Ladda ner handboken. - Jomala IK

jik.ax

Ladda ner handboken. - Jomala IK

Jomala IK fotboll -

Utbildningsplan,

handbok för tränare och

ledare

inom barn- och ungdomsfotboll

J O M A L A I D R O T T S K L U B B

F O T B O L L

H ö s t e n 2 0 1 1

Christian Jansson och Annica

Mattsson

Handboken fungerar som ett stöd för tränare och ledare som är

verksamma inom JIK barn- och ungdomsfotboll. Handboken

innehåller, visioner, verksamhetsidé, målsättningar och

utvecklingsplan samt arbetsuppgifter


Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare

Innehållsförteckning:

Sida

2 Välkommen som ledare till JIK fotboll barn- och ungdomsverksamhet

3-4 Visioner, mål, hur? För vem?

5 All-stars reglerna i korthet

Operation spelregler, HAM regeln, dubbel representationsrätt

6 Organisation och uppgiftsfördelning

Centralstyrelsen

Fotbollsstyrelsen

Verksamhetsledaren

Lagen

7 Utbildningsplan

7 Knattar/Lek 6-8 år

8-9 Juniorer/Inlärning 9-12 år

10-11 Ungdomar/Utveckling 13-17 år

Hösten 2011 Sida 1


Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare

VÄLKOMMEN SOM LEDARE TILL JOMALA

IDROTTSKLUBBS BARN-OCH

UNGDOMSFOTBOLL

JIKs ledare inom barn-och ungdomsfotbollen

Är medlem i JIK

Är glad och positivt inställd till andra människor

Har ett genuint intresse för fotboll och barn

Är villig att lära sig och prova på nya saker

Är klädd i JIKs representationsdräkt då de representerar JIK på träning och matcher

Följer JIKs utbildningsplan och regler för barn- och ungdomsfotboll

Är alltid i god tid till träning, matcher och andra sammankomster inom JIK

Samarbetar med alla ledare och spelare inom föreningen och övriga åländska föreningar samt distrikt och förbund

Planerar och förbereder sina träningar noggrant i enlighet med utbildningsplanen.

Ser matcherna som ett inlärningstillfälle, en viktig träning, utveckling går före resultat

Följer föreningens drogpolicy

Är positiv till att spelarna är aktiva inom andra idrotter

Verkar för en allsidig träning och låter spelarna prova på att spela på olika positioner

Uppmuntrar spelarna att hitta egna lösningar och vara kreativa

Hösten 2011 Sida 2


Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare

Vision

JIK fotboll skall vara ett intressant och lockande alternativ för barn-och ungdomar inom Jomala kommun samt inom

närområdena.

Verksamheten skall vara rolig, intressant och utvecklande. JIK vill att verksamheten skall vara allsidig och hålla hög

kvalitet med kunniga och positiva ledare. Verksamheten skall vara trygg och kännas som ett meningsfullt alternativ

för barn-och ungdomar. Verksamheten skall också erbjuda social samvaro utanför fotbollsplanen. Barn och ungdomar

skall få idrotta på sina egna villkor.

Fotbollssektionen i Jomala IK är den största sektionen i föreningen med ca. 200 aktiva spelare och ledare. JIK Fotboll

har varit verksam sedan 1930. Ålands Fotbollsförbund har bekräftat att JIK uppfyller kriterierna som "All Stars

förening" vilket är ett bevis på att Jomala IK står för kvalitet!

Mål

Hur?

- JIK vill att barn-och ungdomar skall utveckla ett livslångt intresse för fotboll.

- Fotbollsverksamheten skall vara allsidig och kännas rolig och utvecklande för spelare, föräldrar och ledare

- Minst två spelare/åldersgrupp skall delta i ÅFFs årliga tekniktävlingar

- Erbjuda fotbollsverksamhet för både tjejer och killar 6-17 år

- Ha en genomarbetad och uppdaterad utbildningsplan för spelare och ledare överensstämmande med FBFs Allstars

regler

- Samarbeta med övriga åländska fotbollsföreningar och ÅFF.

