp

E894 Ovarial svikt efter kirurgiska och medicinska ingrepp

E895 Testikulär hypofunktion efter kirurgiska och medicinska ingrepp

E896 Binjurehypofunktion efter kirurgiska och medicinska ingrepp

E898 Andra specificerade endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar efter

kirurgiska och medicinska ingrepp

E899 Endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar efter kirurgiska och medicinska

ingrepp, ospecificerade

E909 Rubbningar i nutrition och ämnesomsättning vid sjukdomar som klassificeras

annorstädes

F000 Demens vid Alzheimers sjukdom med tidig debut

F001 Demens vid Alzheimers sjukdom med sen debut

F002 Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller blandad typ

F009 Demens vid Alzheimers sjukdom, ospecificerad

F010 Vaskulär demens med akut debut

F011 Multiinfarktdemens

F012 Subkortikal vaskulär demens

F013 Blandad kortikal och subkortikal vaskulär demens

F018 Annan specificerad vaskulär demens

F019 Vaskulär demens, ospecificerad

F020 Demens vid Picks sjukdom

F021 Demens vid Creutzfeldt-Jakobs sjukdom


KSH97 Sida 41 (191)

Kod Benämning

F022 Demens vid Huntingtons sjukdom

F023 Demens vid Parkinsons sjukdom

F024 Demens vid sjukdom orsakad av humant immunbristvirus

F028 Demens vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes

F039 Ospecificerad demens

F049 Organiska amnesisyndrom ej framkallade av alkohol eller andra psykoaktiva substanser

F050 Delirium utan underliggande demenssjukdom

F051 Delirium med underliggande demenssjukdom

F058 Annat specificerat delirium

F059 Delirium, ospecificerat

F060 Organisk hallucinos

F061 Organisk katatoni

F062 Organiskt vanföreställningssyndrom

F063 Organiskt förstämningssyndrom

F064 Organiskt ångestsyndrom

F065 Organiska dissociativa syndrom

F066 Organisk emotionell labilitet

F067 Lindrig kognitiv störning

F068 Andra specificerade psykiska syndrom och störningar orsakade av hjärnskada, cerebral

dysfunktion eller kroppslig sjukdom

F069 Psykisk störning, ospecificerad, orsakad av hjärnskada, cerebral dysfunktion eller

kroppslig sjukdom

F070 Organisk personlighetsstörning

F071 Postencefalitiskt syndrom

F072 Postkontusionellt syndrom

F078 Andra specificerade organiska personlighets- och beteendestörningar orsakade av

hjärnsjukdom, hjärnskada eller cerebral dysfunktion

F079 Organisk personlighets- och beteendestörning, ospecificerad, orsakad av hjärnsjukdom,

hjärnskada eller cerebral dysfunktion

F099 Ospecificerad organisk eller symtomatisk psykisk störning

F100 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, akut intoxikation

F101 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, skadligt bruk

F102 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, beroendesyndrom

F102A Alkoholberoendesyndrom med fysiologiska tecken på beroende

F102B Alkoholberoendesyndrom utan fysiologiska tecken på beroende

F102X Alkoholberoendesyndrom, ospecificerad

F103 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, abstinens

F104 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, abstinens med

delirium

F105 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, psykotisk störning

F106 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, amnesisyndrom

F107 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, psykotisk störning

som resttillstånd eller med sen debut

F108 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, andra specificerade

psykiska störningar och beteendestörningar

F109 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, psykisk störning och

beteendestörning, ospecificerad

F110 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, akut intoxikation

F111 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, skadligt bruk

F112 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, beroendesyndrom

F113 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, abstinens

F114 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, abstinens med

delirium

F115 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, psykotisk störning

F116 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, amnesisyndrom

F117 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, psykotisk störning

som resttillstånd eller med sen debut


KSH97 Sida 42 (191)

Kod Benämning

F118 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, andra specificerade

psykiska störningar och beteendestörningar

F119 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, psykisk störning och

beteendestörning, ospecificerad

F120 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, akut intoxikation

F121 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, skadligt bruk

F122 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, beroendesyndrom

F123 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, abstinens

F124 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, abstinens med

delirium

F125 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, psykotisk störning

F126 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, amnesisyndrom

F127 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, psykotisk störning

som resttillstånd eller med sen debut

F128 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, andra specificerade

psykiska störningar och beteendestörningar

F129 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, psykisk störning och

beteendestörning, ospecificerad

F130 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika, akut

intoxikation

F131 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika,

skadligt bruk

F132 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika,

beroendesyndrom

F133 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika,

abstinens

F134 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika,

abstinens med delirium

F135 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika,

psykotisk störning

F136 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika,

amnesisyndrom

F137 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika,

psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut

F138 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika, andra

specificerade psykiska störningar och beteendestörningar

F139 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika,

psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad

F140 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, akut intoxikation

F141 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, skadligt bruk

F142 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, beroendesyndrom

F143 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, abstinens

F144 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, abstinens med delirium

F145 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, psykotisk störning

F146 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, amnesisyndrom

F147 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, psykotisk störning som

resttillstånd eller med sen debut

F148 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, andra specificerade

psykiska störningar och beteendestörningar

F149 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, psykisk störning och

beteendestörning, ospecificerad

F150 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland

koffein, akut intoxikation

F151 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland

koffein, skadligt bruk

F152 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland

koffein, beroendesyndrom


KSH97 Sida 43 (191)

Kod Benämning

F153 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland

koffein, abstinens

F154 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland

koffein, abstinens med delirium

F155 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland

koffein, psykotisk störning

F156 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland

koffein, amnesisyndrom

F157 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland

koffein, psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut

F158 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland

koffein, andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar

F159 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland

koffein, psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad

F160 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, akut

intoxikation

F161 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, skadligt bruk

F162 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener,

beroendesyndrom

F163 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, abstinens

F164 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, abstinens med

delirium

F165 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, psykotisk

störning

F166 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener,

amnesisyndrom

F167 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, psykotisk

störning som resttillstånd eller med sen debut

F168 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, andra

specificerade psykiska störningar och beteendestörningar

F169 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, psykisk

störning och beteendestörning, ospecificerad

F170 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, akut intoxikation

F171 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, skadligt bruk

F172 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, beroendesyndrom

F173 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, abstinens

F174 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, abstinens med delirium

F175 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, psykotisk störning

F176 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, amnesisyndrom

F177 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, psykotisk störning som

resttillstånd eller med sen debut

F178 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, andra specificerade

psykiska störningar och beteendestörningar

F179 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, psykisk störning och

beteendestörning, ospecificerad

F180 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel, akut

intoxikation

F181 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel,

skadligt bruk

F182 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel,

beroendesyndrom

F183 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel,

abstinens

F184 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel,

abstinens med delirium

F185 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel,

psykotisk störning

F186 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel,

amnesisyndrom


KSH97 Sida 44 (191)

Kod Benämning

F187 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel,

psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut

F188 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel, andra

specificerade psykiska störningar och beteendestörningar

F189 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel, psykisk

störning och beteendestörning, ospecificerad

F190 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och

av andra psykoaktiva substanser, akut intoxikation

F191 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och

av andra psykoaktiva substanser, skadligt bruk

F192 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och

av andra psykoaktiva substanser, beroendesyndrom

F193 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och

av andra psykoaktiva substanser, abstinens

F194 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och

av andra psykoaktiva substanser, abstinens med delirium

F195 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och

av andra psykoaktiva substanser, psykotisk störning

F196 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och

av andra psykoaktiva substanser, amnesisyndrom

F197 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och

av andra psykoaktiva substanser, psykotisk störning som resttillstånd eller med sen

debut

F198 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och

av andra psykoaktiva substanser, andra specificerade psykiska störningar och

beteendestörningar

F199 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och

av andra psykoaktiva substanser, psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad

F200 Paranoid schizofreni

F201 Hebefren schizofreni

F202 Kataton schizofreni

F203 Odifferentierad schizofreni

F204 Postschizofren depression

F205 Schizofrent resttillstånd

F206 Schizofreni, simplexform

F208 Annan specificerad schizofreni

F209 Schizofreni, ospecificerad

F219 Schizotyp störning

F220 Vanföreställningssyndrom

F228 Andra specificerade kroniska vanföreställningssyndrom

F229 Kroniskt vanföreställningssyndrom, ospecificerat

F230 Akut polymorf psykos utan egentlig schizofren sjukdomsbild

F231 Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild

F232 Akut schizofreniliknande psykos

F233 Annat akut vanföreställningssyndrom

F238 Andra specificerade akuta och övergående psykoser

F239 Akut och övergående psykos, ospecificerad

F249 Inducerat vanföreställningssyndrom

F250 Schizoaffektivt syndrom, manisk typ

F251 Schizoaffektivt syndrom, depressiv typ

F252 Schizoaffektivt syndrom, blandad typ

F258 Annat specificerat schizoaffektivt syndrom

F259 Schizoaffektivt syndrom, ospecificerat

F289 Andra icke organiska psykotiska störningar

F299 Ospecificerad icke organisk psykos

F300 Hypomani

F301 Mani utan psykotiska symtom

F302 Mani med psykotiska symtom

F308 Andra specificerade maniska episoder

F309 Manisk episod, ospecificerad

F310 Bipolär sjukdom, hypoman episod

F311 Bipolär sjukdom, manisk episod utan psykotiska symtom

F312 Bipolär sjukdom, manisk episod med psykotiska symtom

F313 Bipolär sjukdom, lindrig eller medelsvår depressiv episod


KSH97 Sida 45 (191)

Kod Benämning

F314 Bipolär sjukdom, svår depressiv episod utan psykotiska symtom

F315 Bipolär sjukdom, svår depressiv episod med psykotiska symtom

F316 Bipolär sjukdom, blandad episod

F317 Bipolär sjukdom utan aktuella symtom

F318 Andra specificerade bipolära sjukdomar

F319 Bipolär sjukdom, ospecificerad

F320 Lindrig depressiv episod

F321 Medelsvår depressiv episod

F322 Svår depressiv episod utan psykotiska symtom

F323 Svår depressiv episod med psykotiska symtom

F328 Andra specificerade depressiva episoder

F329 Depressiv episod, ospecificerad

F330 Recidiverande depression, lindrig episod

F331 Recidiverande depression, medelsvår episod

F332 Recidiverande depression, svår episod utan psykotiska symtom

F333 Recidiverande depression, svår episod med psykotiska symtom

F334 Recidiverande depression utan aktuella symtom

F338 Andra specificerade recidiverande depressioner

F339 Recidiverande depression, ospecificerad

F340 Cyklotymi

F341 Dystymi

F348 Andra specificerade kroniska förstämningssyndrom

F349 Kroniskt förstämningssyndrom, ospecificerat

F380 Andra enstaka förstämningssyndrom

F381 Andra recidiverande förstämningssyndrom

F388 Andra specificerade förstämningssyndrom

F399 Ospecificerat förstämningssyndrom

F400 Agorafobi

F401 Social fobi

F402 Specifika fobier

F402B Djurfobi

F402E Bromhidrosofobi

F402F Erytrofobi

F402G Parasitofobi

F402W Andra specifika fobier

F408 Andra specificerade fobier

F409 Fobi, ospecificerad

F410 Paniksyndrom

F411 Generaliserat ångestsyndrom

F412 Blandade ångest- och depressionstillstånd

F413 Andra blandade ångesttillstånd

F418 Andra specificerade ångesttillstånd

F419 Ångesttillstånd, ospecificerat

F420 Tvångssyndrom präglat av tvångstankar

F421 Tvångssyndrom präglat av tvångshandlingar

F422 Tvångstankar med tvångshandlingar

F428 Andra specificerade tvångssyndrom

F429 Tvångssyndrom, ospecificerat

F430 Akut stressreaktion

F431 Posttraumatiskt stressyndrom

F432 Anpassningsstörning

F438 Andra specificerade reaktioner på svår stress

F439 Reaktion på svår stress, ospecificerad

F440 Dissociativ amnesi

F441 Dissociativ fugue

F442 Dissociativ stupor

F443 Transtillstånd och besatthet

F444 Dissociativ motorisk störning

F444A Psykogen dysfoni/afoni

F444B Psykogen dysartri

F444W Annan specificerad psykogen motorisk störning

F445 Dissociativa kramper

F446 Dissociativ anestesi

F447 Blandade dissociativa syndrom

F448 Andra specificerade dissociativa syndrom


KSH97 Sida 46 (191)

Kod Benämning

F449 Dissociativt syndrom, ospecificerat

F450 Somatiseringssyndrom

F451 Odifferentierat somatoformt syndrom

F452 Hypokondri

F452A Dysmorfofobi

F452B Nosofobi

F452C Cancerofobi

F452D Venereofobi

F452X Hypokondri, ospecificerad

F453 Somatoform autonom dysfunktion

F454 Kroniskt somatoformt smärtsyndrom

F458 Andra specificerade somatoforma syndrom

F459 Somatoformt syndrom, ospecificerat

F480 Neurasteni

F481 Depersonalisations- och derealisationssyndrom

F488 Andra specificerade neurotiska syndrom

F489 Neurotiskt syndrom, ospecificerat

F500 Anorexia nervosa

F501 Atypisk anorexia nervosa

F502 Bulimia nervosa

F503 Atypisk bulimia nervosa

F504 Överdrivet ätande sammanhängande med andra psykiska störningar

F505 Kräkningar sammanhängande med andra psykiska störningar

F508 Andra specificerade ätstörningar

F509 Ätstörning, ospecificerad

F510 Icke organisk sömnlöshet

F511 Icke organisk hypersomni

F512 Icke organisk störning i dygnsrytmen

F513 Sömngång

F514 Nattskräck

F515 Mardrömmar

F518 Andra specificerade icke organiska sömnstörningar

F519 Icke organisk sömnstörning, ospecificerad

F520 Nedsatt libido

F521 Sexuell aversion och avsaknad av sexuell njutning

F522 Uteblivet genitalt gensvar

F523 Orgasmstörning

F524 Prematur ejakulation

F525 Icke organisk vaginism

F526 Icke organisk dyspareuni

F527 Överdriven sexualdrift

F528 Andra specificerade sexuella dysfunktioner, ej orsakade av organisk störning eller

sjukdom

F529 Icke specificerad sexuell dysfunktion, ej orsakad av organisk störning eller sjukdom

F530 Lindriga psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med

barnsängstiden, vilka ej klassificeras annorstädes

F531 Svåra psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med

barnsängstiden, vilka ej klassificeras annorstädes

F538 Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med

barnsängstiden, vilka ej klassificeras annorstädes

F539 Psykisk störning, ospecificerad, sammanhängande med barnsängstiden

F549 Psykologiska faktorer och beteendefaktorer med betydelse för störningar eller

sjukdomar som klassificeras annorstädes

F559 Missbruk av substanser som ej är beroendeframkallande

F599 Ospecificerade beteendesyndrom förenade med fysiologiska störningar och fysiska

faktorer

F600 Paranoid personlighetsstörning

F601 Schizoid personlighetsstörning

F602 Antisocial personlighetsstörning

F603 Emotionellt instabil personlighetsstörning

F604 Histrionisk personlighetsstörning

F605 Anankastisk personlighetsstörning

F606 Ängslig personlighetsstörning

F607 Osjälvständig personlighetsstörning


KSH97 Sida 47 (191)

Kod Benämning

F608 Andra specificerade personlighetsstörningar

F609 Personlighetsstörning, ospecificerad

F619 Personlighetsstörningar av blandtyp och andra personlighetsstörningar

F620 Varaktig personlighetsförändring till följd av katastrofupplevelse

F621 Varaktig personlighetsförändring till följd av psykisk sjukdom

F628 Andra specificerade varaktiga personlighetsförändringar

F629 Varaktig personlighetsförändring, ospecificerad

F630 Spelberoende

F631 Pyromani

F632 Kleptomani

F633 Trikotillomani

F638 Andra specificerade impulskontrollstörningar

F639 Impulskontrollstörning, ospecificerad

F640 Transsexualism

F641 Transvestism med dubbla roller

F642 Könsidentitetsstörning i barndomen

F648 Andra specificerade könsidentitetsstörningar

F649 Könsidentitetsstörning, ospecificerad

F650 Fetischism

F651 Fetischistisk transvestism

F652 Exhibitionism

F653 Voyeurism

F654 Pedofili

F655 Sadomasochism

F656 Multipla störningar av sexuell preferens

F658 Andra specificerade störningar av sexuell preferens

F659 Störning av sexuell preferens, ospecificerad

F660 Störning i sexuell mognad

F661 Egodyston sexuell orientering

F662 Störning av sexuella relationer

F668 Andra specificerade störningar av psykosexuell utveckling

F669 Störning av psykosexuell utveckling, ospecificerad

F680 Förstärkning av kroppsliga symtom av psykologiska skäl

F681 Medveten självskada eller simulering av fysiska eller psykiska symtom

F688 Andra specificerade störningar av personlighet och beteende hos vuxna

F699 Ospecificerad störning av personlighet och beteende hos vuxna

F700 Lindrig psykisk utvecklingsstörning, med uppgift om ingen eller minimal

utveclingsstörning

F701 Lindrig psykisk utvecklingsstörning, betydande beteendestörningar som kräver vård

eller behandling

F708 Lindrig psykisk utvecklingsstörning, andra beteendestörningar

F709 Lindrig psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar

F710 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning, med uppgift om ingen eller minimal

utveclingsstörning

F711 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning, betydande beteendestörningar som kräver vård

eller behandling

F718 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning, andra beteendestörningar

F719 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar

F720 Svår psykisk utvecklingsstörning, med uppgift om ingen eller minimal

utveclingsstörning

F721 Svår psykisk utvecklingsstörning, betydande beteendestörningar som kräver vård eller

behandling

F728 Svår psykisk utvecklingsstörning, andra beteendestörningar

F729 Svår psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar

F730 Grav psykisk utvecklingsstörning, med uppgift om ingen eller minimal

utveclingsstörning

F731 Grav psykisk utvecklingsstörning, betydande beteendestörningar som kräver vård eller

behandling

F738 Grav psykisk utvecklingsstörning, andra beteendestörningar

F739 Grav psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar

F780 Annan psykisk utvecklingsstörning, med uppgift om ingen eller minimal

utveclingsstörning

F781 Annan psykisk utvecklingsstörning, betydande beteendestörningar som kräver vård

eller behandling

F788 Annan psykisk utvecklingsstörning, andra beteendestörningar


KSH97 Sida 48 (191)

Kod Benämning

F789 Annan psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar

F790 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning, med uppgift om ingen eller minimal

utveclingsstörning

F791 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning, betydande beteendestörningar som kräver

vård eller behandling

F798 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning, andra beteendestörningar

F799 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar

F799A Talsvårigheter hos utvecklingstörd, artikulation

F799B Talsvårigheter hos utvecklingstörd, språk

F799X Talsvårigheter hos utvecklingsstörd UNS

F800 Specifik störning av artikulationsförmågan

F800A Fonologisk språkförsening

F800B Utvecklingsförsening av oralmotorik

F800C Dyslali och liknande atrikulationsavvikelse

F801 Expressiv språkstörning

F801A Grammatisk språkförsening

F801B Expressiv språkförsening (fonologisk + grammatisk)

F801C Semantisk språkförsening

F802 Impressiv språkstörning

F802A Impressiv språkförsening (ord och satsförståelse)

F802B Generell språkförsening (impressiv och expressiv)

F802C Pragmatisk språkförsening

F803 Förvärvad afasi med epilepsi

F808 Andra specificerade störningar av tal- och språkutvecklingen

F808A Prosodisk talstörning

F808W Andra specificerade störningar av tal- och språkutvecklingen

F809 Störning av tal- och språkutvecklingen, ospecificerad

F810 Specifik lässvårighet

F811 Specifik stavningssvårighet

F812 Specifik räknesvårighet

F813 Blandad inlärningsstörning

F818 Andra specificerade inlärningsstörningar

F819 Inlärningsstörning, ospecificerad

F829 Specifik motorisk utvecklingsstörning

F839 Blandade specifika utvecklingsstörningar

F840 Autism i barndomen

F841 Atypisk autism

F842 Retts syndrom

F843 Annan desintegrativ störning i barndomen

F844 Överaktivitetssyndrom förenat med psykisk utvecklingsstörning och stereotypa rörelser

F845 Aspergers syndrom

F848 Andra specificerade genomgripande utvecklingsstörningar

F849 Genomgripande utvecklingsstörning, ospecificerad

F889 Andra specificerade störningar av psykisk utveckling

F899 Ospecificerad störning av psykisk utveckling

F900 Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning

F900A DAMP

F900B ADHD

F900C ADD

F900X Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning UNS

F901 Hyperaktiv beteendestörning

F908 Andra specificerade hyperaktivitetsstörningar

F909 Hyperaktivitetsstörning, ospecificerad

F910 Beteendestörning av utagerande slag, begränsad till familjesammanhang

F911 Beteendestörning med aggressivitet och bristande social anpassning

F912 Beteendestörning med aggressivitet men med normal social anpassning

F913 Trotssyndrom

F918 Andra specificerade beteendestörningar av utagerande slag

F919 Beteendestörning av utagerande slag, ospecificerad

F920 Depressiv beteendestörning

F928 Andra specificerade blandade störningar i beteende och känsloliv

F929 Blandad störning i beteende och känsloliv, ospecificerad

F930 Separationsångest i barndomen

F931 Fobisk ångest i barndomen


KSH97 Sida 49 (191)

Kod Benämning

F932 Social ångest i barndomen

F933 Syskonrivalitet

F938 Andra specificerade emotionella störningar i barndomen

F939 Emotionell störning i barndomen, ospecificerad

F940 Elektiv mutism

F941 Reaktiv störning i känslomässig bindning under barndomen

F942 Distanslöshet hos barn

F948 Andra specificerade störningar av social funktion hos barn

F949 Störning av social funktion hos barn, ospecificerad

F950 Övergående tics

F951 Kroniska motoriska eller vokala tics

F952 Kombinerade vokala och multipla motoriska tics

F958 Andra specificerade tics

F959 Tics, ospecificerade

F980 Icke organisk enures

F980A Enures, primär, icke organisk

F980B Enures, sekundär, icke organisk

F980C Enures, psykogen

F980W Annan specificerad icke organisk enures

F981 Icke organisk enkopres

F981A Enkopres, funktionell, icke organisk

F981B Enkopres, psykogen

F981W Annan specificerad icke organisk enkopres

F982 Matvägran hos spädbarn och barn

F983 Picasyndrom hos spädbarn och barn

F984 Rörelsestereotypier

F985 Stamning

F985A Stamning

F985B Iterationer

F985W Annan specificerad störning av typ stamning

F985X Ospecificerad störning av typ stamning

F986 Skenande tal

F986A Skenande tal, cluttering

F986W Annan specificerad störning av typ skenande tal

F986X Ospecificerad störning av typ skenande tal

F988 Andra specificerade beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen

under barndom och ungdomstid

F989 Beteendestörning och emotionell störning med debut vanligen under barndom och

ungdomstid, ospecificerad

F999 Psykisk störning ej specificerad på annat sätt

G000 Meningit orsakad av Haemophilus influenzae

G001 Meningit orsakad av pneumokocker

G002 Meningit orsakad av streptokocker

G003 Meningit orsakad av stafylokocker

G008 Andra bakteriella meningiter

G008A Meningit, bakteriell, av Escherichia coli

G008B Meningit, bakteriell, av Klebsiella

G008W Annan specificerad bakteriell meningit

G009 Bakteriell meningit, ospecificerad

G019 Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

G020 Meningit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes

G021 Meningit vid svampsjukdomar

G028 Meningit vid andra infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

G030 Icke infektiös meningit

G031 Kronisk meningit

G032 Benign recidiverande meningit

G038 Meningit av andra specificerade orsaker

G039 Meningit, ospecificerad

G040 Akut disseminerad encefalit

G041 Tropisk spastisk paraplegi

G042 Bakteriell meningoencefalit och meningomyelit som ej klassificeras annorstädes

G042A Meningencefalit, bakteriell som ej klassificeras annorstädes

G042B Meningmyelit, bakteriell som ej klassificeras annorstädes

G048 Annan specificerad encefalit, myelit och encefalomyelit


KSH97 Sida 50 (191)

Kod Benämning

G048A Encefalit, postinfektiös

G048B Myelit, postinfektiös

G048C Myelit, akut, uppåtstigande

G048W Annan specificerad encefalit och myelit

G049 Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad

G049A Enceflit, ospecificerad

G049B Myelit, ospecificerad

G050 Encefalit, myelit och encefalomyelit vid bakteriesjukdomar som klassificeras

annorstädes

G051 Encefalit, myelit och encefalomyelit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes

G052 Encefalit, myelit och encefalomyelit vid andra infektions- och parasitsjukdomar som

klassificeras annorstädes

G058 Encefalit, myelit och encefalomyelit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

G060 Intrakraniell abscess och intrakraniellt granulom

G061 Intraspinal abscess och intraspinalt granulom

G061A Intraspinal abscess i halsryggen

G061J Intraspinal abscess i torakalryggen

G061K Intraspinal abscess i ländryggen

G061X Intraspinal abscess med icke specificerad lokalisation

G062 Extradural och subdural abscess, ospecificerad

G079 Abscess och granulom i skallen och ryggradskanalen vid sjukdomar som klassificeras

annorstädes

G089 Flebit och tromboflebit i skallens och ryggradskanalens venösa hålrum

G099 Sena effekter av inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet

G109 Huntingtons sjukdom

G110 Medfödd icke progressiv ataxi

G111 Cerebellär ataxi med tidig debut

G112 Cerebellär ataxi med sen debut

G113 Cerebellär ataxi med defekt DNA-reparation

G114 Hereditär spastisk parapares

G118 Andra specificerade hereditära ataxier

G119 Hereditär ataxi, ospecificerad

G120 Infantil spinal muskelatrofi, typ I

G121 Annan hereditär spinal muskelatrofi

G121A Hereditär spinal muskelatrofi, seninfantil typ II

G121B Hereditär spinal muskelatrofi, juvenil typ III

G121W Annan hereditär spinal muskelatrofi

G122 Motorneuronsjukdom

G128 Andra spinala muskelatrofier och besläktade syndrom

G129 Spinal muskelatrofi, ospecificerad

G130 Paraneoplastisk neuromyopati och neuropati

G131 Annan systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid

tumörsjukdomar

G132 Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid myxödem

G138 Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid andra sjukdomar

som klassificeras annorstädes

G209 Parkinsons sjukdom

G210 Malignt neuroleptikasyndrom

G211 Annan läkemedelsutlöst sekundär parkinsonism

G212 Sekundär parkinsonism av andra yttre orsaker

G213 Postencefalitisk parkinsonism

G218 Annan sekundär parkinsonism

G219 Sekundär parkinsonism, ospecificerad

G229 Parkinsonism vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

G230 Hallervorden-Spatz sjukdom

G231 Progressiv supranukleär oftalmoplegi

G232 Striatonigral degeneration

G238 Andra specificerade degenerativa sjukdomar i basala ganglierna

G239 Degenerativ sjukdom i basala ganglierna, ospecificerad

G240 Läkemedelsutlöst dystoni

G241 Idiopatisk familjär dystoni

G242 Idiopatisk icke familjär dystoni

G243 Spastisk tortikollis


KSH97 Sida 51 (191)

Kod Benämning

G244 Idiopatisk orofacial dystoni

G245 Blefarospasm

G248 Andra specificerade dystonier

G249 Dystoni, ospecificerad

G250 Essentiell tremor

G251 Läkemedelsutlöst tremor

G252 Andra specificerade former av tremor

G253 Myoklonus

G254 Läkemedelsutlöst korea

G255 Annan korea

G256 Läkemedelsutlösta tics och andra tics av organisk orsak

G258 Andra specificerade basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar

G259 Basalgangliesjukdom och rörelserubbning, ospecificerad

G269 Basalganglietillstånd och rörelserubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

G300 Alzheimers sjukdom med tidig debut

G301 Alzheimers sjukdom med sen debut

G308 Annan specificerad form av Alzheimers sjukdom

G309 Alzheimers sjukdom, ospecificerad

G310 Lokaliserad hjärnatrofi

G311 Senil degeneration av hjärnan som ej klassificeras annorstädes

G312 Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol

G318 Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet

G319 Degenerativ sjukdom i nervsystemet, ospecificerad

G320 Subakut kombinerad degeneration i ryggmärgen vid sjukdomar som klassificeras

annorstädes

G328 Andra specificerade degenerativa tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som

klassificeras annorstädes

G359 Multipel skleros

G360 Neuromyelitis optica

G361 Akut och subakut hemorragisk leukoencefalit

G368 Annan specificerad akut disseminerad demyelinisering

G369 Akut disseminerad demyelinisering, ospecificerad

G370 Diffus skleros

G371 Central demyelinisering av corpus callosum

G372 Central pontin myelinolys

G373 Akut transversell myelit vid demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet

G374 Subakut nekrotiserande myelit

G375 Koncentrisk skleros

G378 Andra specificerade demyeliniserande sjukdomar i centrala nervsystemet

G379 Demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet, ospecificerad

G400 Partiell idiopatisk epilepsi och epileptiska syndrom med lokal början

G400A Benign barnepilepsi

G400B Barnepilepsi med occipitala EEG-paroxysmer

G400W Annan fokal, partiell, idopatisk epilepsi

G401 Partiell symtomatisk epilepsi och epileptiska syndrom med enkla partiella anfall

G401A Temporallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning

G401B Frontallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning

G401C Parietallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning

G401D Occipitallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning

G401E Partiell epilepsi, enkel, utan medvetandestörning med sekundär generalisering

G401X Partiell epilepsi, enkel, utan medvetandestörning, ospecificerad

G402 Partiell symtomatisk epilepsi och epileptiska syndrom med komplexa partiella anfall

G402A Temporallobsepilepsi, partiell, komplex, med medvetandestörning,

G402B Frontallobsepilepsi, partiell, komplex, med medvetandestörning,

G402C Parietallobsepilepsi, partiell, komplex, med medvetandestörning,

G402D Occipitallobsepilepsi, partiell, komplex, med medvetandestörning,

G402E Partiell epilepsi, komplex, med medvetandestörning, med sekundär generalisering

G402F Partiell epilepsi, komplex, med medvetandestörning, psykomotorisk

G402X Partiell epilepsi, komplex, med medvetandestörning, ospecificerad

G403 Generaliserad idiopatisk epilepsi och epileptiska syndrom

G403A Barnepilepsi, med absenser, petit mal (pyknolepsi)

G403B Juvenil absensepilepsi


KSH97 Sida 52 (191)

Kod Benämning

G403C Juvenil myoklon epilepsi

G403D Benigna neonatala kramper med eller utan hereditet

G403E Benign myoklon epilepsi hos spädbarn

G403F Epilepsi med grand mal efter uppvaknande

G403X Primärt generaliserad idiopatisk epilepsi, ospecificerad

G404 Annan generaliserad epilepsi och andra epileptiska syndrom

G404A Infantil spasm, Wests syndrom

G404B Myoklonisk-astatiska anfall, Lennox-Gastauts syndrom

G404C Myoklona absenser

G404D Atypiska absenser

G404X Generaliserad symtomatisk epilepsi, ospecificerad

G405 Speciella epileptiska syndrom

G406 Grand mal-anfall, ospecificerat

G407 Absenser, ospecificerade, utan grand mal-anfall

G408 Annan epilepsi

G409 Epilepsi, ospecificerad

G410 Status epilepticus av grand mal-typ

G411 Status epilepticus av petit mal-typ

G412 Status epilepticus med komplexa partiella anfall

G418 Annat specificerat status epilepticus

G419 Status epilepticus, ospecificerat

G430 Migrän utan aura

G431 Migrän med aura

G432 Status hemicranicus

G433 Komplicerad migrän

G438 Annan specificerad migrän

G439 Migrän, ospecificerad

G440 Syndrom med cluster headache

G441 Vaskulär huvudvärk som ej klassificeras annorstädes

G442 Spänningshuvudvärk

G443 Kronisk posttraumatisk huvudvärk

G444 Läkemedelsutlöst huvudvärk som ej klassificeras annorstädes

G448 Andra specificerade huvudvärkssyndrom

G450 Arteria vertebrobasilaris-syndrom

G451 Arteria carotis-syndrom

G452 Multipla och bilaterala precerebrala artärsyndrom

G453 Amaurosis fugax

G454 Transitorisk global amnesi

G458 Annan transitorisk cerebral ischemi och besläktade syndrom

G459 Transitorisk cerebral ischemisk attack, ospecificerad

G460 Arteria cerebri media-syndrom

G461 Arteria cerebri anterior-syndrom

G462 Arteria cerebri posterior-syndrom

G463 Cerebrovaskulärt hjärnstamssyndrom

G464 Cerebrovaskulärt lillhjärnssyndrom

G465 Isolerat motoriskt lakunärt syndrom

G466 Isolerat sensoriskt lakunärt syndrom

G467 Andra lakunära syndrom

G468 Andra vaskulära syndrom i hjärnan vid cerebrovaskulära sjukdomar

G470 Insomni

G471 Hypersomni

G472 Dygnsrytmstörningar

G473 Sömnapnésyndrom

G474 Narkolepsi och kataplexi

G478 Andra specificerade sömnstörningar

G479 Sömnstörning, ospecificerad

G500 Trigeminusneuralgi

G501 Atypisk ansiktssmärta

G508 Andra specificerade sjukdomar i trigeminusnerven

G509 Sjukdom i trigeminusnerven, ospecificerad

G510 Bells pares

G511 Genikulatumganglionit

G512 Melkerssons syndrom

G513 Facialishemispasm

G514 Ansiktsmyokymi


KSH97 Sida 53 (191)

Kod Benämning

G518 Andra specificerade sjukdomar i facialisnerven

G519 Sjukdom i facialisnerven, ospecificerad

G520 Sjukdomar i nervus olfactorius

G521 Sjukdomar i nervus glossopharyngeus

G522 Sjukdomar i nervus vagus

G523 Sjukdomar i nervus hypoglossus

G527 Sjukdomar i multipla kranialnerver

G528 Sjukdomar i andra specificerade kranialnerver

G529 Kranialnervssjukdom, ospecificerad

G530 Neuralgi efter zoster-infektion

G531 Multipla kranialnervspareser vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras

annorstädes

G532 Multipla kranialnervspareser vid sarkoidos

G533 Multipla kranialnervspareser vid tumörsjukdomar

G538 Andra kranialnervsförändringar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

G540 Sjukdomar i brakialplexus

G541 Sjukdomar i lumbosakralplexus

G542 Sjukdomar i cervikalrot som ej klassificeras annorstädes

G543 Sjukdomar i torakalrot som ej klassificeras annorstädes

G544 Sjukdomar i lumbosakralrot som ej klassificeras annorstädes

G545 Neuralgisk amyotrofi

G546 Fantom-extremitetssyndrom med smärta

G547 Fantom-extremitetssyndrom utan smärta

G548 Andra specificerade sjukdomar i nervrötter och nervplexus

G549 Sjukdom i nervrötter och nervplexus, ospecificerad

G550 Kompression av nervrötter och nervplexus vid tumörsjukdomar

G550A Kompression av nervrötter och nervplexus i halsryggen vid tumörsjukdom

G550J Kompression av nervrötter och nervplexus i torakalryggen vid tumörsjukdom

G550K Kompression av nervrötter och nervplexus i ländryggen vid tumörsjukdom

G550X Kompression av nervrötter och nervplexus med icke specificerad lokalisation vid

tumörsjukdom

G551 Kompression av nervrötter och nervplexus vid sjukdomar i mellankotskivorna

G552 Kompression av nervrötter och nervplexus vid spondylos

G553 Kompression av nervrötter och nervplexus vid andra ryggåkommor

G558 Kompression av nervrötter och nervplexus vid andra sjukdomar som klassificeras

annorstädes

G560 Karpaltunnelsyndrom

G561 Andra lesioner av nervus medianus

G562 Lesion av nervus ulnaris

G562B Ulnarisentrapment i axelled/överarm

G562C Ulnarisentrapment i armbåge/underarm

G562D Ulnarisentrapment i handled/hand

G562X Ulnarisentrapment med icke specificerad lokalisation

G563 Lesion av nervus radialis

G563B Radialisentrapment i axelled/överarm

G563C Radialisentrapment i armbåge/underarm

G563D Radialisentrapment i handled/hand

G563X Radialisentrapment med icke specificerad lokalisation

G564 Kausalgi

G568 Andra specificerade mononeuropatier i övre extremitet

G569 Mononeuropati i övre extremitet, ospecificerad

G570 Lesion av nervus ischiadicus

G571 Meralgia paraesthetica

G572 Lesion av nervus femoralis

G573 Lesion av nervus fibularis

G574 Lesion av nervus tibialis

G575 Tarsaltunnelsyndrom

G576 Lesion av nervus plantaris

G578 Andra specificerade mononeuropatier i nedre extremitet

G579 Mononeuropati i nedre extremitet, ospecificerad

G580 Interkostalneuropati

G587 Mononeuropathia multiplex

G588 Andra specificerade mononeuropatier

G589 Mononeuropati, ospecificerad


KSH97 Sida 54 (191)

Kod Benämning

G590 Diabetisk mononeuropati

G598 Andra mononeuropatier vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

