RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOK - Media Portal - Škoda Auto

mediaportal.skoda.auto.com

RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOK - Media Portal - Škoda Auto

SIMPLY CLEVER

RADIO BOLERO

INSTRUKTIONSBOK


Innehållsförteckning

Allmänna anvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Instruktionsbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Symboler som förekommer i bruksanvisningens

text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Apparatöversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Viktiga anvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Stöldskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Manövrering - allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Grundinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Koppla till och från apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Toninställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

RADIO-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

MEDIA-läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

INSTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Telefon-läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Innehållsförteckning

1


2 Allmänna anvisningar

Allmänna anvisningar

Instruktionsbok

I denna bruksanvisning beskrivs alla möjliga utrustningsvarianter, utan att det i

samband härmed anges vara extrautrustning, en viss modellvariant eller en marknadsspecifik

utrustning.

Detta innebär att de utrustningskomponenter som beskrivs i denna instruktionsbok

inte nödvändigtvis finns i bilen.

Utrustningsomfattningen för ditt fordon beskrivs i köpedokumentationen som du

erhåller vid fordonsköpet. Mer information kan du få från din ŠKODA-handlare.

Symboler som förekommer i bruksanvisningens text

Symbolförklaring

Ð Slut på ett avsnitt.

Avsnittet fortsätter på nästa sida.

Apparatöversikt

1

2

3

4

5

Sätta på/stänga av: Manöverknapp för till-/frånkoppling (tryck) av

navigationssystemet och reglage för ljudstyrka (vrid)

Inställningsknapp

RADIO-funktion - vrid för manuell stationsinställning; tryck kortvarigt

för att starta eller stoppa uppspelningsautomatiken

(Scan).

– MEDIA-funktion – vrid för för byte av titel; tryck kortvarigt för

att starta eller stoppa uppspelningsautomatiken (Scan).

RADIO - kopplar in radiofunktionen och skiftar frekvensområde under

radiofunktionen

MEDIA – växlar till den senast spelade mediakällan eller väljer en

annan mediakälla

PHONE (Telefon) - Telefontelefonfunktion – omkoppling av aktuell

audiokälla till tyst läge

Ð

Ð

6

7

8

9

10

11

12

13

TIM - TIM-funktion (Traffic Information Memory) inspelade trafikmeddelanden

kan spelas upp på nytt. Efter inmatning av upp till

två olika TIM-inspelningstider i SETUP (Inställning) -menyn, är det

möjligt att registrera trafikmeddelanden även när apparaten är

frånslagen

TP - till- och frånkoppling av trafikradiofunktion (Traffic Program)

eller avbryta uppspelning av aktuella inspelade trafikmeddelanden

SETUP (Inställning) - används för inställningar i aktuellt valt område

- öppnar menyn för inställning av ton och ljudstyrka

Touchscreen (pekskärm): områden på bildskärmen som omges av

en färgrand är för tillfället "aktiva" och manövreras genom att bildskärmen

berörs

CD-schakt

Utmatningsknapp / - tryck kortvarigt, för att en ilagd CD ska

matas ut till utmatningsläget där den kan tas bort

Minneskortfack: Passar för SD-minneskort, SDHC-minneskort med

en storlek på 32 mm x 24 mm x 2,1 mm och en kapacitet upp till 32

GB (FAT 32).

Viktiga anvisningar

Garanti

För apparaten gäller samma garantivillkor som för den nya bilen.

Efter att garantitiden har gått ut byts en apparat som behöver repareras prisvärt

mot en totalrenoverad, nyvärdig apparat med reservdelsgaranti. Förutsättningen

är dock att inga skador föreligger på huset och att inga obefogade reparationsförsök

har företagits.

Observera

En skada som täcks av garantin får inte ha uppkommit genom osakkunnig behandling

eller genom reparationsförsök av icke fackkunnig person. Dessutom får

det inte finnas några utvändiga skador.

Ð

Ð


Manövrering

Radion får endast manövreras när trafikläget verkligen tillåter detta.

Inställningen av ljudstyrkan ska väljas så att man alltid lätt kan höra akustiska signaler

utifrån, som t.ex. sirener från utryckningsfordon (polis, ambulans, brandkår).

VARNING

Ägna uppmärksamheten i första hand på bilkörningen! Som förare bär du det

fulla ansvaret för trafiksäkerheten. Utnyttja radions funktioner endast så att

du i alla trafiksituationer alltid har kontrollen över bilen!

VIKTIGT

● Om en andra CD skjuts in samtidigt som ilagd CD matas ut, kan CD-spelaren i

apparaten förstöras. Observera att utmatningen av en CD/DVD efter att Utmatningsknappen

/ tryckts in, tar några sekunder. Under denna tid är spärren

framför CD-facket öppen. Vänta alltid tills CD-utmatningen är slutförd, innan du

försöker skjuta in en ny CD.

● Tryck inte för hårt på apparatens vred och knappar för att undvika skador. Du

behöver bara trycka lätt på knappen för att ge kommandot. Observera att manöverknapparna

har brottanvisningar, för att minska skaderisken.

● Använd vid manövrering av pekskärmen inga spetsiga eller föremål med skarpa

kanter. Vid manövrering räcker det med ett lätt fingertryck. En visning i bildskärmen

som inte kan kallas fram genom att du trycker på den, är för tillfället inte

tillgänglig.

Ð

Rengöring av bildskärm

VIKTIGT

● Använd inga lösningsmedel som bensin eller terpentin eftersom dessa kan angripa

displayytan.

● Behandla displayen med varsamhet, eftersom veck och repor kan uppstå vid

tryck med fingrarna eller beröring med spetsiga föremål.

Observera

Displayen kan rengöras från fingeravtryck med en mjuk trasa och vid behov med

ren alkohol.

Ð

Stöldskydd

Stöldskyddskodning

Radioapparaten är utrustad med en komfortkodning. Första gången den tas i drift

lagras säkerhetskoden inte bara i radion, utan även i bilen.

Efter frånkoppling och efterföljande inkoppling av batteriet ska tändningen först

slås på och därefter radion.

Om radion skulle monteras i en annan bil måste säkerhetskoden matas in. I detta

fall ska en ŠKODA Servicepartner eller en ŠKODA-importör kontaktas.

Eftersom apparat endast fungerar efter att säkerhetskoden matats in, är användning

efter en stöld i praktiken utesluten - ett bidrag till högre stöldskyddssäkerhet.

Observera

Koden är lagrad i kombiinstrumentet. Därigenom avkodas den automatiskt (komfortkodning).

En manuell inmatning av koden är normalt inte nödvändig.

Inmatning av kod

Om en knappsats visas efter att apparaten slagits på, med uppmaningen att koden

ska matas in, måste apparaten låsas upp genom inmatning av det korrekta,

fyrsiffriga kodnumret.

– Tryck direkt på bildskärmen på en siffra i sifferblocket 0 till 9 . Siffran överförs

till inmatningsraden.

– Efter inmatning av en fyrställig sifferkombination, blir sifferblocket grått (inaktivt)

och inga ytterligare siffror kan överföras till inmatningsraden.

– Tryck på i bildskärmen, för att radera siffror i inmatningsraden från höger

till vänster och vid behov korrigera inmatningen.

– Om det korrekta kodnumret visas i inmatningsraden, trycker du på OK .

Kodnummer

Allmänna anvisningar

Kodnumret kan endast efterfrågas "online" via ŠKODA System, för att garantera

ett fortsatt verksamt stöldskydd. Vänd dig vid behov till din auktoriserade ŠKODA

Servicepartner.

