13.07.2013 Views

Läs den fullständiga rapporten här - Projekt Karin

Läs den fullständiga rapporten här - Projekt Karin

Läs den fullständiga rapporten här - Projekt Karin

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Studieresa till Oslo politidistrikt, 26-27 augusti 2009<br />

Rapport skriven av:<br />

Nina Berg och Pär Stihl, Polisområde Malmö, Brott i nära<br />

relation, <strong>Projekt</strong>-<strong>Karin</strong>.<br />

Bakgrund<br />

Bakgrun<strong>den</strong> till resan var en intervju 1 som Pär Stihl genomförde med Helene<br />

Berg Hatleseth, forskare vid Rättssociologiska Institutionen i Lund. Helene<br />

arbetar för närvarande med en doktorsavhandling med arbetsnamnet: ”Åtal eller<br />

inte”. Avhandlingen fokuserar på barns rättssäkerhet och att hitta<br />

bakomliggande faktorer till att majoriteten av misshandelsären<strong>den</strong> mot barn inte<br />

leder till åtal. Helene håller i dagsläget på med del 1 av sin studie och har där<br />

gått igenom 450 svenska förhör och 200 norska förhör gällande misshandel mot<br />

barn i åldern 0-18 år. Helene har noterat skillnader i de förhör som hållits av<br />

svenska och norska förhörsledare. Enligt Helene grundar sig detta i <strong>den</strong> metodik<br />

som lärs ut på respektive utbildningen. Sammanfattningsvis kan det urskiljas<br />

åtminstone 6 område som skiljer sig åt mellan de olika utbildningsmodellerna<br />

och dess effekter.<br />

Dessa skillnaderna gjorde att vi ville göra en jämförelse mellan <strong>den</strong> norska och<br />

svenska utbildningsmodellen. Enligt de inriktningsbeslut avseende<br />

utvecklingsdelen i <strong>Projekt</strong> <strong>Karin</strong>, beslutades i maj att Nina Berg och Pär Stihl<br />

skulle göra en studieresa till Norge i syfte att studera utformningen av deras<br />

barnförhörsutbildning och deras utvecklade koncept för analys av barnförhör.<br />

Resan genomfördes <strong>den</strong> 26- 27 augusti 2009. Kontakt togs med Åse Langballe<br />

forskare vid NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.<br />

Åse Langballe samarbetar med Helen Berg Hatleseth i <strong>den</strong> aktuella studien.<br />

Åse Langballe har arbetat mycket tillsammans med norsk och svensk polis.<br />

Tillsammans med Kari Trøften Gamst, även hon forskare, har Åse utvecklat <strong>den</strong><br />

utbildning som norska barnförhörsledare genomgår vid polishögskolan. Vad<br />

gäller Kari så är hon idag verksam vid ett regionalt center för barn utsatta för<br />

våld och traumatisk stress.<br />

Åse Langballe i sin tur hjälpte oss och förmedlade kontakten till Tone Davik vid<br />

KRIPOS (Kriminalpolitisentralen), OSLO. Tone är polis och en av Norges<br />

främsta barnförhörsledare. Tone är kurs- och ämnessansvarig för <strong>den</strong> norska<br />

polishögskolans vidareutbildning gällande förhör med barn och ungdomar. Inom<br />

utbildningsdelen samarbetar Tone med Kari Trøften Gamst och Åse Langballe<br />

1 Se vidare bilaga : Intervju med Helen Berg Hatleseth


som bland annat arbetet fram materialet, vilket kommer att beröras senare i<br />

<strong>rapporten</strong>.<br />

Studiedag 1<br />

Vår första dag tillbringade vi på KRIPOS, där vi träffade och samtalade med<br />

Tone Davik samt Kari Trøften Gamst. Kari ersatte kollegan Åse Langballe som<br />

hade fått förhinder.<br />

KRIPOS, som Tone arbetar vid, är en specialenhet inom polisen och som kan<br />

jämställas med vårt Rikskrim. KRIPOS innehåller ett flertal enheter för olika<br />

professioner inom polisen. Tone, som är specialiserad på barn, tar sig an olika<br />

