BILRADIO BLUES INSTRUKTIONSBOK - Media Portal - škoda auto

mediaportal.skoda.auto.com

BILRADIO BLUES INSTRUKTIONSBOK - Media Portal - škoda auto

BILRADIO BLUES

INSTRUKTIONSBOK


Innehåll

Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Radio - översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Viktig information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stöldskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grundinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Radio-drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CD-spelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handhavande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

2

2

3

3

4

6

6

Innehåll 1


2

Radio

Radio

Radio - översikt

A1 Vrid-/tryckknapp

− koppla till och från (tryck)

− reglering ljudstyrka (vrid)

− ytterligare funktionsinställningar i olika menyer

A2 Vippknapp MENU (Meny) för att kalla fram menyinställningar av parametrar för

radio eller CD-spelare

A3 Vippknapp för inställning av ton

A4 Vippknapp AS automatisk lagring av station

A5 Vippknapp SCAN för aktivering av AM-radiofunktion

− snabbsökning inom respektive våglängdsområde

− genomsökning av innehållet på CD

A6 CD-utmatningsknapp

A7 CD-schakt

A8 Knapp CD för aktivering av CD-funktion

A9 Vippknapp TP för aktivering av mottagning av trafikmeddelanden

A10 Vippknapp A/F växling mellan våglängdsområdena AM/FM

A11 Vippknappar ,

A12

− manuell stationssökning, snabb stationssökning

− spårval i CD-drift, snabbmatning framåt och bakåt i CD-drift

− val av menypunkt

Display

A13 Stationsknappar 1 - 6

− lagring och sökning av radiostationer

− CD-urval

− Inmatning av kod

Tecken i texten

* Delar i utrustningen som är utmärkta på detta sätt monteras seriemässigt endast

i vissa modeller eller finns som extrautrustning.

Slut på stycket.

Stycket fortsätter på nästa sida.

Viktig information

Garanti

För apparaten gäller samma garantivillkor som för den nya bilen.

Efter att garantitiden har gått ut byts en apparat som behöver repareras prisvärt

mot en totalrenoverad, nyvärdig apparat med reservdelsgaranti. Förutsättningen är

dock att inga skador föreligger på huset och att inga obefogade reparationsförsök

har företagits.

Observera

En skada som täcks av garantin får inte ha uppkommit genom osakkunnig behandling

eller genom reparationsförsök av icke fackkunnig person. Dessutom får det inte

finnas några utvändiga skador.

Handhavande av radio

Radion får endast manövreras när trafikläget verkligen tillåter detta.

Inställningen av ljudstyrkan ska väljas så att man alltid lätt kan höra akustiska

signaler utifrån, som t.ex. sirener från utryckningsfordon (polis, ambulans,

brandkår).

Utgångseffekt

4x20 W

VIKTIGT!

Ägna uppmärksamheten i första hand på bilkörningen! Som förare bär du det

fulla ansvaret för trafiksäkerheten. Utnyttja radions funktioner endast så att du

i alla trafiksituationer alltid har kontrollen över bilen!

Handhavande av display

Behandla displayen med varsamhet, eftersom veck och repor kan uppstå vid tryck

med fingrarna eller beröring med spetsiga föremål.


Displayen kan rengöras från fingeravtryck med en mjuk trasa och vid behov med ren

alkohol.

Observera

Använd inga lösningsmedel som bensin eller terpentin eftersom dessa kan angripa

displayytan.

Stöldskydd

Stöldskyddskodning

Radioapparaten är utrustad med en komfortkodning. Första gången den tas i drift

lagras säkerhetskoden inte bara i radion, utan även i bilen.

Efter frånkoppling och efterföljande inkoppling av batteriet ska tändningen först

slås på och därefter radion.

Om radion skulle monteras i en annan bil måste säkerhetskoden matas in. I detta

fall ska en Škoda Servicepartner eller en Škoda-importör kontaktas.

Eftersom apparat endast fungerar efter att säkerhetskoden matats in, är användning

efter en stöld i praktiken utesluten - ett bidrag till högre stöldskyddssäkerhet.

Observera

Koden är lagrad i kombiinstrumentet. Därigenom avkodas den automatiskt

(komfortkodning). En manuell inmatning av koden är normalt inte nödvändig.

Inmatning av kod

– Koppla på radion med tillslagen tändning. Då visas först SAFE och därefter 1000.

– Säkerhetskoden matas in med hjälp av stationsknapparna 1 - 4 .