3

Ð


4 Allmänna anvisningar

Felaktigt kodnummer

Om en kod bekräftas som felaktig under inmatning, kan förfarandet upprepas en

gång. Antalet försök visas på den andra raden på bildskärmen.

Om kodnumret skulle matas in fel en andra gång, spärras apparaten under en timme.

Först efter att en timme förflutit, under tiden apparaten är inkopplad, är det

möjligt att upprepa inmatningen av säkerhetskoden.

Skulle åter två ogiltiga försök göras, spärras navigationssystemet återigen för en

timme.

Cykeln - två försök, spärrad en timme - gäller fortfarande.

Observera

Koden är normalt lagrad i kombiinstrumentet. Därigenom avkodas den automatiskt

(komfortkodning). En manuell inmatning av koden är normalt inte nödvändig. Ð

Manövrering - allmänt

Apparatens bildskärm är en så kallad "Touchscreen" (pekskärm). Områden på bildskärmen

som omgivs av en färgrand är för tillfället "aktiv" och manövreras genom

att bildskärmen berörs i det aktiva området. Aktiva områden, vilka kallar fram en

funktion eller en meny, kallas "funktionsknappar".

Skjuta objekt eller reglage

– Placera fingret på bildskärmen på bilden av ett rörligt objekt, exempelvis

"skjutreglaget" i en "skrollbalk".

– Flytta fingret utan att lyfta det över bildskärmen. Objektet följer dina rörelser,

men kan endast flyttas inom det fördefinierade området.

– Lyft fingret vid den önskade positionen på bildskärmen.

– För visning av den angivna menyutsnittet ska det högra skjutreglaget i skrollbalken

skjutas ner helt.

– Alternativt kan du flytta skjutreglaget neråt och uppåt genom att trycka på

funktionsknapparna och i bildskärmen.

– Ett skjutreglage i en inställningsbalk kan alternativt flyttas genom att

trycka på - eller + .

"Återgå till föregående menypunkt"

Gå med tillbaka till föregående meny.

"Skrollbalk"

En lodrät balk på displayens högra kant med ett skjutreglage och mellan pilknapparna

och kallas "skrollbalk". Den anger att ytterligare menyinmatningar kan

visas om skjutreglaget flyttas neråt så långt som möjligt.

"Inställning av värde"

I en inställningsmeny kan en inställning eller ett värde ändras steglöst. Skjut

skjutreglaget eller tryck på + eller - för att ändra inställningen.

"Popup-fönster"

En funktionsknapp med en pil bakom en annan funktionsknapp visar den för tillfället

valda inställningen, t.ex. vid Acoustic feedback Off (Bekräftande tom Från).

Tryck på funktionsknappen Off (Av). På displayen kommer ett så kallat "Popupfönster"

att öppnas, där alla inställningsalternativ visas.

Tryck kortvarigt på det önskade inställningsalternativet. Popup-fönstret stängs

och den valda inställningen visas. För att stänga popup-fönstret, utan att ändra

inställningen, trycker du i popup-fönstret på funktionsknappen .

"Checkbox"

Framför en funktion, vilken bara kan kopplas till eller från, finns en så kallad

"Checkbox". En bock i denna Checkbox indikerar, att funktionen är tillkopplad,

en tom Checkbox , att den är frånkopplad.

Tryck en gång kortvarigt på tillhörande funktionsknapp för att koppla till eller från. Ð


Grundinställning

Koppla till och från apparaten

– Tryck länge på vrid-/tryckknappen 1 för att koppla till resp. från systemet.

Efter att apparaten slagits till spelas den senaste aktiva audiokällan upp.

Om nyckeln dras ut ur tändningslåset med tillkopplad apparat, kopplas apparaten

från automatiskt. Du kan då koppla på apparaten igen. Vid frånslagen tändning

kopplas apparaten från efter ca. en timme (skydd mot urladdning av bilens batteri).

Detta förlopp kan upprepas önskat antal gånger.

Toninställningar

Följande parametrar kan utföras med hjälp av tryckningar på knappen :

● Treble-Mid-Bass (Diskant-Mellan-Bas) - inställning av diskant, mellan och bas;

● Balance-Fader - ljudstyrkeförhållande (vänster och höger = Balance), (fram och

bak = Fader);

● Volume (ljudstyrka) - Maximum switch-on volume (maximal inkopplingsljudstyrka),

Traffic announcements (trafikmeddelanden) och Parkpilot: Audio level (Parkeringspilot:

ljudnivå) - inkopplingsljudstyrka, ljudstyrka vid trafikmeddelanden och ljudstyrka

vid parkering;

● Hastighetsberoende reglering av ljudstyrka - radions ljudstyrka höjs med ökande hastighet

(högre tal innebär större ökning av ljudstyrkan);

● Accoustic feedback (Bekräftande ton) - till- och frånkoppling av signalton vid lagring

av radiostationer;

● EQ Settings (EQ-inställningar) -inställning av equalizer (lägen: rak, prat, rock,

klassisk, dans);

● Surround - akustisk rumsinställning.

Reducering av ljudstyrka vid aktivering av parkeringshjälp (PDC)

Om din bil är utrustad med "parkeringshjälp", sänks ljudstyrkan automatiskt till en

fördefinierad nivå, när "parkeringshjälpen" är aktiverad.

Ð

Ð

RADIO-funktion

Välja radiostation

Kalla fram huvudmenyn RADIO och välja frekvensområde

– Tryck på RADIO för att öppna huvudmenyn RADIO. Den för närvarande spelande

radiostationen visas upptill i bildskärmen.

– För att ändra frekvensområde, tryck på funktionsknappen RADIO eller funktionsknappen

Band och i det öppnade popup-fönstret på FM eller AM . Det aktuella

frekvensområdet visas upptill vänster i bildskärmen.

Byta radiostation

– Tryck på pilknapparna på displayen i huvudmenyn RADIO för att växla till föregående

eller nästa station.

Välja radiostation ur stationslistan

– Tryck på funktionsknappen Station list (Stationslista), för att visa alla mottagbara

radiostationer i en lista. Listan "hoppar" direkt till visning av den aktuella

uppspelade radiostationen.

– Välj den önskade stationen genom att trycka på den. Efter ungefär 20 sekunder

utan aktivitet stängs bilden av stationslistan av automatiskt.

Funktionsknappar i huvudmenyn Radio

1... till ...42 - stationsknappar för lagring av eller för att kalla fram en lagrad radiostation.

Band - knapp för val av önskat frekvensområde.

Station list (Stationslista) - öppnar listan över radiostationer som kan tas emot.

Memory (Minne) - öppnar listan över lagrade radiostationer.

Extras (Extra) - knapp för att kalla fram uppspelningsautomatiken Scan eller för

att visa radiotexter Radio Text .

Man. – öppnar frekvensbandet för det inställda frekvensområdet.

Grundinställning

5

Ð


6 Grundinställning

Sökning och lagring av radiostationer

Manuell sökning

– Vrid i huvudmenyn RADIO på inställningsknappen 2 eller tryck på funktionsknappen

Man. . I nedre delen av bildskärmen tänds en skala för det valda frekvensområdet,

frekvensbandet.

– Tryck kort på inställningsvredet för att avsluta det manuella valet av frekvensen

och åter tända funktionsknapparna.

Lagra radiostation på en av de visade stationsknapparna

– Håll en av de sex i huvudmenyn RADIO visade stationsknapparna 1 ... till 6 ...

intryckt, tills det hörs en signal. Den för tillfället hörda radiostationen lagras då

på denna stationsknapp.

