Naturen nära dig - Sturefors - Linköpings kommun

linkoping.se

Naturen nära dig - Sturefors - Linköpings kommun

Naturen

nära dig

utflyktsmål i Sturefors

Vill du veta mer?

www.linkoping.se/natur

Här hittar du utflyktsguiden ”Naturen i Linköping”,

kommunens guideprogram och naturvårdsprogram. På

hemsidan kan du också läsa mer om kommunens arbete

med natur.

www.naturguidning.se

Information om ”Östergötlands natur- och kulturguidningar”,

ett sam arbete mellan Länsstyrelsen, kommuner

och Östergötlands museum.

Har du andra funderingar om kommunens naturvårdsarbete

är du välkommen att kontakta Linköpings

kommun ekologer på telefon 013-20 64 00.

Produktion: Naturcentrum AB 2012.

Foto: Kentaroo Tryman, med undantag av artbilder (Svante Hultengren

och Jens Morin, Naturcentrum AB) och miljöbild från Stafsäter

(Gunnar Ölfvingsson).

Naturen nära dig

Den här foldern handlar om naturen i Sturefors.

Med den vill vi inspirera dig – som bor

här eller är på tillfälligt besök – till gröna

utflykter i din närnatur. Här finns tips både

för dig som uppsöker naturen för avkoppling

och en lugn stund, och för dig som

vill lära mer om spännande växter och

djur i din omgivning.

Elva värdefulla naturområden

beskrivs, samtliga inom en mils radie

från Sturefors samhälle och de flesta på gång-

eller cykelavstånd. Sjöar och vattendrag, blommande ekhagar

och grönskande lövskogar – alla är de hem för en stor mångfald

av växter och djur. De är också vackra miljöer med möjlighet till

rika naturupplevelser. I utflyktsguiden ”Naturen i Linköping”

finns mer att läsa om flera av de beskrivna områdena. Naturen

väntar runt hörnet – så ut och njut!

Närströvområde i

Sturefors samhälle.

3. Sturefors slott

Sturefors slott ligger där Stångån rinner ut i sjön Ärlången och

ägs sedan länge av ätten Bielke. Det vackra 1700-talsslottet

omges av en park som till stora delar är öppen för allmänheten.

I slottsparken finns både en franskinfluerad del med planteringar

och träd i raka rader, och en vildare, mer naturlik, engelsk parkdel.

I parken och i allén som leder fram mot slottet står många

pampiga, gamla lövträd. Slottsmiljön är därför en fristad för ett

stort antal sällsynta djur och växter beroende av grova och ihåliga

träd för sin överlevnad. Här lever bland annat sex olika arter av

fladder möss. Det gör parken till en av kommunens mest värdefulla

livsmiljöer för denna fantasieggande djurgrupp.

4. Hjortkälla

Hjortkälla ger en unik inblick i en alltmer avlägsen del av vår

historia. I en inbjudande glänta i skogen finns ett 60-tal små

åkerlappar, tegar, vars historia går tillbaka ända till medeltiden.

Den ålderdomliga åkerstrukturen

lär ha bevarats

tack vare att arrendatorn i

slutet av 1800-talet på grund

av hög ålder slapp täcka

dikena, något som annars var

brukligt av effektivitetsskäl.

Informa tionsskyltar från Wist

hembygdsförening hjälper oss

att tolka spåren efter forna

tiders Hjortkällabor och ger

en spännande inblick i gångna

tiders vardag och vedermödor.

I Hjortkälla finns också en

rik flora med gullviva, vårärt

och nästrot.

Naturen i Sturefors

Ekar i hagmarker och skogar sätter sin tydliga prägel på trakten

runt Sturefors, genom sina vida kronor och kraftfulla stammar.

Sturefors tillhör det östgötska Eklandskapet – landets största, sammanhängande

ekdominerade landskap. Det stora antalet sällsynta

och hotade djur och växter som är knutna till de gamla ekarna gör

Eklandskapet unikt, i Sverige och i världen. Eklandskapet är också

enastående vackert. I Sturefors finns med andra ord goda förutsättningar

för oslagbara naturupplevelser!

Genom det grönskande landskapet och Ärlången rinner Stångån

med Kinda kanal. I och vid traktens sjöar och vattendrag

finns gott om fisk och ett rikt fågelliv. Det är också Stångån och

de stora sjöarna som bidragit till att Eklandskapet påträffas just

här. Vattnet har nämligen en gynnsam effekt på klimatet vilket

uppskattas av den värmeälskande eken.

I Stångåns dalgång ligger herrgårdarna på rad. Sturefors slott

och Stafsäters herrgård är två exempel på stora egendomar vars

ekrika marker delvis är skyddade som naturreservat.