ären<strong>den</strong> där barn skall höras och hon reser över hela Norge för att hålla<br />

barnförhör.<br />

Som ovan nämnts så kunde 6 områ<strong>den</strong> utskiljas i intervjun med Helene Berg<br />

Hatleseth. Dessa områ<strong>den</strong> är;<br />

1. Kontaktetablering<br />

2. Kommunikationsteknik<br />

3. Avslutning<br />

4. Intern feedback<br />

5. Manualstyrt och mekaniskt<br />

6. Längre utbildning<br />

Vid en diskussion med Tone och Kari, kring dessa sex områ<strong>den</strong>, framkom<br />

följande synpunkter och slutsatser;<br />

1. Kontaktetablering<br />

Vid <strong>den</strong> norska utbildningen betonar man starkt kontaktetableringsfasen<br />

eftersom <strong>den</strong> är <strong>den</strong> absoluta förutsättningen att kunna genomföra förhöret.<br />

De försöker att träna barnet i att berätta genom prata om ett område som ligger<br />

nära barnets intressen eller något barnet nyligen har varit med om. För att kunna<br />

hitta barnets intressen så förväntas förhörsledaren kontakta personer i barnets<br />

närmiljö för att få klarhet kring det. Det betonas ytterligare att <strong>den</strong>na fas är<br />

nyckeln till att barnet skall bli motiverat till att öppna sig och kunna berätta om<br />

det som hänt.<br />

Tone betonade också att om förhörsledaren märker att hon/han inte får <strong>den</strong><br />

kontakt med barnet så förväntas förhörsledaren bryta förhöret. Ti<strong>den</strong> för<br />

kontaktetableringen kan variera stort och enligt Tone kan <strong>den</strong> pågå upp till 20


minuter. Det kan i enskilda fall även vara nödvändigt att genomföra flera förhör<br />

med ett barn där det första förhöret blir en form av "kontaktetableringsförhör".<br />

Detta kan vara speciellt viktigt då det gäller förhör med de minsta barnen eller<br />

mycket otrygga och traumatiserade barn. Detta är självfallet avhängigt av<br />

barnets ålder. Tone betonar också flexibiliteten i <strong>den</strong>na fas. Om barnet direkt<br />

börjar berätta om brottet så följer förhörsledaren med i <strong>den</strong>na del.<br />

Till skillnad mot Sverige så har Norge en lagstiftad del som innebär att<br />

förhörsledaren måste uppmana barnet att tala sanning innan det att förhöret<br />

kommer in på <strong>den</strong> brottsliga delen. Ytterligare en skillnad är att vid förhör med<br />

barn som fyllt 12 år, så har förhörsledaren en skyldighet att informera barnet om<br />

att det inte behöver medverka vid förhöret – detta gäller dock bara där <strong>den</strong><br />

misstänkte är en närstående, förälder, mor- och farföräldrar och liknande. Där<br />

<strong>den</strong> misstänkte inte finns inom barnets familj så har barn över 12 år vittnesplikt.<br />

Enligt Tone så träffar de inte regelmässigt barnet två gånger utan likt de svenska<br />

förhållan<strong>den</strong>a hålls oftast endast ett förhör med barnet. Tone berättade också att<br />

<strong>den</strong> norska lagstiftning föreskriver att så få förhör som möjligt skall hållas med<br />

barnet i fråga. Tone säger att där ligger <strong>den</strong> norska lagstiftningen efter då<br />

forskning pekar åt motsatt håll.<br />

2. Kommunikationsteknik<br />

Sammantaget så kan det sägas att det är mycket likt <strong>den</strong> modell som används i<br />