Radera radiostation ur minneslistan

– Tryck i huvudmenyn RADIO på funktionsknappen Memory (Minne), för att öppna

minneslistan.

– Tryck på funktionsknappen Delete (Radera) efter den station som du vill radera.

– Bekräfta följande säkerhetsfråga genom att trycka på funktionsknappen

Delete (Radera), för att slutgiltigt radera stationen ur minneslistan.

Om den för tillfället spelade radiostationen redan är lagrad i minneslistan, visas

bakom beteckningen för frekvensområde (FM eller AM) minnesplatsnumret.

Vilka ses stationsknappar som ska visas i huvudmenyn RADIO, bestämmer du i

menyn Setup Radio.

Funktionen SCAN

Stationerna inom ett våglängdsområde kan spelas upp kortvarigt (i fem sekunder)

efter varandra.

– Tryck på inställningsknappen 2 , varvid radion automatiskt söker av alla tillgängliga

stationer i det aktuella våglängdsområdet.

– Alternativt, tryck på funktionsknappen Extras (Extra) och tryck i det öppnade

popup-fönstret på Scan .

– Under tiden uppspelningsautomatiken pågår växlar funktionsknappen Extras

(Extra) till Scan .

Ð

– Tryck på nytt på inställningsvredet 2 eller funktionsknappen Scan , för att

avsluta uppspelningsautomatiken med den radiostation som hörs för tillfället. Ð

RDS-funktioner

Koppla till och från radiotext

– I huvudmenyn RADIO tryck på funktionsknappen Extras (Extra) och sedan på

funktionsknappen Radiotext . I stället för sex stationsknappar öppnas nu i nedre

hälften av displayen, fönstret för visning av radiotexter.

– För att på nytt kunna visa stationsknapparna, måste fönstret för visning av radiotexter

åter stängas. Tryck kortvarigt på visningsfönstret för radiotexter.

– Alternativt, tryck på funktionsknappen Extras (Extra) och tryck i det öppnade

popup-fönstret på den markerade funktionsknappen Radio text .

RDS ("Radio Data System") används för överföring av programmeddelanden och

extratjänster och gör det bland annat möjligt för en automatisk stationsföljning.

RDS-radiostationer som har tillräckligt god mottagning visar sitt stationsnamn i

stället för sändarfrekvensen.

Om en radiostation skickar ut extrainformation via RDS-funktionen, under tiden

en station lagras i minnet, kan det hända, att namnet på radiostationen inte anges

korrekt i minneslistan.

Ð

Funktion trafikradio

– Tryck på knappen TP , för att koppla till eller från funktionen trafikradio.

Indikeringen "TP" i förbindelse med ett stationsnamn (t.ex. i stations- eller minneslista)

visar en trafikradiosändare.

Oberoende av vilken radiostation som återges, sörjer en extra mottagardel i apparaten

för att en trafikradiostation alltid tas emot, så länge som trafikradiofunktionen

är inkopplad.

Trafikradiofunktionens funktionsberedskap anges med "TP" upptill höger i bildskärmen.

Om det vid något tillfälle inte skulle finnas någon mottagbar trafikradiosändare,

till exempel på grund av att radiomottagningen är störd, visas istället för "TP", "No

TP" (Ingen TP). Observera, att parkeringshus, tunnlar, höga byggnader eller berg

kan störa radiosignalen så att mottagningen försvinner helt.


Inkommande trafikmeddelanden

Under tiden ett trafikmeddelande spelas in, öppnas ett popup-fönster.

Om du vill avbryta inspelningen av trafikmeddelandet, trycker du i popup-fönstret

Traffic announcements (Trafikmeddelanden) på funktionsknappen Cancel (Avbryt).

Trafikradiofunktionen förblir trots detta i beredskap och ett följande trafikmeddelande

spelas åter in under pågående audio-drift. Tryck på funktionsknappen

Deact. TP (Avaktiv. TP) för att koppla bort trafikradiofunktionen i fortsättningen. Ð

Trafikradiominne

Registrera trafikmeddelanden automatiskt

Om trafikradiofunktionen är inkopplad och en trafikradiosändare kan tas emot, registreras

inkommande trafikmeddelanden, så länge som tändningen är tillslagen.

Därmed kan du alltid informera dig om det aktuella trafikläget, även när radion har

varit frånkopplad en längre tid under färd.

Om bilen parkeras (tändningen från), och en trafikradiosändare kan tas emot och

trafikradiofunktionen är inkopplad, registreras under två timmar inkommande trafikmeddelanden

från denna sändare.

När tändningen slås från visas under ungefär fem sekunder den aktuella trafikradiosändaren,

från vilken trafikmeddelanden registreras under de följande två timmarna.

Under denna fem sekunder långa visning kan du med hjälp av pilknapparna

på apparaten välja en annan trafikradiosändare, från vilken meddelanden ska

registreras.

Om mottagningen av den inställda trafikradiosändaren i en avstängd bil blir alltför

dålig på grund av yttre inverkan, söks automatiskt en annan trafikradiosändare

upp.

Maximalt nio trafikmeddelanden med en sammanlagd längd av upp till fyra minuter

kan registreras. Om minnet blir fullt, skrivs alltid det äldsta trafikmeddelandet

över.

TIM-inspelningstider

Du har dessutom möjligheten att ställa in två TIM-inspelningstider, under vilka apparaten,

även när bilen är avstängd, ska spela in trafikmeddelanden. Radion börjar

då, i enlighet med den inställda TIM-inspelningstiden, med att registrera alla från

den inställda trafikradiostationen inkommande trafikmeddelanden.

Om du till exempel varje dag kör till arbetet vid en bestämd tidpunkt, matar du in

den ungefärliga starttiden. Radion påbörjar registreringen 90 minuter före den inställda

starttiden och avslutar registreringen 30 minuter efter den. Därmed kan du

innan färden börjar, lyssna på de senaste trafikmeddelandena och bestämma körsträckan

efter den aktuella trafiksituationen.

Observera

● Vid ett meddelande som är över fyra minuter skrivs början av meddelandet

över.

● Om bilen inte utnyttjas under mer än tre dagar, kommer inget ytterligare trafikmeddelande

att registreras, för att spara bilens batteri.

Spela upp trafikmeddelanden

– Tryck på knappen TIM för att lyssna på lagrade trafikmeddelanden. Uppspelningen

startar med det senast registrerade trafikmeddelandet och löper till

det äldsta lagrade trafikmeddelandet.

– Tryck på knappen för att växla till början av det aktuella trafikmeddelandet.

– Hoppa över ett trafikmeddelande genom att trycka på knappen .

– Avbryt uppspelningen genom att trycka på knappen . Knappen växlar till .

Tryck på knappen för att fortsätta uppspelningen från det senaste stället. Ð

MEDIA-läge

Huvudmeny MEDIA

Kalla fram huvudmeny MEDIA och byta mediakälla

Grundinställning

– Tryck på knappen MEDIA för att fortsätta uppspelningen av den senast spelade

audiokällan.

Om det för tillfället finns flera audiokällor tillgängliga på apparaten, växlar du med

områdesvalknappen MEDIA mellan de senaste audiokällorna.

Om en tidigare spelad mediakälla väljs på nytt, fortsätter återgivningen på det senast

spelade stället.

Om en audiokälla för tillfället inte är valbar, eftersom till exempel ingen databärare

är ilagd (t.ex. inget minneskort), visas funktionsknappen i grått.

7

Ð


8 Grundinställning

Funktionsknappar för styrning av aktuella audiokällor

- tryck kortvarigt för att växla till början av aktuell titel eller kapitel, förnyad

tryckning växlar till början av föregående titel eller kapitel.