Kommunens arbete med natur

Information och tillgänglighet. Foldrar som den här, skyltar,

markerade leder och rastplatser gör naturen än mer välkomnande.

Guidningar, ofta i tätortsnära natur, ger upplevelser och kunskap.

Praktiskt naturvårdsarbete. En del naturmiljöer kräver lite

extra omtanke för att dess invånare skall trivas, t.ex. ekmiljöer

och hagmarker. Frihuggning av grova träd, röjning och stängsling

av igenvuxna betesmarker samt återskapande av dammar och fria

vandringsvägar i vattendrag är exempel på sådana åtgärder. Kommunen

bildar och sköter också flera naturreservat.

Inventeringar och naturvårdsprogram. Undersökningar

av olika slag genomförs årligen eftersom vi vill veta mer om

värdefulla naturmiljöer, ovanliga och hotade arter. Kommunens

naturvårdsprogram redovisar var den värdefulla naturen finns.

Det pekar också ut riktningen för kommunens naturvårdsarbete

och är ett viktigt planeringsunderlag.

Blåsippa

Hovetorp

5. Vistkärret

Vistkärret är en doldis bland Sturefors grönområden men välkänt

bland fågelskådare. Hit kommer ornitologer från hela kommunen

för att lyssna på nattsångare – fåglar som sjunger om natten.

Gräshoppssångare, näktergal och kärrsångare står för skönsången

stilla försommarnätter. I gryning och skymning hörs också enkelbeckasinens

vibrerande läte i skyn.

På 1800-talet och en bit in på 1900-talet var hela området en

blöt och öppen slåtteräng. Idag hålls en del av kärret öppen av

betande djur.

6. Hamra-Hovetorp

Hovetorp är Kinda kanals största slusstrappa med fyra slussar och

en höjdskillnad på 15,8 meter. Vid Hamra, en kilometer norrut,

finns två slussar. Kanalsträckan däremellan är en välbesökt del av

Östgötaleden och kantas av lummiga, gamla lövträd. Vid Hovetorp

finns toalett, rastplats och ett vindskydd tillhörande Östgötaleden.

Här kan du avnjuta din matsäck eller grilla.

7. Ringetorp-Jorstorp-Bestorpsängen

Mellan gårdarna Ringetorp,

Jorstorp och Bestorp (inte

samhället) finns en mosaik av

vackra ekhagar, ädellövlundar

och öppna betesmarker. Det

här är dårgräsfjärilens och

fältgentianans landskap. Dårgräsfjärilen

är en av våra mest

Vistkärret

1. Ärlången, Stångån och Kinda kanal

Ärlången

Stångån flyter stilla fram genom Sturefors, mynnar i Ärlången

och rinner sakta vidare på sin väg norrut mot Roxen. Stångån och

Ärlången ger möjlighet till fina naturupplevelser, bad och fiske.

Kinda kanals slussar gör det möjligt att ta sig fram vattenvägen

med såväl kanalbåt som egen båt och kanot.

Prästgårdskajen,

Sturefors Fiskgjuse

I Ärlången lever inte mindre än 14 fiskarter, bland annat den sällsynta

fisken asp. Efter islossningen leker aspen vid strömmande

vatten, främst uppströms sjön men även nedströms. Aspen är

utrotningshotad. Om du får en asp på kroken bör du kasta tillbaka

den i sjön. Vill du prova fiskelyckan behövs fiskekort.

Den långvingade fiskgjusen

Sturefors slussområde

häckar vid sjön och brun kärrhök

ses ofta jaga över åkrar

och stränder. Från de täta

vassarna hörs rördrommens

egendomliga läte.

I den gamla åfåran vid

Hovetorp forsar vattnet fram

i en ravin klädd i djungellik

lövskog. Här kan du med lite

tur få se strömstare på vintern

och forsärla på sommaren.

hotade fjärilar, i hela landet finns den bara på Gotland och här i

Eklandskapet. Ringetorp-Jorstorp-Bestorpsängen är kanske det

starkaste fästet för fjärilen i Östergötland. Här kan du se den flyga

i gläntor och skogsbryn från slutet av juni och en månad framåt.

Fältgentianan växer i de böljande hagmarkerna väster om Jorstorp.

Rikedomen av örter i den vackra betesmarken är enastående!

8. Billinge udde

Billinge udde vid Ärlångens

norra strand omsluts nästan

helt av vatten. Promenaden

till udden går genom ett

vackert landskap med

ekbevuxna höjdryggar och

blomsterrika sluttningar.

Håll utkik efter den blodröda

oxtungsvampen – en raritet

på basen av gamla ekar.

