RADIO SWING INSTRUKTIONSBOK - Media Portal - Skoda

mediaportal.skoda.auto.com

RADIO SWING INSTRUKTIONSBOK - Media Portal - Skoda

SIMPLY CLEVER

RADIO SWING

INSTRUKTIONSBOK


Innehållsförteckning

Allmänna anvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Instruktionsbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Symboler som förekommer i bruksanvisningens

text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Apparatöversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Viktiga anvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Stöldskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Grundinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Radio-drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

CD-spelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Handhavande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Innehållsförteckning

1


2 Allmänna anvisningar

Allmänna anvisningar

Instruktionsbok

I denna bruksanvisning beskrivs alla möjliga utrustningsvarianter, utan att det i

samband härmed anges vara extrautrustning, en viss modellvariant eller en marknadsspecifik

utrustning.

Detta innebär att de utrustningskomponenter som beskrivs i denna instruktionsbok

inte nödvändigtvis finns i bilen.

Utrustningsomfattningen för ditt fordon beskrivs i köpedokumentationen som du

erhåller vid fordonsköpet. Mer information kan du få från din ŠKODA-handlare.

Symboler som förekommer i bruksanvisningens text

Symbolförklaring

Ð Slut på ett avsnitt.

Avsnittet fortsätter på nästa sida.

Apparatöversikt

1

2

3

4

5

6

7

Manöverknapp

– Koppla till och från radio

– reglering ljudstyrka (vrid)

Meny-manöverknapp

– kalla fram menyinställningar av parametrar för radio eller CD-spelare

– aktivering av funktionen Scan

Knapp MEDIA för att aktivera uppspelning av audiokällor

Knapp RADIO för aktivering av radiofunktion


– snabb stationssökning i radiofunktion

– spårval i CD-drift, snabbmatning framåt och bakåt i CD-drift

INFO

– visning av radiotextinformation

– visning av tillkommande information om MP3-CD

Knapp inställning av ton

Ð

Ð

8

9

10

11

12

Knapp AS automatisk lagring av station

Knapp TP för aktivering av mottagning av trafikmeddelanden

CD-schakt

CD-utmatningsknapp

Stationsknappar

– lagring och sökning av radiostationer

– CD-urval

– Inmatning av kod

Viktiga anvisningar

Garanti

För apparaten gäller samma garantivillkor som för den nya bilen.

Efter att garantitiden har gått ut byts en apparat som behöver repareras prisvärt

mot en totalrenoverad, nyvärdig apparat med reservdelsgaranti. Förutsättningen

är dock att inga skador föreligger på huset och att inga obefogade reparationsförsök

har företagits.

Observera

En skada som täcks av garantin får inte ha uppkommit genom osakkunnig behandling

eller genom reparationsförsök av icke fackkunnig person. Dessutom får

det inte finnas några utvändiga skador.

Manövrering

Apparaten får endast manövreras när trafikläget verkligen tillåter detta.

Inställningen av ljudstyrkan ska väljas så att man alltid lätt kan höra akustiska signaler

utifrån, som t.ex. sirener från utryckningsfordon (polis, ambulans, brandkår).

VARNING

Ägna uppmärksamheten i första hand på bilkörningen! Som förare bär du det

fulla ansvaret för trafiksäkerheten. Utnyttja radions funktioner endast så att

du i alla trafiksituationer alltid har kontrollen över bilen! Ð

Ð

Ð


Rengöring av bildskärm

VIKTIGT

● Använd inga lösningsmedel som bensin eller terpentin eftersom dessa kan angripa

displayytan.

● Behandla displayen med varsamhet, eftersom veck och repor kan uppstå vid

tryck med fingrarna eller beröring med spetsiga föremål.

Observera

Displayen kan rengöras från fingeravtryck med en mjuk trasa och vid behov med

ren alkohol.

Stöldskydd

Stöldskyddskodning

Radioapparaten är utrustad med en komfortkodning. Första gången den tas i drift

lagras säkerhetskoden inte bara i radion, utan även i bilen.

Efter frånkoppling och efterföljande inkoppling av batteriet ska tändningen först

slås på och därefter radion.

Om radion skulle monteras i en annan bil måste säkerhetskoden matas in. I detta

fall ska en ŠKODA Servicepartner eller en ŠKODA-importör kontaktas.

