1979 nr 128.pdf - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

1979 nr 128.pdf - BADA - Högskolan i Borås

- 1 1

'

,:, ,* -:y1 d' - L.. - ;e. i. ,l , - , - . .. ,,:: . .' . - I -- -: 1- " , 'i -

IIII

"'I - - III1 : ,v,h.1:2 ;f'.' ql,l-.!$!,;~~-l!. l,lX di-,,/, ,,p ,,+ ~.-ll,,;s II$^ - I , . I! , - - - -I- 1111 .. ' l

... 1 Il l 1 ..;:L w.; A'. .,., ii-- l , ,:. - -- = l .Il ?-- .:Illl - AS =,, ?! .. l,

- s,; I_ bi ,a, z! ,# , .II,, I - " -I .'il l

l~r~='::-~, L:ll ..Id% . 2 '; e q ?,&~I

l11 i-l l .g*+ m q& .. &&l..@ , l.. - 4. g c.: ,&q1

. jE :* :a I g,,$$ - I

,.s .I.. , n: :: .;:II Il1 7:aT,fiJL ;l'l,: ; q,-- f r-l,; ..l, ,.;i: [q h', 1- Il +. --n:.:- ll,,,. li - -j,-. -4.-

II - 1 - 1 ,, $ ; q : j,, .-- '. l - - -,,t.;; ,,,,i - :. 3'

, . --.. 'l ::

I

'h, .i. " '-'l - :p p, .. ,< 4 ;. -!L

.

- -

- I

- _. II

l i . -1. I -1

.--


Specialarbetet förtecknar litteratur om svensk

bokhandel och dess branschföreningar. Detta är

ett supplement till en katalog om svenska bok-

förlag och svenska bokhandlare, som tillhör bok-

förläggare Adam ~elms.

Jag har katalogiserat enligt SKR och klassifika-

tionen ar gjord efter SAB-systemet, Katalogen har

enbart en alfabetisk avdelning, d& den största

delen av litteraturen hör till samma signum: Ad-c.

Det katalogiserade materialet best& av monogra-

fier, sartryck,kungörelser och tidnings- och

tidskriftsartiklar.

I anmarkningsavsnittet till de katalogiserade

tidskriftsartiklarna står först tidskriftens namn,

därefter volym, Hrtal, tidskriftens nummer om .den

har särskild paginering och sist sidtal.


A-bokhandeln och bokdistributionen

Se

idén, Torsten

A-bokhandeln och bokdistributionen

Adlerberth, Roland

Människan i blickpunkten : memoarer och

biografier : ett urval / av Roland Adler-

berth. - Lund : Bibliotekstjänst, 1965. -

Aal 54 s. - (~ibliotekstjanst bokurval ; 51)

Adolfsson, Gunnar

Om sänkning av bokpriserna / av Adolfsson. -

Stockholm : [san. 1, 1964. - S. 4-5. -

(~otioner i Första kammaren ; 1964:90)

Affarsekonomiska forskningsinstitutet vid

Handelshögskolan i Stockholm

Se

Handelshögskolan i Stockholm. Affarsekono-

miska forskningsinstitutet

Affärsregler för bokhandeln

Se

Svenska bokförläggareföreningen

Affarsregler för bokhandeln

Affarsregler for den svenska bokhandeln

Se a

Svenska bokförläggareforeningen

Affärsregler för den svenska bokhandeln

AJ, Lars

Stöd till bokhandeln : betänkande / avgivet

av Lars Ag. - Stockholm : LiberFörlag, 1976.

- ca[95f s. : tab. - (DS U ; 1976:17)

Titelrubrik: Utbildningsdepartementet

Ad-C' ISBN 91-38-03250-3

Ahlrnark, Dan

Nagra synpunkter p& ekonomiska effekter av

det svenska litteraturstödet

mark. - [Sol. : san.], [197-?

Ad-c tab.

t

Ahlrnark, Per

Reservation av 1968 ars 1itterai~rutredni.n~

L 68) / av Per Ahlrnark. - [sal. : san.],

1197471 • 7 bl.

Särtr. ur: Statens .offentliga utredningar ;

Ad-C 1974: 5


Ahlström, Bertil

Tre om böcker och bokhandel : föredrag / av

,Bertil Ahlström, Yngve Hedvall och Carl Olof

Ad-c Josephson. - Stockholm : Prisma, 1961. - 62 s.

Ahrnholm , Johan G.

Tjugofem &r med Sveriges missionsbokhandlareförening

1935-1960 / av J.G. Ahrnholm. -

Arvilra : [L.v. Janssons bokh, och tr.], 1960.

~d~c:bf . - 26 s, : ill.

Aktuellt fran Svenska bokhandlareföreningen

Se

Svenska bokhandlareföreningen

Till föreningens medlemmar : priskonkurrens

Alfabetisk förteckning öfver ledamöter i

Svenska bokförlaggaref öreningen

Se

Bonnier, Isidor Adolf

Alfabetisk förteckning öfver ledamöter i

Svenska bokförläggaref öreningen

Alkling, Arne

Bokhandlare - lyrikhatare? / Arne Alkling. -

Göteborg, 1978. - [ l ] s.

Klipp ur: Göteborgs-posten, 1978-05-08

Anderssons bokhandel

Stadens äldsta bokhandel byter ägare / Anders-

sons bokhandel. - Norrlcöping, 1976. - [l] s.

Klipp ur: Norrkijpings tidningar, 1976-

Ad-cz 11-26. - Annons

Anförande nr 39

Se

Wikström, Jan-Erik

AnTorande nr 39

Angående planerna på ett massmarknadsförlag

med kvalitetsutgivning

Se

Bonnier, Gerard

Angaende planerna på ett mas smarknadsförlag

med kvali tetsutgivning

Antagna regler för avbetalningshandeln med

böcker

Se

Svenska bokförläggare föreningen

Antagna regler för avbetalningshandeln med

böcker


Arweson, Oscar

Staten och bokspridningen / av Oscar Arweson.

- S : sen.], 1923 (stockholm : ~orstedt).

- 12 s.

Särtr. ur: Nordiska bokhandelsmötet, 1923

Ad- c (~tockholm)

- Att vara bokhandelsmedhjälpare utgiven i anledning

av Svenska bokhandelsmedhjälpareföreningens

75-ars jubileum / red. av Karl-

Erik Drakenberg. - Stockholm : Svensk boktjänst,

1963. - 129 s.- mas kr if ter för

Ad- c bokhandeln ; 8)

AW:s litteraturtjanst

Se

Thomsen, Davids F,

AW:s litteraturtjanst

Balzac, ~onoré de

Recept på litterär framgang / ~onor6 de

Balzac. - Stockholm : Bibliofila klubben,

G 1951. - 11 s. : ill.

B-bokhandlarna i Stenungsund: ja till inträde

i Bokhandlareföreningen. - Stockholm : [s.n.] ,

1970. - S. 766-767

Ad-c Ingår i: Svensk bokhandel ; 19, 1970

Bengtsson, Axel

Se

Köpa ratt... men hur?

Bergman, Emil

Se

Ärade kollega!

Berättelse över Svenska bokhandlareföreningens

verksamhet

Se

Svenska bokhandlareföreningen

Berättelse över Svenska bokhandlare föreningens

verksamhet

Berättelse öfver Svenska sortimentbokhandlare-

föreningens verksamhet

Se

Svenska sortirnentbokhandlaref~reningen


Betänkande rörande avbetalnings- och för-

skottsköp m.m. : avgivet den 18 augusti 1949 /

av tillkallade sakkunniga. - Stockholm :

r or diska bokh. i distr.], 1949. - 67 s. : tab.

- (statens offentliga utredningar ; 1949:38)

Oe Titelrubrik: Justiedepartementet

Bibliografiska bidrag tillägnade Carl Z.

Haeggström p& femtioarsdagen. - [sol. : s.n.],

1934 (uppsala : ~imqvist & Wiksell boktr.). -

79..s. : ill.

Aven utg. i: Nordisk tidskrift för bok- och

A biblioteksväsen ; 21, 1934, 1

Biblioteket på Drottningholm

Se

Lindberg, Sten G.

Biblioteket p& Drottningholm

Bibliotekstjänst AB

Arsredovisning och verksamhetsberat telse

1976 / ~ibliotekst janst/ ( ~ j) t . - Lund :

Ab-c Föret., [l9773 1. - 24 s. : tab.

Ad-cz

Gertz, Ulla

Blad ur Bibli o tekst jansts his toria

Bibliotekstjänst bokurval. 51

Se

Adlerberth, Roland

Människa i blickpunkten

Billberg, Otto F.

edmjukt memorial / Fr. Otto Billberg. -

: sen.], 1786 (stockholm : rod din). -

Billighetslitteraturen och bokhandeln

Se

Frankland, Frank

Billighetslitteraturen och bokhandeln

Blad ur Bibliotekstjänsts historia

Se

Gertz, Ulla

Blad ur Bibliotekstjänsts his toria


Bliver bogens klima h%rdere

Se

Helms, Adam

Bliver bogens klima hårdere

Blommor vid redaktören herr Enevall P.

Enevalds jordfästning. - [ S.1. : s.n.1 ,

[1940?] - [k] p1.-bl.

InnehAller även pressklipp och brev fran

Lz E.P. Enevald m.m.

B.M. F. (svenska bokhandezsrnedh jälpareföreningen)

// : Svenska bokhandelsmedhjälpareföreningens

tidning. - Stockholm, 1919-1966

Ad-c:bf

"(P b -' 1919-1927

B.M.F.

Se även

Svenska bokhandelsmedhjälpareföreningen

BMF & NKi försal jningskurs

Se

NK1

Försäljningskurs för bokhandelsmedhjälpare

B.M.F:s visbok fran förr och nu

Se

svenska,' bokhandelsmedh jälpareföreningen

B.M.F:s visbok fran förr och nu

Bohlin, Abraham

Spridda bidrag till svenska bokhandelns

historia / av A. Bohlin ; [inl. Adam ~elms].

- Stockholm : A. Helms, 1954. - 14 s.

Ad-c Sartr. ur: Aftonbladet, 1882-08-02

Bok och samhälle i Göteborg 1720-1809

Se

Lext, Gösta

Bok och samhälle i Göteborg 1720-1809

Bok och samhälle i 1700-talets Göteborg

Se

Edström, Josef

Bok och samhälle i 1700-talets Göteborg

Boken

Se

1968 ars litteraturutredning

Boken

1

l

5


Bokens fest den 1.12.1932

Se

Den stora syndafloden av böcker...

