15.05.2013 Views

− från blysättning till datorstyrt tryck - SCA

− från blysättning till datorstyrt tryck - SCA

− från blysättning till datorstyrt tryck - SCA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

no3 # 2009<br />

Emma Eriksson<br />

”Det vore kul med fler tjejer<br />

i pappersindustrin”<br />

papergram<br />

evolution<br />

GRaPHIc PaPER<br />

på redaktionen<br />

<strong>−</strong> <strong>från</strong> <strong>blysättning</strong><br />

<strong>till</strong> <strong>datorstyrt</strong> <strong>tryck</strong><br />

vad är vitsen med bloggar?<br />

ElEn är <strong>tryck</strong>ets klimatbov<br />

sca papergram no 3 2009 1


4 En tIdnInG blIR tIll – föRR ocH nu<br />

Papperstidningars och tidskrifters innehåll och funktion förändras<br />

förstås i en modern värld, där elektroniken spelar allt större roll. Detta<br />

har diskuterats ingående. ett faktum som inte har uppmärksammats<br />

lika mycket är att även produktionen har genomgått en revolution.<br />

Papergram gör en djupdykning bland processerna, <strong>från</strong> textframställning<br />

via layout <strong>till</strong> själva <strong>tryck</strong>et.<br />

13 KRönIKa<br />

cathel olivier om den franska diskussionen kring hur mycket en bild<br />

får förändras.<br />

13 tREndER<br />

14 unG tjEj I PaPPERsIndustRIn<br />

emma eriksson stormtrivs på pappersbruket ortviken i sundsvall.<br />

intresset väcktes genom en skräddarsydd gymnasieutbildning, som<br />

sca erbjuder <strong>till</strong>sammans med sundsvalls kommun för att locka<br />

unga – inte minst tjejer – <strong>till</strong> jobb i pappersindustrin.<br />

17 tREndER<br />

18 dEn väRld vI bloGGaR I<br />

Hela världen bloggar, verkar det som. i dag har varje tidning med<br />

självaktning ett flertal bloggar om allt <strong>från</strong> politik <strong>till</strong> matlagning.<br />

Frågan är bara – varför?<br />

2 sca papergram no 3 2009<br />

Papergram. internationellt magasin för mediebranschen och den<br />

grafiska industrin som utges av sca Forest Products ab, box 846,<br />

851 23 sundsvall. tElEfon: 060-19 40 00. tElEfax: 060-19 40 90.<br />

cHEfREdaKtöR ocH ansvaRIG utGIvaRE: anne-sofie cadeskog.<br />

PRojEKt- ocH REdaKtIonslEdnInG: luise steinberger<br />

(luise.steinberger@bredband.net). svEnsK REdIGERInG: susanna<br />

lidström. GRafIsK dEsIGn: mellerstedt Design. REPRo ocH<br />

tRycK: <strong>tryck</strong>eribolaget, sundsvall. omslaG: olle melkerhed<br />

allt material i denna tidning är beställt, granskat och godkänt av<br />

redaktionen. Det betyder emellertid inte att redaktionen eller sca nödvändigtvis<br />

alltid delar skribentens åsikt. citera oss gärna, men ange källan.<br />

vill du ha ett eget exemplar av Papergram eller ge bort <strong>till</strong> en kollega?<br />

skicka eller faxa namn, adress och eventuellt företagsnamn <strong>till</strong>:<br />

carolina blomberg, sca ortviken, box 846, 851 23 sundsvall.<br />

tElEfon: 060-19 43 92. tElEfax: 060-15 24 50.<br />

E-Post: carolina.blomberg@sca.com<br />

26<br />

Innehåll<br />

22<br />

14 tREndER<br />

22 KlImatasPEKtER På tRycKEt<br />

Det spelar roll var man <strong>tryck</strong>er sin produkt. Den slutsatsen dras i en<br />

utvärdering av <strong>tryck</strong> på olika papper vid fyra olika platser i europa,<br />

som <strong>tryck</strong>eriföretaget sörmlands Grafiska har låtit genomföra.<br />

viktigaste klimatfaktorn är – elen.<br />

25 sca Info – mIljö<br />

26 Ett musEum fullt av nyHEtER<br />

en överblick över all världens nyheter och allehanda sätt att förmedla<br />

dem ger museet Newseum i Usas huvudstad Washington. Papergram<br />

har varit där.<br />

28 fIlmHjältaR<br />

Det är inte varje dag pappersindustrin uppmärksammas i kulturen.<br />

en ny svensk film utspelar sig bland arbetare på ett pappersbruk.<br />

sca foREst PRoducts <strong>till</strong>verkar <strong>tryck</strong>papper – tidningspapper, scoch<br />

lWc-papper – massa, sågade trävaror och träbränslen. sca Forest<br />

Products förvaltar också scas stora skogsinnehav och försörjer scas<br />

svenska industrier med virkesråvara samt erbjuder scas enheter kostnadseffektiva<br />

transportlösningar.<br />

sca Forest Products årliga omsättning uppgår <strong>till</strong> cirka 17 miljarder<br />

kronor och antalet anställda <strong>till</strong> 4 000 personer. scas skogsbruk är<br />

certifierat enligt Fsc (Forest stewardship council).<br />

Papergram <strong>tryck</strong>s på Graphocote 90 g, omslaget<br />

på reprint 150 g. Papperet är Fsc-certifierat.


På KundERnas bEGäRan har<br />

<strong>SCA</strong> Graphic Laakirchen AG vidareutvecklat<br />

sitt omtyckta förbättrade SCpapper<br />

GraphoNova. Efter ungefär ett<br />

halvårs utvecklingsarbete lanseras<br />

GraphoNova i höst, synbart ljusare och<br />

vitare. Parametrar som styrka och<br />

porositet har behållits oförändrade,<br />

medan viktiga optiska egenskaper har<br />

ändrats.<br />

<strong>−</strong> Nya GraphoNova bjuder på en högre<br />

ISO-ljushet, och färgtonen har synbart<br />

förskjutits mot det blåa i färgspektret.<br />

Genom denna förändring framstår Grapho-<br />

Nova för ögat som ett vitare papper, säger<br />

Stefan Eibl-Török, Marketing Manager<br />

på <strong>SCA</strong> Graphic Laakirchen AG.<br />

<strong>−</strong> På så vis kan vi erbjuda våra kunder<br />

ett SC-A++-papper med samma högklassiga<br />

körbarhetsegenskaper som tidigare,<br />

men med optiska egenskaper som ännu<br />

bättre lever upp <strong>till</strong> kundernas behov,<br />

<strong>till</strong>ägger han.<br />

svenska paviljongen sponsras av sca<br />

väRldsutställnInGEn 2010 i kinesiska<br />

shanghai sätter fokus på levnadsvillkoren i<br />

världens storstäder, <strong>till</strong> följd av den explosiva<br />

befolkningsökningen. eftersom temat<br />

stämmer väl överens med scas mål för<br />

hållbar utveckling och innovation har<br />

man blivit officiell partner för den svenska<br />

paviljongen. Dess övergripande budskap är<br />

”spirit of innovation” med en hållbar strategi<br />

– ljusare och vitare<br />

som omfattar miljöteknik samt sociala och<br />

ekonomiska aspekter. Den <strong>till</strong>fälliga byggnaden<br />

på 3 000 kvadratmeter utvecklas av<br />

arkitekter <strong>från</strong> konsultföretaget sweco.<br />

världsutställningen kommer att pågå <strong>från</strong><br />

1 maj <strong>till</strong> 31 oktober 2010. 200 länder deltar<br />

och arrangörerna räknar med 70 miljoner<br />

besökare, främst <strong>från</strong> kina.<br />

sca info<br />

vIsstE du att...<br />

kolspåret <strong>från</strong> en kubikmeter<br />

sågade trävaror <strong>från</strong> <strong>SCA</strong>,<br />

det vill säga utsläppen av<br />

klimatgaser <strong>från</strong> produktion<br />

och transporter <strong>från</strong> plantskola<br />

<strong>till</strong> utlastning vid sågverket,<br />

inte är större än det <strong>från</strong><br />

rostbiffen <strong>till</strong> söndagsmiddagen<br />

för en medelstor familj?<br />

Detta kan jämföras med 250<br />

kilogram koldioxid som <strong>SCA</strong>s<br />

egna skogar nettobinder för<br />

varje kubikmeter sågade<br />

trävaror som<br />

produceras.<br />

sca papergram no 3 2009 3


tExt Henrik emilson, elaine mcclarence foto Norrlandsbild, Fredrik solstad Örjan karlsson, scanpix, istock Photo<br />

4 sca papergram no 3 2009<br />

n<br />

tiden <strong>från</strong> tidningsidé <strong>till</strong> färdig tidning har minskat<br />

radikalt under de senaste decennierna. På 1970-talet<br />

tog det en månad att producera ett magasin. i dag<br />

tar samma process ett dygn. tidningsproduktionen<br />

har utsatts inte bara för en utan för flera revolutioner<br />

de senaste årtiondena. Först ersattes den manuella<br />

<strong>blysättning</strong>en <strong>från</strong> 1950-talet och framåt successivt<br />

med olika maskinella metoder för fotosättning.<br />

och så kom en revolution <strong>till</strong>, ännu mer omvälvande<br />

denna gång: Persondatorernas intåg förenklade<br />

bildhanteringen radikalt.<br />

en tidning bl<br />

En enmansföreställning<br />

om du tRoddE att redaktionen på det ledande<br />

månatliga affärsmagasinet Global<br />

Telecoms Business skulle vara full av hängivna<br />

skribenter, redaktörer och grafiska<br />

formgivare – så trodde du fel.<br />

Här finns redaktören Alan Burkitt-<br />

Gray, och i princip är det han som är tidningen.<br />

När han började i business to business-sektorn<br />

för cirka 30 år sedan skulle<br />

en månadstidning som Global Telecoms<br />

Business haft sex eller sju anställda och<br />

en stor <strong>tryck</strong>t utgåva som distribuerades<br />

<strong>till</strong> större delen av branschen.<br />

För att vara framgångsrik i dagens<br />

business to business-miljö menar Alan<br />

Burkitt-Gray att du måste ha ett elittänkande.<br />

<strong>−</strong> Vi är en nischtidning, skriver för<br />

en nischad målgrupp och vi ser vår målgrupp<br />

som en community, säger han.<br />

Eftersom redaktionen känner sin målgrupp<br />

och ger dem vad de vill ha, är<br />

Global Telecoms Business en av förlaget<br />

Euromoneys mest lönsamma tidningar<br />

med en global läsekrets och läsare i telekomindustrins<br />

högsta ledningar.