G600 Hereditär motorisk och sensorisk neuropati

G601 Refsums sjukdom

G602 Neuropati i samband med hereditär ataxi

G603 Idiopatisk progressiv neuropati

G608 Andra specificerade hereditära och idiopatiska neuropatier

G609 Hereditär och idiopatisk neuropati, ospecificerad

G610 Guillain-Barrés syndrom

G611 Serumneuropati

G618 Andra specificerade inflammatoriska polyneuropatier

G619 Inflammatorisk polyneuropati, ospecificerad

G620 Läkemedelsutlöst polyneuropati

G621 Alkoholutlöst polyneuropati

G622 Polyneuropati orsakad av andra toxiska ämnen

G628 Andra specificerade polyneuropatier

G629 Polyneuropati, ospecificerad

G630 Polyneuropati vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

G631 Polyneuropati vid tumörsjukdom

G632 Diabetisk polyneuropati

G633 Polyneuropati vid andra endokrina och metaboliska sjukdomar

G634 Polyneuropati vid näringsbristtillstånd

G635 Polyneuropati vid systemiska bindvävssjukdomar

G636 Polyneuropati vid andra muskuloskeletala sjukdomar

G638 Polyneuropati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

G649 Andra sjukdomar i perifera nervsystemet

G700 Myasthenia gravis

G701 Toxiska neuromuskulära transmissionsrubbningar

G702 Medfödd och utvecklingsrelaterad myasteni

G708 Andra specificerade neuromuskulära transmissionsrubbningar

G709 Neuromuskulär transmissionsrubbning, ospecificerad

G710 Muskeldystrofi

G710A Muskeldystrofi, hereditär, typ Duchenne

G710B Muskeldystrofi, hereditär, typ Becker (benign)

G710W Annan specificerad muskeldystrofi

G710X Muskeldystrofi, (ej medfödd), ospecificerad

G711 Myotona sjukdomar

G712 Medfödda myopatier

G713 Mitokondriell myopati som ej klassificeras annorstädes

G718 Andra specificerade primära muskelsjukdomar

G719 Primär muskelsjukdom, ospecificerad

G720 Läkemedelsutlöst myopati

G721 Alkoholutlöst myopati

G722 Myopati orsakad av annat toxiskt ämne

G723 Periodisk paralys

G723A Hypokalemisk periodisk paralys

G723B Hyperkalemisk periodisk paralys

G724 Inflammatorisk myopati som ej klassificeras annorstädes

G728 Andra specificerade myopatier

G729 Myopati, ospecificerad

G730 Myastena syndrom vid endokrina sjukdomar

G731 Eaton-Lamberts syndrom

G732 Andra myastena syndrom vid tumörsjukdomar

G733 Myastena syndrom vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

G734 Myopati vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

G735 Myopati vid endokrina sjukdomar

G736 Myopati vid metaboliska sjukdomar

G737 Myopati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

G800 Spastisk cerebral pares

G801 Spastisk diplegi

G801A Cerebral pares,diplegi, spastisk, hos premutara

G801B Cerebral pares,diplegi, spastisk, hos fullgångna

G801C Cerebral pares, diplegi, ataktisk

G801X Cerebral pares, spastisk diplegi,ospecificerad

G802 Infantil hemiplegi


KSH97 Sida 55 (191)

Kod Benämning

G803 Dyskinetisk cerebral pares

G803A Cerebral pares, dyston, tonusväxlingssyndrom

G803B Cerebral pares, atetoid

G803X Dyskinetisk cerebral pares, ospecificerad

G804 Ataktisk cerebral pares

G804A Cerebral pares, dysekvilibrium ataxi

G804W Annan ataktisk cerebral pares

G808 Annan specificerad form av cerebral pares

G808A Cerebral pares, tetrapares, spastisk

G808B Cerebral pares, monopares

G808C Cerebral pares, blandade syndrom

G809 Cerebral pares, ospecificerad

G810 Slapp hemipares

G811 Spastisk hemipares

G819 Hemipares, ospecificerad

G820 Slapp parapares

G821 Spastisk parapares

G822 Parapares, ospecificerad

G823 Slapp tetrapares

G824 Spastisk tetrapares

G825 Tetrapares, ospecificerad

G830 Dipares i övre extremiteterna

G831 Monopares i nedre extremitet

G832 Monopares i övre extremitet

G833 Ospecificerad monopares

G834 Cauda equina-syndrom

G838 Andra specificerade förlamningssyndrom

G839 Förlamningssyndrom, ospecificerade

G900 Idiopatisk perifer autonom neuropati

G901 Familjär dysautonomi

G902 Horners syndrom

G903 Multipel systemdegeneration

G908 Andra specificerade sjukdomar i autonoma nervsystemet

G909 Sjukdom i autonoma nervsystemet, ospecificerad

G910 Kommunicerande hydrocefalus

G911 Obstruktiv hydrocefalus

G912 Normaltryckshydrocefalus

G913 Posttraumatisk hydrocefalus, ospecificerad

G918 Annan specificerad hydrocefalus

G918A Hydrocefalus med ventrikeldilatation

G918B Posthemorragisk hydracefalus

G918W Annan specificerad ej medfödd hydrocefalus

G919 Hydrocefalus, ospecificerad

G929 Toxisk encefalopati

G930 Hjärncystor

G931 Anoxisk hjärnskada som ej klassificeras annorstädes

G932 Benign intrakraniell hypertension

G933 Trötthetssyndrom efter virusinfektion

G934 Encefalopati, ospecificerad

G935 Hjärnkompression

G936 Hjärnödem

G937 Reyes syndrom

G938 Andra specificerade sjukdomar i hjärnan

G939 Hjärnsjukdom, ospecificerad

G940 Hydrocefalus vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

G941 Hydrocefalus vid tumörsjukdom

G942 Hydrocefalus vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

G948 Andra specificerade tillstånd i hjärnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

G950 Syringomyeli och syringobulbi

G951 Vaskulära myelopatier

G952 Ryggmärgskompression, ospecificerad

G958 Andra specificerade sjukdomar i ryggmärgen

G959 Sjukdom i ryggmärgen, ospecificerad

G960 Läckage av cerebrospinalvätska


KSH97 Sida 56 (191)

Kod Benämning

G961 Sjukdomar i meningerna som ej klassificeras annorstädes

G968 Andra specificerade sjukdomar i centrala nervsystemet

G969 Sjukdom i centrala nervsystemet, ospecificerad

G970 Läckage av cerebrospinalvätska efter spinalpunktion

G971 Annan reaktion efter spinal- och lumbalpunktion

G972 Intrakraniell hypotension efter ventrikelshuntning

G978 Andra specificerade sjukdomar i nervsystemet efter kirurgiska och medicinska ingrepp

G979 Sjukdom i nervsystemet efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad

G989 Andra sjukdomar i nervsystemet som ej klassificeras annorstädes

G990 Autonom neuropati vid endokrina och metaboliska sjukdomar

G991 Andra tillstånd i autonoma nervsystemet vid andra sjukdomar som klassificeras

annorstädes

G992 Myelopati vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

G998 Andra specificerade tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras

annorstädes

H000 Hordeolum och andra djupa inflammationer i ögonlock

H001 Chalazion

H010 Blefarit

H011 Icke infektiösa dermatoser på ögonlock

H018 Annan specificerad inflammation i ögonlock

H019 Ögonlocksinflammation, ospecificerad

H020 Entropion och trikiasis

H020A Entropion

H020B Trikiasis

H021 Ektropion

H022 Lagoftalmos

H023 Blefarochalasis

H024 Ögonlocksptos

H025 Andra störningar av ögonlocksfunktionen

H026 Xantelasm på ögonlock

H027 Andra degenerativa förändringar av ögonlock och det periokulära området

H028 Andra specificerade förändringar av ögonlock

H029 Ögonlockssjukdom, ospecificerad

H030 Parasitinfestation av ögonlock vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H031 Ögonlocksförändring vid andra infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes

H038 Ögonlocksförändring vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

H040 Tårkörtelinflammation

H041 Andra tårkörtelsjukdomar

H042 Tårflöde

H043 Akut och icke specificerad inflammation i tårvägarna

H044 Kronisk inflammation i tårvägarna

H045 Stenos och insufficiens i tårvägarna

H046 Andra förändringar i tårvägarna

H048 Andra specificerade sjukdomar i tårapparaten

H049 Sjukdom i tårapparaten, ospecificerad

H050 Akut inflammation i ögonhålan

H051 Kronisk inflammation i ögonhålan

H052 Tillstånd med exoftalmos

H053 Förändring i ögonhålans form

H054 Enoftalmos

H055 Kvarvarande främmande kropp efter penetrerande skada i ögonhålan

H058 Andra specificerade sjukdomar i ögonhålan

H059 Sjukdom i ögonhålan, ospecificerad

H060 Förändringar i tårapparaten vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H061 Parasitinfestation i ögonhålan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H062 Dystyreoid exoftalmos

H063 Andra förändringar i ögonhålan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H100 Mukopurulent konjunktivit

H101 Akut atopisk konjunktivit

H101A Konjunktivit orsakad av lövträdspollen

H101B Konjunktivit orsakad av gräspollen

H101C Konjunktivit orsakad av compositae-pollen

H101D Konjunktivit orsakad av pollen UNS


KSH97 Sida 57 (191)

Kod Benämning

H101E Konjunktivit orsakad av djurepitel

H101X Konjunktivit, allergisk UNS

H102 Andra akuta konjunktiviter

H103 Akut konjunktivit, ospecificerad

H104 Kronisk konjunktivit

H105 Blefarokonjunktivit

H108 Andra specificerade konjunktiviter

H109 Konjunktivit, ospecificerad

H110 Pterygium

H111 Bindehinnedegenerationer och bindehinneinlagringar

H112 Ärr i bindehinnan

H113 Blödning i bindehinnan

H114 Andra kärlförändringar och cystor i bindehinnan

H118 Andra specificerade sjukdomar i bindehinnan

H119 Sjukdom i bindehinnan, ospecificerad

H130 Filariainfektion i bindehinnan

H131 Konjunktivit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras

annorstädes

H132 Konjunktivit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

H133 Okulär pemfigoid

H138 Andra förändringar i bindehinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H150 Sklerit

H150A Främre sklerit

H150B Bakre sklerit

H150X Ospecificerad lokalisation av sklerit

H151 Episklerit

H158 Andra specificerade sjukdomar i senhinnan

H159 Sjukdom i senhinnan, ospecificerad

H160 Sår på hornhinnan

H161 Annan ytlig keratit utan konjunktivit

H162 Keratokonjunktivit

H163 Interstitiell och djup keratit

H164 Kärlinväxning i hornhinnan

H168 Andra specificerade keratiter

H169 Keratit, ospecificerad

H170 Adherent leukom

H171 Annan central kornealgrumling

H178 Andra specificerade korneala ärr och grumlingar

H179 Korneala ärr och grumlingar, ospecificerade

H180 Pigmenteringar och inlagringar i hornhinnan

H181 Bullös keratopati

H182 Andra korneala ödem

H183 Förändringar i hornhinnemembranerna

H184 Degeneration i hornhinnan

H185 Ärftlig kornealdystrofi

H185A Epitelial dystrofi av kornea

H185B Dystrofi i Bowmans membran

H185C Stromal dystrofi av kornea

H185D Endotelial dystrofi av kornea

H185X Ospecificerad dystrofi av kornea

H186 Keratokonus

H187 Andra förändringar av hornhinnans form

H188 Andra specificerade hornhinneförändringar

H189 Hornhinneförändring, ospecificerad

H190 Sklerit och episklerit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H191 Keratit och keratokonjunktivit orsakad av herpes simplex-virus

H191A Keratitis dendritica herpetica

H191B Keratitis disciformis herpetica

H191X Ospecifik keratit eller keratokonjunktivit av herpesvirus

H192 Keratit och keratokonjunktivit vid andra infektions- eller parasitsjukdomar som

klassificeras annorstädes

H193 Keratit och keratokonjunktivit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

H198 Andra förändringar i senhinnan och hornhinnan vid sjukdomar som klassificeras

annorstädes

H200 Akut och subakut iridocyklit


KSH97 Sida 58 (191)

Kod Benämning

H201 Kronisk iridocyklit

H202 Linsinducerad iridocyklit

H208 Annan specificerad iridocyklit

H209 Iridocyklit, ospecificerad

H210 Hyphema

H211 Andra vaskulära förändringar i iris och ciliarkroppen

H212 Degeneration av iris och ciliarkroppen

H213 Cysta i iris, ciliarkroppen och främre kammaren

H214 Pupillmembraner

H215 Andra sammanväxningar och bristningar av iris och ciliarkroppen

H218 Andra specificerade förändringar i iris och ciliarkroppen

H219 Förändring i iris och ciliarkroppen, ospecificerad

H220 Iridocyklit vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

H221 Iridocyklit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

H228 Andra förändringar i iris och ciliarkroppen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H250 Senil incipient katarakt

H251 Senil nukleär katarakt

H252 Senil katarakt av Morgagni-typ

H258 Andra specificerade typer av senil katarakt

H259 Senil katarakt, ospecificerad

H260 Infantil, juvenil och presenil katarakt

H261 Traumatisk katarakt

H262 Katarakt efter andra ögonsjukdomar

H263 Katarakt orsakad av läkemedel

H264 Efterstarr

H268 Andra specificerade former av katarakt

H269 Katarakt, ospecificerad

H270 Afaki

H271 Linsdislokation

H278 Andra specificerade linsförändringar

H279 Linsförändring, ospecificerad

H280 Diabetisk katarakt

H281 Katarakt vid andra endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och metaboliska

sjukdomar som klassificeras annorstädes

H282 Katarakt vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

H288 Andra linsförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H300 Fokal korioretinal inflammation

H301 Disseminerad korioretinal inflammation

H302 Bakre cyklit

H308 Andra specificerade korioretinala inflammationer

H309 Korioretinal inflammation, ospecificerad

H310 Korioretinala ärr

H311 Korioidal degeneration

H312 Hereditär korioidal dystrofi

H312A Regional dystrofi av korioidea

H312B Diffus dystrofi av korioidea

H312C Generell vaskulär dystrofi av korioidea

H312X Ospecificerad dystrofi av korioidea

H313 Korioidal blödning och ruptur

H314 Korioidalavlossning

H318 Andra specificerade förändringar i korioidea

H319 Sjukdom i korioidea, ospecificerad

H320 Korioretinal inflammation vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras

annorstädes

H328 Andra korioretinala förändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H330 Retinalavlossning med retinalt hål

H330A Partiell retinalavlossning med ett runt eller ovalt hål

H330B Partiell retinalavlossning med flera runda eller ovala hål

H330C Partiell retinalavlossning med ett hästskoformat hål

H330D Partiell retinalavlossning med flera hästskoformade hål

H330E Partiell retinalavlossning med oradialys

H330F Partiell retinalavlossning med ekvatoriell bristning

H330G Partiell retinalavlossning med flera hål av olika typ

H330H Subtotal eller total retinalavlossning med hål


KSH97 Sida 59 (191)

Kod Benämning

H330X Ospecificerad retinalavlossning med hål

H331 Retinoschis och retinala cystor

H332 Serös retinalavlossning

H333 Retinala hål utan avlossning

H333A Runda eller oval retinalhål, enstaka eller multipla

H333B Hästskoformade retinalhål, enstaka eller multipla

H333C Oradialys

H333D Ekvatoriell bristning

H333W Annat hål eller flera hål av olika typ

H333X Ospecificerat retinalhål

H334 Retinal traktionsavlossning

H335 Andra former av retinalavlossning

H340 Transitorisk retinalartärocklusion

H341 Retinal centralartärocklusion

H342 Andra retinalartärocklusioner

H348 Andra specificerade retinala vaskulära ocklusioner

H348A Centralocklusion av retinalven

H348B Grenocklusion av retinalven

H348C Incipient retinalvensocklusion

H348X Ospecificerad form av retinalvensocklusion

H349 Retinal vaskulär ocklusion, ospecificerad

H350 Bakgrundsretinopati och retinala vaskulära förändringar

H351 Prematuritetsretinopati

H351A Prematuritetsretinopati; demarkationslinje mellan vaskulariserad och ej vaskulariserad

retina

H351B Prematuritetsretinopati; lätt upphöjd vall (ridge), ej vidgade eller slingriga kärl i

centrum

H351C Prematuritetsretinopati; ridge med slingriga och vidgade kärl i centrum

H351D Prematuritetsretinopati; ridge med extraretinala fibrovaskulära förändringar, ej vidgade

eller slingriga kärl i centrum

H351E Prematuritetsretinopati; ridge med extraretinala fibrovaskulära förändringar samt

vidgade och slingriga kärl i centrum

H351F Prematuritetsretinopati; subtotal retinalavlossning

H351G Prematuritetsretinopati; total retinalavlossning Retrolental fibroplasi

H351L Prematuritetsretinopati (ROP), grad 1-2

H351M Prematuritetsretinopati (ROP), grad 3-5, ej behandlad

H351N Prematuritetsretinopati (ROP), grad 3-5, behandlad

H351X Prematuritetsretinopati, ospecificerad form

H352 Annan proliferativ retinopati

H353 Degeneration i bakre polen

H354 Perifer retinal degeneration

H355 Hereditär retinaldystrofi

H355A Vitreoretinal dystrofi

H355B Retinitis pigmentosa-liknande tillstånd

H355C Pigmentepiteldystrofi

H355W Annan ärftlig retinal dystrofi

H355X Ärftlig retinal dystrofi ospecificerad

H356 Retinal blödning

H356A Preretinal blödning

H356B Intraretinal blödning

H356C Subretinal blödning

H356W Retinala blödningar med olika lokalisation

H356X Ospecificerad retinal blödning

H357 Separation av retinallagren

H358 Andra specificerade sjukliga förändringar i retina

H359 Sjuklig förändring i retina, ospecificerad

H360 Diabetisk retinopati

H360A Icke proliferativ diabetisk retinopati

H360B Proliferativ diabetisk retinopati

H360X Ospecificerad form av diabetisk retinopati

H368 Andra retinala förändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H400 Misstänkt glaukom

H400A Okulär hypertension

H400B Trång kammarvinkel

H400C Misstänkt papillexkavation


KSH97 Sida 60 (191)

Kod Benämning

H400D Exfoliationssyndrom utan säker glaukomdiagnos

H400E Pigmentspridningssyndrom utan säker glaukomdiagnos

H400W Annan typ av misstänkt glaukom

H400X Misstänkt glaukom, ospecificerat

H401 Primärt glaukom med öppen kammarvinkel

H401A Kroniskt enkelt glaukom, öppen kammarvinkel

H401B Pigmentglaukom, öppen kammarvinkel

H401C Kapsulärt glaukom, öppen kammarvinkel

H401D Glaukom med lågt ögontryck, öppen kammarvinkel

H401W Annan specificerad form av primärt glaukom med öppen kammarvinkel

H401X Primärt glaukom med öppen kammarvinkel UNS

H402 Primärt glaukom med sluten kammarvinkel

H403 Glaukom sekundärt till ögontrauma

H404 Glaukom sekundärt till ögoninflammation

H405 Glaukom sekundärt till andra ögonsjukdomar

H406 Glaukom sekundärt till läkemedel

H408 Andra former av specificerat glaukom

H409 Glaukom, ospecificerat

H420 Glaukom vid endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och metaboliska sjukdomar

som klassificeras annorstädes

H428 Glaukom vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

H430 Glaskroppsprolaps

H431 Glaskroppsblödning

H432 Kristalliniska inlagringar i glaskroppen

H433 Andra glaskroppsgrumlingar

H438 Andra specificerade förändringar i glaskroppen

H438A Glaskroppsdegeneration

H438B Glaskroppsavlossning

H439 Glaskroppsförändring, ospecificerad

H440 Purulent endoftalmit

H441 Andra endoftalmiter

H442 Degenerativ myopi

H443 Andra degenerativa förändringar i ögongloben

H444 Hypotoni av ögat

H445 Degenerationstillstånd i ögongloben

H446 Kvarvarande magnetisk främmande kropp i ögongloben

H447 Kvarvarande icke magnetisk främmande kropp i ögongloben

H448 Andra specificerade förändringar i ögongloben

H449 Förändring i ögongloben, ospecificerad

H450 Glaskroppsblödning vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H451 Endoftalmit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H458 Andra förändringar i glaskroppen och ögongloben vid sjukdomar som klassificeras

annorstädes

H469 Synnervsinflammation

H470 Optikusförändringar som ej klassificeras annorstädes

H471 Papillödem, ospecificerat

H472 Optikusatrofi

H473 Andra förändringar av synnervspapillen

H474 Förändringar i synnervskorsningen

H475 Förändringar i de övriga synbanorna

H476 Förändringar i synbarken

H477 Förändring i synbanorna, ospecificerad

H480 Optikusatrofi vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H480A Postinflammatorisk optikusatrofi

H480B Optikusatrofi vid intrakraniellt neoplasm

H480C Optikusatrofi vid annan intrakraniell skada

H480W Optikusatrofi vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

H481 Retrobulbärneurit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H488 Andra förändringar i synnerven eller synbanorna vid sjukdomar som klassificeras

annorstädes

H490 Okulomotoriuspares

H491 Troklearispares

H492 Abducenspares

H493 Total oftalmoplegi

H494 Progressiv yttre oftalmoplegi


KSH97 Sida 61 (191)

Kod Benämning

H498 Annan paralytisk strabism

H499 Paralytisk strabism, ospecificerad

H500 Konvergent konkomitant skelning

H501 Divergent konkomitant skelning

H502 Vertikal skelning

H503 Intermittent heterotropi

H503A Intermittent esotropi

H503B Intermittent exotropi

H503X Intermittent heterotropi UNS

H504 Annan och icke specificerad heterotropi

H504A Cyklotropi

H504B Konkomitant strabism

H504C Mikrotropi

H504D Monofixationssyndrom

H504X Heterotropi UNS

H505 Heterofori

H505A Alternerande hyperfori

H505B Esofori

H505C Exofori

H505D Cyklofori

H505X Heterofori UNS

H506 Mekanisk strabism

H508 Andra specificerade skelningar

H509 Strabism, ospecificerad

H510 Blickförlamning

H511 Konvergensinsufficiens och konvergensexcess

H511A Konvergensinsufficiens

H511B Konvergensexcess

H512 Internukleär oftalmoplegi

H518 Andra specificerade förändringar i de binokulära rörelserna

H519 Förändring i de binokulära rörelserna, ospecificerad

H520 Hypermetropi

H521 Myopi

H522 Astigmatism

H523 Anisometropi och aniseikoni

H524 Presbyopi

H525 Ackommodationsrubbningar

H526 Andra specificerade refraktionsförändringar

H527 Refraktionsförändring, ospecificerad

H530 Amblyopia ex anopsia

H531 Subjektiva synrubbningar

H532 Diplopi

H533 Andra störningar i binokulära seendet

H534 Synfältsdefekter

H535 Färgsinnesdefekter

H536 Nattblindhet

H538 Andra specificerade synrubbningar

H539 Synrubbning, ospecificerad

H540 Blindhet, båda ögonen

H541 Blindhet, ett öga, nedsatt syn i det andra ögat

H542 Nedsatt syn, båda ögonen

H543 Obestämd synnedsättning i båda ögonen

H544 Blindhet, ett öga

H545 Nedsatt syn, ett öga

H546 Obestämd synnedsättning, ett öga

H547 Obestämd synnedsättning

H559 Nystagmus och andra oregelbundna ögonrörelser

H570 Rubbningar i pupillfunktionen

H571 Ögonsmärtor

H578 Andra specificerade sjukdomar i ögat och närliggande organ

H579 Sjukdom i ögat och närliggande organ, ospecificerad

H580 Rubbningar i pupillfunktionen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H581 Synrubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H588 Andra specificerade förändringar i ögat och närliggande organ vid sjukdomar som

klassificeras annorstädes


KSH97 Sida 62 (191)

Kod Benämning

H590 Glaskroppssyndrom efter kataraktkirurgi

H598 Andra specificerade förändringar i ögat och närliggande organ efter kirurgiska och

medicinska ingrepp

H599 Förändring i ögat och närliggande organ efter kirurgiska och medicinska ingrepp,

ospecificerad

H600 Abscess i ytterörat

H601 Cellulit i ytterörat

H602 Malign extern otit

H603 Andra infektiösa externa otiter

H604 Kolesteatom i hörselgången

H605 Icke infektiös akut extern otit

H608 Annan specificerad extern otit

H609 Extern otit, ospecificerad

H610 Perikondrit i ytterörat

H611 Icke infektiös sjukdom i öronmusslan

H612 Vaxpropp

H613 Förvärvad stenos i yttre hörselgången

H618 Andra specificerade sjukdomar i ytterörat

H619 Sjukdom i ytteröra, ospecificerad

H620 Extern otit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

H621 Extern otit vid virussjudomar som klassificeras annorstädes

H622 Extern otit vid mykoser

H623 Extern otit vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras

annorstädes

H624 Extern otit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

H628 Andra förändringar i ytterörat vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H650 Akut serös mellanöreinflammation

H651 Annan akut icke varig mellanöreinflammation

H652 Kronisk serös mellanöreinflammation

H653 Kronisk mukös mellanöreinflammation

H654 Andra kroniska icke variga mellanöreinflammationer

H659 Icke varig mellanöreinflammation, ej specificerad som akut eller kronisk

H660 Akut varig mellanöreinflammation

H661 Kronisk varig tubotympanisk mellanöreinflammation

H662 Kronisk varig attikoantral mellanöreinflammation

H663 Annan kronisk varig mellanöreinflammation

H664 Varig mellanöreinflammation, ej specificerad som akut eller kronisk

H669 Mellanöreinflammation, ej specificerad som varig eller icke varig

H670 Mellanöreinflammation vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

H671 Mellanöreinflammation vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes

H678 Mellanöreinflammation vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

H680 Inflammation i örontrumpeten

H681 Tilltäppning av örontrumpeten

H690 Öppetstående örontrumpet

H698 Andra specificerade sjukdomar i örontrumpeten

H699 Sjukdom i örontrumpeten, ospecificerad

H700 Akut mastoidit

H701 Kronisk mastoidit

H702 Petrosit

H708 Annan inflammation i processus mastoideus och besläktade sjukdomar

H709 Mastoidit, ospecificerad

H719 Mellanörekolesteatom

H720 Central perforation av trumhinnan

H721 Atticus-perforation av trumhinnan

H722 Annan randstående perforation av trumhinnan

H728 Andra specificerade perforationer av trumhinnan

H729 Perforation av trumhinnan, ospecificerad

H730 Akut myringit

H731 Kronisk myringit

H738 Andra specificerade sjukdomar i trumhinnan

H739 Sjukdom i trumhinnan, ospecificerad

H740 Tympanoskleros

H741 Sammanväxningar i mellanörat

H742 Kontinuitetsavbrott och luxation av hörselbenen

H743 Andra förvärvade abnormiteter i hörselbenen


KSH97 Sida 63 (191)

Kod Benämning

H744 Polyp i mellanörat

H748 Andra specificerade sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet

H749 Sjukdom i mellanörat och mastoidutskottet, ospecificerad

H750 Mastoidit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

H758 Andra specificerade tillstånd i mellanörat och mastoidutskottet vid sjukdomar som

klassificeras annorstädes

H800 Otoskleros som involverar ovala fönstret, icke oblitererande

H801 Otoskleros som involverar ovala fönstret, oblitererande

H802 Kokleär otoskleros

H808 Annan specificerad otoskleros

H809 Otoskleros, ospecificerad

H810 Ménières sjukdom

H811 Benign paroxysmal yrsel

H812 Vestibularisneuronit

H813 Annan perifer yrsel

H814 Yrsel av central orsak

H818 Andra specificerade rubbningar i balansapparatens funktion

H819 Rubbning i balansapparatens funktion, ospecificerad

H829 Yrselsyndrom vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H830 Labyrintit

H831 Labyrintfistel

H832 Labyrintdysfunktion

H833 Bullereffekter på innerörat

H838 Andra specificerade sjukdomar i innerörat

H839 Sjukdom i innerörat, ospecificerad

H900 Hörselnedsättning orsakad av ledningshinder, dubbelsidig

H901 Hörselnedsättning orsakad av ledningshinder, ensidig utan nedsättning av hörseln på

motsatt sida

H902 Hörselnedsättning orsakad av ledningshinder, ospecificerad

H903 Sensorineural hörselnedsättning, dubbelsidig

H904 Sensorineural hörselnedsättning, ensidig utan nedsättning av hörseln på motsatt sida

H905 Sensorineural hörselnedsättning, ospecificerad

H906 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning, blandad typ, dubbelsidig

H907 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning, blandad typ, ensidig utan

nedsättning av hörseln på motsatt sida

H908 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning, blandad typ, ospecificerad

H910 Ototoxisk hörselnedsättning

H911 Presbyakusis

H912 Plötslig idiopatisk hörselnedsättning

H913 Dövstumhet som ej klassificeras annorstädes

H918 Annan specficerad form av hörselnedsättning

H919 Hörselnedsättning, ospecificerad

H920 Otalgi

H921 Öronflytning

H922 Blödning från örat

H930 Degenerativa och vaskulära sjukdomar i örat

H931 Tinnitus

H932 Andra onormala hörselförnimmelser

H933 Sjukdomar i hörselnerven

H938 Andra specificerade sjukdomar i örat

H939 Öronsjukdom, ospecificerad

H940 Akustikusneurit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras

annorstädes

H948 Andra specificerade tillstånd i örat vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

H950 Recidiverande kolesteatom i operationskavitet

H951 Andra sjukdomar efter utrymning av mastoidutskottet

H958 Andra sjukdomar i örat och mastoidutskottet efter kirurgiska och medicinska ingrepp

H959 Sjukdom i örat och mastoidutskottet efter kirurgiska och medicinska ingrepp,

ospecificerad

I009 Akut reumatisk feber utan uppgift om hjärtsjukdom

I010 Akut reumatisk perikardit

I011 Akut reumatisk endokardit


KSH97 Sida 64 (191)

Kod Benämning

I012 Akut reumatisk myokardit

I018 Annan akut reumatisk hjärtsjukdom

I019 Akut reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad

I020 Reumatisk korea med hjärtsjukdom

I029 Reumatisk korea utan uppgift om hjärtsjukdom

I050 Mitralisstenos

I051 Reumatisk mitralisinsufficiens

I052 Mitralisstenos med mitralisinsufficiens

I058 Andra mitralisklaffel

I059 Mitralisklaffel, ospecificerat

I060 Reumatisk aortastenos

I061 Reumatisk aortainsufficiens

I062 Reumatisk aortastenos med aortainsufficiens

I068 Annat reumatiskt aortaklaffel

I069 Reumatiskt aortaklaffel, ospecificerat

I070 Trikuspidalisstenos

I071 Trikuspidalisinsufficiens

I072 Trikuspidalisstenos med trikuspidalisinsufficiens

I078 Annat trikuspidalisklaffel

I079 Trikuspidalisklaffel, ospecificerat

I080 Sjukdomar i både mitralis- och aortaklaffar

I081 Sjukdomar i både mitralis- och trikuspidalisklaffar

I082 Sjukdomar i både aorta- och trikuspidalisklaffar

I083 Kombinerade sjukdomar i mitralis-, aorta- och trikuspidalisklaffar

I088 Andra multipla klaffel

I089 Multipla klaffel, ospecificerade

I090 Reumatisk myokardit

I091 Reumatiska sjukdomar i endokardiet, icke specificerad klaff

I092 Kronisk reumatisk perikardit

I098 Andra specificerade reumatiska hjärtsjukdomar

I099 Reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad

I109 Essentiell hypertoni

I110 Hypertensiv hjärtsjukdom med hjärtsvikt

I119 Hypertensiv hjärtsjukdom utan hjärtsvikt

I120 Hypertensiv njursjukdom med njursvikt

I129 Hypertensiv njursjukdom utan njursvikt

I130 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med hjärtsvikt

I131 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med njursvikt

I132 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med både hjärtsvikt och njursvikt

I139 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom, ospecificerad

I150 Renovaskulär hypertoni

I151 Hypertoni sekundär till andra njursjukdomar

I152 Hypertoni sekundär till endokrina sjukdomar

I158 Annan specificerad sekundär hypertoni

I159 Sekundär hypertoni, ospecificerad

I200 Instabil angina pectoris

I201 Angina pectoris med dokumenterad koronarkärlsspasm

I208 Andra former av angina pectoris

I209 Angina pectoris, ospecificerad

I210 Akut transmural framväggsinfarkt

I211 Akut transmural diafragmal infarkt

I212 Akut transmural hjärtinfarkt med andra lokalisationer

I213 Akut transmural hjärtinfarkt med icke specificerad lokalisation

I214 Akut subendokardiell infarkt

I214A Akut subendokardiell infarkt i framvägg

I214B Akut subendokardiell infarkt, diafragmal

I214W Akut subendokardiell infarkt med annan lokalisation

I214X Akut subendokardiell infarkt med icke specificerad lokalisation

I219 Akut hjärtinfarkt, ospecificerad

I220 Reinfarkt i framväggen

I221 Reinfarkt i diafragmala väggen

I228 Reinfarkt med andra lokalisationer

I229 Reinfarkt med icke specificerad lokalisation

I230 Hemoperikardium som komplikation till akut hjärtinfarkt

I231 Förmaksseptumdefekt som komplikation till akut hjärtinfarkt


KSH97 Sida 65 (191)

Kod Benämning

I232 Kammarseptumdefekt som komplikation till akut hjärtinfarkt

I233 Ruptur av hjärtväggen utan hemoperikardium som komplikation till akut hjärtinfarkt

I234 Ruptur av chordae tendineae som komplikation till akut hjärtinfarkt

I235 Ruptur av papillarmuskel som komplikation till akut hjärtinfarkt

I236 Trombos i förmak, hjärtöra eller kammare som komplikation till akut hjärtinfarkt

I238 Andra specificerade komplikationer till akut hjärtinfarkt

I240 Koronartrombos som ej resulterar i hjärtinfarkt

I241 Postinfarktsyndrom

I248 Andra specificerade former av akut ischemisk hjärtsjukdom

I249 Akut ischemisk hjärtsjukdom, ospecificerad

I250 Aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom

I251 Aterosklerotisk hjärtsjukdom

I252 Gammal hjärtinfarkt

I253 Hjärtaneurysm

I254 Koronarartäraneurysm

I255 Ischemisk kardiomyopati

I256 Tyst myokardischemi

I258 Andra specificerade former av kronisk ischemisk hjärtsjukdom

I259 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom, ospecificerad

I260 Lungemboli med uppgift om akut cor pulmonale

I269 Lungemboli utan uppgift om akut cor pulmonale

I270 Primär pulmonell hypertoni

I271 Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom

I278 Andra specificerade sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen

I279 Pulmonell hjärtsjukdom, ospecificerad

I280 Arteriovenös fistel i lungkärlen

I281 Aneurysm i lungartären

I288 Andra specificerade sjukdomar i lungkärlen

I289 Sjukdom i lungkärlen, ospecificerad

I300 Akut icke specifik idiopatisk perikardit

I301 Infektiös perikardit

I301A Akut infektiös perikardit med tamponad

I301B Akut infektiös perikardit utan tamponad

I308 Andra specificerade former av akut perikardit

I308A Akut recidiverande perikardit med tamponad

I308B Akut recidiverande perikardit utan tamponad

I309 Akut perikardit, ospecificerad

I309A Akut perikardit UNS med tamponad

I309B Akut perikardit UNS utan tamponad

I310 Kronisk adhesiv perikardit

I311 Kronisk konstriktiv perikardit

I312 Hemoperikardium som ej klassificeras annorstädes

I313 Utgjutning i perikardiet

I318 Andra specificerade sjukdomar i perikardiet

I319 Sjukdom i perikardiet, ospecificerad

I320 Perikardit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

I321 Perikardit vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras

annorstädes

I328 Perikardit vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes

I330 Akut och subakut infektiös endokardit

I339 Akut och subakut endokardit, ospecificerad

I340 Mitralisinsufficiens

I341 Prolaps av mitralisklaffen

I342 Icke reumatisk mitralisstenos

I348 Andra specificerade icke reumatiska mitralisklaffsjukdomar

I349 Icke reumatisk mitralisklaffsjukdom, ospecificerad

I350 Aortastenos

I351 Aortainsufficiens

I352 Aortastenos med aortainsufficiens

I358 Andra specificerade aortaklaffsjukdomar

I359 Aortaklaffsjukdom, ospecificerad

I360 Icke reumatisk trikuspidalisstenos

I361 Icke reumatisk trikuspidalisinsufficiens

I362 Icke reumatisk trikuspidalisstenos med trikuspidalisinsufficiens


KSH97 Sida 66 (191)

Kod Benämning

I368 Andra specificerade icke reumatiska trikuspidalisklaffsjukdomar

I369 Icke reumatisk trikuspidalisklaffsjukdom, ospecificerad

I370 Pulmonalisstenos

I371 Pulmonalisinsufficiens

I372 Pulmonalisstenos med pulmonalisinsufficiens

I378 Andra specificerade pulmonalisklaffsjukdomar

I379 Pulmonalisklaffsjukdom, ospecificerad

I389 Endokardit , icke specificerad klaff

I390 Mitralisklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

I391 Aortaklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

I392 Trikuspidalisklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

I393 Pulmonalisklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

I394 Multipla klafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

I398 Endokardit, icke specificerad klaff, vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