- Utbilda ledarna

- Samarbeta, engagera och informera föräldrar

- Erbjuda en allsidig verksamhet med motiverade och kunniga tränare/ledare som följer föreningens

utbildningsplan

- Erbjuda en positiv och trygg miljö där alla får vara med och spela fotboll på sina egna villkor

- Matcherna är inlärningstillfällen där vi motverkar toppning.

- Avstå från att bedöma barn och ungdomar i förhållande till varandra

- Inte tillåta att barn och ungdomar deltar i träning eller match om de är sjuka eller skadade

- Barn och ungdomsverksamheten är drogfri, föreningen har antagit en drogpolicy.

- Anordna egna tekniktävlingar 1 gång/år och köra enskilda tekniktävlingsmoment på träningarna som en del av

teknikträningen.

- Verksamhetsledaren anordnar gemensamma och individuella ledarträffar 1-2 gånger/år

- Verksamhetsledaren introducerar och informerar nya ledare om hur JIK fotboll fungerar och vilka riktlinjer

som gäller

Hösten 2011 Sida 3


Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare

För vem och på vilket sätt?

Verksamheten är uppdelad i nedanstående grupper:

- Knattar/Lek 6-8 år

- Juniorer/Inlärning 9-12 år

- Ungdomar/Utveckling 13-17 år

För varje grupp finns delmål, riktlinjer och en utvecklingsplan.

Alla skall kunna delta i föreningens barn- och ungdomsverksamhet upp till 17 år. I de fall att föreningen inte får i hop

tillräckligt många spelare i en åldersklass skall föreningen i mån av möjlighet erbjuda spel med ett yngre/äldre lag

inom föreningen beroende på individens utvecklingsstatus.

Om detta inte är möjligt skall föreningen söka samarbete med andra åländska föreningar för att säkra möjligheterna för

spelaren att fortsätta med fotboll på en för denne lämplig nivå. Föreningen skall stötta den spelare som byter förening

och hjälpa denne att känna sig trygg i den nya föreningen. Föreningen skall också ta emot nya spelare från andra

föreningar så att de känner sig välkomna och trygga.

Inom verksamheten skall det finnas plats både för de som vill satsa mot elitfotboll och de som bara vill spela för att

träffa kompisar och ha skoj. Föreningen skall erbjuda en allsidig, utvecklande och intressant fotbollsverksamhet för

båda grupperna.

Ledarna inom JIKs verksamhet skall vara positivt inställda till människor och jobba för att spelarna känner sig trygga i

gruppen. Ledarna skall utveckla spelarna enligt dennes nivå och vilja. Ledarna skall delta i tränar- och

ledarutbildningar kontinuerligt för att utveckla sig själva och därmed fortsättningsvis se till att verksamheten har bra

kvalitet.

JIKs ungdomsansvarige är tillsammans med föreningens fotbollssektion samt föreningens styrelse ansvariga för

föreningens barn-och ungdomsverksamhet.

Hösten 2011 Sida 4


Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare

ALL STARS-REGLERNA

Dessa kan ändras lite från år till år. Grunden är den samma men kontrollera med verksamhetsledaren vad som gäller

för din åldersgupp för aktuell säsong. De aktuella All stars reglerna hittar du på hemsidan www.jik.ax/fotboll

Här nedan följer endast ett utdrag

Operation Spelregler

Varje lag som deltar i All Stars-verksamheten är skyldiga att uppgöra spelregler för sin verksamhet i enlighet med

Operation Spelregler (OS).

Spelregeldiskussionerna ska följa den egna föreningens linje.(Om sådan inte finns följer man FBFs ”Linjen för

ungdomsverksamhet”)

Dessutom ska en positiv och sporrande inställning till andra hobbyer garanteras. Spelreglerna skickas in med e-post

(www.kaikkipelaa.fi ) av föreningens verksamhetsledare till distriktets ungdomschef en gång per år i enlighet med de

bestämmelser som gäller för det egna distriktet, dock senast före den första seriematchen och/eller turneringen.