ir <strong>till</strong><br />

sca papergram no 3 2009 5


6 sca papergram no 3 2009


”<br />

Dagens business to business-tidningar har blivit<br />

mycket mer färgglada tack vare den digitala tekniken.<br />

alan buRKItt-GRay<br />

Tidningens lönsamhet baseras delvis<br />

på en kontinuerlig teknisk utveckling.<br />

– Produktionskostnaderna i dag är<br />

lägre än vad de var förut, säger Alan<br />

Burkitt-Gray.<br />

Men risken för att misslyckas är större<br />

eftersom det blir allt viktigare att definiera<br />

en målgrupp och ge dem något mer<br />

än bara en månadstidning. Att Global<br />

Telecoms Business är en lönsam tidning i<br />

en hård bransch bekräftar att de kontinuerliga<br />

förändringar redaktionen och förlaget<br />

gjort, har varit riktiga.<br />

skriva och redigera<br />

Det är uppenbart att datorer har påverkat<br />

utvecklingen mycket. För 30 år sedan<br />

var ordbehandlingsprogrammen i sin<br />

linda. De var dyra och hade begränsad<br />

kapacitet. Då skrevs artiklar på maskin,<br />

redigerades för hand och faxades sedan<br />

<strong>till</strong> <strong>tryck</strong>eriet flera mil bort. Oftast var<br />

två-tre personer involverade i processen.<br />

I dag levereras all text elektroniskt med<br />

e-post, redigeras i datorn och skickas <strong>till</strong><br />

layout digitalt.<br />

På en liten tidning som Global Telecom<br />

skriver Alan Burkitt-Gray och en<br />

grupp frilansare artiklarna. Men det är<br />

Alan själv som bestämmer vad som går in<br />

eller inte i tidningen. Eller som han konstaterar<br />

– om han blir påkörd av en buss<br />

innebär det slutet för tidningen.<br />

bilder och illustrationer<br />

För bara 20 år sedan var många tidningar<br />

grå och hade få bilder eftersom det var<br />

dyrt att hantera.<br />

– Dagens business to business-tidningar<br />

har blivit mycket mer färgglada<br />

tack vare den digitala tekniken, förklarar<br />

Alan Burkitt-Gray.<br />

Digitalkameror och <strong>till</strong>hörande programvara<br />

har gjort bra färgbilder mer<br />

<strong>till</strong>gängliga. När det gäller andra typer av<br />

illustrationer hade de flesta förlag egna<br />

ateljéer som tog fram diagram och grafik,<br />

ofta med en egen stil.<br />

– Sådant finns inte längre, säger Alan<br />

Burkitt-Gray.<br />

Global Telecoms Business bilder kommer<br />

ofta som PowerPoint-presentationer.<br />

Men de är inte så bra eftersom upplösningen<br />

är låg och efterbearbetning krävs.<br />

Även arbetet med annonserna har förändrats.<br />

För 20 år sedan kom annonserna<br />

som CMYK-filer, som behövde kontrolleras,<br />

innan de skickades <strong>till</strong> <strong>tryck</strong>eriet.<br />

I dag kommer annonserna som färdiga<br />

elektroniska filer.<br />

Produktion<br />

All Global Telecoms produktion är i dag<br />

utkontrakterad. En grafisk designer gör<br />

formgivningen på sitt hemmakontor i<br />

Wiltshire i södra England. Texter och<br />

bilder skickas <strong>från</strong> Londonkontoret<br />

via bredband. Redaktören får <strong>till</strong>baka<br />

sidorna som PDF-filer, som han skriver<br />

ut på sin skrivare för att korrekturläsa<br />

innan han godkänner dem. Därefter<br />

skickas filerna vidare <strong>till</strong> <strong>tryck</strong>eriet, där<br />

de förvandlas <strong>till</strong> <strong>tryck</strong>plåtar och tidningen<br />

<strong>tryck</strong>s (se sidan 8).<br />

Förr i tiden fick layoutavdelningen<br />

göra sidplanering, sidlayout och sätta<br />

ihop det fysiska materialet manuellt<br />

innan det skickades med bud <strong>till</strong> ett<br />

<strong>tryck</strong>eri på sydkusten. Om det fanns tid<br />

kunde några av sidorna komma <strong>till</strong>baka<br />

för korrekturläsning. Det var inte ovanligt<br />

att redaktören fick besöka <strong>tryck</strong>eriet<br />

för att godkänna de sista sidorna på plats<br />

innan det var dags att sätta igång <strong>tryck</strong>pressen.<br />

allt som är kvar…<br />

Finns det något kvar i dag som påminner<br />

om hur en yngre Alan Burkitt-Gray<br />

arbetade?<br />

– Sidplaneringen, säger han nostalgiskt.<br />

– Jag använder fortfarande sidplanering<br />

och tuschpennor för att se tidningens status.<br />

Det finns inget så <strong>till</strong>fredsställande<br />

som att dra ett streck över den sista<br />

rutan i planeringen och bocka av den<br />

sista sidan – oftast kring midnatt – med<br />

orden ”det är klart”!<br />

sca papergram no 3 2009 7


yck<br />

Hela tidningen kommer <strong>till</strong> VTTs prepressavdelning som en PDF-fil via mejl eller FTP-server.<br />

Här kontrolleras i ett Pre Flight-program att all text och bild finns med och har rätt färgvärden.<br />

dEt joHn PEtERsEn inte vet om <strong>tryck</strong>andets<br />

konst är inte värt att veta. Han började<br />

som 17-årig lärling 1958 i Danmark<br />

och hans första jobb var att slipa sten och<br />

sedan <strong>tryck</strong>a med en gammaldags stenpress.<br />

Till Sverige och <strong>till</strong> VTT Grafiska i<br />

Vimmerby kom han 1976. Det var en tid<br />

då det fanns tvåfärgsmaskiner, fotosättare<br />

och perforatriser – som med koder<br />

matade in text som sedan kom ut i rätt<br />

typsnitt och punkter. Branschen har genomgått<br />

stora förändringar sedan dess, så<br />

även VTT.<br />

– Den största förändringen under alla<br />

år är introduktionen av persondatorn –<br />

den har slagit allting. Men du måste ändå<br />

ha grundkunskaperna för att bli en bra<br />

<strong>tryck</strong>are. När vi utbildar personal i dag<br />

får de inte börja med våra nya<br />

maskiner. De får lära sig de gamla<br />

8 sca papergram no 3 2009<br />

maskinerna, säger VTTs platschef och<br />

kvalitetsansvarige John Petersen.<br />

Vimmerby Tidning och VTT Grafiska<br />

bildades 1939 som en ekonomisk<br />

förening. VTT har drivits som ett familjeföretag<br />

och förutom att <strong>tryck</strong>a tidningen<br />

har även kataloger, visitkort och<br />

liknande <strong>tryck</strong>ts här. VTT Grafiska AB<br />

bildades 2004 då nya ägare tog över och<br />

ändrade fokus.<br />

– I dag satsar vi på och vill bli bäst på<br />

en sak – magasin, magasin och magasin.<br />

Sedan kan våra magasinskunder vilja<br />

<strong>tryck</strong>a andra produkter kopplade <strong>till</strong> tidningarna<br />

– då hänger vi <strong>till</strong> viss del med<br />

där också.<br />

De cirka 200 magasin som <strong>tryck</strong>s här<br />

kommer förutom <strong>från</strong> Sverige också <strong>från</strong><br />

Norge, Danmark. En stor kund är också<br />

Disney. 2007 flyttades hela VTT <strong>till</strong> nya<br />

Från ax <strong>till</strong> limpa, eller computer to plate (CTP). Det tar fyra<br />

<strong>från</strong> ax <strong>till</strong><br />

lokaler efter att ha investerat i en Komori<br />

S 38 för rull<strong>tryck</strong>. Sommaren 2009 har de<br />

precis installerat en Rapida 106 för ark<strong>tryck</strong>.<br />

– När jag började hade vi en Frankental<br />

<strong>från</strong> 1927 för tidnings<strong>tryck</strong> och tre tvåfärgsmaskiner<br />

för ark<strong>tryck</strong>. På den tiden<br />

kunde ett <strong>tryck</strong>intag ta uppemot en<br />

timme – i dag fyra <strong>till</strong> fem minuter.<br />

Prepress<br />

Förr i tiden levererades bildmaterialet <strong>från</strong><br />

redaktionerna i form av fotografier, som dia.<br />

Genom filtrering i en grafisk kamera eller i<br />

en förstoringsapparat kunde färgerna separeras<br />

och olika filmer – en för vardera magenta,<br />

cyan, gul och svart – erhållas. Texten<br />

skrevs in av perforatriserna, fotades av och<br />

sattes i en fotosättare. Ännu tidigare sattes<br />

texten med bly och en person göt en blysträng<br />

med rätt spaltbredd och mellanrum.<br />

Hela monteringen gjordes manuellt och<br />

kunde ta upp emot en månad med korrekturvändor<br />

fram och <strong>till</strong>baka per post.<br />

I dag kommer hela tidningen som en


minuter att få fram en plåt. Två personer jobbar vid <strong>tryck</strong>pressen där ordern hämtas upp <strong>från</strong> datasystemet och alla<br />

färginställningar <strong>från</strong> prepressavdelningen finns med. Då går det att beräkna färgåtgången,<br />

vilket tidigare fick göras med ”ögonmått”.<br />

limpa<br />

PDF-fil via e-post eller FTP-server <strong>till</strong><br />

VTTs prepressavdelning. Här kontrolleras<br />

i ett Pre Flight-program att allting<br />

finns med och har rätt färgvärden. Därefter<br />

läggs dokumentet upp på webben<br />

för godkännande av kunden online.<br />

När allt är grönt skickas materialet via<br />

CTP – computer to plate – för plåtframtagning,<br />

vilket sker helt automatiskt.<br />

– Vi arbetar fortfarande med UV-ljus,<br />

medan andra arbetar med laser eller<br />

thermo. Sedan går plåtarna <strong>till</strong> en framkallare,<br />

en stans och en bock så att de<br />

passar in i maskinen. Det tar cirka fyra<br />

minuter för en plåt.<br />

<strong>tryck</strong>ning<br />

Vid <strong>tryck</strong>pressen hämtas det aktuella<br />

jobbet upp via datorn. Alla färgvärden<br />

<strong>från</strong> prepress ställs in så att <strong>tryck</strong>aren vet<br />