I400 Infektiös myokardit

I401 Isolerad myokardit

I408 Annan akut myokardit

I409 Akut myokardit, ospecificerad

I410 Myokardit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

I411 Myokardit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes

I412 Myokardit vid andra infektionssjukdom och parasitsjukdomar som klassificeras

annorstädes

I418 Myokardit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

I420 Dilaterad kardiomyopati

I421 Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

I422 Annan hypertrofisk kardiomyopati

I423 Endomyokardiell sjukdom

I424 Endokardiell fibroelastos

I425 Annan restriktiv kardiomyopati

I426 Alkoholkardiomyopati

I427 Kardiomyopati orsakad av läkemedel och annan yttre påverkan

I428 Andra specificerade kardiomyopatier

I429 Kardiomyopati, ospecificerad

I430 Kardiomyopati vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras

annorstädes

I431 Kardiomyopati vid ämnesomsättningssjukdomar

I432 Kardiomyopati vid nutritionsrubbningar

I438 Kardiomyopati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

I440 Atrioventrikulärt block, första graden

I441 Atrioventrikulärt block, andra graden

I441A AV-block grad II/Wenckebachs typ

I441B AV-block grad II/Mobitz typ II

I442 Atrioventrikulärt block, totalt

I443 Annat och icke specificerat atrioventrikulärt block

I444 Vänstersidigt främre fascikelblock

I445 Vänstersidigt bakre fascikelblock

I446 Annat vänstersidigt grenblock

I446A Komplett vänstergrenblock

I446B Inkomplett vänstergrenblock

I447 Vänstersidigt grenblock, ospecificerat

I450 Högersidigt fascikelblock

I450A Komplett högergrenblock

I450B Inkomplett högergrenblock

I451 Annat och icke specificerat högersidigt grenblock

I452 Bifascikulärt block

I453 Trifascikulärt block

I454 Icke specificerat intraventrikulärt block

I455 Annat specificerat hjärtblock

I456 Pre-excitationssyndrom

I456A Wolff-Parkinson-White (WPW)-syndrom

I456B Lown-Ganong-Lewine (LGL)-syndrom

I456W Pre-excitationssyndrom av annan typ

I456X Pre-excitationssyndrom/accessorisk överledning

I458 Andra specificerade retledningsrubbningar

I459 Retledningsrubbning, ospecificerad


KSH97 Sida 67 (191)

Kod Benämning

I460 Hjärtstillestånd med framgångsrik hjärt-lungräddning

I461 Plötslig hjärtdöd

I469 Hjärtstillestånd, ospecificerat

I470 Re-entry ventricular arrythmia

I471 Paroxysmal supraventrikulär takykardi

I472 Paroxysmal ventrikulär takykardi

I472A Kammartakykardi, kortvarig

I472B Kammartakykardi, långvarig

I472C Kammartakykardi, torsades des pointes

I479 Paroxysmal takykardi, ospecificerad

I489 Förmaksflimmer och förmaksfladder

I489A Förmaksflimmer, kroniskt

I489B Förmaksflimmer, paroxysmalt

I489C Förmaksfladder,kroniskt

I489D Förmaksfladder, paroxysmalt

I489E Förmaksflimmerfladder, kroniskt

I489F Förmaksflimmerfladder, paroxysmalt

I490 Ventrikelflimmer och ventrikelfladder

I491 Prematur depolarisation av förmaket

I492 Nodal prematur depolarisering

I493 Prematur depolarisation av kammaren

I494 Annan och icke specificerad prematur depolarisation

I495 Sick sinus syndrome

I495A Sinus arrest

I495B Sick sinus syndrome

I495C Brady-takysyndrom

I498 Andra specificerade hjärtarytmier

I498A Sinusbradykardi

I498B Sinustakykardi

I498C Kardiell ersättningsrytm

I499 Hjärtarytmi, ospecificerad

I500 Kronisk hjärtinsufficiens

I501 Vänsterhjärtsvikt

I509 Hjärtinsufficiens, ospecificerad

I510 Förvärvad septumdefekt i hjärtat

I511 Ruptur av chordae tendineae som ej klassificeras annorstädes

I512 Ruptur av papillarmuskel som ej klassificeras annorstädes

I513 Intrakardiell trombos som ej klassificeras annorstädes

I514 Myokardit, ospecificerad

I515 Degenerativ hjärtmuskelförändring

I516 Kardiovaskulär sjukdom, ospecificerad

I517 Hjärtförstoring

I518 Annan ofullständigt preciserad hjärtsjukdom

I519 Hjärtsjukdom, ospecificerad

I520 Andra hjärtsjukdomar vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

I521 Andra hjärtsjukdomar vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som

klassificeras annorstädes

I528 Andra specificerade hjärtsjukdomar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

I600 Subaraknoidalblödning från karotissifonen eller karotisbifurkationen

I601 Subaraknoidalblödning från arteria cerebri media

I602 Subaraknoidalblödning från arteria communicans anterior

I603 Subaraknoidalblödning från arteria communicans posterior

I604 Subaraknoidalblödning från arteria basilaris

I605 Subaraknoidalblödning från arteria vertebralis

I606 Subaraknoidalblödning från andra intrakraniella artärer

I607 Subaraknoidalblödning från icke specificerad intrakraniell artär

I608 Annan subaraknoidalblödning

I609 Subaraknoidalblödning, ospecificerad

I610 Djup intracerebral blödning i storhjärnshemisfär

I611 Ytlig intracerebral blödning i storhjärnshemisfär

I612 Intracerebral blödning i storhjärnshemisfär, ospecificerad

I613 Intracerebral blödning i hjärnstammen

I614 Intracerebellär blödning

I615 Intraventrikulär blödning


KSH97 Sida 68 (191)

Kod Benämning

I616 Intracerebral blödning med multipel lokalisation

I618 Annan specificerad intracerebral blödning

I619 Intracerebral blödning, ospecificerad

I620 Subdural blödning

I621 Icke traumatisk extradural blödning

I629 Intrakraniell blödning ospecificerad

I630 Cerebral infarkt orsakad av trombos i precerebrala artärer

I631 Cerebral infarkt orsakad av emboli i precerebrala artärer

I632 Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenos i precerebrala

artärer

I633 Cerebral infarkt orsakad av trombos i cerebrala artärer

I634 Cerebral infarkt orsakad av emboli i cerebrala artärer

I635 Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenos i cerebrala artärer

I636 Cerebral infarkt orsakad av cerebral venös trombos, icke varig

I638 Annan specificerad cerebral infarkt

I639 Cerebral infarkt, ospecificerad

I649 Akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt

I650 Ocklusion och stenos av arteria vertebralis

I651 Ocklusion och stenos av arteria basilaris

I652 Ocklusion och stenos av arteria carotis

I653 Ocklusion och stenos av multipla och bilaterala precerebrala artärer

I658 Ocklusion och stenos av annan specificerad precerebral artär

I659 Ocklusion och stenos av icke specificerad precerebral artär

I660 Ocklusion och stenos av arteria cerebri media

I661 Ocklusion och stenos av arteria cerebri anterior

I662 Ocklusion och stenos av arteria cerebri posterior

I663 Ocklusion och stenos av cerebellära artärer

I664 Ocklusion och stenos av multipla och bilaterala cerebrala artärer

I668 Ocklusion och stenos av annan specificerad cerebral artär

I669 Ocklusion och stenos av icke specificerad cerebral artär

I670 Dissektion av cerebrala artärer, icke brustna

I671 Cerebralt aneurysm, icke brustet

I672 Cerebral ateroskleros

I673 Progressiv vaskulär leukoencefalopati

I674 Hypertensiv encefalopati

I675 Moyamoyasjukdom

I676 Icke varig trombos i intrakraniella venösa systemet

I677 Cerebral arterit som ej klassificeras annorstädes

I678 Andra specificerade cerebrovaskulära sjukdomar

I679 Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad

I680 Cerebral amyloid angiopati

I681 Cerebral arterit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras

annorstädes

I682 Cerebral arterit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

I688 Andra specificerade cerebrovaskulära tillstånd vid sjukdomar som klassificeras

annorstädes

I690 Sena effekter av subaraknoidalblödning

I690A Sena effekter av subaraknoidalblödning

I690B Sena effekter av subduralblödning

I691 Sena effekter av intracerebral blödning

I692 Sena effekter av annan icke traumatisk intrakraniell blödning

I693 Sena effekter av cerebral infarkt

I694 Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom, ej specificerad som blödning eller infarkt

I698 Sena effekter av andra och icke specificerade cerebrovaskulära sjukdomar

I700 Ateroskleros i aorta

I701 Ateroskleros i njurartär

I702 Ateroskleros i extremitetsartärer

I702A Aterosklerotiskt gangrän

I702C Arteriosklerotiskt bensår

I702X Ateroskleros i extremitetsartärer, ospecificerat

I708 Ateroskleros i andra specificerade artärer

I709 Generaliserad och icke specificerad ateroskleros

I710 Dissektion av aorta


KSH97 Sida 69 (191)

Kod Benämning

I711 Torakalt aortaaneurysm, brustet

I712 Torakalt aortaaneurysm, icke brustet

I713 Bukaortaaneurysm, brustet

I714 Bukaortaaneurysm, icke brustet

I715 Torakoabdominellt aortaaneurysm, brustet

I716 Torakoabdominellt aortaaneurysm, icke brustet

I718 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet

I719 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet

I720 Aneurysm i arteria carotis

I721 Aneurysm i artär i övre extremitet

I722 Aneurysm i njurartär

I723 Aneurysm i arteria iliaca

I724 Aneurysm i artär i nedre extremitet

I728 Aneurysm i andra specificerade artärer

I729 Aneurysm med icke specificerad lokalisation

I730 Raynauds syndrom

I731 Thromboangiitis obliterans

I738 Andra specificerade sjukdomar i perifera kärl

I738A Akrocyanos

I738B Akroparestesi

I738C Erytrocyanos

I738D Erytromelalgi

I738W Andra specificerade sjukdomar i perifera kärl

I739 Perifer vaskulär sjukdom, ospecificerad

I739A Artärspasm

I739B Claudicatio intermittens

I739C Digital ischemi

I739D Vasodilatation

I739X Perifer kärlsjukdom, ospecificerad

I740 Emboli och trombos i bukaorta

I741 Emboli och trombos i andra och icke specificerade delar av aorta

I742 Emboli och trombos i övre extremitetsartärer

I743 Emboli och trombos i nedre extremitetsartärer

I744 Emboli och trombos i extremitetsartärer, ospecificerade

I745 Emboli och trombos i arteria iliaca

I748 Emboli och trombos i andra specificerade artärer

I749 Emboli och trombos i icke specificerad artär

I770 Arteriovenös fistel, förvärvad

I771 Artärstriktur

I772 Artärruptur

I773 Arteriell fibromuskulär dysplasi

I774 Kompressionssyndrom i arteria coeliaca

I775 Nekros i artär

I776 Arterit, ospecificerad

I778 Andra specificerade sjukdomar i artärer och arterioler

I779 Sjukdom i artärer och arterioler, ospecificerad

I780 Hereditär hemorragisk telangiektasi

I781 Nevus, icke neoplastiskt

I781A Angioma senile

I781B Spindelnevus

I781C Telangiektasier

I781X Icke neoplastiskt nevus, ospecifierat

I788 Andra specificerade sjukdomar i kapillärerna

I789 Sjukdom i kapillärerna, ospecificerad

I790 Aneurysm i aorta vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

I791 Aortit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

I792 Perifer angiopati vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

I798 Andra specificerade förändringar i artärer, arterioler och kapillärer vid sjukdomar som

klassificeras annorstädes

I800 Flebit och tromboflebit i nedre extremiteternas ytliga kärl

I801 Flebit och tromboflebit i vena femoralis

I802 Flebit och tromboflebit i andra djupa kärl i nedre extremiteterna

I803 Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna, ospecificerad

I808 Flebit och tromboflebit med annan specificerad lokalisation

I809 Flebit och tromboflebit med icke specificerad lokalisation


KSH97 Sida 70 (191)

Kod Benämning

I819 Trombos i portavenen

I820 Budd-Chiaris syndrom

I821 Thrombophlebitis migrans

I822 Emboli och trombos i vena cava

I823 Emboli och trombos i vena renalis

I828 Emboli och trombos i andra specificerade vener

I829 Venös emboli och trombos i icke specificerad ven

I830 Varicer i nedre extremiteterna med bensår

I831 Varicer i nedre extremiteterna med inflammation

I832 Varicer i nedre extremiteterna med både bensår och inflammation

I839 Varicer i nedre extremiteterna utan uppgift om bensår eller inflammation

I840 Inre trombotiserade hemorrojder

I841 Inre hemorrojder med andra komplikationer

I842 Inre hemorrojder utan komplikation

I843 Yttre trombotiserade hemorrojder

I844 Yttre hemorrojder med andra komplikationer

I845 Yttre hemorrojder utan komplikation

I846 Kvarvarande hemorrojdhudflikar

I847 Trombotiserade hemorrojder ej specificerade som inre eller yttre

I848 Hemorrojder ej specificerade som inre eller yttre med andra komplikationer

I849 Hemorrojder ej specificerade som inre eller yttre utan uppgift om komplikation

I850 Esofagusvaricer med blödning

I859 Esofagusvaricer utan blödning

I860 Sublinguala varicer

I861 Varikocele

I862 Bäckenvaricer

I863 Varicer i vulva

I864 Varicer i magsäcken

I868 Varicer med andra specificerade lokalisationer

I870 Posttrombotiskt syndrom

I871 Kompression av ven

I872 Venös insufficiens

I878 Andra specificerade sjukdomar i venerna

I879 Vensjukdom, ospecificerad

I880 Icke specifik mesenteriell lymfadenit

I881 Kronisk lymfadenit med undantag av mesenteriet

I888 Annan icke specifik lymfadenit

I889 Icke specifik lymfadenit, ospecificerad

I890 Lymfödem som ej klassificeras annorstädes

I890A Lymfangiektasi

I890B Lymphoedema praecox

I890C Lymfödematös keratoderma

I890W Annat lymfödem som ej klassificeras annorstädes

I891 Lymfangit

I898 Andra specificerade icke infektiösa sjukdomar i lymfkärlen och lymfkörtlarna

I898A Kylocele (ej orsakat av filaria)

I898B Lipomelanotisk retikulos

I898W Andra specifika icke infektiösa sjukdomar i lymkärlen och lymfkörtlarna

I899 Icke infektiös sjukdom i lymfkärlen och lymfkörtlarna, ospecificerad

I950 Idiopatisk hypotoni

I951 Ortostatisk hypotoni

I952 Hypotoni orsakad av läkemedel

I958 Annan specificerad hypotoni

I959 Hypotoni, ospecificerad

I970 Postkardiotomisyndrom

I971 Andra funktionella störningar efter hjärtkirurgi

I972 Lymfödem efter mastektomi

I978 Andra specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen efter kirurgiska eller medicinska

ingrepp som ej klassificeras annorstädes

I979 Sjukdom i cirkulationsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp, ospecificerad

I980 Kardiovaskulär syfilis

I981 Kardiovaskulära tillstånd vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som

klassificeras annorstädes

I982 Esofagusvaricer vid sjukdomar som klassificeras annorstädes


KSH97 Sida 71 (191)

Kod Benämning

I988 Andra specificerade tillstånd i cirkulationsorganen vid sjukdomar som klassificeras

annorstädes

I999 Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen

J009 Akut nasofaryngit

J010 Akut maxillarsinuit

J011 Akut frontalsinuit

J012 Akut etmoidalsinuit

J013 Akut sfenoidalsinuit

J014 Akut pansinuit

J018 Annan specificerad akut sinuit

J019 Akut sinuit, ospecificerad

J020 Streptokockfaryngit

J028 Akut faryngit orsakad av andra specificerade organismer

J029 Akut faryngit, ospecificerad

J030 Streptokocktonsillit

J038 Akut tonsillit orsakad av andra specificerade organismer

J039 Akut tonsillit, ospecificerad

J040 Akut laryngit

J041 Akut trakeit

J042 Akut laryngotrakeit

J050 Akut obstruktiv laryngit

J051 Akut epiglottit

J060 Akut laryngofaryngit

J068 Annan specificerad akut övre luftvägsinfektion med multipel lokalisation

J069 Akut övre luftvägsinfektion, ospecificerad

J100 Influensa med pneumoni, influensavirus identifierat

J101 Influensa med andra respiratoriska manifestationer, influensavirus identifierat

J108 Influensa med andra manifestationer, influensavirus identifierat

J110 Influensa med pneumoni, virus ej identifierat

J111 Influensa med andra manifestationer i luftvägarna, virus ej identifierat

J118 Influensa med andra manifestationer, virus ej identifierat

J120 Pneumoni orsakad av adenovirus

J121 Pneumoni orsakad av respiratoriskt syncytialvirus

J122 Pneumoni orsakad av parainfluensavirus

J128 Annan specificerad viruspneumoni

J129 Viruspneumoni, ospecificerad

J139 Pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae

J149 Pneumoni orsakad av Haemophilus influenzae

J150 Pneumoni orsakad av Klebsiella pneumoniae

J151 Pneumoni orsakad av Pseudomonas

J152 Pneumoni orsakad av stafylokocker

J153 Pneumoni orsakad av streptokocker grupp B

J154 Pneumoni orsakad av andra streptokocker

J155 Pneumoni orsakad av Escherichia coli

J156 Pneumoni orsakad av andra aeroba gramnegativa bakterier

J157 Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae

J158 Annan specificerad bakteriell pneumoni

J159 Bakteriell pneumoni, ospecificerad

J160 Klamydiapneumoni

J168 Pneumoni orsakad av andra specificerade infektiösa organismer

J170 Pneumoni vid bakteriella sjukdomar som klassificeras annorstädes

J171 Pneumoni vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes

J172 Pneumoni vid svampsjukdomar

J173 Pneumoni vid parasitsjukdomar

J178 Pneumoni vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

J180 Bronkopneumoni, ospecificerad

J181 Lobär pneumoni, ospecificerad

J182 Hypostatisk pneumoni, ospecificerad

J188 Annan pneumoni orsakad av icke specificerad mikroorganism

J189 Pneumoni, ospecificerad

J200 Akut bronkit orsakad av Mycoplasma pneumonie

J201 Akut bronkit orsakad av Haemophilus influenzae

J202 Akut bronkit orsakad av streptokocker

J203 Akut bronkit orsakad av coxsackievirus

J204 Akut bronkit orsakad av parainfluensavirus


KSH97 Sida 72 (191)

Kod Benämning

J205 Akut bronkit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus

J206 Akut bronkit orsakad av rhinovirus

J207 Akut bronkit orsakad av ECHO-virus

J208 Akut bronkit orsakad av andra specificerade organismer

J209 Akut bronkit, ospecificerad

J210 Akut bronkiolit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus

J218 Akut bronkiolit orsakad av andra specificerade organismer

J219 Akut bronkiolit, ospecificerad

J229 Icke specificerad akut infektion i nedre luftvägarna

J300 Vasomotorisk rinit

J301 Allergisk rinit orsakad av pollen

J302 Annan säsongbunden allergisk rinit

J303 Annan allergisk rinit

J303A Rinit, allergisk, icke säsongbunden, orsakad av pälsdjur

J303B Rinit, allergisk, icke säsongbunden, orsakad av kvalster

J303W Rinit, allergisk, icke säsongbunden, orsakad av andra agens

J304 Allergisk rinit, ospecificerad

J310 Kronisk rinit

J311 Kronisk nasofaryngit

J312 Kronisk faryngit

J320 Kronisk maxillarsinuit

J321 Kronisk frontalsinuit

J322 Kronisk etmoidalsinuit

J323 Kronisk sfenoidalsinuit

J324 Kronisk pansinuit

J328 Annan kronisk sinuit

J329 Kronisk sinuit, ospecificerad

J330 Polyp i näshålan

J331 Polypös sinusdegeneration

J338 Annan näspolyp

J339 Näspolyp, ospecificerad

J340 Abscess, furunkel och karbunkel i näsan

J341 Cysta och mukocele i näshåla och nässinus

J342 Sned nässkiljevägg

J343 Hypertrofi av näsmusslorna

J348 Andra specificerade sjukdomar i näshåla och nässinus

J350 Kronisk tonsillit

J351 Hypertrofi av tonsiller

J352 Hypertrofi av adenoider

J353 Hypertrofi av tonsiller med hypertrofi av adenoider

J358 Andra specificerade kroniska sjukdomar i tonsiller och adenoider

J359 Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider, ospecificerad

J369 Halsböld

J370 Kronisk laryngit

J370A Kronisk hypertrofisk laryngit

J370B Kronisk laryngitis sicca

J370C Ensidig stämbandsinflammation (monocordit)

J370W Annan specificerad kronisk laryngit

J370X Kronisk laryngit, ospecificerad

J371 Kronisk laryngotrakeit

J380 Förlamning av stämbanden och struphuvudet

J380A Stämbandsparalys

J380B Ensidig stämbandsförlamning

J380C Bilateral stäbandsförlamning

J380D Pares av nervus laryngeus superior

J380W Annan specificerad stämbandsförlamning

J380X Stämbandsförlamning, ospecificerad

J381 Polyp på stämband och i struphuvudet

J381A Stämbandspolyp (ej inflammatorisk)

J381B Reinkeödem

J381C Inflammatorisk stämbandspolyp

J381D Randstående stämbandsödem

J381W Annan specificerad polyp i struphuvudet

J381X Polyp i struphuvudet, ospecificerad

J382 Knutor på stämbanden


KSH97 Sida 73 (191)

Kod Benämning

J383 Andra specificerade sjukdomar i stämbanden

J383A Stämbandscysta

J383B Stämbandsfåra

J383C Vergeture i stämband

J383D Adhesivlaryngit/ärrbildning i stämband

J383E Stämbandsatrofi, stämbandsinsufficiens

J383F Granulomatös inflammation i stämbandens membranösa del

J383G Förvärvat larynxmembran/stämbandssammanväxning

J383H Kärlektasier i stämband

J383J Stämbandshematom

J383K Leukoplaki på stämband

J383L Dysplasi i stämbandsslemhinnan

J383M Spasmodisk dysfoni

J383N Interaryiritation i stämbanden

J383Q Kontaktulcus och andra sår i processus vocalisområdet

J383R Kontaktgranulom och andra granulom i processus vokalisområdet

J383W Andra specificerade sjukdomar i stämband

J383X Förändring i stämband, ospecificerad

J384 Larynxödem

J385 Laryngospasm

J386 Stenos i struphuvudet

J387 Andra specificerade sjukdomar i struphuvudet

J387A Pachydermia interarytenoidea

J387B Fickbandsprolaps, fickbandscysta

J387C Ledstelhet i krikoarytenoidleden, larynxankylos

J387D Asymmetri i stämbandsrörlighet eller larynx

J387W Annan specificerad sjukdom i larynx

J390 Retrofaryngeal och parafaryngeal abscess

J391 Annan abscess i farynx

J392 Andra sjukdomar i farynx

J393 Överkänslighetsreaktion i övre luftvägarna utan angiven lokalisation

J398 Andra specificerade sjukdomar i övre luftvägarna

J399 Sjukdom i övre luftvägarna, ospecificerad

J409 Bronkit icke specificerad som akut eller kronisk

J410 Mukös kronisk bronkit

J411 Mukopurulent kronisk bronkit

J418 Kombinerad mukös och mukopurulent kronisk bronkit

J429 Icke specificerad kronisk bronkit

J430 MacLeods syndrom

J431 Panlobulärt emfysem

J432 Centrilobulärt emfysem

J438 Annat emfysem

J439 Lungemfysem, ospecificerat

J440 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut nedre luftvägsinfektion

J441 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation, ospecificerad

J448 Annan specificerad kroniskt obstruktiv lungsjukdom

J449 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad

J450 Huvudsakligen allergisk astma

J450A Asthma bronchiale, allergisk, akut, infektionsutlöst

J450B Asthma bronchiale, allergisk, akut, allergenutlöst

J450W Annan asthma bronchiale, allergisk, akut

J451 Icke allergisk astma

J451A Asthma bronchiale, icke allergisk, akut, infektionsutlöst

J451W Annan asthma bronchiale, icke allergisk, akut

J458 Blandad astma

J459 Astma, ospecificerad

J469 Akut svår astma

J479 Bronkiektasier

J609 Pneumokonios orsakad av stenkolsdamm

J619 Pneumokonios orsakad av asbest och andra mineralfibrer

J620 Pneumokonios orsakad av talkdamm

J628 Pneumokonios orsakad av annat damm som innehåller kisel

J630 Aluminos

J631 Bauxitfibros

J632 Beryllios


KSH97 Sida 74 (191)

Kod Benämning

J633 Grafitfibros

J634 Sideros

J635 Stannos

J638 Pneumokonios orsakad av annat specificerat oorganiskt damm

J649 Icke specificerad pneumokonios

J659 Pneumokonios förenad med tuberkulos

J660 Byssinos

J661 Linberedarsjuka

J662 Cannabinos

J668 Luftvägssjukdom orsakad av annat specificerat organiskt damm

J670 Hypersensitivitetspneumonit orsakad av inhalerade mögelsporer

J671 Bagassos

J672 Fågelskötarsjuka

J673 Suberos

J674 Maltarbetarlunga

J675 Svamparbetarlunga

J676 Lönnavbarkarlunga

J677 Ventilationspneumonit

J678 Hypersensitivitetspneumonit orsakad av annat organiskt damm

J679 Hypersensitivitetspneumonit orsakad av organiskt damm, ospecificerat

J680 Bronkit och pneumonit orsakad av kemikalier, gaser, rök och ånga

J681 Akut lungödem orsakat av kemikalier, gaser, rök och ånga

J682 Inflammation i övre luftvägarna orsakad av kemikalier, gaser, rök och ånga som ej

klassificeras annorstädes

J683 Andra akuta och subakuta sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser,

rök och ånga

J684 Kroniska sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser, rök och ånga

J688 Andra specificerade sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser, rök och

ånga

J689 Icke specificerat tillstånd i lungorna orsakat av kemikalier, gaser, rök och ånga

J690 Pneumonit orsakad av föda eller uppkräkt maginnehåll

J691 Pneumonit orsakad av olja eller essenser

J698 Pneumonit orsakad av andra fasta och flytande ämnen

J700 Akuta och subakuta lungmanifestationer orsakade av strålning

J701 Kroniska och andra lungmanifestationer orsakade av strålning

J702 Akuta läkemedelsutlösta interstitiella lungsjukdomar

J703 Kroniska läkemedelsutlösta interstitiella lungsjukdomar

J704 Läkemedelsutlöst interstitiell lungsjukdom, ospecificerad

J708 Sjukliga tillstånd i lungorna av andra specificerade yttre orsaker

J709 Sjukliga tillstånd i lungorna av icke specificerade yttre orsaker

J809 Akut andningssviktsyndrom hos vuxen

J819 Lungödem

J829 Lungeosinofili som ej klassificeras annorstädes

J840 Alveolära och parietoalveolära tillstånd

J841 Annan interstitiell lungsjukdom med fibros

J848 Andra specificerade interstitiella lungsjukdomar

J849 Interstitiell lungsjukdom, ospecificerad

J850 Gangrän och nekros i lunga

J851 Lungabscess med pneumoni

J852 Lungabscess utan pneumoni

J853 Abscess i mediastinum

J860 Empyem med fistel

J869 Empyem utan fistel

J909 Utgjutning i lungsäcken som ej klassificeras annorstädes

J919 Utgjutning i lungsäcken vid tillstånd som klassificeras annorstädes

J920 Pleuraplack med känd asbestexponering

J929 Pleuraplack utan känd asbestexponering

J930 Spontan ventilpneumotorax

J931 Annan spontanpneumotorax

J938 Annan specificerad pneumotorax

J939 Pneumotorax, ospecificerad

J940 Kylotorax

J941 Fibrotorax

J942 Hemotorax

J948 Andra specificerade pleurala sjukdomar


KSH97 Sida 75 (191)

Kod Benämning

J949 Pleural sjukdom, ospecificerad

J950 Dysfunktion av trakeostomi

J951 Akut respiratorisk insufficiens efter toraxkirurgi

J952 Akut respiratorisk insufficiens efter icke torakal kirurgi

J953 Kronisk respiratorisk insufficiens efter kirurgi

J954 Mendelsons syndrom

J955 Subglottisk stenos efter kirurgiskt eller medicinskt ingrepp

J958 Andra specificerade sjukdomar i andningsorganen efter kirurgiska eller medicinska

ingrepp

J959 Sjukdom i andningsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp, ospecificerad

J960 Akut respiratorisk insufficiens

J961 Kronisk respiratorisk insufficiens

J969 Respiratorisk insufficiens, ospecificerad

J980 Sjukdomar i bronker som ej klassificeras annorstädes

J981 Atelektas

J982 Interstitiellt emfysem

J983 Kompensatoriskt emfysem

J984 Andra lungsjukdomar

J985 Sjukdomar i mediastinum som ej klassificeras annorstädes

J986 Sjukdomar i diafragma

J988 Andra specificerade sjukdomar i andningsorganen

J989 Sjukdomar i andningsorganen, ospecificerade

J990 Reumatoid lungsjukdom

J991 Lungförändringar vid andra diffusa bindvävssjukdomar

J998 Lungförändringar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

K000 Avsaknad av tänder genom utebliven tandutveckling

K001 Övertaliga tänder

K002 Avvikelser i tändernas storlek och form

K003 Fläckiga tänder

K004 Störningar i tandbildningen

K005 Ärftliga rubbningar i tandvävnaderna som ej klassificeras annorstädes

K006 Rubbningar i tandframbrottet

K007 Besvär vid tandframbrottet

K008 Andra specificerade rubbningar i tandutvecklingen

K009 Rubbning i tändernas utveckling och frambrott, ospecificerad

K010 Retinerade tänder utan frambrottshinder

K011 Retinerade tänder med frambrottshinder

K020 Karies begränsad till emaljen

K021 Karies i dentinet

K022 Karies i cementet

K023 Avstannad tandkaries

K024 Odontoklasi

K028 Annan specificerad tandkaries

K029 Tandkaries, ospecificerad

K030 Nedslitning av tänderna

K031 Abrasion av tänderna

K032 Tanderosion

K033 Patologisk resorption av tänder

K034 Cementpålagring

K035 Ankylos av tänder

K036 Tandbeläggningar

K037 Posteruptiva färgförändringar av tändernas hårdvävnader

K038 Andra specificerade sjukdomar i tändernas hårdvävnader

K039 Sjukdom i tändernas hårdvävnader, ospecificerad

K040 Pulpit

K041 Pulpanekros

K042 Pulpadegeneration

K043 Sekundär dentinbildning i pulpan

K044 Akut periradikulär osteit med ursprung i pulpan

K045 Kronisk periradikulär osteit

K046 Periradikulär abscess med fistel

K047 Periradikulär abscess utan fistel

K048 Radikulär cysta


KSH97 Sida 76 (191)

Kod Benämning

K049 Andra och icke specificerade sjukdomar i pulpan och de periradikulära vävnaderna

K050 Akut gingivit

K051 Kronisk gingivit

K052 Akut parodontit

K053 Kronisk parodontit

K054 Parodontos

K055 Andra parodontala sjukdomar

K056 Parodontal sjukdom, ospecificerad

K060 Gingivaretraktion

K061 Gingival hyperplasi

K062 Traumatiska skador i gingiva och tandlöst alveolarutskott

K068 Andra specificerade sjukdomar i gingiva och tandlöst alveolarutskott

K069 Sjukdom i gingiva och tandlöst alveolarutskott, ospecificerad

K070 Uttalade anomalier i käkarnas storlek

K070A Makrognati

K070B Mikrognati

K071 Anomalier i förhållandet mellan käke och skallbas

K072 Anomalier i förhållandet mellan tandbågarna

K073 Anomalier i tändernas ställning

K074 Malocklusion, ospecificerad

K075 Onormal funktion hos tänder och käkar

K076 Rubbningar i käkleden

K078 Andra specificerade dentofaciala anomalier

K079 Tand- och käkmissbildningar med malocklusion, ospecificerade

K080 Förlust av tänder på grund av systemsjukdom

K081 Förlust av tänder som följd av olycksfall, extraktion eller parodontal sjukdom

K082 Atrofi av tandlöst alveolarutskott

K083 Retinerad tandrot

K088 Andra specificerade sjukdomar i tänderna och omgivande vävnader

K089 Sjukdomar och tillstånd i tänderna och omgivande vävnader, ospecificerade

K090 Odontogena utvecklingscystor

K091 Icke odontogena utvecklingscystor i mun- och käkregionen

K092 Andra cystor i käken

K098 Andra specificerade cystor i mun- och käkregionen som ej klassificeras annorstädes

K099 Cysta i mun- och käkregionen, ospecificerad

K100 Utvecklingssjukdomar i käkarna

K101 Centralt jättecellsgranulom

K102 Inflammatoriska tillstånd i käkarna

K103 Alveolit i käkben

K108 Andra specificerade sjukdomar i käkarna

K109 Sjukdom i käkarna, ospecificerad

K110 Spottkörtelatrofi

K111 Spottkörtelhypertrofi

K112 Spottkörtelinflammation

K113 Spottkörtelabscess

K114 Spottkörtelfistel

K115 Spottsten

K116 Mukocele

K117 Rubbad spottkörtelfunktion

K118 Andra specificerade sjukdomar i spottkörtlarna

K119 Sjukdom i spottkörtel, ospecificerad

K120 Recidiverande afte

K121 Andra former av stomatit

K121A Protesstomatit

K121C Ulcerös stomatit

K121D Vesikulös stomatit

K121W Andra former av stomatit

K121X Stomatit UNS

K122 Inflammation och abscess i munregionen

K130 Sjukdomar i läpparna

K130A Angulär keilit

K130B Exfoliativ keilit

K130C Glandulär keilit


KSH97 Sida 77 (191)

Kod Benämning

K130D Keilit UNS

K130E Keilodyni

K130G Perlèche som ej klassificeras annorstädes

K130H Ulceration på läpp

K130J Plasmacellskeilit

K130K Cheilitis factitia

K130L Eczema labiorum

K130M Labial melanotic macule

K130X Sjukdomar i läpparna, ospecificerade

K131 Kind- och läppbitning

K132 Leukoplaki och andra störningar i munhålans epitel inklusive tungan

K132A Erytroplaki i munnen eller tungan

K132B Fokal epitelial hyperplasi [Heck]

K132C Leukokeratosis nicotina palati

K132X Leukoplaki i munslemmhinna och på tunga

K133 Hårig leukoplaki

K134 Granulom och granulomliknande tillstånd i munslemhinnan

K134A Eosinofilt granulom i munslemhinnan

K134B Pyogent granulom i munslemhinnan

K134C Verruköst xantom i munslemhinna

K134W Andra granulomliknande tillstånd i munslemhinnan

K135 Submukös fibros i munnen

K136 Irritationshyperplasi i munslemhinnan

K137 Andra och icke specificerade förändringar i munslemhinnan

K137A Fokal oral mucinos

K137B Burning mouth

K137C Lokaliserad oral purpura

K137D Oral pigmentering

K137W Andra och icke specificerade förändringar i munslemhinnan

K140 Glossit

K141 Lingua geographica

K142 Glossitis rhombica mediana

K143 Papillhypertrofi på tungan

K144 Atrofi av tungpapillerna

K145 Skrotaltunga

K146 Tungsmärtor

K148 Andra specificerade sjukdomar i tungan

K149 Sjukdom i tungan, ospecificerad

K209 Esofagit

K210 Gastroesofagal refluxsjukdom med esofagit

K219 Gastroesofagal refluxsjukdom utan esofagit

K220 Achalasia cardiae

K221 Sår i esofagus

K222 Obstruktion av esofagus

K223 Perforation av esofagus

K224 Esofagusdyskinesi

K225 Esofagusdivertikel, förvärvad

K226 Gastroesofagalt lacerationssyndrom med blödning

K228 Andra specificerade sjukdomar i esofagus

K229 Sjukdom i esofagus, ospecificerad

K230 Tuberkulös esofagit

K231 Megaesofagus vid Chagas sjukdom

K238 Förändringar i esofagus vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

K250 Sår i magsäcken, akut med blödning

K251 Sår i magsäcken, akut med perforation

K252 Sår i magsäcken, akut med både blödning och perforation

K253 Sår i magsäcken, akut utan blödning eller perforation

K254 Sår i magsäcken, kroniskt eller icke specificerat med blödning

K255 Sår i magsäcken, kroniskt eller icke specificerat med perforation

K256 Sår i magsäcken, kroniskt eller icke specificerat med både blödning och perforation

K257 Sår i magsäcken, kroniskt utan blödning eller perferation

K259 Sår i magsäcken, icke specificerat som akut eller kronisk utan blödning eller perforation

K260 Sår i tolvfingertarmen, akut med blödning


KSH97 Sida 78 (191)

Kod Benämning

K261 Sår i tolvfingertarmen, akut med perforation

K262 Sår i tolvfingertarmen, akut med både blödning och perforation

K263 Sår i tolvfingertarmen, akut utan blödning eller perforation

K264 Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller icke specificerat med blödning

K265 Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller icke specificerat med perforation