Sverige. Vid <strong>den</strong> norska utbildningen går man igenom de förhörets olika faser<br />

och tränar dessa inför grupp. Den bild som förmedlades i intervjun med Helene<br />

Hatleseth var att utbildningen i Norge var påtagligt längre vilket dock inte<br />

stämde och vilket berörs senare i <strong>rapporten</strong>.<br />

3. Avslutning<br />

Vad gäller avslutningsfasen så innebär <strong>den</strong> att förhörsledaren alltid försöker att<br />

säga någonting positivt kring förhöret och försöker att förmedla till barnet att<br />

han/hon tycker det varit trevligt att träffa barnet. Förhörsledaren betonar också<br />

att det har betytt mycket för honom/henne och för utredningen, att barnet har<br />

givit mycket bra information. Förhörsledaren frågar även barnet om det kan<br />

tänka sig att komma tillbaka i syfte att förbereda eventuellt kommande förhör.<br />

Det centrala är att barnet ska gå ifrån förhöret med en positiv känsla.<br />

Denna typ av avslutningsfas skiljer sig dock inte nämnvärt från <strong>den</strong><br />

avslutningsfas som lärs ut vid dagens svenska barnförhörsutbildning.


4. Indirekt feedback<br />

I Helene Berg Hatleseth intervju beskrivs <strong>den</strong> norska indirekta feedbacken som<br />

mycket lovande och väl inarbetad varför vi hade stora förhoppningar kring<br />

<strong>den</strong>na del. Det visade sig dock inte finnas någon sådan modell eller mall för<br />

feedback. Telefonkontakt togs med Helene Berg Hatleseth efter hemkomsten för<br />

att klara ut begreppen. Hon kunde bekräfta att det inte i dagsläget finns något<br />

uppbyggt system för "indirekt feedback" som beskrivits i intervjun, varken som<br />

inlagd del i utbildningen eller som genomförd modell ute i polisdistrikten. Det<br />

hade av något skäl uppstått missförstånd i frågan men hon betonade att de<br />

däremot arbetar i <strong>den</strong>na riktning med att utveckla <strong>den</strong>na modell och har som<br />

målsättning att ta fram en effektiv feedback modell.<br />

5. Manualstyrt<br />

Denna del var inget som vi kunde få ytterligare belyst eftersom att det främst<br />

berör de svenska förhören. I detta sammanhang så väcktes frågor kring var, hur<br />

och när de av Helene analyserade förhören, norska respektive svenska förhören<br />

är hållna. Den norska utbildningsmodellen är relativt ny liksom <strong>den</strong> svenska. I<br />

Sverige finns idag ca 70 barnförhörsledare som har gått steg 2 utbildningen.<br />

6. Längre utbildning<br />

Enligt uppgift från Helene Berg Hatleseth innefattar <strong>den</strong> norska utbildningen 30<br />

poäng i förhållande till <strong>den</strong> svenska som innefattar 10 poäng.<br />

År 2003 förändrades alla norska polisvidareutbildningar till att få högskolestatus<br />

och vad gäller barnförhörsutbildningen så utökades samarbetet med Kari Trøften<br />

Gamst och Åse Langballe så pågått sedan 1993.<br />

Dagens krav till stu<strong>den</strong>ter som söker till <strong>den</strong> norska barnförhörsutbildningen<br />

(Kommunikasjon mellom avhører og barn i dommeravhør) är:<br />

• Minimum 3 års utredningserfarenhet eller fortbildningen ”generell<br />

utredning”<br />

• KREATIV-utbildningen – en generell fortbildning kring förhör<br />

innehållande moment i vittnespsykologi, kommunikationskunskap,<br />

fasuppdelade förhör (PEACE), lagstiftning och etik m.m. – samt förhör<br />

med vuxna.


