Benskörhet – hur påverkar sol, hormoner och läkemedel?

orebroll.se

Benskörhet – hur påverkar sol, hormoner och läkemedel?

Benskörhet hur påverkar sol,

hormoner och läkemedel?

Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin

Osteoporosenheten

Kliniken för reumatologi

Falu lasarett 2011-02-02


DEFINITIONER AV OSTEOPOROS

En reducerad mängd ben som är kvalitativt normalt (1947)

Försämrad skelettstyrka (bentäthet och benkvalitet)

som predisponerar för ökad risk för fraktur (2001)

DXA-mätning ländrygg, höft: T-score ≤ -2,5 SD (WHO 1994)

(Manifest osteoporos om även haft en fraktur)


LÅGENERGIFRAKTUR ≈ OSTEOPOROS

Boyde A, London

Svår osteoporos

Man, 89 år

KOTKOMPRESSION

HÖFTFRAKTUR

BÄCKENFRAKTUR

ÖVERARMSFRAKTUR

HANDLEDSFRAKTUR


OSTEOPOROSRELATERADE FRAKTURER

ÅRLIGEN I SVERIGE

C:A 70 000

UNDERARMSFRAKTURER 25 000

ÖVERARMSFRAKTURER 10 000

KLINISKA KOTKOMPRESSIONER 15 000

HÖFTFRAKTURER 18 000

Någon form av fragilitetsfraktur fördubblar risken

för höft eller kotfraktur inom en tioårsperiod


Riskfaktorer för osteoporos och fraktur

Icke påverkbara

HÖG ÅLDER

TIDIGARE FRAKTUR

KVINNLIGT KÖN

MENOPAUSÅLDER

ÄRFTLIGHET

ETNICITET

KROPPSLÄNGD

Påverkbara

FYSISK INAKTIVITET

LÅG KROPPSVIKT

KORTISONBEHANDLING

LÅG BENTÄTHET

FALLBENÄGENHET

RÖKNING

HÖG ALKOHOLKONSUMTION

LÅG SOLEXPONERING

NEDSATT SYN


Frakturrisk

i förhållande till ålder och benmassa


Hud

25‐hydroxivitamin D

(kalcidiol)

25 ‐ 125 nmol/l

< 20 nmol/l: grav brist

15‐20 nmol/l = 6‐8 ng/ml

Mjölk Fet fisk

Vitamin D

Vitamin D₂/D₃

Lever

Aktivt D‐vitamin

Tarm:

Ökar kalciumupptaget

Skelett:

Stimulerar benomsättningen

Inaktivt D‐vitamin

Njure


ORSAKER TILL D-VITAMINBRIST

• Begränsad solljusexponering

nordliga breddgrader

årstid

hudens pigmentering

klädsel

• Förmågan att syntetisera vitamin D

i huden avtar med åldern

• Otillräckligt med vitamin D i kosten


kalcium D-vitamin

MJÖLK 2dl 240 mg 30 IE

FILMJÖLK 2dl 240 mg 30 IE

YOGHURT 240 mg 30 IE

ÄGG 30 mg 35 IE

OST (15g=1skiva) 110 mg

SPENAT (fryst) 100g 170 mg

LAX (125g) 625 IE

STRÖMMING (125g) 460 IE

TORSK (125) 50 IE


Patogenes Kortisoninducerad Osteoporos

Osteoblastfunktionen ↓

Glukokortikoider

Sekundär

hyperparathyreoidism

Könshormonnivåer ↓

Osteoklastfunktionen ↑

Benformationen ↓ Benresorption ↑

Osteoporos


KORTISONBEHANDLING

DOS

≥ 5-7,5 mg prednisolon

BEHANDLINGSTID

> 3 månader

”KÄNSLIGHET”

Individuell

STRATEGI

från behandlingsstart

Åtgärda påverkbara riskfaktorer

Kalcium (1000-1500 mg) och

D-vitamin (400-800E/10-20g) dagligen

Ev bisfosfonat

MONITORERING

planerad uppföljning

Ev DXA-mätning


VARFÖR BENTÄTHETSMÄTNING?