hur mycket färg som kommer att gå åt.<br />

All information om hur mycket papper<br />

som finns kvar, färgåtgång och tid finns<br />

på displayerna och övervakas av två-tre<br />

personer.<br />

– Färgåtgången fick <strong>tryck</strong>aren bedöma<br />

med ögonmått förr i tiden. Sedan<br />

kom densitometern som mätte med en<br />

visare. I dag är det förstås digitalt och<br />

mäts på hundradelar.<br />

Även miljötänkandet har förändrats<br />

med åren.<br />

– Allt vatten som används vid <strong>tryck</strong>ningen<br />

samlas upp så att inget går <strong>till</strong><br />

dagvattnet. All värme som alstras används<br />

för att värma upp hela byggnaden<br />

– och lite <strong>till</strong>.<br />

sca papergram no 3 2009 9


” Du måste ändå<br />

ha grundkunskaperna<br />

för att bli en bra<br />

<strong>tryck</strong>are.<br />

john Petersen<br />

John Petersen, en nestor i <strong>tryck</strong>erivärlden.<br />

bokbindning<br />

När tidningen är <strong>tryck</strong>t skärs den <strong>till</strong>,<br />

falsas eller viks, och häftas eller limmas.<br />

Samtidigt adresseras de exemplar som<br />

ska skickas <strong>till</strong> prenumeranter. Posten<br />

kommer två gånger per dag och hämtar,<br />

Schenker kommer tre gånger per dag.<br />

Om de tidigare stationerna var mer automatiserade,<br />

sker fortfarande många<br />

delar manuellt här. Paketering i lådor,<br />

ilägg av lösa reklamblad eller små gåvor<br />

som ska skickas med en tidning –<br />

som sedan plastas in i en påse – görs för<br />

hand.<br />

Hela processen <strong>från</strong> ax <strong>till</strong> limpa tog<br />

en månad när John Petersen kom <strong>till</strong><br />

Sverige 1976. I dag går det på ett dygn.<br />

– Men i realiteten planerar vi in tre<br />

dagars produktion för en tidning.<br />

10 sca papergram no 3 2009<br />

Hans hantverksskicklighet påverkar bilder och<br />

omslag för de största amerikanska magasinen,<br />

men han får aldrig med sitt namn i tidningen.<br />

möt Pascal dangin, världens mest eftertraktade<br />

retuscherare.<br />

att verka utan att<br />

vIncEnt van GoGH använde tjocka lager<br />

färg och nästan skulpterade fram motiven<br />

med sina penseldrag. Tekniken stämmer<br />

väl in på Pascal Dangins sätt att<br />

jobba – förutom det där med penseldragen.<br />

Spåren av hans digitala penslar<br />

syns inte i amerikanens färdiga foton.<br />

Men där andra retuscherare arbetar<br />

med att ta bort finnar, rynkor och något<br />

extra kilo, arbetar den franskfödde<br />

mästaren som en skulptör. Med sin<br />

anatomiska kunskap kan han finjustera<br />

en skuldra, ankel eller nacke för en mer<br />

harmonisk bild.<br />

<strong>−</strong> Svårast av allt är fula tår, har han<br />

sagt.<br />

I dag har den före detta frisören sitt<br />

eget företag Box Studios på Manhattan<br />

med 80 medarbetare. Kunderna är de<br />

stora amerikanska mode- och månadsmagasinen,<br />

samt reklambyråer. Flera a<br />

v de mest renommerade fotograferna


vägrar att arbeta med någon annan<br />

än Pascal Dangin. Trots hans stora<br />

inflytande syns hans namn aldrig i<br />

redaktionsrutorna.<br />

synas<br />

verkligheten ifrågasätts<br />

Retuschering är fortfarande något som<br />

helst inte ska märkas, för när det märks<br />

blir det ofta diskussioner. Skådespelerskan<br />

Kate Winslet protesterade mot ett<br />

”<br />

Pascal danGIn<br />

Det var en stor utmaning att låta allas hud och ansikte visa<br />

åldrandet, men samtidigt vara attraktiva.<br />

GQ-omslag – inte gjort av Dangin – där<br />

hon tyckte att hon blivit för smal. Och<br />

bodybuildaren Andy Roddick kommenterade<br />

hur hans biceps hade svällt betänkligt<br />

på omslaget <strong>till</strong> Men’s Fitness.<br />

äldre bilder ljög också<br />

Ett av de svårare jobben Pascal Dangin<br />

gjort var reklamen för Dove där ”riktiga”<br />

kvinnor visade upp sina kroppar<br />

märkta av åldern.<br />

<strong>−</strong> Det var en stor utmaning att låta<br />

allas hud och ansikte visa åldrandet,<br />

men samtidigt vara attraktiva.<br />

Kameran och mörkrumstekniken<br />

hade inte många år på nacken vid mitten<br />

av 1800-talet när de tidiga fotograferna<br />

började retuschera. Att ut<strong>tryck</strong>et ”kameran<br />

ljuger aldrig” aldrig har varit<br />

sant ser Pascal Dangin inte som något<br />

problem:<br />

– Jag ger bara ett utbud <strong>till</strong> efterfrågan.<br />

sca papergram no 3 2009 11


KRÖniKA<br />

världen blir för perfekt<br />

REtuscHERad eller inte retuscherad?<br />

Fotot på Nicolas Sarkozy utan bilringar<br />

(nästan) i sina badbyxor. Retuscherad!<br />

Och fotot på Rachida Daty – en av hans<br />

före detta ministrar – utan någon dyr<br />

ring på fingret. Retuscherad!<br />

I Frankrike kan en politiker inte låta<br />

sig retuscheras utan att det blir diskussioner.<br />

Minsta förändring utlöser omedelbart<br />

en ström av rykten på internet.<br />

Tvivel sås och sprids – som när den<br />

sköna Carla Bruni-Sarkozy omfamnade<br />

sin man presidenten med inte mindre än<br />

fyra armar och många protesterade mot<br />

det (illa) manipulerade fotot. Och<br />

så handlade det om en optisk effekt!<br />

Dessa debatter kan framstå som<br />

meningslösa. Vad gör några oskyldiga<br />

ändringar? Men de visar på ett verkligt<br />

problem: Genom att ofta göra smärre<br />

ändringar riskerar pressen att förlora sin<br />

trovärdighet. Och retuscheringarna kan<br />

ge känslan av att man faktiskt inte har<br />

läsarens, utan någon annans, bästa för<br />

ögonen.<br />

Gränsen <strong>till</strong> manipulation<br />

Det är inte fråga om att förbjuda retuschering.<br />

Att ta bort röda ögon eller att<br />

med lätt hand rumstera om en omgivning<br />

som inte fungerar är ett sätt att<br />

fixa <strong>till</strong> bilder, precis som en redaktör i<br />

en text rensar bort inskjutna fraser och<br />

ord som hör <strong>till</strong> talspråket.<br />

12 sca papergram no 3 2009<br />

Men var går gränsen? Var övergår<br />

hantverket <strong>till</strong> manipulation – något<br />

som förhöjer en person, eller ett objekt,<br />

och samtidigt förändrar uppfattningen<br />

av händelsen eller snedvrider utseendet<br />

av människors kroppar, vilket<br />

bidrar <strong>till</strong> att en del unga drabbas av<br />

anorexi? Eller också kan det vara ett<br />

missriktat försök att <strong>till</strong>mötesgå den<br />

som fotograferas. Det kan bli något<br />

som gör vår värld alltför perfekt.<br />

önskvärd självsanering<br />

Märk bilden ”retuscherad bild”, vilket<br />

man i alla fall i Frankrike gör i fotomontage.<br />

Det var den lösning som 2008<br />

fördes fram i ett lagförslag mot bland<br />

annat reklam som kan uppmuntra <strong>till</strong><br />

anorexi. Förslaget övergavs dock <strong>till</strong><br />

slut.<br />

Men är det en hållbar väg? Alla foton<br />

är ju mer eller mindre retuscherade. Ska<br />

man lägga fakta på bordet och berätta<br />

precis vilka justeringar som har gjorts,<br />

som i innehållsdeklarationer som är<br />

obligatoriska för livsmedel? Av praktiska<br />

skäl är det svårt att föreställa sig<br />

en sådan ordning.<br />

Medierna har dock allt att vinna på<br />

självsanering och fotograferna vinner<br />

på att skydda sina alster <strong>från</strong> manipulationer<br />

som de inte ställer upp på. Det<br />

handlar om trovärdighet. Verkligen är<br />

inte så perfekt.<br />

” Genom att ofta göra<br />

smärre ändringar riskerar<br />

pressen att förlora sin<br />

trovärdighet.<br />

catHEl ollIvIER är ekonomijournalist på en fransk<br />

tidskrift. Hon anser att information också är det man<br />

väljer att inte publicera. Det gäller siffror såväl som<br />

bilder. Hur bör hon då presenteras? en retuscherad<br />

bild blir lösningen.<br />

<strong>tryck</strong>ta medier<br />

mindre får duga<br />

dEt stoRa tysKa tIdnInGsföRlaGEt<br />

WaZ-Gruppe, med tidningar som Westdeutsche<br />

Allgemeine Zeitung och stora regionaltidningar som<br />

Neue Ruhr/Neue Rheinzeitung och Westfälische<br />

Rundschau i sitt stall, har sagt upp sin prenumeration<br />

på den tyska nyhetsbyrån DPas tjänster. enligt<br />

medienyhetssidan followthemedia.com prenumererar<br />

WaZ-Gruppe i stället på franska aFPs<br />

tyskspråkiga tjänst. Därmed följer WaZ en allmänt<br />

<strong>till</strong>tagande trend att redaktioner och förlag överger<br />

sina nationella nyhetsbyråer, vars tjänster oftast<br />

är mycket mer heltäckande, <strong>till</strong> förmån för mindre<br />

omfångsrika, men billigare, konkurrenter. argumentet<br />

är att man visserligen får mindre, men dock<br />

fullt <strong>till</strong>räcklig bevakning.<br />

Philip stone, före detta vd för nyhetsbyrån reuters<br />

europa, mellanöstern och afrika uppmanar<br />

nyhetsbyråerna att tänka om: ”måste nyhetsbyråer<br />

verkligen alltid producera så mycket material, med<br />

tanke på att det är så dyrt? behöver DPa verkligen<br />

ha 800 texter per dag på huvudtjänsten, plus<br />

100 extra per land samt 700 bilder? ” Philip stone<br />

poängterar att tidningar aldrig kan ta in allt material<br />

och att en massa information tas fram helt i onödan.<br />

