Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

Totalt har 356 alumner besvarat hela enkäten (27,6 procent). Utöver

dessa 356 är det möjligt att analysera ytterligare 39 svar (3,1 procent)

från alumner som påbörjat enkäten men avslutat den i förtid.

Tabell 1.2 Svarsfrekvens per institution. Andel i antal och procent.

N = 395.

Institution Kvinnor % Män %

BHS 59 78 17 22

HIT 34 59 24 41

IH 19 36 34 64

PED 58 87 9 13

THS 60 98 1 2

VHB 51 64 29 36

Totalt 281 71 114 29

Svarsfrekvenser på webbaserade enkäter tenderar att vara betydligt lägre

än mer traditionella ”pappersbaserade”. De webbaserade har dock den

fördelen att de är snabba och kostnadseffektiva i avseende på distribution

t.ex. (Andrews, Nonnecke, & Preece, 2003). Det finns egentligen ingen

generellt accepterad svarsfrekvens på webbenkäter. Vad som däremot kan

konstateras är att svarsfrekvenser lägre än 20 procent inte är ett ovanligt

fenomen (Witmer, Colman, & Katzman, 1999).

Statistiska centralbyrån angav vid förfrågan att det är svårt att ge ett generellt

svar angående svarsfrekvenser (i procent) vid webbaserade undersökningar.

SCB anger att det beror mycket på målgrupp, hur designen av

enkäten ser ut och tidsaspekten (som enkäten ligger ute).

Analysmetod

De frågeställningar som har en intervallskala analyseras med hjälp av

deskriptiv statistisk analys och redovisas i antal och/eller procentsatser.

Procent redovisas som valid procentsats om inget annat anges. Vid den

statistiska bearbetningen ges svarsalternativen ett värde från 1 (negativt)

till 5 (positivt). 4

Vid frågebatterier (två övergripande med 29 item vardera), där en intervallskala

ligger som grund för mätningen, används explorativ faktoranalys

4 Femgradig intervallskala: mycket stor (5); ganska stor (4); måttlig (3); svag (2);

obefintlig (1).

24 RAPPORT FRÅN CENTRUM FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING

More magazines by this user
Similar magazines