9. Närströvområde i Sturefors

I Sturefors samhälle finns ett bergigt skogsparti med riktigt gamla

ekar och tallar. På träden växer sällsynta lavar och svampar. De

kan vara svåra att upptäcka för ett otränat öga, men vippärt och

vårärt är desto lättare att hitta. Det är två av flera arter av lundväxter

som trivs i myllan under lövträdens kronor.

10. Sturefors motionsspår

Elljusspåret i norra utkanten av samhället går genom ett område

rikt på grova ekar. Så slå av på takten och håll utkik efter sällsynta

djur och växter! Kanske får du syn på oxtungsvampen vid

basen av en grov ek, eller talltickan på stammen av en fårad tall.

Det mest artrika området ligger på höjden intill järnvägen i öster.

Förutom gamla ekar och lindar växer här en fin flora i bryn och

gläntor.

Oxtungsvamp

Jungfrulin

2. Sturefors naturreservat

I Sturefors naturreservat kan du ströva över öppna betsmarker,

genom ekhagar och ädellövskog och uppleva en av Östergötlands

mest värdefulla ekmiljöer. Här växer över 100 ekar som mäter

över en meter i diameter! De grova ekjättarna är hem för en lång

rad sällsynta arter, inte minst lavar och insekter. Östergötlands

landskapsinsekt, den ovanliga läderbaggen, liksom ekoxe, lever

exempelvis här. Förutom ek växer många andra lövträd i reservatet,

bland annat lönn. På lönnar i reservatets östvända branter

hittar man den vackra lunglaven, som blir exotiskt ärtgrön vid

fuktig väderlek. I branterna kan du också botanisera bland örter

som trolldruva, vippärt, vårärt och lungört.

För den fågelintresserade har reservatet något att erbjuda under

alla årstider. Fyra hackspettsarter finns här året runt: gröngöling,

spillkråka, större och mindre hackspett. Under hösten kan du få

syn på nötskrikor och nötkråkor som samlar ekollon och hasselnötter

till sina vinterförråd. Om våren hörs näktergal, grönsångare

och olika flugsnappare i den intensiva fågelkören.

Lunglav Ekoxe

11. Stafsäter

Stenknäck

Stafsäters herrgård omges av ekhagmarker och lövskogar till stor

del skyddade som naturreservat. I området ligger en populär badplats

vid Stora Rängen. Vid parkeringen till badplatsen växer en

lövlund kallad ”Engelskan”, eftersom området under en period på

1900-talet vårdades som engelsk park. Här finns en fin lundflora,

ett rikt fågelliv och gamla träd med ovanliga skalbaggar.

I ekhagarna Sörängen och Labbenäs växer områdets äldsta

ekar. I och på de grova ekjättarna lever ett 50-tal rödlistade arter.

Att en art är rödlistad betyder att den är så ovanlig att den riskerar

att försvinna från landet. Till herrgården leder en vacker och

värdefull askallé. Även på dessa träd finns en färgsprakande flora

av mossor och lavar.

Allemansrätten innebär bl.a. att:

• du får färdas över annans mark, men inte för nära

tomter eller i planteringar och växande gröda,

• du inte får köra motorfordon i terrängen,

• du får tälta enstaka natt på annans mark utan att

be om lov,

• du får elda på lämplig plats, men inte om det är

eldningsförbud,

• du får plocka blommor, svamp och bär (utom fridlysta

arter), men inte bryta kvistar,

• hundar ska hållas i koppel mellan den 1 mars och

20 augusti,

• du får gå genom betesmarker, men stör inte betesdjuren

och tänk på att stänga grindar.

I skyddad natur, till exempel naturreservat, gäller

särskilda regler. Det kan handla om

blomplockning, eldning, tältning mm.


ntorp

Idingstorp

elkulla

Damin

Buskstugan

ten

Andersbo

Myran

Kalvsveden

Kärr

Utflyktsmål Svennersborg i

Sturefors

Gummetorp

Grönsved

4

Sand

Fiskvik

Aspebråten

Selgesätter

Hässelkulla elkulla elku e

11

Börsebo

11

St

ätt ttt

11

Labbenäs

Kryssa naturen!

Karsnäsudden

Med Lämbo hjälp av numren i bildtexterna får du veta i vilket

område du kan se de avbildade djuren och växterna.

Hur många av arterna hinner du se på ett år? Sätt ett

Västerås

kryss för varje art du sett!

Alsund

Några arter är svårare än andra att upptäcka

Farsbonäset

på egen

hand. Kom med på kommunens

naturguidningar så kan du få

se många fler arter!

Om hösten är nötskrikorna

flitigt sysselsatta med att hamstra

ekollon inför vintern. Ett skränande

läte avslöjar den i flykten (2, 3, 4, 7, 8,

9, 10, 11). Ill: N. Forshed.