Eftersom apparat endast fungerar efter att säkerhetskoden matats in, är användning

efter en stöld i praktiken utesluten - ett bidrag till högre stöldskyddssäkerhet.

Observera

Koden är lagrad i kombiinstrumentet. Därigenom avkodas den automatiskt (komfortkodning).

En manuell inmatning av koden är normalt inte nödvändig.

Inmatning av kod

– Koppla på radion med tillslagen tändning.

– Säkerhetskoden matas in med hjälp av stationsknapparna 1 - 4 .

– Bekräfta säkerhetskoden genom att trycka på stationsknappen 6 .

Ð

Ð

Om du har bekräftat en felaktig inmatad kod, kan hela förloppet upprepas ytterligare

en gång.

Om kodnumret skulle matas in fel en andra gång, spärras apparaten under en timme.

Först efter att en timme förflutit, under tiden apparaten är inkopplad, är det

möjligt att upprepa inmatningen av säkerhetskoden.

Cykeln - två försök, spärrad en timme - gäller fortfarande.

Grundinställning

Koppla till och från apparaten

– Tryck kortvarigt på manöverknappen 1 för att koppla till resp. från apparaten.

Om nyckeln dras ut ur tändningslåset med tillkopplad apparat, kopplas apparaten

från automatiskt. Apparaten kan åter kopplas till genom att trycka på manöverknappen

1 . Vid frånslagen tändning kopplas apparaten från efter ca. en timme

(skydd mot urladdning av bilens batteri).

Om radion stängs av genom att tändningsnyckeln dras ur, kopplas den till automatiskt

när tändningen slås till på nytt.

Ljudinställningar

– Tryck på knappen och därefter på stationsknappen 12 och välj den önskade

parametern.

– Ställ in önskat värde genom att vrida meny-manöverknappen 2 .

Du kan välja mellan följande parametrar:

Allmänna anvisningar

● BASS - basinställning;

● MIDDLE - mellantonsinställning;

● TREBLE - diskantinställning;

● BALANCE - inställning av ljudstyrkans förhållande mellan vänster och höger

sida;

● FADER - inställning av ljudstyrkans förhållande mellan framsäte och baksäte;

● ON VOL - Radion lagrar den senast inställda ljudstyrkan innan den stängdes

av. Om detta värde är högre, sänks ljudstyrkan till värdet i parameter ON VOL när

radion slås på igen.

3

Ð

Ð


4 Allmänna anvisningar

● PDC VOL - Om din bil är utrustad med förarhjälpsystemet "parkeringshjälp

(PDC)", sänks ljudstyrkan automatiskt till en fördefinierad nivå, när "parkeringshjälpen

(PDC)" är aktiverad;

● GALA - radions ljudstyrka höjs med ökande hastighet (högre tal innebär större

ökning av ljudstyrkan);

● LOUD - vid låg ljudstyrkenivå förstärker denna funktion området med låga och

höga frekvenser.

Ð

Inställning av specialfunktioner

– Tryck länge på meny-manöverknappen 2 .

– Med hjälp av stationsknapparna väljer du enskilda funktioner ur menyn.

– Ställ in det önskade värdet med meny-manöverknappen 2 eller med hjälp av

stationsknapparna.

AUX

Till- och frånkoppling av funktionerna i den externa ljudkällan.

Inställning av ingångskänslighet AUX LEV:

● LEV 1 - hög nivå, används speciellt för Notebooks;

● LEV 2 - mellannivå, används för kassetter eller CD-spelare;

● LEV 3 - låg nivå, används för MP3-spelare;

PHONE

Om bilen är utrustad med en handsfree-anordning kan monoåtergivning av telefonsamtalet

via högtalarna i bilen kopplas till och från.

BEEP

Till- och frånkoppling av signalton vid lagring av radiostationer.

ILLUM

Inkoppling (värdet 2) eller frånkoppling (värde 1) av bakgrundsbelysningen av manöverknapparna.

AF

Funktionen alternativfrekvens (AF) sörjer för, att den valda sändaren automatiskt

ställs in på den bäst mottagna frekvensen. Radioåtergivningen kan under sökförloppet,

efter den bäst mottagna frekvensen, mycket kort bli tyst. Om inte alternativ

frekvens till den inställda stationen kan hittas, och stationen inte kan tas emot

med tillfredsställande kvalitet, ska man välja en annan station.