HAM-regeln (Hur speltiden per spelare fördelas)

HAM-regeln gäller: i samband med spelregeldiskussionerna inför säsongen gör lagledningen, föräldrar och spelare

tillsammans upp om hur speltiden fördelas för varje spelare gällande enskilda matcher, spelkvällar och på

säsongsbasis.

Om laget består av många spelare skall man sträva till att dela upp truppen i tillräckligt många lag och i tillräckligt

många matchtillfällen att minst HAM regeln uppnås för varje enskild spelare under säsongen.

Varje spelare får vara på planen och ges möjlighet att pröva på olika positioner i laget. Om laget förfogar över större

spelartrupp än reglerna föreskriver (tex maxantal spelare i turnering) skall laget lösa matchningen för varje spelare

genom spelregeldiskussioner innan säsongen kör igång.

Dubbel representationsrätt, rätt att använda överåriga spelare

Distriktet kan ge tillstånd till dubbel representationsrätt eller rättighet för en överårig att representera ett lag i en yngre

åldersgrupp ifall det är till fördel för den enskilda spelarens utveckling.

Spelare med dubbel representationsrätt har rätt att representera två lag eller två föreningar i samma ålderskategori.

Detta tillstånd för den enskilda spelaren gäller i hela landet och är i kraft för en säsong i taget.

Om ett lag har fler än tre spelare med specialtillstånd bör tillstånd av arrangören ansökas då laget tävlar utanför sitt

eget distrikt. Varje distrikt har dock rätt att bevilja olika specialtillstånd angående dessa rättigheter. Spelare i denna

ålderskategori är fria att byta förening även efter den 31.8.

Hösten 2011 Sida 5


Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare

Organisation och uppgiftsfördelning

CENTRALSTYRELSE-FOTBOLLSSTYRELSE-LAG

Centralstyrelsen är hela föreningens högst beslutande organ. Alla olika sektioner är representerade.

Fotbollssektionen , ansvarar för budget, sponsorer och fördelning av pengar.

Verksamhetsledaren, är anställd av fotbollsstyrelsen och fungerar som en länk mellan styrelsen och lagen.

Verksamhetsledaren hjälper till att starta upp nya grupper. Handleder tränare och ledare, licensierar spelare, sköter

spelarövergångar, anmäler lag till serier. Andra uppgifter är bl.a operation spelregler, all-stars regler, hantering av

träningstider, arrangerandet av cuper och turneringar samt övriga administrativa uppgifter. Verksamhetsledaren

fungerar även som föreningens ungdomsansvarige

Lagen bör ha följande ansvarspersoner: (samma person kan ha flera ansvarsområden)

Lagledare 1-2st

Kommer överens med motståndarlagen om datum, tid och plats för match. Sköter lagets administrativa och

ekonomiska uppgifter enligt föreningens anvisningar (licenser, operation spelregler, försäkringar, uppdaterade

namnlistor). Fungerar även som informatör för laget. Är en länk mellan lagets ledning och stödgrupp

(föräldrarna). Delaktig i uppgörandet av säsongsplan för laget. Sköter ev researrangemang.

Tränare 2-3 st

Planerar och leder träningarna i enlighet med föreningens utbildningsplan. Gör upp säsongsplan med

lagledarna.

Ev. Hjälptränare

Hjälper tränarna att genomföra träningarna på ett bra, effektivt och roligt sätt

Hemsidesansvarig

Skickar material till vl för publicering på hemsidan, bilder, info om matcher och träningar mm

Materialansvarig

Beställer vid behov material av föreningens materialleverantör. Ansvarar för utrustningen i medicinväskan.

Julkalender ansvarig

Delar ut kalendrar till laget och ansvarar för redovisning till vl

Kioskansvarig

Ser till att det finns försäljare och saker att sälja vid tex poolspel och cuper

Stödgrupp

Alla föräldrar ingår i stödgruppen. De ska skjutsa barnen till och från träningar och matcher. Betala medlems-

och träningsavgifter samt vara beredda att hjälpa till vid ev evenemang som cuper och turneringar.