K266 Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller icke specificerat med både blödning och

perforation

K267 Sår i tolvfingertarmen, kroniskt utan blödning eller perferation

K269 Sår i tolvfingertarmen, icke specificerat som akut eller kronisk utan blödning eller

perforation

K270 Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, akut med blödning

K271 Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, akut med perforation

K272 Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, akut med både

blödning och perforation

K273 Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, akut utan blödning

eller perforation

K274 Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, kroniskt eller icke

specificerat med blödning

K275 Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, kroniskt eller icke

specificerat med perforation

K276 Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, kroniskt eller icke

specificerat med både blödning och perforation

K277 Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, kroniskt utan blödning

eller perferation

K279 Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, icke specificerat som

akut eller kronisk utan blödning eller perforation

K280 Recidivsår efter gastroenterostomi , akut med blödning

K281 Recidivsår efter gastroenterostomi , akut med perforation

K282 Recidivsår efter gastroenterostomi , akut med både blödning och perforation

K283 Recidivsår efter gastroenterostomi , akut utan blödning eller perforation

K284 Recidivsår efter gastroenterostomi , kroniskt eller icke specificerat med blödning

K285 Recidivsår efter gastroenterostomi , kroniskt eller icke specificerat med perforation

K286 Recidivsår efter gastroenterostomi , kroniskt eller icke specificerat med både blödning

och perforation

K287 Recidivsår efter gastroenterostomi , kroniskt utan blödning eller perferation

K289 Recidivsår efter gastroenterostomi , icke specificerat som akut eller kronisk utan

blödning eller perforation

K290 Akut hemorragisk gastrit

K291 Annan akut gastrit

K292 Gastrit orsakad av alkohol

K293 Kronisk ytlig gastrit

K294 Kronisk atrofisk gastrit

K295 Kronisk gastrit, ospecificerad

K296 Annan specificerad gastrit

K297 Gastrit, ospecificerad

K298 Duodenit

K299 Gastroduodenit, ospecificerad

K309 Dyspepsi

K310 Akut dilatation av magsäcken

K311 Hypertrofisk pylorusstenos hos vuxen

K312 Timglasformad striktur och stenos av magsäcken

K313 Pylorospasm som ej klassificeras annorstädes

K314 Divertikel i magsäcken

K315 Obstruktion av tolvfingertarmen

K316 Fistel i magsäcken och tolvfingertarmen

K317 Polyp i magsäcken och tolvfingertarmen

K318 Andra specificerade sjukdomar i magsäcken och tolvfingertarmen

K319 Sjukdom i magsäcken och tolvfingertarmen, ospecificerad

K350 Akut appendicit med allmän peritonit

K351 Akut appendicit med peritonealabscess

K359 Akut appendicit, ospecificerad

K369 Annan appendicit


KSH97 Sida 79 (191)

Kod Benämning

K379 Icke specificerad appendicit

K380 Lymfoid hyperplasi av appendix

K381 Appendixstenar

K382 Divertikel i appendix

K383 Appendixfistel

K388 Andra specificerade sjukdomar i appendix

K389 Sjukdom i appendix, ospecificerad

K400 Inklämt dubbelsidigt ljumskbråck utan gangrän

K401 Dubbelsidigt ljumskbråck med gangrän

K402 Dubbelsidigt ljumskbråck utan inklämning eller gangrän

K403 Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck med inklämning, utan gangrän

K404 Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck med gangrän

K409 Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck utan inklämning eller gangrän

K410 Inklämt dubbelsidigt femoralbråck utan gangrän

K411 Dubbelsidigt femoralbråck med gangrän

K412 Dubbelsidigt femoralbråck utan inklämning eller gangrän

K413 Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck med inklämning, utan gangrän

K414 Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck med gangrän

K419 Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck utan inklämning eller gangrän

K420 Inklämt navelbråck utan gangrän

K421 Navelbråck med gangrän

K429 Navelbråck utan inklämning eller gangrän

K430 Inklämt främre bukväggsbråck utan gangrän

K431 Främre bukväggsbråck med gangrän

K439 Främre bukväggsbråck utan inklämning eller gangrän

K440 Inklämt diafragmabråck utan gangrän

K441 Diafragmabråck med gangrän

K449 Diafragmabråck utan inklämning eller gangrän

K450 Annat specificerat bukbråck med inklämning, utan gangrän

K451 Annat specificerat bukbråck med gangrän

K458 Annat specificerat bukbråck utan inklämning eller gangrän

K460 Icke specificerat bukbråck med inklämning, utan gangrän

K461 Icke specificerat bukbråck med gangrän

K469 Icke specificerat bukbråck utan inklämning eller gangrän

K500 Crohns sjukdom i tunntarmen

K501 Crohns sjukdom i tjocktarmen

K508 Annan Crohns sjukdom

K509 Crohns sjukdom, ospecificerad

K510 Ulcerös enterokolit

K511 Ulcerös ileokolit

K512 Ulcerös proktit

K513 Ulcerös proktosigmoidit

K514 Pseudopolypos i tjocktarmen

K515 Ytlig proktokolit

K518 Annan specificerad ulcerös kolit

K519 Ulcerös kolit, ospecificerad

K520 Gastroenterit och kolit orsakad av strålning

K521 Toxisk gastroenterit och kolit

K522 Allergisk och kostbetingad gastroenterit och kolit

K522A Gastroenterit/kolit, allergisk, födoämnesbetingad, födoämnet känt eller sannolikt

K522X Gastroenterit/kolit, allergisk, födoämnesbetingad, födoämnet okänt

K528 Annan specificerad icke infektiös gastroenterit och kolit

K529 Icke infektiös gastroenterit och kolit, ospecificerad

K550 Akuta kärlsjukdomar i tarmen

K551 Kroniska kärlsjukdomar i tarmen

K552 Angiodysplasi i kolon

K558 Andra specificerade kärlsjukdomar i tarmen

K559 Kärlsjukdom i tarmen, ospecificerad

K560 Paralytisk ileus

K561 Invagination

K562 Volvulus

K563 Gallstensileus

K564 Annan tilltäppning av tarmen

K565 Adherensileus

K566 Annan och icke specificerad obstruktion av tarmen


KSH97 Sida 80 (191)

Kod Benämning

K567 Ileus, ospecificerad

K570 Divertikel i tunntarmen med perforation och abscess

K571 Divertikel i tunntarmen utan perforation eller abscess

K572 Divertikel i tjocktarmen med perforation och abscess

K573 Divertikel i tjocktarmen utan perforation eller abscess

K574 Divertikel i både tunntarmen och tjocktarmen med perforation och abscess

K575 Divertikel i både tunntarmen och tjocktarmen utan perforation eller abscess

K578 Divertikel i tarmen, icke specificerad lokalisation, med perforation och abscess

K579 Divertikel i tarmen, icke specificerad lokalisation, utan perforation eller abscess

K580 Irritabel tarm med diarré

K589 Irritabel tarm utan diarré

K590 Obstipation

K591 Funktionell diarré

K592 Neurogen tarmrubbning som ej klassificeras annorstädes

K593 Megakolon som ej klassificeras annorstädes

K594 Analspasm

K598 Andra specificerade funktionella tarmrubbningar

K599 Funktionell tarmsjukdom, ospecificerad

K600 Akut analfissur

K601 Kronisk analfissur

K602 Analfissur, ospecificerad

K603 Analfistel

K604 Rektalfistel

K605 Anorektal fistel

K610 Analabscess

K611 Rektalabscess

K612 Anorektal abscess

K613 Ischiorektal abscess

K614 Abscess i sfinktern

K620 Analpolyp

K621 Rektalpolyp

K622 Analprolaps

K623 Rektalprolaps

K624 Stenos i anus och rektum

K625 Blödning i anus och rektum

K626 Sår i anus och rektum

K627 Strålningsproktit

K628 Andra specificerade sjukdomar i anus och rektum

K629 Sjukdom i anus och rektum, ospecificerad

K630 Tarmabscess

K631 Perforation av tarmen

K632 Tarmfistel

K633 Sår i tarmen

K634 Enteroptos

K635 Polyp i tjocktarmen

K638 Andra specificerade sjukdomar i tarmen

K639 Sjukdom i tarmen, ospecificerad

K650 Akut peritonit

K658 Annan specificerad peritonit

K659 Peritonit, ospecificerad

K660 Peritoneala adherenser

K661 Hemoperitoneum

K668 Andra specificerade sjukdomar i peritoneum

K669 Sjukdom i peritoneum, ospecificerad

K670 Klamydiaperitonit

K671 Gonokockperitonit

K672 Syfilitisk peritonit

K673 Tuberkulös peritonit

K678 Andra tillstånd i peritoneum vid infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes

K700 Alkoholfettlever

K701 Alkoholhepatit

K702 Leverfibros och leverskleros orsakad av alkohol

K703 Levercirros orsakad av alkohol

K704 Leversvikt orsakad av alkohol


KSH97 Sida 81 (191)

Kod Benämning

K709 Leversjukdom orsakad av alkohol, ospecificerad

K710 Toxisk leversjukdom med kolestas

K711 Toxisk leversjukdom med levernekros

K712 Toxisk leversjukdom med akut hepatit

K713 Toxisk leversjukdom med kronisk persisterande hepatit

K714 Toxisk leversjukdom med kronisk lobulär hepatit

K715 Toxisk leversjukdom med kronisk aktiv hepatit

K716 Toxisk leversjukdom med hepatit som ej klassificeras annorstädes

K717 Toxisk leversjukdom med fibros och cirros i levern

K718 Toxisk leversjukdom med andra specificerade sjukdomar i levern

K719 Toxisk leversjukdom, ospecificerad

K720 Akut och subakut leversvikt

K721 Kronisk leversvikt

K729 Leversvikt, ospecificerad

K730 Kronisk persisterande hepatit som ej klassificeras annorstädes

K731 Kronisk lobulär hepatit som ej klassificeras annorstädes

K732 Kronisk aktiv hepatit som ej klassificeras annorstädes

K738 Annan specificerad kronisk hepatit som ej klassificeras annorstädes

K739 Kronisk hepatit, ospecificerad

K740 Leverfibros

K741 Leverskleros

K742 Leverfibros med leverskleros

K743 Primär biliär cirros

K744 Sekundär biliär cirros

K745 Biliär cirros, ospecificerad

K746 Annan och icke specificerad levercirros

K750 Leverabscess

K751 Flebit i portavenen

K752 Icke specifik reaktiv hepatit

K753 Granulomatös hepatit som ej klassificeras annorstädes

K754 Autoimmun hepatit

K758 Andra specificerade inflammatoriska leversjukdomar

K759 Inflammatorisk leversjukdom, ospecificerad

K760 Fettlever som ej klassificeras annorstädes

K761 Kronisk staslever orsakad av hjärtsvikt

K762 Central hemorragisk nekros i levern

K763 Leverinfarkt

K764 Leverpurpura

K765 Veno-ocklusiv sjukdom i levern

K766 Portahypertension

K767 Hepatorenalt syndrom

K768 Andra specificerade sjukdomar i levern

K769 Leversjukdom, ospecificerad

K770 Leversjukdomar vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras

annorstädes

K778 Leversjukdomar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

K800 Gallsten med akut kolecystit

K801 Gallsten med annan kolecystit

K802 Gallsten utan kolecystit

K803 Koledokussten med kolangit

K804 Koledokussten med kolecystit

K805 Koledokussten utan kolangit eller kolecystit

K808 Annan specificerad gallstenssjukdom

K810 Akut kolecystit

K811 Kronisk kolecystit

K818 Annan specificerad kolecystit

K819 Kolecystit, ospecificerad

K820 Avstängning av gallblåsan utan uppgift om gallsten

K821 Hydrops i gallblåsan

K822 Gallblåseperforation

K823 Gallblåsefistel

K824 Kolesterolos i gallblåsan

K828 Andra specificerade sjukdomar i gallblåsan

K829 Sjukdom i gallblåsan, ospecificerad

K830 Kolangit


KSH97 Sida 82 (191)

Kod Benämning

K830A Skleroserande kolangit

K830X Kolangit, annan eller UNS

K831 Förträngning av gallgång

K832 Perforation av gallgång

K833 Gallgångsfistel

K834 Kramp i sfinkter Oddi

K835 Biliär cysta

K838 Andra specificerade sjukdomar i gallvägarna

K839 Sjukdom i gallvägarna, ospecificerad

K859 Akut pankreatit

K860 Kronisk pankreatit orsakad av alkohol

K861 Annan kronisk pankreatit

K862 Pankreascysta

K863 Pseudocysta i pankreas

K868 Andra specificerade sjukdomar i pankreas

K869 Pankreassjukdom, ospecificerad

K870 Förändringar i gallblåsan och gallvägarna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

K871 Förändringar i pankreas vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

K900 Celiaki

K900A Celiaki, glutenenteropati, säkerställd

K900B Celiaki, glutenenteropati, sannolik men ej säkerställd

K900X Celiaki, glutenenteropati, UNS

K901 Tropisk sprue

K902 Blind loop syndrome som ej klassificeras annorstädes

K903 Pankreatisk steatorré

K904 Malabsorption orsakad av intolerans som ej klassificeras annorstädes

K908 Annan intestinal malabsorption

K909 Intestinal malabsorption, ospecificerad

K910 Kräkningar efter gastrointestinal kirurgi

K911 Syndrom efter kirurgiska ingrepp på magsäcken

K912 Postoperativ malabsorption som ej klassificeras annorstädes

K913 Postoperativ intestinal obstruktion

K914 Bristande funktion av kolostomi och enterostomi

K915 Postkolecystektomisyndrom

K918 Andra sjukdomar i matsmältningsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp som

ej klassificeras annorstädes

K919 Sjukdom i matsmältningsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad

K920 Hematemes

K921 Melena

K922 Gastrointestinal blödning, ospecificerad

K928 Andra specificerade sjukdomar i matsmältningsorganen

K929 Sjukdom i matsmältningsorganen, ospecificerad

K930 Tuberkulösa sjukdomar i tarmar, peritoneum och mesenteriekörtlar

K931 Megakolon vid Chagas sjukdom

K938 Förändringar i andra specificerade matsmältningsorgan vid sjukdomar som klassificeras

annorstädes

L009 Exfoliativ dermatit orsakad av stafylokocker

L010 Impetigo

L010A Bockharts follikulära impetigo

L010X Impetigo, ospecificerad

L011 Sekundärinfekterade dermatoser

L020 Kutan abscess, furunkel och karbunkel i ansiktet

L021 Kutan abscess, furunkel och karbunkel på halsen

L022 Kutan abscess, furunkel och karbunkel på bålen

L023 Kutan abscess, furunkel och karbunkel i sätesregionen

L024 Kutan abscess, furunkel och karbunkel på extremitet

L028 Kutan abscess, furunkel och karbunkel med andra specificerade lokalisationer

L029 Kutan abscess, furunkel och karbunkel, ospecificerad.

L029A Kutan abscess med icke specificerad lokalisation

L029B Furunkel med icke specificerad lokalisation i huden

L029C Karbunkel med icke specificerad lokalisation i huden

L029D Furunkulos UNS

L030 Cellulit i finger och tå


KSH97 Sida 83 (191)

Kod Benämning

L030A Nagelinfektion

L030B Akut paronyki (med lymfangit)

L030C Paronyki UNS

L030X Cellulit i finger och tå, ospecificerad

L031 Cellulit i andra delar på extremitet

L032 Cellulit i ansiktet

L033 Cellulit på bålen

L038 Cellulit med andra specificerade lokalisationer

L039 Cellulit, ospecificerad

L040 Akut lymfadenit i ansiktet, på huvudet och halsen

L041 Akut lymfadenit på bålen

L042 Akut lymfadenit på övre extremitet

L043 Akut lymfadenit på nedre extremitet

L048 Akut lymfadenit med andra specificerade lokalisationer

L049 Akut lymfadenit, ospecificerad

L050 Pilonidalcysta med abscess

L059 Pilonidalcysta utan abscess

L080 Pyoderma

L080A Ektyma

L080B Purulent dermatit

L080X Pyoderma, ospecificerad

L081 Erythrasma

L088 Andra specificerade lokala infektioner i hud och underhud

L088A Pyoderma vegetans

L088B Keratolysis plantare sulcatum

L088C Botryomykos

L088W Andra lokala infektioner i hud och underhud

L089 Lokal infektion i hud och underhud, ospecificerad

L100 Pemphigus vulgaris

L101 Pemphigus vegetans

L102 Pemphigus foliaceus

L103 Brasiliansk pemfigus

L104 Pemphigus erythematosus

L105 Läkemedelsutlöst pemfigus

L108 Annan specificerad pemfigus

L109 Pemfigus, ospecificerad

L110 Förvärvad keratosis follicularis

L111 Transient acantholytic dermatosis

L118 Andra specificerade akantolytiska tillstånd

L119 Akantolytiskt tillstånd, ospecificerat

L120 Bullös pemfigoid

L120A Generaliserad bullös pemfigoid

L120B Lokaliserad bullös pemfigoid

L120W Annan bullös pemfigoid

L121 Ärrbildande pemfigoid

L121A Slemhinnepemfigoid UNS

L121B Generaliserad ärrbildande pemfigoid

L121C Lokaliserad ärrbildande pemfigoid (kronisk) [Brunsting-Perry]

L121W Annan ärrbildande pemfigoid

L122 Kronisk bullös sjukdom hos barn

L122A Juvenil dermatitis herpetiformis

L122B Juvenil lineär IgA-dermatos

L122C Juvenil pemfigoid

L122D Kronisk bullös dermatos hos barn

L122W Annan kronisk bullös sjukdom hos barn

L123 Förvärvad epidermolysis bullosa

L128 Annan specificerad pemfigoid

L129 Pemfigoid, ospecificerad

L130 Dermatitis herpetiformis

L131 Subkorneal pustulös dermatos

L138 Andra specificerade blåsdermatoser

L138A Lineär IgA-dermatos (hos vuxen)

L138B Atypisk blåsdermatos

L138C Eosinofil spongios

L138W Andra specificerade blåsdermatoser


KSH97 Sida 84 (191)

Kod Benämning

L139 Blåsdermatos, ospecificerad

L149 Blåsdermatos vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

L200 Prurigo Besnier

L208 Annan specificerad atopisk dermatit

L208A Atopisk dermatit hos barn utan födoämnesallergi

L208B Atopisk dermatit hos barn med födoämnesallergi

L208C Barneksem UNS

L208D Böjveckseksem som ej klassificeras annorstädes

L208E Atopisk neurodermatit

L208F Diffus neurodermatit

L208G Atopisk dermatit hos vuxen

L208W Annan specificerad atopisk dermatit

L209 Atopiskt eksem, ospecificerat

L210 Seborrhoea capitis

L210A Mjölkskorv

L210B Seborroiskt eksem i hårbotten

L210C Seborrhoea sicca

L210W Annan seborrhoea capitis

L211 Seborroisk dermatit hos spädbarn

L218 Andra specificerade seborroiska dermatiter

L218A Paranasalt erytem (hos unga kvinnor)

L218B Seborroisk dermatit i ansiktet

L218C Seborroisk dermatit på bålen

L218W Andra specificerade seborroiska dermatiter

L219 Seborroisk dermatit, ospecificerad

L229 Blöjdermatit

L229A Blöjerytem

L229B Blöjutslag

L229C Psoriasiform blöjdermatit

L229D Papuloulcerös blöjdermatit

L229E Granuloma gluteale (infantum)

L229X Blöjdermatit, ospecificerad

L230 Allergisk kontaktdermatit orsakad av metaller

L230A Allergisk kontaktdermatit orsakad av krom

L230B Allergisk kontaktdermatit orsakad av nickel

L230C Allergisk kontaktdermatit orsakad av kobolt

L230X Allergisk kontaktdermatit orsakad av metaller (metallsalter)

L231 Allergisk kontaktdermatit orsakad av limämnen och klister

L231A Allergisk kontaktdermatit orsakad av kolofonium

L231X Allergisk kontaktdermatit orsakad av limämnen och hartser

L232 Allergisk kontaktdermatit orsakad av kosmetika

L232A Allergisk kontaktdermatit orsakad av parfymämnen

L232X Allergisk kontaktdermatit orsakad av kosmetika

L233 Allergisk kontaktdermatit orsakad av läkemedel i kontakt med huden

L234 Allergisk kontaktdermatit orsakad av färgämnen

L234A Allergisk kontaktdermatit orsakad av parafenylendiamin (PPDA)

L234X Allergisk kontaktdermatit orsakad av färgämnen

L235 Allergisk kontaktdermatit orsakad av andra kemiska produkter

L235B Allergisk kontaktdermatit orsakad av insektsdödande medel

L235C Allergisk kontaktdermatit orsakad av plast (kemikalier)

L235D Allergisk kontaktdermatit orsakad av gummi(kemikalier)

L235E Allergisk kontaktdermatit orsakad av epoxy

L235F Allergisk kontaktdermatit orsakad av formalin

L235G Allergisk kontaktdermatit orsakad av konserveringsmedel

L235W Allergisk kontaktdermatit orsakad av andra kemiska produkter

L236 Allergisk kontaktdermatit orsakad av födoämnen i kontakt med huden

L237 Allergisk kontaktdermatit orsakad av växter, utom födoämnen

L238 Allergisk kontaktdermatit orsakad av andra specificerade substanser

L238A Allergisk kontaktdermatit orsakad av luftburet allergen

L238B Allergisk kontaktdermatit orsakad av skor

L238C Allergisk kontaktdermatit orsakad av strumpor

L238D Allergisk kontaktdermatit orsakad av textilier

L238W Allergisk kontaktdermatit orsakad av andra specificerade substanser

L239 Allergisk kontaktdermatit, ospecificerad orsak

L240 Irritativ kontaktdermatit orsakad av tvättmedel och rengöringsmedel


KSH97 Sida 85 (191)

Kod Benämning

L241 Irritativ kontaktdermatit orsakad av olja och smörjmedel

L242 Irritativ kontaktdermatit orsakad av lösningsmedel

L243 Irritativ kontaktdermatit orsakad av kosmetika

L244 Irritativ kontaktdermatit orsakad av läkemedel i kontakt med huden

L245 Irritativ kontaktdermatit orsakad av andra kemiska produkter

L246 Irritativ kontaktdermatit orsakad av födoämnen i kontakt med huden

L247 Irritativ kontaktdermatit orsakad av växter, utom födoämnen

L248 Irritativ kontaktdermatit orsakad av andra specificerade ämnen

L249 Irritativ kontaktdermatit, ospecificerad orsak

L250 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av kosmetika

L251 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av läkemedel i kontakt med huden

L252 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av färgämnen

L253 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av andra kemiska produkter

L254 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av födoämnen i kontakt med huden

L255 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av växter, utom födoämnen

L258 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av andra specificerade ämnen

L259 Ospecificerad kontaktdermatit, ospecificerad orsak

L269 Exfoliativ dermatit

L270 Generaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel

L271 Lokaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel

L272 Dermatit orsakad av förtärda födoämnen

L278 Dermatit orsakad av andra specificerade förtärda ämnen

L279 Dermatit orsakad av icke specificerat förtärt ämne

L280 Lichen simplex chronicus

L281 Prurigo nodularis

L282 Annan prurigo

L282A Strofulus

L282B Kronisk prurigo hos vuxna

L282C Dermografisk prurigo

L282D Prurigo pigmentosa

L282W Annan och icke specificerad prurigo

L290 Pruritus ani

L291 Pruritus scroti

L292 Pruritus vulvæ

L293 Anogenital pruritus, ospecificerad

L298 Annan pruritus

L298A Generaliserad klåda vid annan sjukdom än hudsjukdom (tilläggskod)

L298B Pruritus senilis

L298C Pruritus hiemalis

L298D Lokaliserad klåda

L298E Läkemedelsinducerad klåda

L298W Annan specificerad pruritus

L299 Pruritus, ospecificerad

L300 Nummulär dermatit

L301 Pompholyx

L302 Kutan autosensibilisering

L303 Infektiös dermatit

L304 Intertriginöst eksem

L304A Intertriginöst erytem

L304X Intertriginöst eksem, ospecificerat

L305 Pityriasis alba

L308 Annan specificerad dermatit

L308A Asteatotiskt eksem

L308B Exsudativ diskoid likenoid dermatos [Sulzberger-Garbe]

L308C Juvenil plantar dermatos

L308W Annan specificerad dermatit

L309 Dermatit, ospecificerad

L309A Akut eksem

L309B Ansiktsdermatit UNS

L309C Dermatitis palmaris sicca

L309D Endogent handeksem

L309E Foteksem UNS

L309F Handeksem UNS

L309G Underbenseksem UNS

L309X Dermatit, ospecificerad


KSH97 Sida 86 (191)

Kod Benämning

L400 Psoriasis vulgaris

L401 Generaliserad pustulär psoriasis

L401A Impetigo herpetiformis

L401B von Zumbuschs sjukdom

L401C Recidiverande circinat erytematös psoriasis [Lapiere]

L401W Annan och icke specificerad generaliserad pustulär psoriasis

L402 Acrodermatitis continua

L403 Pustulosis palmaris et plantaris

L403A Andrews pustulära bakterid

L403B Akropustulos hos småbarn

L403C Psoriasis palmaris et plantaris

L403W Annan pustulosis palmaris et plantaris

L404 Guttat psoriasis

L405 Psoriasis med ledsjukdom

L405A Psoriasis med arthritis mutilans

L405B Psoriasis med juvenil artrit

L405C Psoriasis med artrit i distal interfalangealled

L405D Psoriasis med spondylit

L405W Psoriasis med andra och icke specificerade artropatier

L408 Annan psoriasis

L408A Flexural psoriasis

L408B Erytrodermi vid psoriasis

L408C Atypisk psoriasis

L408W Annan specificerad psoriasis

L409 Psoriasis, ospecificerad

L410 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta

L411 Pityriasis lichenoides chronica

L412 Lymfomatoid papulos

L413 Småfläckig form av parapsoriasis

L414 Storfläckig form av parapsoriasis

L415 Retiform parapsoriasis

L418 Annan parapsoriasis

L419 Parapsoriasis, ospecificerad

L429 Pityriasis rosea

L430 Lichen ruber planus hypertrophicus

L431 Lichen ruber planus bullosus

L432 Lichenoid läkemedelsreaktion

L433 Subakut lichen ruber planus

L433A Lichen planus tropicus

L433B Erosiv lichen planus

L433X Subakut lichen planus, ospecificerad

L438 Annan lichen ruber planus

L438A Lichen ruber planus atrophicus

L438B Lichen planus erythematosus

L438C Ulcerös lichen ruber planus på fotsulor

L438W Annan specificerad lichen ruber planus

L439 Lichen ruber planus, ospecificerad

L440 Pityriasis rubra pilaris

L441 Lichen nitidus

L442 Lichen striatus

L443 Lichen ruber moniliformis

L444 Infantil papulös akrodermatit

L448 Andra specificerade papuloskvamösa sjukdomar

L448A Pityriasis amiantacea

L448B Pityriasis rotunda

L448C Parakeratosis pustulosa

L448D Paraneoplastisk akrokeratos

L448W Andra specificerade papuloskvamösa sjukdomar

L449 Papuloskvamös sjukdom, ospecificerad

L459 Papuloskvamösa tillstånd vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

L500 Allergisk urtikaria

L501 Idiopatisk urtikaria

L502 Urtikaria orsakad av kyla eller värme

L503 Dermografisk urtikaria

L504 Vibrationsutlöst urtikaria


KSH97 Sida 87 (191)

Kod Benämning

L505 Kolinergisk urtikaria

L506 Kontakturtikaria

L506A Allergisk kontakturtikaria

L506B Icke allergisk kontakturtikaria

L506X Kontakturtikaria, ospecificerad

L508 Annan specificerad urtikaria

L509 Urtikaria, ospecificerad

L510 Icke bullöst erythema multiforme

L511 Bullöst erythema multiforme

L512 Toxisk epidermal nekrolys

L518 Annat erythema multiforme

L519 Erythema multiforme, ospecificerat

L529 Erythema nodosum

L529A Erythema induratum nontuberculosum [Whitfield]

L529X Erythema nodosum, ospecificerat

L530 Toxiskt erytem

L531 Erythema annulare centrifugum

L532 Erythema marginatum

L533 Annat kroniskt figuralt erytem

L533A Erythema figuratum perstans

L533B Erythema gyratum repens

L533W Annat kroniskt figuralt erytem

L538 Andra specificerade erytematösa tillstånd

L538A Palmarerytem

L538B Asymmetriskt periflexialt erytem hos barn [APEC]

L538W Andra specificerade erytematösa tillstånd

L539 Erytematöst tillstånd, ospecificerat

L539A Erytrodermi UNS

L539B Sekundär erytrodermi

L539X Erytematöst tillstånd, ospecificerat

L540 Erythema marginatum vid akut reumatisk feber

L548 Erytem vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

L550 Första gradens solbränna

L551 Andra gradens solbränna

L552 Tredje gradens solbränna

L558 Annan solbränna

L559 Solbränna, ospecificerad

L560 Fototoxisk läkemedelsreaktion

L561 Fotoallergisk läkemedelsreaktion

L562 Fotokontaktdermatit

L562A Fotoallergisk kontaktdermatit

L562B Fototoxisk kontaktdermatit

L562C Fytofotodermatit

L562X Fotokontaktdermatit, ospecificerad

L563 Solurtikaria

L564 Polymorf ljusdermatit

L564A Aktinisk prurigo

L564B Hydroa vacciniforme

L564C Hydroa estivale

L564D Polymorf ljusdermatos

L564W Annan polymorf ljusdermatit

L568 Andra specificerade akuta hudförändringar orsakade av ultraviolett strålning

L568A Aktinisk keilit

L568B Fotodermatit UNS (akut)

L568C Fotodermatit UNS orsakad av läkemedel

L568D Fotosensitivt eksem UNS

L568E Ljuskänslighet UNS

L568W Andra specificerade akuta hudförändringar orsakade av ultraviolett strålning

L569 Akut hudförändring orsakad av ultraviolett strålning, ospecificerad

L570 Aktinisk keratos

L571 Aktinisk retikuloid

L572 Cutis rhomboidalis nuchae

L573 Civattes poikiloderma

L574 Cutis laxa senilis

L575 Aktiniskt granulom


KSH97 Sida 88 (191)

Kod Benämning

L578 Andra specificerade hudförändringar orsakade av kronisk exponering för icke

joniserande strålning

L578A Soldermatit (kronisk)

L578B Kolloidmilium

L578C Nodulär elastos med cystor och komedoner [Favre-Racouchot]

L578W Andra hudförändringar orsakade av kronisk exponering för icke joniserande strå

L579 Hudförändring orsakad av kronisk exponering för icke joniserande strålning,

ospecificerad

L580 Akut stråldermatit

L581 Kronisk stråldermatit

L589 Stråldermatit, ospecificerad

L590 Erythema ab igne

L598 Andra specificerade strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud

L599 Strålningsrelaterad sjukdom i hud och underhud, ospecificerad

L600 Nageltrång

L601 Onykolys

L602 Onykogrypos

L603 Nageldystrofi

L603A Dystrophia unguis mediana canaliformis [Heller]

L603B Hapalonyki

L603C Koilonyki

L603D Nagelatrofi

L603E Nagelskörhet

L603F Onychoschisis

L603G Onychorrhexis

L603H Overcurvature of the nails

L603J Trakyonyki

L603W Annan och icke specificerad nageldystrofi

L604 Beaus linjer

L605 Yellow nail syndrome

L608 Andra specificerade nagelsjukdomar

L608A Leukonychia striata (punctata)(totalis)

L608B Nagelmissfärgning

L608C Onychia punctata

L608D Onykomades

L608E Onykoptos

L608F Pterygium inversum unguis

L608G Pterygium unguis

L608H Shedding of the nails

L608J Subungual blödning

L608W Andra nagelsjukdomar

L609 Nagelsjukdom, ospecificerad

L620 Clubbed nail pachydermoperiostosis

L628 Nagelåkommor vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

L630 Alopecia totalis

L631 Alopecia universalis

L632 Ophiasis

L638 Annan alopecia areata

L639 Alopecia areata, ospecificerad

L640 Läkemedelsutlöst androgen alopeci

L648 Annan androgen alopeci

L649 Androgen alopeci, ospecificerad

L650 Telogent effluvium

L651 Anagent effluvium

L652 Alopecia mucinosa

L658 Annat specificerat icke ärrbildande håravfall

L659 Icke ärrbildande håravfall, ospecificerat

L660 Pseudopelade

L661 Lichen planopilaris

L662 Folliculitis decalvans

L663 Perifolliculitis capitis abscedens

L664 Folliculitis ulerythematosa reticulata

L668 Annat ärrbildande håravfall

L668A Alopecia parvimaculata circumscripta atrophica [Dreuw]

L668B Alopecia traumatica


KSH97 Sida 89 (191)

Kod Benämning

L668C Erosiv pustulär dermatos i hårbotten

L668W Annat ärrbildande håravfall

L669 Ärrbildande håravfall, ospecificerat

L670 Trichorrhexis nodosa

L671 Variationer i hårfärgen

L671A Gråhårighet (i förtid)

L671B Hårheterokromi

L671C Poliosis circumscripta (förvärvad) (ögonbryn) (ögonfransar)

L671D Polios UNS

L671W Andra variationer i hårfärgen

L678 Andra specificerade hårfärgs- och hårskaftsabnormiteter

L678A Fragilitas crinium

L678B Acquired progressive kinking of the hair

L678C Bajonetthår [Pinkus]

L678D Hårcylindrar

L678E Loose anagen hair syndrome

L678F Pili triangulati et canaliculi

L678G Pseudokromhidros

L678H Trichomalacia

L678J Trichonodosis (knutbildning)

L678K Spiralhår

L678W Andra specificerade hårfärgs- och hårskaftsabnormiteter

L679 Hårfärgs- eller hårskaftsabnormitet, ospecificerad

L680 Hirsutism

L681 Förvärvad hypertrichosis lanuginosa

L682 Lokaliserad hypertrikos

L683 Polytriki

L688 Annan hypertrikos

L689 Hypertrikos, ospecificerad

L700 Acne vulgaris

L700A Acne vulgaris comedonica

L700B Acne vulgaris palulopustulosa

L700C Acne vulgaris nodulocystica

L700W Annan acne vulgaris

L700X Acne vulgaris, ospecificerad

L701 Acne conglobata

L701A Acne fulminans

L701X Acne conglobata, ospecificerad

L702 Acne varioliformis

L703 Acne tropica

L704 Spädbarnsakne

L705 Acné excoriée des jeunes filles

L708 Annan specificerad akne

L708A Acne cosmetica

L708B Acne venenata

L708C Steroidakne

L708W Annan specificerad akne

L709 Akne, ospecificerad

L710 Perioral dermatit

L711 Rhinophyma

L718 Annan rosacea

L718A Acne agminata

L718B Granulomatös rosacea

L718C Pyoderma faciale

L718W Annan specificerad rosacea

L719 Rosacea, ospecificerad

L720 Epidermal cysta

L720A Milium

L720B Multipla eruptiva milier

L720X Epidermal cysta, ospecificerad

L721 Trikilemmal cysta

L722 Steatocystoma multiplex

L728 Andra follikulära cystor i hud och underhud

L729 Follikulär cysta i hud och underhud, ospecificerad

L730 Aknekeloid


KSH97 Sida 90 (191)

Kod Benämning

L731 Pseudofolliculitis barbae

L732 Hidradenitis suppurativa

L738 Andra specificerade follikulära sjukdomar

L738A Sycosis barbae

L738B Sycosis lupoides

L738C Rosacealiknande follikulit

L738D Seborroisk follikulit

L738E Eosinofil pustulär follikulit [Ofuji]

L738W Andra follikulära sjukdomar

L739 Follikulära sjukdom, ospecificerad

L740 Miliaria rubra

L741 Miliaria crystallina

L742 Miliaria profunda

L743 Miliaria, ospecificerad

L744 Anhidros

L748 Andra ekkrina svettsjukdomar

L748A Granulosis rubra nasi

L748B Hematohidros

L748C Svettkörtelabscess

L748W Andra specificerade ekkrina svettkörtelsjukdomar

L749 Ekkrin svettsjukdom, ospecificerad

L750 Bromhidros

L751 Kromhidros

L752 Apokrin miliaria

L758 Andra apokrina svettsjukdomar

L759 Apokrin svettsjukdom, ospecificerad

L809 Vitiligo

L810 Postinflammatorisk hyperpigmentering

L811 Kloasma

L812 Fräknar

L813 Café au lait-fläckar

L814 Annan melaninhyperpigmentering

L814A Lentigo

L814B Melanosis dorsalis

L814C Pigmented cosmetic dermatitis

L814D PUVA-Lentigines

L814E Riehls melanos

L814W Annan och icke specificerad melaninhyperpigmentering

L815 Leukoderma som ej klassificeras annorstädes

L816 Andra rubbningar med minskad melaninbildning

L817 Pigmentpurpura

L817A Angioma serpiginosum [Hutchinson-Crocker]

L817B Eksematidliknande purpura

L817C Lichen aureus

L817D Pigmented purpuric lichenoid dermatosis of Gougerot-Blum

L817E Progressive pigmented purpuric dermatosis

L817F Purpura annularis telangiectodes [Majocchi]

L817X Pigmentpurpura, ospecificerad

L818 Andra specificerade pigmentrubbningar

L818A Järnpigmentering

L818B Tatuering

L818C Argyri

L818D Arsenikpigmentering

L818E Chrysiasis

L818F Dermatopathia pigmentosa reticularis

L818G Dyschromatosis symmetrica hereditaria [Dohi]

L818H Dyschromatosis universalis

L818J Erythromelanosis follicularis faciei et colli [Kitamura]

L818K Erythrose peribuccale pigmentaire of Brocq

L818L Läkemedelsorsakad pigmentering

L818M Reticulate acropigmentation of Kitamura

L818N Reticulate pigmented anomaly of the flexures [Dowling-Degos]