Bokens vecka : dan 9-15 november. - LS.1. :

'q 1952 (stockholm : Multaprint offset-

. - 28 s. : ill. - (bleddelande om Bokens

vecka tryck{

Nr 1-7

Ad- c Ringpärm

Bokens vecka

Se

Fridell, Folke

Bokens vecka

Bokförlag och bokpriser

Se

Måberg, Olle

Bokförlag och bokpriser

Bokhandeln, bruttopriserna och biblioteken

Se

Schmidt, Torsten Matte

Bokhandeln, bruttoprisena och biblioteken

Bokhandeln och folkbildningsarbetet

Se

Stolpe, Herman

Bokhandeln och folkbildningsarbetet

Bokhandelns ABC

Se

Holmer, Lars

Bokhandelns ABC

Bokhandelns distribution

Se

Norling, Arvid

Bokhandelns distribution

Bokhandelns utbildningsråd

Se

Boklclubbar z ett sätt att köpa och sälja

böcker

Ilokhandeisenkäten 1977

Se

Olsson, Leif

Bokhandelsenkäten 1977


Ad- c

Bokhandelslconferensen, 19 1 1 (~tockholm)

Protolroll fört vid Bokhandelskonferensen i

Stoclcl-iolm den 14-17 juni 1911. - [sol. :

son.], 1911 (stockholm : Bonniers boktr.). -

126 S.

Bokhandelsstöd

Se

Regeringens proposition 1976/77:81

Bokhandelsteknik

Se

Drakenberg, Karl-Erik

Bokhandelsteknik

I .

Bokhandlare - lyrildatare?

Se

Alkling, Arne

Bolrhandlare - lyriktia tare?

Bol~klubbar : ett satt att köpa och sälja

böcker / utg. av Bokhandelns utbildningsrad.

- Malmö : Undervisningstjanst, 1975. - 31 s.

ille

Bokmassan 77 / utg. av Massbolagen AB. -

Täby : Föret., [1977?]. - [2] s.

Bil.: Inbjudan till informationsträff

i ok snåret : något om svensk bokmarknad

Se

Do gro s e, Edward

Boksnåret : något om svensk bokmarknad

Boktryckeri-sociteten

Se

Svensk bibliografi // : eller allmän för-

teckning öfwer utkomna böcker, musikalier,

kartor, kopparstick och stentryck

Boktryckeri-sociteten

Se aven

Billberg, Otto F.

Ödmjukt memoria,

l

w

l


Bokutredningen : betänkande / avgivet av sär-

skilda sakkunniga inom ecklesiastikdeparte-

mentet. - Stockholm : st or diska bokh. i

distr.], 1952. - 310 s. : tab. - (statens

offentliga utredningar ; 1952:23)

Ronden och boken

Se

Författarkonferensen, 1949 (~anga-saby)

Bonnier, Albert

Se

För'säljningsvillkor och högsta rabattsatser

Bonnier, Gerard

~ngaende planerna p& ett massmarknadsförlag

med kvalitetsutgivning / Gerard Bonnier, Jonas

Ad-c Modig. - Stockholm, 1976 (duplic.). - [,%] bl.

Bonnier, Isidor Adolf

Alfabetisk förteckning öfver ledamöter i

Svenska bokförla gareföreningen : 4 dec. 1843

- 4 dec. 189 / Tupprättad .af Isidor Adolf

onn ni er]. - fS.1. : s.n.1, [189-71. - S. 135-

291

Lm-c. a Ryggtitel: Bokförl. fören festskrifts

Ad-c matrikel 1843-93

Bonniers (~lbert) förlag AB

Se

Dansprogram för B.M.F:s första fest . . .

Bramsen, Bo

Den svenske elendighed / af Bo Bramsen. -

~jdbenhavn, 1973. - S. 33-36

Ad- c IngAr Z: Det danske bogmarked ; 119, 1973

Branschstatistik

Se

Olsson, Leif

Branschstatistik

Btj

Se

Bibliotekst jans t AB

Buckman, Thomas R.

Review article : publishing and reading in

Sweden / Thomas R. Buckman. - Chicago, Ill.,

1954. - S. 250-252

Ad-c Ingar i: Library quarterly ; XXIV, 1954


Ad- c

Buckman, Thomas

Swedenl s nne t book agreementw ended by govern-

ment board / by Thomas Buckman. - London, 1965,

- S. 26-31

Fotokopior ur: Publishers' weekly ; 94,

1965, 3

Böcker med stor stil för äldre

Se

Linderberg, Kerstin

Böcker med stor stil för äldre

Böckerna kultur till bruttopris

Se

Schmidt, Torsten Måtte

Böckerna kultur till bruttopris

Carl B. Lorckls skandinavischer Sortiments-

katalog 1848-1852

Se

Lorck, Carl B.

Carl B. Lorck's skandinavischer Sortiments-

katalog

s alm ålning ar utlagda p& rim

Se

Karlfeldt, Erik A.

Dalmalningar utlagda p& rim

Dansprogram för B.M.F:s första fest den 9

febr. 1889; faksimileupplaga till B.M.F:s

50-årsjubileum vid middagen p& Hasselbacken

den 24 sept. 1938 : gavs av Albert Bonniers

förlag. - Stockholm : Förl., [1938?]. -

~d-c:bf [l61 s. : illm

Detaljhandelns utredningsinstitut

Undersökning av bokhandelns ekonomi under ar

1947 / DUI. - Stockholm : [son.], 1949. -

34 c, : tab. - (~etaljhandelns utrednings-

- Ad-c institut ; 2)

Do gro s e, Edward

Boksnåret : något svensk bokmarknad / Edward

Dogrose och Joel Lundbladh. - Lund : Lunda-

~ dc - förl., 1965, - 103 s,

Drakenberg, Karl-Erik

Se

Att vara bokhandelsmedhjPlpare


Drakenberg, Karl-Erik

Bokhandels teknik / Karl-Erik Drakenberg.

2. uppl. - Stockholm : Svensk boktjiinst,

1961. - 71 s. : ill. - (småskrifter för

Ada bokhandeln ; 1)

Se

Ag, Lars

Stöd till bokhandeln

DS U. 1976:17

Se aven

Svenska bokförlaggaref öreningen

Stöd till bokhandeln

Ds U. 1977:14

Se

Holmström, Bengt

Statligt litteraturstöd

Ds U. 1977:14

Se aven

Svenska bokförlaggareföreningen

Förslag till statsrådet.. .

DU1

Se

Detaljhandelns utredningsinstitut

Ecklesiastikdepartementet

Se

Bokutredningen

Edström, Josef

Bok och samhälle i 1700-talets Göteborg /

av Josef Edström. - Göteborg, 1951. - [l] s.

Klipp ur: Göteborgs handels- och sjöfarts-

A tidning, 1951-03-30

En bok för alla från Litteraturframjandet

Se

Stiftelsen litteraturframjandet

En bolc för alla från Litteraturfram jandet

En bok om böcker

Se

1968 ars litteraturutredning

En bok om böcker


Enevald, Enevall P

Se

Blommor vid redaktören herr Enevall P. Ene-

valds jordfästning

Fahlcrantz, Carl J.

I svenska bokhandelsfragor / af F. - tS.1. :

sen.] , 1900 to ck ho lm : I, Haeggströms

Ad-c boktr.). - 55 s.

Fahlstedt, Carl A.

Hvad kan göras för att höja en bokhandlares

stallning / af C.A. Fahlstedt. - Stockholm :

[Fritzes hofbokh.] , 1914. - S.. 276-286 : ill.

Ad- c Sartr. ur: Pro novitate, pars secunda, 1914

Fem bokförläggare

Se

Flores pseud.

Fem bokförläggare

Festens bok för bokens fest

Se

Sveriges författarförening

Festens bok för bakens fest

Festskrift

Se

Svenska bokf örlaggare föreningen

Festskrift

FIB: s folkböcker

Se

Frankland, Frank

Film, litteratur och bibliotek...

Se

Utbildningsdepartementet

Film, litteratur och bibliotek..,

Finansdepartementet. Sekretariatet för ekono-

misk planering

Svensk ekonomi 1966-1970 : med utblick mot

1980 : 1965 års långtidsutredning : huvud-

rapport / utarb. inom Sekretariatet för

ekonomisk planering, Finansdepartementet. -

[s.I. : s.n.1, 1966 to ck ho lm : Iduns tr.).

- 294 s. : kart., tab. - (statens offentliga

Qad-c utredningar ; 1966:1)


Fiurendal, Flemming "

Ad- c

Den svenske bogbranche ;giv r sig ikke uden

svaerdslag / af Flemming Fiurendal. -

'~bbenham, 1973. - S. 393-396

In&r i: Det danske b~gmarked ; 119, 1973

Fiurendal, Flemming

På vej ud af dykket : det svenske bogniarked

har stadig harde vilkår - men man taler ilcke

mere om krise / af Flemming Fiurendal. -

~bbenhavn, 1973. - S. 309-312

Ad- c IngAr i : De t danske bogmarked ; 1 19, 19'73

Fjeld, Kolbjörn

Se

Stolpe, Herman

Nordiskt kooperativt förlags samarbete

Flodin, Sigfrid

Utkast till handledning för blifvande bok-

handlare och bokhandelselever vid nagra i

bokhandeln allmänt förefallande göromål /

Sigfrid Flodin. - Stockholm : Förf., 1857. -

Ad- c 38 S*

-

Flores pseud.

Fem bokförläggare / Flores. - Stockholm,

1953. Sa 57-62

Ad-c 1ndr i: OBS! ; 10, 1953, 11-12

Framtida organisation för Bokförlaggare-

föreningen

Se

Helms, Adam

Framtida organisation för Bokförlaggare-

f öreningen

Frankland, Frank

Billighetslitteraturen och bokhandeln :

IB: s folkböcker 10 Ar / [ F. Frankland 1 -

f S.l. : s.n.1, 1950 (stockholm r Katalog

Ad-c och tidskriftstr.), - [8] s. : ill.

Fridell, Folke

Bokens vecka : minnen och episoder / Folke

Ad-c Fridell. - Stockholm : LT, 1967. - 158 s.


Ad- c

Frösell, Erik

Stridigheterna mellan boktryckare och bok-

bindare under skratvångets tid / Erik Frösell.

Stockhalm : Skolan för bokhantverk, 1931. -

37 s.

Furuland, Lars

Svensk bokutgivning 1965-1970 / av Lars Furu-

land och Hans Olof Johansson. - Uppsala :

Univ., avd. för litteratursociologi, 1972. -

S. 208-404, 539-558, 590-608 : tab.

Sartr. ur: En bok om böcker, 1972

Förbud emot swenska manuscrip,ters och böckers

tryckande utomlands : dat. Stockholm d. 6

september 1748. - [selm : S *y;] , b74f;

(stockholm : Kongl. tr.). - bl., s .

