MARIA STUART. - Doria

doria17.kk.lib.helsinki.fi

MARIA STUART. - Doria

1

— :c3

m

rf Z

«3

So

n

CO

t -2

2 S 2

Ui

GQ t* PQ

SVENSKA TEATERN.

Söndagen den 31 Oktob. och Tisdagen den 2 Novemb

kl. 7, 30 e. m.

MARIA STUART.

Tragedii5 akter (3:dje akten afdeladi 2 tablåer) af

Friedrich von Schiller. Öfversättning

Eegie: Avg. Arppe,

Personerna

Elisabeth, drottning af England . .. Frk Bock.

Maria Stuart, drottningaf Skottland, fan

gen iEngland

Frk Holmland.

Robert Dudley, gretveaf I.eicester . . Hr Lindroth.

George Hr Swedberg.

Talbot, grefve af Shrewsbury .

Wiljam Cecil, baron afBurleigh,storskattmästare

Hr Stavenow

Grefven af Kent

Hr Lindh.

Wiljam Davison, statssekretare.... Hr Riégo.

AmyasPaulet, riddare, Marias väktare. Hr Castegren.

Mortimer, Paulets brorson

Hr Hansson.

Grefve Aubespine, fransk minister .. Hr Öberg.

GrefveBellievre,franskambassadeur extra

ordinaire

Hr Fröberg.

Okelly,Mortimers vän

Hr Precht.

a o 8 Drugeon Urury, Marias andre väktare Hr Svensson.

Melvil, Marias forne hofmastare. . . Hr Malmström.

Hr Franck.

'11

FruRiégo.

Frk Gerasimowitsch

-Sä"

Hr Beckman.

Hr Fröberg.

Frk Bonnevie.

Frk Bergroth.

O

O

Jj>

©

S M

..OERIAXII^ LIFFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGISTETTIN. p

.. erfi S+amer

GeneralagenturförFinland, Hagasundsgatan 2.

x WU| Wldlliv/i.

é?rogram~ £

89

SS

O2

3 JO*

)■■■

s

in

sr.

P

&*

o =3

o

3

C/5

£3

CD

CO

5f

CO

CO

S

(Dm

£3:

fil Sr?


HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnaden 4.

Brudslöjor.

kransar, band, spetsar, sidentyger

och plyscher i största urval hos

Firma H. Ellmin.

9 Alexandersgatan 9.

JAGAttE Obs!

-*# Gevär & Jakttillbehör. #**-

Patroner laddade med

Normal & Amberite

röksvagt krut

Fritz Scröder's sportaffär.

Norra Esplanadgatan 37.

BODEGA ANDALUZA

Helsingfors. 28 Unionsgatan 28.

Iklass servering af uteslutande äkta Viner till

lägsta möjliga pris (från 30 p:ni per glas) Servering

af läskdrycker, kaffe ni. m:

Högaktningsfullt:

Jolin XjtirLdixi.

l^^H

WgSMmWmå

m

■»— _..

>—■^- . .

i

Éi2y

Templeß

,i>i

-S H

IL? i^ §

CO "_i !O ra Ib

s=^ tis

° !!rl'H|i

3 DÉiT Prisen å en delmo^^^^H

"j| deller nedsatta.

1 Brandf '

v st

II

Isi r

00 t

fl^

fti

af "-^

m

IB

Fabiansgatan 27, hörnetafNorra Esplanadgatan,isamma nu* som Nordiska Bosättning 31118

tillfälle attiännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kunderi deras fordring»-- på ett första klaSS

9

—*;

33

"-^


01

o

c/s

A XELPIHLGR E N Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i Paris 188y.

VeiocfpcMl-llepöt.

Ständigt ett \älsorteradt lager af prima

engelska, amerikanska & tyska

mr Velocipeder.

Fennia -velocipeder,inländskt fabrikat rekommenderas.

North European Cycle Export C:o.

N. Esplanadgatan 41

J. NE

Si A

Ång-Korffahrik.

Humleberg 5 Tölö Tel. 13 34

Försäljningslokaler

Trekanten 3 (Spennerts hus), tel. 933. SödraEsplanadgatan

2. tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2125.

I

Finska

Järnsängsfabriken,

Enda SpecialfabrikiFinland för

Järnsängar o. Madrasser.

Betydli ;t billigare än deutländska

Illustn irade kataloger på begäran.

Alexandersgatan 50

EMIL

REHNBERG

ÖB S.! Fullständiggaranti

Annonsera

*3rQgram-Z CC O

of

°!