Dagens "dommeravhørsutdanning" är upplagd på följande sätt:<br />

• Arbetskrav för nybörjare: Skriftlig hemuppgift som skall användas som<br />

utgångspunkt för diskussioner och grupparbete på samling 1.<br />

• Samling I: 2 veckor på PHS, undervisning, grupparbete och handledning<br />

på övningar.<br />

• Mellan samling I og II ska stu<strong>den</strong>terna genomföra ett dommeravhør som<br />

ska skickas in för utvärdering.<br />

• Samling II: 1 vecka på PHS där det huvudsakligen arbetas i grupper med<br />

utvärdering och handledning av de dommaravhør stu<strong>den</strong>terna har<br />

genomfört samt en del teoretisk undervisning.<br />

• Efter samling II skall stu<strong>den</strong>terna genomföra ett nytt förhör som sedan ska<br />

sändas in för genomgång och utvärdering. Dessutom skall de skriva en<br />

projektuppgift som blir värderat som godkänd /icke godkänt.<br />

• Därefter genomför stu<strong>den</strong>terna en muntlig examen där de betygssätts.<br />

Vad gäller <strong>den</strong> svenska utbildningen så är <strong>den</strong>na uppdelad i tre steg.<br />

Steg 1 heter : ”Utredningsmetodik med inriktning på brott mot barn och<br />

ungdomar”(15 högskolepoäng). Kursen omfattar 10 veckors heltidsstudier.<br />

Steg 2, ”Intervju- och förhörsmetodik – barn och ungdomar”, omfattar 5 veckors<br />

heltidsstudier (7,5 högskolepoäng). Steg 3, ”Förhörsmetodik – barn och<br />

ungdomar, återkommande fortbildning” är en vidareutbildning med<br />

omfattningen två veckors heltidsstudier varav en veckas eget arbete som utförs<br />

före kursen. I förslag till FAP (Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd)<br />

gällande barnförhörsledare föreskrivs att endast de som med godkänt resultat<br />

har genomgått av Rikspolisstyrelsen beslutad och anordnad central<br />

funktionsinriktad utbildning eller motsvarande, får hålla förhör med barn under<br />

18 år.<br />

”Se min kjole – Oda i dommeravhor”<br />

Vid mötet med Tone Davik och Kari Trøften Gamst så diskuterade vi deras<br />

förhörsmetodik och vi försågs med var sitt utbildningsmaterial – bestående av en<br />

DVD film samt manual – vid namn ”Se min kjole – Oda i dommaravhor”. Detta<br />

material används i <strong>den</strong> norska barnförhörsledarutbildning och nedan följer en<br />

sammanfattning av materialet och meto<strong>den</strong>.<br />

Filmen och manualen är ett undervisningsupplägg som främst riktar sig mot<br />

polis och åklagarmyndighet i Norge. Det vänder sig också till andra berörda<br />

parter som kommer i kontakt med barn där man kan misstänka sexuella


övergrepp eller annan bristande omsorgsvikt. Undervisningsmaterialet<br />

presenterar en dialogisk kommunikationsmetod som är baserat på 7 faser.<br />

Meto<strong>den</strong> är utvecklad av forskarna Kari Trøften Gamst och Åse Langballe och<br />

tar sin utgångspunkt i deras doktorsavhandling ”Barn som vitner”. Materialet<br />

består av en film där man får följa episoder i Odas liv, som senare är grun<strong>den</strong> till<br />

att Oda blir förhörd av en polisiär barnförhörsledare i ett ” dommeravhør ”<br />