L818Q Erythema dyschromium perstans

L818W Andra pigmentrubbningar

L819 Pigmentrubbning, ospecificerad


KSH97 Sida 91 (191)

Kod Benämning

L829 Seborroisk keratos

L829A Dermatosis papulosa nigra

L829B Leser-Trélats sjukdom

L829C Stuccokeratos

L829D Inverted follicular keratosis

L829X Seborroisk keratos, ospecificerad

L839 Acanthosis nigricans

L839A Sammanflytande och retikulär papillomatos [Gougerot-Carteaud]

L839B Acanthosis nigricans maligna

L839C Acanthosis nigricans benigna, förvärvad

L839D Pseudoacanthosis nigricans (obesitas)

L839E Läkemedelsinducerad acanthosis nigricans

L839X Acanthosis nigricans, ospecificerad

L849 Liktornar och hudförhårdnader

L849A Kallus (hudförhårdnad)

L849B Klavus (liktorn)

L849X Liktornar och hudförhårdnader, ospeciferat

L850 Förvärvad iktyos

L851 Förvärvad keratosis palmaris et plantaris

L851A Keratoderma climacterium [Haxthausen]

L851B Keratoderma associerad med esofaguscancer

L851W Annan förvärvad keratosis palmaris et plantaris

L852 Keratosis punctata

L852A Keratoderma hereditarium dissipatum palmare et plantare [Brauer Brünaer-Fuhs]

L852B Keratodermia maculosa disseminata palmaris et plantaris [Buschke-Fischer]

L852C Keratosis palmoplantaris areata et striata [Siemens]

L852D Keratosis punctata of the palmar creases

L852W Annan och icke specificerad keratosis punctata

L853 Xerosis cutis

L858 Annan specificerad epidermal hudförtjockning

L858A Hudhorn

L858B Arsenikkeratos

L858C Benign likenoid keratos

L858D Förvärvat digitalt fibrokeratom

L858E Hyperkeratosis lenticularis perstans [Flegel]

L858F Keratoacanthom

L858G Keratosis pilaris (förvärvad)

L858H Klarcellsakantom [Degos]

L858J Lichen spinulosus

L858K Reaktiv fibrös papel på fingrar

L858W Annan epidermal hudförtjockning

L859 Epidermal hudförtjockning, ospecificerad

L869 Keratodermi vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

L870 Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans

L871 Reaktiv perforerande kollagenos

L872 Elastosis perforans serpiginosa

L878 Andra transepidermala eliminationsrubbningar

L879 Transepidermal eliminationsrubbning, ospecificerad

L889 Pyoderma gangraenosum

L889A Dermatitis gangraenosa

L889B Fagedenisk pyoderma

L889C Ecthyma gangraenosum

L889D Malign pyoderma

L889X Pyoderma gangrenosum, ospecificerad

L899 Trycksår

L899A Trycksår i halsregionen

L899B Trycksår på axel/överarm

L899C Trycksår på armbåge/underarm

L899D Trycksår på handled/hand

L899E Trycksår i bäckenregionen

L899F Trycksår på höft/lår

L899G Trycksår på knä/underben

L899H Trycksår på fotled/fot

L899J Trycksår i torakalregionen

L899K Trycksår i ländregionen


KSH97 Sida 92 (191)

Kod Benämning

L899X Trycksår med icke specificerad lokalisation

L900 Lichen sclerosus et atrophicus

L901 Schweninger-Buzzis anetoderma

L902 Jadassohn-Pellizzaris anetoderma

L903 Pasinis och Pierinis atrofoderma

L904 Acrodermatitis chronica atrophicans

L905 Ärrtillstånd och fibros i huden

L906 Striae atrophicae

L908 Andra specificerade atrofiska hudsjukdomar

L908A Atrophia cutis senilis

L908B Atrophia maculosa varioliformis cutis

L908C Atrophoderma neuriticum

L908D Gowers panatrofi

L908E Stellata och diskoida pseudoärr [Colomb]

L908W Andra atrofiska hudsjukdomar

L909 Atrofisk hudsjukdom, ospecificerad

L910 Keloidärr

L918 Andra specificerade hypertrofiska hudsjukdomar

L919 Hypertrofisk hudsjukdom, ospecificerad

L920 Granuloma annulare

L920A Generaliserad eller disseminerad granuloma annulare

L920B Perforerande granuloma annulare

L920X Granuloma annulare, ospecificerad

L921 Necrobiosis lipoidica som ej klassificeras annorstädes

L922 Granuloma faciale

L923 Främmandekroppsgranulom i hud och underhud

L923A Hårsinus

L923B Kiselgranulom (hud)

L923W Annat och icke specificerat främmandekroppsganulom i hud och underhud

L928 Andra specificerade granulomatösa sjukdomar i hud och underhud

L929 Granulomatös sjukdom i hud och underhud, ospecificerad

L930 Diskoid lupus erythematosus

L931 Subakut kutan lupus erythematosus

L932 Annan lokaliserad lupus erythematosus

L940 Lokaliserad sklerodermi

L941 Linjär sklerodermi

L942 Calcinosis cutis

L942A Calcinosis circumscripta (i hud)

L942B Calculus cutaneus

L942C Dystrofisk förkalkning (i hud)

L942D Osteosis cutis

L942X Calcinosis cutis, ospecificerad

L943 Sklerodaktyli

L944 Gottrons papler

L944A Erythrokeratoderma en cocardes [Degos]

L944B Erythrokeratoderma progressiva symmetrica [Gottron]

L944C Erythrokeratoderma variabilis [Mendes da Costa]

L944X Gottrons papler, ospecificerat

L945 Poikiloderma vasculare atrophicans

L946 Ainhum

L948 Andra specificerade lokala bindvävssjukdomar

L949 Lokaliserad bindvävssjukdom, ospecificerad

L950 Livedoid vaskulit

L950A Atrophie blanche [Milian]

L950B Livedo med noduli

L950C Livedovaskulit

L950W Annan och icke specificerad livedoid vaskulit

L951 Erythema elevatum diutinum

L958 Annan vaskulit begränsad till huden

L959 Vaskulit begränsad till huden, ospecificerad

L979 Bensår som ej klassificeras annorstädes

L979A Malum perforans pedis

L979B Martorells sår

L979C Ulcus pedis UNS

L979X Icke specificerat bensår som ej klassificeras annorstädes


KSH97 Sida 93 (191)

Kod Benämning

L980 Pyogent granulom

L981 Dermatitis factitia

L981A Neurotiska exkoriationer

L981X Dermatitis factitia, ospecificerad

L982 Akut febril neutrofil dermatos

L983 Eosinofil cellulit

L984 Kroniskt hudsår som ej klassificeras annorstädes

L984A Hudsår UNS

L984B Progressivt synergistiskt gangrän [Meleney]

L984C Pyoderma chancriformis (faciei)

L984D Trofiskt sår UNS

L984E Tropiskt hudsår UNS

L984F Ulcus phagedaenicum

L984W Annat kroniskt hudsår som ej klassificeras annorstädes

L985 Hudmucinos

L985A Fokal mucinos

L985B Lichen myxoedematosus

L985C Pretibialt myxödem

L985D Retikulär erytematös mucinos

L985W Annan och icke specificerad hudmucinos

L986 Andra infiltrativa sjukdomar i hud och underhud

L988 Andra specificerade sjukdomar i hud och underhud

L988A Autoimmun progesterondermatit

L988B Benign lymfocytinfiltration i huden [Jessner-Kanof]

L988C Lymphocytoma cutis benigna

L988D Digital myxoid cysta

L988W Andra sjukdomar i hud och underhud

L989 Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad

L990 Hudamyloidos

L990A Bullös amyloidos

L990B Lichen amyloidosis

L990C Makulär amyloidos

L990D Nodulär amyloidos

L990W Annan hudamyloidos

L998 Andra specificerade tillstånd i hud och underhud vid sjukdomar som klassificeras

annorstädes

M000 Stafylokockartrit och stafylokockpolyartrit

M000B Septisk artrit - (stafylokocker) i axelled

M000C Septisk artrit - (stafylokocker) i armbågsled

M000D Septisk artrit - (stafylokocker) i handled/hand

M000E Septisk pelvospondylit (stafylokocker)

M000F Septisk artrit - (stafylokocker) i höftled

M000G Septisk artrit - (stafylokocker) i knäled

M000H Septisk artrit - (stafylokocker) i fotled/fot

M000X Septisk artrit - (stafylokocker) med annan eller ospecificerad lokalisation

M001 Pneumokockartrit och pneumokockpolyartrit

M002 Streptokockartrit och streptokockpolyartrit

M002B Septisk artrit - (streptokocker) i axelled

M002C Septisk artrit - (streptokocker) i armbågsled

M002D Septisk artrit - (streptokocker) i handled/hand

M002E Septisk pelvospondylit (streptokocker)

M002F Septisk artrit - (streptokocker) i höftled

M002G Septisk artrit - (streptokocker) i knäled

M002H Septisk artrit - (streptokocker) i fotled/fot

M002X Septisk artrit - (streptokocker) med annan ospecificerad lokalisation

M008 Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie

M009 Purulent artrit, ospecificerad

M009B Artrit UNS i axelled

M009C Artrit UNS i armbågsled

M009D Artrit UNS i handled/hand

M009F Artrit UNS i höftled

M009G Artrit UNS i knäled

M009H Artrit UNS i fotled/fot

M009X Artrit UNS med annan eller ospecificerad lokalisation

M010 Meningokockartrit


KSH97 Sida 94 (191)

Kod Benämning

M011 Tuberkulös artrit

M011B Tbc-artrit i axelled

M011E Tbc-pelvospondylit

M011F Tbc-artrit i höftled

M011G Tbc-artrit i knäled

M011H Tbc-artrit i fotled/fot

M011X Tbc-artrit med annan eller ospecificerad lokalisation

M012 Artrit vid borreliainfektion

M013 Artrit vid andra bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

M014 Rubellaartrit

M015 Artrit vid andra virussjukdomar som klassificeras annorstädes

M016 Artrit vid mykoser

M018 Artrit vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras

annorstädes

M020 Artrit efter tarm-bypass

M021 Artrit efter dysenteri

M022 Artrit efter vaccination

M023 Reiters sjukdom

M028 Andra specificerade reaktiva artriter

M029 Reaktiv artrit, ospecificerad

M029B Reaktiv artrit UNS i axelled

M029C Reaktiv artrit UNS i armbågsled

M029D Reaktiv artrit UNS i handled/hand

M029F Reaktiv artrit UNS i höftled

M029G Reaktiv artrit UNS i knäled

M029H Reaktiv artrit UNS i fotled/fot

M029X Reaktiv artrit UNS med annan eller ospecificerad lokalisation

M030 Artrit efter meningokockinfektion

M031 Postinfektiös artrit vid syfilis

M032 Andra postinfektiösa artriter vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

M036 Reaktiv artrit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

M050 Feltys syndrom

M051 Reumatoid lungsjukdom

M052 Reumatoid vaskulit

M053 Reumatoid artrit med engagemang av andra organ och organsystem

M058 Annan specificerad seropositiv reumatoid artrit

M058A Reumatoid artrit (seropositiv) i halsryggen

M058B Reumatoid artrit (seropositiv) i axelled

M058C Reumatoid artrit (seropositiv) i armbågsled

M058D Reumatoid artrit (seropositiv) i handled/hand

M058F Reumatoid artrit (seropositiv) i höftled

M058G Reumatoid artrit (seropositiv) i knäled

M058H Reumatoid artrit (seropositiv) i fotled/fot

M058X Reumatoid artrit (seropositiv) med annan eller ospecificerad lokalisation

M059 Seropositiv reumatoid artrit, ospecificerad

M060 Seronegativ reumatoid artrit

M061 Stills sjukdom hos vuxen

M062 Reumatoid bursit

M063 Reumatoid knuta eller nodul

M064 Inflammatorisk polyartrit

M068 Annan specificerad reumatoid artrit

M069 Reumatoid artrit, ospecificerad

M069A Reumatoid artrit UNS i halsryggen

M069B Reumatoid artrit UNS i axelled

M069C Reumatoid artrit UNS i armbågsled

M069D Reumatoid artrit UNS i handled/hand

M069F Reumatoid artrit UNS i höftled

M069G Reumatoid artrit UNS i knäled

M069H Reumatoid artrit UNS i fotled/fot

M069X Reumatoid artrit UNS med annan eller icke specificerad lokalisation

M070 Psoriatisk artrit i distal interfalangealled

M071 Arthritis mutilans

M072 Spondylit vid psoriasis

M073 Andra artropatier vid psoriasis

M073B Psoriasisartrit i axelled


KSH97 Sida 95 (191)

Kod Benämning

M073C Psoriasisartrit i armbågsled

M073D Psoriasisartrit i handled/hand

M073F Psoriasisartrit i höftled

M073G Psoriasisartrit i knäled

M073H Psoriasisartrit i fotled/fot

M073X Psoriasisartrit med annan eller ospecificerad lokalisation

M074 Artropati vid Crohns sjukdom

M075 Artropati vid ulcerös kolit

M076 Andra specificerade artropatier vid tarmsjukdomar

M080 Juvenil reumatoid artrit

M080B Juvenil reumatoid artrit i axelled

M080C Juvenil reumatoid artrit i armbågsled

M080D Juvenil reumatoid artrit i handled/hand

M080F Juvenil reumatoid artrit i höftled

M080G Juvenil reumatoid artrit i knäled

M080H Juvenil reumatoid artrit i fotled/fot

M080X Juvenil reumatoid artrit med annan eller ospecificerad lokalisation

M081 Juvenil ankyloserande spondylit

M082 Juvenil artrit med systemisk debut

M082A Artrit, juvenil, kronisk med systemdebut, säker

M082B Artrit, juvenil, kronisk med systemdebut, sannolik

M083 Juvenil polyartrit

M084 Pauciartikulär juvenil artrit

M084A Oligoartrit, kronisk, juvenil

M084B Monoartrit, kronisk, juvenil

M088 Annan specificerad juvenil artrit

M089 Juvenil artrit, ospecificerad

M090 Juvenil artrit vid psoriasis

M090A Artrit, juvenil, vid psoriasis, säker

M090B Artrit, juvenil, vid psoriasis, sannolik

M091 Juvenil artrit vid Crohns sjukdom

M092 Juvenil artrit vid ulcerös kolit

M098 Juvenil artrit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

M100 Idiopatisk gikt

M100B Gikt i axelled

M100C Gikt i armbågsled

M100D Gikt i handled/hand

M100F Gikt i höftled

M100G Gikt i knäled

M100H Gikt i fotled/fot

M100X Gikt med annan eller ospecificerad lokalisation

M101 Blygikt

M102 Gikt orsakad av läkemedel

M103 Gikt orsakad av nedsatt njurfunktion

M104 Annan sekundär gikt

M109 Gikt, ospecificerad

M110 Ledsjukdom med hydroxyapatitutfällning

M111 Familjär kondrokalcinos

M112 Andra kondrokalcinoser

M118 Andra specificerade kristallartropatier

M118B Pyrofosfatartrit i axelled

M118C Pyrofosfatartrit i armbågsled

M118D Pyrofosfatartrit i handled/hand

M118F Pyrofosfatartrit i höftled

M118G Pyrofosfatartrit i knäled

M118H Pyrofosfatartrit i fotled/fot

M118X Pyrofosfatartrit med annan eller ospecificerad lokalisation

M119 Kristallartropati, ospecificerad

M119B Kristallartrit UNS i axelled

M119C Kristallartrit UNS i armbågsled

M119D Kristallartrit UNS i handled/hand

M119F Kristallartrit UNS i höftled

M119G Kristallartrit UNS i knäled

M119H Kristallartrit UNS i fotled/fot

M119X Kristallartrit UNS med annan eller ospecificerad lokalisation


KSH97 Sida 96 (191)

Kod Benämning

M120 Kronisk postreumatisk artropati

M121 Kaschin-Becks sjukdom

M122 Villonodulär synovit

M122B Villonodulär synovit i axelled

M122C Villonodulär synovit i armbågsled

M122D Villonodulär synovit i handled/hand

M122F Villonodulär synovit i höftled

M122G Villonodulär synovit i knäled

M122H Villonodulär synovit i fotled/fot

M122X Villonodulär synovit med annan eller ospecificerad lokalisation

M123 Palindrom reumatism

M124 Intermittent hydrartros

M125 Traumatisk artropati

M128 Andra specifika artropatier som ej klassificeras annorstädes

M130 Polyartrit, ospecificerad

M131 Monoartrit som ej klassificeras annorstädes

M138 Annan specificerad artrit

M139 Artrit, ospecificerad

M140 Giktartropati orsakad av enzymdefekter och andra ärftliga sjukdomar

M141 Kristallartropati vid andra ämnesomsättningssjukdomar som klassificeras annorstädes

M142 Diabetesartropati

M143 Lipoid dermatoartrit

M144 Artropati vid amyloidos

M145 Artropatier vid andra endokrina sjukdomar, andra nutritionsrubbningar och andra

ämnesomsättningssjukdomar

M146 Neurogen artropati

M148 Artropatier vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes

M150 Primär generaliserad artros och osteoartros

M151 Heberdens knutor

M152 Bouchards knutor

M153 Sekundär multipel artros

M154 Erosiv osteoartros

M158 Annan specificerad polyartros

M159 Polyartros, ospecificerad

M160 Primär koxartros, dubbelsidig

M161 Annan primär koxartros

M162 Koxartros orsakad av dysplasi, dubbelsidig

M163 Annan dysplastisk koxartros

M164 Posttraumatisk koxartros, dubbelsidig

M165 Annan posttraumatisk koxartros

M166 Annan sekundär koxartros, dubbelsidig

M167 Annan sekundär koxartros

M169 Koxartros, ospecificerad

M170 Primär gonartros, dubbelsidig

M171 Annan primär gonartros

M172 Posttraumatisk gonartros, dubbelsidig

M173 Annan posttraumatisk gonartros

M174 Annan sekundär gonartros, dubbelsidig

M175 Annan sekundär gonartros

M179 Gonartros, ospecificerad

M180 Primär artros i första karpometakarpalleden, dubbelsidig

M181 Primär artros i första karpometakarpalleden, ensidig eller UNS

M182 Posttraumatisk artros i första karpometakarpalleden, dubbelsidig

M183 Posttraumatisk artros i första karpometakarpalleden, ensidig eller UNS

M184 Annan sekundär artros i första karpometakarpalleden, dubbelsidig

M185 Annan sekundär artros i första karpometakarpalleden, ensidig eller UNS

M189 Artros i första karpometakarpalleden, ospecificerad

M190 Primär artros i andra leder

M190B Primär artros i axelled

M190C Primär artros i armbågsled

M190D Primär artros övrig i handled/hand

M190H Primär artros i fotled/fot

M191 Posttraumatisk artros i andra leder

M191B Posttraumatisk artros i axelled


KSH97 Sida 97 (191)

Kod Benämning

M191C Posttraumatisk artros i armbågsled

M191D Posttraumatisk artros i handled/hand

M191H Posttraumatisk artros i fotled/fot

M192 Annan sekundär artros i andra leder

M192B Annan sekundär artros i axelled

M192C Annan sekundär artros i armbågsled

M192D Annan sekundär artros i handled/hand

M192H Annan sekundär artros i fotled/fot

M198 Annan specificerad artros

M199 Artros, ospecificerad

M200 Deformitet av finger

M201 Hallux valgus

M202 Hallux rigidus

M203 Annan deformitet i stortå

M204 Hammartå

M205 Andra tådeformiteter

M206 Förvärvad tådeformitet, ospecificerad

M210 Valgusdeformitet som ej klassificeras annorstädes

M210C Cubitus valgus

M210F Coxa valga

M210G Genu valgus

M211 Varusdeformitet som ej klassificeras annorstädes

M211C Cubitus varus

M211F Coxa vara

M211G Genu varum

M212 Böjdeformitet

M213 Förvärvad dropphand eller droppfot

M214 Förvärvad plattfot

M215 Förvärvad klohand, klubbhand, klofot och klubbfot

M216 Andra förvärvade deformiteter av vrist och fot

M217 Förvärvad olikhet i extremiteternas längd

M217F Benlängdsskillnad i lårben

M217G Benlängdsskillnad i underben

M217X Benlängdsskillnad, ospecificerad

M218 Andra specificerade förvärvade deformiteter av extremiteter

M219 Förvärvad extremitetsdeformitet, ospecificerad

M220 Recidiverande luxation av patella

M221 Recidiverande subluxation av patella

M222 Sjukdomar i femuropatellarleden

M223 Andra rubbningar i patella

M224 Chondromalacia patellae

M228 Andra specificerade sjukdomar i patella

M229 Sjukdom i patella, ospecificerad

M230 Cystisk menisk

M230L Cystisk menisk lateralt i knäled

M230M Cystisk menisk medialt i knäled

M231 Diskoid menisk

M231L Diskoid menisk lateralt i knäled

M231M Diskoid menisk medialt i knäled

M232 Förändring i menisken orsakad av gammal ruptur eller skada

M232L Meniskruptur (gammal) lateralt i knäled

M232M Meniskruptur (gammal) medialt i knäled

M233 Andra meniskförändringar

M233L Andra meniskförändringar lateralt i knäled

M233M Andra meniskförändringar medialt i knäled

M234 Fri kropp i knäled

M235 Kronisk instabilitet i knäled

M236 Annan spontan bristning i knäligament

M238 Andra specificerade förändringar i knäled

M239 Förändring i knäled, ospecificerad

M240 Fri kropp i led

M240B Fri kropp i led i axelled

M240C Fri kropp i led i armbågsled

M240D Fri kropp i led i handled/hand

M240F Fri kropp i led i höftled


KSH97 Sida 98 (191)

Kod Benämning

M240H Fri kropp i led i fotled/fot

M241 Andra sjukdomar i ledbrosk

M242 Sjukdomar i ligament

M242B Ligamentär instabilitet i axelled

M242C Ligamentär instabilitet i armbågsled

M242D Ligamentär instabilitet i handled/finger

M242H Ligamentär instabilitet i fotled

M242X Ligamentär instabilitet med annan eller icke specificerad lokalisation

M243 Patologisk luxation och subluxation i led som ej klassificeras annorstädes

M244 Recidiverande luxation och subluxation i led

M244B Recidivluxation/subluxation i axelled

M244C Recidivluxation/subluxation i armbågsled

M244D Recidivluxation/subluxation i handled/hand

M244F Recidivluxation/subluxation i höftled

M244G Recidiverande luxation/subluxation i knäled (utom patella)

M244H Recidivluxation/subluxation i fotled/fot

M245 Kontraktur i led

M245B Kontraktur i axelled

M245C Kontraktur i armbågsled

M245D Kontraktur i handled/finger

M245F Kontraktur i höftled

M245G Kontraktur i knäled

M245H Kontraktur i fotled

M245X Kontraktur i led med annan eller icke specificerad lokalisation

M246 Ankylotisk led

M246B Ankylos i axelled

M246C Ankylos i armbågsled

M246D Ankylos i handled/hand

M246E Ankylos i S I-led

M246F Ankylos i höftled

M246G Ankylos i knäled

M246H Ankylos i fotled/fot

M247 Protrusio acetabuli

M248 Andra specificerade rubbningar i leder som ej klassificeras annorstädes

M249 Rubbning i led, ospecificerad

M250 Hemartros

M251 Ledfistel

M252 Slinkled

M253 Annan instabilitet i led

M254 Ledutgjutning

M254B Ledutgjutning i axelled

M254C Ledutgjutning i armbågsled

M254D Ledutgjutning i handled/hand

M254F Ledutgjutning i höftled

M254G Ledutgjutning i knäled

M254H Ledutgjutning i fotled/fot

M255 Ledvärk

M255B Ledvärk UNS i axelled

M255C Ledvärk UNS i armbågsled

M255D Ledvärk UNS i handled/hand

M255E Ledvärk UNS i bäckenet

M255F Ledvärk UNS i höftled

M255G Ledvärk UNS i knäled

M255H Ledvärk UNS i fotled/fot

M256 Ledstelhet som ej klassificeras annorstädes

M257 Osteofyt

M258 Andra specificerade ledsjukdomar

M258F Snapping hip i höftled/lårben

M259 Ledsjukdom, ospecificerad

M300 Polyarteritis nodosa

M301 Polyarterit med lungengagemang

M302 Juvenil polyarterit

M303 Mukokutant lymfkörtelsyndrom

M308 Andra specificerade tillstånd besläktade med polyarteritis nodosa

M310 Överkänslighetsangiit


KSH97 Sida 99 (191)

Kod Benämning

M311 Trombotisk mikroangiopati

M312 Letalt medellinjegranulom

M313 Wegeners granulomatos

M314 Aortabågsarterit

M315 Jättecellsarterit med polymyalgia rheumatica

M316 Annan jättecellsarterit

M318 Andra specificerade nekrotiserande kärlsjukdomar

M319 Nekrotiserande kärlsjukdom, ospecificerad

M320 Läkemedelsutlöst systemisk lupus erythematosus

M321 Systemisk lupus erythematosus med engagemang av organ och organsystem

M328 Andra specificerade former av systemisk lupus erythematosus

M328A ANA-negativ systemisk lupus erythematosus

M328B Lupus erythematosus- och erythema multiforme-liknande syndrom

M328C Subakut lupus erythematosus

M328D Systemisk lupus erythematosus, bullös form

M328W Andra former av systemisk lupus erythematosus

M329 Systemisk lupus erythematosus, ospecificerad

M330 Juvenil dermatomyosit

M331 Annan dermatomyosit

M332 Polymyosit

M339 Dermatopolymyosit, ospecificerad

M340 Progressiv systemisk skleros

M341 CREST- eller CRST-syndrom

M342 Systemisk skleros orsakad av läkemedel eller kemiska ämnen

M348 Andra specificerade former av systemisk skleros

M349 Systemisk skleros, ospecificerad

M350 Siccasyndromet

M351 Andra overlap-syndrom

M352 Behçets sjukdom

M353 Polymyalgia rheumatica

M354 Diffus fasciit

M355 Multifokal fibroskleros

M356 Recidiverande pannikulit

M357 Hypermobilitetssyndrom

M358 Andra specificerade inflammatoriska systemsjukdomar

M359 Inflammatorisk systemsjukdom, ospecificerad

M360 Dermatopolymyosit vid tumörsjukdom som klassificeras annorstädes

M361 Artropati vid tumörsjukdom

M362 Artropati vid hemofili

M363 Artropati vid andra blodsjukdomar

M364 Artropati vid överkänslighetsreaktioner som klassificeras annorstädes

M368 Systemiska sjukdomar med led- och bindvävsengagemang vid andra sjukdomar som

klassificeras annorstädes

M400 Hållningskyfos

M401 Annan sekundär kyfos

M402 Annan och icke specificerad kyfos

M403 Plana-ryggen-syndromet

M404 Annan lordos

M405 Lordos, ospecificerad

M410 Infantil idiopatisk skolios

M411 Juvenil idiopatisk skolios

M412 Annan idiopatisk skolios

M413 Torakogen skolios

M414 Neuromuskulär skolios

M415 Annan sekundär skolios

M418 Andra specificerade former av skolios

M419 Skolios, ospecificerad

M420 Juvenil osteokondros i kotpelaren

M421 Osteokondros i kotpelaren hos vuxen

M429 Osteokondros i kotpelaren, ospecificerad

M430 Spondylolys

M431 Spondylolistes

M432 Annan sammanväxning i kotpelaren

M433 Recidiverande atlanto-axial subluxation med myelopati

M434 Annan recidiverande atlanto-axial subluxation


KSH97 Sida 100 (191)

Kod Benämning

M435 Annan recidiverande vertebral subluxation

M436 Tortikollis

M438 Andra specificerade deformerande ryggsjukdomar

M439 Deformerande ryggsjukdom, ospecificerad

M459 Pelvospondylit

M460 Entesopati i ryggraden

M461 Sakroiliit som ej klassificeras annorstädes

M462 Osteomyelit i kota

M463 Infektion i intervertebraldisk

M464 Inflammation i intervertebraldisk, ospecificerad

M465 Andra infektiösa spondylopatier

M468 Andra specificerade inflammatoriska spondylopatier

M469 Inflammatorisk spondylopati, ospecificerad

M470 Kompressionssyndrom motsvarande arteria spinalis anterior och arteria vertebralis

M471 Annan spondylos med myelopati

M472 Annan spondylos med radikulopati

M478 Annan specificerad spondylos

M479 Spondylos, ospecificerad

M479A Spondylos UNS i halsryggen

M479J Spondylos UNS i torakalryggen

M479K Spondylos UNS i ländryggen

M479X Spondylos UNS med icke specificerad lokalisation

M480 Spinal stenos

M480A Central spinal stenos i halsryggen

M480J Central spinal stenos i torakalryggen

M480K Central spinal stenos i ländryggen

M480W Central spinal stenos med icke specificerad lokalisation

M481 Ankyloserande hyperostos

M482 Kissing spine

M483 Traumatisk spondylopati

M484 Utmattningsfraktur i kota

M484A Stressfraktur i halskota

M484J Stressfraktur i torakalkota

M484K Stressfraktur i ländkota

M484X Stressfraktur i kota med icke specificerad lokalisation

M485 Kotkompression som ej klassificeras annorstädes

M488 Andra specificerade spondylopatier

M488A Lateral spinal stenos (rotkanalstenos) i halsryggen

M488J Lateral spinal stenos (rotkanalstenos) i torakalryggen

M488K Lateral spinal stenos (rotkanalstenos) i ländryggen

M488W Andra specificerade spondylopatier

M489 Spondylopati, ospecificerad

M490 Tuberkulos i kotpelaren

M491 Brucellaspondylit

M492 Enterobakteriell spondylit

M493 Spondylopati vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras

annorstädes

M494 Neuropatisk spondylopati

M495 Kotkompression vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

M498 Spondylopati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

M500 Disksjukdom i halskotpelaren med myelopati

M501 Disksjukdom i halskotpelaren med radikulopati

M502 Annan diskdislokation i halskotpelaren

M503 Annan diskdegeneration i halskotpelaren

M508 Andra specificerade disksjukdomar i halskotpelaren

M509 Disksjukdom i halskotpelaren, ospecificerad

M510 Disksjukdomar i lumbalregionen och andra regioner med myelopati

M510J Diskdegeneration/diskbråck med myelopati i torakalryggen

M510K Diskdegeneration/diskbråck med myelopati i ländryggen

M511 Disksjukdomar i lumbalregionen och andra regioner med radikulopati

M511J Diskdegeneration/diskbråck med radikulit i torakalryggen

M511K Diskdegeneration/diskbråck med radikulit i ländryggen (ischias)

M512 Annan specificerad dislokation av intervertebraldisk

M513 Annan specificerad intervertebraldiskdegeneration


KSH97 Sida 101 (191)

Kod Benämning

M514 Intraspongiös diskherniering

M518 Andra specificerade intervertebraldisksjukdomar

M519 Intervertebraldisksjukdom, ospecificerad

M530 Cervikokranialt syndrom

M531 Cervikobrakialt syndrom

M532 Instabilitet i kotpelaren

M533 Sjukdomar i sakro-koccygeala regionen som ej klassificeras annorstädes

M538 Andra specificerade ryggsjukdomar

M539 Ryggsjukdom, ospecificerad

M540 Pannikulit i nacke och rygg

M541 Radikulopati

M542 Cervikalgi

M543 Ischias

M544 Lumbago med ischias

M545 Lumbago

M546 Smärtor i bröstryggen

M548 Annan specificerad ryggvärk

M549 Ryggvärk, ospecificerad

M600 Infektiös myosit

M601 Interstitiell myosit

M602 Främmandekroppsgranulom i mjukvävnad som ej klassificeras annorstädes

M608 Annan specificerad myosit

M609 Myosit, ospecificerad

M610 Myositis ossificans traumatica

M611 Myositis ossificans progressiva

M612 Kalcifikation och ossifikation i muskel orsakad av paralys

M613 Kalcifikation och ossifikation i muskel i samband med brännskada

M614 Annan kalcifikation i muskel

M615 Annan ossifikation i muskel

M619 Kalcifikation och ossifikation i muskel, ospecificerad

M620 Muskeldiastas

M621 Annan muskelruptur

M621B Muskelruptur (ej traumatisk) i axelled/överarm

M621C Muskelruptur (ej traumatiskt) i armbåge/underarm

M621D Muskelruptur (ej traumatisk) i handled/hand

M621F Muskelruptur (ej traumatisk) i höftled/lårben

M621G Muskelruptur (ej traumatisk) i knäled/underben

M621H Muskelruptur (ej traumatisk) i fotled/fot

M622 Ischemisk muskelinfarkt

M623 Immobilitetssyndrom

M624 Muskelkontraktur

M625 Muskelatrofi som ej klassificeras annorstädes

M626 Muskelöveransträngning

M628 Andra specificerade muskelsjukdomar

M629 Muskelsjukdom, ospecificerad

M630 Myosit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

M631 Myosit vid protozo- och parasitinfektioner som klassificeras annorstädes

M632 Myosit vid andra infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes

M633 Myosit vid sarkoidos

M638 Andra specificerade muskelsjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

M650 Abscess i senskida

M651 Annan infektiös synovit och tenosynovit

M652 Tendinit med förkalkning

M653 Trigger finger

M654 Radial handledstenosynovit

M658 Annan specificerad synovit och tenosynovit

M659 Synovit och tenosynovit, ospecificerad

M659B Ospecifik synovit/tenosynovit i axelled/överarm

M659C Ospecifik synovit/tenosynovit i armbåge/underarm

M659D Ospecifik synovit/tenosynovit i handled/hand

M659F Ospecifik synovit/tenosynovit i höftled/lårben

M659G Ospecifik synovit/tenosynovit i knäled/underben

M659H Ospecifik synovit/tenosynovit i fotled/fot

M660 Ruptur av poplitealcysta


KSH97 Sida 102 (191)

Kod Benämning

M661 Ruptur av synovialmembrancysta

M662 Spontanruptur av sträckarsenor

M662B Spontanruptur sträcksena i axelled/överarm

M662C Spontanruptur sträcksena i armbåge/underarm

M662D Spontanruptur sträcksena i handled/hand

M662F Spontanruptur sträcksena i höftled/lårben

M662G Spontanruptur sträcksena i knäled/underben

M662H Spontanruptur sträcksena i fotled/fot

M663 Spontanruptur av böjarsenor

M663B Spontanruptur böjsena (biceps) i axelled/överarm

M663C Spontanruptur böjsena i armbåge/underarm

M663D Spontanruptur böjsena i handled/hand

M663F Spontanruptur böjsena i höftled/lårben

M663G Spontanruptur böjsena i knäled/underben

M663H Spontanruptur böjsena i fotled/fot

M664 Spontanruptur av andra specificerade senor

M665 Spontanruptur av icke specificerad sena

M670 Kort akillessena

M671 Annan kontraktur i sena och senskida

M672 Synovialhypertrofi som ej klassificeras annorstädes

M673 Övergående synovit

M674 Ganglion

M674D Ganglion i handled/hand

M674H Ganglion i fotled/fot

M674L Meniskganglion, lateralt i knäled/underben

M674M Meniskganglion, medialt i knäled/underben

M678 Andra specificerade sjukdomar i synovialmembran och sena

M679 Sjukdom i synovialmembran och sena, ospecificerad

M680 Synovit och tenosynovit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

M688 Andra specificerade sjukdomstillstånd i ledhinnor och senor vid sjukdomar som

klassificeras annorstädes

M700 Kronisk krepiterande synovit i hand och handled

M701 Bursit i hand

M702 Olekranonbursit

M703 Annan bursit i armbågen

M704 Prepatellarbursit

M705 Annan bursit i knä

M706 Trokanterbursit

M707 Annan bursit i höft

M708 Andra specificerade sjukdomstillstånd i mjukvävnader som har samband med

användning, överansträngning och tryck

M709 Icke specificerat sjukdomstillstånd i mjukvävnader som har samband med användning,

överansträngning och tryck

M710 Abscess i bursa

M711 Annan infektiös bursit

M712 Synovialcysta i poplitealrummet

M713 Andra bursacystor

M714 Kalkinlagring i bursa

M715 Annan bursit som ej klassificeras annorstädes

M718 Andra specificerade sjukdomar i bursor

M719 Sjukdom i bursa, ospecificerad

M720 Dupuytrens kontraktur

M721 Knuckle pads

M722 Plantar fascial fibromatos

M723 Nodulär fasciit

M724 Pseudosarkomatös fibromatos

M725 Fasciit som ej klassificeras annorstädes

M728 Andra fibroplastiska sjukdomar

M728A Infantil digital fibromatos

M728B Juvenil fibromatos

M728W Andra specificerade fibroplastiska sjukdomar

M729 Fibroplastisk sjukdom, ospecificerad

M730 Gonokockbursit

M731 Syfilitisk bursit

M738 Andra förändringar i mjukvävnader vid sjukdomar som klassificeras annorstädes


KSH97 Sida 103 (191)