CQ lv

CD

■ en

So

.<

t. a

t< s 2 2

w w 3 1

a

u

■t)

a

-1

— s

°'s""""

£-—

(n>-

:O

2 31

r

W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

TU. WtLFFS

Pappers- & RitmaterialiehandeL

N. Esplanadg. 43

(midtemot Nya Teatern.)

Fotografi Album, eleganta och starka.

Fotografi Ramar.

Papeterier,största urval.

Cirkelbestick, ryndsystem

prisbelönt fabrikat m. m. m. m.

Carl Avg. Seelenbrandt.

(Ombud för C. W. Sclinmacher).

Försäljer Kungl. Hoflev. iStockholm C. W. Sclinmachcrs välkända

Delikatoss Spis- och Knäckebrödipartio. minut.

Obs.! Oöfverträffadti välsmak och näringsvärde.

H. F. Sturms (i S:t Petersburg) delikataDill saltgurkorikärl

om 50—100 t. o. m. 1,500 at. till firmans egna noteringar

Rökta varor, all slags Ost, Mejerismör,Delikatesser m. m.

Expedierar till landsortenalla slags matvaror såsomfärskt kött,

färsk fisk, grönsaker. Försäljningslokaler: SaluhallarneN:o 18— 20

& 109—111. Telefon 1287—2114.

Telegrafadress:Seelcnbrandt

SKYLTAR,

VAPEN,

Dekorerade Glastak,

ii: Å 0 fiUå 9 1Ä I¥ Jt M,

JOSEF JONSSONS Skyltfabrik,

13. Unionsgatan 13.

Bäst. Billigast.

J. C. M^EXMONTAN

§ Kongl. Karolinska Institutets g

O Bakteriologiska Laboratorium. ©

På begäran af Tandläkaren Herr A.

Lenhardtson har jagundersöktett af honom

sammansatt munvatten, kalladt

Albin Lenhardtsons

STOMATOL

och får häröfver afgifva föJjande intyg. Q

1. Lösningen är opalfärgadochtillreak-

3t tionen svagt alkalisk. 5t

O 2. Den värkar nedförditarmkanalen U

ic/ce ffiftlgt. Q

3t 3. Den förhindrarunder en tid afminut 3T

Q/ 24 timmar syrebildning 1 i mjölk. \J

4. den värkar upphörandeellerhögst Ä

Vf väsentligt hämmande af förruttnelse- 3C

V? prosesser. ö

5. Den dödar kolerabalcterierpä !/2

3C minut samt tpfoidfeberns,difterins och 3C

O rosfeberns bakterie på omkring 1 minut, £/

6 Den dödar utspädd med 2 delar

sf vatten kolerabakterierpå mindre änl mi- 3f

0 nut, rosfeberns ochdifterins bakteriepåmin- %jj

Q dre än 2 minuter samt tyfoidfebernsbakterie

\£ på 3 minuter. Q


%$ Då det af Tandläkare Lenhardtson angifna medlet %&

sålunda eger förmågaatt upphäfvasyrebildning ocn för- f^

domsbildande bakterier,somdärstädes kunna förekomma,

måste Jag på det högsta hos allmänheten förorda

dess bruk.

Att det samma äfvensom yttre medelimånga hän- \J

seende böräga en vidsträcktanvändningframgårosökt

af dess ofvananförda starkt bakteriedödande värkan.

Q Stockholm, den 6 April 1895. Q

(!)) Med. Dr.,Docentibakteriologi vidKarolinskaInstitutet. (!}

93© moil 66

Innehaivaro:B. Nyberg,

Biner é Spirituösa. för munnens, näsans 0. hudens vård

Brefpapper

rikhaltigaste lager af utländska

och inhemska

sorter, linieradeoch

olinierade,

Firmatryck utföras billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

Alexandersgat 15.

Söndagen den 31 Oktober^lB97

"program:

1. Deutschmeister," Marsch

2. Stephanie-G-avotte

1. G'schnas, Marsch

Schrammel.

Czibulka. 2. La Sylphide Schmeling,

3. Ouverture zu nßanditenstreiche" . Suppé,

3. Ouverture zur »Stradella" Flotow

Strauss 4. Kosakenblut, Walzer Brandl

Braga. 5. Serenata Moszkowsky.

Verdi. 6. Fantasie avs »Cavalleria Eustioana" Mascagni,

4. Wiener Blut, Walzer

5. Der Engel,Licd

6. Fantasie avs Troubadour"

7. Fragmente avs »Vogelhändler"

8. Nachtschwärmer, Valzer.

9. Wiener Lieblinge, Potpourri

10. Vinta Jurek, Mazurka

11. Die Wachtparade kommt

12. Es giebt nur em Wien, Marsch . . Ziehrer.

Ang. Indy. Hartwa! Fredr. Edv. Ekberg.