(vilket innebär att domaren är med i medhörningsrummet. Utförligare förklaring<br />

kring detta kommer senare i <strong>rapporten</strong>). Vid detta förhör presenteras<br />

förhörsmeto<strong>den</strong> och <strong>den</strong> skriftliga manualen beskriver genomförandet av<br />

förhöret och en kortfattad teoretisk bakgrund.<br />

De 7 faserna i meto<strong>den</strong> är:<br />

1. Förberedande fas<br />

2. Kontaktetablering<br />

3. Inledande prosedurer<br />

4. Introduktion till tema<br />

5. Den fria berättelsen<br />

6. ”Sondering”<br />

7. Avslutning<br />

1. I <strong>den</strong> första förberedande fasen är målet att reducera stress och förvirring hos<br />

barnet. Information skall ges och inhämtas för att kunna uppnå bästa möjliga<br />

förberedelser av barnet, omsorgsperson och de i medhörningsrummet.<br />

Förhörsledaren skall i <strong>den</strong>na fas, som är innan förhöret äger rum, förbereda sig<br />

och skaffa sig information kring barnet samt genomföra ett förmöte med<br />

domaren som skall sitta med i medhörningsrummet under förhöret.<br />

Teorierna är att en trygg förhörsledare ger ett tryggt barn i förhörssituation.<br />

Goda förberedelser leder också till att personerna i medhörningsrummet känner<br />

sig trygga och avslappnade i situationen. Förhörsledaren måste också försäkra<br />

sig om att förhörsrummet är i ordning och att tekniken fungerar.<br />

2. I <strong>den</strong> andra fasen är målet att skapa kontakt med barnet och få barnet att<br />

känna sig så tryggt och avslappnat som möjligt.<br />

Förhörsledaren skall skapa kontakt med barnet och skapa sig en bild av barnets<br />

kognitiva och emotionella nivå samt introducera dialogen som<br />

kommunikationsform. Enligt norsk lagstiftning, § 122, skall förhörsledaren<br />

också uppmana barnet till att tala sanning under förhöret.


Fasen anses vara uppnådd när barnet<br />

- uttrycker sig fritt verbalt<br />

- uttrycker sig personligt<br />

- när en dialog har uppstått<br />

3. I <strong>den</strong> tredje fasen är målet att de grundläggande förutsättningarna för förhöret<br />

skall presenteras. Barnet skall informeras om vad som skall ske, vad som<br />

förväntas och vilken roll barnet har och vilken roll förhörsledaren har. Det är<br />

viktigt att <strong>den</strong>na information kommer fram till barnet i en dialog form och inte<br />

som en monolog från förhörsledaren. Barnet skall uppmuntras till att reflektera<br />

över informationen som ges för att kontaktetableringsfasen skall upprätthållas.<br />

Barnet uppmanas också till att berätta allt och att inte utelämna några detaljer<br />

eller annat.<br />

4. I <strong>den</strong> fjärde fasen är målet att öppet och fokuserat introducera det aktuella<br />

ämnet. Det skall göras tydligt och inte vara ledande. Introduceringen skall vara<br />

neutral och förhörsledaren skall betona för barnet att det är en viktig informatör.<br />

5. I <strong>den</strong> femte fasen är målet att barnet skall uttrycka sig fritt och uttömmande.<br />

Förhörsledaren skall lyssna till barnet och inte vara rädd för pauser.<br />

Förhörsledaren skall inte ställa frågor till barnet under <strong>den</strong> fria berättelsen då det<br />

finns en risk att barnets tankeprocess bryts.<br />

Den fria berättelsen är uppnådd då barnet bekräftar genom att beskriva<br />

händelserna med egna ord, fritt och spontant, med flera meningar efter varandra.<br />

6. I <strong>den</strong> sjätte fasen är målet att få fram fullständig, tillfredställande och<br />

detaljerad information samt belysa det barnet har berättat om på bredaste sätt<br />

genom öppna hypoteser.<br />

Förhörsledaren skall hjälpa barnet till att klargöra det som har berättats. Därefter<br />

för förhörsledaren in ämnen/händelser som barnet inte själv har berättat om. Det<br />

handlar om att utreda känsliga och svåra upplevelser som barnet inte själv har<br />

tagit initiativ till att berätta om. Viktigt är dock att barnet på nytt uppmuntras till<br />

fri berättelse kring de nya ämnena/händelserna.<br />

7. I <strong>den</strong> sjunde och sista fasen är målet att avsluta förhöret på ett konstruktivt<br />

sätt. Förhörsledaren skall sammanfatta informationen som barnet har givit, ge<br />

barnet information om vad som skall hända med ärendet <strong>här</strong>näst, följa upp<br />

barnets tankar <strong>här</strong> och nu, avluta samtalet och tacka samt till sist; prata med<br />

barnet om vad han/hon skall göra efter förhöret.