REG

Några program från radiostationerna är ibland uppdelade i regionalprogram. Därför

kan en stations regionalprogram i vissa regioner sända ut olika innehåll.

Apparaten försöker därefter endast ställa in alternativa frekvenser för den valda

stationen.

Om emellertid kvaliteten är så dålig, att en "programförlust" hotar, accepterar apparaten

"relaterade" frekvenser.

● FIX - mottagaren kopplar om till en regionalt "relaterad" station, om mottagningen

från den aktuella stationen kan avbrytas;

● AUTO - mottagaren övergår till den regionalt "relaterade" sändaren utan inskränkning.

BT-AUDIO

Möjliggör trådlös överföring av MP3-filer från telefondelen.

Radio-drift

Växling av frekvensområde

– Tryck på knappen RADIO .

Din radio är utrustad med våglängdsområden för FM och AM. Dessa är uppdelade i

6 minnesfält, dvs. 3 fält för FM-mottagning och 3 fält för AM-mottagning. På dessa

fält finns vardera 6 minnesplatser till förfogande.

Aktivering av FM-frekvensområdet

Genom att trycka länge på knappen RADIO och därefter på knappen FM 12 aktiveras

FM-frekvensområdet. Tryck kortvarigt på knappen RADIO för att växla mellan

minnesfälten FM1, FM2 och FM3.

Aktivering av AM-frekvensområdet

Genom att trycka länge på knappen RADIO och därefter på knappen AM 12 aktiveras

AM-frekvensområdet. Tryck kortvarigt på knappen RADIO för att växla mellan

minnesfälten AM1, AM2 och AM3.

Ð

Ð


Sökning och lagring av radiostationer

Manuell sökning

– Vrid meny-manöverknappen 2 för att söka frekvensen för den önskade radiostationen.

Lagra station

– Efter att radiostationen valts, håll den stationsknapp 12 , på vilken denna station

ska lagras, intryckt tills det kortvarigt blir tyst och det hörs en kort signal.

Automatiskt stationssökning med lagring av radiostationer

– Tryck på AS . Detta startar en automatisk stationssökning, under vilken de 6

stationerna med starkast signal lagras i minnesfält FM3 resp. AM3.

När lagringen av radiostationer på stationsknapparna 12 är avslutad, kan den önskade

radiostationen kopplas in genom att du trycker på en av stationsknapparna

12 .

Observera

Vid varje ytterligare tryckning på knappen AS uppdateras de lagrade radiostationerna

i det aktuella frekvensområdet och lagras på nytt i minnesfält FM3 resp.

AM3.

Funktionen SCAN

Stationerna inom ett våglängdsområde kan spelas upp kortvarigt (i fem sekunder)

efter varandra.

– Tryck på meny-manöver-knappen 2 , varvid radion automatiskt söker alla tillgängliga

stationer i det aktuella våglängdsområdet.

– För att återgå till den ursprungliga radiostationen, trycker du på stationsknappen

CANCEL 12 .

– Den automatiska sökningen avslutar du genom att trycka på knappen OK 12 .

Då väljs den aktuella radiostationen.

– Om du vill välja ytterligare radiostationer, trycker du på knappen SKIP 12 . Ð

Ð

RDS-funktioner

Några radiostationer sänder extra textinformation - vilken betecknas som radiotext.

– Tryck på knappen INFO för att visa informationen i radiotexten.

Observera

● Textinformation är inte tillgänglig från alla radiostationer.

● Beroende på den mottagna signalens kvalitet behöver radion en viss tid för att

läsa in alla framställda tecken korrekt.

Ð

Funktion trafikradio

Aktivering och avaktivering av trafikmeddelanden

Allmänna anvisningar

Tryck på knappen TP , varvid TP visas på displayen. Om en radiostation som inte

sänder trafikmeddelanden är inställd, söker radion efter en station som sänder

trafikmeddelanden.

Ett inkommande trafikmeddelande bryter automatiskt CD-uppspelningen. Efter

avslutat trafikmeddelande återgår radion automatiskt till den ursprungliga uppspelningen.

Tryck på nytt på knappen TP om du vill avaktivera mottagning av trafikradion, varvid

TP visas på displayen.

