ICD 10

edu.ofa.ki.se

ICD 10

KSH97 Sida 67 (191)

Kod Benämning

I460 Hjärtstillestånd med framgångsrik hjärt-lungräddning

I461 Plötslig hjärtdöd

I469 Hjärtstillestånd, ospecificerat

I470 Re-entry ventricular arrythmia

I471 Paroxysmal supraventrikulär takykardi

I472 Paroxysmal ventrikulär takykardi

I472A Kammartakykardi, kortvarig

I472B Kammartakykardi, långvarig

I472C Kammartakykardi, torsades des pointes

I479 Paroxysmal takykardi, ospecificerad

I489 Förmaksflimmer och förmaksfladder

I489A Förmaksflimmer, kroniskt

I489B Förmaksflimmer, paroxysmalt

I489C Förmaksfladder,kroniskt

I489D Förmaksfladder, paroxysmalt

I489E Förmaksflimmerfladder, kroniskt

I489F Förmaksflimmerfladder, paroxysmalt

I490 Ventrikelflimmer och ventrikelfladder

I491 Prematur depolarisation av förmaket

I492 Nodal prematur depolarisering

I493 Prematur depolarisation av kammaren

I494 Annan och icke specificerad prematur depolarisation

I495 Sick sinus syndrome

I495A Sinus arrest

I495B Sick sinus syndrome

I495C Brady-takysyndrom

I498 Andra specificerade hjärtarytmier

I498A Sinusbradykardi

I498B Sinustakykardi

I498C Kardiell ersättningsrytm

I499 Hjärtarytmi, ospecificerad

I500 Kronisk hjärtinsufficiens

I501 Vänsterhjärtsvikt

I509 Hjärtinsufficiens, ospecificerad

I510 Förvärvad septumdefekt i hjärtat

I511 Ruptur av chordae tendineae som ej klassificeras annorstädes

I512 Ruptur av papillarmuskel som ej klassificeras annorstädes

I513 Intrakardiell trombos som ej klassificeras annorstädes

I514 Myokardit, ospecificerad

I515 Degenerativ hjärtmuskelförändring

I516 Kardiovaskulär sjukdom, ospecificerad

I517 Hjärtförstoring

I518 Annan ofullständigt preciserad hjärtsjukdom

I519 Hjärtsjukdom, ospecificerad

I520 Andra hjärtsjukdomar vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

I521 Andra hjärtsjukdomar vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som

klassificeras annorstädes

I528 Andra specificerade hjärtsjukdomar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

I600 Subaraknoidalblödning från karotissifonen eller karotisbifurkationen

I601 Subaraknoidalblödning från arteria cerebri media

I602 Subaraknoidalblödning från arteria communicans anterior

I603 Subaraknoidalblödning från arteria communicans posterior

I604 Subaraknoidalblödning från arteria basilaris

I605 Subaraknoidalblödning från arteria vertebralis

I606 Subaraknoidalblödning från andra intrakraniella artärer

I607 Subaraknoidalblödning från icke specificerad intrakraniell artär

I608 Annan subaraknoidalblödning

I609 Subaraknoidalblödning, ospecificerad

I610 Djup intracerebral blödning i storhjärnshemisfär

I611 Ytlig intracerebral blödning i storhjärnshemisfär

I612 Intracerebral blödning i storhjärnshemisfär, ospecificerad

I613 Intracerebral blödning i hjärnstammen

I614 Intracerebellär blödning

I615 Intraventrikulär blödning

More magazines by this user
Similar magazines