Hösten 2011 Sida 6


Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare

Utbildningsplan

KNATTAR/LEK 6-8 ÅR

LEDSTJÄRNOR:

Skapa intresse för idrott

Lekfull, rolig och allsidig träning för att utveckla koordination och motorik

Lära ut grundläggande teknik

Mycket smålagsspel, uppspel längs marken, rulla bollen genom hela laget. När målvakt har bollen backar

motståndarna till egen planhalva, lär sig rulla boll och hålla ihop laget.

Prova på matcher vid 7-8 år. Antal träningar minst dubbelt så många som antalet matcher

1 träning/vecka, 1 timme/gång

Alla får spela lika mycket oberoende av träningsmängd och utveckling

Fair Play

Inga spelpositioner på planen. Låt barnen spela som de vill!

Säsongsavslutning

TRÄNINGSMOMENT OCH –UPPLÄGG:

Lekfullhet och allsidighet

Lekar som befrämjar glädje, rörelse, motorik och koordination, springa, hoppa, rulla, krypa, åla, kasta, fånga mm

Lek med boll

Teknik/ bli vän med bollen

Driva med bollen i olika riktningar

Använda båda fötterna

Stanna och vända med bollen

Passa och skjuta

Fånga och kasta

Sparka bollen från händerna

Planering 60min

15-20 min Uppvärmning, lek som befrämjar glädje, rörelse, motorik och koordination.

10-15 min Bli vän med bollen

20 min Smålagsspel 2v2, 3v3

10 min Avslutning, lek/stafett

RIKTLINJER:

Ha roligt. Barnen behöver få mycket lek och roliga övningar som stimulerar deras rörelsebehov

Mycket smålagsspel 2v2 eller 3v3. Då får spelarna röra mycket boll och har automatiskt roligt. Spela aldrig

med avbytare. Rulla boll genom hela laget, spela längs marken.

Enkla övningar. Övningarna bör var enkla. Det skall vara mycket aktivitet, undvik köer och väntan

Var förberedd. Planera träningen väl så löper träningen bra.

Beröm, var glad och lugn. Beröm varje spelare minst en gång varje träning. SE BARNEN!

Hösten 2011 Sida 7


Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare

JUNIORER/INLÄRNING 9-12 ÅR

LEDSTJÄRNOR:

Skapa fortsatt intresse för idrott

Lekfull, rolig och allsidig träning för att utveckla koordination och motorik

Fokus på teknik, bra koordination förutsättning för att lära sig teknik

Mycket smålagsspel, rulla bollen genom hela laget, uppspel längs marken

Antal träningar minst dubbelt så många som antalet matcher. Matcherna är inlärningstillfällen

1-2 träningar/vecka, 1-1,5 timme/gång

Alla får spela match lika mycket oberoende av träningsmängd och utveckling

Fair Play

Lär ut positioner (back-mittfält-anfall). Alla spelare skall regelbundet byta spelpositioner. Låt spelarna själva

lösa situationer på planen.

Instruktionerna under match fokuseras till sådant man tränat på under träningarna, teknik och spelbarhet.

Undvik, "kämpa, gå på, markera, kom igen" och dylikt. De instruktionerna riktar sig till vuxna och är inte

lämpliga till barn. Se även till att föräldrarna inte använder nämnda uttryck under match

Styr inte spelarna med instruktioner, låt dem fatta egna beslut och samtidigt utveckla sin kreativitet

Beröm spelarna både under träning och match. Resultatet är mindre viktigt. Spelarna skall lära sig ta både

vinster och förluster på ett sportsligt sätt.

Säsongsavslutning

Social samvaro

TRÄNINGSMOMENT OCH –UPPLÄGG:

Lekfullhet och allsidighet

Lekar som befrämjar glädje, rörelse, motorik och koordination, springa, hoppa, rulla, krypa, åla, kasta, fånga mm

Lek med boll

Teknik

Kontroll på bollen (vän med bollen)

Finta och dribbla

Passning och mottagning

Vändning

Skott

Nick

Målvaktsteknik

Täcka/skydda boll*

Anfallsspel

Spelbarhet

Väggspel

Speldjup*

Spelbredd*

Spelavstånd*

Inlägg*

Försvarsspel

Försvarssida*

*=Börjar tränas från 11 år

Hösten 2011 Sida 8


Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare

Beskrivning av hur de olika teknik och anfallsmomenten skall utföras finns i utbildningsmaterialet till tränarkurserna.