Föredrag om inrättande af en bokhandels-

central

Se

Pehrsson Nils

Föredrag om inrättande af en bokhandels-

c en tral

Föreningar inom bokhandeln

Se

Lundahl, Carl

Föreningar inom bokhandeln

Författarkonferensen, 1949 (s&nga-säby)

Bonden och boken : referat fran överlägg-

ningarna om landsbygdens litterära liv vid

[ författ ar ]konferensen på Siinga-Säby den 13

A och 14 maj 1949. - Stockholm : LT, 1949. -

Evk 180 s. : 111,

Författningstrycket förr och nu

Se

~uldén, Thomas

Författnings trycket förr och nu

Förlags t jans t

Se

Sverige läser!

Förslag om presentationsstöd som en del av

litteraturstöd

Se

SIK-utredningen

Förslag om presentationsstöd som en del av

litteratursa töd


Förslag till nya stadgar för Svenska bokför-

läggare föreningen

Se

Svenska bokförlaggareföreningen

Förslag till nya stadgar för Svenska bokför-

läggare föreningen

Förslag till ändrad lagstiftning om avbetal-

ningsköp. - Stockholm : st or diska bokh. i

distr.] , 1950. - 89 s. - (statens offentliga

Oe utredningar ; 1950:42)

Ad-c

~ d -

Försal jningskurs för bokhandelsmedhjälpare

Se

NK1

Försa.1 jningskurs rör bokhandelsmedh jalpare

C 1131 s*

~a-c (p) lS53-1858

Försal,jningcvillkor och högsta rabattsatser /

Albert Bonnier.. . - [~.1.

: s .n. 1, 1908. -

~örsaljningsvillkor och högsta rabattsatser /

Albert Bonnier... - [~.1. : s.n.1, 1910. -

Försök med bibliotek

Se

1968 års litteraturutredning

Försök med bibliotek

Förteckning över Svenska bokförlaggare-

föreningens ledamö ter

Se

Svenska bokiörl5ggareföreningen

Förteckning över Svenska bokförlaggare-

föreningens ledamö ter

Förteckning öfver svenska bokhandelns utkomne

böcker, lithografiska arbeten, kartor m.m. // /

[utg. af J.J. ~1odin-j. - Stockholm, 1853-1859

Ersattes av Arskatalog för svenska bokhandeln

Fiirvaltnings- och revisionsberättelser

Se

Stiftelsen bok- och musikhandlarnas pensions-

och understödsfond


Gamby, Erik

Kulturkrav och profitbehov i svensk bokdist-

ribution / Erik Gamby. - Uppsala : Bokgillet,

Ad-e 1962, - 48 s. : tab.

Gedin, Per I.

Den nya boken : presentation och analys av

pocketboken / Per I. Gedin. - Stockholm :

prisma, 1966. - 115 s8 : ill., tab.

Gertz, Ulla

Blad ur Bibliotekstjänsts historia : en åter-

blick efter två decénnier / Ulla Gertz. -

Lund : Bibliotelcstjanst, 1971. - 59 s. : ill.

"Denna skrift har utgivits med anledning av

Bibliotekstjänsts 20-årsjubileum 1971"

Gillberg, Karl E.

60-talets detaljhandel / K.E. Gillberg. -

[sal. : san.], 1965. - 64 s. - (~nformations-

Qblb skrift från Sveriges köpmannaförbund ; 3)

Ad- c

Gjörwell, Carl C.

Ti1 resp. herrar förmän, vänner och borgenärer

: circulaire : patriotismus och ädelmod, rede-

lighet och publicitet / Carl C, Gjörwell. -

[s.I. : san.], 1805 (stockholm : P. sohm). -

4 s.

Gransknings exemplar

Se

Wikström, Jan-Erik

Anförande nr 39

Haeggström, Carl Z,

Se

Bibliografiska bidrag tillägnade Carl Z.

Haeggström p% femtioArsdagen

Hallvik, Bengt

Hälsingborgsförsöket med biblioteksbokhandel

/ Bengt Hallvik. - Stockholm , 1969, - 7 s.

Ad- c Sartr. ur: Svensk bokhandel ; 18, 1969,

Ab-c 8 och 12

Handelshögskolan i Göteborg

Skrifter. 1966:l

Se

Jigenius , Par-Arne

Slopandet av bruttoprissattningen på böcker

l

15


Ad- C

Qi

Ad- C

Qi

Handelshögskolan i Stockholm. Affarsekonomiska

forsicningsinstitutet

Undersökning av bokhandelns kostnader 1928 /

Affarsekonomiska forskningsinstitutet vid

Handelshögskolan i Stockholm. - Stocld-iolm :

Inst., 1930. - 16 s. : tab. - e ed delande /

Handelshögskolan i Stockholm ; 2)

Handelshögskolan i Stockholm. Affarsekonomiska

forskningsinstitutet

Undersökning av sortimentbokhandelns ekono-

miska läge år 1940 / Affarsekonomiska forsk-

ningsinstitutet vid Handelshögskolan i

Stockholm. - Stockholm : [~eeli~], 1942. -

72 s. : tab. - e ed delande / Handelshög-

skolan i Stockholm ; 12)

Hedvall, Yngve

Se

Ahlström, Bertil

Tre om böcker och bokhandel

Helms, Adam

Bliver bogens klima hårdere : indtryck fra

Doom of the book og situationen indenfor

svensk boghandel / af Adam Helms. - ~jdbenhavii,

1971. - S. 597-600

Ad- c IngJr i: Det danske bogmarked ; 117, 1971

Ad- C

Helms, Adam

Den svenska bokbranschen och det sydfynska

öhavet - men mest om bokbranschen / Adam

Helms. - Stockholm, 1978. - S. 81-84

Sartr. ur: Svensk bokhandel ; 27, 1978

Helms, Adam

Framtida organisation för Bokförlaggare-

föreningen Adam Helms. - [ S. l.] , 1970

(duplic.). -

I-Ielms , Adam

Kollektiv reklam : föredrag vid "Vadstena-

mötat" Svenska bokhandlareföreningens studie-

dagar den 22-25 maj 1952 / Adam Helms. -

Stockholm : Forum, 1952. - 23 s. : tab.

I-Ielms , Adam

PN om resan till Köpenhamn med förlags besök

/ A.B., S.N., A.Q. - Stockholm, 1978 (duplic.)

. - 2 bl.


Hermansson, Carl-Henrik

Om ökat stöd åt kulturarbetare / av Hermans-

son m. fl. - Stockholm : [s.n.] , 1964. -

S. 3-6. - (~otioner i Andra kammaren ; 1964:

Bf-c 132)

Holmer, Lars

Bokhandelns ABC : lärarhandledning : studie-

plan / Lars Holmer. - Stockholm : Bokhandelns

Ad- c serviceinst., 1971. - 40 s.

Holmgren, Fabian M.

Repertorium för swenska bokhandeln under

november och decembe månader 1822 / M.

Fabian Holmgren . - fS.1. : s.n. 1 1822.

Aa- c tock ck ho lm ; Eoksteinska tr.). - t41 s.

Ad- c

Holmström , Bengt

Statligt litteraturstöd : betänkande / av-

givet av Bengt Holmström. - Stockholm :

LiberFörlag, 1977. - 213 s. : tab. - (DS U ;

1977: 14)

Titelrubrik: Utbildningsdepartementet

ISBN 91-38-03704-1

~uldén, Thomas

Förfat tnings trycke t förr och nu / Thomas

~uld6n. - Stockholm : Allmänna förl., 1970.

Oe-c - 31 s. : iii.

Hur f'ungerar bokhandeln?

Se

Schmidt, Torsten Matte

Hur fungerar bokhandeln?

Hvad kan göras för att höja en bokhandlares

stallning

Se

Fahlstedt, Carl A.

Hvad kan göras för att höja en bokhandlares

s tallning

Hanell, August

Se

Mor Ida, pseud.

P& 70-arsdagen

Halsingborgsförsöket med biblioteksbokhandel

Se

Hallvik, Bengt

Halsingborgsförsöket med biblioteksbokhandel


Hökerberg, Folke L.

Se

De zio åren : Sveriges b-bokhandlareförbund

I svenska bokhandelsfragor

Se

Fahlcrantz, Carl J.

I svenska bokhandels frågor

IDAF-STAV. 35

Se

Jigenius, Par-Arne

Slopandet av bruttoprissattningen p& böcker

Information om böcker och skivdr. -

$svenska dagbladet 1975-04-22)

Aa Annonsbilaga till Svenska dagbladet

Instruktion för Svenska sortimentbokhandlare-

föreningens ombudsman

Se

Svenska sortimentbokhandlareföreningen

Instruktion för Svenska sortimentbokhandlare-

föreningens ombudsman

Intelligensblad för svenska bokhandeln //. -

Stockholm, 1853 (nr 1)-1862 (nr 26)

Ersattes av: Svensk bokhandelstidning

1863-1907

Nr 1-24 (18531, nr 1-26 (1854) nr 19 saknas,

kd-c(p) nr 1-26 (1855)

Jigenius , Par-Arne

Slopandet av bruttoprissättningen p& böcker :

bakgrund, motiv och framtids fragor / Pär-Arne

Jigenius. - Göteborg : Akademiförle-Gumpert ,

1966. - 76 s. - (IDAF-STAV ; 35) (srifter /

Handelshögskolan i Göteborg ; 1966: 1 ) t cand di-

Ad- c navian university books)

Johansson, Hans Olof

Se

Furuland, Lars

Svensk bokutgivning 1965-1970

Josephson, Carl Olof

Se

Ahlström, Bertil

Tre om böcker och bokhandel


Karlfeldt, Erik A.

Dalmålningar utlagda på rim / av E.A. Karl-

feldt ; med träsnitt av Gert Werkmäster. -

Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1920. -

93 s. : 511.

"Till minne av Nordiska bokhandelsmötet i

Hc.03 Stockholm 1923"

Katalog öfver svenska bokhandeln 1853-1858

Se

Förteckning öfver svenska bokhandelns...

Katalog öf'ver svenska serieskrifter huvudsak-

ligast af praktiskt och socialt innehall, ord-

nade efter författare, titlar och uppslagsord

/ utg. på föranstaltande af Svenska sortiment-

bokhandlare föreningen. - Liiara. : Gleerupska '

Aa-c.011 wiv; bokhali'deln i distr., 1916. - 193 s.

Klitgaard, sjdren Andreas

Svensk boghandel i dag : indtryck under opholdet

i Sverige som legatar 1943-1944 /

sjdren Andreas ~~lit~aard]. - Stockholm :

Adi c sen.], 1944. - 22 s,

E

Kollektiv reklam

Se

Helms, Adam

Kollektiv reklam

Kongl. Maj:ts nådiga instruction för des hof-

canzler, i afseende p& det honom updragne

inseende öfwer bokhandeln och boktryckerierne

i riket : gifwen Stockholms slott den 23

februari 1802. - S s.n.1, 1802 (stock-

Ad- c holm : Kongl. tr.). - $1 bl., 6 s.

Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse och påbud,

angående boktryckares answar för brott och

förseelser emot Kongl. Ma j : ts förordning om

skriv- och tryckerifriheten : gifwen Stock-

holms slott then 6 maji 1780. - [sel. : sen.],

1780 (stockholm : Kongl. tr.) - [l] bl.,

Oel [2] s. & tillägning ([l ] b1.,'[2] s.)

Kongl. Maj:ts nådiga resolution upp& den af

Boktryckerisociteten, genom Kongl. Maj:ts och

rikets cancellie collegium, anmälde underdåniga

ansökning, att återwinna den bemälde socitet,

uti reglementet, af år 1752 tillagde förmån, att

så wäl bundne, som obundne få försälja alla de

böcker och skrifter, som de sjalfwe uplägga :

gifwen Drottningholms slott den l7:de september

1757. - b.1. r s.n.], 1788 (västeras : ~orn). -

Ad-c 131 s.

~


ICongl. Ma j : ts nadiga varning emot öfwsrtradandet

af des den 11 sistledne julii utfärdade

förordning om en allmän skriv- och

tryckfrihet : gif'wen Stockholms slott den 21

december 1792. - [sel. sen.], 1792 (stock-

Oel holm : Kongl. t ) - [kj' s.

Kongl. Maj:ts och rikens cantzliecollegii

circulaire bref, til samtelige consistorierne

i riket, om de ifrån boktryckerierne til

aflef~iererande exemplar af hwad som på trycket

utgifwes, Stockholm d. 23 september 1771. -

: s.n.1, 1771 (stockholm : ~ou~t). -

Ad- c [:*f:.

Kongl. Maj:ts och riksens cancelliecollegii

kungörelse, til förekommande af tryckte

arbetens stegrande utöf'wer et billigt pris :

gifwen Stockholm then 24 oktober år 1759. -

Ls.1. : sen.], €17 971 tock ck ho lm : Kongl.

Ad- c tr.). - l 1 1 bl., di s.

Qadb

Oel

Konkurrensbegransnine : betänkande med for-

slag till lag om skydd mot samhallsskadlig

konkurrensbegriinsning / avgivet av nye tab-

lerin ssakkunniga. - Stockholm : o or diska

bokh. f , 1951. - 549 s. : tab. - (statens

offentliga utredningar ; 1951 :28)

Titelrubrik: Handelsdepartementet

Konungens hof-cantzlersembetes kungörelse,

angående censur af utkommande swenska medi-

cinska böcker och skrifter : gif'wen Stoclcholm

den 25 maji 1807. - [sol. : s.n.], 1807

(stockholm : Kongl. tr.). - [2] bl.

Konungens hof-canzlers-embetes kungörelse

angående förbud mot införsel av franska

journaler, weckoskrifter och dagblad, samt

böcker och skrifter, hwilka hädanefter i

Frankrike tryckas : gifwen Stockholm den 7

september 1804. - [sel. sen. 1, 1804 (stock-

O holm : Kongl. tr.). - [i j bi., ~21 s.

Kort återblick p% Svenska pappershandlare-

föreningens verksamhet 1908-1948

Se

Schmidt, Torsten Måtte

Kort återblick p& Svenska pappershandlare

föreningens verksamhet 1908-1948

I .


Kulturkrav och profitbehov i svensk bok-

distribution

Se

Gamby, Erik

Kulturkrav och profitbehov i svensk bok-

distribution

Kulturradet

Ny kulturpolitik / Kulturrådet. - Stockholm :

Allmänna förl., 1972. - 2 vol. - (statens

offentliga utredningar ; 1972:66-67)

Titelrubrik: Utbildningsdepartementet

Del 1 : Nulage och förslag. - 577 s. : kart.,

tab.

Bf-c ISBN 91-38-00215-9

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen

angående organisation av ett laromedelsförlag

: given StockhoAms slott den 15 mars 1968

. - [sel. : son. 1, 1968 (stockholm : Haeggström).

- 26 s. - (~~ungl, Maj:ts proposition

~ dc - ; 1968:63)

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen

angående organisationen av den statliga

publiceringsverksamheten : given Stockholms

slott den 15 mars 1968. - [s.I. : son. 1,

1968 (stockholm : Marcus boktr.). - 38 s. -

Ad- c (~un~l. Maj:ts proposition ; 1968:62)

Köpa ratt... men hur? / utarb. av Axel

Bengtsson, - 2. uppl. - Stockholm : Sveriges

köpmannaförb.. , -1963. - 34 s. : ill, -

(småskrif t / Sveriges köpmannaförbund ; 6)

Qci (~usmoderstjansten)

L 68

Se

1968 Ars litteraturutredning

Lengertz, William

Skånska antikvariat / William Lengertz. -

Malmö : Förf., 1940. - S. 145-162 : ill.

Sartr. ur: Min kulörta bok / William

Ad- cba Lengertz, 1940

Lengertz, William

hdre och nyare tryck / William Lengertz. -

Malmö : Förf., 1940, - S. 345-392 : ill.

Sa~tr. ur: Min kulörta bok / William

Aec Lengertz, 1940

.


Lext, Gösta

Bok och samhälle i Göteborg 1720-1809 / av

Gösta Lext. - Göteborg : Gumperts förl.,

1950. - 311 s. : illeg tab.

A Diss. Göteborg : Högsk.

k ,

Lindberg, Sten G. '

! Bib1io"teke.t p&- Drut&ningholm / Seen. G.

Lindberg. - Stockholm : Skolan för bokhantverk,

1971. - 21 s. : ill.

Sartr. ur: Grafiskt forum/~ordisk bok-

Ab-cz tryckarekonst ; 1971, 3 och 5

Linderberg, Kerstin

Böcker med stor stil för äldre : urval /

sammanst. av Kerskin Linderberg. - Lund :

Aa Bibliotekstjänst, 1964. - 24 s.

Lindstedta universitetsbokhandel

Stor litterar händelse! : August Strindberg,

Ockulta dagboken / Lindstedts universitets-

Ad-c bokhandel. - Lund : Bokh., 1977. - [ b] bl.

Litteraturen i siffror

Se

Pettersson, Anders

Litteraturen i siffror

Litteraturens baksida

Se

Runnquist, Åke

Litteraturens baksida

Litteraturframjandet

Se

Stiftelsen litteraturfrämjandet

Litteraturstöd

Se

Palme, Olof

Chefen för Utbildningsdepartemente t

Litteraturstöd, biblioteksupprustning och

filminsatser...

Se

Utbildningsdepartementet

Litteraturstöd, biblioteksupprustning och

l

22


Litteraturstödsutredningen

Se

Skeppstedt, Urban

Lit teraturs tödsuSredningen

Lorck, Carl B.

Carl B. Lorck's skandinavischer Sortimentskatalo

1848-1852. - [~ei~zi~ : Breitkopf u.

HSrtelT, [185-1 1. - 24 s.

Lundbladh, Joel

Se .

Dogro se, Edward

Boksnåret : något om svensk bokmarknad

Lundahl, Carl

Föreningar inom bokhandeln : lite statistik /

C-l. L-l, - Stockholm : Svenska bokhandels-

medhjälparefören., [1898]. - 10 s.

Sartr, ur: Pro novitate, 1898

Lundahl, Carl

Svenska bokhandelsmedhjälpareföreningen

1888-1913 : en historik / af Carl Lundahl. -

Stockholm : Fritzes hofbokh,, 1914. - S. 11-

'78 : ill.

Sartr, ur: Pro novitate, pars secunda, 1914

Las- och bokvanor i fem svenska samhällen

Se

1968 ars litteraturutredning

Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen

Matrikel $74

Se

Svenska bokförlaggareföreningen

Matrikel '74

~edéns bokhandels AB

Se

Svenska bokhandelsskolan

Mehr, C,

Se

Protokoll och handlingar vid Consistorium

academicum majus i Lund...


Mennander, Carl Fredric

Tal om bok-handelen i Sverige : hallit för

Kongl. Vetenskaps academien vid praesidii

aflaggande, den 8 rnaji, 1756 / af Carl Fredric

Flenriander. - Stockholm : kllmqvist & Wiksell

bokh.], 1968. - 29 s. : ill.

Ad- c Faksimil av uppl. 1756

Modig, Jonas

Propositibn om litteraturstöd L Sonas Modig.

- Stockholm, 1978 (duplic.). - 2 bl. -

(Cirkulär / Svenska bokf örlaggaref öreningen

Ad- c ; 1978:9)

Modig, Jonas

Se

Bonnier, Gerard

Angående planerna på ett massmarknadsförlag

med kvalitetsutgivning

Molde, Bertil

Tidningarnas och bokförlagens dirigering av

språket / av Bertil Molde. - Stockholm, 1966.

- S. 10-14

Fcbb Ingår i: Språkvard ; 2, 1966, 2

- Mor Ida, pseud.

På 70-årsdagen : tillgnas August Hånell /

Ad-c:bf "Mor Idan. - [s.I. : s.n.], [1926]. - [z] s.

Motioner i Andra kammaren. 1964:132

Se

Hermansson, Carl-Henrik

Om ökat stöd åt kulturarbetare

Motioner i Första kammaren. 1964:90

Se

Adolfsson, Gunnar

Om sänkning av bokpriserna

Munck af Rosenschöld, E.Z.

Se

Protokoll och handlingar vid Consistorium

academicum ma jus i Lund.. .

Maberg, Olle

Bokförlag och bokpriser / av Olle Måberg.

Stockholm, 1968. - S. 286-296

Ad-c Ingår i: Ekonomisk revy ; 25, 1968


Människan i blickpunkten

Se

Adlerberth, Roland

Människa i blickpunkten

Nellinge, Solveig

Se

Helms, Adam

PM om resan till Köpenhamn...

Nilsson, Nils Gunnar

Stödmodellen ar ingen salighetsfraga / Nils

Gunnar Nilsson. - Malmö, 1978. - [l] s.

Klipp ur: Sydsvenska dagbladet snällposten,

1978-02-19. - Intervjuv med Jan-Erik

A Wikström

-

NK1

Försal jningskurs för bokhandelsmedh ja1 are :

brev l-[brev 101 / NKI. - [s.I. : sen. P ,

1942-1944 (~rlöv : Perfekta-tr.) 3 (stockholm

: NKI:s tr.). - 163 s.

