1979 nr 87.pdf - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

1979 nr 87.pdf - BADA - Högskolan i Borås

31s

I 1

: ' r

l l ..II l,

l .

. .

' I ' l ';

. -.

, , l 1 . ' ' . l , ' ,' '

- l

II.

. ,


I N N E H A L L S F O R T E C K N I N G

Förteckning över förekommande ämnesord ....................... 2

Författarregister.. .......................................... 37

S:

Temanummer .................................................

0.54


BIS - Bibliotek i~Samhälle ar en förening för biblioteksarbetare

och biblioteksutnyttjare, som p& en socialistisk grnuid vill verks

för ett progressivt biblioteksväsen. Man utger en tidskrift med

samma namn som utkommer med 6 nr/&r. Det första numret utkom hösten

1969 efter Bis bildande samma &r. Bis stormöte valjer ett redaktions-

sekretariat oah sex redaktioner so,m ansvarar för var sitt numer

-.

under aret. Redaktionens synpunkter framföres i tidskriften p% ledar-

plats och som red&ionella kommentarer - övriga i tidskriften fram-

förda synpunkter sthr för de enskilda bidragsförfattarmas ilsilrfer.

Principer för införandet av enskilda bidrag utarbetas av redaktionen.

(ur stadgarna frk 1975)

BIS efterlyste ett artikelregister till tidskriften och eftersom vi

tyckte att ett &dan% kunde vara a~ltfändbarvt, valds vf att som special-

arbete göra en förteokning över de nummer som hittills utkommit.

Registret behåller allts& artiklar fr& Bis start fram till och

med 1978. Det bestar av tv& del-, ett ämnesregister och ett för...

fat-tarregister. Änmesregisfret ar uppställt alfabetiskt efter ämnes-

orden och axtiklarna följer d&runder i kronologisk ordning. Urrdatntaget

är artiklarna under HBiblioteksregisterm aom är uppställda alfabetiskt

efter orter ooh iänder. Vid valet av ämnesord har vi haft hjälp av ett

gammalt ämnesregieter som dök upp under arbetets g&ng. (~ac?k till de

pereoner som arbetat fram det, vi har tyvgrr in%e lyckats f& teg i .

er.) máanga av artiklarna f6rekomer under flera %nnesordl. När titeln

varit oklar har vi inom parentes angivit vad den handlar om.

Likadant har vi gjort i författarregistret. D& en artikel bar ha.ft

flera författare aterfinns artikeln under alla respektive förfatlarm

namn och medförfattarna nämns d% enbart som "m.fl.".

Temanummer finns förtecknade i &mesregis% ret men dessutom i en

s&rskild sammansfällning.

Vi har i stort sett tagit med alla artiklar. I tveksamma fall ha~r vi .

försökt att bedöma om artikeln varit av intreese idag. Vi har dr

uteslutit kosfa notiser ooh kommentarer, ledare (utom i speoiel1.a

fall), preaenteLfioner av inaktuella uta~llningar ooh enstaka skön-

liftsrara böoker s& lägeerappor-ker fran lokalgrupperna vid BIS

start,


drb et smarhadsf rågor

Arbet splat sf r%gor

AV (utom musik och film)

Barn och bibliotek - barn och kultur - barn och böcker

Bibliotekslokaler och bibliot eksmil jö

Bibliotekens m%lsattning och roll i samhället

Biblioteksorganisationer och biblioteksmöten

Bibliotekshistoria och biblioteksforskning

Biblioteksregister - Sverige (alfabetiskt)

Biblioteksregister - Borden (utom sverigel

Biblioteksregister - övriga länder

Bis

Bokförlag - bokhandlar - bokklubbar

Btj - bibliotekstjänst

Böcker - omnämnda och recenserade

Fackliga f r%gor

Pi lm

Författarna, spr3ket och samhället

Invandrare och bibliotek. Invandrare och kultur.

Klassificering, katalogisering.

Kontori stf öreningar

Kriminalvård

Kulturella organisationer

Kvinnofr%gan

Nediaumal, mediainköp, massmarknadslit t era4!m

Musik

Politiska organisationer

Skolbibliotek

Teater

Tidskrif t er

U-psökande och social biblioteksverksanhet a~betspls-t;sbl?~Tic,tc~i:

Utbildning

Utställningar


i

- ADB

A M N E S R E G I S T E R

Lönn, Lars-Erik: Ska vi använda ADB p& biblioteken?

Notiser (om BUMS och personalpolitik i ~öteborg)

Temanummer om BUMS

Vad tycker biblioteken om BUMS' ( B ~S i ~skilstuna)

BUMS i Hovsjö (BIS i ~ödertälje) -4

Jeppsson, Birgitta: BUMS en lägesrapport

BUMS katalogen en försämring

1700 danska biblioteksarbetare protesterar mot FAUST

(materialet hiimtat ur Bibliotek 70's pamflett nr 3 19761

Larson, Ulf & Sundin, Tommy: Biblioteksförtjänst, före-

taget i vara hjärtan. Del 2

Gunnarsson, Katarina & Petri, Eva: BHS: elevernas aktion

mot arbetslösheten 42-4,3/78 s 2'7-29

Jonason, Gunilla: Arbetslösa bibliotekarier i Goteborg

42-43/78 s, 30-32

Uttalande av ~i~*stormöte samlat i Halmstad febr. 1978

(ang, ledaren om inköpspolitik i Bis nr 39) 42-43/78 u, 48

Diskussionsunderlag till ~i~'storm6te (febr. 1978

(~kellefteå lokalgrupp)

Förslag till uttalande av ~is'stormöte samlat i Halmstad

febr. 1978 (ang. ledaren om inköpspolitik i

42-43\78 e;, 4:?-50

Bis nr 39) 42-43\'78 e,, 5'1

Arrander, Eva: Utan tillräcklig och aktiv personal

förblir många böcker olästa (kommentar

till ledaren i Bis, nr 39) 42-43/78 et, 42--53

Barrett, Helle & Jacobsson, Agnete & Jentzsch, Thomas:

II Löst folk i Malmö e, '1qan113

A åt ve it, Lillemor: Bibliotekskontarist - värdelös

eller ovärderlig? 5/70 si. l8

Aldec, Ulla: Bibliotekskontorist - farlig konkurrent? 5/70 Ei. 22!

Hegn, Stig: Alternativ til den nye gasballon fra MBhlen-

brock i0/70 si, 4.61- 47


Atlestam, Ingrid: Vad ar avtalat (om FON 68)

~oréfi, Ingjerd: Demokratin som kom bart

Atlestam, Ingrid: En dag i linjestabsorganisationen 17/72 s,, 19

Hagberg, Fiant kommentar till 9 SFF:ska punkter 18/72 s,, 15

Pollack, Lars Ove: I BiS'serie avrattningar (om FON) +

svar från 1Ggrid Atlestan 48/72 s, 27-30

Temanummer om arbetsplatsdemokrati ss 1 9/72

Varning för falska profeter 19/72 s,, 4

Företagsnämnderna 19/72 s,, 16-19

Malmberg, Lars: Svar p& Finn Hagbergs artikel i Bis 18 19/72 s,, 28

Hagberg, Finn: Svar p& Lars Malmberg8 svar på min

artikel i Bis 18 19/72 s, 29-30

Berggren, Olaf: Sättarens kommentar (ang. Göteborgs

stadsbibliotek) 19/72 B* 31

Hegn, Stig: Arbe3dspladsdemokrati og hets mod venstre-

orienterede - 2 symptomer? 19/72 SO 36

NRU (ledare) 20/73 s, 3-6

Till nya rationaliseringsutredningen. Sekr. Jan Ristarp 20/73 841 7

Andgren, Bibi & Oscarsson, Karin & Ribbing, Anna Kristina:

FrAgor till kontoristföreningarna: början

på en dialog 20/73 s, 24-27

Nilsson, Ann Margret: Att vara kontorist 20/73 s, 28-29

Demokrati p& arbetsplatsen (~rbetsgruppen demokrati på

arbetsplatsen, Bis i Malmö-Lund) 20/73 641 30-33

Ribbing, Anna Kristina: Om fördelningen av arbetet mellan

oas 20/73 s. 34-36

Björkenberg, Ann Marie: Nru nru nru arux Till BiS'stor-

möte 21-22/73 s, 47-48

Ribbing, Anna Kristinax Nru nru nrunrunru: Till Anne

Marie Björkenberg 21-22/73 s, 49-51

Ristarp, Jan: Nru nrnnrnriiazu 21 -22/73 s, 52-54

Hagberg, Finn: Vilken klass tillhör bibliot eksarbetarna? 23/74 s. 3l- J3

Eriksson, Bibi: Närvarorätt och röstrHtt 23/74 s. 34-36

Demokrati p& arbetsplatsen ( Arbetsgruppen för demokrati

på arbetsplatsen) 23/74 s,, 37-40.

~lasén, Lars & Sommansson, Agneta: Är bibliotekarierna

arbetare? 24/74 s. 25-26

Hörnström, Per: Biblioteksarbetare, ar det sådana som

uppför biblioteksbyggnader? 24/74 s, 27-29

Bis'handlingsprogram, första delen 24/74 s, 36-39

Hagberg, Finn : om arbetsdelning 25/74 s, 5-15

Atlestam, Ingrid: Varning för den nya moroten (om

latitudlönesystemet) 26/74 s. 60-62


Biblioteksarbetets organisation (ledare)

Jonsson, Kjell: Ater till frågan om arbetsdelning

Hagberg, Finn: Skitsnack

Gustavsson, Per: Arbetsplats Nybro

Ribbing, Anna Kristina: Arbetsglats Kirseberg

Sjögren, Torgny: ~ågra ord om bibliotek i förort

Arvidsson, Gunnel.. . : Bandet går.. , (om f Örort o-

bibliotek i Stockholm)

Rönnstrom, Ulla: Henriksdal

Notiser (om BUMS och personalpolitik i Göteborg)

Atlestam, Ingrid: Jämlikhet - lika taskigt för alla!

Politisk propaganda p& arbetsplatsen

Almered, Berit: Biblioteksarbete till vrakpris

Hagberg, Finn: Arbetets mening och Btj:s kravservice

Knutsson, Robert: Om arbetsplatsbibliatek

Persson, Roland: Arbetsdelning och bakuppsattning:

rapport från en diskussion

Synpunkter på bokuppsattning (av personalen vid ?lte&

bibliotek)

Ellneroth, Göran: Hur länge arbetar vi - och hur länge

vill vi arbeta

Barrett, Helle & Jacobsson, Agnete & Jentzsch, Thomas:

Löst folk i Malmö

Torngren, Tore: Ett &r med MBL: en lägesrapport från

Lunds stadsbibliotek

AV (UTOM MUSIK OCH FILM)

Sällberg, Rickard: Storebrors bibliotek...?

Fredriksson, Inger: Videorevolutionen

> i

27/"7/ E;, J -,

27/'(5 e:, 8-..7;

27r.?75 D ,?

27/75 E:, ,r.5-.17

27/75 Eie

di (4 3-..20

33-34/76 a;. 4-7.071

Kruse, Kerstin: Ur ett brev till en kollega 2/69 s, 15-17

Widerberg, Siv & Törner, Astrid: De bortglömda barnen

Torpefält, Seija: Mördarslottet - bibliotek för barn i

alla åldrar

8-9/70 s, 29-50

8-9/70 s, 31


I

Lindgren, Barbro: Mitt basta bibliotek 8 ~9/79 n, 32

Lundgren, Lena: Mitt sämsta bibliotek 8-9/70 s, 3:

Nyström, Thgrsse: Hellre passiva barn an barn som tävlar 8-9/70 s. 34-35

Ingelstam, Beng: Dramatik ska vara roligt 8-9/70 s, 38-4~

Engström, Alf & Olenius, Elsa: Om du inte engagerar dig

s& dör du 8-9/70 s. 41-4:j

Martinell, Ingegard: Slapp in spädbarnen! 8-9/70 s. 46-48

arström, Birgitta: Rättvisa &t barnen 11/71 SU 33

n II Varför laser barn Kitty-böcker ii/7l s. 34-37

Eriksson, Bibi & Rydsjö, Kerstin: ,.. liknar p& pricken

all den Kinapropaganda man får i sig (om

politiska barnböcker) 13//"i SO 29

Wernström, Sven: Ryktet om min frälsning är betydligt

överdrivet lk-I5/7l s, 24-25

Lundgren, Lena: Hurra en konsulent (barnbibli-oteks-

konsulent) 14-15/71 s, 31

Forsén, Ulla: Vem vinner p& biblioteket? 17/72 s. 44-.4:i

Lundgren, Lena: Barn i bibliotek 19/72 S. 35

Wester, Elisabeth: Film 26/74 s, 51-54

Eide-Jensen, Inger: Integrering mellan folk- och skol-

bibliotek - ett exempel 28/75 s,

Wester, Lena: Brickebacken. Folk- och skolbibliotek i

Orebro 23/75 s. 10-71

Arbetsplats Tensta

Eriksson, Iréne: Barn, litteratur, samhälle

Andersson, Margareta: Mys bästa böcker (litteraturlista) 28/75 s, 32-33

Eriksson, Birgitta: Om fackklassning av barnböcker 29/75 s. 12-13

Corneliuson, Cay: Barnbibblan i Borås 29/75 B. 24-24

Wester, Elisabeth & Töllner, Eva: Bibliotekens roll i

barnkulturen: rapport från kulturradskonferens

29/75 s, 26-27

Pollack, Lars Ove: Barnbibblan i Borås 30-31/75 S, 54-55

Corneliuson, Cay: Barnbibblan i Borås 30~31~75 s* 56-57

Hellberg, Hans-Eric: Inga djupa tankar (am Dunder &

Brak - serien) 32/76 S* 6

Hvorfor serieböger? (om förlaget Spar-knaegt) 32/76 S, 7-9

Bi~~rnellanrnöte i Köpenhamn - rapporter (om masmarknadslitteratur)

32/76 s, S 0-4 1

Annotationer: (barnlitteratur) 32/76 s, 15-17

Johnsson, Yngve: Triviallitteratur för barn 32/76 s. 22-23

Gustavsson, Marina: Om bibliotekets roll i en förskola 32 J76 s, (24


Sjögren, Torgny: ~ågra ord om bibliotek i förort

Arvidsson, Gunnel., . : Bandet g&., , (om förorts-

bibliotek i ~tockholm)

Rönnström, Ulla: Henriksdal

Bark, Carina & Ekman, Maud & Johnsson, Yngve: Skif-

tingehus bibliotek. Hur började det?

Gulyas, Miklos: Viktiga och oviktiga historier från

oseng gård P;;

Ribbing, Anna Kristina & Wester, Elisabeth: Kultur för

barn

Hell, Maudr Passning

Temanummer om barnlitteratur

Nilsson, Ulf: Om Drutten och Krokodilen och arbetar-

klassens barn

",'iderberg, Siv: Prinsessor ska vi bara inte tala om...