i stället bör nyhetsbyråer jobba mer seriöst<br />

med urval: ”Ge merparten av kunderna en enkel<br />

nyhets- och bildtjänst med säg 100 texter och 30<br />

bilder – de flesta skulle bli mycket nöjda.”<br />

källa: followthemedia.com


får folk att må bra<br />

futuRE foREsts heter ett tvärvetenskapligt<br />

svenskt forskningsprojekt som under sammanlagt<br />

åtta år ska utveckla och utvärdera skogsbrukets<br />

framtida möjligheter och strategier. sammanlagt<br />

15 forskare med olika inriktning – däribland ekologer,<br />

skogsekonomer, biologer, statsvetare och<br />

idéhistoriker – har i uppgift att förstå och förklara<br />

på vilket sätt skogssystemet uthålligt kan leverera<br />

varor och tjänster även i framtiden. bakgrunden<br />

är att klimatförändringar och globalisering hela<br />

tiden påverkar inte bara människor utan även<br />

ekosystemet.<br />

kunskapen ska ge underlag <strong>till</strong> framtida<br />

generationers beslut om hur skogen kan brukas<br />

ekologiskt och socialt uthålligt. Projektet finansieras<br />

av mistra, en stiftelse för miljöstrategisk<br />

forskning, <strong>till</strong>sammans med en rad skogsbolag,<br />

däribland sca, och sveriges lantbruksuniver sitet<br />

samt Umeå universitet.<br />

källa: www.futureforests.se<br />

snabb InfoRmatIon vill folk ha digitalt i dag. Men för att koppla av, fördjupa<br />

sig och ta in kunskap på ett djupare plan, är det <strong>tryck</strong>ta medier som<br />

gäller. Det visar en studie som undersökningsföretaget United Minds har<br />

gjort på uppdrag av svenska Grafiska Företagens Förbund.<br />

<strong>−</strong> I dagens samhälle med ett högt uppskruvat tempo letar människor<br />

efter ro och lycka, och det visar sig att man förknippar det <strong>tryck</strong>ta med<br />

avkoppling och återhämtning, säger Maria Wickström, informationschef<br />

på Grafiska Företagens Förbund.<br />

Andra begrepp som förknippas med <strong>tryck</strong>ta medier – böcker, tidningar,<br />

tidskrifter – är trygghet, koncentration och lärande.<br />

Den som tror att ovan nämnda värderingar bara gäller den äldre, inte<br />

lika internet-vana, generationen, tar fel. Av rapporten framgår att även<br />

unga människor vill läsa på papper – och gärna mer än de gör i dag.<br />

Enligt undersökningen har 79 procent av de <strong>till</strong>frågade i åldrarna mellan<br />

18 och 22 år ambitionen att läsa fler böcker, tidningar och tidskrifter<br />

än de gör i dag.<br />

I studien <strong>till</strong>frågades ett för Sveriges befolkning representativt urval<br />

av 1 000 personer mellan 18 och 80 år.<br />

källa: agi<br />

den nya skogen växER fRam<br />

tRendeR<br />

tExt luise steinberger<br />

sca papergram no 3 2009 13


pRofilen<br />

Emma Eriksson<br />

14 sca papergram no 3 2009<br />

tExt Elin Mellerstedt foto Olle Melkerhed<br />

ett yrke att växa i<br />

Emma ERIKsson, 23 år, uppvuxen strax utanför Sundsvall, är glad att hon valde gymnasielinjen som ledde <strong>till</strong> jobbet som processoperatör<br />

på <strong>SCA</strong> Ortvikens pappersbruk.


I ekonomiskt tuffa tider har unga extra svårt<br />

att ta sig in på arbetsmarknaden. För 23-åriga<br />

Emma Eriksson blev ett samarbete mellan<br />

<strong>SCA</strong> och gymnasieskolan en biljett <strong>till</strong> fast<br />

jobb. I dag arbetar hon som processoperatör<br />

vid Ortvikens pappersbruk.<br />

abriksmiljöer är kanske<br />

inte det ungdomar drömmer<br />

om när de tänker på<br />

sitt framtida jobb. Men Emma Eriksson<br />

känner sig helt på hemmaplan på <strong>SCA</strong><br />

Ortvikens pappersbruk, och det är här<br />

hon vill bygga sin framtid.<br />

Sedan april 2008 är hon <strong>till</strong>svidareanställd<br />

som processoperatör. Vägen<br />

dit började med en gymnasieutbildning<br />

som etablerades några år innan Emma<br />

Eriksson gick ut grundskolan 2002. En<br />

broschyr lockade henne <strong>till</strong> ett studiebesök<br />

på Västermalms gymnasium, som<br />

i samarbete med <strong>SCA</strong> erbjöd Industriprogrammet<br />

med processinriktning mot<br />

massa och papper.<br />

Studiebesöket gav mersmak – hon<br />

sökte, kom in och är i efterhand mycket<br />

nöjd med utbildningen. Många lektioner<br />

var schemalagda <strong>till</strong> lokaler på <strong>SCA</strong>s<br />

fabriker, vilket Emma Eriksson tycker<br />

var en stor fördel.<br />

<strong>−</strong> Om en lärare berättade och förkla-<br />

rade något komplicerat fanns möjligheten<br />

att gå ut i fabriken och se hur det<br />

fungerade i verkligheten. Teori kunde<br />

omsättas i praktik direkt, säger hon.<br />

Utbildningen gav också chans <strong>till</strong><br />

sommarjobb på fabriken, och efter<br />

att ha tagit studenten 2005 blev Emma<br />

Eriksson antagen <strong>till</strong> ett betalt praktikår<br />

hos <strong>SCA</strong>.<br />

– Det var en otrolig lyx att ha den<br />

möjligheten.<br />

Kunskapsöverföring i ny fabrik<br />

Hon berättar med entusiasm om sitt<br />

arbete, som hit<strong>till</strong>s bara handlat om<br />

pappersmassa.<br />

– Eller, det är inte så bara egentligen.<br />

Snarare väldigt mycket. Vi roterar och<br />

alla gör de olika arbetsuppgifter som<br />

finns här. På så sätt blir det aldrig<br />

tråkigt, säger Emma Eriksson.<br />

Hon förklarar att skiftlagen med<br />

processoperatörer <strong>från</strong> ett kontrollrum<br />

ser <strong>till</strong> att allt flyter på – att massa finns<br />

<strong>till</strong> bruket och att den har rätt kvalitet.<br />

En annan del av arbetet är att se <strong>till</strong> att<br />

ingen skadas vid eventuella reparationer.<br />

Alla maskiner ska ställas av – inget<br />

får snurra och ingen ånga ska kunna<br />

komma in.<br />

– Sådant tar tid – det är inte bara en<br />

ventil som ska stängas, påpekar hon.<br />

Emma Eriksson har också fått arbeta<br />

med det nya projektet TMP Plus, en utökning<br />

av <strong>SCA</strong> Ortvikens massalinje<br />

som innebär att bruket kan fortsätta öka<br />

produktionen av <strong>tryck</strong>papper samt ger<br />

möjligheter <strong>till</strong> både bättre produktkvalitet<br />

och resurshushållning.<br />

– Ofta är det de som är äldre som får<br />

arbeta med de stora projekten, men i<br />

januari valde man att vända på steken.<br />

Vi var fem nyanställda som fick vara<br />

sca papergram no 3 2009 15


”<br />

ofta är det de som<br />

är äldre som får arbeta<br />

med de stora projekten,<br />

men i januari valde man<br />

att vända på steken.<br />

med. Många som jobbar här kommer<br />

snart att gå i pension – i och med<br />

det skulle kunskapen som de har också<br />

kunna flyga ut genom grindarna. Att vi<br />

unga fått delta i det här projektet blir ett<br />

sätt att säkra kunskapen framöver.<br />

Ytterligare en satsning på de unga<br />

är en certifieringsutbildning som Emma<br />

Eriksson nyligen gått <strong>till</strong>sammans med en<br />

kollega. Utbildningen pågick parallellt med<br />

arbetet under ett halvår, och resulterade<br />

i att hon nu är certifierad TMP-operatör.<br />

Därmed har hon en internationellt<br />

jämförbar utbildning som operatör för<br />

<strong>till</strong>verkningen av termomekanisk massa.<br />

sned könsfördelning<br />

Att Emma Eriksson trivs med sitt arbete<br />

inom pappersindustrin är uppenbart:<br />

– Det är ett bra jobb med bra folk,<br />

tider och lön.<br />

Åldersspridningen är stor, men tjejerna<br />

lyser med sin <strong>från</strong>varo. Vid Ortvikens<br />

massalinje är Emma Eriksson den<br />

enda.<br />

– Jag vet faktiskt inte riktigt varför<br />

det är så. Kanske är det gamla föreställningar<br />

om industrin som spelar in.<br />

Många tänker att det är ett tungt och<br />

smutsigt arbete, vilket det inte är.<br />

Studiebesöken som ortens elever i årskurs<br />

åtta årligen gör på fabriken tror hon<br />

är bra för den framtida rekryteringen.<br />

– Det är klart att det skulle vara kul<br />

med fler tjejer, men jag går inte omkring<br />

och tänker på att jag är den enda. Jag<br />

trivs bra här, fastslår Emma Eriksson.<br />

16 sca papergram no 3 2009<br />

skräddarsydd utbildning ger framtida arbetskraft<br />

åR 2000 startade sca ett samarbete med gymnasieskolan i sundsvall, då skolans<br />

dåvarande industriprogram attraherade få elever. Det gav inte heller rätt kunskaper för<br />

arbete i pappersindustrin.<br />

– Den stora frågan som satte igång allt var: vad händer med industrin när 40-talisterna<br />

går i pension? Det var redan få, och många gånger personer med fel grundutbildning,<br />

som sökte sig <strong>till</strong> industrin, säger carina Johansson, personalutvecklare på sca.<br />

Hon berättar att strukturen på industriprogrammet vid västermalms gymnasium<br />

omarbetades i samarbete med ortens industrier, och att skolan var lyhörd för scas krav.<br />

industriprogrammet fick de valbara inriktningarna process och teknik.<br />

en av grundtankarna bakom utbildningen är att visa på hela processen <strong>från</strong> skog <strong>till</strong><br />

papper. cirka en tredjedel av utbildningen hålls i lokaler på ortvikens pappersbruk. en<br />

del av utbildningen är även förlagd <strong>till</strong> Östrands massafabrik.<br />