Ad-c Ryggtitel: BMF & NK1 försal jningskurs

Nordiska bokhandelsmötet, 1923

Se

Arweson, Oscar

Staten och bokspridningen

Nordiska bokhandelsmötet, 1923

Se

Karlfeldt, Erik A.

Dalmalningar utlagda på rim

Nordiskt kooperativt förlags samarbete

Se

Stolpe, Herman

Nordiskt kooperativt förlags samarbete

Norling, Arvid

Bokhandelns distribution : diskussionsinlägg

vid förfa ttarkanferensen p& Siinga-Saby 13- t 4

ma j 1949 / av Arvid Norling. - [ S. 1. : sen.] ,

1949 (~tockholrn : V. Pettersons bokind.). -

7 s.

Ad-c Särtr. ur: Bonden och boken, 1949

Ny kulturpolitik

Se

Kulturrådet

Ny kulturpolitik

25


Ilen' nya boken

Se

Gedin, Per I.

Den nya boken

Nya bokförlaggareföreningen. - [Sol. : s.n.],

1888 ko to ck ho lm : Haeggströms boktr.). - 15 s.

Lm-c.a Förteckning över ledamöter och kommisionarer

Nya bokförlaggareföreningen. - f S.1. : san.] ,

1906 (~tockholm : Haeggströms boktr.). - 16 s.

Lm-c.a Förteckning över ledamöter och kommisionarer

Nya bokförläggareföreningen, - [ S.1. : s.n.],

1907 (~tockholm : Haeggströms boktr.). - 16 s,

Lm-c .a Förteckning över ledamöter och kommisionarer

e bokförläggareföreningen. - fS.1. : s.n.],

1911 (~tockholm : Haeggströms boktr.). - 16 s,

Lm-c.a Förteckning över ledamöter och kommisionärer

bokförläggare föreningen

Protokoll vid sammanträden den 18-22 septem-

ber 1893 : mellan styrelserna för Nya och

Svenska bokf örlaggare föreningarna samt ut-

sedda ombud för dessa föreningars kommisio-

narer. - [sol. : sen. 1, 1894 (~tockholm :

~d-c:bf central-tr.). - 64 s,

bokförläggare föreningen

Stadgar för Nya bokförlaggareföreningen

antagna den 27 april 1887. - p.1. : sen,],

1893 (~tockholm : Haeggströms boktr.). -

16 S.

Nya bokf örlaggare föreningen

Se

Svenska bokförlaggareföreningen

Förslag till nya stadgar.. .

~%gra anteckningar om den svenska bokhandeln

i vårt århundrade

Se

Wieselgren, Harald

Några anteckningar om den svenska bokhandeln

i vårt århundrade

Några ord om försiiljning, - Stockholm :

Qbl Svanström & Co., 119--? l. - 9 s.

26


Några praktiska råd till unga bokhandels-

medhjälpare...

Se

Wennergren, Anders

Några praktiska råd till unga bokhandels-

medhjälpare...

Nagra skyltfönster 19-8/8-27

Se

Svenska bokhandelsskolan

Några skyltfönster 19-8/8-27

N%gra synpunkter på att köpa rationellt i

bokhandeln

Se

Wahls tröms (B. ) bokförlag AB

Några synpunkter på att köpa rationellt i

bokhandeln

N&gra synpunkter på ekonomiska effekter av

det svenska litteraturstödet

Se t .

Ahlmark, Dan

Nagra synpunkter på ekonomiska effekter av

det svenska litteraturstödet

27


Om ökat stöd &t kulturarbetare

Se

Hermansson, Carl-Henrik

Om ökat stöd år kulturarbetare

Palme, Olof

Chefen för Utbildningsdepartementet, stats-

rådet Palme, anmäler efter gemensam beredning

med statsrådets övriga ledamöter fraga om ut-

redning rörande litteraturstöd m.m. - Stock-

Ad- c holm , 1968 (duplic.). - [3 ] bl.

Pehrsson, Nils

Föredrag om inrättande af en.bokhandelscentra1

hållet vi Svenska sortimentbokhandlareföreningens

Srsmöte 1916 / af Nils Pehrsson.

- [~.1. : son. 1, 1916 (~slöf : Kindvalls tr.)

~ dc - - L71 s.

Pettersson, Anders

Litteraturen i siffror : en sammanställning /

Ae av Anders Pettersson, Per ~ ~dén, Jan Thave-

Bf nius. - Lund : Gleerups, 1970. - 76 s. : tab.

PM om resan till Köpenhamn med förlagsbesök

Se

Helms, Adam

PM om resan till Köpenhamn med förlagsbesök

Pro novitate

Se

Lundahl, Carl

Föreningar inom bokhandeln

Pro novitate : pars secunda

Se

Fahlstedt, Carl A;

Hvad kan göras för att hö ja en bokhandlares

s tallning

Pro novitate : pars secunda

Se

Lundahl, Carl

Svenska bokhandelsmedhjalpareförenin~n

1888-1913

Proposition om litteraturstöd

Se

Piodig, Jonas

Proposition om litteraturstöd


Ad- c kommitteg m.fl.

Recept p& litterar framgång

Se

Balzac, ~onor6 de.

Recept p& litterar framgång

Regeringens proposition 1976/77:81 om bokhandelns

stöd beslutad den 3 mars 1977. -

[sol. : sene], 1977. - 171 bl. - (prop.

1976/7?:81)

Ad- c Fo tkopia

Regeringens proposition 1977/78:99 om statligt

litteraturstöd m.m., beslutad den 23

februari 1978. - [sol. : s.n.] , 1978 (stockholm

: Norstedts tr.). .- 109 s. : tab. -

~ dc - (prop. ; 1977/78:99)

Repertorium för swenska bokhandeln

Se

Holmgren, Fabian M.

Repertorium för swenska, bokhandeln

Reutersvard, Carl Fredrik

VIP : Göta kanals observationer utgivna &

-

försedda med en akte,rspegling / av Carl

Fredrik Reutersvard. - Stockholm : Bonnier,

1963. - [46f s.

~c.017 Omslagstitel: G. o anal/^.^. Reutersvard, VIP.

l


Review article

Se

Buckman, Thomas R.

Review article

Runnquist, Åke

itteraturens baksida / Åke Runnquist. -

fS.1. : s.n.], 1967 (stockholm : Bonniers

tr.). - 7 s.

Ad Sartr. ur: BLM ; 36, 1967, 5

~~dén, Per

Se

Pettersson, Anders

Litteraturen i siffror

Saltsjöbaden 1965

Se

Rapport från konferens i,Saltsjöbaden

Scaevola Rediviws, [pseud. för Erik ~h~selius]

Tvanne tidstecken : bidrag till den moderna

inhemska reaktionens historia / af Scaevola

Redivivus. - Stockholm, 1887. - S. E 675 1-

681, L773 1-781

ingår i - Ur dagens krönika j 7, 1887. -

S. 675-681: Bokförlaggarskismen. - S. 773-

781: Justitieministeriella sedlighets- och

Ad-c religiositetss trafvanden

Schmidt, Torsten Måtte

Bokhandeln, bruttopriserna och biblioteken :

en resumé / av Torsten Måtte Schmidt. -

[sol. : s.n.1, 1958 und : Ohlssons boktr.).

~ dC - - s. [658] -661

Ab-c Sartr. ur: Biblioteksbladet j 43, 1958, 9

Schmidt, Torsten Måtte

Böckerna kultur till bruttopris / Torsten

at te Schmidt. - Stockholm : Norstedt, 1963.

. Ad-C - 90 S.

Schmidt, Torsten Måtte

Hur fungerar bokhandeln? : ett genmäle / av

Torsten Måtte Schmidt. - Stockholm, 1952. -

S. 431-433

Ad- C Ingar i: Kooperatören ; 49, 1952

Schmidt, Torsten ått te

Kort återblick pa Svenska pappershandlare-

föreningens verksamhet 1908-1 48 / Torsten

at te Schmidt. - Stockholm : fs.n.], 1948. -

50 s.

Omslagstitel: Svenska pappershandlare-

föreningen 1908- 1948


Ad- c

Ad- c

Ad- C

Ad- c

Schmidt, Torsten Måtte

Tradition och utveckling : en sextioårs-

krönika om svensk pappershandel / Tos t en

Måtte Schmidt. - Stockholm : Svenska pappers-

handlarefören., 1968. - 57 s. : ill.

Omslagstitel: Svenska pappershandlare-

föreningen

Sebaldt, Carl F.

Odmjukt pro memoria uti saken mellan bok-

tryckarne och bokbindarne om handel med in-

bundne böcker / ad mandatum C.F. Sebaldt .

- [ S.1. : son.] k 1769 to ck ho lm : Grefingska

tr.). - 10 s.

Seelig (AB) & Co

Bokdistribution : en information från Seelig

& Co. - [sol. : s.n.1, 1959 (södertälje :

Wikander Zc ~jöstedt). - [lo] s.

Seelig (AB) & Go

Yttrande över betänkandet "Stöd till bok-

handeln" Ds U 1976:17 / Seelig & Co. - Solna

: Föret., 1977. - [l21 bl.

Sekretariatet för ekonomisk planering

Se

Finansdepartementet. Sekretariatet för

ekonomisk planering

SIK-utredningen

Förslag om presentationsstöd som en del av

litteraturstödet / SIK-utredningen. - Stock-

holm : [ seni], 1977. - 3 bl.

Skepps tedt, Urban

Litteraturstädsutredningen / Urban Skepp-

stedt. - Stockholm, 1977 (du~lic.). - 3 bl.

- (cirkulär / Svenska bokförlaggareföre-

ningen ; 1977: 57)

Et t skyltningsschema för bokhandeln, samman-

ställt genom diskussion / av eleverna i

Svenska bokhandelsskolan 1941. - [sel. :

s.n.], 1941 (duplic.). - 5 bl.

Skånska antikvariat

Se

Lengertz, William

Skanska antikvariat .


Slopandet av bruttoprissattningen p& böcker

Se

Jigenius, Par-Arne

Slopandet av bruttoprissättningen

- Små böcker i stort antal till låga priser. -

Stockholm, 1976. - S. 6, 11, 14

Ad Ingår i: Tidningsnytt ; 26, 1976, 5

Småskrif t er for bokhandeln. 1

Se

Drakenberg, Karl-Erik

Bokhandelsteknik

Småskrifter för bokhandeln. 7

Se

Ifidén, Torsten

A-bokhandeln och bokdistributionen

Småskrifter för bokhandeln. 8

Se

Att vara bokhandelsmedhjälpare,,,

Snabbprotokoll från riksdagsdebatterna.

1973: t 16

Se

Wikström, Jan-Erik

Anförande nr 39

-

Sortimentaren // : organ för Svenska sortimentbokhandlareföreningen.