(om mina erfarenheter som politisk

barnboksförfattare 1966-1977)

Vaijärvi, Kari: Finska ofirer

Alternativjakt (litteraturlista)

Svensson,.Sonja: För en bättre långseriebok

Eliasson, Roland: Fångar i seriernas värld

Sjögren, Torgny & Sällberg, Rickard: Andra varlds-

kriget i punkens tid (litteratur-

lista)

Erlandsson, Ake: Vilboksprojektet i Olofctrörn - upp-

sökande biblioteksverksamhet bland

invandrarbarn

Wester, Elisabeth: Svar till Ulf Nilsson

Nilsson, Ulf: Revolutionär barnlitteratur

Bergman Rangefelt, Anneli: Barns och ungdoms läsning

Andersson, Margareta & Höwing, Ingrid: Studiecirklar f

barn- och ungdomslitteratur

Andersson, Margareta: Tidigare studiecirklar i Eskils-

tuna (barnlitteratur)

Bengtsson, Agneta & Ohrlund-Edebro, Monica: Bokprat p&

fritidsgård (i ~skilstuna)

Wikholm, Bengt: Mordet på Enid Blyton

33-34/76 r; p E.-'] 4.

33-3&/76 r;. .?i5.-18


BIBLIOTEKSLOKALER OCH BIBLIOTEKSMILJO

Engström, Alf: Det sociala bib,lioteket - allaktivitets-

huset 1/69 s. 9-43

Berggren, Olaft Den stora paniken 1/69 8. 33-36

Miletic, Olga: ånt tagaren om skönhetefläck 2/69 s. 21-22

Berggren, Olaf: Den stora paniken 2:-något av en följetong 2/69 s, 24.-27

Engström, Alf & Sandblad, Helena: Att jobba med all-

aktivitet 5 /70 s. 42-46

Fahller, Karin: Hus för arkitekter i Jönköping 6/70 s, 15-16

Lundgren, Lena: Hus för alla i Gävle

Engström, Alf: Hus för vem i Lund

Eriksson, Bibi: Finn Crisp 7/70 s. l 0

Torpefalt, Seija: Mördarslottet - bibliotek för barn i

alla åldrar 8-9,/70 S, 31

Lindgren, Barbro: Mitt basta bibliotek

Lundgren, Lena: Mitt sämsta bibliotek

Osten, Suzanne: Fickteatern på bibliotek 8-9/70 S. 36-37

Engström, Alf & Olenius, Elsa: Om du inte engagerar dig

s& dör du 8-9 /70 s, 41-45

Sandblad, Helena: Olbackar och kultur 10/70 S. 33-36

Oscarsson, Karin: Familjebiblioteket - vara eller icke

vara 14-15/71 s, 6-7

Isaksson, Britt: Stockholms stadsbibliotek - Överallt

i stan 44-15/71 s, 8-11

Nilsson, Kerstin: Brickebacksns centrum - ett försök

till nytänkande 14-15/71 s. 11-12

Krumbach, Lie: Bibliotekernes miljö - fordelene ved

et (Ö1)kassesystem 14-15/71 s. 73-15

Lundgren, Lena: Finkulturens högborg i Norrköping 14-15,!71 s, 16

Kyllenius, Sven: Fram för färg (~axå) 14-15/74 s, 17'-,18

Sällberg, Rickard: Storebrors bibliotek,..? 27/75 s. 21-23

Johnsson, Arne & Winter, Ingelöf: Bokuppsattning/Nybro 29/75 SR 8-11

Rydqvist, Lars & Jentsch, Thomas: Kulturhus ar'e

Corneliuson, Cay: Barnbibblan i ora as

Pollack, Lars-Ove: Barnbibblan i orå ås

bra fie 29/75 s. 22-823

Carneliuson, Cay: Barnbibblan i b or ås 30-31/?5 s,e 56-57

Sjögren, Torgny: Några ord am bibliotek i förort 33-34/76 s.. 4-87'

Arvidssan, Gunnel,,,: Bandet (om fararts-

bibliotek i ~tockholm) 33-34/76 s;. 8-18? 4


Engström, Alf: Det sociala biblioteket - allaktivitetshuset

1/69 s. 9-13

Berggren, Olaf: Den stora paniken

< I"

1/69 s. 33-*,:2

Forsman, Birgitta: Envar sin egen bibliotekarie: ett

debattinlägg -. 2/69 s,, 19.-20

Berggren, Olaf: Den stora paniken 2r nagot av en följetong 2/69 s, 24-2'7

Berggren, Olaf: Den stora paniken 3 3-4/69 s, 26-28

skårman, Arne: BU och den korporativa staten 5/70 s,, 24-30

Atlestam, Ingrid: Pionjär Valfrid och samhället 5/70 so 34-35

Engström, Alf & Sandblad, Helena: Att jobba med all-

aktivitet 5/70 s,, 4l-Sltt;

Svenska bibliotek och Sydafrika 7/70 s,, 6-7

Engström, Alf & Olenius, Elsa: Om du inte engagerar dig

s& dör du 8-9/70 s. 41-45

Sydafrika SAB och BIS - en kort sammanfattning 8-9/70 s. SO-:^?

Andgren, Anna Kristina: ~propa Kirseberg 8-9/70 s, 54-57

Eriksson, Bibi: "Det kanske viktigaste slaget just nu

utkämpas inom skolan" 16,/72 s, 27-.3G

Forsman, Birgitta: Vi ska ösa båten

Eriksson, Bibi: Okad objektivitet

Protest. Brev från BIS till Olof Palme om IB-affären

+ svar 23\74 s, 5-7

Björk, Eva...: Tankar kring rnassmarknadslitteraturen 23/74 s. 3 0-14

För folkets kultur (synpunkter på bibliotekens roll i

samhället framfört av tvii medlemmar i SKP) 23/74 s. 41-43

Klasén, Lars & Sommansson, Agneta: Är bibliotekarierna -

arbetare? 24,/74 s, 25-26

Till stadsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet,

Remiss: Boken. Litteraturutredningens huvudbetänkande

(SOU 1974:5) 23/74 9, 35

Sällberg, Rickard: Storebrors bibliotek,,.? 27\75 s, 21-23

Hagberg, Finn: Nar proletärerna blir pensionärer 27/75 SO 24-25

Rydqvist, Lars & Jsntsch, Thomas: Kulturhus år6 bra $e? 29/75 s, 22-23

Wester, Elisabet & Töllner, Eva: Bibliotekens roll i

barnkulturen: rapport från kultur~åds-

konf ersns 29/75 s. 26-27

Gustavsson, Per: Yötesplikt - Strafftankande - Inkomst-

källa 29/75 s. 28-30

Eriksson, Bibi: Lära barnen lära sig själva 30-31/75 SO 58-53

Temanummer om förortsbibliotek 33-34/76


Sjögren, Torgny: Några ord om bibliotek i förort 33-54/76 s, 4-7

Rönnström, Ulla: Henriksdal 33-34/76 s, 16-4 8

Corneliuson, Cay: Uppsats ( Halle-Olsson, Ingrid: En

jämförande undersökning av eventuell

social problematik vid några Stock-

holmsbibliotek) 33-34/76 8. 19

Bark, Carina & Ekman, Maud & Johnsson, Yngve: Skiftinge-

hus bibliotek, Hur börjad$ det? 33-34/76 S, 22-26

Liljekvist, Britt: Rapport från en lärorik kursvecka

för personalen vid Skellefteå kultur-

förvaltning 36/77 SO 34-40

Sandblad, Helena: Kulturen är en del av klasskampen -

VPK:s förslag till kulturprogram 37/77 S. 10-15

Qvarzell, Gun: Kulturpolitik eller att koka soppa på en

spik (ang. Göran Palms artiklar i LO-

tidningen nr 7 och 8) 37/'77 s, 16-1~3

Ribbing, Anna Kristina & Wester, Elisabeth: Kultur för

barn 37/77 s. 19-21

Hell, Maud: Passning 37/77 s, 22-23

F'rågor till utbildningsminiatern 38/77 s, 24-26

Samverkan skola - folkbibliotek 38/77 s, 27-28

Larsson, Ulf: Vem var farmor? (om släktforskning) 39/77 S. 10-13

Hallonsten, Sven: Att övervaka överheten: om samhälls-

information på biblioteken 59/77 S. 16-18

Davidson, Ann & Wester, Elisabet: Att f& fler att läsa

mer (dikt ) 39/77 S* 38

Uttalande av BiS'stormöte samlat i Halmstad, febr. 1978

(ang. ledaren om inköpspolitik i Bis 39) 42-43/78 B, 48

Diskussionsunderlag till Bis'stormöte

(lokalgruppen i skellefteå)

(febr, 1978)

42-43/78 s, 49-50

Förslag till uttalande av ~is~stormöte samlat i Halmstad

febr, I978 (ang, ledaren om inköpspolitik i Bis

39 1

Arrander, Eva: Utan tillräcklig och aktiv personal

förblir många böcker olästa (kommentar

42-43/78 S, $3

till ledaren i Bis 39) 42-43/78 s, 52-53

Vad skall vi satsa p&? (Bis-gruppen i Malmö) 44/78 s, 20-23

Thomell, Thomas: Kultur och socialism (Thedorakis &

Biermann) 44/78 s, 24-2jI

Gustavsson, Per & Rydqvist, Lars: Mera ljus: social-

demokratins kultursyn fram till i940 45-46/78 s. 31-33

Michlet, Jon: llBresel i snövaer" 45-46/78 s, 48-55

Strömback, Jan Ewert: En massmarknadsförfattases

iakttagelser 45-46/78 s. 61-63

Johnsson, Yngve: Många av mina basta vänner laser

serier 45-46/78 s, 64-65


Bang, Aase & Larsen, Harald: Folkfestival blev folkfest ka4'?8 E=, 9' .::c

Sundin, Tommy: frågas sätt mera, exempelvis samhälls-

informationen p& biblioteken b?/"/ E;a 5:.,..37

Hörnström, Par: Reklam för bibliotek & kultur - ar det

lite fult det? 47/78 E:, 49-.54

.:

BIBLIOTEKSORGANISATIONER OCH BIBLIOTEKSMOTEN

Malmgren, Anne Marie: OM SAB-mötet: ett organisatoriskt

virrvarr (juni 1969 i ris tian stad) 7/69 J, 20-22

Wilhelm, Peter: Ur ett organisatoriskt virrvarr (sAB-

mötet juni 1969 i ris tian stad) il69 s, 22-23

I I ' Förenen eder (SAS-mötet juni 1969 i

Kristianstad) 1/69 s, 26-30

Sydafrika SAB och Bis- en kort sammanfattning 8-9/70 so 50-51

Hegn, Stig: SAB - en papperstiger 8-9/70 s. 52-53

Engström, Alf: SAB-mötet - utformning & munkavle (~ineå) 13/71 SO 6-8

Lundgren, Lena: Agg och ansjovis (SABI 13/71 s. 8-9

tt t3 Hurra - en konsulent (Barnbibliotekarie-

konferens i Helsingborg, sept. 1971 1&-15/7'l se 37

Hegn, Stig: Tåber dör sidst (SABI + svar 14-15/71 s. 33-34

Biblioteksfronten (Danmarks motsvarighet till Bis) 32/76 s. i.2-'l5

BPF-MPY. Bibliotekspolitiska föreningen (Finlands

motsvarighet till Bis) 36/77 BY 76-17

BIBLIOTEKSHISTORIA OCH BIBLIOTEKSFORSKNING

Oscarsson, Karin: Sak. biblioteksforskning

Engström, Alf: BU borde lart av Polen

Atlestam, Ingrid: Pionjär Valfrid och samha1,let

Temanummer om bibliotekshistoria

Lund, Tryggve & Zetterströrn, Stefan: Inget fick stora

församlingsfriden (intervju med Carl

Henrik Svenstedt)

Serrander-Jansson, Moni.ca & Gustavsson, Ingegerd:

"Boken fann ju vägen med sitt budskap till alla1':

litet bibliotekshistoria från Orebro

Åberg, Ake: Arbetare minns

Ekman, Maud: Biblioteksminnen - ett forskningsprojekt

vid BHS (+ litteraturlista)


Gustavsson, Per & Rydqvist, Lars: Mera ljus: social-

demokratins kultursyn fram till l940 45-it61'/?5 s,: 3'1-53

Ekman, Maud: Lars Furuland har gravt (+ litteratur- I

lista) 45-46/78 C, 35-3C

Andersson, Folke & Lundh, Tryggve: En bok om biblio-

teksforekning *(redigerad av Lars

Furuland och Bengt Brundin) 45-46/78 s. 37

Lundh, Tryggve: Den litterate arbetaren: bildningssyn

och studiecirkelverksamhet i ABF 1912-

1930 (bok av Jonas Akerstedt ) 45-46/73 s. 38-39

Andersson, Folke: Arbetardiktningens pionjarperiod

(bok av Axel Uhl6n) 45-46n8 s, 39

brig litteratur (om bibliotekshistoria) 45-46/78 s, 40

BIBLIOTEKSREGISTER - SVERIGE (alfabetis~t)

Boden

Dreborg, Britta: Bokurval i Boden

skårman, Arne: Lenas café versus stars and stripes and

violence for ever ev or ås filial) 72/7'1 s. 18-9

II

" Säj Algots - det räcker 17/72 s. 20-21

Pollack, Lars-Ove: I BiS'seria avrättningar (om FON)

+ svar från Ingrid Atlestam 48\72 s, 27-30

Corneliuson, Cay: Barnblbblan i Borås 29/75 5. 24-26

Pollack, Lars-Ove: Barnbibblan i ~or&s 30-37,!75 s. 54-55

Corneliuson, Cay: Barnbibblaa i Borås 30-31/75 s. 56-57

Eksjö

Londos, Eva & Svenonius, Hervor & Wettmark, Lennart:

Flickan med fosforstickorna.,. 23/'71; s, 22-21t

Eskilstuna

Albinson,J. & Cederström, L,: Psykologisk krigsföring 5 j70 s. 20

Bark, Carina & Ekman, Maud & Johnsson, Yngve: Skiftingehus

bibliotek. Hur började det? 33-34,/7€; s. 22-26

Gav1 e

Lundgren, Lena: Hus for alla i Gavle

Götebx

Boren, Ingjerd: Demokratin som kom bort

Atlestam, Ingrid: En dag i linjestabsorganisationen


Hagberg, Finn: Kommentar till 9 SFF:ska punkter

Ur biblicteksnytt: angrepp på BiS:are i Göteborg +

svar från red.aktionen 18/72 e:. 7 6

Malmoerg, Lars: Svar på Finn ~ a~ber~s artikel i Bis 18 29/72 s;. 28

Hagberg, Finn: Svar på Lars Malmbergs svar på min

artikel i Bis 18

Berggren, Olaf: Sättarens kommentar (ange Göteborgs

-I

stadsbibliotek)

Om utställningar i Göteborg (från Bis i Göteborg)

Gustavsson, Per: Bötesplikt - Strafftankande - Inkomst-

källa

Notiser (om BUMS och personalpolitik i Göteborg)

Järfälla

Albinson,J. & Cederström, L.: Politisk enkät

Fahller, Karin: Hus för arkitekter i Jönköping

Kyllenius, Sven: Fram för färg

Lidingö

Ljungström, Karl: Bra samarbete med Lidingö lansbibliotek

Luleå

Eriksson, Bibi: Undersökningen

-

Lund

Engström, Alf: Hus för vem i Lund

Persson, Roland: Arbetsdelning och bokuppsattning -

rapport från en diskussion

Ellneroth, Göran: Hur länge arbetar vi - och hur länge

vill vi arbeta

Torngren, Tore: Ett år med MBL: en lägesrapport från

Lunds Stadsbibliotek

Hagberg, Finn: Oliktänkande i nämnd

Malmö

Andgren, Anna Kristina: ~prapå Kirseberg

Ribbing, Anna Kristina: Om fördelningen av arbetet

mellan oss (~irseberg)

V I II H Arbetsplats Kirseberg

Ekholrn, Harriet: Varnhems sjukhusbibliotek

Gulyas, Miklos: Viktiga och oviktiga historier från

Rosengård


Nacka

Rönnström, U1la:'Henriksdal

Norrköping

Lundgren, Lena: Finkulturens högborg i Norrköping 14-75/'7'! SO 76

Nybro

Gustavsson, Per: Arbetsplats Nybro .z

Johnsson, Arne & Winter, Ingelöf: Bokuppsättning/Nybro 29/75 s. 8-?'J

Gustafsson, Birgitta: Rapport från en SIA-skola

aradi diss kolan) 38/77 s. 29-1515

Olofström

Erlandsson, Ake: Vilboksprojektet i Olofströrn - uppsökande

biblioteksverksamhet bland invandrarbarn

42-43/78 s. 35-:t?