– Bekräfta säkerhetskoden genom längre tryckning på stationsknappen 6 .

Om du har bekräftat en felaktig inmatad kod, kan hela förloppet upprepas ytterligare

en gång.

Om kodnumret skulle matas in fel en andra gång, spärras apparaten under en

timme. Först efter att en timme förflutit, under tiden apparaten är inkopplad, är det

möjligt att upprepa inmatningen av säkerhetskoden.

Cykeln - två försök, spärrad en timme - gäller fortfarande.

Grundinställning

Koppla till och från apparaten

– Tryck på vrid-/tryckknappen A1 för att koppla till resp. från systemet.

Radio 3

Om nyckeln dras ut ur tändningslåset med tillkopplad apparat, kopplas apparaten

från automatiskt. Apparaten kan åter kopplas till genom att trycka på vrid-/tryckknappen

A1 . Vid frånslagen tändning kopplas apparaten från efter ca. en timme

(skydd mot urladdning av bilens batteri).

Om radion stängs av genom att tändningsnyckeln dras ur, kopplas den till automatiskt

när tändningen slås till på nytt.

Ljudinställningar

– En förnyad tryckning på vippknappen väljer önskad parameter.

– Ställ in önskat värde genom att vrida vrid-/tryckknappen A1 .

Du kan välja mellan följande parametrar:

• TRE - diskantinställning;

• BASS - basinställning;

• BAL - inställning av ljudstyrkans förhållande mellan vänster och höger sida;

• FAD - inställning av ljudstyrkans förhållande mellan framsäte och baksäte;

Inställning av specialfunktioner

– Tryck på vippknappen MENU (Meny), för att aktivera menyn Setup.

– Välj enskilda funktioner i menyn genom att trycka på vippknappen MENU

(meny) eller genom att trycka på vippknapparna , .

– Ställ in önskat värde genom att vrida manöverknappen A1

.

REG AUTO / REG OFF

Några program från radiostationerna är ibland uppdelade i regionalprogram. Därför

kan en stations regionalprogram i vissa regioner sända ut olika innehåll.

Apparaten försöker därefter endast ställa in alternativa frekvenser för den valda

stationen.


4

Radio

Om emellertid kvaliteten är så dålig, att en ”programförlust” hotar, accepterar apparaten

”relaterade” frekvenser.

Vid valet REG AUTO sker en omkoppling till en regional ”relaterad” sändare endast

vid hotande förlust av sändaren. Välj REG OFF för att mottagaren ska övergå till den

regionalt ”relaterade” sändaren utan inskränkning.

GALA

Din radio höjer automatiskt ljudstyrkan vid ökande körhastighet. Ett högre inställningsvärde

ger en snabbare höjning av ljudstyrkan.

LOUD

Vid låg ljudstyrkenivå förstärker denna funktion området med låga och höga frekvenser.

BEEP

Till- och frånkoppling av signalton vid lagring av radiostationer.

ON VOL

Radion lagrar den senast inställda ljudstyrkan innan den stängdes av. Om detta

värde är högre, sänks ljudstyrkan till värdet i parameter ON VOL när radion slås på

igen.

PHONE*

Om bilen är utrustad med en handsfree-anordning, sker monoåtergivning av telefonsamtalet

via högtalarna i bilen.

PDC AT*

Om din bil är utrustad med ”parkeringshjälp”, sänks ljudstyrkan automatiskt till en

fördefinierad nivå, när ”parkeringshjälpen” är aktiverad.

• PDC AT0 - begränsar inte ljudstyrkan;

• PDC AT1 - begränsar den aktuella ljudstyrkan till en mellannivå;

• PDC AT2 - begränsar den aktuella ljudstyrkan till en låg nivå;

• PDC AT3 - stänger av ljudet helt (Mute).

AUX*

Inställning av ingångskänslighet AUX LEV:

• AUX LEV 1 - hög nivå, används speciellt för Notebooks;

• AUX LEV 2 - mellannivå, används för kassetter eller CD-spelare;

• AUX LEV 3 - låg nivå, används för MP3-spelare;

Observera

Varje ändring av inställningen sparas vid växling till en annan punkt i menyn.

Radio-drift

Byte av våglängdsområde

Radion är utrustad med våglängdsområdena FM och AM, och växla mellan dessa

genom att trycka långvarigt på vippknappen A/F .