- [~assleholrn],

1907 (q4926 (19)

~d-c(~) Nr 1 (1907)

Spridda bidrag till svenska bokhandelns

his toria

Se

Bohlin, Abraham

Spridda bidrag till svenska bokhandelns

his toria

Stadens äldsta bokhandel byter ägare

Se

Anderssons bokhandel

Stadens äldsta bokhandel byter ägare

Stadgar för Nya bokförlaggareforeningen

Se

Nya bokförläggare föreningen

Stadgar för Nya bokförlaggareföreningen


Stadgar för Svenska bokförlaggareföreningen

Se

Svenska bokförlaggareföreningen

Stadgar för Svenska bokfÖrlCiggareförenlngen

Stadgar för Svenska bokhandelsmedhjalpare-

föreningens sjuk- och begrafningskassa

Se

Svenska bokhandelsmedhjälpareföreningen

Stadgar för Svenska bokhandelsrnedhjälpare-

föreningens sjuk- och begrafningskassa

Stadgar för Svenska sortirnentbokhandlare-

föreningens Stockholrnskrets .

Se

Svenska sortimentbolchandlareföreningen

Stadgar för Svenska sortimentbolchandlare-

föreningens Stockholmskrets

Staten och bokspridningen

Se

Arweson, Oscar

Staten och bokspridningen

Statens offentliga utredningar. 1949:38

Se

Betänkande rörande avbetalnings- och förskotts-

köp rn.rn.

Statens offentliga utredningar. 1950:42

Se

Förslag till ändrad lagstiftning om avbetal-

ningsköp

Statens offentliga utredningar. 1951:28

Se

Konkurrensbegränsning

Statens offentliga utredningar. 1952:23

Se

Bokutredningen

Statens offentliga utredningar. 1966:i

Se

Finansdepartementet. Sekretariatet för ekono-

misk planering

Statens offentliga utredningar. 1967:5

Se

Statlig publicering

33


Statens offentliga utredningar. 1972:20

Se

1968 års lit teraturutredning

Las- och bokvanor i fem svenska samhällen

Statens offentliga utredningar. 1972:61

Se

1968 ars litteraturutredning

Försök med bibliotek

Statens offentliga utredningar. 1972:66-67

Se

Kul turradet

Ny kulturpolitik

Statens offentliga utredningar. 1972:80

Se

1968 års litterakurutredning

En bok om böcker

Statens offentliga utredningar. 1974: 5

Se

1968 Ars litteraturutredning

Boken

S tatli publicering / utg. av Statskontoret.

: son.], 1967 (stockholm : Norstedt

& söner). - 153 s. : tab. - (statens offent-

liga utredningar ; 1967: 5)

Titelpubrik: Finansdepartementet

Statligt litteraurstöd

Se

Holmström, Bengt

Statligt litteraturstöd

Statligt litteraturstöd

Se

Regeringens proposition 1977/78:99

Statligt litteraturstöd Ds U 1977:14

Se

Svenska bokförlaggareföreningen

Förslag till statsr&det.. .

Statskontoret

Se

Statlig publicering


Stiftelsen bok- och musikhandlarnas pensions-

och understödsfond

Förvaltnings- och revisionsberättelser för &r

1944 : avseende Stiftelsen bok- och musikhand-

larnas pensions- och understödsfond, - [sol. :

s.n,] , 1945 (stockholm : Iduns tr.). - 66 s. :

tab,

Omslagstitel: Bok- och musikhandlarnas pen-

sions- och understödsförening 1944

Stiftelsen bok- och musikhandlarnas pensions-

och understödsfond

Förvaltnings- och revisionsberättelser för

%ren 1947-1948 : avseende Stiftelsen bok- och

musikhandlarnas pensions- och understödsfond.

- [Sol. : s.n.], 1949 (stockholm : Iduns tr.)

. - 72 a. : tab,

Omslagstitel: Bok- och musikhandlarnas pen-

sions- och understödsförening 1947-1948

Stiftelsen bok- och musikhandlarnas pensions-

och understöds fond

Förvaltnings- och revisionsberättelser för

åren 1951-,1952 : avseende Stiftelsen bok- och

musikhandlarnas pensions- och understödsfond.

- [Sol. ': s.n.], 1953 (stockholm : Iduns tr.)

. - 72 s. : tab,

Omslagstitel: .Bok- och musikhandlarnas pen-

sions- och understödsförening 1951-1 952

Stiftelsen litteraturfrämjandet

En bok for alla från Litteraturframjandet :

' du f&r. en hel roman för en femma. - [ S. 1. :

s.n.], 1976 ungsba backa : lande ers). - 2 s.

: illo

Ad-cz Folder

Stiftelsen litteraturframjandet

Yttrande över litteraturutredningens betan-

kande "Boken" (SOU 1974:5) / Stiftelsen

litteraturfrämjandet. - Stockholm : Stift.,

1976. - [3] bi.

Fotokopia

Stolpe, Herman

Bokhandeln och folkbildningsarbetet / av Her- . .

man Stolpe. - Stockholm : [sen.], 1949. -

Ad-c 15 s. : ill.

Stolpe, Herman

Nordiskt kooperativt förlags samarbete : två

inlägg / av Herman Stolpe och Kolbjörn Fjeld.

- Stockholm : KF:^ bokförl. 1, 1958. - 33 s.

Ad-b : All., tab.

35


Stor litterar händelse

Se

Lindstedts universitetsbokhandel

Stor litterar händelse: : August Strind-

berg, Ockulta dagboken

Den stora syndafloden av böcker p& vers och

prosa och av allehanda moral och åskådning

samt desslikes begåvning och orginalitet, ut-

kommen på olika svenska förlager att köpas

till julklappar anno domini NC3lXXXII : Bokens

fest den 1.12.1932. - rs.1. : son.], 1932

SO to ck ho lm : Kungl. boktr., Norstedt & söner)

. - t41 s.

Stidigheterna mellan boktryckare och bok-

bindare under skråtvångets tid

Se

Frösell, Erik

Stridigheterna mellan boktryckare och bok-

bindare under skråtvångets tid

Studieförbundet näringsliv och samhälle

Verksamheten 1968 / Studieförbundet närings-

liv och samhälle. - Stockholm : Forb., 1969.

- 61 S.

S. 54-61 : Böcker fran Studieförbundet

Bk näringsliv och samhälle

Stundar en omvälvning i vår bokhandel? : ett

samtal appropå Bonniers 75-ars jubileum. -

Stockholm, 1912. - [l ]s.

Ad Klipp ur: Aftonbladet, 1912-08-27

Stöd till bokhandeln

Se

Ag, Lars

Stöd till bokhandeln : betänkande

Stöd till bokhandeln (DS U 1976:17)

Se

Svenska bokförlaggareföreningen

Stöd till bokhandeln (DS U 1976:17)

Stöd till bokhandeln Ds U 1976:17

Se

Seelig (AU) i3 Co

Yttrande över betänkandet "Stöd till bok-

handeln'

Stödmodellen ar ingen salighetsfråga

Se

Nilsson, Nils G.

Stödmodellen ar ingen salighetsfråga


Svanström Lk Co.

Se

Några ord om försäljning

Sweden's "net book agreement"

Se

Buckrnan, Thomas

Swedenf s Itnet book agreement"

Svensk bibliografi // : eller allmän förteckning

öfwer utkomna böcker, musikalier,

kartor, kopparstick och stentryck / utg. af

Boktryckeri-sociteten, - Stockholm : Norstedt,

1829-1866

Aa-c.01

(P) 1830, 1831, 1833, 1852

Svensk boghandel i dag

Se

Klitgaard, sbren Andreas

Svensk boghandel i dag

Svensk bokhandelsmatrikel 1972 / utg. av

BMF . - Stockholm : Utge, 1972. - 172 s.

Lm-c.a ISBN 91-4990-145-1

Svensk bokutgivning 1965-1970

Se

F'uruland, Lars

Svensk bokutgivning 1965-1 970

Svensk ekonomi 1966-1970

Se

Finansdepartementet. Sekretariatet för

ekonomisk planering

Svensk ekonomi 1966-1970

Den svenska bokbranschen

Se

Helms, Adam

Den svenska bokbranschen

Svenska bokförläggare föreningen

Affarsregler för bokhandeln / Svenska bok-

förläggareföreningen . - Cs.1. : sen.],

Ad- c 1912 (stockholm : Nors.tedt & söner). - 16 s.

Svenska bokförlaggareföreningen

Affarsregler för den svenska bokhandeln : före-

stående regler har antagits vid Svenska bokför-

läggareföreningens sammanträde den 10 april 1961

att galla fr,o.m. den 1 juli samma år. - [sel. :

c.n.] , [19617] (södertälje : TJikander & Sjöstedt

~d-c tr.). - 11 s.


Svenska bokförlaggareföreningen

Antagna regler för avbetalningshandeln med

böcker / av Svenska bokförläggare föreningen.

- [ S s senm] , ka 1910J. - [ I ] bi.

Svenska bokförlaggareföreningen

Festskrift : med anledning af Svenska bokför-

läggare föreningens f emtioårs jubileum den 4

december 1893. - Stockholm : Fören., 1893. -

291 s e

Svenska bokförlaggareföreningen

Förslag till nya stadgar far Svenska bokför-

läggare föreningen, antagna vid ordinarie hös t-

sammanträde sept. 1912, i samband med och under

förutsättning af Nya bokförläggareföreningens

anslutning till och uppgående i Svenska bokför-

läggare föreningen. - 5":' . : s.n.1, 1912 (stock-

Ad-c:bf holm : Bonniers boktr, - 16 s.

Svenska bokförlaggareföreningen

Förslag till statsradet och chefen för Ut-

bildningsdepartementet : sedan Svenska bok-

förläggareföreningen beretts tillfälle yttra

sig över betänkandet Statligt litteraturstöd

(DS U 1977: 14) får föreningen anföra föl-

jande. - Stockholm : [ sen.], [l97771 . - 32

bl. : tab.

Svenska bokförlaggareföreningen

Förslag till ändrad lydelse af följande

paragrafer i Svenska bokförlaggareföreningens

stadgar. - [sol. : s.n.j, 1909 (~tocl&olrn :

Ad-c:bf Bonniers boktr.). - [ 41 bl.

Svenska bokförlaggareföreningen

Forteclcning öfver Svenska bokföriaggare-

föreningens ledamöter i april 1875. - [s.L. :

son.], [18757]. - 16 s.

S. 6-13: Förteckning öfver Svenska bokför-

Lm-c.a läggareföreningens kommisionärer

Svenska bokförlaggareföreningen

Förteckning öfver Svenska bokförlaggare-

föreningens ledamöter den 1 februari 1909 ;

Förteckning öf'ver Svenska bokförlaggare-

föreningens kommisionarer den 1 februari

1909. - [~.1. : s.n.1, 1909 (stockholm :

Ad-c:bf Marcus boktr.). - 38 s.