För de elever som tar examen <strong>från</strong> den treåriga utbildningen finns möjlighet att söka<br />

ett så kallat praktikår. att ha minst godkänt i samtliga gymnasieämnen och motsvara<br />

scas medarbetarprofil är en förutsättning för att bli antagen <strong>till</strong> praktikåret.<br />

Utbildningen har gett sca en bredare rekryteringsbas, enligt carina Johansson.


foto Per-Anders Sjöquist<br />

Kristina Enander, platschef för pappersbruket<br />

<strong>SCA</strong> Ortviken.<br />

<strong>SCA</strong>s koncernchef Jan Johansson inviger<br />

den nya produktionslinjen för mekanisk<br />

pappersmassa genom att mala en hink<br />

med flis <strong>till</strong> pappersmassa.<br />

ifra och WaN = sant<br />

Ny massalinje invigd<br />

i ortviken<br />

Flaskhalsen är borta. Den 23 juni invigdes den nya massalinjen vid<br />

tungt bokrekord<br />

dEcKaRsuGEn? Vad sägs om Agatha Christies Miss Marple? Cromwell Press<br />

har samlat samtliga tolv deckare och därutöver tjugo noveller av den okrönta<br />

deckardrottningen i en enda volym. Boken på 4 032 sidor väger över åtta kilo<br />

och har en rekordbred rygg på 322 millimeter.<br />

Då ingen maskin var kapabel att hantera praktverket fick de 500 exemplaren<br />

som ingår i upplagan sys för hand – 252 stycken 16-sidiga sektioner per bok.<br />

Självklart är boken inbunden i läder och förpackad i trälåda med foder i mocka.<br />

Inte konstigt att den kostar en slant: 1 000 pund (cirka 12 000 kronor) styck.<br />

bryssel<br />

EuRoPas Huvudstad verkar i dessa tider av finansiell<br />

oro bli mindre viktig. Den ledande amerikanska finanstidningen<br />

Wall Street Journal har efter långa dementier<br />

nu meddelat att man flyttar huvudkontoret för europabevakningen<br />

<strong>från</strong> bryssel <strong>till</strong> london. Det är ändå<br />

pengarna som styr – och de finns på börsen.<br />

källa: followthemedia.com<br />

sca info<br />

scas pappersbruk ortviken i sundsvall. Nu kan massan skräddarsys<br />

<strong>till</strong> de olika produkterna.<br />

äntlIGEn Kom daGEn som många i produktionen<br />

på <strong>SCA</strong> Ortviken i Sundsvall hade<br />

längtat efter: Invigningen av en ny linje för<br />

<strong>till</strong>verkning av mekanisk pappersmassa,<br />

TMP, gör vägen fri för att ytterligare förbättra<br />

produktkvaliteten på ett resurssparande<br />

sätt. Samtidigt kan volymerna<br />

ökas vid behov. Med den nya linjen, en<br />

investering på 800 miljoner kronor, kan<br />

massan redan i <strong>till</strong>verkningen specialanpassas<br />

<strong>till</strong> den slutgiltiga produkten.<br />

<strong>−</strong> Alla våra fyra pappersmaskiner har<br />

försörjts <strong>från</strong> en massafabrik, berättar<br />

Kristina Enander, platschef vid Ortvikens<br />

pappersbruk. Vi har i efterhand fått preparera<br />

massan för att den ska passa för de<br />

papperskvaliteter vi <strong>till</strong>verkar. Nu kan vi<br />

göra rätt <strong>från</strong> början. Det sparar pengar<br />

och andra resurser och ger bättre papper,<br />

säger hon.<br />

världens två stora globala tidningspublicistorganisationer, ifra och World association of<br />

Newspapers, går ihop. Fusionen godkändes i slutet av juni av bägge organisationernas<br />

styrelser. anledningen är att de har liknande syften – att främja tidningars affärs- och<br />

marknadsmöjligheter samt att ge stöd <strong>till</strong> publicistisk verksamhet. medan ifras arbete har<br />

något starkare tyngdpunkt på teknisk utveckling och stöd, fokuserar WaN framför allt på<br />

marknadsaspekter. experter anser därför att organisationerna kompletterar varandra väl<br />

och ser samgåendet som lyckat.<br />

WaN, som är paraplyorganisation för 71 nationella tidningsutgivarorganisationer,<br />

organiserar 18 000 tidningar (av vilka somliga ges ut av samma förlag). ifra har 3 000<br />

medlemmar i 80 länder. Den nya organisationen heter WaN-ifra.<br />

källa: guardian.co.uk, Wan-Ifra<br />

Ortvikens pappersbruk har under de senaste<br />

tio åren ökat sin produktion med omkring<br />

50 procent, utan större investeringar.<br />

I dag <strong>till</strong>verkas 375 000 ton tidningspapper<br />

och 480 000 ton bestruket magasinspapper.<br />

Den nya massalinjen möjliggör ytterligare<br />

produktions ökningar.<br />

Vid invigningen talade bland andra<br />

landshövdingen för Västernorrlands län,<br />

Bo Källstrand, som framhöll vikten av att<br />

arbeta långsiktigt. <strong>SCA</strong>s koncernchef Jan<br />

Johansson lyfte fram Ortvikens pappersbruk<br />

som ett bra exempel på hur <strong>SCA</strong> satsat<br />

på att öka förädlingsgraden och värdet<br />

på de produkter som <strong>till</strong>verkas.<br />

<strong>−</strong> På den vägen kommer <strong>SCA</strong> att fortsätta<br />

genom att på sikt öka andelen högförädlat<br />

<strong>tryck</strong>papper, sade Jan Johansson.<br />

tRendeR<br />

Bye bye<br />

tExt luise steinberger<br />

sca papergram no 3 2009 17


tExt Henrik emilson foto scanpix, istock<br />

alla har en –<br />

Det tog ett tag för internet att hitta sin form och funktion vid sidan av tidningarna.<br />

Nu är det likadant med bloggarna. samtidigt som vi undrar vem som faktiskt<br />

läser dem noteras en intressant rundgång – tidningar som handlar om bloggar.<br />

ranska Le Monde har dem,<br />

svenska Dagens Nyheter<br />

likaså. Hos brittiska The<br />

Guardian fyller de en hel sektion och på<br />

tyska Die Welt är det självaste chefredaktören<br />

Thomas Schmid som gör det<br />

– bloggar alltså. En dagstidning är i dag<br />

ingen riktig dagstidning utan en eller flera<br />

bloggare som kommenterar omvärlden<br />

med utgångspunkt <strong>från</strong> sig själv.<br />

Bloggandet påminner om internets<br />

utveckling på 1990-talet. När redaktionerna<br />

insåg att webben inte var en fluga<br />

skaffade de sig raskt en hemsida, även om<br />

18 sca papergram no 3 2009<br />

de inte alltid visste vad de skulle använda<br />

sin plats på nätet <strong>till</strong>. Samma fenomen<br />

ser vi nu med bloggarna. Tidningar runt<br />

om i världen är snabba med att publicera<br />

bloggar på sina hemsidor – en kanal som<br />

de nu 15 år senare faktiskt vet hur de<br />

ska använda som ett komplement <strong>till</strong><br />

papperstidningarna.<br />

Tidningarnas bloggar kan i regel delas<br />

in i två kategorier – de som skrivs av<br />

tidningen själv de som skrivs av utomstående.<br />

På exempelvis The Guardian<br />

finns runt 45 bloggar som i stort täcker<br />

in tidningens sektioner, med kommenta-<br />

rer om allt <strong>från</strong> politik, film och resor <strong>till</strong><br />