Ð

5


6 CD-spelare

CD-spelare

Handhavande

Sätta i CD

– Tryck på knappen MEDIA för att välja audiokälla: CD (intern CD-spelare), CDC

(extern CD-växlare), AUX/MDI (extern ingång) och BT-AUDIO (trådlös överföring

av MP3-filer från telefondelen).

– Skjut försiktigt in en CD-skiva i CD-schaktet 10 , tills den dras in av sig själv.

Uppspelningsfunktionen börjar automatiskt.

CD-spelarens drift

Välja titel

– Tryck under uppspelning av CD-skivan kortvarigt på vippknappen eller ,

eller vrid på meny-manöverknappen 2 , för att välja föregående eller efterföljande

spår.

– Tryck på knappen eller för snabbuppspelning bakåt resp. framåt av spåret.

Uppspelningen fortsätter när knappen släpps.

Funktionen SCAN

– Tryck kortvarigt på meny-manöverknappen 2 för att starta genomsökning av

CD-skivan. De första 10 sekunderna av varje spår spelas upp.

– För att återgå till det ursprungliga spelade spåret, trycker du på stationsknappen

CANCEL 12 .

– Den automatiska sökningen avslutar du genom att trycka på knappen OK 12 .

Det redan spelade spåret väljs.

– Om du vill välja ytterligare ett spår, trycker du på knappen SKIP 12 .

Avsluta uppspelning av CD

– Tryck på knappen RADIO för att avsluta uppspelning av CD och aktivera radion.

Utmatning av CD

– Tryck på knappen 11 för att mata ut CD-skivan.

Ð

Visning av tillkommande information (MP3-filer)

Tryck på knappen INFO , och på displayen visas tillkommande information om det

aktuella spåret.

Använd stationsknapparna 1 - 6 för att visa tillkommande information om MP3filerna

i displayen.

Observera

● Om den utmatade CD-skivan inte tas bort, matas den in på nytt av säkerhetsskäl.

● Om radion innan den ställdes om för CD-drift arbetade i TP-drift, avbryts uppspelningen

av CD-skivan under trafikmeddelanden och apparaten växlar om till radio-drift.

Efter avslutat trafikmeddelande växlar apparaten tillbaka till CD-drift. Ð

Valbara funktioner vid CD-drift

Under CD-uppspelning visas följande funktioner på displayen:

RPT

Lägesval för upprepad uppspelning av spår.

● OFF - uppspelning i fortlöpande ordningsföljd;

● TRACK - upprepad uppspelning av valt spår;

● FOLDER - om en CD-skiva med MP3-filer matats in, upprepas spåren ur den

mapp (Folder), vilken var aktiv vid start av upprepningsläget.

FLD DOWN (PREV PL - vid uppspelning av Playlist)

Bläddra neråt i mappen.

FLD UP (NEXT PL - vid uppspelning av Playlist)

Bläddra uppåt i mappen.

PLAYLIST

Uppspelning av Playlist (mapp med utvalda spår från enskilda mappar, vilka är lagrade

på CD-skivan).

BROWSE

Bläddra i hela mappstrukturen.


Denna funktion är endast aktiv för externa audiokällor, vilka är anslutna via MDIingången.

● CANCEL - avsluta funktionen BROWSE;

● TOP - återvända till mapparnas toppnivå;

● UP - återgå till en nivå högre;

● PLAY ALL - uppspelning av alla titlar i den valda mappen;

● OPEN 1) - öppna en lista över undermappar i den valda mappen;

● PLAY 2) - startar uppspelning av vald titel;

MIX

Uppspelning av titlar i slumpmässig ordningsföljd.

Observera

Bekräfta funktionerna OPEN och PLAY med hjälp av funktionsknappen eller genom

att trycka på meny-manöverknappen 2 .

Allmänna anvisningar för MP3-drift

Krav på MP3-filer och -datamedia

● CD-ROM, CD-R, CD-RW med en kapacitet på 650 MB och 700 MB.

● CD-skivor måste motsvara standarden ISO 9660-Level 2 liksom Joliet-filsystem

(single session och multisession).

● Filnamnen får inte vara längre än 64 tecken.

● Mappstrukturen är begränsad till 8 mappnivåer.

● Namn på artist, album och titel för den återgivna MP3-filen kan visas, om denna

informationen finns som en ID3-etikett. Om det inte finns någon ID3-etikett, visas

mapp- eller filnamnet.

● Det finns inte stöd för uppspelningslistor.