Bentäthetsmätning

rygg

•BEDÖMA RISK FÖR FRAKTUR

•STÄLLA DIAGNOS

•MONITORERA BEHANDLING

•VID KORTISONBEHANDLING


F R A X

WHO Fracture Risk Assessment Tool (Web-baserat verktyg)

10-årsrisken för osteoporosfraktur (någon fraktur resp höftfraktur)

1. Ålder (40-90 år)

2. Kön

3. Vikt

4. Längd

5. Tidigare fraktur

6. Föräldrar med höftfraktur

7. Rökare

8. Kortison (peroralt >3 månader ≥5 mg)

9. Reumatoid artrit

10.Sekundär osteoporos

11.Alkohol (>3 ”units”/dag)

12.BMD Femoral neck T- eller Z-score


FRAX

www.shef.ac.uk/FRAX


FRAX

www.shef.ac.uk/FRAX


ICKE-LÄKEMEDELSBEHANDLING

KOST

ENERGI

KALCIUM dagligen c:a 1000 mg

D-VITAMIN dagligen c:a 400 IE (10μg)

FYSISK AKTIVITET

SKELETTET STIMULERAS AV:

VIKTBÄRANDE AKTIVITET

DYNAMISK BELASTNING

OVANLIG BELASTNING

TILLRÄCKLIGT INTENSIV

REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE

RÖKSTOPP


ÖKA BENMASSAN BIBEHÅLLA BENMASSAN

BALANS, MUSKELSTYRKA


LÄKEMEDELSBEHANDLING

• KALCIUM OCH D-VITAMIN

• BISFOSFONATER

• ÖSTROGEN

• SERM (ÖSTROGENLIKNANDE SUBSTANS)

• STRONTIUM

• BISKÖLDKÖRTELHORMON

• RANK-LIGANDHÄMMARE (DENOSUMAB)


Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2007

Patientkategori Förstahandsval Andrahandsval (ej

rangordnade)

Kvinnor med hög

frakturrisk

Män med hög

frakturrisk

Män och kvinnor >

80 år med hög

frakturisk och som

ej bedöms lämpliga

för annan aktiv

behandling

Bisfosfonat * PTH (teriparatid

och 1-84) *

Raloxifen *

Strontiumranelat *

Östrogen*

Bisfosfonat *

Kalcium + vit D

* Vid all behandling med skelettspecifika läkemedel

rekommenderas kalcium och vitamin D som basbehandling

Kommentar

Vid uttalad risk för

kotkompression kan

teriparatid och PTH

1-84 övervägas som

första- eller andrahandsval


Behandling

Postmenopausal osteoporos

1. Bisfosfonater (alendronat, risedronat, zoledronat)

2. Östrogen (endast om klimakteriesymptom och under begränsad tid 3-5 år)

Raloxifen, Strontiumranelat, PTH-analog, Denosumab

Åldersosteoporos

1. Bisfosfonater (alendronat, risedronat, zoledronat)

2. Raloxifen, Strontiumranelat, PTH-analog

Kortisoninducerad osteoporos

Bisfosfonater (alendronat, risedronat, zoledronat)

Teriparatid (PTH-analog)

Män med manifest osteoporos

Bisfosfonater (alendronat, risedronat, zoledronat)

Teriparatid (PTH-analog)


Alendronat (Alendronat®, Alenat®, Fosamax®)

Postmenopausal osteoporos

Evidensgrad 1a: Kotfrakturer, perifera frakturer

Evidensgrad 1b: Höftfrakturer

Kortisoninducerad osteoporos

Manlig osteoporos

Veckotablett

Årskostnad (generiskt alendronat ): cirka 300 kr

Zoledronat (Aclasta®)

Postmenopausal osteoporos

Evidensgrad 1a: Kotfrakturer, perifera frakturer

Evidensgrad 1b: Höftfrakturer

Manlig osteoporos

Kortisoninducerad osteoporos

Infusion 1 gång per år

Årskostnad: 4 168 kr


När ska man välja årlig behandling med dropp?

För att förbättra följsamheten

•Många andra läkemedel

•Problem att följa instruktionerna för intag av tabletterna

• Minnesproblem

• Försämrad absorption/tarmsjukdom

Sväljningsproblem

Biverkningar av tabletterna


Årliga kostnader för osteoporos i Sverige

Läkemedelskostnader: 180 miljoner per år 1

Sjukvårdskostnader: 3,5 miljarder per år

Samhällets kostnader: 5,6 miljarder per år 2

Kostnaderna för osteoporosläkemedel utgör cirka 3% av

samhällskostnaderna eller 5% av sjukvårdskostnaderna

Blodtrycksmedicinering kostade 1,7 miljarder per år (2002) och

stroke kostar samhället 16 miljarder/år 3

1. Försäljningsstatistik från apoteket 2. Borgström Bone 40 (2007) 16021609 3. SBUs rapport om högt blodtryck 2004


Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet

Jämförelser mellan landsting januari 2007 juni 2009


Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet

Jämförelser mellan landsting januari 2007 juni 2009

Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen

Läkemedel mot benskörhet efter fraktur

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2010

- Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Socialstyrelsen

Osteoporos

Socialstyrelsen ger hög prioritet för behandling med alendronat för personer med mycket

hög frakturrisk. För dem som har svårigheter att fullfölja alendronatbehandling

rekommenderas zoledronat. Frakturrisken bedöms utifrån tidigare fraktur, FRAX-värde

och bentäthetsmätning.

More magazines by this user
Similar magazines