Gölarp

Nytorpet

Äbbetorp

Sjösätter

Karsnäs

Hagen

Sveden

Ringsnäs

Stora Rängen

Nothagsudden

Eriksholm

Styvinge

Västralund

Björkön

Gattorp

Storängen

Seltorp

Lilla Långanäs

Tallön

Eklund

Gräshorva

Norrgård

Skog

Vässentorp

Stora Långnäs

KFUM-gården

5

Fiskgjusen är en långvingad, påtagligt

ljus rovfågel. Stora Inte sällan Klacken ses fiskgjusen

ryttlande 20-30 meter över Ärlångens

vattenyta, spanande efter fisk som är

dess huvudsakliga föda (1). Ill: M. Holmer.

Björkholmenn

9

Hamra

Kinda kanal

Solberga

Toketorp

Säby uddar

! !!

! !!

! !!

! ! !!

! !!

Norrberga

! !!

a

! ! !!

STUREFORS

1

Östanskog koog

! !!!!!!

! !!

! !!!

Jors Jorstorp r torp

6 7

HHovetorp

10

Risnäs

1

Rudan

Cedersberg

Solängen

Vreta

Ståltorpet

Stångån Stån S ngggååå gåånn nnn

Vårärten känns igen på sin upprätta,

ogrenade stjälk, parbladiga, blanka

blad och rödvioletta blommor. Vårärten

blommar i maj-juni i mullrika lövskogar

(2, 4, 7, 9, 11). Ill: N. Forshed.

Säbybro Göttorp

Bjärka-Säby

Skrinhult

2

Skälstorp

Fornhemmet

Stohagen n

Sätra

Kvarntorp

Grimsmålen

Sundsbro Su Sund un

Bäckfall

Flånstorp

Eriksberg

Humpen

Hagen

Sun

2

Åkroken

Lungörten blommar i maj-juni på

mullrika jordar, ofta tillsammans med

blåsippor. Förr ansågs den kunna bota

lungsjuka – därav namnet (2, 4, 7, 8, 11).

Ill: C. Lindkvist.

Kullen Kulle Kuu

le

Bestorp

Ringetorp

BJÄRKA SÄBY

Kärr

BBä

Bäck

Barkesved

3

ur urefors efo f rs

Sörby

Kohagen

Sadelmakaretorpet

Hållingstorp

Nysättersslätt

Fältgentianan växer bara i de

allra mest artrika slåtterängarna och

betesmarkerna. I takt med att dessa

minskat i utbredning i landskapet har

fältgentianan blivit alltmer sällsynt (7).

Ill: N. Forshed.

7

Pinnerum

8

Mårstorp

Lugnet

Långvassudde


1

2

3

4

5

6

9

10

11

1

Storön Storö

r n

Ekspik är en sällsynt

lav som växer på

gamla ekar. Laven

kan vara svår att hitta

för ett otränat öga,

men gör ett försök!

Med lupp kan du

upptäcka de små

knappnålslavarnas

fashinerande värld

(2, 3, 7, 11).

Ill: N. Forshed.

Jubäck Vistkärret

Ärlången Ärl Ärlånge

å n

Bostorp

Hagsätter

Utflyktsmål som beskrivs i foldern

Nybygget

Ärlången, Stångån och Kinda kanal

Sturefors slott

Kattsätter

Hjortkälla

Naturreservatsgräns

Hästemoskans

Hästemon

Klint

Måltorp

Åndebäck

Sturefors naturreservat

Hamra-Hovetorp

Lövsveden

Lundsborg

Frösslunda

Dala

Ringetorp-Jorstorp-Bestorpsängen

Billinge udde

Gulltorp

Huttekulla

Björksätter

Hybbeln

Närströvområde i Sturefors samhälle

Motionsspår i Sturefors samhälle

Stafsäter

Dårgräsfjärilen är en ovanlig fjäril som bara

lever i Eklandskapet och på Gotland. Den

föredrar ett halvöppet landskap rikt på ek och

hassel. Dessutom måste det finnas lundstarr,

växten de lägger sina ägg på. I Stureforstrakten

finns goda chanser att få se denna

raritet och många andra vackra fjärilar. (7).

Ill: M. Holmer.

8

Tjugomålen

Kolbotten

Skandalen

Jonsbo

Rökärr

Östgötaleden

Stubbetorp

Asksätter

Billinge

Lämpligt promenadstråk

Parkeringsplats/möjlig parkering

Badplats

Utsiktspunkt

Motionsspår

Vindskydd

Intressant fågelliv

Blomsterrika betesmarker

Park med promenadvägar

Utflyktsmål med vacker utsikt

Grova ekar

N

0 1 km

Fornlämningsrik miljö

Övre F

More magazines by this user
Similar magazines