● WMA-filer (Windows Media Audio) kan också spelas upp, om de inte dessutom

är upphovsrättsligt skyddade genom DRM-metoden (Digital Rights Management).

Dessa WMA-filer stöds inte av apparaten.

1) Gäller för en mappstruktur med undermappar.

2) Gäller för en mappstruktur utan undermappar.

Ð

Bitrate (dataflöde per tidsenhet)

● Apparaten stöder MP3-filer med bitrate från 32 till 320 kbit/s liksom MP3-filer

med variabel bitrate.

● På filer med variabel bitrate kan avläsningen av speltiden vara osäker. Ð

Anvisningar för hantering av CD-skivor

Hopp i uppspelningen

Ojämna vägar och starka vibrationer kan ge upphov till av CD-skivan "hoppar".

Kondensbildning

Vid kyla och efter regnskurar kan fukt avsätta sig i CD-spelaren (kondensation).

Detta kan orsaka hopp i uppspelningen eller förhindra uppspelning. I dessa fall

måste man vänta till fukten har avdunstat.

Anvisningar för vård av CD-skivor

Om en CD-skiva skulle vara smutsig, ska den aldrig rengöras i spårriktningen, utan

med en mjuk luddfri trasa inifrån och utåt. Vid kraftig nersmutsning rekommenderar

vi att CD-skivan rengörs med ett i handeln förekommande rengöringsmedel för

CD-skivor. Men även i detta fall får CD-skivan inte rengöras i spårriktningen, utan

istället inifrån och utåt, och låt den därefter torka.

Överhettningsskydd

Om temperaturen i apparaten överstiger 85 °C, avslutas uppspelningen av CD-skivan

av säkerhetsskäl.

VIKTIGT

● Använd aldrig vätskor som bensin, förtunning eller rengöringsmedel för grammofonskivor,

eftersom ytan på CD-skivan kan skadas.

● Utsätt aldrig CD-skivor för direkt solstrålning!

CD-spelare

● Skriv aldrig och applicera inga etiketter på CD-skivorna!

7


8 CD-spelare

Observera

Varje förorening eller skada på en CD-skiva kan leda till svårigheter att "läsa" informationen.

Hur allvarligt felet är beror på nersmutsningen resp. hur svår den

mekaniska skadan är. Kraftiga repor orsakar läsfel, där CD-skivan kan hoppa eller

"fastna". Alla CD-skivor ska behandlas omsorgsfullt och alltid förvaras i ett skyddande

fodral.

Externa ljudkällor

Ingång AUX IN

– Ingången för externa audiokällor AUX IN är placerad under armstödet i framsätet.

– Aktivera AUX IN-ingången genom att trycka på knappen MEDIA och en avslutande

tryckning på funktionsknappen AUX .

– Externa audiokällor, vilka är anslutna till AUX IN-ingången, kan inte manövreras

via radion.

MDI-ingång - multimediauttag

– Ingångar för externa audiokällor MDI är placerade under armstödet mellan

framstolarna, i förvaringsfacket på passagerarsidan eller i ett förvaringsfack i

mittkonsolen (beroende på biltyp).

– Aktivera MDI-ingången genom att trycka på knappen MEDIA och därefter på

funktionsknappen MDI .

– Ljudfiler i MP3-, WMA-, OGG Vorbis- och AAC-format från externa databärare

anslutna till MDI-ingången kan spelas upp via radion.

– Externa audiokällor, vilka är anslutna till MDI-ingången, kan manövreras via radion.

Det är möjligt att spela upp externa audiokällor i bilen via radions högtalare.

Du kan alltid välja en annan audiokälla på radion. Så länge som den externa audiokällan

inte kopplas från, förblir den alltid aktiv i bakgrunden.

Hur du manövrerar den externa audiokällan finner du i bruksanvisningen från berörd

tillverkare.

Om dessutom ett MEDIA-IN-uttag är monterat, visas knappen MDI i stället för

funktionsknapp AUX i Audio Menu. Observera att en audiokälla som är ansluten

till AUX-IN-uttaget endast kan spelas upp, om ingen databärare samtidigt är ansluten

till MDI-ingången.

Ð

För AUX-IN-uttaget används en stereokontakt 3,5 mm. Om den externa audiokällan

inte har denna stereokontakt, måste du använda en adapter.