Herrar Akademici

Obs.!

IStudenthusets

bäst och billigast.

Restauration äter man

Frukost, Middag och Kvällsvard

för 50 mark per månad.

Nya barngarderoben

2 Michaelsgatan 2

emottager beställningar å

Vinterkappor, Paletåer m. m

Omsorgsfullt arbete. Billiga priser.

K. F. Larsson.

RENTAURANTIftf

Kaserngatan B Séfa

Fullständig restauration! w É 1

Öl på seidlar. Varma portionerm, m. ft^É I^JI

E. Ivanoff.

C. E. LINDGREN's

Borst- cfc ZE^onselfatorils.

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatau 46.

Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta tillvärkningari parti och minut

till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order

från landsorten expedieras prompt.

C. E. LINOGREN.

Oskar Erikson k C:o

Optisk & Kirurgisk affär

A. DAHLIN

drÖghandeß

Mineralvattenfabrik Skilnaden 15—17.

Helsingfors, Alexmdorsg. 26. Glogatan 4.

Bageri&Konditori.

Telefon 169, Fönstervadd.

Tillverkningen står

under kontroll af filo

sofie doktor Hj. Modeen.

52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Fönsterkitt.

Lohses parfymer.

Heleolin (B&ttgift)

Viol tvål m. in.

■ ■

HOTEL KAMP.

Ertl

Södra Esplanadgatan 14

Frihavns Kaffebrsenderiet

S. Bonnevie Lorentzen. Köpenhavn.

Konserv-Kaffe. Van1Igt Ån& iro*tit«U Kaffe.

Konsev Kaffet är rent oförfalskadtkaffe utan tillsats af surrogat. f*>TT:f> f "T incaVmnvit «~"">t-j«i

Vid vanlig röstning bortgår onödigten betydlig del af

Jjjusoru.ni. v-»_tJßa».

beståndsdelar,f

som gifva kaffet dess arom och specifika smak;genom vår konserv röstnings-jj! För att tillmötesgå ärade kunder hafva vi numera äfveniFinland inmetod

bevaras dessa beståndsdelar och förläna åt Konserv Kaffet en styrka "! ) fört vanligt ångrostadt Kaffe färskt hvarje vecka ifrån branneriet finnes i

som gör detsamma drygare och således billigare än vanligt rostadt kaffe. samma qualiteer som Conserv Kalle.

Konserv Kaffet börkoka något längre än vanligt kaffe. as

Obs.! Konserv Kaffet äriomaladt tillstånd alldeles svart. Blir vid mal- S .. .iv.

ning brunt. j|j

Partiförsäljning för Finland C. GÖhle, Helsingfors,iDetalj hos C. GÖhle, N. Esplanadgatan 34, och hos alla större kolonialfirmor.

Parakan Salak Tee

H.ÖI3L

hos

Jaco& ryeincke

>U

Måndagen den 1 November 1897 Tisdagen den 2 November 1897

program:

1. Nigerl-Marsch"

2. Sohön Liebohen", G-avotte

3. Ouverture »Zigeunerin'1 4. »Rosen a, d. Säden", Walzer

5. Entr'act" avs »Mignon"

6. Fantasie avs »Carmen"

Zeller. 7, Krönungsmarschavs BProphet" Meverbeer. 7. Fragmente avs Puppenfée"

Ziehrer. 8. Heisses Blut, Walzer Schenk. 8. Lustige Bröder",Walzer .

Schwarz 9. Die Eeise durch Europa,"Potpourri Conradi, 9. Fiir JedenEtwas", Potpourri

Mamyslows 10. Holzschuh Polka Drescher,

10. Urwienor Polka

Eilenberg- Isch 11. »Turkische Scharwachc"

11. Britisch patrol"

12. Castaldo-Marsch Nowacut, 12. Honeymonu-Marsch"

ifrån Parakan Salak Tee Onderneming, Java, Assam.

C. GOHLE.

H:fors 181)7, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri,

Jacob Raincke N:o 15

å 15 p:ni

Elvira a 15 p.ni.

Reine deHällande a 15p:i

"program.

Eosen,

Döpfl.

Balfe

Strauss,

Thomas

Bizet.

Bayer.

Vollstedt,

Schwarz,

Ziehrer.

Michaelis,

Eoscy,

More magazines by this user
Similar magazines