Synpunkter p& bokuppsattning (av personalen vid pitek

bibliotek) 39/77 s. 15

Gisselquist, Christian: Internutbildning i piteg 39/77 s. 22-23

~kellefteå

Gustafsson, Jan: Action Torsten Tegby i ~kellefteå 19/72! s. 26-C!:?

Knutsson, Robert: Om arbetsplatsbibliotek (Algots-Nord)

Liljekvist, Britt: En berättelse ur livet: om ett försök

36/77 s. 42-44

att fH igång utställningsverksamhet

på ett lasarett 39/77 s. 3.3

Sundin, Tommy: frågas satt mera: exempelvis samballsinformationen

på biblioteken 47/78 s, 34-37.;?

Solna

Politik och bibliotek: händelserna kring en FNL-utstallning

på Solna Stadsbibliotek våren 1970 + pressklipp 6/70 s,, 43-Lzg

Albinson, Jan: Lag och ordning 7/70 s. 11-'l:5

Stockholm

Isaksson, Britt: Stockholms stadsbibliotek - överallt i

stan (skärholmen, Tensta, ~u1turhuse-k) 14-15/71 s, 8-l 'l

Sundsvail

Arrander, Eva: Utan tillräcklig och aktiv personal förblir

många böcker olästa (kommentar till ledaren

i Bis 39) 42-43/78 s, 52-53

Sodertalje

Sällborg, Rickard: Storebrors bibliotek,..?

BUMS i Hovsjö (Bis i Sodertalje)

Sommansson, Agneta: Sex och samlevnad: 1.SödertaPje

38/77 s. 14-15

kommun 40-41/77 s, 8-9


Arbetsplats Tensta

Tollarp

Det neutrala objektiva biblioteket i Tollarp (om en

FNL-utställning) 14-15/71 s, 3,,i,it

Tyresö

-2

Andersson, Christina: Biblioteket - informationscentral

aven for invandrare

- Vara

10/70 s. 25

Eide-Jensen, Inger: Integrering mellan folk- och skslbibliotek

- ett exempel 28/75 s. 8-$\

Västra Harg

Lundh, Tryggve: Biblioteket 1 Västra Harg idag 45-46/78 s, 14

Nilsson, Kerstin: Brickebackens centrum - ett försök

till nytänkande 14-15/71 s. 'l'l-,12

Wester, Lena: Brickebacken. Folk- och skolbibliotek

i Orebro

Cerrander-Jansson, Monica & Gustavsson, Ingegerd: "Boken

28/75 s, 'i0-:1

fann ju vägen med sitt budskap till allan: litet bibliotekshistdria

fran Orebro 45-46/78 s, 15-18

BIBLIOTEKSREGISTER -,NORDEN (utom ~verige)

Danmark

Jacobsen, Mogens: Den danske biblioteksbetjening af

gaestearbejdere (Ribe) ~o/,?o F;, 19-27

Sandblad, Helena: Olbackar och kultur (Gladsaxe) 10/l~yO s, 33-30

1700 danska biblioteksarbetare protesterar mot FAUST

(materialet hämtat ur Biliotek 70's pamflett nr 3 1973) 38/,7'/ s, 22-23

Nyeng, Per: Dansk biblioteksvaesens stabile natur 47/78 s, 16-23

Finland

Eriksson, Bibi: Finn Crisp

Norge

Bang, Aase: "Svenska ar ju inte ett främmande språk,,,u

(~ågra intryck från nordnorska bibliotek) 39/77 S. 30-32


BIBLIOTEKSREGISTER - ÖVRIGA LANDER

Frankrike

Lembring, Mette: Fransk kultur i stor skala

Mitt i Paris - om Biblioteque Margerite Durand

(kvinnobibliotek)

.;

Indien

Engström, Clas: Biblioteket f Pachalloor

Irland

Norberg, Jan-Olof: Irländska bibliotek (Killorglin)

Italien

Larsen, Harald: Biblioteca communale

Kina

Johansson, Kerstin: Kultur och bibliotek i Kina

Kuba

Stenberg, Inga: KUBA 1970

Fredriksson, Inger: Skolbibliotek på Kuba - det

integrerade biblioteket

Sundin, Tommy: Kuba i våra hjärtan, Biblioteksintryck

från en resa 39/77 s. 24-28

Vietnam

Halvardson, Margret,.,: Böcker och bibliotek i Vietnam 47/78 s. 40-4.5

Västtvskland

Bang, Aas~: Censur, självcensur nch åsiktsregistrering

i BRD 47/78 s, 32-33

Öst tyskland

Forsman, Birgitta: Fabriksbibliotek i DDW

BIS

Wannheden, Anita: Blysamt förslag till lokalgruppstart

prövat och reviderat i Göteborg

Sandblad, Helena: BIS i pressen

BiS program (antaget av stormötet 19/1 7970)

Berggren, Olaf: Synpunkter (~is'program)


lannheden, Anita: Brev från Göteborg + svar

Engström, Alf: Bis i massmedia

Engdahl, Britt: Göteborg 1 (om utträde)

Wannheden, Anita: Brev från Göteborg 2 + svar

Renborg, Greta: Det lilla ordet socialism + kommentar I

5/ O s, ?:;-l5

S/' O s, 2:

6/ O s, 9

6/70 s, 26-2,'

61' O s. L!:" 28

11 M Dialog önskas. Med vem?

Sydafrika SAB och BIS - en kort sammanfattning

7/70 S' 22-2:: -d

8-9/p0 s. 50-51

Regn, Stig: SAB - en papperstiger 8-9470 s. 52-53

11 BiS'dilemma - hvad rna dere göres?

Bis och fackföreningspolitiken

Amnesgruppen för social biblioteksverksamhet - skrivelse

till sö

BiS'storrnötes yttrande över proposition nr 52 år 4971 12/71 s. 36-37

Nilsson, Anne Marie: Opportunismen i högsätet

Hegn, Stig: ~åber dör sidst (SAB) + svar

Berggren, Olaf: Rapport från stormötet 16/72 s. 13-14

~ngående annonsering av lediga bibliotekarietjänster i

"SFF-meddelanden" (uttalanden från BiS'stormöte

jan. 1972)

Albinson, Jan: Om censuren mot anstaltstidningarna

(uttalande av Bi~'storrnöte, jan. 1972)

Berggren, Olaf: BiS-debatt (svar till Anne Marie ilss son) 16

/ 16 72 S. i5-16

Lundgren, Lena: BiS-debatt (om BIS och SAB)

Svar på BiS'skrivelse ange ledigförklarande av tjänster

(från: Svenska kommunförbundet och SFF)

Berggren, Olaf: Kommentar (ang. annonsering av lediga

t jänster)

i 17 72 s. 3'1-33

Rydén, Gertrud: BiS'stormöte (rapport) 17/72 s. 48-49

Ur Biblioteksnytt: angrepp p& BiS:are i Göteborg

+ svar från redaktionen

Till Nya rationaliseringsutredning~n~ Sekr. Jan Rictarp

I,undgren, Lena: S& har gör man BIS!

Björkenberg, Ann Marie: Nru nru nru nru: Till Bis'

stormöte '73 s. 4'7-4%.

Ribbing, Anna Kristina: Nru nru nrunrunru - svar till

Anne Marie Björkenberg

Börjesson, Lars: Om bibliotek och socialism

Bis handlingsprogram, Första delen

Till Bibliotekstjänst (från ~is'stormöte ang, lektörer)

Bis handlinsprogram - ändring och tillägg

Till utbildningsdepartementet. BiS remissyttrande på

24174 s. 2 1-24

i

24 74 s. :115-.39

25 74 s.19

27 75 s W 6-'7

SIA-utredningen .


BiS'mellanmÖte i Köpenhamn - rapporter: (om mass-

marknadslitteratur) 32,/76 s. 10-31

Forsman, Birgitta: Leve kvasivetenskapen!! 39/77 S. 35

Till statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet

(yttrande över betänkandet "Statli~t litteraturstödt1

DsU 1977:Ik) 42-43,/?8 s. 6--1 i

~i~'remissfÖrs1ag på förslaget till revidering av

bibliotekarieutbildningen 44/78 c, 39-40

Nilsson, Ulf: Revolutionär barnlitteratur 44/78 s. 43,-44

BOKFORLAG BOKHANDLAR - BOKKLUBBAR

Sandin, Gunnar: ~okcafét i Lund - en presentation 6/70 s, 1 8,-2?

Stigsjöö, Sune: Är barnboksutgivarna inte riktigt kloka? 8-9,/70 s.24-.25

Sandin, Gunnar: Avlyssnat (om bokkaféer) 14-15,/73 s. ZG,-2l

Hagberg, Finn: Socialistiska bokcaféer och bokhandlare I6,/72 c, 47-38

Var skall man köpa böckerna? (Inköp av invandrar-

litteratur) 21-22/73 s, 30t-i5

Arvidsson, Stellan: Bokförlagen bör socialiseras 25/74 s. 18-21

Hvorfor sreieböger?(om förlaget Spar-knaegt) 32/76 s. 7-'9

Wall, Thomas: Fackligt arbete i bokhandel - några

synpunkter 34/76 s. 20'-23

Sundström, Ivar: Cewe pool, norrlandsföretag med

ambitioner 39/77 8. 9

Widerberg, Siv: Prinsessor ska vi bara inte tala om (om

mina erfarenheter som politisk

' barnboksförfattare 1966-1977) 40-41,/77 s, 13-15

Vaijarvi, Kari: Finska sfärer 40-41/17? s. 16,-29

Lundin, Lars: ~nastaende boksuccé 42-43/78 s. 19-21

Nurminen, Olavi: Vad ar Finnkirja 42-43/78 s, 33,934

Söderhjelm, Kai: Sprid bokinköpen 42-43/78 s. 54-55

Gezelius, Anders & Johansson, Majbritt & Skog, Eva:

Tre bokcafeer i Örebro 45-46/78 s, 421-46

Johnsson, Yngve & Söderman, Christina: Sverige laser

förlagstjänsts böcker 45-46/78 s. 56-58


BTJ - BIBLIOTEKSTJANST

Lundgren, Lena: En besvikelse (om Btj:s sambindnings-

t jänst) 3-4/64 c;, 213-550

Vad menar Btj? (om bibliotekskalendern) l 1/71 ~s. 38

Hallgen, Svante: Bibliotekskalendern - svar *il/?? 6s. 313-41

Pamp, Jane & Nyström, Lillemor: Btj o& den finsk-

språkiga litteraturen 41/71 6s. 42-43

Fahller, Karin: I takt med tiden ( + svar från Et j) 12/71 s. 26-27

~ål1 ögonen på Btj 13/71 t3. 213

Höglund, Anna Lenat Sambindningen 14-15/71 ts. 2!3.-31

Berggren, Olaf: Kulturell ekonomi (ang. Bt j :s lektörer) "1172 s, 20.-21

Lundgren, Lena: Hå11 ögonen på Btj 16/72 tjo 22

Lundgren, Lars: En vanlig historia? (ang. Btj:s lektörer) 16/72 s. 23

Till Bibliotekstjänst (från ~is'storrnöte ang, lektörer) 25/74 s. 19

Ottervik, Gösta: Svar fran bibliotekstjänst

(ang, lektörer) 25/74 s. 26-24

Operation Sambindning (av BiS-gruppen i ~kelleftea) 33-74 J76 25 c 28-29

Berggren, Olaf: Biblioteket och invandrarna, nu igen 36\77 se 7--'l5

3iblioteksförtjänst - företaget i våra hjärtan (en

samling debattinlägg) 36/77 s. 22-27

Hagberg, Finn: Arbetets mening och Btj:s kravservice 36/77 r;. 28.-29

Larson, Ulf & Sundin, Tommy: Biblioteksförtjanst,

företaget i våra hjärtan. Del 2 47/78 s, 46-48

BOCKER - OMNAMNDA OCH RECENSERADE

Atlestam, Ingrid: Pionjär Valfrid och samhället (Forsman,

Birgitta: ffFolkbiblioteket - sarnhallsbevarare

eller ~arnhallsomdanare~~) 5 170 E:. 3Lt-.935

skårman, Arne: Kultur som byråkrati (kulturaktivt samhälle:

rapport från TC0:s kulturutredning) 7/70 s;, 32-33 -.

Chefens stora svarta (Möhlenbrock: Eiblioteksadrninistration

i teori och praktik) 10/70 e, 45-46

Hegn, Stig: Alternativ til den nye gasballon fra Möhlenbrock

(Möhlenbrock, Sigurd: Biblioteksadrninstration

i tecri och prdctik) l C1 /70 46.947

Oscarsson, Karin: Idéer i kulturpolitiken (Idéer i

kulturpolitiken - kulturrådets

betänkande) l'lJ17'l s, 22-26

Ullstad, Erland: Rum for kulturen (Betnemann, Hans ErS.and:

Rum för 'kulturen) 11/71 a. 26-29


Löfdahl, Karin & Törngren, Margareta: Du har förstås inte

haft tid att läsa Greta Renborgs nya bok am

PR Idag heller? enbo borg, Greta: Att arbeta

med bibliotekens PR) 13/71 s, 3 ~ - 3

Nordkvist, Karl Rune: Samtal-70 - glesbygd etta djävla

Norrland) , 12/77 s. 2i0-21

Wellsjö, Eva: ABC för PAIGC (O Nosso Livro) 12/71 s, 22-24

Varning för falska profeter! tö ars son,-;~ti H.: Sjalv-

styrande grupp) 19/72 se 4.