- tryck kortvarigt för att växla till början av nästa titel eller kapitel.

- paus: uppspelningen pausas på det aktuella stället - symbolen växlar till –

tryck på för att fortsätta uppspelningen från detta ställe.

Valbara audiokällor i menyn MEDIA

CD - växlar till senast spelade CD ur den interna CD-växlaren.

SD Card (SD-kort) - växlar till ett isatt minneskort.

AUX - växlar till en ansluten extern audiokälla. Manövrering av en extern ansluten

audiokälla endast möjlig i begränsad omfattning och den är till stor del beroende

på typen av anslutning.

BT-audio - byter till telefon - trådlös MP3-överföring från telefonanpassningen.

Extra funktionsknappar i huvudmenyn MEDIA

Scan - startar uppspelningsautomatiken Scan. Om funktionsknappen Scan

(Skanna) redan visas, är uppspelningsautomatiken startad - avsluta genom att

trycka på knappen.

Mix - startar slumpvis uppspelning Mix. Om funktionsknappen Mix (Blanda) redan

visas, är slumpvis uppspelning startad - avsluta genom att trycka på funktionsknappen.

Repeat (Upprepa) - öppnar popup-fönstret för inkoppling av upprepningsfunktionen.

Dessutom bestäms, om endast aktuell Titel eller aktuell CD resp. för MP3drift

aktuell Folder (Mapp) ska repeteras.

Selection (Urval) - öppnar titellistan för den aktuella audiokällan, för att välja en

annan titel eller en annan källa.

Lägga i eller mata ut CD

Sätta i CD

– Tryck på / .

– Välj position 1 .... 6 för placering av CD-skivan i den interna CD-växlaren. Vänta

tills "Please insert CD" visas.

– Skjut in en CD, med textsidan uppåt, så långt in i CD-facket att den dras in automatiskt.

Uppspelningsfunktionen startar automatiskt.

Ð

Ta ut CD-skivan

– Tryck på knappen / , varvid CD-skivan går till utmatningsläge.

Om en CD i utmatningsposition inte tas bort, kommer den av säkerhetsskäl att

dras in på nytt efter cirka tio sekunder.

WMA-filer (Windows Media Audio)

Ljudfiler som är komprimerade enligt (Windows Media Audio) kan också spelas

upp, om de inte dessutom är upphovsrättsligt skyddade genom DRM-metoden

(Digital Rights Management). Dessa WMA-filer stöds inte av apparaten.

Skjuta in och ta ur minneskort

Skjuta in minneskort

– Skjut in minneskortet i minneskortfacket, med det avskurna hörnet vänt framåt

höger, tills det låser fast på plats. Uppspelningsfunktionen startar automatiskt.

Ta ur minneskortet

– Tryck in det inskjutna minneskortet mot fjädermotståndet, så att minneskortet

"hoppar" ut till utgångsläget.

Endast MP3-filer och oskyddade WMA-filer kan läsas från SD-kortet. Andra data

ignoreras.

Minneskort tomt eller data ej läsbar

Om ett minneskort sätts i, på vilket inga ljudfiler är lagrade, växlar driften efter

laddningsförloppet inte om till minneskortet. I MEDIA menu förblir funktionsknappen

SD Card (SD-kort) på displayens övre rad inaktiv och funktionen är inte valbar.

Välja CD från CD-växlaren

– Tryck på knappen MEDIA , för att öppna huvudmenyn MEDIA.

Ð


– Om apparaten inte är i CD-läge, trycker du på funktionsknappen CD i övre displayraden.

– Tryck på funktionsknappen Selection (Urval), för att visa titellistan för den för

tillfället spelade CD-skivan.

– Tryck på funktionsknappen ett antal gånger tills CD-valmenyn visas.

– Tryck på CD 1: till CD 6: för att påbörja uppspelning av motsvarande CD.

Om du i CD-valmenyn väljer aktuell spelad CD genom en tryckning, öppnas titellistan.

Ett CD-fack, som inte innehåller någon CD-skiva, märks med "Empty" och funktionsknappen

visas som inaktiv.

Vilken CD som för tillfället spelas upp, visas i huvudmenyn MEDIA uppe till vänster

i displayen.

Mix - Slumpvis uppspelning; spåren spelas upp i slumpvis ordning.

Scan - Genomsökning av CD-skivan. De första 10 sekunderna av varje spår spelas

upp.

Observera

CD-skivor som CD-växlaren inte kan läsa, är inte heller valbara i radions CD-valmeny

(indikering: "Empty").

Ð

Välja titel

Tryck på områdesvalknappen MEDIA , för att växla om till huvudmenyn MEDIA.

Audio-CD: Välja titel

– Tryck på funktionsknappen Selection (Urval), för att visa titellistan för den för

tillfället spelade audio-CD. Den för närvarande spelande titeln är markerad.

– Välj ut en titel i titellistan genom att trycka på funktionsknappen Track ...

(Spår ...).

MP3-filer: Välja titel

– Tryck på funktionsknappen Selection (Urval), för att visa titellistan med den aktuella

spelade titeln och vid behov den undermapp som finns i denna mapp.

Den för närvarande spelande titeln är markerad.

– Välj en annan titel genom att trycka på denna. Om den sökta titeln finns i en

annan mapp, måste du söka igenom mappstrukturen.

– Tryck på bilden av en datamapp, för att öppna denna (i bild: F1.1.1 ).

– Tryck på funktionsknappen , för att öppna den aktuella underordnade mappen.

Upprepa spår

– Tryck på funktionsknappen Repeat (Upprepa).

– Tryck i det popup-fönster som öppnas på Track (Spår), för att den aktuella titeln

ska upprepas automatiskt när den slutar.

– Tryck i det öppnade popup-fönstret på CD (Audio-CD-funktion) eller Folder

(Mapp) (MP3-funktion), för att titeln på aktuell CD eller aktuell mapp ska upprepas

automatiskt.

Observera

I MEDIA Menu kan du växla titel genom att vrida inställningsvredet 2

.

● Om ett datamedium spelas upp i den interna CD-spelaren, visas "CD int." upptill

vänster i displayen.

● Återgivningen av MP3-filer kan visas namnet på artisten, albumet och titeln,

om denna information finns som ID3-etikett. Om det inte finns någon ID3-etikett,

visas mapp- eller filnamnet.

● Några audio-CD stöder "CD-text". På dessa CD visas istället för "Track" titelnamnet.

Allmänna anvisningar för MP3-drift

Krav på MP3-filer och -datamedia

Grundinställning

● CD-ROM, CD-R, CD-RW med en kapacitet på 650 MB och 700 MB.

● CD-skivor måste motsvara standarden ISO 9660-Level 2 liksom Joliet-filsystem

(single session och multisession).

● Filnamnen får inte vara längre än 64 tecken.

● Mappstrukturen är begränsad till 8 mappnivåer.

● Namn på artist, album och titel för den återgivna MP3-filen kan visas, om denna

informationen finns som en ID3-etikett. Om det inte finns någon ID3-etikett, visas

mapp- eller filnamnet.

● Det finns inte stöd för uppspelningslistor.

● WMA-filer (Windows Media Audio) kan också spelas upp, om de inte dessutom

är upphovsrättsligt skyddade genom DRM-metoden (Digital Rights Management).

Dessa WMA-filer stöds inte av apparaten.

9

Ð


10 Grundinställning

Bitrate (dataflöde per tidsenhet)

● Apparaten stöder MP3-filer med bitrate från 32 till 320 kbit/s liksom MP3-filer

med variabel bitrate.