I områdena FM1/AM1 och FM2/AM2 finns vardera 6 minnesplatser, och växla mellan

dessa genom att trycka kortvarigt på vippknappen A/F .

Sökning och lagring av radiostationer

Manuell sökning

– Den önskade radiostationens frekvens ställs in genom att man trycker på vippknappen

eller .

Automatisk stationssökning SEEK

– Tryck på vippknappen eller för att radion ska söka den efterföljande

radiostationen inom valt våglängdsområde.

Funktionen SCAN

– Tryck på vippknappen SCAN för att kort spela upp radiostationerna inom det

aktuella våglängdsområdet (i 10 sekunder).

– Tryck på nytt på vippknappen SCAN för att avsluta denna funktion och den aktuella

stationen spelas upp.

Lagra station

– Efter att radiostationen valts, håll den stationsknapp A13 , på vilken denna

station ska lagras, intryckt tills det kortvarigt blir tyst och det hörs en kort signal.

Automatiskt stationssökning med lagring av radiostationer

– Tryck på vippknappen AS

. Detta startar en automatisk stationssökning, under

vilken de 6 stationerna med starkast signal lagras i minnesfält FM2 resp. AM2.

På displayen visas STORE. Detta gäller endast våglängdsområde FM2 och AM2.


När lagringen av radiostationer på stationsknapparna A13 är avslutad, kan den

önskade radiostationen kopplas in genom att du trycker på en av stationsknapparna

A13 .

Observera

Vid varje ytterligare tryckning på vippknappen AS uppdateras de lagrade radiostationerna

i det aktuella våglängdsområdet och lagras på nytt.

Radiotext

Några radiostationer sänder extra textinformation - vilken betecknas som radiotext.

Observera

• Textinformation är inte tillgänglig från alla radiostationer.

• Beroende på den mottagna signalens kvalitet behöver radion en viss tid för att

läsa in alla framställda tecken korrekt.

Trafikmeddelanden

Aktivering och avaktivering av trafikmeddelanden

Tryck på vippknappen TP , varvid TP visas på displayen. Om en radiostation som inte

sänder trafikmeddelanden är inställd, söker radion efter en station som sänder

trafikmeddelanden. På displayen visas TP SEEK.

Om ingen radiostation hittas, vilken sänder trafikmeddelanden, visas NO TP på

displayen.

Ett inkommande trafikmeddelande bryter automatiskt CD-uppspelningen eller

radiostationen, om denna för tillfället inte sänder något trafikmeddelande. På

displayen visas INFO och Stationsnamn. Efter avslutat trafikmeddelande återgår

radion automatiskt till den ursprungliga uppspelningen.

Tryck på nytt på vippknappen TP

om du vill avaktivera trafikradion, varvid TP visas

på displayen.

Radio 5


6

CD-spelare

CD-spelare

Handhavande

Sätta i CD

– Tryck på knappen CD för att välja källa för uppspelningen: CD (intern CDspelare),

EXT (CD-växlare, om den är ansluten till radion) eller AUX.

– Skjut försiktigt in en CD-skiva i CD-schaktet A7 , tills den dras in av sig själv.

Uppspelningsfunktionen börjar automatiskt.

CD-spelarens drift

Audio-CD: Välja spår

– Tryck under uppspelning av CD-skivan på vippknappen eller , för att välja

föregående eller efterföljande spår.

– Tryck längre på vippknappen eller för snabbuppspelning bakåt resp.

framåt av spåret. Uppspelningen fortsätter när knappen släpps.

MP3-filer: Välja spår

– Tryck under uppspelning av CD-skivan på vippknappen eller , för att välja

föregående eller efterföljande spår.

– Tryck längre på vippknappen eller för snabbuppspelning bakåt resp.

framåt av spåret. Uppspelningen fortsätter när knappen släpps.

– Tryck kortvarigt på vippknappen eller för att bläddra i mapparna eller i

en Playlist (om detta finns på CD-skivan).

Funktionen SCAN

– Tryck på vippknappen SCAN för att starta genomsökning av CD-skivan. De

första 10 sekunderna av varje spår spelas upp.

– Tryck på nytt på vippknappen SCAN för att återgå till normal drift.

– Tryck på vippknappen eller för att välja föregående resp. nästa spår.

Avsluta uppspelning av CD

– Tryck på vippknappen A/F för att avsluta uppspelning av CD och aktivera radion.

CD-skivan blir kvar i apparaten.