Lundgren, Lena: Barn i bibliotek (Barn i bibliotek: Skol-

överstyrelsens arbetsgrupp for barn- och

ungdomsbiblioteksfrågor) 79/72 s. 35;

Demokrati p& arbetsplatsen (Ochsner, F,: PM om demokrati

på arbetsplatsen) 20 J73 c. :10-,33

Edman,Lena: Om erotik och om erotisk litteratur

(+ litteraturlista)

Sjögren, Torgny: Brist på lasvana (Pockettidningen R:

aktsp pr åket) 24/74 s. 31:i-3.5

Till ~tadsradet och chefen för Utbildningsdepartementete

Remiss: Boken. Litteraturutredningens huvudbetänkande

( "Bokent1, SOU 1974 : 5 ) 25/74 s. :IE;-54

Wettmark, Lennart: OM våra författare (F~B kulturfronts

julbok 1974: Om våra författare) 26/74 s. 8;-9

Serrander-Jansson, Monica: Socialister om litteratur

(Referat och tips för lärare och studenter, Av med-

lemmarna i SQZ. Red. Rut ~illarp) 26/74 s. 15

Alternativ litteratur (Annoterad litteraturlista) 26/74 s, 21-56

Alternativa annotationer 27/75 s. 36-38

Ekman, Maud: Allsvenskan (Nordling, Bengt & Ostling, Sven:

Allsvenskan, läramedelsserie) 28/73 s, 26-27

Eriksson, Irene: Barn, litteratur, samhalle (en antologi) 28/75 s. 28-30

Andersson, Margareta: Mys basta böcker (litteraturlista) 28/75 s. 52-33

Alternativlistan 28/75 s. 34-36

Larsson, Monica & Sundin, Tommy: Lastips till en

socialistisk musiksyn) 30-51/75 sa 3151-40

Bibliteksfronten (Bibliotek, bibliotekar og klassesam-

fund - arbejdspapier) 32/76 s. 12:-15

Annotationer: (barnlitteratur) 32/76 s, 76-17

Recension av Sonja Svenssons !'Ar dom vuxna aldrig riktigt

kloka?" Om åldersbarriärer i den svenska ungdomsboken 19.50-

1975. å itt ter at ur och samhälle, Barnlitteraturprojektet,

nr 6 1975) 32/76 s 20

Corneliuson, Cay: Uppsats (Halle-~lsson, Ingrid: En jam-

förande undersökning av eventuell -

social problematik vid.n&gra

Stockholmsbibliotek) 33-34/75 s. 19


Atlestam, Ingrid: Fackligt: anner ert: Befattnings-

beskrivningar) 36\13? s. 5

Ribbing, Anna Kristina & Wester, Elisabeth:.Kultur för

barn (Isaksson, Britt: Kultur för

barn - vad ar det?) 47/77 Se.

Hell, Maud: Passning (Stjarne, Kerstin: Passningar) 3'7/?7 S.

Gustavsson, Jan: Dansk biblioteksdebatt (Bibliotekerne og

Danmark. Debatbog om.folkebiblioteker og

kulturpolitik) 39/77 s.

Temanummer om barnlitteratur 40-4'1 /77

Alternativjakt (litteraturlista) 40-4'1/77 s.

Sjögren, Torgny & Sällberg, Rickard: Andra varldskriget

i punkens tid (litteraturlista) 40-41 177 s,

Cederholm, Ajta..,: Historiska romaner (litteratur-

lista). 40-41/77 s.

Hägglund, Kurt: Indianböcker (litteraturlista) 40-41/77 s.

Andersson., Folke: Grav dar du står (ur Sven Lindquists

bok) 45-46/78 s.

Lundh, Tryggve & Zetterström, Stefan: Inget fick störa

församlingsfriden (~örfattarnas

litteraturhistoria) 45-46/78 s,

Aberg, Ake : Arbetare minns (~rbetarnas kulturhistoriska

sällskap, Minnesskrift 1926-1976) 45-46\78 s,

Gustavsson, Per & Rydqvist, Lars: Mera ljus: cocial-

demokratins kultursyn fram till l940 45-46/78 s..

Ekman, Maud: Lars Furuland kar gravt (+ litteratur-

lista) 45-46/78 a,

Andersson, Folke & Lundh, Tryggve: En bok om biblio-

teksforskning (redigerad av Lars

Furuland och Bengt f rund in) 45-46/78 s.

Lundh, Tryggve: Den litterate arbetaren, bildningssyn

och studiecirkelverksamhet i ABF

191 2-1930 (Akerstedt , Jonas) 45-46/78. s.

Andersson, Folke: Arbetardiktningens pionjärperiod

( Uhlén, ~xel) 45-44/78 s.

Övrig litteratur (om bibliutekshistoria) 45-46/78 s.

Skog, Eva: Konsten att läsa Kalle Anka (Om imperia-

listisk ideologi i Disney-serierna,

Ilorfenan & atte el art) 45-46/1"78 ,s,

Annotationer 45-46/78 (s,


Hallonsten, Sven: Jönköping "de vida vyernas stadu 6/70 s, lii-,,.":2

(SFF-möte mars -70)

Engström, Alf: Orepresenterad representant 6,f7(; s, d f T .

Holmquist, Anne-Marie & Thorellr Elisabeth: Orepresenterad

representant. Ett genmäle 717~; s, 29-31

Bis och fackföreningspolitiken .i 10/7~. s, 42-43

Refuserat (ang. de 11 l :s skrivelse till SACO) 11/71 s. 8-11

SFF svarar på, BiS-fraga om repressalier mot undertecknarna

av det öppna brevet till SACO 11/71 s. 11

Sri.gand, J.: SFF- svenska folkbibliotekarieförtryckarna 11/71 s. l2-,It$

Skarman, Arne: Lämna SACO 11/7'1 s. 15-16

Wellsjö, Eva: Strejken som vapen 11/71 s. 17-19

Refuserat (ang. de 111:s skrivelse till SACO

Bruce, Olga: Skäl att lämna SFF

Berggren; Olaf: Cm löneavtalens innebörd för biblioteks-

arbetarna 13/71 SS 25-27

Uttalanden fran Bis 'stormöte jan -72 (ang. annonsering av

lediga tjänster iVSFF-meddelandenn 16/72 s,.15-16

Atlestam, Ingrid: Vad ar avtalat? (om FON-68) 17/72 sa 11-15

Svar p& BiS8skrivelse ang. ledigförklarande av tjanster

(frh Svenska Kommunförbundet och SFF) 17/72 se 31-33

Berggren, Olaf: Komentar (ang. annonsering av tjiinster) 17/72 s, 34

Lundgren, Lena: Varför motionera? (SFF) 17/72 s. 34-36

Hagberg, Finn: Kommentar till 9 SFF:ska punkter 18/'72 s, 15

Jonsson, Kerstin: BiS-debatt (svar till Lena ~und~ren) 18/72 s. 20-21

11 I( II (ang. annonsering av tjänster) 18/72 s, 21-22

Berggren, Olaf r BiS-debatt (svar till Kerstin ~onsson) 15/'72 s, 22-26

Polle.ck, Lars-Ove: I BiS'serie avratiningar (om FON) + svar

fr%n Ingrid Atlestam 18/72 s, 2 7-j~

Eriksson, Bibi: Närvarorätt och rösträtt 24/'7.1. s, 74-36

Bcr~gren, Olaf & Eriksson, Birgitta: Varför ar vi med i

SKTF? 2lr/71 c. 3C-:i

$ersson, ArLna Christina: Om fackförenin~stillhörighst för

bibliotekarier ?1/'74 S. 52

Atlestam, Ingrid: Varning för den nya moroten (om latitud-

lönesy s t emet ) 26/74 s. tOYCi

Jonsson, Kjell: %ter till fragan on arbetsdelning 27/75 s. 8-7 i

Plorot b F jasktiï1ät:g: en rapport fran Göteborg (om la-titiid-

liine~~~siemet) 27/75 se 35

ri7emaii~rmcr om f ackliga frggor 3 517 6

A


Atlestam, Ingrid: J?mliKhet- lika taskigt för allal 35/76 9-+'

$52 avsknf f ad eller? 35/76 s. l !-'I 5

Lagen om anställningsskydd 35/76 sa 74-7 5

Lagen om facklig förtroendeman 35/76 s. 16

Latihdlön- vad ar det? 35/76 s. 1'/-..,79

Hall, Lennart: Fackligt arbete i DokfisnBel- några synpi~nk.terj5/76 s. 20-2;

I brist p8 bättre? (om SKTF) .; 35/75 s. 24,-825

Almered, Berit: Biblioteksarbete till vrakpris 35/7K s. 27-.~8

A tlestam, Ingrid: Fackligt (om befattningsbeskrivning~r) 36/77 s. 6

Hagberg, Finn: Facket och kvinnokampen 44/78 s. e-ic

Barrett, Helle 6 Jacobsson, Agnete & Jentzsch, Thomas: Löst

folk i Malmö 4417s s. 71-13

Torngren, Tore: Ett %r med TBEr en lagesrapport fran LTJTQ~S

stadsbibliotek 44/78 so 14-17

Olsson, Gunnar: Svenska filmlärarföreningen 17/72 s. 21-22

Haglund, Lasse: Om. film: för en förtryckt folkgrupp (svenska

filmlarareföreningen, Barnfilmkommitten,

b il minst it ut et ) 17/72 s. 23-29

Kvinnor och film (tips på nagra filme*) 20/'7j s. 23

Wester, Elisabeth: Film 26/74 s. 57-39

Ekman, Maud: Finsk film (i adressförteckning) 30-31/75 S. 42-45

Lundström, Anne-Marie: Filmtidskrifter ZO- j1/'75 s, 46-48

Historieboken 70-31/75 S. 44

Johnsson, Yngve: Den elektriska f%geltradg&rden ~0-31/75 s* 50

Vi ar alla samer 72/'76 s. 20

Eiur kan ett bibliotek vidga sin verksamhet med hjälp av

film 42-.$j/'78 s, 60-52

Widerberg, Siv: Att skriva läsligt- en uppgörelse med

mig själv och mina kolleger 8-9/70 s, 12-1 j

Wernström, Sver?: Den socialistiska barnboken 8-9/70 s. 76-22

Holm, Annika8 Vem laser barnboksrecensionerb? 8-9/70 s. SF,-:?7

Wido~berg, Siv


Nordkvist, Karl Rune: Samtal 70- glesbygd ?2/7~l s$, 29-:?1

Askildsen, Kjell: F'orfatterne i klassesamfunnet 14-1 5;'7'i s. 2'',.,v::?3

Trotzig, Birgitta: SprCk och identitet 21-22/73 s, 36--/!3

Sjögren, Torgny: Brist p% lasvana

Zkman, ~aud: Varför laser vi böcker?

Uergom-Larsson, Mariar Fran f ii sken träsk till Hanoi (om Sara

Lidmans författarskap) 26/74 s,. I 4

-.

Svegborn, E-va & Meer, Anne: Lättlästa böcker 371'77 s. 33-.3;8

Om att beskriva verkligheten 38/77 s. 37-*!j8

Svenstedt, Carl-Henrik & Kallberg, Sture & Bagg, Göran: Rea-

lismen och den teknokratiska världen

(debattinlägg fran OBS-kulturkvarten) 38/77 s , 59-45

Sundström, Ivar: Cewe pool, norrlandsföretag med ambitioner 39/77 s. 9

Kieri,Gilnnar: Om författandets villkor i Norrbotten 39/77 s. 6-e

Oldberg, Ulf: Skulle du tycka om att vara har? (utdrag ur

romanen Tiger rand) 39/77 s 19--27

Widerberg, Siv: Prinsessor ska vi bara inte tala om (om mina

erfarenheter som politisk barnboksförfattare

7 966-7 977 40-4.1/77 s. 13-.15

Nilsson, Ulf: Om Drutten och Krokodilen och arbetarklassens

barn 40-4 7/77 se Yl-.l 2

Vaijiirvi, Kari: Finska sfärer 40-bk?/77 s. 16-.7g

Till statsr8det och chefen f5r utbildningsdepartementet

(ang. litteraturstödet) 42-43/70 s* 6-11

Söderhjel~i, Kai: Sprid bokinköpen 42-43/78 s, 54-8515

Oldberg, Ulf: Staka uppströms, karnrzter! (replik till

Gunnar ~ieri) 42-43/78 s, T6

Sandgren, Ulla: Litteraturstöd ;:~4/'7f~ s* :/i?

Lundell, Janne: Jon Hichelet 45-46/78 s. ?'7

i-ichelet, Jon: liBrensel i snövaer" 45-46/78 s. $R-55

Strömbäck, Jan-Ewert: En massmaricPladsförfattares iakt--

tagelser 45-26/78 so 67-65

'vdiikholm, Benst: Mordet p& Enid Blyton 47/78 S O 11-16

Thorek, Kerstin: Jag skriver medan han sover 47//78 s. 2'7-10

Jang, Rase: Censur, sjiilveensur och Asiktsregistrering i

BRD 47/78 s. 32-53


INVANDRARE OCH BIBLIOTEK. IITVANDRARE OCH KULTUR.

Berggren, Olaf: Den stora paniken 5 :5-4/69 s. 36-.2?3

Flaggan i topp över torn tunna (liten ordlista med

biblioteks termer p& invandrarspr5ken)

8- y*/',-/ ;:l s. ?B-áC

d ., ,l -

i(,: 70 s,

Temanirmmer om j.nvan&rare ' . .. . .

Aminof f, 1:iartina: Nordiskt samarbet e -; 1s/7o S, 8-10

Berggren, Olaf: Dom ska lära sig svenska IO/'~C? sa 71-13

Berggren, Olaf: Talböcker &t invandrare 1 o /'~o s , 'i :I

Berggren, OIaf: Grekiska tidskrifter 10/:7(i s. 15

Grekisk exillitteratur 1~/'7(l s. 16

Claesson, Stewe: Invandraren och hans lärare ? s/y


KLASSIFICERING, KATALOGISERING.

Vad ska man göra med böckerna?(om klassificering av in-

vandrarli t t ecatur)

Ecrggren, Olav & Erikssoc, Birgitta: Vem ska bestamma

var böckerna ska -stå?

Temanummer om klassificering och Katalogisering

.'

Eriksson, Birgitta: Anteckningar från klassifikations-

mötet i Nybro

II II Om fackklassning av barnböcker

Ramirez, José: Klassifikation & ideologi

Berggren, Olaf: Varför inte tala Fqts och bo i Miij?