sport, medier och trädgårdsskötsel. Dessa<br />

skrivs av tidningens egna skribenter som<br />

här kan gå i<strong>från</strong> sin strikta roll som journalister<br />

och redaktörer och vara mer personliga.<br />

I bloggen Joe Public kan läsarna<br />

göra inlägg, vilka påminner om en traditionell<br />

insändarsida i en papperstidning.<br />

övermättnad av åsikter<br />

Gratistidningen Metro finns i 21 länder<br />

och var tidig med bloggar. Dels publicerar<br />

hemsidan redaktionens egna inlägg<br />

inom olika kategorier. Men nyligen


få läser dem<br />

publicerade den svenska utgåvan en<br />

stor bild på en tårta i papperstidningen<br />

– Metrobloggen fyllde nämligen två år.<br />

Metrobloggen är en plats där läsare kan<br />

starta sin egen blogg med adress metro.se.<br />

Tjänsten är reklamfinansierad, så inte<br />

nog med att skribenterna har en plattform<br />

– de får tre öre varje gång just deras<br />

blogg sidvisas. Här finns dock 12 000<br />

bloggar som trängs om uppmärksamheten.<br />

Precis som vem som helst kan skapa<br />

sig en hemsida, kan vem som helst skapa<br />

en blogg. Det abnorma utbudet av personliga<br />

åsikter bildar en viss övermättnad.<br />

För vem läser egentligen alla dessa<br />

hundratals miljoner bloggar som finns<br />

över hela världen?<br />

– Nästan ingen, menar Mark Evans<br />

som är kanadensisk konsult inom kommunikation<br />

och sociala medier. De flesta<br />

bloggar får inga läsare, men det är okej,<br />

eftersom folk skriver bloggar av fler<br />

anledningar än att bli populära.<br />

Han hänvisar <strong>till</strong> en studie gjord av<br />

amerikanska Center for the Digital<br />

Future, som mätt aktiviteter på nätet<br />

sedan 1999. Denna studie publicerades<br />

i och för sig 2007 då bloggandet var<br />

relativt nytt, och innan Barack Obama<br />

lämnade meddelanden på Twitter. Men<br />

andra undersökningar ger liknande<br />

resultat.<br />

Risk för förfalskning<br />

I en mätning gjord av Göteborgs universitet<br />

i våras framkom att endast en av 20<br />

svenskar läser bloggar.<br />

– Att de så kallade gammelmedierna<br />

[papperstidningarna] rapporterat så<br />

mycket om bloggarna tror jag beror på<br />

att man vill hänga med i det nya, säger<br />

medieforskaren Annika Bergström vid<br />

Göteborgs universitet.<br />

En annan anledning <strong>till</strong> att så få<br />

läser bloggar kan vara en sorts misstro.<br />

Falska bloggar, så kallade flogs (fake<br />

blogs), har gjort folk mer uppmärksamma<br />

på att allt som står i en blogg<br />

inte är sant. Det kan också handla om<br />

köpt material. Walmarting Across America<br />

är en sådan flog där bloggaren <strong>till</strong><br />

synes spontant besökte varuhus i landet,<br />

men i själva verket var sponsrad av just<br />

Walmart i PR-syfte.<br />

”<br />

De flesta bloggar får<br />

inga läsare, men det är<br />

okej, eftersom folk skriver<br />

bloggar av fler anledningar<br />

än att bli populära.<br />

maRK Evans<br />

sca papergram no 3 2009 19


”<br />

blogg<br />

Det ursprungliga mediet som <strong>till</strong>åter hur<br />

långa inlägg som helst.<br />

20 sca papergram no 3 2009<br />

I början spåddes internet bli pappersmediets<br />

död, men tiden har visat att det<br />

ryktet var starkt överdrivet. Nu har det<br />

börjat komma tidningar som handlar<br />

om bloggar. 2008 kom det första numret<br />

av amerikanska Artful Blogging,<br />

som ges ut fyra gånger om året och i<br />

text och bild sammanställer olika tips<br />

och idéer <strong>från</strong> hantverksbloggar. På<br />

dessa bloggar lägger den händige upp<br />

bilder och skriver om sina hantverk.<br />

även om bloggarna existerar i den digitala världen,<br />

så känner sig bloggförfattarna verkligen bekräftade<br />

när deras bloggar tar klivet över <strong>till</strong> papper.<br />

jEnny doH<br />

– I vår tidning Somerset Studio skrev<br />

vi en artikel om en blogg som handlade<br />

om hantverk. Vi var antagligen först<br />

med att uppmärksamma fenomenet.<br />

Läsarna älskade det och då visste vi att<br />

det fanns potential att göra en hel tid-<br />

blogg, mikroblogg och nanoblogg<br />

det finns flera sätt att meddela dina åsikter <strong>till</strong> omvärlden:<br />

mikrobloggen<br />

en blogg som består av högst 140 tecken<br />

(som ett sms). mest känd är plattformen<br />

Twitter som barack obama använde för att<br />

twittra om sin kampanj.<br />

ning om hantverksbloggar, säger tidningens<br />

chefredaktör Jenny Doh.<br />

bekräftelse i papper<br />

Hon berättar att bloggarna blir överlyckliga<br />

när de kontaktas av redaktionen<br />

och ombeds medverka i tidningen.<br />

– De känner sig bekräftade. Det är<br />

intressant, för även om bloggarna existerar<br />

i den digitala världen, så känner sig<br />

bloggförfattarna verkligen bekräftade<br />

när deras bloggar tar klivet över <strong>till</strong><br />

papper.<br />

En annan tidning som skrev om bloggandet<br />

är svenska Blogguiden, som är<br />

en one shot <strong>från</strong> datortidningen Allt om<br />

PC.<br />

– Jag har skissat på uppföljare. Just nu<br />

ser det ljust ut. Intresset för att blogga är<br />

väldigt stort, säger chefredaktören<br />

Tommy K Johansson.<br />

Tidningen ger konkreta tips och råd<br />

om hur en blogg startas, hur du lägger<br />

upp bilder och inte minst, undviker<br />

skrivkramp.<br />

nanobloggen<br />

Precis som en mikroblogg, men här består<br />

inläggen av ett enda ord.


tRendeR<br />

fsc gör skillnad – även socialt<br />

Nyhetsbilder<br />

<strong>från</strong> lekmän<br />

foton ocH fIlmER <strong>från</strong> privatpersoner har för första gången blivit helt<br />

bärande för nyhetsrapporteringen, i och med demonstrationerna mot<br />

regimen i iran som startade i juni. eftersom den iranska regimen hindrade<br />

de flesta utländska nyhetsmedier <strong>från</strong> att rapportera var det enda materialet<br />

som fanns att använda framtaget av icke-professionella rapportörer<br />

på plats. Genom webbsidor som youTube och liknande spreds bilderna<br />

inte bara <strong>till</strong> intresserade vid datorskärmar runt om i världen. För första<br />

gången i historien nådde en lekmannabild <strong>till</strong> och med anrika New York<br />

Times förstasida. en viktig länk i kontakterna mellan medborgarjournalisterna<br />

och de professionella spelade hemsidor som Demotix, som kallar<br />

sig ”photo community”.<br />

De företräder lekmannafotografernas intressen gentemot professionella<br />

inköpare – samt <strong>till</strong>handahåller bilderna i professionellt användbart<br />

tekniskt skick.<br />

källa: guardian.co.uk<br />

tExt luise steinberger<br />

cERtIfIERInG av sKoGsPRoduKtER enligt FSCs (Forest<br />

Stewardship Councils) regler ger såväl miljömässiga som<br />

sociala förbättringar. Detta önskvärda resultat slås fast i<br />

en brasiliansk studie gjord på uppdrag av certifieringsinstitutet<br />

Imaflora.<br />

Universitetet i Sao Paolo jämförde sociala och miljömässiga<br />

förhållanden i FSC-certifierade och icke certifierade<br />

skogsområden i delstaterna Rio Grande do Sul och<br />

Santa Catarina. Resultatet visar entydigt att FSC-certifiering<br />

ger bättre förhållanden inte bara på miljömässiga<br />

parametrar som användning av bekämpningsmedel, av<br />

naturhänsyn sparade arealer och skogsbruksmetoder.<br />

Även när det gäller lokalbefolkningens löner, förmåner,<br />

arbetares hälsostatus, säkerhet och relationerna inom<br />

byarna noterades förbättringar.<br />

Den vanligaste anledningen <strong>till</strong> att företag certifierar<br />

sig enligt FSC är enligt undersökningen att certifikatet<br />

ökar <strong>till</strong>gången <strong>till</strong> marknaden.<br />

källa: fsc. Hela rapporten: www.imaflora.org/arquivos/does_certification_make_a_difference.pdf<br />

tHriller i<br />

tiDNiNGsDJUNGelN<br />

att GöRa om En landsoRtstIdnInG<br />

<strong>till</strong> tabloid kan vara ett slitgöra. men kan det<br />

vara livsfarligt? visst, i alla fall i litteraturen.<br />

en ny deckare av bok- och tidningsdesignern<br />

John bark har förlagts <strong>till</strong> tidningsmiljö<br />

– i scas hemstad sundsvall <strong>till</strong> på köpet.<br />

tidningsdesignern rickard kommer<br />

<strong>till</strong> stan för att göra om ortens tidning <strong>till</strong><br />

tabloid – och för att komma bort <strong>från</strong> sina<br />

problem på hemmafronten. aldrig anade<br />

han att han skulle komma <strong>till</strong> ett sådant<br />

helvete av psykiskt labila journalister och<br />

riktiga psykopater. När sedan en engelsk<br />

mediemogul dyker upp, som inte alls är<br />

förtjust i pappersprodukter, blir det <strong>från</strong> början rätt väl avgränsade uppdraget<br />

plötsligt livsfarligt – både politiskt och konkret.<br />

”en historia om medier i brytningstid, fasthållandet av nedärvda<br />

publicistiska traditioner och svårigheten att acceptera förändring, både<br />

inom yrkesrollen och på det personliga planet” – så beskrivs boken i ett<br />

pressmeddelande. aktuellare kan det knappast bli.<br />

Pappersvargen är planerad att komma ut på engelska och tyska<br />

under nästa år.<br />

sca papergram no 3 2009 21


tExt luise steinberger foto istock, sörmlands Grafiska<br />

Elen lämnar<br />

elen är den största klimatfaktorn när det gäller <strong>tryck</strong>. Den slutsatsen<br />

dras av en studie som <strong>tryck</strong>eriföretaget sörmlands Grafiska har låtit<br />

genomföra. att lägga <strong>tryck</strong>ning i sverige ger liten påverkan på klimatet<br />

