Alla hundar ska märkas och registreras Alla hundar ska ... - iFokus

migrated.ifokus.se

Alla hundar ska märkas och registreras Alla hundar ska ... - iFokus

Så här gör du en ägaranmälan

Du anmäler ditt ägarskap på en blankett

som du beställer från Jordbruksverket. För

att din anmälan ska kunna registreras

måste blanketten vara korrekt ifylld.

Endast en person kan registreras som

ägare till en hund. Om ni är två eller flera

som äger hunden bör ni teckna ett inbördes

avtal mellan er, som reglerar äganderätten.

Ägaranmälan skickar du till Jordbruksverket

som registrerar ägarskapet och skickar

ut en faktura på ägarregistreringen. Fakturan

fungerar också som en bekräftelse på

registreringen. Det är viktigt att du kontrollerar

uppgifterna på fakturan och kontaktar

Jordbruksverket om uppgifterna är

felaktiga.

Ägarbyte

Anmälan om ägarbyte gör du genom att

fylla i en ändringsblankett. Denna blankett

kan beställas från Jordbruksverket. För att

anmälan ska kunna registreras måste blanketten

vara korrekt ifylld. Du ska också

meddela alla ändringar till Jordbruksverket,

t.ex. om du byter namn, flyttar eller om hunden

dör. Detta kan du göra genom att ringa,

faxa, skriva eller e-posta in ändringarna.

Avgifter

Registret finansieras med avgifter. Detta

innebär att du som hundägare betalar för

de registreringar du gör. Du betalar en

avgift per registrering. Avgifterna ska

täcka kostnaderna för registret samt de

skanners som polisen har köpt in för att

kunna läsa av märkningen.

Jordbruksverket fakturerar avgifterna i

efterhand. Detta betyder att du får fakturan

efter att du gjort själva anmälan.

Uppgift om aktuell avgift finns

på Jordbruksverkets webbplats

eller kan fås genom

att ringa 0771-223 223.

Vad får registret användas till

Registret får användas för att fastställa ägaren

till en hund. Jordbruksverket, Tull -

verket, polismyndigheterna, länsstyrelserna

samt kommunernas djurskyddsansvariga

ska ha direkt åtkomst till registret.

Om du har skyddad identitet kan du få

dina personuppgifter skyddade i registret,

så att de inte syns vid en sökning. Du ska

då anmäla detta till Jordbruksverket. Att

du har rätt att få dina personuppgifter

skyddade ska styrkas.

Omärkta hundar

Polisen har rätt att omhänderta omärkta

hundar, eller hundar som inte har någon

registrerad ägare, om hunden utgör eller

kan komma att utgöra en fara för allmänheten

eller andra djur. Inom sju dagar från

omhändertagandet ska hundens ägare låta

märka hunden och anmäla sitt ägarskap

till Jordbruksverket. I annat fall får polisen

besluta att hunden ska säljas, skänkas

bort eller avlivas. Avlivning får ske först

efter att yttrande inhämtats från veterinär

eller om det finns särskilda skäl. De kostnader

som uppstår vid ett omhändertagande

ska respektive hundägare stå för.

Upphittad hund

Om du hittar en hund ska du kontakta

polisen, som har direkt tillgång till regist -

ret. Om du kan hitta hundens ID-nummer

genom en läsbar tatuering eller med hjälp

av scanner kan du också höra av dig till

Jordbruksverket, som kan hjälpa dig att

hitta hundens ägare.

Ägaransvar

Som hundägare har du ett så kallat strikt

ägaransvar. Det innebär att du ansvarar för

vad din hund gör, oavsett vems fel det är.

Alltså kan du ställas till svars om din hund

skadar t.ex. en människa, en annan hund

eller andra djur. Ett av syftena med att alla

hundar ska vara ID-märkta och ägarregist -

rerade är att det ska gå att fastställa vem

som är ansvarig, om en hund uppträder

aggressivt eller skadar människor eller djur.

More magazines by this user
Similar magazines