● På filer med variabel bitrate kan avläsningen av speltiden vara osäker. Ð

Anvisningar för hantering av CD-skivor

Hopp i uppspelningen

Ojämna vägar och starka vibrationer kan ge upphov till av CD-skivan "hoppar".

Kondensbildning

Vid kyla och efter regnskurar kan fukt avsätta sig i CD-spelaren (kondensation).

Detta kan orsaka hopp i uppspelningen eller förhindra uppspelning. I dessa fall

måste man vänta till fukten har avdunstat.

Anvisningar för vård av CD-skivor

Om en CD-skiva skulle vara smutsig, ska den aldrig rengöras i spårriktningen, utan

med en mjuk luddfri trasa inifrån och utåt. Vid kraftig nersmutsning rekommenderar

vi att CD-skivan rengörs med ett i handeln förekommande rengöringsmedel för

CD-skivor. Men även i detta fall får CD-skivan inte rengöras i spårriktningen, utan

istället inifrån och utåt, och låt den därefter torka.

VARNING

● CD-spelaren är en laserprodukt av klass 1. Om du öppnar CD-spelaren, finns

risk för skador från osynlig laserstrålning.

● CD-spelaren innehåller inga delar som kräver skötsel eller kan repareras.

Vänd dig därför uteslutande till en fackverkstad, om det uppkommer ett mekaniskt

fel eller om CD-spelaren måste repareras.

VIKTIGT

● Använd aldrig vätskor som bensin, förtunning eller rengöringsmedel för grammofonskivor,

eftersom ytan på CD-skivan kan skadas.

● Utsätt aldrig CD-skivor för direkt solstrålning!

● Skriv aldrig och applicera inga etiketter på CD-skivorna!

Observera

Varje förorening eller skada på en CD-skiva kan leda till svårigheter att "läsa" informationen.

Hur allvarligt felet är beror på nersmutsningen resp. hur svår den

mekaniska skadan är. Kraftiga repor orsakar läsfel, där CD-skivan kan hoppa eller

"fastna". Alla CD-skivor ska behandlas omsorgsfullt och alltid förvaras i ett skyddande

fodral.

Externa ljudkällor

Ingång AUX IN

– Ingången för externa audiokällor AUX IN är placerad under armstödet i framsätet.

– Aktivera AUX IN-ingången genom att trycka på knappen MEDIA och en avslutande

tryckning på funktionsknappen AUX .

– Externa audiokällor, vilka är anslutna till AUX IN-ingången, kan inte manövreras

via radion.

MDI-ingång - multimediauttag (MEDIA-IN)

– Ingångar för externa audiokällor MDI är placerade under armstödet mellan

framstolarna, i förvaringsfacket på passagerarsidan eller i ett förvaringsfack i

mittkonsolen (beroende på biltyp).

– Aktivera MDI-ingången genom att trycka på knappen MEDIA och därefter på

funktionsknappen MDI .

– Ljudfiler i MP3-, WMA-, OGG Vorbis- och AAC-format från externa databärare

anslutna till MDI-ingången kan spelas upp via radion.

– Externa audiokällor, vilka är anslutna till MDI-ingången, kan manövreras via radion.

Det är möjligt att spela upp externa audiokällor i bilen via radions högtalare.

Du kan alltid välja en annan audiokälla på radion. Så länge som den externa audiokällan

inte kopplas från, förblir den alltid aktiv i bakgrunden.

Hur du manövrerar den externa audiokällan finner du i bruksanvisningen från berörd

tillverkare.

Om dessutom ett MEDIA-IN-uttag är monterat, visas knappen MDI i stället för

funktionsknapp AUX i Audio Menu. Observera att en audiokälla som är ansluten

till AUX-IN-uttaget endast kan spelas upp, om ingen databärare samtidigt är ansluten

till MDI-ingången.

Ð


För AUX-IN-uttaget används en stereokontakt 3,5 mm. Om den externa audiokällan

inte har denna stereokontakt, måste du använda en adapter.

Anpassa uppspelningens ljudstyrka från extern audiokälla

Ljudstyrkan för uppspelning av den externa audiokällan kan ställas in med volymreglaget

på radion.

Beroende på den anslutna audiokällan kan utgående ljudstyrkan från den externa

audiokällan ändras.

Du kan dessutom ändra ingångskänsligheten för den externa audiokällan, för att

anpassa ljudstyrkan på uppspelningen från den externa audiokällan till de övriga

audiokällorna eller förhindra distorsion.

Adapter

Det krävs en speciell adapter för att ansluta audiokällor via MDI-ingången.

En adapter för anslutning av USB-apparater, apparater med Mini-USB-utgång eller

en iPod, rekommenderar vi att du köper hos din auktoriserade ŠKODA Servicepartner.

Villkor för korrekt anslutning

● Endast USB-apparater enligt specifikation 2.0 kan anslutas.

● Versionen på filhanteringsstabellen FAT (File Allocation Table) på den anslutna

apparaten ska vara FAT16 (< 2 GB) eller FAT32 (> 2 GB).

● Vid uppspelning från en apparat med en hårddisk (HDD), på vilken det finns

stora datamängder, kan det förekomma en tidsfördröjning vid inläsning av översikten

över musikfiler.

● Vid uppspelning från en apparat, på vilken det finns en komplicerad mappstruktur,

kan det förekomma en tidsfördröjning vid inläsning av översikten över

musikfiler.

● Mappstrukturen på den anslutna apparaten får inte överskrida åtta nivåer. En

mapp ska inte innehålla fler än 1.000 filer.

● Vid anslutning av apparaten får ingen USB-förlängningskabel eller USB-fördelare

(HUB) användas.

VARNING

● Placera aldrig en extern audiokälla på instrumentpanelen. Den kan flyga

omkring i passagerarutrymmet vid en plötslig körmanöver och orsaka personskador.

● Placera aldrig externa audiokällor i närheten av någon airbag. Den kan vid

utlösning av en airbag kastas bakåt i passagerarutrymmet och skada de åkande.

● Under färd får du inte hålla den externa audiokällan i handen eller i knät.

Den kan flyga omkring i passagerarutrymmet vid en plötslig körmanöver och

orsaka personskador.

● Dra alltid anslutningskabeln från den externa audiokällan, så att den inte

inkräktar på körningen.

VIKTIGT

AUX-IN-uttaget får endast användas för audiokällor!

Observera

● Den externa audiokällan, vilken är ansluten via AUX-IN, kan endast användas

om det samtidigt inte finns någon apparat ansluten via MDI-ingången.

● Om en extern audiokälla, vilken är utrustad med en adapter för extern strömförsörjning,

är ansluten via AUX-IN, kan det förekomma att audiosignalen störs.

Detta är beroende av kvaliteten på den adapter som används.

● Högtalarna i bilen är avstämda för en utgångseffekt på 4x20 W från radion.

● Vid utrustningsalternativet Soundsystem är högtalarna avstämda för en utgångseffekt

från förstärkaren på 4x40 W + 6x20 W.

INSTÄLLNING

Huvudmeny inställningar (Setup)

Grundinställning

– Tryck på områdesvalknappen SETUP (Inställning), för att växla om till huvudmenyn

Setup (Inställningar).

– Välj område genom att trycka på det du vill ändra inställningarna för eller ställa

in.

– Tryck på funktionsknappen , för att växla tillbaka till den senast valda menyn.


11

Ð


12 Grundinställning

Översikt inställningsmenyer

Radio - göra inställningar av pilknapparnas funktion vid radiodrift, av visade minnesknappar,

av minneslista och av trafikmeddelanden.