Svenska bokförläggare föreningen

Förteckning öfver Svenska bokförlaggare-

föreningens ledamöter den 1 februari 1910 ;

Förtecknipg öfver Svenska bokförlaggareföre-

ningens kommisionarer den 1 februari 1910, -

[sol. : son.] , 1910 t to ek ho lm : Marcus bok-

Ad-c:bf t r o ) . - 39 s,


Svenska bokförlaggareföreningen

Förteckning öfver Svenska bokförlaggare-

föreningens ledamöter den 1 februari 191 1 ;

Förteckning öfver Svenska bokförlaggareföre-

ningens kommisionarer dan 1 februari 191 1 . -

S : s.n.1, 1911 (stockholm : Marcus bok-

Ad-c:bf tr.). - 39 s.

Svenska bokförläggareföreningen

Förteckning öfver Svenska bokförlaggare-

föreningens ledamöter den 1 februari 1913 ;

Förteckning öfver Svenska bokförlaggareföre-

ningens kommisionarer den 1 februari 1913. -

[~.1. : s.n.], 1913 (stockholm : Marcus bok-

Ad-c:bf tre). - 39 s.

Svenska bokförläggareföreningen

Matrikel '74 / Svenska bokförlaggareföre-

Lm-c.a ningen. - Stockholm : Fören., 1974. - 104 s.

Svenska bokförlaggareföreningen

Protokoll, hållet vid konferens mellan delegerade

från Svenska bokförläggareföreningen

och Svenska bokhandlare föreningen angaende

revision av "affärs regler för bokhandeln"

fredagen d:n 22 och lördagen den 23 oktober

1926 å restaurant Kosenbad, Stockholm, -

[~.1. : s.n.], 1927 (stockholm : Norstedt &

Ad-c söner). - 47 s.

Svenska bokförlaggareföreningen

Stadgar för Svenska bokförlaggareföreningen.

Ad-c:bf - Stockholm : Fören., 1853. - 131 s.

Svenska bokförlaggareföreningen

Stadgar för Svenska bokförläggare föreningen,

antagna 21 september 1881. - Stockholm :

Ad-c:bf Fören., 1907. - 12 s.

Svenska bokförlaggareföreningen

Stöd till bokhandeln (DS U 1976:17) / pvens-

ka bokförläggare föreningen] . - S tockholm :

Ad-c Fören., 1977, - 20, [3] bl.

Svenska bokförläggareföreningen

Svenska bokförlaggareföreningen 1975 : verk-

samhetsberättelse, - Stockholm : Fören.,

Ad-c:bf 1976. - 40 s. : tab.


Svenska bokförlaggareföreningen

Svenska bokförlaggareföreningens bransch-

statistik 1973/1974. - [Sel. : s.n.], 1975

. - S. 69-73 : tab.

Sartr. ur: Svensk bokhandel ; 24, 1975

Svenska bokförläggare föreningen

Svenska bokförlaggareföreningens bransch-

statistik 1975/76. - [sel. : sen. ], 1976

(~tockholm : Norstedts tr.). - 8 s. : tab.

Ad-c:bf Sartr. ur: Svensk bokhandel ; 25, 1976, 43

Svenska bokförlaggareföreningen

Svenska bokförlaggareföreningens bransch-

statstik 1976/77. - p.1. : s..n. ], 1977

(~tockholm : Norstedts tr.). - 8 s. : tab.

Addc:bf Särtr, ur: Svensk bokhandel ; 26, 1977, 45

Svenska bokf örlaggaref öreningen

Svenska bokförläggareföreningens stadgar :

antagna vid ordinarie sammankomsten den 17

april 1867, med deri sedermera beslutade för-

ändringar. - [sal. : sen. ], 1875 (~tockholm :

i-c:bf Norstedt & söner). - 8 s.

Ad- C

Svenska bokförlaggareföreningen

Svenska bokförlaggareföreningens yttrande

över "Boken" (SOU 1974: 5). - Stockholm :

Fören., 1974. - 53 s. : tab.

Svenska bokförlaggareföreningen

Svenska bokförlaggareföreningens yttrande

över "Statligt litteraturstödv (DS U 1977:14)

. - Stockholm : Fören., 1977. - 31, 15 bl. :

tab.

Svenska bokförlaggareföreningen

Svenska bokförlaggareföreningens yttrande

över "Stöd till bokhandelnu (DS U 1976:17)

. - Stoclcholm : Fören., 1977. - 23, [ 31 bl.

Svenska bokförlaggareföreningen

Uttalande i anslutning till den överenskom-

melse rörande kommisionsbokhandel i Sverige,

efter de fasta bruttoprisernas avskaffande

som den 9 januari 1969 träffats mellan före-

trädare för Svenska bokförlaggareföreningen

och Svenska bokhandlareföreningen / gjort av

nämnda företrädare för föreningarna, - [S. 1.

: sen.], 1969 (stockholm : Norstedt & söner)

Ad- C - 10 s.


Svenska bokförlaggareföreningen

verksamhetsberättelse 1974 / Svenska bok-

förläggareföreningen. - stockholm : Fören.,

Ad-c:bf 1975. - 30 s. : tab.

Svenska bokförlaggareföreningen

Överenskommelse rörande kommisionsbokhandel i

Sverige, efter de fas ta bruttoprisernas av-

skaffande träffad den 9 januari 1969 mellan

företrädare för Svenska bokförlaggareföre-

ingen och Svenska bokhandlareföreningen. -

7 S.1. : sen. 1, 1969 sa to ck ho lm : Norstedt &

söner). - 7 s.

Svenska bokförlaggareftirenin&n

Se

Bonnier, Isidor Adolf

Alfabetisk förteckning över ledamöter i

Svenska bokförlaggareföreningen

Svenska bokförlaggareföreningen

Se

Nya bokförläggaref öreningen

Protokoll vid sammanträden den 18-22 septem-

ber 1893

Svenska bokförläggareföreningen

Cirkulär. 1977:57

Se

Skeppstedt, Urban

Litteraturstödsutredningen

Svenska bokförlaggareföreningen

Cirkulär. 1978:9

Se

Modig, Jonas

Proposition om litteraturstkid

Svenska bokhandelsmedhjalparef'Qreningen .

B.M.F:s .visbok fran förr och nu : utgiven

il1 femtioårsjubileet 1938. - [sol. : son.],

bd-c:bf 1193811. - 39 S.

Svenska bokhandelmedhjälpareföreningen

Stadgar för Svenska bokhandelsmedhjälpare-

föreningens sjuk- och begrafningskassa. -

Ls.1. : son. l, l891 to ck ho lm : N ya tryckeri-

Ad-c:bf aktiebolaget). - 14 s.

Evenska bokhandelsrnedhjälpareföreningen

B

'Ijansprogram för B.M.F:s första fest den 9

febr. 1889


- -

Svenska bol&andelsmedhjälparef'drenin$

Se

Lundahl, Carl

Svenska bokhandelsmedh jalpare föreningen

1888-1913

Svenska bokhandelsrnedhjälpareföreningen

Se

Svensk bokhandelsmatrikel 1972

. Svenska bokhandelsmedhjalpareföreningen

Se

Sveriges författarförening .

Festens bok för bokens fest

Svenska bokhandelsmedh jalparef'dreningen

Ss' även

B.Fl.F.

Svenska bokhandelsmedhjälpareföreningen

1888-1913

Se

~undahl

, Carl

Svenska bokhandelsmedhjälpareforeningen

1888-1913

Svenska bokhandelsskolan

Några skyltfönster 19-8/8-27 / Svenska

bokhandelsakolan. - Göteborg : ~edéns bokh.,

Ad- C [ 192711 s - [l71 p1.-bl.

Svenska bokhandlareföreningen

Berättelse över Svenska bokhandlareföre-

ningens verksamhet // / avgiven av Central-

styrelsen. - Stockholm : Fören.

Svenska bokhandlareföreningen

Till föreningens medlemmar : priskonkurrens /

Svenska bokhandlareföreningen. - Stockholm,

1975 (duplic.). - [l 1 bl. - (Aktuellt från

Svenska bokhandlareföreningen)

Svenska bokhandlareföreningen

Verksamheten : april 1974-mars 1975 / Svenska

bokhandlareforeningen. - [S. 1. : s .n. 1,

[1975?]. - 20 s. : kab.


Svenska bokhandlareföreningen

Se

Svenska bokförläggareföreningen

Protokoll, hållet vid konferens ... oktober

1926

Svenska bokhandlareföreningen

Se

Svenska bokförlaggareföreningen

Uttalande i anslutning till den överenskom-

melse rörande kommisionsbokhandel i Sverige

Svenska bokhandlareföreningen

Se

Svenska bokf örlaggareförenineen

Överenskommelse rörande kommisionsbokhandel

i Sverige

Svenska förlags-föreningen

Alphabetisk namnlista på de orter, der Svenska

förlags-föreningen antagit commissionairer. -

Stockholm : [sen. 1, 1852, - [3] , [l] s.

Ad-c:bf Bil.: Förteckning på borgensförbindelser

Svenska pappershandlareföreningen

Se

Schmidt, Torsten Måtte

Kort återblick på Svenska pappershandlareföre-

ningens verk amhet 1908-1948

Svenska pappershandlaref öreningen

Se

Schmidt, Torsten Måtte

Tradition och utveckling

Svenska sortimentbokkandlareföraningen

Berättelse över Svenska sortimentbekhandlare-

föreningens verksamhet, under tiden juli 1913-

juni 1914, till årsmötet i Lund 1914 / afgifven

af dess Centralstyrelse. - Ls.1. : son. l, 1914

, Ad-c:bf (stockholm : westerberg). - 24 s. : tab.

Svenska sortimentbokhandlareföreningen

Berättelse över Svenska sortimentbokhandlare-

föreningens verksamhet, under tiden juli 1915-

'uni 1916 / afgifven af dess Centralstyrelse. -

fS.1, : s.n.1, 1916 und : H. Ohlssons boktr.)

Ad-c:bf . 23 s. : tab.

43


Svenska sortimentbokhandlareföreningen

Instruktion för Svenska sortimentbokhandlare-

föreningens ombudsman, godkand vid mötet i

Jönköping 1913. - Cs.1. : s.n.1, [191-?]

Ad-c:bf (~slöf : Kindvalls tr.). - 2 s.

Svenska sortimentbokhandlareföreningen

Stadgar för Svenska sortimentbokhandlare-

föreningens Stockholms krets, antagna vid

sammanträde den 29 nov. 1909. - [sol. :

son. ];l 1910 to ck ho lm : & Nilsson tr.)