Tyngdpunkten skall ligga på bollkontroll, finta/dribbla, passning och mottagning. Visa och förklara verkligen hur de

olika momenten skall utföras, säg inte bara att nu ska ni skjuta i mål, passa, nicka osv. De flesta momenten tränas

naturligt i smålagsspel. Smålagsspel skall alltså prioriteras. Rulla boll genom hela laget, uppspel längs marken.

För de äldsta spelarna kan man någon gång som en del av den vanliga träningen introducera rörlighetsträning

(stretching) och styrketräning med egen kropp som vikt. De skall mest vara en kul prova på grej. Övningar från

knäkontrollsprogrammet skall köras minst 1gång/vecka från 10 år.

Planering 60-90*min

15 min Uppvärmning, lek som befrämjar glädje, rörelse, motorik och koordination.

20-40 min Fotbollsteknik/ Bli vän med bollen

20-30 min Smålagsspel 2v2, 3v3, 4v4

5 min Nedvarvning, lek/stafett

RIKTLINJER:

Ha roligt. Blanda allsidiga fotbollslekar med vanlig teknikträning

Ordna aktiviteter utanför fotbollsplanen där barnen får göra andra saker tillsammans ex utflykter, simning mm

Mycket smålagsspel 2v2 och 3v3 max 4v4. Då får spelarna röra mycket boll och har automatiskt roligt. Spela

aldrig med avbytare.

Enkla övningar. Övningarna bör var enkla. Det skall vara mycket aktivitet, många upprepningar, undvik köer

och väntan.

Ta korta pauser så att spelarna orkar koncentrera sig och kan fokusera

Var förberedd. Planera träningen väl så löper träningen bra. Ha ett tema för träningen som avspeglar sig även i

smålagsspelet.

Välj några instruktionspunkter på varje träning. Ingen kan lära sig allt på en gång.

Anpassa övningarna till spelarnas olika utvecklingsnivå. Dela ev in gruppen så att utvecklingsnivån blir

jämnare. En till två spelare per boll i övningarna

Beröm, var glad och lugn. Beröm varje spelare minst en gång varje träning. SE BARNEN!

Uppmuntra barnen till egen träning

Hösten 2011 Sida 9


Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare

UNGDOMAR/UTVECKLING 13-17 ÅR

LEDSTJÄRNOR:

Skapa fortsatt intresse för idrott

Allsidig träning med fokus på funktionell teknikträning

Mycket smålagsspel, rulla bollen genom hela laget, uppspel längs marken

Antal träningar skall vara betydligt fler än antalet matcher. Matcherna är inlärningstillfällen

2-3 träning/vecka, 1,5 timme/gång

Alla får spela match, de som vill mer och tränar mer kan få lite mer speltid.

Fair Play

Vilken position som passar en spelar bäst kan spelaren och ledaren fundera på tillsammans. Alla spelare skall

ändå ibland byta spelpositioner. Låt spelarna själva lösa situationer på planen.

Instruktionerna under match fokuseras till sådant man tränat på under träningarna, teknik och spelbarhet.

Undvik, "kämpa, gå på, markera, kom igen" och dylikt. De instruktionerna riktar sig till vuxna och är inte

lämpliga till barn. Se även till att föräldrarna inte använder nämnda uttryck under matcher

Styr inte spelarna med instruktioner, låt dem fatta egna beslut och samtidigt utveckla sin kreativitet

Beröm spelarna både under träning och match. Resultatet är mindre viktigt. Spelarna skall lära sig ta både

vinster och förluster på ett sportsligt sätt.

Var observant på pubertetens intrång, spelarna kan påverkas på många olika sätt.

Uppvärmning och nedvarvning ska bedrivas på varje träning och skall inte vara lika med jogging utan boll!