Sundin, Tonix-y: Glörii inte bort noterfia på biblioteket +

litteraturlista

Eriksson, Sirgitta: F'I.usikklassifikation

28/75 s,, j7.-.?8

29/75

?9/75 s. 5-7

29J"75 S. 12-13

29/75 s,, IL$.-~i6

7 ,z, ,:.T z-

.. < , # , s , '1 '7- i 9

Carlbrand, Doris: Norrbottens bibliotekskottar [ITRBK) 11/'71 s. .20

Intressei'öreningen för Värmländska bibliotekskontorister. 11/71 s, 21

En utmaning mot SFF ( II II ) 13/'71 s. 24

Andgren, Bibi h Oscarsson, Karin & Ribbing, Anna Kristina:

Fr%gor till ko~toristföreningarna: bör,j;rzn

till en dialog 20 f 77 s, 94-417

Björkenberg, Ann Marie; Nru nru nru nru: till BiS'stormöte

%i-2?/7 j s. ;!.T--1.1:

Ribbing, Anna Kristina: Nru Bru firwnr~~iru: till Ann I'+!z,rie

B j örkenberg 21-22/77 8, l;.?-a;il

Iiorgan, Peter: Gai1:rade böcker ;-,$/%y s a 2 3- 7 5

Specialnwnmer on fangelsestrejkerna nov. 197C

Hallonsten, Sven: KAkvisor 12/70 s, 71-.l5

.Albiri,,son, San: Om censirreri mot anstal.t;stri.dningarna

(ut-

talande av BiS8stor;:.Ste jan.-70) if;/i;;i BO 17

Ti dsi;rif t för krirninaiv2rd- en kort presentation 42-43/78 SO 5


KULTURELLA ORGANISATIONER

-... -,-

Cederström, Thomas: Anticopyright: en presentation av 0rdfront5/70 s. ' ,-.?s

Sandin, Gunnar: Bokcafét i Lund- en presentation 6/70 S. ~fj.,,.;!;

Persson, Eva h Vahlquist, Gudrnn: Riksutställningar och

biblioteken 6/70 s. 32-.'1i7

Westberg, Robertt Utställningscentrum: mer samhällsdebatt i

utställningsform .s 6/70 s. 33-.1'.9

Hgf ten f ör samarbete(bskiv samtal)

Arkiv för folkets historia- en presentation

10/70 bi laga

12/71 S. 55-.55

Lundgren, Lena: Kulturdis tribution i glesbygd (~ikst eat ern

~eatercentm) 12/71 s. 18-19

Nordkvist, Karl Rune: Samtal 70- glesbygd 1217 1 s, 20-.21

Falkenberg, Arvid: Internationella pressklubben i Polen 12/77 s. 34

Engström, Alf: Riksutstallningar och censuren 13/71 s. lo-."!?

Sander, Tomy: Teaterdistribution- en frGga on oberoende

( svar till Lena ~und~ren)'(+re~lik) 15/71 s. 1::-16

Sandin, Gunnar: Avlyssnat (om bokcaféer) 14-15/71 s. 2Ci-.;i1

Hedin, Yngve: En vecka med Vedbodteatern i 4-1 5/7 1 s. 2 5-44

Wells jö, Eva: "P& Nalens dansgolv h5ller Filadelfia mö tentt 16/72 s, 19-.LO

Dramatiska institutet.,. 16/72 s. 52-33

Rydsjö, Kerstin: . . .förlorade illusioner (om DI) 76/72 s. 33--:;4

Hollander, Judith: Barn och teater=BOT 16/72 s. 35-37

Hagberg, Finn: Socialistiska bokcaféer och bokhandlare 16/72 s. /7--:i8

Olsson, Gunnar: Svenska filmlararföreningen 17/72? s. 27-22

Haglund, Lasse: Om film: för en förtryckt folkgrupp (svenska

filmlararföreningen, Barnfilmskommittén, Film-

institutet) 17/72 s, 25-29

Ekman, Maud: Om poesi och socialism (on ~ardkase) 26JFj'! S,: 76-77

Uppsökande musik. Tidningsgruppen i Lunds Husik och Hantverkshus

(~ontaktnat et ) 30-31/~[5 s. 12-17

Ghassan Kanafanis kulturfond 36/77 S. 45

Wernström, Sven: Skriv för barn och ungdom! (ordfronts barn-

boksgrupp) 37/77 s. 18

Sundström, Ivar: Cewe pool Norrlandsföretag med ambitioner

(~orrlandska författarsallskapet) 59/77 S4 9

Hur kan ett bibliotek vidga sin verksamhet med hjälp av film

(~ilmcentrum) 42-43/78 s. 6~-f2

Renriksson, Göran: N%got om folkrörelsearkiv 45-46\78 s. 19-21

Arbetarrörelsens arkiv

Arkivet för folkets historia


Rydsjöi Kerstin: Sånger om kvinnor 15/72 s. II;

Oscarsson, Karin B Ragberg, Finn: Mannen- en dominerande

minoritet bland biblioteksarbetare

Eriksson, Bibi: Den socialistiska kvinnorörelsen i Sverige

Rydsjö, Kerstint Den nya kvinnoFörelsen

Kvinnokamp i Sjuharadsbygden .k

Kvinnor och film (tips på några filmer)

Vi miinniskor

Hagberg, Finn: Facket och kvinnokampen

Thorek, Kerstint Jag skriver medan han sover

Lundgren,. Tord- &. Asa: Folk ska f$ vad folk vill ha 1/69 s. 3.4-17

Kruse, Kerstin: Ur ett brev till en kollega 2/69 s. 15-17

Forsman, Birgitta: Envar sin egen bibliotekarie: ett debatt-

inlägg 2/69 s, 19-20

Kyllenius, Sven: Sigge är Stark i Lax% 3-4/69 s. 73-34

Albinsson, J. & Cederström, L.: Politisk enkät ärfä fälla) 5/70 s. 19

Ljungström, Karl: Alternativ till. "Agent 007" 8-9/70 s. 28

Aminoff, Martina: Nordiskt samarbete 10/70 s. 8-1 O

Bårström, Birgitta: Varför läser barn Kittyböcker? 17/71 s. 34-37

Fahller, Karin: I takt med tiden (+svar fran ~t j) 12/77 s, 26-27

Aminoff, Martina: Replik beträffande ttFinlandslistorna" 12/71 S. 35

Berggren, Olaf: Konfrontation 11/71 S.

Eriksson, Bibi & Rydsjö, Kerstin: ..,liknar p% pricken all

den Kina-propaganda man f%r i sig 13/77 s.

Wernström, Sven: Ryktet om min frälsning ar betydligt över-

drivet 14-15/71 s.

Höglund, Anna-Lena: Sambindningen 14-15/'ir1 s.

Eriksson, Bibir Skolbiblioteket- ett offer för de icke

redovisade eller omedvetna ideologierna 16/72 s.

Berggren, Olaf: Kulturell ekonomi (ang, Btj:s lektörer 76/72 s.

Forsman, Birgitta: Vi ska ösa b%ten 17/72 s.

Var ska man köpa böckerna? ( invandrar-litt eratur) 21-22/73 s.

Berggren, Olaf: P% vilket spr%k trycker dom i Bratislava 27-22/73 s.

Björk, Eva...: Tankar kring massmarknadslitteraturen 23/74 S.

Sandblad, Helena & Bistarp, Jans "Va den dar gamla klass-

kampen igen?" (omarbetsplatsbibliotek) ,2317111 s.

Ahridsson, Stellan: Bokförlagen bör so~ialiseya~

C. 23/74 s.


Edmen, Lena: Om erotik och om erotisk litteratur

+litteraturlista 23/74 se ?;lm30

Till Bibliotekst janst (fran BiS'stormöte ang. lektörer 25/74 s* 1 ?

Ottervik, Gösta: Svar fr%n Bibliotekstjänst 25/74 s. ?13.-24

Ekman, Kaud: Varför laser virböcker? 26/74 s. j= 7

Alternativ litteratur 26/74 s. 32-55

Alternativa annotationer 27/75 s. 3fq-38

Andersson, Margareta: Nys 'basta bö6ker (litteraturlista) 28/75 s. 33-33

Alternativlistan 28/75 s. 34-36

Sundin, Tommy: Glöm inte bort noterna p% biblioteket:

(+litteraturlista) />0-31/75 s. t;.-? 1

Ekman, Maud: Populär f insk musik (+skivförslag) 30-31/75 s. :?fi-S!F

Hellberg, Hans-Erik: Inga djupa tankar (om Dunaer &

i rak-seri en) 52/76 s. 6

Hvorf or serieböger? (om förlaget Spar-knaegt ) 32/76 s 7-9

BiS 'mellanmö t e i Köpenhamn- rapport er ( om massmarknads-

litteratur 32/76 s. -1 0-1 1

Annotationer (barnlitt eratur) 32/76 s. 116-17

Johnsson, Yngve: Triviallitteratur f ör barn 52/76 s. 22-23

Operation Sambindning (av Bis-gruppen i ~kellef teil) 33-34/76 s g 2Ei-29

Berggren, Olaf; Biblioteket och invandrarna nu igen 36/77 s. 7-15

Bis 'mediaurvalsprinciper 36/77 s. :iC)--:73

Ledare (om inköpspolitik) 33/77 s. f;

Forsman, Birgitta: Leve kvasivetenskapen! 39/77 S. 35

'Temanummer om barnlitteratur 4on41/77

Iiilsson, Ulf: Om Drutten och Krokodilen och arbetar-

klassens barn

Alternativjakt (litteraturlista)

Svensson, Sonja: För en bättre 18ngseriebok

3liasson, Roland: F%ngar i seriernas värld

Cederholm, Ajta...: Historiska romaner

Häg~lund, Kent : Indianböcker (litteraturlista)

Sjöbohm, Anders: Nej till Sïgge Stark och varför

Johi. sson, Robert & Wikholm, Bengt: Stryp deckarna

Söderhjelm, Kaj: Sprid bokinköpen

Wester, Elisabeth: Svar till Ulf' Nilsson (B~S 40-41)

Johnsson, Yngve: M%nga av mina bästa vänner laser

serier

Annotationer

Dreborg, Britta: Bokurval i Boden

FJikholc!, Bengt: Dackare? Va ar de för fia? Har finns

bara bra böcker 4.7 J78 S* 9-1 0

11 Mordet p& Enid Blyton' 47/78 s. 11.-16


Erlandsson, Sören: En ny folkmusik? (+ förteckning över

användbara skivaffarer och skivförslag) 10/70 Si. 37'-.41

Hallonsten, Sven: Kåkvisor 12/70 s.. 1:-15

Rjdsjö, Kerstin: S%nger om kvinnor 16/72 s,. le.

Wells jö , Eva: "P% Nalens dansgolv h%ller Filadelf ia mötenq1 16/72 a. 1/1-.2O

-;

Sempler, Caianders & Corneliusson, Cay: Musikens Makt 23/74 S. 44-47

Temanummer om musik 30-31/75

Sundin, Tommy: Glöm inte bort noterna på biblioteket!

(+ litteraturlista) 30-31/75 s. 6-11

Uppsökande musik. Tidningsgruppen i Lunds FIusik och IIant-

verkshus 30-31/75 s. 12-8.17

Sundin, Tommy: Den icke-kommersiella musikrörelsen och

biblioteken (+litt eraturlista) 30-31/75 s. 13-75

Eriksson, Birgitta: Nusikklassifikation 30-31/75 S. 17-24

Ekman, Maud: Populär f insk musik (+skivf örslag) 30-31 175. s. 25-54

Andersson, Folke & Svensson, Christer: Tips om nagra tid-

skrifter inom området jazz, rock, blues

och folkmusik 30-31,/75 S. 35-38

Larsson, Monica & Sundin, Tommy: Lastips till en socialis-

tisk musiksyn 30-37/75 se 39-40

POLIQIISICA ORGAMISATIONER

Wellsjö, Eva; ABC för PAIGC 12,/7'1 s. 22-24

Eldh, Kerstin: Politiska rattegilnyar i Uppsala (sodra

~f r i kagrupp en) 1 dr-? 5,/'?1 s. 22

Rydén, Gertrud: U-gruppen i Göte3org

SöcEier till Hanoi 19/72 s. 30

Hagberg, Finn: Antiimperialistiska samtal i Palestina

(PFLF PLO) 27/75 26-20

Socialistiska skolarbetare (SOL) 28/75 s. 22-23

Vad gr skolarkivet? (~ktiv skola) 28/75 s. 2:,la-25

Garcia, Jos6antonio & Malmgren, Bri tta: Overlever fascismen

Franco? ( spani enkornmi t t en) 52/76 se 28-29

Sandblad, Helena: Kulturen ar en del av klasskampen- PK': s

förslag till kulturprogram 97/77 SB 104-17

Gustavsson, Per & Rydquist, Lars: Mera ljus: socialdemokratins

kultursyn fram till 1940 45-46/78 s. 37-33


SKOLBIBLIOTEK

Eriksson, Bibi: Skolbiblioteket- ett offer för de icke

redovisade eller omedvetna ideologierna 16/72 s. 6-.E

Berg, Elisabeth & Gunnarason, Ketty: Svar p% Bibi Eriksson 19/72 s, 37-35

Eriksson, Bibit Svar fr%n nämnda B.E.

Temanummer om skolbibliotek

Eide-Jensen, Ingert Integrering mellan-folk- och skol-

bibliotek- ett exempel (vara) 28/75 s, 8-9

Fredriksson, Inger: Skolbibliotek p% Kuba- det integrerade

. biblioteket 28/75 s, 12-1 3

Till utbildningsdepartementet. BiS'remissyttrande på SIA-

utredningen 28/77 c, 78--21

Eriksson, Bibi: Lära barnen lära själva 30-37/75 s. 58,-5:9

Samverkan skola-folkbibliotek 38/77 s. 27-28

Gustafsson, Birgitta: Rapport fran en ~~~-skola(~~bro) 58/77 s. 29,-33

Gunnarsson, Katarina & Petri, Eva: BHS: elevernas aktion

mot arbetslösheten d?-45/78 s. 2'7-39

Arrander, Eva: Utan tillräcklig och aktiv personal förblir

många böcker olästa (kommentar till ledaren

i Bis 39) 42-45/78 s. 52-'j3

Dreborg, Brittar Bokurval i Boden 47/78 sa 6-8

TEATSR

Osten, Suzanne: Fickteatern p% bibliotek

Lundgren, Lena: Kulturdistribution i glesbygd (~ikst estern

~eat ercentrum) 12/71 s, 18--'l9

Sander, Tommy: Teaterdistribution- en fråga om oberoende

(svar till Lena ~undgren+re~~ik) 13/71 s..i3-16

Hedin, Yngve: En vecka med Vedbodteatern 14-15/71 s. 27-24

Hollander, Judith: Barn och teater=BOT 16/72 s, 35-~:i7


TIDSXRLFTER

Tidskrifter och bulletiner gr om ment ar, Södra Afrika,

~ietnambulletinen) 2/69 s,, 29

Albinsson, J, & Cederström, L.: H811 förresten ögonen

p% Biblioteksbladet 5/70 s,, T1-,.,;3

Cederström, Thomas: Anticopyright: en presentation av

Ordf ront .: 5/70 s,. 37-.fi8

Fahller, Karin & Lundgren, Lena: HA11 förresten ögonen p%

Biblioteksbladet 6/70 s. 30-.f;l

Hallonsten, Sven: Ha11 förresten ögonen p& Biblioteksbladet 7/70 s. 7 8-.i 9

Bibliotek 70 7/70 s. 20-821

Ström~tcdt, Lasse: Hallbladet 7/70 s. 24-125

Berggren, Olaf: Grekiska tidskrifter 10170 S* 15

Tidskriften KOREAinformation

Anti-Bandikapp

Elef theria Elladha (det f ria grekland) 11/71 s. 58

Brigand, J,: Ha11 förresten ögonen p% BEL 12/71 s, 28-29

Hegn, Stig: Tidskrifter och bulletiner: nyt biblioteks-

blad (~iblioten) 121'71 s. 33

Folket i bild- kulturfront 13/71 s, 17-16

Arkiv: för studier i arbetarrörelsens historia 14-15/71 S. 32

Om censuren mot anstaltstidningarna. TJttalanZe av Bis

stormöte 16/'71 s, 17

Sundqvist, Roland: En pale i köttet på Ahlén&Akerlund

(FibS~ulturf ront ) '16/'71 s, 59

Rydén, Gertrud: Miljö och framtid 17/72 SO 57-33

Sandin, Gunnar: Notiser fran ett bokcaf é(om socialistiska

tidskrif ter) 18$'/2 s. '72-1.1,

Sempler, Caianders & Corneliusson, Cay: FTusikens 3'Iakt 23/e;t1 S* z$Ll-$::