Media - bestämma inställningar av uppspelning och visning av MP3-filer och aktivera

eller avaktivera externa audiokällor.

System - ändra systeminställningar som språk och tid och inom enstaka områden

återställa resp. radera gjorda och lagrade inställningar.

Traffic info (Trafikinformation) - välja TMC-sändare med företräde och bestämma

område för TMC-meddelanden.

Display – ställa in bildskärmens ljusstyrka, dag-/nattutförande för kartbilden och

välja till/från bekräftande signal vid knapptryckning.

Telephone (Telefon) - uppdatera telefonboken i apparaten, radera alla samtalslistor

redigera beläggningen av snabbvalsknapparna.

Ð

Inställningar Radio

Kalla fram menyn Setup Radio genom att trycka på områdesvalknappen SETUP

(Inställning) och funktionsknappen Radio .

Activate AF (Aktivera alternativfrekvens AF)

Funktionen alternativfrekvens (AF) sörjer för, att den valda sändaren automatiskt

ställs in på den bäst mottagna frekvensen. Radioåtergivningen kan under sökförloppet,

efter den bäst mottagna frekvensen, mycket kort bli tyst. Om inte alternativ

frekvens till den inställda stationen kan hittas, och stationen inte kan tas emot

med tillfredsställande kvalitet, ska man välja en annan station.

RDS regional

Några program från radiostationerna är ibland uppdelade i regionalprogram. Därför

kan en stations regionalprogram i vissa regioner sända ut olika innehåll.

Apparaten försöker därefter endast ställa in alternativa frekvenser för den valda

stationen.

Om emellertid kvaliteten är så dålig, att en "programförlust" hotar, accepterar apparaten

"relaterade" frekvenser.

Seek mode (Sökläge)

Inställning av källa, från vilken sändaren skall väljas ut i radioläge.

● Station list (Stationslista) - öppnar listan över radiostationer som kan tas emot.

● Preset list (Minneslista) - visar bara sändarna som finns i minneslistan.

Preset list (Minneslista)

Välja stationsknappar att visa.

Delete preset list (Radera minneslistan)

Radera minneslistan.

Prioriterad TMC-sändare

Om den "prioriterade" TMC-sändaren inte längre är mottagningsbar, söker systemet

automatiskt efter den TMC-sändare, som för tillfället har den bästa mottagningen

för det aktuella området. Från vilken TMC-sändare som meddelanden för

tillfället visas, anges i Setup Radio (Inställningar Radio).

Inställningar trafikradio

Kalla fram menyn Setup traffic radio genom att trycka på knappen områdesvalknappen

SETUP (Inställning) och funktionsknappen Traffic info (Trafikinformation).

– Tryck till vänster på indikeringen av en TIM-inspelningstid, för att öppna menyn

Setup of recording times (Inställning av inspelningstider).

– Tryck i menyn Setup of recording times (Inställning av inspelningstider) hel

kort på pilknapparna eller på displayen, under indikeringen av timmar eller

minuter, för att ändra den aktuella tidsenheten stegvis uppåt eller neråt.

– Håll respektive pilknapp intryckt, för att ändra tidsenheten fortlöpande. Släpp

knappen, när det önskade värdet nåtts.

– Tryck på funktionsknappen , för att överföra den indikerade TIM-inspelningstiden

och lämna menyn Setup of recording times (Inställning av inspelningstider).

– Du kan ställa in båda de önskade TIM-inspelningstiderna.

– Aktivera eller avaktivera den önskade TIM-inspelningstiden genom att trycka

på funktionsknappen Active (Aktiv). När checkboxen är förkryssad är TIM-inspelningstiden

intill aktiverad.

Apparaten påbörjar inspelningen 90 minuter före den inställda starttiden och avslutar

inspelningen 30 minuter därefter.

Ð

Ð


Inställningar Media

Kalla fram menyn Setup Media (Inställningar Media) genom att trycka på områdesvalknappen

SETUP (Inställning) och funktionsknappen Media .

Funktionsknappar i menyn - Setup Media

Activate AUX input (Aktivera AUX-ingång) - för återgivning av en extern audiokälla.

Activate Bluetooth audio (Aktivera Bluetooth-audio) - möjliggör trådlös överföring av

MP3-filer i telefondelen.

Deactivate artist/title name (Inaktivera artist/titelnamn) - i enlighet med de gjorda inställningarna

visas för audio-CDs med CD-text och i MP3-läge titel och artistens

namn eller endast fil- och mappnamn.

Scan/Mix/Repeat with subfolders (Skanna/Blanda/Upprepa med undermappar) - spelar

upp alla MP3-filer som är lagrade i mappar och undermappar, enligt ordningsföljden

på det uppspelade mediet, efter varandra.

AUX input level (AUX-ingångens nivå) – ingångens mottagningskänslighet för AUX-

IN-uttaget för anpassning av uppspelningens ljudstyrka från en ansluten extern

audiokälla kan anpassas i tre steg till andra audiokällor. Tryck på funktionsknappen

AUX input level (AUX-ingångens nivå) och välj i det öppnade popup-fönstret

den önskade mottagningskänsligheten. Om det dessutom finns ett multimediauttag

MEDIA-IN monterat, gäller denna inställning även för audiokällor som är anslutna

till multimediauttaget.

Ð

System - inställningar

Kalla fram menyn System Settings (Systeminställningar) genom att trycka på

knappen områdesvalknappen SETUP (Inställningar) och funktionsknappen System .

Ändra systemspråk manuellt

– Tryck på funktionsknappen Language (Språk) och välj i det öppnade popupfönstret

det önskade språket. Systemspråket är vanligtvis valt "automatiskt"

genom det i kombiinstrumentet inställda språket. Om man så önskar, kan dock

ett annat språk ställas in enligt så som beskrivits.

Återställa apparaten till fabriksinställningarna

– Tryck på funktionsknappen Factory settings (Fabriksinställning).

– Bekräfta den följande säkerhetsfrågan, för att återställa apparaten till tillståndet

vid leveransen och radera alla lagrade värden.

Bakgrundsbelysning av manöverknappar

– Tryck på funktionsknappen Illumination (belysning).

– Bakgrundsbelysningen av manöverknapparna 1 och 2 på apparaten kan

kopplas till 2 resp. kopplas från 1 när tändningen slås på.

Visning av inställning för Climatronic-enheten

– Tryck på funktionsknappen Climate displays (klimatindikeringar).

– Visningen av Climatronic-värden kan kopplas till resp. från. Ð

Inställningar Telefon

Kalla fram menyn Setup Telephone (Inställningar Telefon) genom att trycka på

områdesvalknappen SETUP (Inställningar) och funktionsknappen Telephone (Telefon).

Uppdatera telefonboken i apparaten

– Tryck på funktionsknappen Update telephone book (Uppdatera telefonbok), för

att uppdatera alla sedan den senaste uppkopplingen mot mobiltelefonens telefonbok

eller SIM-kortet ändrade inmatningar i apparaten. Förloppet kan ta

några minuter.

– Bekräfta den följande säkerhetsfrågan. Under tiden data uppdateras, är de

"gamla" uppgifterna i telefonboken på apparaten fortfarande valbara.

– Observera i detta sammanhang den för fordonet giltiga instruktionsboken.

Radera samtalslistor

– Tryck på funktionsknappen Delete call list (Radera samtalslista).

– Om den efterföljande säkerhetsfrågan bekräftas med Delete (Radera), raderas

lagrade telefonnummer för alla i apparaten hanterade och icke mottagna samtal.

Redigera tilldelade snabbvalsknappar

Grundinställning

– Tryck på funktionsknappen Speed dial (Snabbval), för att redigera snabbvalsknapparna.