Utmatning av CD

– Tryck på knappen A6 för att mata ut CD-skivan.

Visning av tillkommande information (MP3-filer)

Använd stationsknapparna 1 - 6 för att visa tillkommande information om MP3filerna

i displayen:

• 1 - Nummer på mappen och nummer på spåret;

• 2 - Namn på spåret;

• 3 - Namn på artisten;

• 4 - Namn på albumet;

• 5 - Namn på filen;

• 6 - Namn på mappen.

Observera

• Om den utmatade CD-skivan inte tas bort, matas den in på nytt av säkerhetsskäl.

• Om radion innan den ställdes om för CD-drift arbetade i TP-drift, avbryts

uppspelningen av CD-skivan under trafikmeddelanden och apparaten växlar om till

radio-drift. Efter avslutat trafikmeddelande växlar apparaten tillbaka till CD-drift.

Uppspelning av spår i slumpmässig ordningsföljd

– Tryck på vippknappen MENU (Meny), för att aktivera menyn Setup.

– Med hjälp av stationsknapparna väljer du en funktion ur menyn MIX.

– Ställ in önskat värde genom att vrida manöverknappen A1

.

MIX

Uppspelning av titlar i slumpmässig ordningsföljd.

• MIX OFF - funktionen i menyn är frånkopplad;

• MIX CD - uppspelning av spår på en CD i slumpvis ordningsföljd;

• MIX FLD - uppspelning av spår i slumpmässig ordningsföljd i en bestämd mapp

(Folder);


• MIX PLS - uppspelning av Playlist (mapp med utvalda spår från enskilda mappar,

vilka är lagrade på CD-skivan). Visas endast när den uppspelade CD-skivan innehåller

en Playlist (spelningslista).

Allmänna anvisningar för MP3-drift

Krav på MP3-filer och -datamedia

• CD-ROM, CD-R, CD-RW med en kapacitet på 650 MB och 700 MB.

• CD-skivor måste motsvara standarden ISO 9660-Level 2 liksom Joliet-filsystem

(single session och multisession).

• Filnamnen får inte vara längre än 64 tecken.

• Mappstrukturen är begränsad till 8 mappnivåer.

• Namn på artist, album och titel för den återgivna MP3-filen kan visas, om denna

informationen finns som en ID3-etikett. Om det inte finns någon ID3-etikett, visas

mapp- eller filnamnet.

• Det finns inte stöd för uppspelningslistor.

Bitrate (dataflöde per tidsenhet)

• Apparaten stöder MP3-filer med bitrate från 32 till 320 kbit/s liksom MP3-filer

med variabel bitrate.

• På filer med variabel bitrate kan avläsningen av speltiden vara osäker.

Uppspelningsföljd för MP3-filer och mappar

CD-spelare 7

Apparaten spelar de på ett datamedia lagrade MP3-filerna i en bestämd ordningsföljd

fig. 1. Bilden visar som exempel en typisk MP3-CD, som innehåller titlar

(Tracks ), mapp (Folder ) och undermapp.

Anvisningar för hantering av CD-skivor

Fig. 1 Uppspelningsföljd för MP3filer

och mappar

Hopp i uppspelningen

Ojämna vägar och starka vibrationer kan ge upphov till av CD-skivan "hoppar".


8

CD-spelare

Kondensbildning

Vid kyla och efter regnskurar kan fukt avsätta sig i CD-spelaren (kondensation).

Detta kan orsaka hopp i uppspelningen eller förhindra uppspelning. I dessa fall

måste man vänta till fukten har avdunstat.

Anvisningar för vård av CD-skivor

Om en CD-skiva skulle vara smutsig, ska den aldrig rengöras i spårriktningen, utan

med en mjuk luddfri trasa inifrån och utåt. Vid kraftig nersmutsning rekommenderar

vi att CD-skivan rengörs med ett i handeln förekommande rengöringsmedel för CDskivor.

Men även i detta fall får CD-skivan inte rengöras i spårriktningen, utan

istället inifrån och utåt, och låt den därefter torka.

Överhettningsskydd

Om temperaturen i apparaten överstiger 85 °C, avslutas uppspelningen av CDskivan

av säkerhetsskäl.

Se upp!

• Använd aldrig vätskor som bensin, förtunning eller rengöringsmedel för grammofonskivor,

eftersom ytan på CD-skivan kan skadas.

• Utsätt aldrig CD-skivor för direkt solstrålning!