Isaksson, Roy: Film &'TV 24/74 s, 21-2:'

Linder, Lars: Kunskap ar makt (Förr och NU) 25/74 c., 25-27

Fredriksson, Inger M.: Cinéaste 25/74 s. 55-36

l1 11 Booklegger

Ekman, pTaud: Om poesi och socialism

Socialistiska skolarbetare (SOL-bulletinen) 28/75 s, 22-;?:i

Sundin, Tommy: Den icke-kommersiella musikrGrelsen och

biblioteken (~usikens akt ) 30-31/75 sa 1.4-1 6

Andersson, Folke & Svensson, Christerr Tips om n%gra tid-

skrifter inom området jazz, rock, blues

och folkmusik 30-3'1 /75 S Q 3S--fi€l

Lundström, Anne-Marie: Filmtidskrifter . 30;31/75 s. 46-48


Lindberg, Karin: Ordets Ilakt 30-31/75 so t6:.-J2

VI nanskor 32/'76 se i :

Psykologi i teori och praktik 32/76 SS 1''

Klara papper (~ltsrnativ Stads tidning) 35/76 s. R

Isaksson, Roy: Alternativtidskrifterna, vad blev det av dom 57/77 s '2:3-72

KRUT (~ritisk utbildning) 38/77 s. $4

KRUT (~ritisk utbildningstidskrif t -C 40-41/77 SO 7

Tidskrift för kriminalvArd- en kort presentation 42-4 7/78 s* 5

Wettmark, Lennart (B~S i värmland): Flan blir ju sjuk av

skrap e t ( om van t rums -

tidskrifter) 42-45/78 SO 22-23

Månsson, A-K: En mycket efterlängtad reaktion 42.- l 5/78 s, 26

Förr och nu 45-46/78 s. /O--4:

Skog, Eva: Bild 6 Bubbla 45-46/78 s. 67

Kassnan, Charles: '


UTBILDNING

Oscarsson, Karin: BU- en kulturpolitisk jar~likhetsfraga 3-4/65 s. 6-9

Ulls t ad, Erland: De okunniga sakkunniga (BU)

Sandblad, Helena: BU-debatt i Stockholm

Engström, Alf: BU- ett skelett " 3-4/69 s. 19-29

Atlestam, Ingrid: Vadan, va'nu varthän?, 3-4/69 s. 21-22

H%tveit, Lillemor: Bibliotekskontorist- värdelös eller

ovärderlig? 5/70 SO 18

Engström, Alf: BU borde lärt av Polen 5/70 s. 20

Aldén, Ulla: Ribliotekskontorist- farlig konkurrent 5/70 s. 22

Skgrman, Arne: BUoch den korporativa staten 5/70 s. 22-30

Remissyttrande över BU (SOU 1969: 37) 5/70 bilaga

Engström, Alf: Orepresenterad representant 6/70 se 1 i-14

Fahller, Karin & Lundgren, Lena: Ha11 förresten ögonen p%

Bibliot eksbladet 6/70 s. 30-31

Oscarsson, Karin: Biblioteksfrågor i Finland

Engström, Alf: Kurser för eliten

Almström, Britt-Marie2 Stoppa skrivningarna 1 1/70 s. 4wr9

BiS'stormötes yttrande över proposition nr 52 &r 1971 i2/7l s. 36-37

Skårman, Arne t OK-OK? (~rganisationskommittén f ör BES) 17/72 s. 9-12

Wettmark, Lennart: RHS p% försök 24/74 s. 6-5

Wendt, Olle: Kultur p% BHS 24/74 s. 9-10

Widgren, Lillemor: Biblioteksskolebetygsdis1iussionshistorik 24/74 se 71-14

Sällberg, Rickardr U-68 och bibliotekarieutbildningen 2~174 S. 1 $20

Wester, Elisabethr Betyg? + resolution

Liljekvist, Brittr Rapport fr%n en lärorik kursvecka för

25/74 S :i9-7,,1.

personalen vid Skelleftea kulturförvaltning

56/77 s. ' L; r-40

Gustavsson, Lass-Ove & Norlander, Kerstin & Rydquist, Lars:

Vad händer med utbildningen vid BES? 36/77 s. 46-51

1;iediateknolog eller lit teraturf örmedlare (ar bet sgruppen

för LO-skön)

Nordgren, Bo: NLvAgrupperad, projektorienterad utbildning

36/77 s. !j:?-53

(FPU) 36/77 se . 'j.+-60

Gisselquist, Christian! Internutbildning i Pite3 59/77 s. :!:?-23

Gunnarsson, Kat.arina & Petri, Eva: BIIS: elevernas aktion 42-43/78 s, %:'-29

BiS'remissförslag p% förslaget till revidering av bibliote-

karieutbildningen 44/78 so 2?!i-40

Kulturarbetarlinjan 44/78 s. 4-1

Bergriian-RangefeIt, Anneli: B*:.rns och ungdoms läsning 10-

poängskurs . 44/78 S. 453

Litteratursociologi i Uppsala 45-46/78 s. 3A


Albinsson, J. & Cederström, L.; Psykologisk krigsföring 5/70 s, 2C

Persson, Sva & Vahlquist, Gudrun: Riksutstallningar och

biblioteken 6/70 s. 32-.i;*;

Engström, Catarina: Barnbibliotek -70 6/70 s, j7..,;;e

Westberg, Robert? Utställningscentrum: mer samhällsdebatt

i utstallningsf orm .G 6/70 s. 39-4.C

Politik och bibliotek: händelserna kring en FEG-utställning

p% Solnz stadsbibliotek v%ren -70 +pressklipp 6 J70 s, 45-45

Albinsson, Jan: Lag och ordning 7/70 s. ?'i-,13

Engström, Alf: Riksutstallningar och censuren 13/70 s. ?O-oli

Det neutrala objektiva biblioteket i Tollarp (om FNL-.

ut s tallning) 14-15/71 s. 3 cch 39

Londos, Eva & Svenonius,Hervor & Wettma,rk, Lennart: Flickan

med fosforstickorna,.. 25/74 s, 22-24

Om utställningar i Göteborg 771 - ,lt 7 ,c sa 24-26

Liljekvist, Britt: En berättelse ur livet: om ett försök

att f% igang utställningsverksamhet

p% ett lasarett 39/77 s. 33


ALSIYSSON, Jan m, fl. : Politisk enkät (~$rfälla) 5/70 sds .l -

II II II Psykologisk krigsföring skil il sttlna) 5/79 s, l.r

II O 11 HA11 förresten Cgonen p% Biblioteks-

bladet 5,/'70 s. 37-33

O st 11 Lag och ordning (~olna) 7/70 s* *'lmn:?

19 If ?T om censur& mot anstlttidningarna 16/72 s, i7

ALDXK, Ulla: Bibliotekskontorist- en farlig konkurrent

.. 5/70 sc 22

ALPXRED, Berit: Biblioteksarbete till vrakpris

ALMSTRÖ~T, Britt-Marie : Stoppa skrivningarna

All1 NOFF, lhrt ina : Nordiskt samarbete l0/70 s. 8-IC;

II II Replik beträffande "Finlandslistorna" 12/71 s, 35

mDERSSOL\T, Christina: Biblioteket- en informa-tionscentral

även f ör invandrar e lofl0 s, 25

ANDERSSON, Folke mefl.: Tips om några tidskrifter inom

omradet jazz, rock, blues och

f olkmilsik 36-31/75 sa 35-38

II Grav dar du st%r 45-46/78 s, 5-8

II tf m.fl. r En bok om biblioteksforskning 45-461'78 s. 37

t I If Arbetardiktningens pionjärperiod 45-d$6/"7€? s, 39

ANDZRSSON, Margareta: SVIys'basta böcker 28/75 8, 32-33

11 tt m.fl. : Studiecirklar i barn- och

och ungdomslitteratur 45-46/78 s, 68-77

II II Tidigare studiecirklar i Eskilstuna

(barnlitteratur) 4.5-46/78 s. 71

AZJDGREN, Anna Kristina: Apropå Kirseberg 0.-9/73 s, 54-77

AIJDGXEX, i3ibi mefl.: Fr%gor till kontoristföreningarna:

början till en dialog ZO/T~ E 2 A-:-'T

AF!P,I?Ui3R, Eva: Utan tillräcklig och aktiv personal förblir

mariga böcker olästa 42-.43/78 s ,B K, ,- ., Y

ARVIDS:;ON, Gunnel , , . : Bandet g8r.. , (om förortsbiblictek

i Stockholm 33-31./76 s, S-.l LL

ARVI2SSOlT, Stellan: Bokförlagen bör socialiseras 23/74 se 38-31

ASKILDSEN, Kjell: Forfatterne i klassesamfunnet 24-15/71 SO 26-29

ATLESY'AM, Ingrid t Vadan, va 'nu vart han? 7-4/69 s, 2 i -22

II t f Pionjär Valfrid och samhEl_let

l! II Vad ax avtalat? (om FON 68)

11 II En dag i linjestabsorganisntionen 17/72 s. 13

IV 11 Varning för den nya moroten (om latitud-

lönesystemet) 26/"74 s, 66-62

II 19 Jämlikhet- lika taskigt för alla! 55/76 s, 9-70

11 II Fackligt: 56/77 s. i;


BANG, Aask: llSvehska ar ju inte ett främmande sprak...tv

(digra intryck från nordnorska bibliotek) 7U1'77 j! r S *b - ;'r> ,.V .?sj

11 11 m.fl.: Folkfestival blev folkfest 47/78 S . 2 ?.:--::!D

11 11 Censur, s javcensur och ilsiktsregistrering i BRD 47/76 s d /?-:l3

BARK, Carina m.fl.: Skiftingehus bibliotek. Kur började

de t? 33-54/76 S , 22.:!0

BARRZTT, Helle m.fl.: Löst folk i Malmö 44/78 s,, l ?m."5

.:

BENGTSSON, Agneta rn.fl.2 Bokprat p& fritidsg%xd 45-46/70 sa 72-.-i'-!-

BERG, Elisabeth m.fl.: Svar p& Bibi Erikssons artikel

om skolbibliotek i B is 16 i9/72 s. 32--:;3

BERGGREN, Olaf: Den stora paniken 1 1/69 s, 33-.:i6

11 Den stora paniken 2: nggot av en f61 jetong s. 2A-,2"7'

II Den stora paniken 3 3-4/69 s, 26-48

tr It Synpunkter (B~S lprogram) 5/70 s. lO--*I 'i

O Dom ska lära sig svenska lof70 s. l7-l3

1) Talböcker %t invandrare 10,/70 S, 74

tt 1) Grekiska tidskrifter ?0/70 s, ?5

tt 11 Konfrontation 13/71 se 21-22

11 il Om löneavtalens innebörd för biblioteks-

arb e t arm 13/71 s. 25-27

II Rapport fran stornötet (~is'sjunde) ?6/'72 s. 13-14

11 Kulturell ekonomi (ang, Stj:s lektörer 16/72 se 20-21

tt w Bis-debatt (svar till A-T"7 ilss son) 16/72 s, 24-26

II Kommentar (ang. annonsering av lediga

t janster) 17,,j8/2 s. 34

tt l1 Bis-debatt (svar till Kerstin ~onsson) 16/72 ss 22-25

11 11 Sättarens kommentar (ang. Göteborgs stadsbibliotek)

19/72 s. 31

t1 If På vilket språk trycker dom i ~ratis~czva?21-22/-73 s, 4.1-4'.

tt tt m.fl.8 Varför ar vi med i SI;TFd? 24/74 G, 30-37

II tt II Vem skall bestarna var böckerna ska

st%? 28/75 s. 37-'513

II Varför inte tala Fqts och bo i Niij? 29/'jr5 .!7-'lf?

II Biblioteket och Invandrarna, nu igen 56/77 SO 7-17

.AI\J-IIANGEFELT, Anneli : Barn och ungdoms läsning 44/78 S, 45

BEXG0I:-LAIISSOB, 1"Iariat Fr5n PIissentrZsk till Hanoi. (orn

Sara Lidmans förf attarskap) 26/74 ss 10-'14

BJORIC, Eva.,,: Tankar kring massmarknadslitteraturen 23/74 s. 1O-l4

BJORKEI~ERG, Ann-Marie: Nru nm nru nru: Till BiS"stormöte

21-22/73 s. 47-48

BORETI, Ingjerdf Demokratin som ko12 bort 17,/172 s. 16-?E


BRIGAND, J.: SFF- svenska bibliotekarieförtryckarna 11/71 s.. 12-814.

O Hg11 förresten ögonen p% BBL 1 2/71 s, .2~3-.:;?

BRUCZ, Olga: Skal att lämna SFF 12/71 s, 3';

BARSTROM, Birgitta: Rättvisa åt barnen 11 J71 SO 33

II II Varför laser barn Xitty-böcker? 71/71 s. 34..,.-3;~

BORJESSON: Lars: Om bibliotek och socialism 24/74 s.. 23-.:id.

CARLBRAND, Doris: Norrbottens bibliotekskottar(XRB~) 7 7/71

CEDZRHOLM, Ajta,,.: Historiska romaner 40-41 $77

CEDERSTROM, L. m.fl. t Politisk enkät arfä fälla) 5/70

Psykologisk krigsföring (~skilstuna)

II II Hå11 förresten ögonen på Biblioteks-

bladet 5 J70

CEDERSTBÖM, Tornas: Anticopyright: en presentation av

Ordf ront 5 J79

CLAESSON, Stewe: Invandraren och hans lärare 10,/70

CORNELIUSSON, Cay m.flm: Musikens ?,Takt

II w Barnbibblan i Boras

II Barnbibblan i Bor%s 30-31/75

II Uppsat s ("En jamf örande undersökning

av eventuell social problematik vid

n%gra S tockholmsbiblio tekl?) 33-34/76

DAVIDSSON, Ann m.fl.: Att f% fler att läsa mer (dikt) 39771 se 38

DREBOHG, Brittat Bokurval i Boden 47/78 s. 5-i2

EDPIAN, Lena: Om erotik och erotisk litteratur 23/74 SP 27-/O

EIDE-JENSSN, Inger: Integrering mellan folk- och

skolbibliotek- ett exempel 28/75 s. 8-9 ..