– Välj i den efterföljande menyn den snabbvalsknapp vars tilldelning du vill ändra

genom att trycka på den.

– Ändra inmatningen så som beskrivs. Ð

13


14 Grundinställning

Telefon-läge

Huvudmeny TELEFON

Koppla in din mobiltelefon, enligt gällande instruktionsbok för bilen, för mobiltelefonanpassning.

– Tryck på områdesvalknappen PHONE för att öppna huvudmenyn Telephone

(Telefon).

Efter inkopplingsprocessen dröjer det några minuter, tills data i telefonboken på

den inkopplade mobiltelefonen finns tillgänglig på radion.

Funktionsknappar i huvudmenyn TELEFON

- besvara, upprätta eller hålla samtal. I huvudmenyn TELEFON visas samtalslistan

efter tryckning.

- avsluta samtal eller avvisa uppringning.

SOS - upprättar en förbindelse till ett nödnummer efter en bekräftelse. Denna

funktion är även möjlig utan inkopplad mobiltelefon. Förutsättningen är emellertid,

att en förbindelse kan upprättas via en mobiltelefonoperatör.

Voice mailbox (Röstbrevlåda) och Memory 2 (Minne 2) till Memory 6 (Minne 6) - snabbvalsknappar;

dessa kan beläggas med något telefonnummer.

[:::] - öppnar sifferblocket för inmatning av ett telefonnummer.

Call list (Samtalslista) - öppnar ett popup-fönster för att kalla fram en samtalslista.

Endast samtalslistor från samtal som missats, valts eller mottagits på mobiltelefonförberedelse

kan visas .

Extras (Extra) och Conference details (Konferensinformation) eller Switch off microphone

(Stäng av mikrofon) - kopplar bort mikrofonen under ett samtal. Under tiden mikrofonen

är bortkopplad, kan inte samtal som förs vid sidan om, i kupén, avlyssnas.

- öppnar telefonboken i den inkopplade mobiltelefonen för val av ett telefonnummer.

Mata in telefonnummer

Mata in och välja ett nummer

– Tryck i huvudmenyn PHONE (Telefon) på funktionsknappen [:::] , för att öppna

sifferblocket för inmatning av ett telefonnummer.

Ð

– Tryck på en av de tända sifferknapparna, för att överföra motsvarande siffra

till inmatningsraden.

– Tryck på funktionsknappen för att radera tecken på inmatningsraden, från

vänster åt höger.

– Tryck på funktionsknappen , när det önskade telefonnumret visas i inmatningsraden.

Förbindelsen till det inmatade telefonnumret upprättas.

Vid inmatning av landsnummer kan du istället för de första två siffrorna (t.ex.

"00"), ange tecknet "+". Håll härför funktionsknappen 0 med den lilla triangeln ""

intryckt, tills ett popup-fönster med funktionsknapparna 0 och + tänds. Överför

önskade tecken genom att trycka i inmatningsraden - popup-fönstret stängs. Om

ingen inmatning görs, stängs popup-fönstret automatiskt efter några sekunder.

Specialtecknen "stjärna" * och "fyrkant" # fyller samma funktion som på knappsatsen

på en telefon. Tecknen används i första hand vid överföring av tonsignaler

under ett samtal.

Ð

Telefonbok

Öppna telefonbok

– Tryck i huvudmenyn PHONE (Telefon) på funktionsknappen nertill höger ,

för att öppna telefonboken.

Ringa telefonnummer ur telefonboken

– Flytta i menyn Telephone book (Telefonbok) skjutreglaget i skrollbalken neråt,

för att visa ytterligare uppgifter.

– Tryck på funktionsknappen Search (Sök), för att via en sökmask välja en telefonboksinmatning.

– Tryck i den vänstra spalten på visningen av en inmatning i telefonboken. An

anslutning upprättas till det första telefonnumret i telefonboken som finns

bakom denna inmatning.

Visa information om en telefonboksinmatning

– Tryck på funktionsknappen till höger intill telefonboksinmatningen som du

vill visa. De telefonnummer som finns under denna inmatning visas.

– Tryck på visningen av ett telefonnummer, för att upprätta förbindelsen med

detta telefonnummer.

Ð


Söka uppgift i telefonboken

– Tryck i menyn Telephone book på funktionsknappen Search (Sök), för att via en

sökmask välja en telefonboksinmatning.

– Tryck i sökmasken på ett i knappsatsen valbart tecken, för att överföra detta

till inmatningsraden.

– Tryck på funktionsknappen , för att öppna inmatningsfönstret för inmatning

av siffror och specialtecken. Tryck på A-Z för att åter växla till inmatningsfönstret

för bokstäver.

– Tryck på funktionsknappen för att radera tecken på inmatningsraden vid

teckenmarkörens position, från vänster åt höger.

– Tryck på knappen för att upprätta förbindelse med det första telefonnumret,

vilket finns sparat i telefonboken för det namn som visas på inmatningsraden.

Versaler eller gemener har inte någon betydelse vid sökningen efter en uppgift i

telefonboken.

Redigeringsfält: Visa specialtecken

Några bokstäver är dessutom märkta med en liten triangel " ". Detta indikerar att

specialtecken baserade på denna bokstav kan väljas.

Håll fingret tryckt på tillhörande knapp, tills ett popup-fönster med dessa specialtecken

tänds. Överför önskade tecken genom att trycka i inmatningsraden - popup-fönstret

stängs. Om ingen inmatning görs, stängs popup-fönstret automatiskt

efter några sekunder.

Anpassa telefonnummer

Öppna visningen av ett telefonnummer ur telefonboken eller en samtalslista, som

beskrivs i motsvarande kapitel.

– Tryck på pilknapparna eller , för att flytta markören för teckeninförande i

inmatningsraden.

– Tryck på en tänd siffra i sifferblocket, för att överföra denna bakom markören

för teckeninförande i inmatningsraden.

– Tryck på funktionsknappen , för att upprätta förbindelse med visat telefonnummer.

Ð

Ð

Samtalslistor

Uteslutande telefonnummer, vilka med mobiltelefonförberedelse i bilen, missas,

väljs eller tas emot som lagras. De i en mobiltelefon lagrade samtalslistorna överförs

inte till bilen.

– Tryck i huvudmenyn PHONE på funktionsknappen Call list (Samtalslista).

– Välj genom att trycka i popup-fönstret som öppnas, den samtalslista från vilken

du vill ringa ett telefonnummer. Motsvarande lista visas. Telefonnummer,

för vilka det finns en imatning i telefonboken, visas med tillhörande namn.

Med funktionsknappen kan du visa ytterligare information om det lagrade telefonnumret.

● Missed calls (Missade samtal) - visar en lista över samtal som inte besvarats av

mobiltelefonförberedelse.

● Dialled numbers (Uppringda nummer) - visar en lista över telefonnummer, till vilka

du försökt att upprätta en förbindelse med mobiltelefonenheten.

● Incoming calls (Inkommande samtal) - visar en lista över samtal som besvarats

av mobiltelefonförberedelse.

Om telefonnumret är lagrat i en samtalslista i telefonboken, visas det i telefonboken

lagrade namnet i stället för telefonnumret.

Inkommande samtal vilka avvisats med funktionsknappen , lagras i samtalslistan

över besvarade samtal.

Samtalslistan är alltid tilldelad en användarprofil och visas endast, om det motsvarande

SIM-kortet på nytt kopplas samman med mobiltelefonanpassning.