Kod Benämning

M750 Adhesiv kapsulit i skulderled

M751 Rotator cuff-syndrom i skulderled

M752 Bicepstendinit

M753 Tendinit med förkalkning i skulderled

M754 Impingement syndrome i skulderled

M755 Bursit i skulderled

M758 Andra specificerade sjukdomstillstånd i skulderled

M759 Sjukdomstillstånd i skulderled, ospecificerad

M760 Gluteal tendinit

M761 Psoastendinit

M762 Iliac crest spur

M763 Iliotibial band syndrome

M764 Tibial collateral bursitis

M765 Patellatendinit

M766 Akillestendinit

M767 Peroneustendinit

M768 Andra specificerade entesopatier i nedre extremitet med undantag för foten

M769 Entesopati i nedre extremitet, ospecificerad

M770 Medial epikondylit

M771 Lateral epikondylit

M772 Periartrit i handled

M773 Kalkaneussporre

M774 Metatarsalgi

M775 Annan entesopati i fot

M778 Andra specificerade entesopatier som ej klassificeras annorstädes

M779 Entesopati, ospecificerad

M790 Reumatism, ospecificerad

M791 Myalgi

M791B Myalgi UNS i axelled/överarm

M791C Myalgi UNS i armbåge/underarm

M791D Myalgi UNS i handled/hand

M791E Myalgi i bäckenet

M791F Myalgi i höftled/lårben

M791G Myalgi UNS i knäled/underben

M791H Myalgi i fotled/fot

M792 Icke specificerad neuralgi och neurit

M793 Pannikulit, ospecificerad

M793A Nodulär pannikulit

M793B Panniculitis factitia

M793W Annan icke specificerad pannikulit

M793X Pannikulit, ospecificerad

M794 Hypertrofi av infrapatellära fettkudden

M795 Kvarvarande främmande kropp i mjukvävnad

M796 Smärtor i extremitet

M796B Smärta ospecifik i axelled/överarm

M796C Smärta ospecifik i armbåge/underarm

M796D Smärta ospecifik i handled/hand

M796E Smärta ospecifik i bäckenet

M796F Smärta ospecifik i höftled/lårben

M796G Smärta ospecifik i knäled/underben

M796H Smärta ospecifik i fotled/fot

M798 Andra specificerade sjukdomstillstånd i mjukvävnader

M799 Sjukdomstillstånd i mjukvävnad, ospecificerat

M800 Osteoporos efter menopausen med patologisk fraktur

M800A Åldersosteoporos med fraktur i halsryggen

M800B Åldersosteoporos med fraktur i axelled/överarm

M800C Åldersosteoporos med fraktur i armbåge/underarm

M800E Åldersosteoporos med fraktur i bäckenet

M800F Åldersosteoporos med fraktur i höftled/lårben

M800G Åldersosteoporos med fraktur i knäled/underben

M800H Åldersosteoporos med fraktur i fotled/fot

M800J Åldersosteoporos med fratkur i torakalryggen

M800K Åldersosteoporos med fraktur i ländryggen

M801 Osteoporos efter ooforektomi med patologisk fraktur

M802 Osteoporos på grund av inaktivitet med patologisk fraktur


KSH97 Sida 104 (191)

Kod Benämning

M803 Postoperativ osteoporos orsakad av malabsorption med patologisk fraktur

M804 Läkemedelsutlöst osteoporos med patologisk fraktur

M805 Idiopatisk osteoporos med patologisk fraktur

M808 Annan specificerad osteoporos med patologisk fraktur

M809 Icke specificerad osteoporos med patologisk fraktur

M810 Osteoporos efter menopausen

M811 Osteoporos efter ooforektomi

M812 Osteoporos på grund av inaktivitet

M813 Postoperativ osteoporos orsakad av malabsorption

M814 Läkemedelsutlöst osteoporos

M815 Idiopatisk osteoporos

M816 Lokaliserad osteoporos

M818 Annan specificerad osteoporos

M819 Osteoporos, ospecificerad

M820 Osteoporos vid multipel myelomatos

M821 Osteoporos vid endokrina sjukdomar

M828 Osteoporos vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes

M830 Puerperal osteomalaci

M831 Senil osteomalaci

M832 Osteomalaci hos vuxen orsakad av malabsorption

M833 Osteomalaci hos vuxen orsakad av malnutrition

M834 Aluminium bone disease

M835 Annan läkemedelsutlöst osteomalaci hos vuxen

M838 Annan specificerad osteomalaci hos vuxen

M839 Osteomalaci hos vuxen, ospecificerad

M840 Felläkning av fraktur

M840A Felläkning av fraktur i halsryggen

M840B Felläkning av fraktur i axelled/överarm

M840C Felläkning av fraktur i armbåge/underarm

M840D Felläkning av fraktur i handled/hand

M840E Felläkning av fraktur i bäckenet

M840F Felläkning av fraktur i höftled/lårben

M840G Felläkning av fraktur i knäled/underben

M840H Felläkning av fraktur i fotled/fot

M840J Felläkning av fraktur i torakalryggen

M840K Felläkning av fraktur i ländryggen

M841 Utebliven frakturläkning

M841A Utebliven läkning/pseudartros i halsryggen

M841B Utebliven läkning/ pseudartros i axelled/överarm

M841C Utebliven läkning/ pseudartros i armbåge/underarm

M841D Utebliven läkning/ pseudartros i handled/hand

M841E Utebliven läkning/ pseudartros i bäckenet

M841F Utebliven läkning/ pseudartros i höftled/lårben

M841G Utebliven läkning/ pseudartros i knäled/underben

M841H Utebliven läkning/ pseudartros i fotled/fot

M841J Utebliven läkning/pseudartros i torakalryggen

M841K Utebliven läkning/pseudartros i ländryggen

M842 Fördröjd frakturläkning

M842A Fördröjd frakturläkning i halsryggen

M842B Fördröjd frakturläkning i axelled/överarm

M842C Fördröjd frakturläkning i armbåge/underarm

M842D Fördröjd frakturläkning i handled/hand

M842E Fördröjd frakturläkning i bäckenet

M842F Fördröjd frakturläkning i höftled/lårben

M842G Fördröjd frakturläkning i knäled/underben

M842H Fördröjd frakturläkning i fotled/fot

M842J Fördröjd frakturläkning i torakalryggen

M842K Fördröjd frakturläkning i ländryggen

M843 Stressfraktur som ej klassificeras annorstädes

M843B Stressfraktur i axelled/överarm

M843C Stressfraktur i armbåge/underarm

M843D Stressfraktur i handled/hand

M843E Stressfraktur i bäckenet

M843F Stressfraktur i höftled/lårben

M843G Stressfraktur i knäled/underben


KSH97 Sida 105 (191)

Kod Benämning

M843H Stressfraktur i fotled/fot

M844 Patologisk fraktur som ej klassificeras annorstädes

M848 Andra specificerade kontinuitetsavbrott i benvävnad

M849 Kontinuitetsavbrott i benvävnad, ospecificerat

M850 Fibrös dysplasi

M850B Fibrös dysplasi i axelled/överarm

M850C Fibrös dysplasi i armbåge/underarm

M850D Fibrös dysplasi i handled/hand

M850E Fibrös dysplasi i bäckenet

M850F Fibrös dysplasi i höftled/lårben

M850G Fibrös dysplasi i knäled/underben

M850H Fibrös dysplasi i fotled/fot

M851 Skelettfluoros

M852 Hyperostos i skallens ben

M853 Osteosis condensans

M854 Solitär bencysta

M854B Solitär bencysta i axelled/överarm

M854C Solitär bencysta i armbåge/underarm

M854D Solitär bencysta i handled/hand

M854E Solitär bencysta i bäckenet

M854F Solitär bencysta i höftled/lårben

M854G Solitär bencysta i knäled/underben

M854H Solitär bencysta i fotled/fot

M855 Aneurysmal bencysta

M856 Annan bencysta

M858 Andra specificerade rubbningar i bentäthet och benstruktur

M859 Rubbning i bentäthet och benstruktur, ospecificerad

M860 Akut hematogen osteomyelit

M860B Akut hematogen osteomyelit i axelled/överarm

M860C Akut hematogen osteomyelit i armbåge/underarm

M860D Akut hematogen osteomyelit i handled/hand

M860E Akut hematogen osteomyelit i bäckenet

M860F Akut hematogen osteomyelit i höftled/lårben

M860G Akut hematogen osteomyelit i knäled/underben

M860H Akut hematogen osteomyelit i fotled/fot

M861 Annan akut osteomyelit

M861B Annan akut osteomyelit i axelled/överarm

M861C Annan akut osteomyelit i armbåge/underarm

M861D Annan akut osteomyelit i handled/hand

M861E Annan akut osteomyelit i bäckenet

M861F Annan akut osteomyelit i höftled/lårben

M861G Annan akut osteomyelit i knäled/underben

M861H Annan akut osteomyelit i fotled/fot

M862 Subakut osteomyelit

M863 Kronisk multifokal osteomyelit

M864 Kronisk osteomyelit med draining sinus

M865 Annan kronisk hematogen osteomyelit

M866 Annan specificerad kronisk osteomyelit

M868 Annan osteomyelit

M869 Osteomyelit, ospecificerad

M870 Idiopatisk aseptisk bennekros

M870B Osteonekros i axelled/överarm

M870C Osteonekros i armbåge/underarm

M870D Osteonekros i handled/hand

M870F Osteonekros i höftled/lårben

M870G Osteonekros i knäled/underben

M870H Osteonekros i fotled/fot

M871 Osteonekros orsakad av läkemedel

M872 Osteonekros efter tidigare skada

M872B Osteonekros efter tidigare skada i axelled/överarm

M872C Osteonekros efter tidigare skada i armbåge/underarm

M872D Osteonekros efter tidigare skada i handled/hand

M872F Osteonekros efter tidigare skada i höftled/lårben

M872G Osteonekros efter tidigare skada i knäled/underben

M872H Osteonekros efter tidigare skada i fotled/fot


KSH97 Sida 106 (191)

Kod Benämning

M873 Annan sekundär osteonekros

M878 Annan specificerad osteonekros

M879 Osteonekros, ospecificerad

M880 Pagets sjukdom i skallben

M888 Pagets sjukdom i andra specificerade ben

M889 Pagets sjukdom i benvävnad, ospecificerad

M890 Algoneurodystrofi

M890B Algoneurodystrofi i axelled/överarm

M890C Algoneurodystrofi i armbåge/underarm

M890D Algoneurodystrofi i handled/hand

M890G Algoneurodystrofi i knäled/underben

M890H Algoneurodystrofi i fotled/fot

M891 Fördröjning av epifysslutning

M892 Andra rubbningar i utveckling och tillväxt av benvävnad

M893 Hypertrofi av benvävnad

M894 Annan hypertrofisk osteoartropati

M895 Osteolys

M895B Osteolys (clavikel) i axelled/överarm

M895E Osteolys i bäckenet

M895G Osteolys i knäled/underben

M895H Osteolys i fotled/fot

M896 Osteopati efter polio

M898 Andra specificerade sjukdomstillstånd i benvävnad

M899 Sjukdom i benvävnad, ospecificerad

M900 Tuberkulos i benvävnad

M900E TBC i benvävnad i bäckenet

M900F TBC i benvävnad i höftled/lårben

M900G TBC i benvävnad i knäled/underben

M900H TBC i benvävnad i fotled/fot

M901 Periostit vid andra infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes

M902 Osteopati vid andra infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes

M903 Osteonekros vid kassunsjuka

M904 Osteonekros orsakad av hemoglobinopati

M905 Osteonekros vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

M906 Osteitis deformans vid tumörsjukdom

M907 Benfraktur vid tumörsjukdom

M907B Patol fraktur vid tumör i axelled/överarm

M907C Patol fraktur vid tumör i armbåge/underarm

M907D Patologisk fraktur vid tumör i handled/hand

M907E Patologisk fraktur vid tumör i bäckenet

M907F Patol fraktur vid tumör i höftled/lårben

M907G Patol fraktur vid tumör i knäled/underben

M907H Patol fraktur vid tumör i fotled/fot

M908 Osteopati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

M908F Diabetesosteopati i höftled/lårben

M908G Diabetesosteopati i knäled/underben

M908H Diabetesosteopati i fotled/fot

M910 Juvenil osteokondros i bäcken

M911 Juvenil osteokondros i femurhuvudet

M912 Coxa plana

M913 Pseudokoxalgi

M918 Annan specificerad juvenil osteokondros i höft och bäcken

M919 Juvenil osteokondros i höft och bäcken, ospecificerad

M920 Juvenil osteokondros i humerus

M921 Juvenil osteokondros i radius och ulna

M922 Juvenil osteokondros i hand

M923 Annan juvenil osteokondros i övre extremitet

M924 Juvenil osteokondros i patella

M925 Juvenil osteokondros i tibia och fibula

M925A Osteokondros, juvenil, i tuberositas tibiae (Osgodd-Schlatter)

M925B Osteokondros, juvenil, i proximala tibia (Blount)

M925W Annan specificerad juvenil osteokondros

M926 Juvenil osteokondros i vrist

M927 Juvenil osteokondros i mellanfoten

M928 Annan specificerad juvenil osteokondros


KSH97 Sida 107 (191)

Kod Benämning

M929 Juvenil osteokondros, ospecificerad

M930 Förskjuten övre femurepifys

M931 Kienböcks sjukdom hos vuxen

M932 Osteochondritis dissecans

M932B Osteochondritis dissecans i axelled/överarm

M932C Osteochondritis dissecans i armbåge/underarm

M932F Osteochondritis dissecans i höftled/lårben

M932G Osteochondritis dissecans i knäled/underben

M932H Osteochondritis dissecans i fotled/fot

M932X Osteochondritis dissecans med ospecificerad lokalisation

M938 Annan specificerad osteokondropati

M939 Osteokondropati, ospecificerad

M940 Tietzes syndrom

M941 Recidiverande polykondrit

M942 Kondromalaci

M943 Kondrolys

M948 Andra specificerade sjukdomar i brosk

M949 Brosksjukdom, ospecificerad

M950 Förvärvad deformitet av näsan

M951 Blomkålsöra

M952 Annan förvärvad deformitet av huvudet

M953 Förvärvad deformitet av halsen

M954 Förvärvad deformitet av bröstkorg och revben

M955 Förvärvad deformitet av bäckenet

M958 Andra specificerade förvärvade deformiteter i muskuloskeletala systemet

M959 Förvärvad deformitet i muskuloskeletala systemet, ospecificerad

M960 Pseudartros efter benfusion eller artrodes

M960A Pseudartros efter fusion i halsryggen

M960B Pseudartros efter artrodes i axelled

M960C Pseudartros efter artrodes i armbåge

M960D Pseudartros efter artrodes i handled/hand

M960E Pseudartros efter artrodes i bäckenet

M960F Pseudartros efter artrodes i höftled

M960G Pseudartros efter artrodes i knäled

M960H Pseudartros efter artrodes i fotled/fot

M960J Pseudartros efter fusion i torakalryggen

M960K Pseudartros efter fusion i ländryggen

M961 Postlaminektomisyndrom som ej klassificeras annorstädes

M961A Postlaminektomisyndrom i halsryggen

M961J Postlaminektomisyndrom i torakalryggen

M961K Postlaminektomisyndrom i ländryggen

M962 Kyfos efter strålning

M963 Kyfos efter laminektomi

M964 Lordos efter kirurgiskt ingrepp

M965 Skolios efter strålning

M966 Fraktur efter insättning av ortopediskt implantat, ledprotes eller benspång

M966A Fraktur efter implantatkirurgi i halsryggen

M966B Fraktur efter implantatkirurgi i axelled/överarm

M966C Fraktur efter implantatkirurgi i armbåge/underarm

M966D Fraktur efter implantatkirurgi i handled/hand

M966E Fraktur efter implantatkirurgi i bäckenet

M966F Fraktur efter implantatkirurgi i höftled/lårben

M966G Fraktur efter implantatkirurgi i knäled/underben

M966H Fraktur efter implantatkirurgi i fotled/fot

M966J Fraktur efter implantatkirurgi i torakalryggen

M966K Fraktur efter implantatkrirugi i ländryggen

M968 Andra muskuloskeletala rubbningar efter kirurgiska och medicinska ingrepp

M969 Muskuloskeletal rubbning efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad

M990 Segmentell dysfunktion

M991 Subluxationskomplex i kotpelaren

M991A Segmentell instabilitet i halsryggen

M991J Segmentell instabilitet i torakalryggen

M991K Segmentell instabilitet i ländryggen

M992 Subluxationsstenos i nervkanal

M993 Ossös stenos av nervkanal


KSH97 Sida 108 (191)

Kod Benämning

M994 Bindvävsstenos av nervkanal

M995 Diskstenos av nervkanal

M996 Ossös stenos och subluxationsstenos av foramina intervertebralia

M997 Bindvävsstenos och diskstenos av foramina intervertebralia

M998 Annan biomekanisk dysfunktion

M999 Biomekanisk dysfunktion, ospecificerad

N000 Akut glomerulonefrit, lätt glomerulär abnormitet

N001 Akut glomerulonefrit, fokala och segmentella glomulära skador

N002 Akut glomerulonefrit, diffus membranös glomerulonefrit

N003 Akut glomerulonefrit, diffus mesangiell proliferativ glomerulonefrit

N004 Akut glomerulonefrit, diffus endokapillär proliferativ glomerulonefrit

N005 Akut glomerulonefrit, diffus mesangiokapillär glomerulonefrit

N006 Akut glomerulonefrit, dense deposit disease

N007 Akut glomerulonefrit, diffus crescentisk glomerulonefrit

N008 Akut glomerulonefrit, annan specificerad morfologisk förändring

N009 Akut glomerulonefrit, ingen specificerad morfologisk förändring

N010 Snabbt progredierande glomerulonefrit, lätt glomerulär abnormitet

N011 Snabbt progredierande glomerulonefrit, fokala och segmentella glomulära skador

N012 Snabbt progredierande glomerulonefrit, lätt glomerulär abnormitet

N013 Snabbt progredierande glomerulonefrit, diffus mesangiell proliferativ glomerulonefrit

N014 Snabbt progredierande glomerulonefrit, diffus endokapillär proliferativ glomerulonefrit

N015 Snabbt progredierande glomerulonefrit, diffus mesangiokapillär glomerulonefrit

N016 Snabbt progredierande glomerulonefrit, dense deposit disease

N017 Snabbt progredierande glomerulonefrit, diffus crescentisk glomerulonefrit

N018 Snabbt progredierande glomerulonefrit, annan specificerad morfologisk förändring

N019 Snabbt progredierande glomerulonefrit, ingen specificerad morfologisk förändring

N020 Recidiverande och bestående hematuri , lätt glomerulär abnormitet

N021 Recidiverande och bestående hematuri , fokala och segmentella glomulära skador

N022 Recidiverande och bestående hematuri , lätt glomerulär abnormitet

N023 Recidiverande och bestående hematuri , diffus mesangiell proliferativ glomerulonefrit

N024 Recidiverande och bestående hematuri , diffus endokapillär proliferativ glomerulonefrit

N025 Recidiverande och bestående hematuri , diffus mesangiokapillär glomerulonefrit

N026 Recidiverande och bestående hematuri , dense deposit disease

N027 Recidiverande och bestående hematuri , diffus crescentisk glomerulonefrit

N028 Recidiverande och bestående hematuri , annan specificerad morfologisk förändring

N029 Recidiverande och bestående hematuri , ingen specificerad morfologisk förändring

N030 Kronisk glomerulonefrit, lätt glomerulär abnormitet

N031 Kronisk glomerulonefrit, fokala och segmentella glomulära skador

N032 Kronisk glomerulonefrit, lätt glomerulär abnormitet

N033 Kronisk glomerulonefrit, diffus mesangiell proliferativ glomerulonefrit

N034 Kronisk glomerulonefrit, diffus endokapillär proliferativ glomerulonefrit

N035 Kronisk glomerulonefrit, diffus mesangiokapillär glomerulonefrit

N036 Kronisk glomerulonefrit, dense deposit disease

N037 Kronisk glomerulonefrit, diffus crescentisk glomerulonefrit

N038 Kronisk glomerulonefrit, annan specificerad morfologisk förändring

N039 Kronisk glomerulonefrit, ingen specificerad morfologisk förändring

N040 Nefrotiskt syndrom, lätt glomerulär abnormitet

N041 Nefrotiskt syndrom, fokala och segmentella glomulära skador

N042 Nefrotiskt syndrom, lätt glomerulär abnormitet

N043 Nefrotiskt syndrom, diffus mesangiell proliferativ glomerulonefrit

N044 Nefrotiskt syndrom, diffus endokapillär proliferativ glomerulonefrit

N045 Nefrotiskt syndrom, diffus mesangiokapillär glomerulonefrit

N046 Nefrotiskt syndrom, dense deposit disease

N047 Nefrotiskt syndrom, diffus crescentisk glomerulonefrit

N048 Nefrotiskt syndrom, annan specificerad morfologisk förändring

N049 Nefrotiskt syndrom, ingen specificerad morfologisk förändring

N050 Icke specificerad glomerulonefrit, lätt glomerulär abnormitet


KSH97 Sida 109 (191)

Kod Benämning

N051 Icke specificerad glomerulonefrit, fokala och segmentella glomulära skador

N052 Icke specificerad glomerulonefrit, lätt glomerulär abnormitet

N053 Icke specificerad glomerulonefrit, diffus mesangiell proliferativ glomerulonefrit

N054 Icke specificerad glomerulonefrit, diffus endokapillär proliferativ glomerulonefrit

N055 Icke specificerad glomerulonefrit, diffus mesangiokapillär glomerulonefrit

N056 Icke specificerad glomerulonefrit, dense deposit disease

N057 Icke specificerad glomerulonefrit, diffus crescentisk glomerulonefrit

N058 Icke specificerad glomerulonefrit, annan specificerad morfologisk förändring

N059 Icke specificerad glomerulonefrit, ingen specificerad morfologisk förändring

N060 Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada, lätt glomerulär abnormitet

N061 Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada, fokala och segmentella

glomulära skador

N062 Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada, lätt glomerulär abnormitet

N063 Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada, diffus mesangiell proliferativ

glomerulonefrit

N064 Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada, diffus endokapillär proliferativ

glomerulonefrit

N065 Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada, diffus mesangiokapillär

glomerulonefrit

N066 Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada, dense deposit disease

N067 Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada, diffus crescentisk

glomerulonefrit

N068 Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada, annan specificerad morfologisk

förändring

N069 Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada, ingen specificerad morfologisk

förändring

N070 Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, lätt glomerulär abnormitet

N071 Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, fokala och segmentella glomulära

skador

N072 Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, lätt glomerulär abnormitet

N073 Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, diffus mesangiell proliferativ

glomerulonefrit

N074 Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, diffus endokapillär proliferativ

glomerulonefrit

N075 Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, diffus mesangiokapillär

glomerulonefrit

N076 Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, dense deposit disease

N077 Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, diffus crescentisk glomerulonefrit

N078 Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, annan specificerad morfologisk

förändring

N079 Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, ingen specificerad morfologisk

förändring

N080 Glomerulära sjukdomstillstånd vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som

klassificeras annorstädes

N081 Glomerulära sjukdomstillstånd vid tumörer

N082 Glomerulära sjukdomstillstånd vid blodsjukdomar och vid rubbningar i immunsystemet

N083 Glomerulära sjukdomstillstånd vid diabetes

N084 Glomerulära sjukdomstillstånd vid andra endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och

ämnesomsättningssjukdomar

N085 Glomerulära sjukdomstillstånd vid systemsjukdomar i bindväv

N088 Glomerulära sjukdomstillstånd vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

N109 Akut tubulo-interstitiell nefrit

N110 Icke obstruktiv kronisk pyelonefrit vid reflux

N111 Kronisk obstruktiv pyelonefrit

N118 Annan kronisk tubulo-interstitiell nefrit

N119 Kronisk tubulo-interstitiell nefrit, ospecificerad

N129 Tubulo-interstitiell nefrit, ej specificerad som akut eller kronisk

N130 Hydronefros orsakad av avflödeshinder i pelviuretärövergången

N131 Hydronefros orsakad av uretärstriktur som ej klassificeras annorstädes

N132 Hydronefros orsakad av avflödeshinder genom sten i njure och uretär


KSH97 Sida 110 (191)

Kod Benämning

N133 Annan och icke specificerad hydronefros

N134 Hydrouretär

N135 Knickbildning och striktur på uretär utan hydronefros

N136 Pyonefros

N137 Uropati förenad med vesikoureteral reflux

N138 Annan specificerad uropati orsakad av avflödeshinder och reflux

N139 Uropati orsakad av avflödeshinder och reflux, ospecificerad

N140 Nefropati orsakad av analgetika

N141 Nefropati orsakad av andra läkemedel och biologiska substanser

N142 Nefropati orsakad av icke specificerade läkemedel och biologiska substanser

N143 Nefropati orsakad av tungmetaller

N144 Toxisk nefropati som ej klassificeras annorstädes

N150 Balkan-nefropati

N151 Renal och perirenal abscess

N158 Andra specificerade tubulo-interstitiella njursjukdomar

N159 Tubulo-interstitiell njursjukdom, ospecificerad

N160 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som

klassificeras annorstädes

N161 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid tumörer som klassificeras annorstädes

N162 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid blodsjukdomar och rubbningar i immunsystemet

som klassificeras annorstädes

N163 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid ämnesomsättningssjukdomar som klassificeras

annorstädes

N164 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid systemiska bindvävssjukdomar som klassificeras

annorstädes

N165 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid transplantatavstötning

N168 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

N170 Akut njursvikt med tubulär nekros

N171 Akut njursvikt med akut njurbarknekros

N172 Akut njursvikt med njurmärgnekros

N178 Annan akut njursvikt

N179 Akut njursvikt, ospecificerad

N180 Njursjukdom i slutstadiet

N188 Annan kronisk njursvikt

N189 Kronisk njursvikt, ospecificerad

N199 Njursvikt, icke specificerad som akut eller kronisk

N200 Njursten

N201 Uretärsten

N202 Njursten med uretärsten

N209 Sten i urinvägarna, ospecificerad

N210 Sten i urinblåsan

N211 Sten i uretra

N218 Sten i annan specificerad del av de nedre urinvägarna

N219 Sten i de nedre urinvägarna med icke specificerad lokalisation

N220 Sten i urinvägarna vid schistosomiasis

N228 Sten i urinvägarna vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

N239 Icke specificerad njurkolik

N250 Renal osteodystrofi

N251 Nefrogen diabetes insipidus

N258 Andra sjukdomar orsakade av nedsatt funktion i njurtubuli

N259 Sjukdom orsakad av nedsatt funktion i njurtubuli, ospecificerad

N269 Icke specificerad skrumpnjure

N270 Ensidig liten njure

N271 Dubbelsidig liten njure

N279 Liten njure, ospecificerad

N280 Njurischemi och njurinfarkt

N281 Förvärvad njurcysta

N288 Andra specificerade sjukdomar i njure och uretär

N289 Sjukdom i njure och uretär, ospecificerad

N290 Sen syfilis i njure

N291 Andra sjukdomstillstånd i njure och uretär vid infektionssjukdomar och

parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes

N298 Andra sjukdomstillstånd i njure och uretär vid andra sjukdomar som klassificeras

annorstädes


KSH97 Sida 111 (191)

Kod Benämning

N300 Akut cystit

N301 Kronisk interstitiell cystit

N302 Annan kronisk cystit

N303 Trigonit

N304 Strålcystit

N308 Annan specificerad cystit

N309 Cystit, ospecificerad

N310 Ohämmad neurogen blåsfunktionsrubbning som ej klassificeras annorstädes

N311 Neurogen blåsfunktionsrubbning med reflexkontraktioner som ej klassificeras

annorstädes

N312 Neurogen blåsfunktionsrubbning med hypokontraktil blåsa som ej klassificeras

annorstädes

N318 Annan neuromuskulär blåsfunktionsrubbning

N319 Neuromuskulär blåsfunktionsrubbning, ospecificerad

N320 Blåshalsförträngning

N321 Vesikointestinal fistel

N322 Blåsfistel som ej klassificeras annorstädes

N323 Blåsdivertikel

N324 Icke traumatisk blåsruptur

N328 Andra specificerade sjukdomar i urinblåsan

N329 Sjukdom i urinblåsan, ospecificerad

N330 Tuberkulös cystit

N338 Sjukliga tillstånd i urinblåsan vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

N340 Uretraabscess

N341 Icke specifik uretrit

N342 Annan uretrit

N342A Inflammation i yttre urinrörsmynningen

N342B Postmenopaus-uretrit

N342C Sårbildning i meatus urethrae

N342E Cowperit

N342W Annan och icke specificerad uretrit

N343 Uretrasyndrom, ospecificerat

N350 Posttraumatisk uretrastriktur

N351 Uretrastriktur efter infektion som ej klassificeras annorstädes

N358 Annan uretrastriktur

N359 Uretrastriktur, ospecificerad

N360 Uretrafistel

N361 Uretradivertikel

N362 Uretrakarunkel

N363 Prolaps av uretraslemhinnan

N368 Andra specificerade sjukdomar i uretra

N369 Sjukdom i uretra, ospecificerad

N370 Uretrit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

N378 Andra sjukliga tillstånd i uretra vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

N390 Urinvägsinfektion, utan angiven lokalisation

N390A Urinvägsinfektion, asymtomatisk (ABU)

N390X Urinvägsinfektion UNS

N391 Icke specificerad kvarstående proteinuri

N392 Icke specificerad ortostatisk proteinuri

N393 Stressinkontinens

N393A Stressinkontinens

N393B Ansträngningsinkontinens

N394 Annan specificerad urininkontinens

N398 Andra specificerade sjukdomar i urinorganen

N399 Sjukdom i urinorganen, ospecificerad

N409 Prostataförstoring

N410 Akut prostatit

N411 Kronisk prostatit

N412 Abscess i prostata

N413 Prostatit med cystit

N418 Andra inflammatoriska sjukdomar i prostata

N419 Inflammatorisk sjukdom i prostata, ospecificerad

N420 Konkrement i prostata

N421 Blodöverfyllnad och blödning i prostata

N422 Atrofi av prostata


KSH97 Sida 112 (191)

Kod Benämning

N428 Andra specificerade sjukdomar i prostata

N429 Sjukdom i prostata, ospecificerad

N430 Cystiskt hydrocele

N431 Infekterat hydrocele

N432 Annat hydrocele

N433 Hydrocele, ospecificerat

N434 Spermatocele

N449 Torsion av testikel

N450 Orkit, epididymit och epididymo-orkit med abscess

N459 Orkit, epididymit och epididymo-orkit utan abscess

N469 Infertilitet hos man

N479 Förhudssjukdomar

N479A Fastsittande förhud

N479B Fimosis

N479C Parafimosis

N479D Överskott av förhud

N479X Förhudssjukdomar, ospecificerat

N480 Leukoplaki på penis

N481 Balanopostit

N481B Balanitis erosiva circinata

N481C Gangränös balanit

N481D Plasmacellsbalanit

N481E Sår på preputiet

N481W Annan och icke specificerad balanopostit

N482 Andra inflammatoriska sjukdomar i penis

N483 Priapism

N484 Impotens av organisk orsak

N485 Sår på penis

N486 Balanitis xerotica obliterans

N486A Induratio penis plastica

N486X Balanitis xerotica obliterans

N488 Andra specificerade sjukdomar i penis

N489 Sjukdom i penis, ospecificerad

N490 Inflammatoriska sjukdomar i sädesblåsa

N491 Inflammatoriska sjukdomar i funikel, tunica vaginalis och vas deferens

N492 Inflammation i skrotum

N498 Inflammatoriska sjukdomar i andra specificerade manliga könsorgan

N499 Inflammatorisk sjukdom i icke specificerat manligt könsorgan

N500 Atrofi av testikel

N501 Kärlsjukdomar i de manliga könsorganen

N501A Blödning i de manliga könsorganen

N501B Hematocele UNS

N501W Andra kärlsjukdomar i de manliga könsorganen

N508 Andra specificerade sjukdomar i de manliga könsorganen

N508C Sår i skrotum

N508D Ödem i skrotum

N508E Kylocele i tunica vaginalis UNS (icke filaria)

N508W Andra sjukdomar i de manliga könsorganen

N509 Sjukdom i de manliga könsorganen, ospecificerad

N510 Sjukliga tillstånd i prostata vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

N511 Sjukliga tillstånd i testis och epididymis vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

N512 Balanit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

N518 Andra sjukliga tillstånd i de manliga könsorganen vid sjukdomar som klassificeras

annorstädes

N600 Solitär cysta i bröstkörtel

N601 Diffus cystisk mastopati

N602 Fibroadenomatos i i bröstkörtel

N603 Fibroskleros i bröstkörtel

N604 Ektasi av bröstkörtelgångarna

N608 Andra specificerade benigna bröstkörteldysplasier

N609 Benign bröstkörteldysplasi, ospecificerad

N619 Inflammatoriska sjukdomar i bröstkörtel

N629 Hypertrofi av bröstkörtel

N639 Icke specificerad knuta i bröstkörtel


KSH97 Sida 113 (191)

Kod Benämning

N640 Fissur och fistel i bröstvårta

N641 Fettnekros i bröst

N642 Atrofi av bröst

N643 Galaktorré utan samband med barnsbörd

N644 Mastodyni

N645 Andra sjukdomstecken och symtom från bröst

N648 Andra specificerade sjukdomar i bröstkörtel

N649 Sjukdom i bröstkörtel, ospecificerad

N700 Akut salpingit och ooforit

N701 Kronisk salpingit och ooforit

N709 Salpingit och ooforit, ospecificerad

N710 Akut inflammation i uterus

N711 Kronisk inflammation i uterus

N719 Inflammatorisk sjukdom i uterus, ospecificerad

N729 Inflammatorisk sjukdom i livmoderhalsen

N730 Akut parametrit

N731 Kronisk parametrit

N732 Icke specificerad parametrit

N733 Akut bäckenperitonit hos kvinna

N734 Kronisk bäckenperitonit hos kvinna

N735 Bäckenperitonit hos kvinna, ospecificerad

N736 Bäckenadherenser hos kvinna

N738 Andra specificerade inflammatoriska sjukdomar i det kvinnliga bäckenet

N739 Inflammatorisk sjukdom i det kvinnliga bäckenet, ospecificerad

N740 Tuberkulös infektion i cervix uteri

N741 Tuberkulös sjukdom i det kvinnliga bäckenet

N742 Syfilitisk inflammatorisk sjukdom i det kvinnliga bäckenet

N743 Inflammation orsakad av gonokocker i det kvinnliga bäckenet

N744 Inflammation orsakad av klamydia i det kvinnliga bäckenet

N748 Inflammatoriska tillstånd i det kvinnliga bäckenet vid andra sjukdomar som klassificeras

annorstädes

N750 Cysta i Bartholins körtel

N751 Abscess i Bartholins körtel

N758 Andra specificerade sjukdomar i Bartholins körtel

N759 Sjukdom i Bartholins körtel, ospecificerad

N760 Akut vaginit

N761 Subakut och kronisk vaginit

N762 Akut vulvit

N763 Subakut och kronisk vulvit

N764 Abscess i vulva

N765 Ulceration i vagina

N766 Ulceration i vulva

N768 Annan specificerad inflammation i vagina och vulva

N770 Ulceration i vulva vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras

annorstädes

N771 Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som

klassificeras annorstädes

N778 Vulvovaginal ulceration och inflammation vid andra sjukdomar som klassificeras

annorstädes

N800 Endometrios i uterus

N801 Endometrios i ovarium

N802 Endometrios i äggledare

N803 Endometrios i bäckenets peritoneum

N804 Endometrios i septum rectovaginale och i vagina

N805 Endometrios i tarm

N806 Endometrios i ärrvävnad i huden

N808 Endometrios med annan specificerad eller multipel lokalisation

N809 Endometrios, ospecificerad

N810 Uretrocele hos kvinna

N811 Cystocele hos kvinna

N812 Inkomplett uterovaginal prolaps

N813 Komplett uterovaginal prolaps

N814 Uterovaginal prolaps, ospecificerad

N815 Vaginalt enterocele

N816 Rektocele


KSH97 Sida 114 (191)

Kod Benämning

N818 Annan genital prolaps hos kvinna

N819 Genital prolaps hos kvinna, ospecificerad

N820 Vesikovaginal fistel

N821 Andra fistlar mellan urinvägarna och de kvinnliga könsorganen

N822 Fistel mellan vagina och tunntarm

N823 Fistel mellan vagina och tjocktarm

N824 Andra fistlar mellan tarmkanalen och de kvinnliga könsorganen

N825 Fistel mellan de kvinnliga könsorganen och huden

N828 Andra specificerade fistlar mellan de kvinnliga könsorganen och andra organ

N829 Fistel mellan de kvinnliga könsorganen och andra organ, ospecificerad

N830 Follikelcysta på ovarium

N831 Cysta i corpus luteum

N832 Andra och icke specificerade ovarialcystor

N833 Förvärvad atrofi av ovarium och äggledare

N834 Prolaps och hernia av ovarium och äggledare

N835 Torsion av ovarium, ovarialstjälk och äggledare

N836 Hematosalpinx

N837 Hematom i breda ligamentet

N838 Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i ovarier, äggledare och breda

ligament

N839 Icke inflammatorisk sjukdom i ovarier, äggledare och breda ligament, ospecificerad