EKIIOLM, 1Iarrie.t; : Varnhems s jukhusbibliot ek

EKT/L4IT, I4arid: Varför laser vi böcker?

II . " Om poesi och socialism 26/74 SO 16-19

SI Populär finsk musik 30-31/75 S. 25-34

tt II Finsk film 30-.31/75 se 42-4.5

tt 11 mefl,: Skiftingehus bibliotek, Bur började

det? 33-34/76 s. 22-26


~ ~ Maud: N Biblioteksminnen- ,

ett forskningsprojekt

vid BHS 45-46/78 s. 2e>-=:,9

ELDH, Kerstin: Politiska ratteggngar i Uppsala 14-15/71 s. 22

ELIASSON, Roland: FAngar i seriernas värld 40-41/77 s. 35-56

ELLNEROTE, Görant Hur länge arbetar vi- och hur länge

vi11 vi arbeta 44/78 S,, 5-7

ENGDAHL, Britt: Göteborg 1 (om utträde $r B~S) 6/70 s. 9

ENGSTBÖM, Alf: Det sociala biblioteket- allaktivitetshus

e t 1/69 s,, 9-'1:5

n BU- ett skelett 3-4/69 c,* 19--:?Ci

II BiS i massmedia 5/70 s. 17

II w BU borde laxt av Polen 5/70 s,, 20

II fl m.fl.: Att jobba med allaktivitet 5/70 s. 41--~F6

II v Orepresenterad representant

II Rus för vem i Lund

II w Kurser för eliten 7/70 s, 16---i 7

II tt m,fl. t Om du inte engagerar dig s& dör du 8-9/70 s. 41-45

II SAB-möt et- utfodring 'och munkavle (~rnea) 1 3/71 s. 6-8

II I Riksutställningar och censuren

ENGSTRÖM, Catarinar Barnbibliotek -70

ENGSTROPI, Claes: Biblioteket i Pachalloor

ERIKSSCN, Bibi: Undersökningen (~ule8.)

II v Finn Crisp 7/70 SS 70

11 II m.fl.: ... liknar p% pricken all den Kina-

propaganda .man får i sig (om politiska

barnböcker) 13/71 s. 29

II II Skolbiblioteket- ett offer för de icke

redovisade eller omedvetna ideologierna 16/72 se 6-E;

II 1t "Det kanske*viktigaste slaget just nu ut-

kämpas inom skolan" 16/72 s, ~ 7 ~ ~ 3 6

II Svar fran nämnda B.E. (om skolbibliotek) 19/72 S. 73-34

II If Den socialistiska kvinnorörelsen i Sverige 20/73 s. 10-81 3

II 91 Närvarorätt och rostratt 23/74 S. 34-'56

11 * Lära barnen lära sig själva 30-31/75 S. 58-53

ERIKSSON, Birgitta mefl.: Varför ar vi med i SKTF? 24/74 S* 30-37

II II 91 Vem ska bestämma var böckerna

ska st%? 28/75 s. 37-38

11 Anteckningar fr%n klassifikationsrnötet

i Nybro 29/75 SO 5-7

II Om fackklassning av 'barnböcker 29/75 x. 12-13

II 11 Nusikklassif ikation 30-31/75 S. 17-24


ERIICSSOB, Irene: Barn, litteratur, samhälle 28/75 s, 2Ci-.-;;3

ERLAYDSSON, Sören: En ny folkmusik? 10 170 S. 3!:..-..-"

ERLANDSSON, Pke: Vilbokspro j ektet i Olof ström (uppsökande

Biblioteksverksamhet bland invandrar-

barn) 42-41,/78 S 3/..,.1.'7

FAHLLER, Karin: Hus för arkitekter i Jönköping 6/70 s, lS-.iG

II II m. fl. : R%ll- fömesten ögonen p% Biblioteks-

' bladét 6,170 s, j50-,31

FALKiSIBERG, Arvid: Internationella pressklubben i Polen 12/77 s. 34

FORSEN, Ulla: Vem vinner p% biblioteket? 17/72 S, 44-45

FORSFdN, Birgitta: Envar sin egen bibliotekarie: ett debatt-

inlägg 2/59 s. 19-20

II 11 Vi ska ösa båten 17/72 S. 38-43

11 II Fabriksbibliotek i DDR

11 t1 Leve kvasivetenskapen!!

FREDRIKSSON, Inger P!: Cinéast e

II II Booklegger

11 11 Skolbibliotek.,p% Kuba- det integrerade

biblioteket 29/75 s, 12-13

l( II Videorevolutionen 30-31175 S* 5'-53

GARCIA, Joséantonio m. f l, : Över1 ever fascismen Franco? 32/75 s. LE-23

GEZELIUS, Anders m. f l. r Tre bokcaf &er i Örebro 45-46/78 s. 42-45

GISSEI,?,UIST, Christian: Intern utbildning i Pite% 39,477 s. 22-423

GULYAS, bfiklos: Viktiga och oviktiga historier fr8n

Ro s engård 36/77 so 18-;?i3

GUNITATEXON, Katarina m.f l. : BES : elevernas aktion mot

arbetslöshet en 42-45/78 s. 27-29

GUMNARSSOB, Kettysm.fl.: Svar p% Bibi Erikssons artikel

om skolbibliotek i Bis 16 79/72 so 32-33

GUSTAFSSON, Birgitta: Rapport fr8n en SIA-skola 38/77 s S, 29-'113

GUSTAPSSON, Jan: Aktion Torsten Tegby i Skellefteg 19/72 s, 26-27

GUSTAVSSOW, Ingegerd mofl.: "Boken fann ju vägen med sitt

budskap till alla": litet

bibliotekshistoria fr%n

Orebro 45-46/78 s. 15-18

GUSTAVSSON, Jan z Dansk biblio teksdebatt 39/77 sa 37


GUSTAVSSON, Lars-Olof m,fl.: Vad händer ned utbildningen

vid BHS 5.6 J77 s I; 6-Y i

GUSTk'fSSOK, Marina: Om bibliotekets roll i en förskola 72/76 2.;

GUSTAVSSON, Per: Arbetsplats Nybro 27/75 S,, : 3-7 7

II Bötesplikt- strafftankande- inkomst-

kalla

I? m.fl. t Mera l jus: socialdemokratins

kultursyn fram till 1940

-Z 45-46/78 S. 37-33

HAGBERG, Finn: Socialistiska bokcaféer och bokhandlare i 6/72 s. 37-38

II 11 Kommentar till 9 SFF: ska punkter 18/72 S. 15

II Svar p% Lars Malmbergs svar p% min artikel

i Bis 18 19/72 se 27-30

tt m,fl.t Männen- en dominerande minoritet

bland bibliot eksarbetare '7 9/72 se 39

II l1 Vilken klass tillhör biblioteksazbetarna? 23/74 S. 31-31

I! Om arbetsdelning 25/74 SO 5-15

II II Skit snack 27/75 s. '2

11 När proletärerna blir pensionärer 27 J75 ~e 24-25

II Antiimperialistiska samtal: Palestina 27/75 s. 26-28

11 ArbetetsmeningochBtj:~ kravservice 76/77 s. 23-29

II Facket och kvinnokampen 44/78 s, 8-10

II I! oliktänkande i nämnd 44/78 s. 713-1 ?

HAGLUXD, Lasse: Om film: för en förtryckt folkgrupp 17/72 s. 23-29

HALL, Thomasr Fackligt arbete i bokhandel- na.gra synpunkter 35/76 s. 7'3-23

RALLGREN, Svante: Bibliotekska1ender~- svar '1 1,/71 s. 58-41

HALLONSTEN, Sven: Jönköping "de vida vyernas stadf1

(STF-möte mars -70) 5/70 s. '10-1 2

tt I H811 förresten ögonen p& Biblioteks-

bladet 7/7@ SO ii3-19

11 II m.fl.: Refuserat (ang, de 111:s

skrivelse till SACO) 11/71 s. 8.-l1

)I II Att övervaka överhet en: om samhäll s-

information p% biblioteken 39/77 s. .l 6-18

HALVARDSON, Margret,..: Böcker och bibliotek i Vietnam 4.7/78 s, {IO-45

HEDIN, Yngve: En vecka med Vedbodteatern 14-15/71 s. :?:;-24

HEGN, Stig: SAB- en papperstiger 8-9/70 s, :i:!-53

11 " BiS'dilemma- hvad må dere göres?

10/70 S, ;;o-31

11 Alternativ til den nye gasballon fra K5hlenbrock 12/71 s. 33


HXN, Stig: Tidskrifter och bulletiner: nyt biblioteksblad

(~iblio ten)

- -

12/77 s;# . . ,-,

t 11 Taber dör sidst (sAB) + svar i4-i~j/q-i E:* /j=.


JEPFSSON, Birgitta: BUMS en lägesrapport

JOHANSSON, Kerstin: Kultur och bibliotek i Kina

JOHAldSSPM, Majbritt mefl. t Tre bokcaf ker i Orebro

JOHNSON, Robert m.f l, : Stryp deckarna

JOHNSSON, Arne m.f l. t ~oku~~sattnin~/~~bro

JOBNSSON, Yngve: Den elektriska- f agel trädgarden

II n Triviallit teratur för.;barn

19 W m.fl.: Skiftingehus bibliotek. Hur

började det?

tt n w Sverige laser förlagstjänsts

böcker

II Många avminabästavänner läser serier

JONSSON, Gunilla: Arbetslösa bibliotekarier i Göteborg

JONSSON, Kerstint BiS-debatt ( svax till Lena Lundgren

ange SFF: s arsmö te -72)

II 11 BiS-debatt ( ang. annonsering av lediga

t janster)

JONSSON, Kj el1 t At er till frågan om arbetsdelning

WIITAVUORI, Ulla: Konferens om biblioteken och de finsk-

spr%kiga invandrarna

KASSIUN, Charles: Man blir ju sjuk av skrä,pet,. . Replik

KIERI, Gunnar: Om författandets villkor i Norrbotten

KLASEN, Lars m. f l. : Är bibliotekarierna - arbet are?

KNUTSSON, Robert 2 Om arbet splatsbibliotek

KRUMBACH, Lis: Bibliotekernes miljö - fördelene ved et

(öl)kassesystem

KRUSE, Kerstin: Ur ett brev till en kollega

KYLLENIUS, Sven: Sigge är Stark i Lax%

II Fram för färg (~axa)

KALLBXRG, Sture rn.fl.: Realismen och den teknokratiska

värld en

LARSETJ, Harald: Biblioteca communale 39/77 SS 36

II 11 m, fl,: Folkfestival blev folkfest 47/78 sr 24-26

LARSSON, Moni~a m.fle: Lastips till en socialistisk

musiksyn ?0-j1,~75 s,. 39-40

LARSSON, Ulf: Vem var farmor? (om slaktf orskning) 39/77 SO 10-13

11 n m.fPe : ~iblioteksfört

jänkt, företaget i

vara hjärtan. Del 2 ' 47/78 s. 46~mi1.8


L.Z.?17II?iG, Mette: Fransk kultur i stor skala 44/73 d

- .."

--y

LILJEKVIST, Britt: Rapport fr%n en lärorik kursvecka

för personalen vid Skellefteå

kulturförvaltning 36/77 s, ?A-40

II II En berättelse ur livet: om ett försök

att f% ig%ng utstallningsverksamhet

p% ett lasarett 3?,/77 se 33

LINDBERG, Karinr Ordets Makt .: 30-31/7'j S, 60-62

LIHDER, Lars: Kunskap ar makt

LImREN, Barbro : Plit t bästa bibliotek

LJUNGSTBÖE.~, Karl: Alternativ till "Agent 007" 8-9/70 s, 28

O Bra samarbete med Lidingö länsbibliotek 17/71 s, 53

LONDOS, hba m.fl.: Flickan med fosforstickorna,.. 25/74 s,., 22-'?l/

LUNDELL, Janne: Jon Michelet 45-46/78 s, 47

LUNDGREN, Lars : En vanlig historia? (B* j : s lektörer) 16/71 s, 21

LUNDGREN, Lena: En besvikelse ( sambindningen) 3-4/69 st, 29--'30

II 11 Hus för alla i Gävle

6/70 s,, 17

II l1 Mitt sämsta bibliotek

8-9/70 8. 33

II If Kulturdi stribution i glesbygd 12/71 s,, 18ml-"19

II fl Ägg och ansjovis (SAB-möte) 13,/7"rs, 8-53

II 11 Finkulturens högborg i Norrköping 14-15/73 s.. 76

II 11 Hurra - en konsulent! 14-15/71 s. j1

II l1 HA11 ögonen p% B t j !

tt Bis-debatt (om BIS och SAB)

11 II Varför motionera? ( SFF) 17/72 s. 34.-.:;6

11 11 Barn i bibliotek 1 9,/72 s. 35

11 t S3hargörmanBiS 20/77 s, 57-8$8

II 11 mefl.: Hål1 förresten ögonen på Biblioteks-

bladet! 6/70 s. 30-51

LUNXPIEiJ, Tord & Asa: Folk ska få vad folk vill ha 1/#59 s, 14-15

LUIGDH, Tryggve m.fl.: Inget fick störa församlingsfriden

( intervju med Carl-Ren.~ik Sven-

stedt) 45-46/78 s* 9-1 3

tt l1 Biblioteket i Västra Harg idag 45-461'78 S. 14

II 91 m.fl.. En bok om biblioteksforskning 45-46/"78 s. 37

II II Den litterate arbetaren: bildniligssyn

och studiecirkelverksamhet i ABF

1 91 2-1 930 45-46,/*78 S. 58-39

LUNDIN, Lars: Enastående boksucc& (om bokklubbar) 42-41/78 s. 19-23

LUI~STROM, Anne-T'larie: Filmtidskrif t e? '30-11/'75 SO 46-"$5

Löfdsk~l, Ira~in

n,fl.: Du har fiirstas inte haft tid att

läsa Greta Renborgs nya bok om

PR idag heller 1 1/71 se 30--.3:2


. -

LÖNK, Lars-k'ikr Ska vi använda ADB p% biblioteken? 29/75 su 20-27

IULI?BERG, Lars: Svar p% Finn Hagbergs artikel i B is 18

MALIGREN, Anne-Marie: Om SAB-mötet: ett organisatoriskt

virrvarr

TULEGREN, I3ritta:m.f l. : Överlever fascismen Franco?

IVILARTINELL, Ingegärd: Slapp in spädbarnen!