Studiedag 2<br />

Denna dag inleddes med studiebesök på Oslo Politidistrikt, Vold- og<br />

Sedlighetsseksjonen 2 . Vi träffade Mari och Gunvor som arbetar som<br />

barnförhörsledare respektive koordinator för dommeravhør. Vi fick<br />

inledningsvis en redogörelse för hur deras arbete är upplagt. En stor del av<br />

samtalet uppehölls kring upplägget kring dommeravhør. Vi fick också möjlighet<br />

att närvara vid två dommeravhør i pågående barnmisshandelsären<strong>den</strong> för att se<br />

hur det i praktiken fungerade med deras modell.<br />

Dommeravhør 3<br />

En stor skillnad mellan <strong>den</strong> norska och svenska lagstiftningen kring barnförhör<br />

är att det är betydligt fler personer närvarande i medhörningsrummet vid de<br />

norska än vid de svenska förhören. I Norge kallas barnförhören dommeravhør då<br />

rättens ordförande är närvarande. Domaren är <strong>den</strong> bestämmande personen kring<br />

förhöret. Enligt tidigare lagstiftning så var det domaren som höll barnförhöret,<br />

vilket inte var helt lyckat, medans lagstiftningen idag säger att domaren kan ta<br />

hjälp av annan särskild lämplig person vilket är en polis med<br />

barnförhörsutbildning. Likt svenska förhållan<strong>den</strong> är det endast<br />

barnförhörsledaren som finns i rummet under förhörets genomförande.<br />

Ytterligare närvarande personer i medhörningsrummet är Politijurist – som är en<br />

jurist anställd av polisen, Etterforskare – som är <strong>den</strong> polis som är ansvarig<br />

utredare för utredningen, <strong>den</strong> misstänktes försvarsadvokat. Barnets parter är<br />

Setteverge/verge 4 och biståndsadvokat – till skillnad mot Sverige så har barnet<br />

två företrädare med olika roller men som tillsammans kan sammanfattas som<br />

särskild företrädare. En verge var tidigare många gånger någon skolpersonal<br />

men då <strong>den</strong>na roll var obetald samt innebar vissa intressekonflikter så är en<br />

verge idag oftast en betald jurist/advokat. Verge utses först och det är <strong>den</strong><br />

personen (men eg barnet) som sedan väljer biståndsadvokaten<br />

Innan det egentliga förhöret påbörjas träffas alla involverade parter, exklusive<br />

barnet, för att genomföra ett förmöte. Under mötet görs en planering och<br />

information kring det som förhöret kommer att beröra. Innan förmötet gör<br />

barnförhörsledaren en disposition kring barnförhöret och vid förmötet diskuterar<br />

samtliga, som skall närvara vid förhöret, igenom <strong>den</strong>na disposition. Vid detta<br />

möte kan frågor från övriga parter diskuteras och samordnas i <strong>den</strong> föreslagna<br />

dispositionen. Ytterligare kan tilläggas att förhörsledaren under förhöret, vid<br />

2 Se vidare bilaga: Organisationsskiss, Oslo Politidistrikt, Vold- og Sedlighetsseksjonen<br />

3 Se vidare bilaga: Disposisjon til Dommeravhør.<br />

4 Se vidare bilaga: Verge – setteverge - hjelpeverge


lämplig tidpunkt, tar en paus och diskuterar förhöret med närvarande parter i<br />

syfte att efterhöra om ytterligare områ<strong>den</strong> ska belysas eller ytterligare frågor ska<br />

ställas.<br />

Randi Bones, polisen Oslo<br />

Randi Bones företräder polisen i Oslo kring projektet med Barnahus i Olso.<br />

En rad olika samarbetspartners har varit med i uppbyggna<strong>den</strong> av Barnahuset i<br />