N840 Polyp i corpus uteri

N841 Polyp i cervix uteri

N842 Polyp i vagina

N843 Polyp i vulva

N848 Polyp i andra specificerade delar av de kvinnliga könsorganen

N849 Polyp i de kvinnliga könsorganen, ospecificerad

N850 Glandulärcystisk hyperplasi av endometriet

N851 Adenomatös hyperplasi av endometriet

N852 Uterushypertrofi

N853 Subinvolution av uterus

N854 Avvikande läge av uterus

N855 Inversion av uterus

N856 Intrauterina synekier

N857 Hematometra

N858 Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i uterus

N859 Icke inflammatorisk sjukdom i uterus, ospecificerad

N869 Erosion och ektropi i cervix uteri

N870 Lätt dysplasi i cervix

N871 Måttlig dysplasi i cervix

N872 Svår dysplasi i cervix som ej klassificeras annorstädes

N879 Dysplasi i cervix uteri, ospecificerad

N880 Leukoplaki på cervix uteri

N881 Gammal skada på cervix uteri

N882 Striktur och stenos i cervix uteri

N883 Cervixinsufficiens

N884 Hypertrofisk förlängning av cervix uteri

N888 Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i cervix uteri

N889 Icke inflammatorisk sjukdom i cervix uteri, ospecificerad

N890 Lätt dysplasi i vagina

N891 Måttlig dysplasi i vagina

N892 Svår dysplasi i vagina som ej klassificeras annorstädes

N893 Dysplasi i vagina, ospecificerad

N894 Leukoplaki i vagina

N895 Striktur och atresi i vagina

N896 Trång hymenring

N897 Hematokolpos

N898 Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i vagina

N899 Icke inflammatorisk sjukdom i vagina, ospecificerad

N900 Lätt dysplasi i vulva

N901 Måttlig dysplasi i vulva

N902 Svår dysplasi i vulva som ej klassificeras annorstädes

N903 Dysplasi i vulva, ospecificerad

N904 Leukoplaki i vulva


KSH97 Sida 115 (191)

Kod Benämning

N905 Atrofi av vulva

N906 Hypertrofi av vulva

N907 Cysta i vulva

N908 Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i vulva och perineum

N909 Icke inflammatorisk sjukdom i vulva och perineum, ospecificerad

N910 Primär amenorré

N911 Sekundär amenorré

N912 Amenorré, ospecificerad

N913 Primär oligomenorré

N914 Sekundär oligomenorré

N915 Oligomenorré, ospecificerad

N920 Riklig och frekvent menstruation med regelbunden menstruationscykel

N921 Riklig och frekvent menstruation med oregelbunden menstruationscykel

N922 Rikliga pubertetsblödningar

N923 Ovulationsblödning

N924 Rikliga blödningar i anslutning till menopausen

N925 Annan specificerad oregelbunden menstruation

N926 Oregelbunden menstruation, ospecificerad

N930 Blödning efter samlag

N938 Annan specificerad onormal blödning från uterus och vagina

N939 Onormal blödning från uterus och vagina, ospecificerad

N940 Smärtsam ägglossning

N941 Dyspareuni

N942 Vaginism

N943 Premenstruellt spänningssyndrom

N944 Primär dysmenorré

N945 Sekundär dysmenorré

N946 Dysmenorré, ospecificerad

N948 Andra specificerade tillstånd som har samband med de kvinnliga könsorganen och

menstruationscykeln

N949 Icke specificerat tillstånd som har samband med de kvinnliga könsorganen och

menstruationscykeln

N950 Postmenopausal blödning

N950A Postmenopausblödning hos icke hormonbehandlad kvinna

N950B Postmenopausblödning hos östrogenbehandlad kvinna

N950W Annan specificerad postmenopausal blödning

N950X Postmenopausal blödning, ospecificerad

N951 Tillstånd i samband med klimakteriet

N952 Atrofisk vaginit efter menopausen

N953 Tillstånd sammanhängande med icke naturlig menopaus

N958 Andra specificerade sjukliga tillstånd i samband med klimakteriet

N959 Sjukligt tillstånd i samband med klimakteriet, ospecificerat

N969 Kvinna med habituella aborter

N970 Kvinnlig infertilitet med anovulation

N971 Kvinnlig infertilitet beroende på störd funktion i äggledarna

N972 Kvinnlig infertilitet beroende på störd funktion i uterus

N973 Kvinnlig infertilitet beroende på störd funktion i livmoderhalsen

N974 Kvinnlig infertilitet beroende på faktorer hos mannen

N978 Kvinnlig infertilitet av annan specificerad orsak

N978A Kvinnlig infertilitet; immunologiska orsaker

N978B Kvinnlig infertilitet; sociala faktorer med möjlig inverkan på fertiliteten

N978C Kvinnlig infertilitet; oförklarad efter utredning

N978D Kvinnlig infertilitet; i samband med endometrios

N978W Kvinnlig infertilitet av annan specificerad orsak

N979 Kvinnlig infertilitet, ospecificerad

N980 Infektion i samband med insemination

N981 Hyperstimulering av ovarierna

N982 Komplikationer vid försök till införande av befruktat ägg vid in vitro-fertilisering

N983 Komplikationer vid försök till införande av embryo

N988 Andra specificerade komplikationer i samband med assisterad befruktning

N989 Komplikation i samband med assisterad befruktning, ospecificerad

N990 Njursvikt efter kirurgiska och medicinska ingrepp

N991 Uretrastriktur efter kirurgiska och medicinska ingrepp

N992 Postoperativa adherenser i vagina

N993 Prolaps av vaginalvalvet efter hysterektomi


KSH97 Sida 116 (191)

Kod Benämning

N994 Peritonealadherenser i bäckenet efter kirurgiska och medicinska ingrepp

N995 Bristande funktion i yttre stomiöppningar i urinorganen

N998 Andra specificerade sjukdomtillstånd efter kirurgiska och medicinska ingrepp i urin- och

könsorganen

N999 Sjukdomstillstånd efter kirurgiska och medicinska

O000 Graviditet i bukhålan

O001 Graviditet i äggledaren

O002 Äggstocksgraviditet

O008 Annan specificerad extrauteringraviditet

O009 Extrauteringraviditet, ospecificerad

O010 Klassisk blåsmola

O011 Inkomplett och partiell blåsmola

O019 Blåsmola, ospecificerad

O020 Ofostrig graviditet

O021 Uteblivet missfall

O028 Annat specificerat onormalt utfall av befruktningen

O029 Onormalt utfall av befruktningen, ospecificerat

O030 Spontanabort, inkomplett, komplicerat med infektion i könsorgan och bäcken

O031 Spontanabort, inkomplett, komplicerat med utdragen eller ymnig blödning

O032 Spontanabort, inkomplett komplicerad med embolism

O033 Spontanabort, inkomplett, med andra och icke specificerade komplikationer

O034 Spontanabort, inkomplett utan komplikation

O035 Spontanabort,komplett eller icke specificerad, komplicerat med infektion i könsorgan

och bäcken

O036 Spontanabort,komplett eller icke specificerad, komplicerat med utdragen eller ymnig

blödning

O037 Spontanabort,komplett eller icke specificerad, komplicerad med embolism

O038 Spontanabort,komplett eller icke specificerad, med andra och icke specificerade

komplikationer

O039 Spontanabort,komplett eller icke specificerad utan komplikation

O040 Legal abort, inkomplett, komplicerat med infektion i könsorgan och bäcken

O041 Legal abort, inkomplett, komplicerat med utdragen eller ymnig blödning

O042 Legal abort, inkomplett komplicerad med embolism

O043 Legal abort, inkomplett, med andra och icke specificerade komplikationer

O044 Legal abort, inkomplett utan komplikation

O045 Legal abort,komplett eller icke specificerad, komplicerat med infektion i könsorgan och

bäcken

O046 Legal abort,komplett eller icke specificerad, komplicerat med utdragen eller ymnig

blödning

O047 Legal abort,komplett eller icke specificerad, komplicerad med embolism

O048 Legal abort,komplett eller icke specificerad, med andra och icke specificerade

komplikationer

O049 Legal abort,komplett eller icke specificerad utan komplikation

O050 Annan abort, inkomplett, komplicerat med infektion i könsorgan och bäcken

O051 Annan abort, inkomplett, komplicerat med utdragen eller ymnig blödning

O052 Annan abort, inkomplett komplicerad med embolism

O053 Annan abort, inkomplett, med andra och icke specificerade komplikationer

O054 Annan abort, inkomplett utan komplikation

O055 Annan abort,komplett eller icke specificerad, komplicerat med infektion i könsorgan och

bäcken

O056 Annan abort,komplett eller icke specificerad, komplicerat med utdragen eller ymnig

blödning

O057 Annan abort,komplett eller icke specificerad, komplicerad med embolism

O058 Annan abort,komplett eller icke specificerad, med andra och icke specificerade

komplikationer

O059 Annan abort,komplett eller icke specificerad utan komplikation

O060 Icke specificerad abort, inkomplett, komplicerat med infektion i könsorgan och bäcken

O061 Icke specificerad abort, inkomplett, komplicerat med utdragen eller ymnig blödning

O062 Icke specificerad abort, inkomplett komplicerad med embolism

O063 Icke specificerad abort, inkomplett, med andra och icke specificerade komplikationer

O064 Icke specificerad abort, inkomplett utan komplikation


KSH97 Sida 117 (191)

Kod Benämning

O065 Icke specificerad abort,komplett eller icke specificerad, komplicerat med infektion i

könsorgan och bäcken

O066 Icke specificerad abort,komplett eller icke specificerad, komplicerat med utdragen eller

ymnig blödning

O067 Icke specificerad abort,komplett eller icke specificerad, komplicerad med embolism

O068 Icke specificerad abort,komplett eller icke specificerad, med andra och icke

specificerade komplikationer

O069 Icke specificerad abort,komplett eller icke specificerad utan komplikation

O070 Misslyckat försök till legal abort, komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken

O071 Misslyckat försök till legal abort, komplicerad med utdragen eller ymnig blödning

O072 Misslyckat försök till legal abort, komplicerad med embolism

O073 Misslyckat försök till legal abort, med andra och icke specificerade komplikationer

O074 Misslyckat försök till legal abort, utan komplikation

O075 Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort, komplicerat med infektion i

könsorgan och bäcken

O076 Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort, komplicerat med utdragen eller

ymnig blödning

O077 Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort, komplicerat med emboli

O078 Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort med andra och icke specificerade

komplikationer

O079 Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort, utan komplikation

O080 Infektion i könsorgan och bäcken efter abort, extrauteringraviditet och mola

O081 Långvarig eller riklig blödning efter abort, extrauteringraviditet och mola

O082 Emboli efter abort, extrauteringraviditet och mola

O083 Chock efter abort, extrauteringraviditet och mola

O084 Njursvikt efter abort, extrauteringraviditet och mola

O085 Ämnesomsättningsrubbning efter abort, extrauteringraviditet och mola

O086 Skada på organ och vävnader i bäckenet efter abort, extrauteringraviditet och mola

O087 Andra venösa komplikationer efter abort, extrauteringraviditet och mola

O088 Andra specificerade komplikationer efter abort, extrauteringraviditet och mola

O089 Komplikation efter abort, extrauteringraviditet och mola, ospecificerad

O100 Essentiell hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet,

förlossning och barnsängstid

O101 Hypertoni med hjärtsjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation under

graviditet, förlossning och barnsängstid

O102 Hypertoni med njursjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation under

graviditet, förlossning och barnsängstid

O103 Hypertoni med hjärt- och njursjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation

under graviditet, förlossning och barnsängstid

O104 Sekundär hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet,

förlossning och barnsängstid

O109 Icke specificerad hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under

graviditet, förlossning och barnsängstid

O119 Tidigare konstaterad hypertoni med under graviditeten tillstötande proteinuri

O120 Graviditetsödem

O121 Proteinuri under graviditet

O122 Graviditetsödem med proteinuri

O139 Graviditetshypertoni utan proteinuri av betydelse

O140 Måttlig preeklampsi

O141 Svår preeklampsi

O141A Svår preeklampsi utan organpåverkan

O141B Svår preeklampsi med organpåverkan

O141C HELLP-syndrom

O141X Svår preeklampsi, ospecificerad

O149 Preeklampsi, ospecificerad

O150 Eklampsi under graviditeten

O151 Eklampsi under förlossningen

O152 Eklampsi under barnsängstiden

O159 Eklampsi, tidpunkt ej angiven

O169 Icke specificerad hypertoni hos modern

O200 Hotande missfall

O208 Annan specificerad blödning i tidig graviditet


KSH97 Sida 118 (191)

Kod Benämning

O209 Blödning i tidig graviditet, ospecificerad

O210 Lätta graviditetskräkningar

O211 Graviditetskräkningar med ämnesomsättningsrubbning

O212 Kräkningar i sen graviditet

O218 Annat specificerat kräkningstillstånd som komplikation till graviditeten

O219 Graviditetskräkningar, ospecificerade

O220 Åderbråck i benen under graviditeten

O221 Åderbråck i könsorganen under graviditeten

O222 Ytliga tromboflebiter under graviditeten

O223 Djup ventrombos under graviditeten

O224 Hemorrojder under graviditeten

O225 Cerebral ventrombos under graviditeten

O228 Andra specificerade venösa komplikationer under graviditeten

O229 Venös komplikation under graviditeten, ospecificerad

O230 Infektion i njure under graviditeten

O231 Cystit under graviditeten

O232 Uretrit under graviditeten

O233 Infektioner i andra delar av urinorganen under graviditeten

O234 Icke specificerad infektion i urinorganen under graviditeten

O235 Infektioner i könsorganen under graviditeten

O239 Annan och icke specificerad infektion i urin- och könsorganen under graviditeten

O240 Diabetes före graviditeten, insulinberoende

O241 Diabetes före graviditeten, ej insulinberoende

O242 Näringsbristrelaterad diabetes före graviditeten

O243 Diabetes före graviditeten, ospecificerad

O244 Diabetes som uppträder under graviditeten

O244A Diabetes som uppträder under graviditeten, ej insulinbehandlad

O244B Diabetes som uppträder under graviditeten, insulinbehandlad

O244X Diabetes som uppträder under graviditeten, ospecificerad

O249 Diabetes under graviditeten, ospecificerad

O259 Undernäring under graviditeten

O260 Onormalt stor viktökning under graviditeten

O261 Låg viktökning under graviditeten

O262 Vård av kvinna med habituell abort i anamnesen, med aktuell graviditet

O263 Kvarvarande intrauterint preventivmedel under graviditeten

O264 Herpes gestationis

O265 Maternellt hypotensionssyndrom

O266 Leverrubbningar under graviditet, förlossning och barnsängstid

O267 Symfyseolys under graviditet, förlossning och barnsängstid

O268 Andra specificerade graviditetsrelaterade tillstånd

O268A Graviditet som uppkommit genom assisterad befruktning

O268B Graviditetsrelaterade buksmärtor

O268C Hydronefros under graviditet

O268D Karpaltunnelsyndrom under graviditet

O268E Graviditetsklåda, utan leverpåverkan

O268F Prurigo gestationis of Besnier

O268G Polymorf eruption vid graviditet

O268W Andra specificerade graviditetsrelaterade tillstånd

O269 Tillstånd eller rubbning sammanhängande med graviditeten, ospecificerat

O280 Onormalt hematologiskt fynd vid undersökning under graviditet

O281 Onormalt biokemiskt fynd vid undersökning under graviditet

O282 Onormalt cytologiskt fynd vid undersökning under graviditet

O283 Onormalt ultraljudfynd vid undersökning under graviditet

O284 Onormalt röntgenfynd vid undersökning under graviditet

O285 Onormalt kromosomfynd och genetiskt fynd vid undersökning under graviditet

O288 Andra specificerade onormala fynd vid undersökning under graviditet

O289 Onormalt fynd vid undersökning under graviditet, ospecificerat

O290 Lungkomplikationer orsakade av anestesi under graviditet

O291 Hjärtkomplikationer orsakade av anestesi under graviditet

O292 Komplikationer från centrala nervsystemet orsakade av anestesi under graviditet

O293 Toxisk reaktion orsakad av lokal anestesi under graviditet

O294 Huvudvärk efter spinal- och epiduralanestesi under graviditet

O295 Andra specificerade komplikationer orsakade av spinal- och epiduralanestesi under

graviditet

O296 Misslyckad eller svårgenomförd intubation under graviditet


KSH97 Sida 119 (191)

Kod Benämning

O298 Andra specificerade komplikationer vid anestesi under graviditet

O299 Komplikation vid anestesi under graviditet, ospecificerad

O300 Tvillinggraviditet

O301 Trillinggraviditet

O302 Fyrlinggraviditet

O308 Annan specificerad flerbördsgraviditet

O309 Flerbördsgraviditet, ospecificerad

O310 Fetus papyraceus

O311 Graviditet som fortsätter efter abort av ett eller flera foster

O312 Graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster

O312A Vård pga graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster, t o m v

21+6

O312B Vård pga graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster, fr o m

v 22+0

O312X Vård pga graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster,

tidpunkt ospecificerad

O318 Andra specificerade komplikationer specifika för flerbörd

O320 Vård av blivande moder på grund av instabilt fosterläge

O321 Vård av blivande moder på grund av sätesbjudning

O322 Vård av blivande moder på grund av tvärläge eller snedläge

O323 Vård av blivande moder på grund av ansikts- eller pannbjudning

O324 Vård av blivande moder på grund av högt stående huvud vid fullgången tid

O325 Vård av blivande moder på grund av onormalt fosterläge hos ett eller flera foster

O326 Vård av blivande moder på grund av på flera sätt onormalt fosterläge

O328 Vård av blivande moder på grund av andra specificerade fosterfellägen

O329 Vård av blivande moder på grund av fosterfelläge, ospecificerat

O330 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på bäckendeformitet

O331 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på trångt bäcken

O332 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på förträngd bäckeningång

O333 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på förträngd bäckenutgång

O334 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på både moder och foster

O335 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på stort foster

O336 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på hydrocefalusfoster

O337 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på andra

fostermissbildningar

O338 Vård av blivande moder på grund av disproportion av annan specificerad orsak

O339 Vård av blivande moder på grund av disproportion mellan bäcken och foster,

ospecificerad

O340 Vård av blivande moder för medfödd missbildning av livmodern

O341 Vård av blivande moder för tumör i corpus uteri

O342 Vård av blivande moder för ärrbildning efter tidigare kirurgiskt ingrepp

O343 Vård av blivande moder för cervixinsufficiens

O344 Vård av blivande moder för andra abnormiteter i livmoderhalsen

O345 Vård av blivande moder för andra abnormiteter hos den gravida livmodern

O346 Vård av blivande moder för abnormitet i vagina

O347 Vård av blivande moder för abnormitet i vulva och perineum

O347A Vård av blivande moder för abnormitet i vulva och perineum i form av tidigare

könsstympning

O347W Vård av blivande moder för annan specificerad abnormitet i vulva eller perineum (t ex

fibros, tumör)

O348 Vård av blivande moder för andra specificerade abnormiteter i bäckenorganen

O348A Vård av blivande moder för abnormitet i bäckenorganen i form av prolaps

O348B Vård av blivande moder för abnormitet i bäckenorganen i form av ovarialtumör

O348C Vård av blivande moder för abnormitet i bäckenorganen i form av status post tidigare

bäckenbotten-/prolapsoperation

O348D Vård av blivande moder för abnormitet i bäckenorganen i form av tidigare

sfinkterruptur

O348W Vård av blivande moder för andra specificerade abnormiteter i bäckenorganen

O349 Vård av blivande moder för abnormitet i bäckenorganen, ospecificerad

O350 Vård av blivande moder för missbildning i centrala nervsystemet hos fostret

O351 Vård av blivande moder för kromosomrubbning hos fostret


KSH97 Sida 120 (191)

Kod Benämning

O352 Vård av blivande moder för ärftlig sjukdom hos fostret

O353 Vård av blivande moder för skada på fostret genom virussjukdom hos modern

O354 Vård av blivande moder för skada på fostret på grund av alkoholmissbruk hos modern

O355 Vård av blivande moder för skada på fostret av läkemedel

O356 Vård av blivande moder för skada på fostret av strålning

O357 Vård av blivande moder för skada på fostret genom andra medicinska ingrepp

O358 Vård av blivande moder för annan abnormitet och skada på fostret

O359 Vård av blivande moder för abnormitet eller skada på fostret, ospecificerad

O360 Vård av blivande moder för Rh-isoimmunisering

O361 Vård av blivande moder för annan isoimmunisering

O362 Vård av blivande moder för hydrops fetalis

O363 Vård av blivande moder på grund av tecken på fosterhypoxi

O364 Vård av blivande moder för intrauterin fosterdöd

O365 Vård av blivande moder för känd eller misstänkt intrauterin tillväxthämning

O366 Vård av blivande moder för överdriven fetal tillväxt

O367 Vård av blivande moder för viabelt foster vid graviditet i bukhålan

O368 Vård av blivande moder för annat känt eller misstänkt specificerat problem hos fostret

O369 Vård av blivande moder för känt eller misstänkt problem hos fostret, ospecificerat

O409 Onormalt stor mängd fostervatten

O410 Oligohydramnion

O411 Infektion av fostervattenhåla och fosterhinnor

O418 Andra specificerade problem hänförbara till fostervattnet och hinnorna

O419 Problem hänförbara till fostervattnet och hinnorna, ospecificerat

O420 För tidig hinnbristning, värkarbetet börjar inom 24 timmar

O421 För tidig hinnbristning, värkarbetet börjar efter 24 timmar

O422 För tidig hinnbristning, värkarbetet fördröjt med terapeutiska åtgärder

O429 För tidig hinnbristning, ospecificerad

O430 Placentalt transfusionssyndrom

O430A Placentalt transfusionssyndrom; fetomaternell transfusion

O430B Placentalt transfusionssyndrom; tvillingtransfusion

O430W Annat specificerat placentalt transfusionssyndrom

O430X Placentalt transfusionssyndrom, ospecificerat

O431 Missbildning av placenta

O438 Andra specificerade onormala tillstånd i placenta

O439 Onormalt tillstånd i placenta, ospecificerat

O440 Placenta praevia utan blödning

O441 Placenta praevia med blödning

O450 För tidig avlossning av placenta ledande till koagulationsrubbning

O458 Annan för tidig avlossning av placenta

O459 För tidig avlossning av placenta, ospecificerad

O460 Blödning före förlossningen ledande till koagulationsrubbning

O468 Annan blödning före förlossningen

O469 Blödning före förlossningen, ospecificerad

O470 Förvärkar och hotande förtidsbörd före utgången av graviditetsvecka 37

O470A Förvärkar utan cervixpåverkan före utgången av B1838graviditetsvecka 37

O470B Hotande förtidsbörd före utgången av graviditetsvecka 37

O470X Förvärkar och hotande förtidsbörd före utgången av graviditetsvecka 37, ospecificerat

O471 Förvärkar och avstannat värkarbete efter utgången av graviditetsvecka 37

O479 Förvärkar och avstannat värkarbete, ospecificerat

O489 Överburenhet

O609 Prematurbörd

O610 Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet

O610A Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet; förlossning inom 48 timmar

O610B Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet, förlossning efter mer än 48

timmar, inkl misslyckad induktion

O610X Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet; ospecificerad tid till förlossning

O611 Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet

O611A Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet, förlossning inom 48 timmar

O611B Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet, förlossning efter mer än 48 timmar,

inkl misslyckad induktion


KSH97 Sida 121 (191)

Kod Benämning

O611X Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet; ospecificerad tid till förlossning

O618 Annat specificerat försök till igångsättande av värkarbetet

O619 Försök till igångsättande av värkarbetet, ospecificerat

O620 Primär värksvaghet

O621 Sekundär värksvaghet

O622 Annan och icke specificerad uterin värksvaghet

O623 Störtförlossning

O624 Hypertont, okoordinerat värkarbete

O628 Andra specificerade värkrubbningar

O629 Värkrubbning, ospecificerad

O630 Förlängt öppningsskede

O631 Förlängt utdrivningsskede

O632 Fördröjd förlossning av andra tvillingen, trillingen etc

O639 Förlängt värkarbete, ospecificerat

O640 Förlossningshinder orsakat av ofullständig rotation av fosterhuvudet

O641 Förlossningshinder orsakat av sätesbjudning

O642 Förlossningshinder orsakat av ansiktsbjudning

O643 Förlossningshinder orsakat av pannbjudning

O644 Förlossningshinder orsakat av snedläge och tvärläge

O645 Förlossningshinder orsakat av på flera sätt onormal bjudning

O648 Förlossningshinder orsakat av annat specificerat onormalt fosterläge och annan

specificerad onormal fosterbjudning

O649 Förlossningshinder orsakat av onormalt fosterläge och onormal fosterbjudning,

ospecificerat

O650 Förlossningshinder orsakat av bäckendeformitet

O651 Förlossningshinder orsakat av allmänt förträngt bäcken

O652 Förlossningshinder orsakat av förträngd bäckeningång

O653 Förlossningshinder orsakat av förträngd bäckenutgång och förträngt mittparti

O654 Förlossningshinder orsakat av missförhållande mellan bäcken- och fosterstorlek,

ospecificerat

O655 Förlossningshinder orsakat av abnormitet i moderns bäckenorgan

O658 Förlossningshinder orsakat av andra specificerade bäckenabnormiteter hos modern

O659 Förlossningshinder orsakat av bäckenabnormitet hos modern, ospecificerat

O660 Förlossningshinder på grund av skulderdystoci

O661 Förlossningshinder på grund av tvillingkollision

O662 Förlossningshinder på grund av ovanligt stort foster

O663 Förlossningshinder på grund av andra specificerade abnormiteter hos fostret

O664 Misslyckat försök till vaginal förlossning, ospecificerat

O665 Misslyckat försök att förlösa med tång eller sugklocka, ospecificerat

O668 Annat specificerat förlossningshinder

O669 Förlossningshinder, ospecificerat

O670 Blödning under förlossningen ledande till koagulationsrubbning

O678 Annan blödning under förlossningen

O679 Blödning under förlossningen, ospecificerad

O680 Värkarbete och förlossning komplicerade av onormal hjärtfrekvens hos fostret

O681 Värkarbete och förlossning komplicerade av mekonium i fostervattnet

O682 Värkarbete och förlossning komplicerade av onormal hjärtfrekvens hos fostret med

mekonium i fostervattnet

O683 Värkarbete och förlossning komplicerade av biokemiska tecken på fetal distress

O688 Värkarbete och förlossning komplicerade av andra specificerade tecken på fetal distress

O689 Värkarbete och förlossning komplicerade av fosterasfyxi, ospecificerat

O690 Framfall av navelsträngen

O691 Navelsträngen runt halsen med kompression

O692 Annan navelsträngsomslingring

O693 Kort navelsträng

O694 Vasa praevia

O695 Kärlskada i navelsträngen

O698 Andra specificerade navelsträngskomplikationer

O699 Navelsträngskomplikation, ospecificerad

O700 Perinealbristning av första graden

O701 Perinealbristning av andra graden

O702 Perinealbristning av tredje graden


KSH97 Sida 122 (191)

Kod Benämning

O702A Perinealbristning av 3:e graden; partiell sfinkterruptur

O702B Perinealbristning av 3:e graden; total sfinkterruptur

O702X Perinealbristning av 3:e graden; ospecificerad

O703 Perinealbristning av fjärde graden

O709 Perinealbristning under förlossningen, ospecificerad

O710 Uterusruptur före förlossningsarbetets början

O711 Uterusruptur under värkarbetet

O712 Inversion av livmodern efter förlossningen

O713 Obstetrisk skada på cervix

O714 Isolerad hög obstetrisk laceration i vagina

O715 Andra obstetriska skador på bäckenorgan

O716 Obstetrisk skada på bäckenets leder och ligament

O717 Obstetriskt bäckenhematom

O718 Annan specificerad obstetrisk skada

O719 Obstetrisk skada, ospecificerad

O720 Blödning i efterbördsskedet

O721 Andra blödningar omedelbart efter förlossningen

O721A Atonisk blödning efter placentaavgång

O721B Blödning i efterbördsskedet p g a förlossningsskada

O721X Blödning omedelbart efter förlossningen, UNS

O722 Fördröjd och sekundär blödning efter förlossningen

O723 Blödningar i efterbördsskedet ledande till koagulationsrubbning

O730 Kvarhållen moderkaka utan blödning

O731 Kvarhållna delar av moderkaka och hinnor utan blödning

O740 Aspirationspneumonit vid anestesi under förlossning

O741 Andra lungkomplikationer vid anestesi under förlossning

O742 Hjärtkomplikationer vid anestesi under förlossning

O743 Centralnervösa komplikationer vid anestesi under förlossning

O744 Toxisk reaktion vid lokalanestesi under förlossning

O745 Huvudvärk orsakad av spinal- och epiduralanestesi under förlossning

O746 Andra specificerade komplikationer av spinal- och epiduralanestesi under förlossning

O747 Misslyckad eller svårgenomförd intubation under förlossning

O748 Andra specificerade komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning

O749 Komplikation vid anestesi under värkarbete och förlossning, ospecificerad

O750 Uttröttad moder under värkarbete och förlossning

O751 Chock under eller efter värkarbete och förlossning

O752 Feber under värkarbete som ej klassificeras annorstädes

O753 Annan infektion under värkarbete

O754 Andra komplikationer till obstetriska ingrepp

O755 Fördröjd förlossning efter artificiell hinnsprängning

O756 Fördröjd förlossning efter spontan eller icke specificerad hinnbristning

O756A Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen startar spontant

O756B Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen induceras

O756X Fördröjd förlossning UNS efter spontan eller icke specificerad hinnbristning

O757 Vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt

O758 Andra specificerade komplikationer till värkarbete och förlossning

O759 Komplikation till värkarbete och förlossning, ospecificerad

O800 Spontan hjässbjudning

O800A Spontanförlosnning, enkelbörd, framstupa kronbjudning

O800B Spontanförlosnning, enkelbörd, vidöppen hjässbjudning

O800W Spontanförlosnning, enkelbörd, annan specificerad huvudbjudning

O800X Spontanförlosnning, enkelbörd, hjässbjudning UNS

O801 Spontan sätesbjudning

O808 Annan spontanförlossning, enkelbörd

O809 Spontanförlossning, enkelbörd, ospecificerad

O810 Låg tång

O811 Mellanhög tång

O812 Mellanhög tång med rotation

O813 Annan och icke specificerad tångförlossning

O813A Tångförlossning, framstupa kronbjudning

O813B Tångförlossning, vidöppen hjässbjudning

O813W Tångförlossning, annan specificerad huvudbjudning

O813X Tångförlossning, ospecificerad bjudning


KSH97 Sida 123 (191)

Kod Benämning

O814 Vakuumextraktionsförlossning

O814A Vakuumextraktionsförlossning, framstupa kronbjudning

O814B Vakuumextraktionsförlossning, vidöppen hjässbjudning

O814W Vakuumextraktionsförlossning, annan specificerad huvudbjudning

O814X Vakuumextraktionsförlossning, ospecificerad bjudning

O815 Förlossning med kombination av tång och vakuumextraktion

O820 Förlossning med elektivt kejsarsnitt

O821 Förlossning med akut kejsarsnitt

O822 Förlossning med kejsarsnitt och samtidig hysterektomi

O828 Annan enkelbördsförlossning med kejsarsnitt

O829 Förlossning med kejsarsnitt, ospecificerad

O830 Sätesextraktion

O831 Annan sätesförlossning med förlossningshjälp

O832 Annan förlossning med obstetriskt ingrepp

O833 Förlossning av viabelt foster vid abdominell graviditet

O834 Destruktiv operation för att kunna fullborda förlossning

O838 Annan specificerad enkelbördsförlossning med förlossningshjälp

O839 Förlossningshjälp vid enkelbördsförlossning, ospecificerad

O840 Flerbördsförlossning, spontan

O841 Flerbördsförlossning, barnen förlösta med tång eller vakuumextraktion

O842 Flerbördsförlossning, barnen förlösta med kejsarsnitt

O848 Annan specificerad flerbördsförlossning

O849 Flerbördsförlossning, ospecificerad

O859 Barnsängsfeber

O860 Infektion i sår efter obstetriskt ingrepp

O861 Annan infektion i könsorganen efter förlossning

O862 Urinvägsinfektion efter förlossning

O863 Andra specificerade infektioner i urin- och könsorganen efter förlossning

O864 Feber av okänd orsak efter förlossning

O868 Andra specificerade infektioner under barnsängstiden

O870 Ytlig tromboflebit under barnsängstiden

O871 Djup ventrombos under barnsängstiden

O872 Hemorrojder under barnsängstiden

O873 Cerebral ventrombos under barnsängstiden

O878 Andra specificerade venösa komplikationer under barnsängstiden

O879 Venös komplikation under barnsängstiden, ospecificerad

O880 Obstetrisk luftemboli

O881 Fostervattenemboli

O882 Obstetrisk emboli på grund av blodpropp

O883 Obstetrisk septisk emboli

O888 Annan specificerad obstetrisk emboli

O890 Lungkomplikationer vid anestesi under barnsängstiden

O891 Hjärtkomplikationer vid anestesi under barnsängstiden

O892 Centralnervösa komplikationer vid anestesi under barnsängstiden

O893 Toxisk reaktion vid lokalanestesi under barnsängstiden

O894 Huvudvärk orsakad av spinal- och epiduralanestesi under barnsängstiden

O895 Andra komplikationer vid spinal- och epiduralanestesi under barnsängstiden

O896 Misslyckad eller svårgenomförd intubation under barnsängstiden

O898 Andra specificerade komplikationer vid anestesi under barnsängstiden

O899 Komplikation vid anestesi under barnsängstiden, ospecificerad

O900 Sårruptur efter kejsarsnitt

O901 Ruptur av obstetriskt sår i perineum

O902 Hematom i obstetriskt sår

O903 Kardiomyopati under barnsängstiden

O904 Akut njursvikt efter förlossningen

O905 Tyreoidit efter förlossningen

O908 Andra specificerade komplikationer under barnsängstiden som ej klassificeras

annorstädes

O909 Komplikation under barnsängstiden, ospecificerad

O910 Infektion i bröstvårta i samband med barnsbörd

O911 Abcess i bröst i samband med barnsbörd

O911A Purulent mastit i samband med barnsbörd

O911B Bröstböld i samband med barnsbörd

O911X Abscess i bröst i samband med barnsbörd, ospecificerad

O912 Icke varig mastit i samband med barnsbörd


KSH97 Sida 124 (191)

Kod Benämning

O920 Indragen bröstvårta i samband med barnsbörd

O921 Sprucken bröstvårta i samband med barnsbörd

O922 Annan och icke specificerad sjukdom i bröstkörtel i samband med barnsbörd

O923 Utebliven mjölkproduktion

O924 Sviktande mjölkproduktion

O925 Undertryckt mjölkproduktion

O926 Galaktorré

O927 Andra och icke specificerade laktationssjukdomar

O959 Obstetrisk död av icke specificerad orsak

O969 Död av obstetrisk orsak som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter

förlossningen

O979 Död som följdtillstånd efter direkta obstetriska orsaker

O980 Tuberkulos hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

O981 Syfilis hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

O982 Gonorré hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

O983 Andra, främst sexuellt överförda, infektioner hos modern som komplicerar graviditet,

förlossning och barnsängstid

O984 Virushepatit hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

O984A Hepatit A hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid

O984B Hepatit B hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid

O984C Hepatit C hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid

O984W Annan specificerad hepatit hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och

barnsängstid

O984X Hepatit UNS hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid

O985 Andra virussjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och

barnsängstid

O986 Protozosjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

O988 Andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som

komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

O988A Grupp B streptokock-syndrom hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning

och barnsängstid

O988W Andra specificerade infektions- och parasitsjukdomar hos modern, som komplikation till

graviditet, förlossning och barnsängstid

O989 Ej specificerad infektionssjukdom och parasitsjukdom hos modern som komplicerar

graviditet, förlossning och barnsängstid

O990 Anemi hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

O991 Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

O992 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar hos

modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid

O993 Psykiska störningar och sjukdomar i nervsystemet hos modern som komplicerar

graviditet, förlossning och barnsängstid

O994 Sjukdomar i cirkulationsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning

och barnsängstid

O995 Sjukdomar i andningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och

barnsängstid

O996 Sjukdomar i matsmältningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning

och barnsängstid

O997 Sjukdomar i hud och underhudsvävnad hos modern som komplicerar graviditet,

förlossning och barnsängstid

O998 Andra specificerade sjukdomar och sjukdomstillstånd hos modern som komplicerar

graviditet, förlossning och barnsängstid

P000 Foster och nyfödd som påverkats av högt blodtryck hos modern

P001 Foster och nyfödd som påverkats av njursjukdom och urinvägssjukdom hos modern

P002 Foster och nyfödd som påverkats av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos

modern

P003 Foster och nyfödd som påverkats av andra sjukdomar i cirkulationsorgan och

andningsorgan hos modern


KSH97 Sida 125 (191)

Kod Benämning

P004 Foster och nyfödd som påverkats av nutritionsrubbningar hos modern

P005 Foster och nyfödd som påverkats av skada hos modern

P006 Foster och nyfödd som påverkats av kirurgiskt ingrepp på modern

P007 Foster och nyfödd som påverkats av andra medicinska ingrepp eller behandlingar av

modern som ej klassificeras annorstädes

P008 Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade tillstånd hos modern

P008A Foster eller nyfödd som påverkats av systemisk lupus erythematosus hos modern

P008B Neonatal transplacental herpes gestationis

P008C Neonatal transplacental pemphigus vulgaris

P008W Foster och nyfödd som påverkats av andra tillstånd hos modern

P009 Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad sjukdom hos modern

P010 Foster och nyfödd som påverkats av cervixinsufficiens

P011 Foster och nyfödd som påverkats av för tidig hinnbristning

P012 Foster och nyfödd som påverkats av oligohydramnion

P013 Foster och nyfödd som påverkats av polyhydramnios

P014 Foster och nyfödd som påverkats av extrauteringraviditet

P015 Foster och nyfödd som påverkats av flerbarnsgraviditet

P016 Foster och nyfödd som påverkats av moderns död

P017 Foster och nyfödd som påverkats av felläge konstaterat före värkarbetet

P018 Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade graviditetskomplikationer