Anpassa uppspelningens ljudstyrka från extern audiokälla

Ljudstyrkan för uppspelning av den externa audiokällan kan ställas in med volymreglaget

på radion.

Beroende på den anslutna audiokällan kan utgående ljudstyrkan från den externa

audiokällan ändras.

Du kan dessutom ändra ingångskänsligheten för den externa audiokällan, för att

anpassa ljudstyrkan på uppspelningen från den externa audiokällan till de övriga

audiokällorna eller förhindra distorsion.

Adapter

Det krävs en speciell adapter för att ansluta audiokällor via MDI-ingången.

En adapter för anslutning av USB-apparater, apparater med Mini-USB-utgång eller

en iPod, rekommenderar vi att du köper hos din auktoriserade ŠKODA Servicepartner.

Villkor för korrekt anslutning

● Endast USB-apparater enligt specifikation 2.0 kan anslutas.

● Versionen på filhanteringsstabellen FAT (File Allocation Table) på den anslutna

apparaten ska vara FAT16 (< 2 GB) eller FAT32 (> 2 GB).

● Vid uppspelning från en apparat med en hårddisk (HDD), på vilken det finns

stora datamängder, kan det förekomma en tidsfördröjning vid inläsning av översikten

över musikfiler.

● Vid uppspelning från en apparat, på vilken det finns en komplicerad mappstruktur,

kan det förekomma en tidsfördröjning vid inläsning av översikten över

musikfiler.

● Mappstrukturen på den anslutna apparaten får inte överskrida åtta nivåer. En

mapp ska inte innehålla fler än 1.000 filer.

● Vid anslutning av apparaten får ingen USB-förlängningskabel eller USB-fördelare

(HUB) användas.


VARNING

● Placera aldrig en extern audiokälla på instrumentpanelen. Den kan flyga

omkring i passagerarutrymmet vid en plötslig körmanöver och orsaka personskador.

● Placera aldrig externa audiokällor i närheten av någon airbag. Den kan vid

utlösning av en airbag kastas bakåt i passagerarutrymmet och skada de åkande.

● Under färd får du inte hålla den externa audiokällan i handen eller i knät.

Den kan flyga omkring i passagerarutrymmet vid en plötslig körmanöver och

orsaka personskador.

● Dra alltid anslutningskabeln från den externa audiokällan, så att den inte

inkräktar på körningen.

VIKTIGT

AUX IN-ingången får endast användas för audiokällor!

Observera

● Den externa audiokällan, vilken är ansluten via AUX-IN, kan endast användas

om det samtidigt inte finns någon apparat ansluten via MDI-ingången.

● Om en extern audiokälla, vilken är utrustad med en adapter för extern strömförsörjning,

är ansluten via AUX-IN, kan det förekomma att audiosignalen störs.

Detta är beroende av kvaliteten på den adapter som används.

● Högtalarna i bilen är avstämda för en utgångseffekt på 4x20 W från radion.

● Vid utrustningsalternativet Soundsystem är högtalarna avstämda för en utgångseffekt

från förstärkaren på 4x40 W + 6x20 W.

Ð

CD-spelare

9


10 CD-spelare


CD-spelare

11


ŠKODA AUTO arbetar ständigt på vidareutveckling av alla typer och modeller. Ha

förståelse för att kontinuerliga förändringar av utförandet i form, utrustning och

teknik är möjliga. Uppgifterna om leveransomfattning, utseende, effekt, mått,

vikt, bränsleförbrukning, normer och funktioner för bilen överensstämmer med

det tillstånd som gällde vid tidpunkten när uppgifterna sammanställdes. Viss utrustning

sätts eventuellt in först senare (informationen finns tillgänglig hos lokala

auktoriserade ŠKODA Servicepartners) eller erbjuds endast för speciella marknader.

Inga anspråk kan grundas på uppgifter, bilder och beskrivningar i denna handledning.

Eftertryck, kopiering, översättning eller annan användning, även utdrag, är inte

tillåtet utan skriftligt medgivande från ŠKODA AUTO.

Alla rättigheter förbehålls uttryckligen ŠKODA AUTO enligt upphovsmannalagen.

Ändringar av detta verk förbehållna.

Utgiven av: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2011


www.skoda-auto.com

Swing

Rádio švédsky 11.2011

S00.5610.76.37

1Z0 012 101 FJ

More magazines by this user
Similar magazines