Social samvaro, viktigt att få barnen känner en stark gemenskap i gruppen så att det blir svårt att sluta. Mycket

annat som lockar i denna ålder.

Säsongsavslutning

TRÄNINGSMOMENT OCH –UPPLÄGG:

Teknik

Kontroll på bollen (vän med bollen)

Finta och dribbla

Passning och mottagning

Vändning

Skott

Nick

Målvaktsteknik

Täcka/skydda boll

Brytning*

Anfallsspel

Spelbarhet

Väggspel

Speldjup*

Spelbredd*

Spelavstånd*

Inlägg

Omställning*

Överlappning*

Överlämning*

Uppspel*

Skapa spelyta*

Avledande rörelse*

Hösten 2011 Sida 10


Jomala IK fotboll - Utbildningsplan, handbok för tränare och ledare

Försvarsspel

Försvarssida

Press*

Markering*

Täckning*

Understöd*

Överflyttning*

Centrering*

Zonförsvar*

*=Nya moment

Beskrivning av hur de olika teknik- anfalls- och försvarsmomenten skall utföras finns i utbildningsmaterialet till

tränarkurserna. Spelarna skall utbildas i enlighet med det i distriktet och regionen gällande spelsystemet.

Tyngdpunkten skall ligga på teknikträningen. De moment som spelarna lärt sig tidigare skall utvecklas så att

momenten kan utföras i högre tempo. Visa och förklara verkligen hur de olika momenten skall utföras, säg inte bara

att nu ska ni skjuta i mål, passa, nicka osv. De flesta momenten tränas naturligt i smålagsspel, max 5v5. Fokusera på

passningskvalitet, första touch, spelarens egen grej tex egen fint.

Rulla bollen genom hela laget vid uppspel, spela längs marken.

I och med pubertetens intrång skall rörlighetsträningen genomföras regelbundet. Komplexa rörlighetsövningar kan

gärna vara en del av den allsidiga träningen. Stretchingens betydelse skall ändå inte överdrivas. Som en del av den

vanliga träningen kan styrketräning med egen kropp som vikt förekomma ibland. Övningar från

Knäkontrollsprogrammet skall göras minst 1 gång/vecka.

Planering 90min

10 min Uppvärmning, lekfulla övningar som befrämjar smidighet, motorik och koordination.

30 min Funktionell fotbollsteknik

20 min Anfalls- eller försvarsträning

25 min Smålagsspel 3v3, 4v4 eller 5v5

5 min Nedvarvning

RIKTLINJER:

Ha roligt. Träningen bör fortsättningsvis vara rolig och stimulerande.

Ordna sociala aktiviteter utan för plan, teambuilding. Tex laga middag tillsammans, filmkväll, vandringstur,

cykelutfärd, käka pizza, bowla.

Mycket smålagsspel max 5v5. Då får spelarna röra mycket boll och har automatiskt roligt. Spela aldrig med

avbytare.

Enkla övningar. Övningarna bör vara enkla och fylla sitt syfte. Det skall vara mycket aktivitet, många

upprepningar undvik köer och väntan.

Ta korta pauser så att spelarna orkar koncentrera sig och kan fokusera

Var förberedd. Planera träningen väl så löper träningen bra. Ha ett tema för träningen som avspeglar sig även i

smålagsspelet.

Välj några instruktionspunkter på varje träning. Ingen kan lära sig allt på en gång.

Anpassa övningarna till spelarnas olika utvecklingsnivå. Dela ev in gruppen så att utvecklingsnivån blir

jämnare. En till två spelare per boll i övningarna

Beröm,var glad och lugn. Beröm varje spelare minst en gång varje träning.

Uppmuntra spelarna till egen träning

Var lyhörd, puberteten påverkar alla på olika sätt! Ge spelarna tid att utvecklas i egen takt.

Lär spelarna så mycket som möjligt i deras takt.

Ha som mål att varje träning skall vara en bra träning för alla

Hösten 2011 Sida 11

More magazines by this user
Similar magazines