P019 Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad graviditetskomplikation hos

modern

P020 Foster och nyfödd som påverkats av placenta praevia

P021 Foster och nyfödd som påverkats av andra former av placentaavlossning och

placentablödning

P022 Foster och nyfödd som påverkats av andra och icke specificerade morfologiska och

funktionella rubbningar hos placenta

P023 Foster och nyfödd som påverkats av placentalt transfusionssyndrom

P024 Foster och nyfödd som påverkats av framfall av navelsträngen

P025 Foster och nyfödd som påverkats av annan kompression av navelsträngen

P026 Foster och nyfödd som påverkats av andra och icke specificerade tillstånd hos

navelsträngen

P027 Foster och nyfödd som påverkats av korioamnionit

P028 Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade sjukliga tillstånd i

fosterhinnorna

P029 Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerat sjukligt tillstånd i fosterhinnorna

P030 Foster och nyfödd som påverkats av sätesförlossning och sätesextraktion

P031 Foster och nyfödd som påverkats av andra onormala bjudningar, fellägen eller

disproportion mellan bäcken och fosterstorlek

P032 Foster och nyfödd som påverkats av tångförlossning

P033 Foster och nyfödd som påverkats av förlossning med vakuumextraktion

P034 Foster och nyfödd som påverkats av kejsarsnittsförlossning

P035 Foster och nyfödd som påverkats av störtförlossning

P036 Foster och nyfödd som påverkats av värkrubbningar

P038 Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade komplikationer under

värkarbete och förlossning

P039 Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad komplikation till värkarbete och

förlossning

P040 Foster och nyfödd som påverkats av narkosmedel och smärtstillande medel som givits

till modern under graviditet, värkarbete och förlossning

P041 Foster och nyfödd som påverkats av annat läkemedel som givits till modern

P041A Foster och nyfödd som påverkats av cytostatika

P041W Foster och nyfödd som påverkats av andra läkemedel

P042 Foster och nyfödd som påverkats av tobaksbruk hos modern

P043 Foster och nyfödd som påverkats av alkoholbruk hos modern

P044 Foster och nyfödd som påverkats av bruk av tillvänjande droger hos modern

P045 Foster och nyfödd som påverkats av tillsats av kemiska substanser i moderns föda

P046 Foster och nyfödd som påverkats av exponering hos modern för kemiska miljögifter

P048 Foster och nyfödd som påverkats av annan specificerad skadlig inverkan på modern


KSH97 Sida 126 (191)

Kod Benämning

P049 Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad skadlig inverkan på modern

P050 För lätt i förhållande till graviditetstiden

P051 För liten i förhållande till graviditetstiden

P052 Undernäring hos foster utan uppgift om för låg vikt eller för kort kroppslängd i

förhållande till graviditetstiden

P059 Icke specificerad retarderad fostertillväxt

P070 Extremt låg födelsevikt

P071 Annan låg födelsevikt

P072 Höggradigt underburet barn

P073 Andra underburna barn

P080 Höggradigt överburet barn

P081 Andra nyfödda, för tunga i förhållande till graviditetstiden

P082 Överburet barn, ej för tungt i förhållande till graviditetstiden

P100 Subdural blödning orsakad av förlossningsskada

P101 Cerebral blödning orsakad av förlossningsskada

P102 Intraventrikulär blödning orsakad av förlossningsskada

P103 Subaraknoidalblödning orsakad av förlossningsskada

P104 Tentoriumbristning orsakad av förlossningsskada

P108 Andra specificerade intrakraniella skador och blödningar orsakade av förlossningsskada

P109 Icke specificerad intrakraniell skada och blödning orsakad av förlossningsskada

P110 Cerebralt ödem orsakat av förlossningsskada

P111 Andra specificerade förlossningsskador i hjärnan

P112 Icke specificerad förlossningsskada i hjärnan

P113 Förlossningsskada på facialisnerven

P114 Förlossningsskada på andra specificerade kranialnerver

P115 Förlossningsskada på kotpelaren och i ryggmärgen

P119 Förlossningsskada i centrala nervsystemet, ospecificerad

P120 Kefalhematom orsakat av förlossningsskada

P121 Fostersvulst orsakad av förlossningsskada

P122 Epikraniell subaponeurotisk blödning orsakad av förlossningsskada

P123 Ytligt hematom i hårbotten orsakad av förlossningsskada

P124 Skada på huvudet i samband med diagnostiska ingrepp under förlossning

P128 Andra specificerade förlossningsskador på huvudet

P129 Förlossningsskada på huvudet, ospecificerad

P130 Skallfraktur orsakad av förlossningsskada

P131 Andra förlossningsskador på skallens ben

P132 Förlossningsskada på femur

P133 Förlossningsskada på andra rörben

P134 Klavikelfraktur orsakad av förlossningsskada

P138 Förlossningsskador på andra specificerade delar av skelettet

P139 Förlossningsskada på skelettet, ospecificerad

P140 Erbs pares orsakad av förlossningsskada

P141 Klumpkes pares orsakad av förlossningsskada

P142 Frenikuspares orsakad av förlossningsskada

P143 Andra förlossningsskador på brakialplexus

P148 Förlossningsskador i andra specificerade delar av perifera nervsystemet

P149 Förlossningsskada i perifera nervsystemet, ospecificerad

P150 Förlossningsskada på levern

P151 Förlossningsskada på mjälten

P152 Förlossningsskada på sternokleidomastoideusmuskeln

P153 Ögonskada orsakad av förlossning

P154 Ansiktsskada orsakad av förlossning

P155 Förlossningsskada på yttre könsorgan

P156 Subkutan fettnekros orsakad av förlossningsskada

P158 Andra specificerade förlossningsskador

P159 Förlossningsskada, ospecificerad

P200 Intrauterin hypoxi först observerad före värkarbetets början

P201 Intrauterin hypoxi först observerad under värkarbetet och förlossningen

P209 Intrauterin hypoxi, ospecificerad

P210 Svår asfyxi vid förlossningen

P211 Lätt och måttlig asfyxi vid förlossningen

P211A Asfyxi hos nyfödd, lätt, kortvarig, Apgar 1-min


KSH97 Sida 127 (191)

Kod Benämning

P219 Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad

P220 Respiratory distress syndrome hos nyfödd

P221 Övergående takypné hos nyfödd

P228 Annan specificerad respiratorisk distress hos nyfödd

P229 Icke specificerad respiratorisk distress hos nyfödd

P230 Medfödd pneumoni orsakad av virus

P231 Medfödd pneumoni orsakad av klamydia

P232 Medfödd pneumoni orsakad av stafylokocker

P233 Medfödd pneumoni orsakad av streptokocker grupp B

P234 Medfödd pneumoni orsakad av Escherichia coli

P235 Medfödd pneumoni orsakad av Pseudomonas

P236 Medfödd pneumoni orsakad av andra specificerade bakterier

P238 Medfödd pneumoni orsakad av andra specificerade organismer

P239 Medfödd pneumoni, ospecificerad

P240 Mekoniumaspiration hos nyfödd

P241 Aspiration av fostervatten och slem hos nyfödd

P242 Aspiration av blod hos nyfödd

P243 Aspiration av mjölk och uppkräkt maginnehåll hos nyfödd

P248 Andra specificerade aspirationssyndrom hos nyfödd

P249 Aspirationssyndrom hos nyfödd, ospecificerat

P250 Interstitiellt emfysem under den perinatala perioden

P251 Pneumotorax under den perinatala perioden

P252 Pneumomediastinum under den perinatala perioden

P253 Pneumoperikardium under den perinatala perioden

P258 Andra specificerade tillstånd besläktade med interstitiellt emfysem under den perinatala

perioden

P260 Blödning i trakea och bronker under den perinatala perioden

P261 Massiv lungblödning under den perinatala perioden

P268 Andra specificerade lungblödningar under den perinatala perioden

P269 Icke specificerad lungblödning under den perinatala perioden

P270 Wilson-Mikitys syndrom

P271 Bronkopulmonell dysplasi under den perinatala perioden

P278 Andra specificerade kroniska sjukdomar i andningsorganen under den perinatala

perioden

P279 Icke specificerad kronisk sjukdom i andningsorganen under den perinatala perioden

P280 Primär atelektas hos nyfödd

P281 Annan och icke specificerad atelektas hos nyfödd

P282 Cyanosattacker hos nyfödd

P283 Primär sömnapné hos nyfödd

P284 Annan apné hos nyfödd

P285 Frånvaro av andning hos nyfödd

P288 Annat specificerat tillstånd i andningsorganen hos nyfödd

P289 Sjukdomstillstånd i andningsorganen hos nyfödd, ospecificerat

P290 Hjärtsvikt hos nyfödd

P291 Hjärtdysrytmi hos nyfödd

P292 Hypertoni hos nyfödd

P293 Kvardröjande fostercirkulation

P293A Fördröjd slutning av ductus arteriosus (symtomgivande)

P293B Persisterande pulmonell hypertension

P294 Övergående ischemi i hjärtmuskeln hos nyfödd

P298 Andra specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen under den perinatala perioden

P299 Icke specificerad sjukdom i cirkulationsorganen under den perinatala perioden

P350 Medfött rubellasyndrom

P351 Medfödd cytomegalvirusinfektion

P352 Medfödd infektion med herpes simplex-virus

P353 Medfödd virushepatit

P358 Andra specificerade medfödda virussjukdomar

P359 Medfödd virussjukdom, ospecificerad

P360 Septikemi hos nyfödd orsakad av streptokocker grupp B

P361 Septikemi hos nyfödd orsakad av andra och icke specificerade streptokocker

P362 Septikemi hos nyfödd orsakad av Staphylococcus aureus

P363 Septikemi hos nyfödd orsakad av andra och icke specificerade stafylokocker

P364 Septikemi hos nyfödd orsakad av Escherichia coli


KSH97 Sida 128 (191)

Kod Benämning

P365 Septikemi hos nyfödd orsakad av anaerober

P368 Annan specificerad bakteriell septikemi hos nyfödd

P369 Icke specificerad bakteriell septikemi hos nyfödd

P370 Medfödd tuberkulos

P371 Medfödd toxoplasmos

P372 Disseminerad listerios hos nyfödd

P373 Medfödd malaria orsakad av Plasmodium falciparum

P374 Annan medfödd malaria

P375 Medfödd candidainfektion

P378 Andra specificerade medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

P379 Medfödd infektionssjukdom och parasitsjukdom, ospecificerad

P389 Navelinfektion hos nyfödd med eller utan lätt blödning

P390 Infektiös bröstkörtelinflammation hos nyfödd

P391 Konjunktivit och dakryocystit hos nyfödd

P392 Infektion hos nyfödd, förvärvad via fostervattnet, som ej klassificeras annorstädes

P393 Urinvägsinfektion hos nyfödd

P394 Hudinfektion hos nyfödd

P398 Andra specificerade infektioner specifika för den perinatala perioden

P399 Infektion specifik för den perinatala perioden, ospecificerad

P500 Fetal blodförlust från vasa praevia

P501 Fetal blodförlust från brusten navelsträng

P502 Fetal blodförlust från placenta

P503 Fetal blödning till tvilling

P504 Fetal blödning till moderns cirkulation

P505 Fetal blodförlust från tvillings avskurna navelsträng

P508 Annan specificerad fetal blodförlust

P509 Fetal blodförlust, ospecificerad

P510 Massiv navelblödning hos nyfödd

P518 Andra navelblödningar hos nyfödd

P519 Icke specificerad navelblödning hos nyfödd

P520 Intraventrikulär, icke traumatisk blödning grad 1 hos foster och nyfödd

P521 Intraventrikulär, icke traumatisk blödning grad 2 hos foster och nyfödd

P522 Intraventrikulär, icke traumatisk blödning grad 3 hos foster och nyfödd

P523 Icke specificerad intraventrikulär, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd

P524 Intracerebral, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd

P525 Subaraknoidal, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd

P526 Icke traumatisk blödning i lillhjärna och i bakre fossa hos foster och nyfödd

P528 Andra specificerade, icke traumatiska intrakraniella blödningar hos foster och nyfödd

P529 Intrakraniell, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd, ospecificerad

P539 Blödningssjukdom hos foster och nyfödd

P539A Vitamin K brist hos nyfödd, tidigt debuterande

P539B Vitamin K brist hos nyfödd, sent debuterande

P540 Hematemes hos nyfödd

P541 Melena hos nyfödd

P542 Blödning från rektum hos nyfödd

P543 Annan specificerad blödning från mag-tarmkanalen hos nyfödd

P544 Binjureblödning hos nyfödd

P545 Hudblödning hos nyfödd

P546 Blödning från vagina hos nyfödd

P548 Andra specificerade blödningar hos nyfödd

P549 Icke specificerad blödning hos nyfödd

P550 Rh-isoimmunisering hos foster och nyfödd

P551 AB0-isoimmunisering hos foster och nyfödd

P558 Annan specificerad hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd

P559 Icke specificerad hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd

P560 Hydrops fetalis orsakad av isoimmunisering

P569 Hydrops fetalis orsakad av annan och icke specificerad hemolytisk sjukdom

P570 Kärnikterus orsakad av isoimmunisering

P578 Annan specificerad kärnikterus

P579 Kärnikterus, ospecificerad

P580 Gulsot hos nyfödd orsakad av kontusion

P581 Gulsot hos nyfödd orsakad av blödning

P582 Gulsot hos nyfödd orsakad av infektion


KSH97 Sida 129 (191)

Kod Benämning

P583 Gulsot hos nyfödd orsakad av polycytemi

P584 Gulsot hos nyfödd orsakad av läkemedel eller toxiner överförda från moder eller givna

till nyfödd

P585 Gulsot hos nyfödd orsakad av nedsvalt blod från modern

P588 Gulsot hos nyfödd orsakad av annan specificerad höggradig hemolys

P589 Gulsot hos nyfödd orsakad av höggradig hemolys, ospecificerad

P590 Gulsot hos nyfödd i samband med förlossning före beräknad tid

P591 Inspissated bile syndrome

P592 Gulsot hos nyfödd vid annan och icke specificerad hepatocellulär skada

P593 Gulsot hos nyfödd på grund av bröstmjölksinhibitorer

P598 Gulsot hos nyfödd av andra specificerade orsaker

P599 Gulsot hos nyfödd av icke specificerad orsak

P609 Disseminerad intravasal koagulation hos foster och nyfödd

P610 Övergående trombocytopeni hos nyfödd

P611 Polycytemi hos nyfödd

P612 Anemi vid underburenhet

P613 Medfödd anemi på grund av blodförlust under fostertiden

P614 Andra medfödda anemier som ej klassificeras annorstädes

P615 Övergående neutropeni hos nyfödd

P616 Andra övergående koagulationsrubbningar hos nyfödd

P618 Andra specificerade blodsjukdomar under den perinatala perioden

P619 Icke specificerad blodsjukdom under den perinatala perioden

P700 Barn till moder med graviditetsdiabetes

P701 Barn till diabetisk moder

P702 Diabetes mellitus hos nyfödd

P703 Iatrogen hypoglykemi hos nyfödd

P704 Annan hypoglykemi hos nyfödd

P704A Hypoglykemi (blodglukos < 2,2 mmol/l), transitorisk, 0-6 tim efter födelsen

P704B Hypoglykemi (blodglukos < 2,2 mmol/l), transitorisk, > 6 tim efter födelsen

P708 Andra övergående rubbningar i kolhydratomsättningen hos foster och nyfödd

P709 Icke specificerad övergående rubbning i kolhydratomsättningen hos foster eller nyfödd

P710 Komjölkshypokalcemi hos nyfödd

P711 Annan hypokalcemi hos nyfödd

P712 Hypomagnesemi hos nyfödd

P713 Tetani hos nyfödd utan kalcium- eller magnesiumbrist

P714 Övergående hypoparatyreoidism hos nyfödd

P718 Andra specificerade övergående rubbningar av kalcium- och magnesiumomsättningen

hos nyfödd

P719 Icke specificerad övergående rubbning i kalcium- och magnesiumomsättningen hos

nyfödd

P720 Struma hos nyfödd som ej klassificeras annorstädes

P721 Övergående hypertyreos hos nyfödd

P722 Andra övergående rubbningar i tyreoideafunktionen hos nyfödd som ej klassificeras

annorstädes

P728 Andra specificerade övergående endokrina sjukdomar hos nyfödd

P729 Icke specificerad övergående endokrin sjukdom hos nyfödd

P740 Sen metabolisk acidos hos nyfödd

P741 Dehydrering hos nyfödd

P742 Rubbningar i natriumbalansen hos nyfödd

P743 Rubbningar i kaliumbalansen hos nyfödd

P744 Andra övergående elekrolytrubbningar hos nyfödd

P745 Övergående tyrosinemi hos nyfödd

P748 Andra specificerade övergående metaboliska rubbningar hos nyfödd

P749 Icke specificerad övergående metabolisk rubbning hos nyfödd

P759 Mekoniumileus

P760 Mekoniumpluggsyndrom

P761 Övergående ileus hos nyfödd

P762 Tarmobstruktion orsakad av propp av intorkad mjölk

P768 Annan specificerad tarmobstruktion hos nyfödd

P769 Icke specificerad tarmobstruktion hos nyfödd

P779 Nekrotiserande enterokolit hos foster och nyfödd

P779A Nekrotiserande enterokolit (NEC), röntgenverifierad

P779B Nekrotiserande enterokolit (NEC), sannolik men ej säkerställd

P779X Nekrotiserande enterokolit UNS


KSH97 Sida 130 (191)

Kod Benämning

P780 Tarmperforation hos foster och nyfödd

P781 Annan peritonit hos nyfödd

P782 Hematemes och melena hos nyfödd orsakad av nedsvalt blod från modern

P783 Icke infektiös diarré hos nyfödd

P788 Andra specificerade sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd

P789 Icke specificerad sjukdom i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd

P800 Köldskadesyndrom hos nyfödd

P808 Annan hypotermi hos nyfödd

P809 Icke specificerad hypotermi hos nyfödd

P810 Av yttre miljö orsakad förhöjd kroppstemperatur hos nyfödd

P818 Andra specificerade störningar i temperaturregleringen hos nyfödd

P819 Icke specificerad störning i temperaturregleringen hos nyfödd

P830 Sclerema neonatorum

P831 Toxiskt erytem hos nyfödd

P832 Hydrops fetalis som ej beror på hemolytisk sjukdom

P833 Annat och icke specificerat ödem specifikt för foster och nyfödd

P834 Bröstkörtelförstoring hos nyfödd

P835 Medfött hydrocele

P836 Navelpolyp hos nyfödd

P838 Andra specificerade tillstånd som engagerar huden specifika för foster och nyfödd

P838A Bronze baby syndrome

P838B Neonatal sklerodermi

P838C Urticaria neonatorum

P838D Erythema neonatorum

P838E Transient neonatal pustulos

P838W Andra tillstånd som engagerar huden specifika för foster och nyfödd

P839 Icke specificerat tillstånd som engagerar huden, specifikt för foster och nyfödd

P909 Kramper hos nyfödd

P909A Kramper med EEG/aEEG verifikation

P909B Kramper utan EEG/aEEG verifikation

P909C Tysta kramper (EEG/aEEG diagnos)

P910 Cerebral ischemi hos nyfödd

P910A Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), lätt

P910B Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), måttlig

P910C Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), svår

P910X Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), UNS

P911 Förvärvade periventrikulära cystor hos nyfödd

P912 Cerebral leukomalaci hos nyfödd

P913 Cerebralt retningstillstånd hos nyfödd

P914 Sänkt medvetandegrad hos nyfödd

P915 Koma hos nyfödd

P918 Andra specificerade cerebrala rubbningar hos nyfödd

P919 Icke specificerad cerebral rubbning hos nyfödd

P920 Nyföddhetskräkningar

P921 Regurgitation och rumination hos nyfödd

P922 Matningssvårigheter hos nyfödd

P923 Undernutrition hos nyfödd

P924 Övernutrition hos nyfödd

P925 Amningssvårigheter hos nyfödd

P928 Andra specificerade uppfödningssvårigheter hos nyfödd

P929 Uppfödningsproblem hos nyfödd, ospecificerat

P939 Reaktioner och förgiftningar orsakade av läkemedel som tillförts foster och nyfödd

P940 Övergående neonatal myasthenia gravis

P941 Medfödd muskelhypertoni

P942 Medfödd muskelhypotoni

P948 Andra specificerade muskeltonusrubbningar hos nyfödd

P949 Icke specificerad muskeltonusrubbning hos nyfödd

P959 Fosterdöd av icke specificerad orsak

P959A Dödfödd, graviditetslängd < 22 fullbordade veckor

P959B Dödfödd, graviditetslängd 22-27 fullbordade veckor

P959C Dödfödd, graviditetslängd > 28 fullbordade veckor

P959X Dödfött barn (foster) UNS

P960 Medfödd njursvikt


KSH97 Sida 131 (191)

Kod Benämning

P961 Abstinenssymtom hos nyfödd på grund av bruk av tillvänjande droger hos modern

P962 Abstinenssymtom hos nyfödd efter användning av läkemedel i terapeutiskt syfte

P963 Breda suturer mellan skallben hos nyfödd

P964 Avbrytande av graviditeten

P965 Komplikationer till intrauterina ingrepp som ej klassificeras annorstädes

P968 Andra specificerade tillstånd under den perinatala perioden

P969 Icke specificerat tillstånd under den perinatala perioden

Q000 Anencefali

Q001 Craniorachischisis

Q002 Iniencefali

Q010 Frontalt encefalocele

Q011 Nasofrontalt encefalocele

Q012 Occipitalt encefalocele

Q018 Encefalocele med annan lokalisation

Q019 Encefalocele, ospecificerat

Q029 Mikrocefali

Q030 Missbildning av aquaeductus Sylvii

Q031 Atresi av foramina Magendi och Luschkae

Q038 Annan medfödd hydrocefalus

Q039 Medfödd hydrocefalus, ospecificerad

Q040 Medfödda missbildningar av corpus callosum

Q040A Corpus callosum agenesi

Q040B Corpus callosum dåligt utvecklad, tunn struktur

Q040C Dubbelcortex

Q041 Arhinencefali

Q042 Holoprosencefali

Q043 Andra missbildningar i form av reducerad hjärnvävnad

Q044 Septo-optisk dysplasi

Q045 Megalencefali

Q046 Medfödda cerebrala cystor

Q048 Andra specificerade medfödda missbildningar i hjärnan

Q049 Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad

Q050 Cervikal spina bifida med hydrocefalus

Q051 Torakal spina bifida med hydrocefalus

Q052 Lumbal spina bifida med hydrocefalus

Q053 Sakral spina bifida med hydrocefalus

Q054 Icke specificerad spina bifida med hydrocefalus

Q055 Cervikal spina bifida utan hydrocefalus

Q056 Torakal spina bifida utan hydrocefalus

Q057 Lumbal spina bifida utan hydrocefalus

Q058 Sakral spina bifida utan hydrocefalus

Q059 Spina bifida, ospecificerad

Q060 Amyeli

Q061 Hypoplasi och dysplasi av ryggmärgen

Q062 Diastematomyeli

Q063 Andra medfödda missbildningar av cauda equina

Q064 Hydromyeli

Q068 Andra specificerade medfödda missbildningar av ryggmärgen

Q069 Medfödd missbildning av ryggmärgen, ospecificerad

Q070 Arnold-Chiaris syndrom

Q078 Andra specificerade medfödda missbildningar i nervsystemet

Q079 Medfödd missbildning i nervsystemet, ospecificerad

Q100 Medfödd ptos

Q101 Medfött ektropion

Q102 Medfött entropion

Q103 Andra medfödda missbildningar av ögonlock

Q104 Avsaknad av eller bristande utveckling av tårapparaten

Q105 Medfödd stenos och striktur i tårkanal

Q106 Andra medfödda missbildningar av tårapparaten

Q107 Medfödd missbildning av orbita

Q110 Cystisk ögonglob

Q111 Annan anoftalmos

Q112 Mikroftalmos

Q113 Makroftalmos


KSH97 Sida 132 (191)

Kod Benämning

Q120 Medfödd katarakt

Q121 Medfödd linsdislokation

Q122 Linskolobom

Q123 Medfödd afaki

Q124 Sfärofaki

Q128 Andra specificerade medfödda linsmissbildningar

Q129 Medfödd linsmissbildning, ospecificerad

Q130 Iriskolobom

Q131 Avsaknad av iris

Q132 Andra specificerade medfödda missbildningar av iris

Q133 Medfödd kornealgrumling

Q134 Andra specificerade medfödda missbildningar av kornea

Q135 Blå sklera

Q138 Andra specificerade medfödda missbildningar i ögats främre segment

Q139 Medfödd missbildning i ögats främre segment, ospecificerad

Q140 Medfödd missbildning av glaskroppen

Q141 Medfödd missbildning av retina

Q142 Medfödd missbildning av synnervspapillen

Q143 Medfödd missbildning av korioidea

Q148 Andra specificerade medfödda missbildningar i ögats bakre segment

Q149 Medfödd missbildning i ögats bakre segment, ospecificerad

Q150 Medfött glaukom

Q158 Andra specificerade medfödda missbildningar av öga

Q159 Medfödd missbildning av öga, ospecificerad

Q160 Medfödd avsaknad av ytteröra

Q161 Medfödd avsaknad, atresi och striktur av yttre hörselgång

Q162 Avsaknad av örontrumpet

Q163 Medfödd missbildning av hörselbenen

Q164 Andra specificerade medfödda missbildningar av mellanörat

Q165 Medfödda missbildningar av innerörat

Q169 Medfödd missbildning av öra som orsakar nedsatt hörsel, ospecificerad

Q170 Övertaligt ytteröra

Q171 Makroti

Q172 Mikroti

Q173 Annan missbildning av öra

Q174 Felplacerat öra

Q175 Utstående öra

Q178 Andra specificerade medfödda missbildningar av öra

Q179 Medfödd missbildning av öra, ospecificerad

Q180 Gälgångscysta, gälgångsfistel och gälgångssinus

Q181 Preaurikulär sinus och cysta

Q182 Andra gälgångsmissbildningar

Q182A Ytteröra på halsen

Q182W Andra och icke specificerade gälgångsmissbildningar

Q183 Pterygium colli

Q184 Makrostomi

Q185 Mikrostomi

Q186 Makrokeili

Q187 Mikrokeili

Q188 Andra specificerade medfödda missbildningar av ansiktet och halsen

Q189 Medfödd missbildning av ansiktet och halsen, ospecificerad

Q200 Truncus communis

Q201 Dubbelt utflöde från höger kammare

Q202 Dubbelt utflöde från vänster kammare

Q203 Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse

Q204 Dubbelt inflöde till kammare

Q205 Diskordant atrioventrikulär förbindelse

Q206 Förmaksisomerism

Q208 Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser

Q209 Medfödd missbildning av hjärtats kamrar och förbindelser, ospecificerad

Q210 Kammarseptumdefekt

Q211 Förmaksseptumdefekt

Q212 Atrioventrikulär septumdefekt

Q213 Fallots tetrad

Q214 Aortopulmonell septumdefekt


KSH97 Sida 133 (191)

Kod Benämning

Q218 Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtskiljeväggar

Q219 Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg, ospecificerad

Q220 Atresi av pulmonalisklaff

Q221 Medfödd stenos av pulmonalisklaff

Q222 Medfödd insufficiens av pulmonalisklaff

Q223 Andra medfödda missbildningar av pulmonalisklaff

Q224 Medfödd trikuspidalisstenos

Q225 Ebsteins anomali

Q226 Hypoplastiskt högerhjärtsyndrom

Q228 Andra medfödda missbildningar av trikuspidalisklaff

Q229 Medfödd missbildning av trikuspidalisklaff, ospecificerad

Q230 Medfödd aortaklaffstenos

Q231 Medfödd aortaklaffinsufficiens

Q232 Medfödd mitralisstenos

Q233 Medfödd mitralisinsufficiens

Q234 Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom

Q238 Andra specificerade medfödda missbildningar av aortaklaff och mitralisklaff

Q239 Medfödd missbildning av aortaklaff och mitralisklaff, ospecificerad

Q240 Dextrokardi

Q241 Levokardi

Q242 Cor triatriatum

Q243 Infundibulär pulmonalisstenos

Q244 Medfödd subaortastenos

Q245 Kranskärlsmissbildning

Q246 Medfött hjärtblock

Q248 Andra specificerade medfödda hjärtmissbildningar

Q249 Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad

Q250 Öppetstående ductus arteriosus

Q251 Coarctatio aortae

Q252 Atresi av aorta

Q253 Stenos av aorta

Q254 Andra medfödda missbildningar av aorta

Q255 Atresi av lungartären

Q256 Stenos av lungartären

Q257 Andra medfödda missbildningar av lungartären

Q258 Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora artärerna

Q259 Medfödd missbildning av de stora artärerna, ospecificerad

Q260 Medfödd stenos av vena cava

Q261 Kvarstående vänstersidig övre hålven

Q262 Totalt anomalt mynnande lungvener

Q263 Partiellt anomalt mynnande lungvener

Q264 Anomali av lungvensförbindelsen, ospecificerad

Q265 Anomali av portavensförbindelsen

Q266 Fistel mellan portavenen och arteria hepatica

Q268 Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora venerna

Q269 Medfödd missbildning av de stora venerna, ospecificerad

Q270 Medfödd avsaknad av och hypoplasi av navelartär

Q271 Medfödd njurartärstenos

Q272 Andra medfödda missbildningar av njurartär

Q273 Perifer arteriovenös missbildning

Q274 Medfödd flebektasi

Q278 Andra specificerade medfödda missbildningar av det perifera kärlsystemet

Q279 Medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet, ospecificerad

Q280 Arteriovenös missbildning av precerebrala kärl

Q281 Andra missbildningar av precerebrala kärl

Q282 Arteriovenös missbildning av cerebrala kärl

Q283 Andra missbildningar av cerebrala kärl

Q288 Andra specificerade medfödda missbildningar av cirkulationsorganen

Q289 Medfödd missbildning av cirkulationsorganen, ospecificerad

Q300 Koanalatresi

Q301 Agenesi och bristande utveckling av näsan

Q302 Skåra i nästippen, fissurerad och kluven näsa

Q303 Medfött perforerat nässeptum

Q308 Andra medfödda missbildningar av näsan

Q309 Medfödd näsmissbildning, ospecificerad


KSH97 Sida 134 (191)

Kod Benämning

Q310 Larynxmembran

Q311 Medfödd subglottisk stenos

Q312 Hypoplasi av larynx

Q313 Laryngocele

Q314 Medfödd laryngeal stridor

Q318 Andra medfödda missbildningar av larynx

Q319 Medfödd missbildning av larynx, ospecificerad

Q320 Medfödd trakeomalaci

Q321 Andra medfödda missbildningar av trakea

Q322 Medfödd bronkomalaci

Q323 Medfödd stenos av bronk

Q324 Andra medfödda missbildningar av bronk

Q330 Medfödd cystlunga

Q331 Accessorisk lunglob

Q332 Sekvestrering av lunga

Q333 Lungagenesi

Q334 Medfödd bronkiektasi

Q335 Ektopisk vävnad i lunga

Q336 Hypoplasi och dysplasi av lunga

Q338 Andra specificerade medfödda missbildningar av lunga

Q339 Medfödd missbildning av lunga, ospecificerad

Q340 Missbildning av pleura

Q341 Medfödd mediastinalcysta

Q348 Andra specificerade medfödda missbildningar av andningsorganen

Q349 Medfödd missbildning av andningsorganen, ospecificerad

Q350 Cleft hard palate, bilateral

Q351 Cleft hard palate, unilateral

Q352 Cleft soft palate, bilateral

Q353 Kluven mjuk gom

Q354 Cleft hard palate with cleft soft palate, bilateral

Q355 Kluven hård och mjuk gom

Q356 Cleft palate, medial

Q357 Kluven uvula

Q358 Cleft palate, unspecified, bilateral

Q359 Kluven gom, ospecificerad

Q360 Bilateralt kluven läpp

Q361 Medialt kluven läpp

Q369 Unilateralt kluven läpp

Q370 Cleft hard palate with cleft lip, bilateral

Q371 Cleft hard palate with cleft lip, unilateral

Q372 Kluven mjuk gom med bilateralt kluven läpp

Q373 Kluven mjuk gom med unilateralt kluven läpp

Q374 Kluven hård och mjuk gom med bilateralt kluven läpp

Q375 Kluven hård och mjuk gom med unilateralt kluven läpp

Q378 Icke specificerad kluven gom med bilateralt kluven läpp

Q379 Icke specificerad kluven gom med unilateralt kluven läpp

Q380 Medfödda missbildningar av läppar som ej klassificeras annorstädes

Q381 Ankyloglossi

Q382 Makroglossi

Q383 Andra medfödda missbildningar av tungan

Q384 Medfödda missbildningar av spottkörtlar och spottkörtelgångar

Q385 Medfödda missbildningar av gommen som ej klassificeras annorstädes

Q385A Medfödd gominsufficiens

Q385W Annan specificerad medfödd missbildning i gommen

Q385X Medfödd missbildning i gommen, ospecificerad

Q386 Andra medfödda missbildningar av munhålan

Q386A Morbus Fordyce labiorum

Q386B White sponge nevus [Cannon]

Q386W Andra och icke specificerade medfödda missbildningar i munhålan

Q387 Svalgficka

Q388 Andra specificerade medfödda missbildningar av svalget

Q390 Atresi av esofagus utan fistel

Q391 Atresi av esofagus med trakeo-esofagal fistel

Q392 Medfödd trakeo-esofagal fistel utan atresi

Q393 Medfödd stenos och striktur av esofagus


KSH97 Sida 135 (191)

Kod Benämning

Q394 Esofagusmembran

Q395 Medfödd dilatation av esofagus

Q396 Divertikel i esofagus

Q398 Andra specificerade medfödda missbildningar av esofagus

Q399 Medfödd missbildning av esofagus, ospecificerad

Q400 Medfödd hypertrofisk pylorusstenos

Q401 Medfött hiatusbråck

Q402 Andra specificerade medfödda missbildningar av magsäcken

Q403 Medfödd missbildning av magsäcken, ospecificerad

Q408 Andra specificerade medfödda missbildningar i övre delen av matsmältningskanalen

Q409 Medfödd missbildning i övre delen av matsmältningskanalen, ospecificerad

Q410 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av duodenum

Q411 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av jejunum

Q412 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av ileum

Q418 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av andra specificerade delar av tunntarmen

Q419 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av icke specificerad del av tunntarmen

Q420 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av rektum med fistel

Q421 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av rektum utan fistel

Q422 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av anus med fistel

Q423 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av anus utan fistel

Q428 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av andra delar av tjocktarmen

Q429 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av icke specificerad del av tjocktarm

Q430 Meckels divertikel

Q431 Hirschsprungs sjukdom

Q431A Hirchsprungs sjukdom (aganglionos) med kort segment

Q431B Hirchsprungs sjukdom (aganglionos) med ultrakort segment

Q431X Megakolon, medfödd, UNS

Q432 Andra medfödda funktionella rubbningar i kolon

Q433 Medfödd missbildning av tarmfästet

Q434 Duplikation av tarm

Q435 Ektopisk anus

Q436 Medfödd fistel till rektum och anus

Q437 Bestående kloak

Q438 Andra specificerade medfödda missbildningar av tarmen

Q439 Medfödd missbildning av tarm, ospecificerad

Q440 Agenesi, aplasi och hypoplasi av gallblåsan

Q441 Andra medfödda missbildningar av gallblåsan

Q442 Atresi av gallgångar

Q442A Gallgångsatresi, extrahepatisk

Q442B Gallgångsatresi, intrahepatisk

Q443 Medfödd stenos och striktur av gallgångar

Q444 Koledokuscysta

Q445 Andra medfödda missbildningar av gallgångarna

Q446 Cystisk leversjukdom

Q447 Andra medfödda missbildningar av levern

Q450 Agenesi, aplasi och hypoplasi av pankreas

Q451 Pancreas annulare

Q452 Medfödd pankreascysta

Q453 Andra medfödda missbildningar av pankreas och pankreasgången

Q458 Andra specificerade medfödda missbildningar av matsmältningsorganen

Q459 Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad

Q500 Medfödd avsaknad av ovarium

Q501 Medfödd ovarialcysta

Q502 Medfödd torsion av ovarium

Q503 Andra medfödda missbildningar av ovarium

Q504 Embryonalcysta på äggledaren

Q505 Embryonalcysta i breda ligament

Q506 Andra medfödda missbildningar av äggledare och av breda ligament

Q510 Agenesi och aplasi av uterus

Q511 Dubbel uterus med dubbel cervix och dubbel vagina

Q512 Annan duplikation av uterus

Q513 Uterus bicornis

Q514 Uterus unicornis

Q515 Agenesi och aplasi av cervix


KSH97 Sida 136 (191)

Kod Benämning

Q516 Embryonalcysta på cervix

Q517 Medfödd fistel mellan uterus och tarmkanal och urinvägar

Q518 Andra specificerade medfödda missbildningar av uterus och cervix

Q519 Medfödd missbildning av uterus och cerix, ospecificerad

Q520 Medfödd avsaknad av vagina

Q521 Dubbel vagina

Q522 Medfödd rektovaginal fistel

Q523 Icke perforerad hymen