- S.

Svenska sortimentbokhandlareföreningen

Svenska sortimentbokhandlareföreningens i

Jönköping tvåårsmöte den 28, 29 och 30 juli

1913 : protokoll. - [sal. : s.n.], 1914

(,Skurup : Lidbergs boktr.). - 30 s. : tab.

Svenska sortimentbokhandlareföreningen

Se

Katalog öfver svenska serieskrifter

Svenska sortimentbokhandlareföreningen

Se

Sortimentaren

Den svenske bogbranche

Se

Fiurendal , Flemming

Den svenske bogbranche

Den svenske elendighed

Se

Bramsen, Bo

Den svenske elendighed

Sverige laser! - Stockholm, 1976. - S. 8-9,

27

Ad- c z Ingår i: Tidningsnytt ; 26, 1976, 9

Sveriges b-bokhandlareförbund 1946-1956

Se

De tio åren

Sveriges förfat tarförening

Festens bok för bokens fest : den första

december 1932 / Sveriges författarförening,

Svenska bokhandelsmedh jalpare föreningen. -

Ad-c Stockholm : BMF, 1932. - 48 s. : ill.


Sveriges förfat tarförening

Se

Vintergatan

Sveriges köpmannaf örbund

Informationsskrift. 3

Se

Gillberg, Karl E.

60-talets detaljhandel

Sveriges köpmannaförbund

Småskrift. 6

Se

Köpa ratt... men hur?

Sveriges missionsbokhandlareförening

Se

Xhrnholm, Johan G.

Tjugofem år med Sveriges missionsbokhandlare-

förening 1935- 1960

Tal om bok-handeln i Sverige

Se

Elennander, Carl Fredric

Tal om bok-handeln i Sverige

Tengberg, John

Om dispensen fran bruttoprisla stiftningen /

[.John 'Tengberg]. - [~.1. : song], '1958

(södertälje : Wikander & Sjöstedt tr.). -

11 s.

Ad-c Sgrtr. ur: Svensk bokhandel ; 7, 1958, 38

Thomsen, Davids F.

AV:s litteraturtjkinst : om en bokhandels för-

sök till aktivt dokumentationsarbete / av.$'.

Davids Thomsen. - [: S.1. : sen.] , 1958 a av le

: Westlund & söner boktr.). - 13 s. : illa

Sartr. ur: Tidskrift för dokumentation ;

14, 1958, 6

Thyselius, Erik

Se

Scaevola Redivivus


En fortlöpande artikel

samt annonser fran

Aa-c - Utg.: Magnus

(P) Swedelrus

s id nib garn as och bokförlagens dirigering av

spraiqe t

Se l

Moldel, Bertil

Tidningarnas och bokförlagens dirigering av

spri%k~e

t

l

Til rpsp. herrar förman, vänner och borgenärer

Se

~jörwlell, Carl C.

Til rlesp. herrar förman, vänner och borgenärer

De åren Sveriges b-bokhandlareförbund

1946-11 956 / t~olke Lars Hölcerberg.. .l . -

Ad-c:bf Stoclolm : B. Wahlström, 1956, - 31 s. , ill.

f

Tjugo ern &r med Sveriges missionsbokhandlareförening

1935-1960

Se ~

~hrnhblm, Johan G.

~~ugokem år med Sveriges missionsbokhandlareförenkng

1935-1 960

Tradipion och utveckling

Se ~

~chrniht, Torsten Matte

Tradipion och utveckling

Tre om böcker och bokhandel

Se 1

~hlstköm, Bertil

Tre oh böcker och bokhandel

l

red je lagutskottets utlåtande. 1969:16

Se 1

Utlåtande i anledning av ... bokhandelns

dispens från bruttoprisförbudet

Tvännk tidstecken

Se

Scaevola Reivivus, pseud. för Erik Thyselius

Tvänne tids tecken

l

l


Tbrnqvist, Gerhard

Om försal jning / av Gerhard Törnqvist. -

Stockholm : Sveriges industriförbund, 1925.

Qbl - 74 s.

Tornqvist, Gerhard

Utvecklingslinjer inom detaljhandeln : föredrag

hållet vid Tekniska samfundets allmänna

sammanträde den 9 maj 1931 / av Gerhard Törn-

qvist. - LS.1. : s.n.1, 1931 (~ötebor~ :

Göteborgs handelstidnings AB:s tr.). - 8 s.

Särtr. ur: Tekniska samfundets handlingar ;

Bbl 439 1931, 2

Ugglan // : organ för svenska bokhandelsmed-

hjälpareföreningen. - Stockholm : [s .n. 1,

1971-1973

~d-c(~) Nr 1 (1973)

Undersökning av bokhandelns kostnader 1928

Se

Handelshögskolan i Stockholm. Affarsekono-

miska forskningsinstitutet

Undersökning av bokhandelns kostnader 1928

Undersökning av sortimentbokhandelns ekono-

miska läge ar 1940

Se

Handelshögskolan i Stockholm. Affarsekono-

miska forskningsinstittutet

Undersökning av sortimentbokhandelns ekono-

misla läge år 1940

Utbildningsdepartementet

Film, litteratur och bibliotek i centrum för

kulturreformens jandra år / Utbildningsdepar-

tementet. - Stockholm, 1975 (duplic.). -

r21 bl.

Bf Pressmeddelande 1975-03-06

Utbildningsdepartementet

Litteraturstöd, biblioteksupprustning och -

filminsatser i proposition nr 2 om den statliga

kulturpoiitiken / Utbildningsdepartementet.

- [sol. : s.n.1, 1975. - 6 s.

Utkast till handledning för blifvande bok-

handlare och bokhandelselever

Se

Flodin, Sigfrid

Utkast till handledning för blifsande bok-

handlare och bokhandelselever


Utlåtande i anledning av motioner angående

dels förlängd tid för bokhandelns dispens

från bruttoprisförbudet, dels undantagande

av böcker och musikalier fran bruttoprisförbudet.

- [sal. : s.n.1, 1969 tock ck ho lm :

~ae~~ström). - 20 s. - red je lagutskottets

utlåtande ; 1969:16)

Bihang till Riksdagens protokoll 1969,

Ad-c 9 sarnl., 3 avd., nr 16

Uttalande .., rörande kommissionsbokhandeln

i Sverige

Se

Svenska bokförläggare föreningen

Uttalande i anslutning till den överens-

kommelse rörande kommissionsbokhandeln...

Wahlströms (R,) bokförlag AB

Mågra synpunkter på att köpa rationellt i

bokhandeln / Wahlströms. - Stockholm :

Ad- c Förl., [1970?]. - 20 s. : tab.

Wennergren, Anders

Några praktiska råd till unga bokhandelsmed-

hjälpare i deras förhållande till kunderna,

principalen och kamraterna : föredrag i bok-

handelsskolan i Stockholm / hallet af A. Wen-

nergren. - Stockholm : [s.n, b 1914 (stock-

holm : westerberg). - 30 s.

idén, Torsten

i bokhandeln och bokdistributionen / Torsten

idén. - Stockholm : Svensk boktjanst, 1961.

- 60 s, : tab. - (småskrifter för bokhandeln

Ad- c i 7)

Ad- C

Wieselgren, Harald

Några anteckningar om den svenska bokhandeln

i vårt århundrade / af Harald Wieselgren. -

l : s . , [1898]. - S. 54-64

Sartr. ur: Pro novitate, 1898

Wikström, Jan-Erik

Anförande nr 39 / Wikström. - Stockholm :

Riksdagens förvaltningskontor, 1973. - S. 31 -

32. - (snabbprotokoll från riksdagsdebatterna

~ bc - ; 1973:116)

Wikström L Jan-Erik

Vi måste dra åt svångremmen.- men lat oss

aldrig göra det om sjalen! / Jan-Erik Wik-

ström . - Stockholm, 1978. - S. 7-8

A Klipp ur: Bibliofack ; 5, 1978, 1


Wikström, Jan-Erik

Se

Nilsson. Nils Gunnar

Ärade kollega! / Emil Bergman... - [sol. :

Ad-crbf -, [1888?]. - [l] bl,

Ödmjukt pro memoria uti saken mellan bok-

tryckarne och bokbindarne,..

Se

Sebaldt, Carl F,

Ödmjukt pro memoria uti saken mellan bok-

tryckarne och bokbindarne..,

Överenskommelse rörande kommissionsbokhandel

i Sverige

Se

Svenska bokförläggareföreningen

6verenskommelse rörande kommissionsbokhande1

i Sverige

60-talets detaljhandel

Se

Gillberg, Karl E,

60-talets detaljhandel


1968 års litteraturutredning

Boken : litteraturutredningens huvudbetan-

kande / 1968 års litteraturutredning (L 68).

- Stockholm : Allmänna förl., 1974. - 498 s.

: tab. - (statens offentliga utredningar ;

1974: 5)

With an English ,summary. - Titelrubrik:

Utbildningsdepartementet

Ad-C ISBN 91-38-01665-6

1968 Ars litteraturutredning

En bok om böcker : litteraturutredningens

branschstudier : separat bilagedel 3 till

litteraturutredningens huvudbetänkande /

1968 års litteraturutredning (L 68). -

Stockholm : Allmänna förl., 1972. - 613 s. :

kart., tab.- (statens offentliga utredningar

; 1972:80)

With an English summary. - Titelrubrik:

Utbildningsdepartementet

Ad- C ISBN 91-38-01398-3

1968 års litteraturutredning

Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen :

, litteraturutredningens läsvanestudier : sepa-

rat bilagedel 1 .$il1 litteraturutredningens

huvudbetänkande / 1968 års litteraturutred-

ning (L 68). - Stockholm : Allmänna förl.,

1972. - 707 s. : ill., kart., tab. - (statens

offentliga utredningar ; 1972:20)

With an English summary, - Titelrubrik:

A Utbildningsdepartementet

Oa ISBN 91-38-00205-1

1968 års litteraturutredning

Försök med bibliotek : litteraturutredningens

biblioteksstudier : separat bilagedel 2 till

litteraturutredningens huvudbetänkande / 1968

ars litteraturutredning (L 68). - Stockholm :

Allmänna förl., 1972. - 571 s. : ill., kart.,

tab. - (statens offentliga utredningar ;

1972:61)

With an English summary. - Titelrubrik:

Utbildningsdepartementet

Ab- C ISBN 9 1-38-01 303-7

50.


BADA – BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV

Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid

Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen

mellan åren 1974 och 1996.

Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har

använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick.

De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA),

som är högskolans system för digital publicering. http://bada.hb.se

Upphovsrätten tillhör författarna.

Publiceringsår i BADA: 2012

More magazines by this user
Similar magazines