MEER, Anne mefl.: Lättlästa böcker

MICHELET, Jon: "Brensel i snövaer"

KILElIC, Olga: Lhntagaren som skönhetsfläck

MORGAN, Peter: Gallrade böcker

P&T~TSSON, A-K: En mycket efterlang-tad reaktion

19/72 r;. 28

1/69 G. 20-22

32/76 a;, 26-29

8-9/70 I:, 46-{&8

37/77 s;. 335-38

45-46i78 s. 48-55

2/69 r:, 2'1-22

3-4/59 s. 2]j-25

42-43/78 S. 26

NILSSON, Ann-Margret: Att vara kontorist 20173 E:, 28-29

NILSSON, Anne-Marie: Opportunismen i högsätet 74-15/71 si* 35;

NILSSON, Kerstin: Brickebackens centrum - ett försök

till nytänkande 14-15/71 a. 11-112

NILSSON, Ulf: Om Drutten och Krokodilen och arbetar-

klassens barn 40-41/77 s. 10-.l2

tt Revolutionär barnlitteratur 44/78 su 43-44

NORBERG, Jan-Olof: Irländska bibliotek 25/74. s* 16-1 8

NORDGREN, Bo : Nivagrupperad, pro j ektorient erad utbildning 36/77 s, 54-60

NORDKVIST, Karl Rune: Samtal - 70 - glesbygd l2,/71 s. 20-21

ItORLALJDER, Kerstin m.fl,: Vad händer med utbildningen

vid BHS? 36/77' s. 46-51

NERMINEN, Olavi: Vad ar Finn kirja 42-43/78 2. 33-34

NYENG, Per: Dansk bibliotekvaesens stabile natur 47/78 S. 16-23

ISYSTBOPI, Lillemor mefl.: Btj och den finsksprakiga

litteraturen 11/77 s. 42-43

NYSTRO?~Z, ThdrBset Hellre passiva barn an barn som tävla^ 8-9/70 s. 34,-55

OLDBERG, Ulf: Skulle du tycka om att vara här? (utdrag ur

romanen Tiger Brand 39/77 sa 790-21

tt Staka uppströms, kamrater! (replik .till

Gunnar ~ieri) 42-.43,'78 s


OLSSON, Gunnar: Svenska filmlararföreningen 17/72 s. 21-22

'P OSCARSSON, Karinr Sok. biblioteksforskning 1/69 s. 70-72

II tf BU - en kulturpolitisk jämlikhetsfraga 3-4/69 s. 6-9

tt Biblioteksfr%gor i Finland 7/70 s. 74-15

tt Ideer i kulturpolitiken 11/71 s. 22-26

11

II 11

am il jebiblioteket - vara eller icke

vara

14-15/71

-i

mofl.: Frågor till kontoristföreningarna -

S. 6-7

I I II 11

början på en katalog

Mannen - en dominerande minoritet

20/73 s. 24-27

bland biblioteksarbetare 19/72 S. 39

OSTEN, Suzanne: Fickteatern på bibliotek 8-9/70 S. 36-37

OTTERVIK, Gösta: Svar fran Bibliotekstjänst (ang.

lektörer)

PAMP, Jane mofl.: Btj och den finskspx%kiga litteraturen 11/71 s. 42-43

PERSSON, Anna Christina; Om fackföreningstillhörighet för

bibliotekarier 24/74. S. 32

PERSSON, Eva m.fl.: Riksutställningar och biblioteken 6/70 s. 32-37

PERSSON, Roland: Arbetsdelning och bokuppsättning: rapport

fran en diskussion 37/77 s. 24

PETRI, Eva m.fl.: BHS:elevernas aktion mot arbetslös-

het en 42-45/78 s. 27-213

POLLACK, Lars-Ove: I Bis 'serie avrättningar (om FON)

+ svar fr%n Ingrid Atlestam 18/72 s. 27-30

QUARZELL, Gun: Kulturpolitik eller att koka soppa p% en

spik 37/77 s. 16-78

RAMIREZ, Jose: Klassifikation & ideologi 29/75 s. 14-15

RENBORG, Greta: Det lilla ordet socialism i- kommentar 6/70 s. 27-28

II Dialog önskas. Hed vem? 7/70 s. 22-23

RIBBING, Anna Kristina m. f l. z Fr%gor till kontoristföre-

ningarna: början p% en

dialog 20/73 S. 24-27

11 tt II Om fördelningen av arbetet mellan

OSS 20/73 S. 34-36

tt O t1 NRU m n m : till Anne-Narie

B jörkenb erg 21-22/73 s. 49-51


'. 6

RIBBIBNG, Anna Kristina: Arbetsplats Kirseberg 27/75 se 18-20,25

II 11 mafl.: Kultur för barn 37/77 s.

e r

j .-f...2 1

RISTARP, Jan: NRU nrunrunru 21-22/73 s;, 52-63.

11 w m.fl,: "Va den dar gamla klasskampen igen?!"

(om arbetsplatsbibliotek) 23/74 s:* ?/.-."f

RYDEN, Gertrud: Miljö och framtid 17/32 s. 77-.'i8

11 II BiS'stormö te (rapport)

II I I U-gruppen i Göteborg

RYDQUIST, Lars mefl.: Kulturhus are bra fe? 29 J75 s. 22-823

11 11 Vad händer med utbildningen vid BHS 36/77 s. 46-51

II 11 n Mera ljus: socialdemokratins kultur-

syn fram till l940 45-b-6/78 s* 31-.33

RYDSJO, Kerstin n.fl.: ... liknar pro:. pricken all den

propaganda m m far i sig (om

politiska barnböcker) IS/~-I s* 2:;

r;

11 (I , . .Förlorade illusioner (~ramatiska inst. ) 76/72 s, 33-34

(1 Den nya kvinnoröreisen 20,/73 s. 13-76

RÖNNSTRÖ~;, Ulla: Henriksdal 33-54/76 SS '16-18

SANDBLAD, Helena: Bis i pressen

11 11 BU-debatt i Stockholm

11 II m, fl, : A tt jobba med allaktivitet 5/70 ss d1-$6

11 II Ölbackar och kulmr Io/?Q s. 33-36

II II m.fl, : Refuserat (ang. de I l l 's skrivelse

till S~ICQ.) 11/71 s,~ 8-17

II 11 "Va den dar ganla klasskampm igen?:"

11 19

(om a,rbetsplatsbibliotek)

Kulturen ar en del av klasskainpen -

23/94 s,# ??.-l7

VPK's förslag till kulturprogram 57/77 s l "10-'4 5

SANBER, Tommy: TeaterdistribuXion - en f'rCiga om oberoende

(svar till Lena Lundgren + replik) 13/77 s,, 13.-'16

SANDGHEN, Ulla: Lit t eraturstöd 44/78 SH 42

SANDIN, Gunnar: Bokcafét i Lund - en presentation 6/70 s. 18-21

II 11 Avlyssnat (om bokcaf 6er) i 4-1 5 J71 s ,b 20--21

11 . 11 Notiser fran ett bokcaf8 (om socialistiska

tidskrifter) 18/72 s, 12-14

SEPIPLER, Caianders mefl. t liusikens Nakt 23/74 S. 44-45

SEHRANDER-JANSSON, Monica: Socialister om litteratur 251'74 S*, .j

11 II tv m. f l, : 'Y3oken f ann ju vägen med

sitt budskap till alla": litet

bibliotekshisloria fr%n

Orebro 45-46/78 B. IS--it3

5


SJÖBOHI~, Anders: Nej till Sigge Stark och varför 42-.43/7% c,a -'?.--?t

SJOGREN, Torgny: Brist p% läsvana 24/74 s. .'; 55

II '1 N%gra ord om bibliotek i förort 33-34/76 s. 4-)"7

11 tt mafl,: Andra världskriget i punkens tid

(litteraturlista) 40-41/77 s. 77-dC

SKOG, Eva rn.fl.: Tre bokcaf4er.i Örebro 45-46/" sa. 4 ?-&-l(

tt

II

l1 Konsten att läsa Kalle Anka

Bild och bubbla .;

d5-46/78

45-46/78

s, 66-67

SS 67

sK~~UN, Arne: BU och.den korporativa staten 5/70 s. 24-30

tt l1 Kultur som byrakrati 7/70 s. 32,-53

91 II mafl.: De finska invandrarna och kulturen l0/70 s, 22-24

11 n Lämna SACO r,

.t / 4

1 ,i i , 3.) 75,-76

II Intervju med Usco Frimany, föreståndare

för Borgs stads informations-byr% 1'1/71 r;, A>$.-46

11 l1 Lenas café versus stars and stripes and

violence f or ever (~orasf ilial) 12/71 $3, 8.-!3

II tt OK - OK? (~rganisationskommittén för 39s) 1 7/72 r;, p.-.! 2

t1 ff S&

Algots - det räcker (författarbesök) 17/72 s:- 20-21

SOPiNANSSON, Agneta m.fl. : Är bibliotekarierna - arbetare? 24./74 s. 25-26

fr lt Sex och samlevnad i Södertälje

kommun 40-41,'77 8:. 8-9

STENBERG, Inga: KUBA 1970 11/71 s, 50--52

STIGSJOO, Sune: Är banboksutgivarna inte riktigt kloka? 8-9/70 s, 24--25

STROPIBACK, Jan-Ewert: En massmarknadsförfattares

iakttagelser 45-46/78 se 61-63

STBÖMSTEDT, Lasse: Hallbladet '?/'TO so 24-25

SUNDIN, Tommy: Glöm inte bort noterna p% biblioteket

(+ litteraturlista) 30-31/75 SS 6-11

II 31 Ben icke-kommersiella musikrörelsen ocii

biblioteken (+ litteraturlista) 30-31/75 S* 1.4-16

II II mefl. : Lästips till en socialistisk

musiksyn 30-3adJ75 39-40

11 II Kuba i v%ra hjärtan. Biblioteksintryck

fr%n en resa 39/77 so 2.q-25

tt Ifr3,gasätt mera: exempelvis samhällsinformationen

p2 biblioteken 47/70 s. 54-37

ty 19 m,fl.: Biblioteksförtjanst, företaget i

v%ra hjärtan, Del 2 47/78 SB 46- 13

SUEDQVIST, Roland: En p&le i köttet p& ihl~n & Akerlund

(om ~i~/~ulturf ront ) 16/72 S,, 39

SU~~!DSTRÖM, Itrar: Cewe pool, norrlandsföretag med ambitioner ,39/"77 sal 3

SVEBORN, Eva mefl,: Liittlästa böcker 37/77 so 33-158

SVENOlJIUS, Hervor mefl.: Flickan med fosfo~stickorna,,, 23/74 s*, 22-24


SVENSSON, Christer mefl,: Tips om n%gra tidskrifter inom

omr%det jazz, rock, blues och

folkmusik

7 r

30-3-1/75 s. 2;>-.38

SVENSSON, Sonja: För en bättre lhgseriebok 40-4.iJ77 sa 27-34

sVENS'ilEDT, Carl-Henrik m.fl,: Realismen och den tekno-

kratiska världen 58/77 is. 39,-41

24/74 is,

a F

i !0.-20

tt Storebrors bibliotek.. ,? 21/75 IS, 21-=2j

SÄLLBERG, Rickads U-68 och bibliotekarieutbildningen

tt tt mefl.: Andra värlskriget i unkens

tid (iitteraturlista~ 40-41/77 s. 5'7.-50

SODERH

JELFI, Ra j : Sprid bokinköpen 42-43/78 rs. 5 2-u-55

SODERTAM, Christina mafl.: Sverige lasex förlagstjänsts

böcker 14/78 z:, geS-Y:8

THOMELL , Thomas: Kultur och socialism (~hedoraki s och

~i emann) 44/''~8 E;. 2&31

THOREK, Kerstin: Jag skriver medan han sover 47/33 27-?g

THORELL, Elisabeth mefl,: Orepresenterad representant 7/70 s 2/1-31

TORNGREN, Tore: Ett %r med TBL: en lägesrapport fr%n

Lunds stadsbibliotek 44/78 si* 14- 17

TORFEFALT, Seija: f4ördarslottet - bibliotek för barn i

alla Aldrar 8-9/70 s, 31

TROTZIG, Birgitta: Spr%k och identitet 21-22/73 s, 36-40

TÖLLNEX, Eva mafl.: Bibliotekens roll i barnkulturen:

rapport fr& kulturr5dskonferens 29,f75 s


WLLSJO, krar Strejken som vapen 1"i/~i s. ;'i.fi.?I;,

11 11 ABC för PAIGC '1 ~~''3' 5 s , 2 '. .z -4

11 l1 llPå Hal ens dansgolv håll er Filadelf ia m8 t; enf* 115/75: s, -

WENDT, Olle: Kultur p% BHS

WERNSTRÖM, Sven: Den socialistiska barnboken

O Ryktet om min frälsning är Setydligt

överdrivet i 4-4 !j/";> 'i s Y 2.$8-25

11 If Skriv för barn och ungdom! (ordfronts

barnboksgrupp) 3'7/77 s. 7E

Westberg, Robert: Utställningscentrwn: mer samhällsdebatt

i utställningsform 6/'70 s. 39.-43

WESTER, Elisabet: Betyg? + resolution 25/74 s. 29-34

tt 11 Film c i.{

1-

i ? SY 57-59

II tt m,fl,: Bibliotekens roll i barnkulturen:

rapport fr%n kulturr5dskonferens 29/75 is. 26.-:?7

11 11 tt Kul tur f ö r barn 37/'77 sa 19.-21

11 11 Att få fler att lasa mer 59/77 :* 38

t1 II Svar till Ulf Iiilsson it2-4'j/-;~. :1;* 5th.- J4

WESTSR, Lena: Brickebacken, Folk- och skclbiblictek i

Örebro 28/75 o, ii,).--!

1

WETTIURK, Lennart ui.fl, : Flickan med fosforstickorna,, . 23 s. 2:?.-24

O II Om våra författare 26/74. 5:. B--::!

II I1 Mar, blir ju sjuk av skräoet., . (om vänt-

rumstidskrif t er) 42-4$;/7? $i. 2;!--25

WIDERBERG, Siv: Att skriva läsligt - en upyigörelse med

mig själv och mina kolleger 8-9/70 5;- ? LiU=I

11 l1 m.fl.: Be bortglömda barnen 8-9/'173 z:, 2(!-.-;9

1 t v Prinsessor ska vi bara inte tala om.,,

(om r~ina erfarenheter som barnboksförfattare

1966-1977) 4~-477? 1 ;-.i5

WIDGR.?N, Lillemor: Bibliofeksskolebety~sdiskussion~

histarik 2,4./74 si* '11...,IL~

WIi(HCLP1, Bengt m,fl, : Stryp deckarna 42-.{.1//8 s, i6-.l8

I I IY Dackare? va ar de för nAt? Rar finzis bara

bra böcker! 47/7fi i;* 2-u,lo

fr fl I


T ~ ELLER WUMMER U SOM ~ TILL OVERVAGANDE DELm

BEHANDLAT ETT SPECIEUT ÄME3.

I mrandrare

Specialnummer om fingelsestre jker

Arbetsplatsdemokrati

Kvinnof digor

Biblioteksarbete &t invandrare

Alfernativ litteratur

Skolbibliotek

Klassificering och ka%alogisering

Musik

Förortsbibliotek

Fackliga f r&or

Bums

Barnlitteratur - massmarknad

Bibliotekshistoria


BADA – BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV

Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid

Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen

mellan åren 1974 och 1996.

Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har

använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick.

De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA),

som är högskolans system för digital publicering. http://bada.hb.se

Upphovsrätten tillhör författarna.

Publiceringsår i BADA: 2012

More magazines by this user
Similar magazines