Oslo. Barnahus sorterar organisatoriskt under polismästaren i Oslo.<br />

Barnahus i Oslo var på gång att öppnas inom kort men vi fick möjlighet att<br />

besöka enheten. Vi blev förevisade lokaliteterna. Dessa innefattade bland annat<br />

tre barnförhörsrum. Till vart och ett av dessa fanns det uppkopplat direktlinje till<br />

annat rum där samtliga parter som är involverade i ett dommeravhør skall kunna<br />

följa förhöret på bildskärm. Sammantaget gav lokaliteterna ett mycket trevligt<br />

intryck.<br />

Teknik/förhörsutrustning<br />

På Barnahuset i Oslo pågick installation av teknisk utrustning. Det är företaget<br />

Indico Systems som ansvarar för utveckling och drift. Alla förhör kommer att<br />

lagras på hårddisk i likhet med modellen på <strong>Projekt</strong> <strong>Karin</strong> i Malmö.<br />

Samlade intryck och slutsatser<br />

Sammantaget så fick vi ett mycket gott bemötande vid vårt besök i Oslo och vi<br />

fick en god inblick i deras rättssystem med en blandning av teori och praktik.<br />

Angående feed-back modellen som togs upp i intervjun så var detta en<br />

besvikelse att dessa uppgifter inte stämde. I diskussion med Tone Davik och<br />

Kari Trøften Gamst så berörde vi de förhör som har använts som<br />

jämförelsematerial i studien. Frågan väcktes vilket år förhören genomförts och<br />

vilken utbildning de svenska och norska förhörsledarna haft. Vi kunde dock inte<br />

i detta läge få någon klarhet i frågan men vi kunde konstatera att det är av vikt<br />

för att kunna klarlägga vari skillnaderna ligger mellan svensk och norsk<br />

barnförhörsutbildning. Det framkom även att Åse Langballe inte fullt ut hade<br />

känt igen sig i de olika slutsatserna som framkom i intervjun med Helene Berg<br />

Hatleseth<br />

Möjligheten vi fick att närvara vid dommeravhør var intressant och givande. Vi<br />

förvånades över det antal personer som var närvarande vid dommeravhør. Det<br />

kunde också konstateras att modellen kräver stora krav på samordning då så


många personer skall närvara. Samtidigt kunde vi se en styrka i det gällande att<br />

så många personer följer förhöret och har möjlighet att bidra till att få ärendet<br />

belyst från många olika synvinklar direkt. Vi fick berättat för oss att Norge har<br />

börjat snegla på Sveriges sätt att hålla förhör där man i många fall hämtar barn<br />

till förhör utan föräldrarnas vetskap.<br />

En praktisk reflektion som Tone Davik gjorde gällande barnförhör var att hon då<br />

hon intervjuade små barn hade ett litet möblemang eftersom vanliga fåtöljer är<br />

för stora för små barn, att de bl. a. sitter obekvämt. Tone vill möta de små<br />

barnen på deras nivå.<br />

Vi fick också veta att man i Norge har en årlig träff för samtliga<br />

barnförhörsledare i Norge. Det ges föreläsningar och möjlighet till diskussioner,<br />

erfarenhetsutbytte och kontaktmöjligheter. Detta kanske vore något för Sverige<br />

att ta efter eller att åtminstone varje myndighet kunde samla sina barnutredare<br />

för en årlig träff. Vi tror att detta skulle kunna ge många positiva effekter.<br />

Avslutningsvis så kan det sägas att det är mer som förenar än skiljer oss åt. De<br />

arbetar med samma grundstrategi kring barnförhör som svensk polis gör<br />

gällande dessa ären<strong>den</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!