jämfört med andra europeiska länder, eftersom elproduktionen<br />

i sverige sker med relativt låg andel fossila bränslen.<br />

esultatet kom som en överraskning.<br />

Peter Söderstam,<br />

försäljningschef på Sörmlands<br />

Grafiska och den som beställt undersökningen,<br />

hade förväntat sig något helt<br />

annat.<br />

<strong>−</strong> Vi har jobbat mycket med transportfrågor<br />

och jag var ganska övertygad om<br />

att transporterna var den viktigaste klimatfaktorn,<br />

säger han.<br />

Men ingen visste exakt. Sörmlands<br />

Grafiska, Sveriges ledande rulloffset<strong>tryck</strong>eri,<br />

har i många årtionden jobbat<br />

intensivt med miljöfrågor – <strong>från</strong> miljöcertifieringar<br />

enligt såväl ISO 14001 som<br />

FSC och miljömärkningen Svanen, <strong>till</strong><br />

att hitta resurssnåla transportlösningar.<br />

Ändå kändes det lite osäkert var man<br />

egentligen stod när det gällde miljö- och<br />

klimatpåverkan, inte minst i jämförelse<br />

med konkurrenter. Peter Söderstam ville<br />

ha fakta på bordet.<br />

<strong>−</strong> Jag var – och är – orolig att debatten<br />

om att <strong>tryck</strong>produkter på papper är<br />

dåliga för miljön får fotfäste, inte minst<br />

22 sca papergram no 3 2009<br />

på internet, där mycket snabbt får stor<br />

spridning, säger han.<br />

<strong>−</strong> Samtidigt kände vi av ett ökat intresse<br />

<strong>från</strong> våra kunder att diskutera<br />

miljöfrågor. I dag finns företag, där miljöfrågan<br />

nästan är den utslagsgivande<br />

faktorn när de köper <strong>tryck</strong>produkter.<br />

Klimatberäkning på fiktiv <strong>tryck</strong>sak<br />

För att få ett konkret diskussionsunderlag,<br />

gav Peter Söderstam forskaren Maria<br />

Enroth i uppdrag att göra en jämförande<br />

studie av vilken klimatpåverkan ett <strong>tryck</strong>t<br />

100-sidigt magasin med format 230 x<br />

298 millimeter i en upplaga av 75 000<br />

exemplar för den svenska marknaden<br />

har. Beräkningarna genomfördes för<br />

<strong>tryck</strong> på två olika papper (varav ett var<br />

GraphoCote <strong>från</strong> <strong>SCA</strong> och det andra ett<br />

finskt papper, bägge med ytvikten 70<br />

gram) i fyra länder – Sverige, Danmark,<br />

Finland och Polen.<br />

Maria Enroth, konsult på MSG<br />

Management System Group, har i många<br />

år arbetat med miljöledning och hållbar-<br />

hetsfrågor inom medieindustrin. Hon<br />

är biolog i grunden, med en doktorsexamen<br />

<strong>från</strong> Kungliga Tekniska Högskolan<br />

i Stockholm. Maria Enroth betonar<br />

att studien i mångt och mycket<br />

är förenklad. För att göra beräkningarna<br />

för de olika alternativen jämförbara<br />

har ofta schablonvärden lagts <strong>till</strong><br />

grund. När det gäller papperet har hon<br />

utgått <strong>från</strong> <strong>till</strong>verkarnas egna uppgifter<br />

om koldioxidutsläpp. I beräkningen av<br />

transporterna har ingen hänsyn tagits<br />

exempelvis <strong>till</strong> om utsläppssnåla båtar<br />

använts. I beräkningen av <strong>tryck</strong>ets<br />

påverkan har energianvändning och<br />

pappersspill inkluderats. Däremot har<br />

uppgifter om vissa insatsvarors, som<br />

plåtars eller färgers, klimatpåverkan inte<br />

tagits med. Man har utgått <strong>från</strong> att företagen<br />

arbetar uti<strong>från</strong> samma villkor.<br />

Elproduktionen avgörande<br />

Med detta som bakgrund stod det snart<br />

klart att det inte, som kanske väntat,<br />

är transporterna som utgör skillnaden


spår<br />

sca papergram no 3 | 2009 23


”<br />

Undersökningar visar att en<br />

halvtimmes läsande av en nättidning<br />

leder <strong>till</strong> lika stort klimatpåverkan<br />

som en <strong>tryck</strong>t papperstidning.<br />

PEtER södERstam<br />

fossil koldioxid<br />

35 000<br />

30 000<br />

25 000<br />

20 000<br />

15 000<br />

10 000<br />

5 000<br />

0<br />

24 sca papergram no 3 2009<br />

1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b<br />

mellan klimatsmart och klimat-osmart<br />

<strong>tryck</strong>. I stället är det ofta elproduktionen<br />

i de olika länder, där <strong>tryck</strong>erierna<br />

har sin hemvist, som avgör. Beroende<br />

på i vilken utsträckning fossila bränslen<br />

används för elproduktionen blir utfallet<br />

helt olika i olika länder. Dessutom påverkas<br />

utfallet förstås av valet av papper,<br />

eftersom klimatpåverkan även vid <strong>till</strong>verkning<br />

av papper kan variera mellan<br />

olika länder. I det undersökta fallet ger<br />

<strong>tryck</strong>ning i Polen på det finska papperet<br />

utsläpp på 460 gram fossil koldioxid per<br />

magasin. Vid <strong>tryck</strong>ning i Sverige på det<br />

utvalda svenska papperet uppstår mindre<br />

än en tiondel så mycket (43 gram).<br />

Anledningen är att elproduktionen i<br />

Sverige baseras på <strong>från</strong> klimatsynpunkt<br />

klimatpåverkan i form av fossila co 2 -utsläpp (kg) för studerade alternativ.<br />

i samtliga fall produceras 75 000 exemplar av ett 100-sidigt magasin.<br />

<strong>tryck</strong>ning sker i sverige (1a, 1b), Finland (2a, 2b), Danmark (3a, 3b)<br />

eller Polen (4a, 4b). i a-alternativen används ett svenskt papper och<br />

b-alternativen ett finskt papper. bidrag <strong>från</strong> papper, <strong>tryck</strong> och transporter<br />

är inkluderade och illustrerade.<br />

Transport<br />

Tryck<br />

Papper<br />

miljöanpassad vattenkrafts- och kärnkrafts-<br />

el, medan elproduktionen i Polen <strong>till</strong> stor<br />

del bygger på fossil kol.<br />

miljöarbete lönar sig<br />

Betyder det att den som vill producera<br />

klimatanpassat måste ge sig in i politiken<br />

för att ändra sitt lands elproduktion? På<br />

sätt och vis, svarar Maria Enroth.<br />

<strong>−</strong> Undersökningen visar hur viktigt det<br />

är att jobba med energianvändningen.<br />

Självklart kan ett företag göra mycket genom<br />

att dra ner på den egna elförbrukningen.<br />

Eller om man <strong>till</strong> exempel köper<br />

eller installerar egen ”grön el”, så kan<br />

man förändra sin klimatbalans avsevärt.<br />

Med andra ord: Det är möjligt att förbättra<br />

sitt företags klimatpåverkan, även<br />

om man råkar ha ett <strong>tryck</strong>eri i Polen – eller<br />

ett av de andra länderna med klimatproblematisk<br />

elproduktion (se grafik).<br />

Och som kund lönar det sig alltid att titta<br />

närmare på hur de olika leverantörerna i<br />

detalj arbetar med miljöfrågorna, påpekar<br />

Maria Enroth.<br />

<strong>−</strong> Vi har använt oss mycket av schabloner<br />

i beräkningen, men branschfolk som<br />

vet att läsa information i <strong>till</strong> exempel<br />

paper profiles och andra uppgifter kan<br />

och bör tolka dem i varje enskilt fall.<br />

Papper kontra datorer<br />

Peter Söderstam på Sörmlands Grafiska<br />

har funderat vidare uti<strong>från</strong> rapporten och<br />

påpekar ännu en viktig tanke.<br />

Tryckta pappersprodukter kan helt<br />

plötsligt i konkurrensen med datorer och<br />

internet ses i ett nytt ljus:<br />

<strong>−</strong> Om elproduktionen – och elförbrukningen<br />

– är en så stor faktor för klimatpåverkan<br />

blir elektroniska medier plötsligt<br />

inte alls lika miljöanpassade som de ofta<br />

framställs. Det finns undersökningar som<br />

visar att en halvtimmes läsande av en nättidning<br />

leder <strong>till</strong> lika stor klimatpåverkan<br />

som en <strong>tryck</strong>t papperstidning, säger han.<br />

Inte bara användningen av internet<br />

orsakar elförbrukning som påverkar<br />

klimatet, utan även <strong>till</strong>verkningen och<br />

användning av datorer, som behövs <strong>till</strong><br />

ändamålet. Där återstår en hel del undersökningar<br />

att göra.


Rekordlåga kolspår<br />

För första gången visar miljörapporterna för scas massa-<br />

och <strong>tryck</strong>pappersbruk verksamhetens av<strong>tryck</strong> i klimatet.<br />

resultatet är mycket glädjande.<br />

PaPPERsbRuKEt oRtvIKEn i Sundsvall är<br />

sannolikt det pappersbruk som har det<br />

lägsta kolspår per ton producerat papper<br />

i världen. Detta framgår bland annat av<br />

2008 års miljöredovisning för <strong>SCA</strong>s massa-<br />

och <strong>tryck</strong>pappersbruk.<br />

Rapporten omfattar Östrands massafabrik,<br />

Ortvikens pappersbruk, pappersbruket<br />

i Laakirchen i Österrike och det<br />

delägda tidningspappersbruket Aylesford<br />

Newsprint Ltd i Storbritannien.<br />

Det är första gången <strong>SCA</strong>s massa- och<br />

<strong>tryck</strong>pappersbruk presenterar sina kolspår,<br />

carbon footprints, det vill säga de<br />

utsläpp av klimatpåverkande gaser som<br />

produkterna ger upphov <strong>till</strong>. Redovisningen<br />

täcker hela kedjan <strong>från</strong> skogsbruk<br />

och skogsvård <strong>till</strong> transporten av färdiga<br />

produkter ut <strong>till</strong> kund. I rapporten redovisas<br />

också den stora nettobindningen av<br />

koldioxid i <strong>SCA</strong>s skogar i norra Sverige.<br />

Genom att Östrand och Ortviken i stor<br />

Finalister i tävlan<br />

om PPI awards<br />

PaPPERsbRuKEn sca ortviken och sca Graphic laakirchen har nominerats <strong>till</strong><br />

ett av pappersindustrins mest prestigefyllda pris: branschmagasinet Pulp & Paper<br />

Industries PPi awards.<br />

sca Graphic laakirchen har nominerats i klassen ”mest innovativa produkt” och<br />

sca ortviken i klassen ”Årets miljöstrategi”.<br />

<strong>−</strong> vi är förtjusta över den höga kvaliteten och det stora antalet bidrag vi har fått in<br />

<strong>till</strong> denna första tävling vi genomför, säger Pulp & Paper Industries chefredaktör marc<br />

rushton. Finalisterna har all anledning att vara stolta över vad de har uppnått.<br />

Han ser PPi awards inte bara som en möjlighet att hedra de bästa i branschen,<br />

utan även ett <strong>till</strong>fälle att knyta nya kontakter.<br />

Pristagarna <strong>till</strong>kännages vid en högtidlig ceremoni den 28 oktober i tyska<br />

münchen.<br />

ur askan <strong>till</strong> vägen<br />

askan <strong>från</strong> slamförbränningen i returpappersanläggningen vid scas<br />

pappersbruk i lilla Edet har tidigare lagts på deponi. nu har metoder<br />

utvecklats för att återanvända askan, <strong>till</strong> exempel som byggmaterial och<br />

i framställningen av asfalt. På så sätt minskar energiförbrukningen och<br />

därmed utsläppen.<br />

sca miljÖinfo<br />

utsträckning använder biobränslen är<br />

dessa bruks kolspår mycket små.<br />

<strong>SCA</strong> Laakirchen har dessutom lagt<br />

fram en egen miljöredovisning. Den redogör<br />

i detalj för brukets satsningar på<br />

att ersätta färskfibrer med returfibrer, för<br />

att så miljövänligt som möjligt anpassa<br />

resursförsörjningen <strong>till</strong> brukets hemvist i<br />

hjärtat av Europa.<br />

Miljöredovisningarna finns att<br />

beställa hos bruken eller att ladda ner<br />

på www.publicationpapers.sca.com<br />

på engelska och tyska. Rapporten över<br />

hela massa- och <strong>tryck</strong>pappersverksamheten<br />

finns även på svenska.<br />

sanningen om<br />

pappersindustrin<br />

mEd dEn GEmEnsamma bRoscHyREn The facts of our<br />

value chain vill branschorganisationen european mail<br />

industry Platform (emiP) sprida kunskap om en rad<br />

utbredda myter som skadar industrins anseende.<br />

broschyren kan <strong>till</strong> exempel användas i undervisning<br />

och som argumentationshjälpmedel. Några exempel<br />

på fakta som tas fram:<br />

• Pappers<strong>till</strong>verkning förstör inga skogar. Skogar utgör<br />

i dag 44 procent av europas yta, och varje år <strong>till</strong>kommer<br />

805 000 nya hektar. sedan 1950 har skogsytorna ökat<br />

med 30 procent.<br />

• Visserligen går det åt mycket energi i pappers<strong>till</strong>verkningen.<br />