Ð

Snabbvalsknappar

Efter den första inkopplingen av din mobiltelefons SIM-kort är, vid första uppkallningen

av huvudmenyn PHONE (Telefon), fortfarande alla snabbvalsknappar lediga.

Tilldela lediga snabbvalsknappar

Grundinställning

– Tryck kortvarigt på en ledig snabbvalsknapp, för att öppna menyn Shortcuts

(Snabbval) för inmatning av namn och telefonnummer.

– Tryck på funktionsknappen Name (Namn), för att öppna ett inmatningsfönster

för inmatning av namn.

15


16 Grundinställning

– Tryck på funktionsknappen Number (Nummer). En inmatningsdisplay för inmatning

av ett telefonnummer öppnas.

– Tryck på funktionsknappen Call list (Samtalslista) eller Telephone book (Telefonbok),

för att överföra ett telefonnummer ur motsvarande lista för denna

snabbvalsknapp.

– Tryck på funktionsknappen , för att radera inmatningen i alla inmatningsrader

på en gång efter bekräftelse med OK .

– Om du har avslutat imatningen i menyn Shortcuts (Snabbval), tryck då på funktionsknappen

OK .

– Det inmatade namnet visas i huvudmenyn PHONE (Telefon) i snabbvalsknappen.

Snabbvalsknappen är kopplad till det inmatade telefonnumret.

Ringa upp med hjälp av snabbvalsknapp

– Tryck kortvarigt på en tilldelad snabbvalsknapp för att upprätta en anslutning

med det bakomliggande telefonnumret.

Redigera tilldelade snabbvalsknappar

– Om beläggningen av en snabbvalsknapp ska ändras, ska du hålla motsvarande

snabbvalsknapp intryckt, tills menyn Shortcuts (Snabbval) öppnas för bearbetning.

Tilldelningen av snabbvalsknappen förblir lagrad i apparaten, men visas först på

nytt när motsvarande SIM-kort på nytt kopplas ihop med mobiltelefonförberedelsen.

Snabbvalsknapp Mailbox (Brevlåda)

Även snabbvalsknappen Voice mailbox (Röstbrevlåda) saknar telefonnummer från

fabriken, eftersom detta är beroende av aktuell mobiltelefonoperatör och land.

Namnet på denna snabbvalsknapp har dock angivits och kan inte ändras. Du ska

här lagra numret till din brevlåda för snabb avlyssning av dina röstmeddelanden.

Redigeringsfält: ytterligare inmatningsmöjligheter

- växlar från stor till liten text och omvänt.

- öppnar redigeringsfältet för inmatning av siffror och specialtecken. Knapparna

växlar till A-Z . Tryck på A-Z för att åter växla till inmatningsfönstret för bokstäver.

- tomknapp, för inmatning av tomtecken.

eller - flyttar markören på inmatningsraden åt vänster eller höger.

- raderar tecken på inmatningsraden, vid markörens position, från höger åt

vänster.

Telefonsamtal

Om du har startat upprättandet av en förbindelse eller inlett ett samtal, växlar huvudmenyn

PHONE (Telefon) till bilden Telephone call (Telefonsamtal).

Inkommande telefonsamtal

– Ett inkommande telefonsamtal indikeras i bildskärmen genom "Incoming call"

(Inkommande samtal) och telefonnumret för samtalet. Om numret för samtalet

är lagrat i telefonboken, anges namnen på den uppringande istället för telefonnumret.

– Tryck på funktionsknappen , för att ta emot samtalet.

– Tryck på funktionsknappen , för att avvisa samtalet.

Under ett telefonsamtal

– Tryck under ett telefonsamtal på funktionsknappen , för att koppla om det

aktuella samtalet till "tyst" (indikering: "Samtalet parkeras"). Det betyder, att

förbindelsen upprätthålls, men samtalet överförs inte.

– Tryck på nytt på funktionsknappen , för att fortsätta samtalet.

– Tryck under ett telefonsamtal på funktionsknappen , för att bryta förbindelsen

till det aktuella telefonnumret och växla apparaten till huvudmenyn PHO-

NE (Telefon).

Starta ytterligare ett telefonsamtal

– Tryck under ett telefonsamtal på funktionsknappen , för att sätta det aktuella

samtalet på "håll" enligt beskrivning ovan.

– Välj ett nytt telefonnummer eller välj ett lagrat telefonnummer.

– Om du har upprättat ett extra samtal, kan du växla mellan de båda deltagarna

("mäkla"), så som beskrivs i det följande.

"Samtal väntar" och växla mellan två deltagare (mäkla)

– Om du under pågående samtal blir uppringd, visas numret eller namnet på den

uppringande under det aktuella samtalet i bildskärmen (funktion: "Samtal väntar").

– Tryck i raden "Incoming call" på funktionsknappen , för att avvisa det andra

samtalet.

Ð


– Tryck i raden "Incoming call" på funktionsknappen , för att ta emot det andra

samtalet. Förbindelsen till den förste deltagaren bryts, men avslutas inte

(indikering: "Samtalet parkeras").

– Tryck på funktionsknappen i raden "Call being held", för att fortsätta samtalet

med denna deltagare varvid den andre deltagaren sätts att "vänta". På

detta sätt kan du växla mellan de båda deltagarna.

– Tryck på funktionsknappen , för att avsluta förbindelsen med det telefonnumret

som visas i denna raden.

DTMF-knapptoner

Varje knapp på en telefon är tilldelad en bestämd DTMF-knappton. DTMF-knapptoner

används till exempel vid inmatning av ett lösenord via telefonen eller vid val

av en medarbetare i ett "Call-Center".

Om det under ett samtal kommer en begäran om en inmatning av en DTMFknappton,

öppnar du knappsatsen genom att trycka på funktionsknappen nertill

vänster och följ anvisningarna (exempelvis: "För ett personligt samtal med en av

våra medarbetare, tryck på 3 ").

Du kan även lagra en längre DTMF-knappton i din mobiltelefon. Om det under ett

samtal kommer begäran om denna DTMF-knappton, kallar du fram motsvarande

inmatning ur telefonboken, så som beskrivs.

Tryck i inmatningsfönstret på funktionsknappen Skriv nummer , för att spela upp

den i inmatningsraden visade teckenföljden som en DTMF-tonföljd.

Observera, att i en DTMF-tonföljd får tecknet "+" inte bytas ut, eftersom detta

tecken avbryter inspelningen av en DTMF-knappton.

Ð

Grundinställning

17


18 Grundinställning


Grundinställning

19


ŠKODA AUTO arbetar ständigt på vidareutveckling av alla typer och modeller. Ha

förståelse för att kontinuerliga förändringar av utförandet i form, utrustning och

teknik är möjliga. Uppgifterna om leveransomfattning, utseende, effekt, mått,

vikt, bränsleförbrukning, normer och funktioner för bilen överensstämmer med

det tillstånd som gällde vid tidpunkten när uppgifterna sammanställdes. Viss utrustning

sätts eventuellt in först senare (informationen finns tillgänglig hos lokala

auktoriserade ŠKODA Servicepartners) eller erbjuds endast för speciella marknader.

Inga anspråk kan grundas på uppgifter, bilder och beskrivningar i denna handledning.

Eftertryck, kopiering, översättning eller annan användning, även utdrag, är inte

tillåtet utan skriftligt medgivande från ŠKODA AUTO.

Alla rättigheter förbehålls uttryckligen ŠKODA AUTO enligt upphovsmannalagen.

Ändringar av detta verk förbehållna.

Utgiven av: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2011


www.skoda-auto.com

Bolero

Rádio švédsky 11.2011

S00.5610.77.37

1Z0 012 095 GG

More magazines by this user
Similar magazines