• Skriv aldrig och applicera inga etiketter på CD-skivorna!

Observera

Varje förorening eller skada på en CD-skiva kan leda till svårigheter att ”läsa” informationen.

Hur allvarligt felet är beror på nersmutsningen resp. hur svår den mekaniska

skadan är. Kraftiga repor orsakar läsfel, där CD-skivan kan hoppa eller

”fastna”. Alla CD-skivor ska behandlas omsorgsfullt och alltid förvaras i ett skyddande

fodral.

Ingång AUX-IN*

Ingången för extern audiokälla AUX-IN är placerad under framsätets armstöd och är

utmärkt med texten .

Aktivering av en extern ljudkälla

– Tryck på knappen CD och tryck en gång till på knappen CD för att välja den

externa ingången. Efter anslutning av den externa ljudkällan startar uppspelningen

automatiskt.

Avsluta uppspelning av extern ljudkälla

– Tryck på vippknappen A/F . Detta startar uppspelning av den senast valda radiostationen.

– Tryck på knappen CD

och välj CD som källa för uppspelningen.

En till AUX-IN-uttaget ansluten extern audiokälla spelas enkelt upp via radion och

högtalarna. Externa audiokällor kan inte styras via radion.

Du kan alltid välja en annan audiokälla på radion. Så länge som den externa

audiokällan inte kopplas från, förblir den alltid aktiv i bakgrunden.

Hur du manövrerar den externa audiokällan finner du i bruksanvisningen från

berörd tillverkare.

För AUX-IN-uttaget används en stereokontakt 3,5 mm. Om den externa audiokällan

inte har denna stereokontakt, måste du använda en adapter.

Anpassa uppspelningens ljudstyrka från extern audiokälla

Ljudstyrkan för uppspelning av den externa audiokällan kan ställas in med volymreglaget

på radion.

Beroende på den anslutna audiokällan kan utgående ljudstyrkan från den externa

audiokällan ändras.

Du kan dessutom ändra mottagningskänsligheten för AUX-IN-uttaget sidan 3,

för att anpassa ljudstyrkan på uppspelningen från den externa audiokällan till de

övriga audiokällorna eller förhindra distorsion.

VIKTIGT!

• Placera aldrig en extern audiokälla på instrumentpanelen. Den kan flyga

omkring i passagerarutrymmet vid en plötslig körmanöver och orsaka personskador.

• Placera aldrig externa audiokällor i närheten av någon airbag. Den kan vid

utlösning av en airbag kastas bakåt i passagerarutrymmet och skada de åkande.

• Under färd får du inte hålla den externa audiokällan i handen eller i knät. Den

kan flyga omkring i passagerarutrymmet vid en plötslig körmanöver och orsaka

personskador.

• Dra alltid anslutningskabeln från den externa audiokällan, så att den inte

inkräktar på körningen.

Se upp!

AUX-IN-uttaget får endast användas för audiokällor!


Observera

• Radioapparaten har ingen kontroll över den externa ljudkällans nivåinställning.

Se till att högsta kvaliteten uppnås genom en passande kombination av ingångskänsligheten

och utgångskänsligheten på den externa ljudkällan (mestadels med

volymreglaget). Detaljerad information angående inställning finns i bruksanvisningen

för apparaten.

• Om en extern audiokälla, vilken är utrustad med en adapter för extern strömförsörjning,

är ansluten via AUX-IN, kan det förekomma att audiosignalen störs. Detta

är beroende av kvaliteten på den adapter som används.

• Högtalarna i bilen är avstämda för en utgångseffekt på 30 W från radion.

CD-spelare 9


10

Anteckningar


Anteckningar 11


Škoda Auto arbetar ständigt på vidareutveckling av alla typer och modeller. Ha

förståelse för att kontinuerliga förändringar av utförandet i form, utrustning

och teknik är möjliga. Inga anspråk kan därför grundas på uppgifter, bilder och

beskriv-ningar i denna handledning.

Eftertryck, kopiering, översättning eller annan användning, även utdrag, är inte

tillåten utan skriftligt medgivande från Škoda Auto.

Alla rättigheter förbehålls uttryckligen Škoda Auto enligt upphovsmannalagen.

Ändringar av detta verk förbehålls.

Utgiven av: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2009


www.skoda-auto.com

Autorádio Blues

Octavia, Yeti švédsky 05.09

S00.5610.63.37

1Z0 012 149 CH

More magazines by this user
Similar magazines