men 54,5 procent av energin är grön, det vill<br />

säga härstammar <strong>från</strong> biomassa. Det är den högsta<br />

procentsatsen bland alla industrisektorer i europa.<br />

• 2007 återvanns 64 procent av allt papper och förpackningsmaterial<br />

i europa. branschen ökar stadigt denna<br />

andel. Papper återanvänds mer än något annat material.<br />

• Elektroniska medier är inte mer miljövänliga än papper.<br />

bara hemdatorer står för mer än 2 procent av hushållens<br />

koldioxidemissioner.<br />

broschyren finns att ladda ner på www.emip.eu.<br />

foto Torbjörn Bergkvist<br />

sca papergram no 3 2009 25


tExt & foto alexander Farnsworth<br />

Nyheter har fått ett eget museum:<br />

The Newseum<br />

ExTra! ExTra! Nytt monument för pressfriheten.<br />

Föreställ dig ett nyhetsmuseum och du tänker<br />

antagligen på en viloplats för gamla tidningar.<br />

Till en del är det precis så på Newseum i<br />

Washington DC, men här ges också en bild<br />

av den snabba förändring nyhetsindustrin<br />

genomgår i dag.<br />

26 sca papergram no 3 2009


musEER visar ju oftast hur det var. Även<br />

på Newseum finns en historisk kavalkad<br />

med 35 000 förstasidor på tidningar.<br />

En del material är 500 år gammalt. Här<br />

finns också 6 000 föremål som har med<br />

nyheter att göra, <strong>till</strong> exempel:<br />

• Fotografier som belönats med Pulitzerpriset.<br />

• Skärvor <strong>från</strong> Berlinmuren.<br />

• Ett kommunikationstorn <strong>från</strong> World<br />

Trade Center.<br />

• Portabla datorer och kameror som<br />

<strong>till</strong>hört kända amerikanska och internationella<br />

journalister och fotografer.<br />

• En skåpbil pepprad med kulhål som användes<br />

av Times fotografer i Bosnien.<br />

demokratins grundstenar<br />

Den geografiska placeringen av museet<br />

har stor symbolisk betydelse. Det ligger<br />

på Pennsylvania Avenue i Washington DC<br />

mellan Vita huset och Capitol Hill. Och<br />

det visar dess status som monument för<br />

yttrandefriheten. Yttrandefriheten är<br />

inskriven i Amerikanska författningens<br />

första <strong>till</strong>ägg <strong>till</strong>sammans med mötesfriheten,<br />

religionsfriheten, och rätten <strong>till</strong><br />

rättvis prövning.<br />

detta kan du lära dig på newseum<br />

Runt om i världen finns uppskattningsvis:<br />

• 25 000 tevestationer<br />

• 65 000 radiostationer<br />

• 8 000 nyhetstidningar<br />

Finland och island ligger i topp när det gäller<br />

pressfrihet följt av Danmark och sverige.<br />

1 913 journalister har dött i tjänst sedan 1837.<br />

Press- och yttrandefrihet är en av<br />

demokratins grundstenar. Det är vad<br />

Newseum påminner oss om.<br />

Museet kostade 450 miljoner dollar<br />

(3,3 miljarder kronor) och öppnade i<br />

april 2008.<br />

– Journalistik är första utkastet <strong>till</strong><br />

historiebeskrivningen, sade en gång<br />

Philip Graham, före detta redaktör för<br />

tidningen The Washington Post.<br />

– Med tanke på hur nyheter ständigt<br />

förändras bör varje besök i Newseum<br />

vara en ny upplevelse, säger Cathy Trost,<br />

som tidigare arbetat som journalist på<br />

Wall Street Journal.<br />

Hon är numera utställningschef på<br />

museet.<br />

– En av de saker vi fokuserar på nu är<br />

nyhetsindustrins förvandling.<br />

In<strong>till</strong> en stor utställning om Berlinmuren<br />

och amerikanska tidningars<br />

förstasidesbevakning av 11 septemberattackerna,<br />

finns utställningar som visar<br />

utvecklingen <strong>från</strong> <strong>tryck</strong> <strong>till</strong> digitala och<br />

sociala medier.<br />

– Museer tenderar att blicka bakåt.<br />

Vi vill försöka att även förklara för besökarna<br />

hur nyhetsindustrin håller på att<br />

förändras i dag, säger Cathy Trost.<br />

snabb medieutveckling<br />

Bland Newseums samlingar finns den<br />

mobiltelefon som en student på skolan<br />

Virginia Tech använde för att filma i<br />

samband med dödskjutningar av elever<br />

på skolan. Här finns också några av de<br />

första twitter-rapporterna <strong>från</strong> protesterande<br />

i Burma och Mumbai i Indien, om<br />

flygkraschen i Hudsonfloden och en jord-<br />

bävning i Kina. Även den senaste presidentvalskampanjen<br />

använde bloggar och<br />

sociala medier för att sprida sina nyheter.<br />

– Historiskt sett har de ämnen som intresserar<br />

oss varit desamma – krig, fred,<br />

kärlek, hat, vädret, säger Cathy Trost.<br />

Det som förändrats är den hastighet med<br />

vilken de förmedlas.<br />

Och det brukade vara tidningar och<br />

teve som skötte rapporteringen. Numera<br />

är det medborgarjournalister med<br />

mobiltelefoner som allt oftare kommer<br />

med nyheterna. Denna nya typ av journalistik<br />

har stor potential, men det finns<br />

frågetecken kring dessa rapporters kvalitet<br />

och hur opartiska och korrekta de<br />

är. Och, nu när tidningarna blir digitala,<br />

återstår frågan om hur vi ska ta betalt för<br />

innehållet.<br />

– Vi befinner oss i början av en nyhet<br />

och ingen vet hur den ska sluta, säger<br />

Cathy Trost.<br />

” med tanke på hur nyheter ständigt förändras<br />

bör varje besök i Newseum vara en ny upplevelse.<br />

catHy tRost<br />

fakta om museet<br />

nEWsEum omfattar 60 000 kvadratmeter fördelat på sju våningar, 14 gallerier,<br />

15 scener och tusentals prylar. många av sakerna har skänkts av amerikanska<br />

mediefamiljer och företag som New York Times och bloombergs.<br />

Förstasidor <strong>från</strong> uppemot 80 tidningar visas dagligen – i ett urval av 800 <strong>från</strong> jordens<br />

alla hörn.<br />

Första <strong>till</strong>ägget <strong>till</strong> Usas författning <strong>från</strong> 1791, som bland annat reglerar yttrandefriheten,<br />

finns inskrivet på ett 50 ton tungt marmorblock på museets fasad.<br />

<strong>till</strong>ägget förbjuder kongressen att etablera en viss religion framför en annan och<br />

skyddar rätten att fritt utöva sin religion. Det garanterar yttrandefrihet, pressfrihet,<br />

mötesfrihet och petitionsfrihet (rätten att för de styrande påtala missförhållanden<br />

utan risk för repressalier).<br />

sca papergram no 3 2009 27


tExt Henrik emilson foto Nils bergendal/Nordisk Film, anna simonsson<br />

Pappersarbetare på vita duken<br />

De är en förbisedd yrkeskår i filmhistorien, men nu får pappersarbetarna<br />

revansch i en ny svensk mörk komedi med internationell distribution.<br />

Att flytta ihop är inte alltid lösningen.<br />

i har sett stålarbetare i Deer<br />

Hunter, brandmän i Eldstorm,<br />

taxichaufförer i Taxi Driver<br />

och mängder av poliser på vita duken i<br />

allmänhet. I Jörgen Bergmarks film Det<br />

enda rationella porträtteras äntligen<br />

pappersarbetare.<br />

I en onämnd stad längs svenska nordkusten<br />

– det kan vara Sundsvall, det kan<br />

vara Obbola – får vi följa kompisarna<br />

Erland och Sven-Erik som arbetar på<br />

det lokala pappersbruket. Förutom sitt<br />

jobb som förman driver Erland också en<br />

äktenskapsskola i kyrkan <strong>till</strong>sammans<br />

med sin fru Siv. När Erland plötsligt<br />

blir förälskad i Sven-Eriks fru, och hon<br />

i honom, försöker de lösa situationen<br />

på det mest rationella sätt de kan tänka<br />

sig – genom att alla fyra flyttar ihop<br />

<strong>till</strong>s förälskelsen lagt sig och allt kan<br />

återgå <strong>till</strong> det normala. Men det visar<br />

sig snart att inget kommer att återgå<br />

<strong>till</strong> det normala. Situationen drivs <strong>till</strong> sin<br />

spets – och publiken får följa en desperat<br />

man lägga sig under brukets kap och<br />

vänta på att bli delad likt en pappersrulle.<br />

28 sca papergram no 3 2009<br />

” Det<br />

ska handla<br />

om känslomässigt<br />

utvecklade män som<br />

har en vänskap.<br />

jEns jonsson<br />

Det låter hemskt, men Det enda<br />

rationella är en komedi, om än en mörk<br />

sådan. Manuset är skrivet av den internationellt<br />

renommerade regissören Jens<br />

Jonsson och filmen kommer att distribueras<br />

runt om i världen.<br />

ny bild av arbetarklassen<br />

– Jag kände att det har funnits en både<br />

romantiserad och lite ned<strong>tryck</strong>ande<br />

bild av arbetarklassen i svensk film. Det<br />

är genuina människor som krökar för<br />

mycket. Samma bild finns i England<br />

hos regissörerna Ken Loach och Mike<br />

Leigh. Det perspektivet lever starkt hos<br />

dagens filmare. Jag ville skriva om pappersarbetare,<br />

och inte pappersarbetare<br />

som krökar på helgerna. Det ska handla<br />

om känslomässigt utvecklade män som<br />

har en vänskap. De kanske inte går på<br />

opera, men de ska kunna prata om<br />

känslor. Som en sorts motbild mot att<br />

gå på fotboll, säger Jens Jonsson.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!