Till samtliga riksdagspartier Några frågor angående ... - iFokus

migrated.ifokus.se

Till samtliga riksdagspartier Några frågor angående ... - iFokus

Några frågor angående lagstadgat djurskydd mm

________________________________________

Till

samtliga riksdagspartier

Jag finner att den svenska djurskyddslagstiftningen i vissa delar är relativt bra men

där finns också många brister. Brister finns också vad gäller hur tillsynen av

djurhållningen sköts av tillsynsmyndigheterna. Jag har ett antal frågor och förslag om

förbättringar av djurskyddet och jag ställer därför ett antal frågor som jag önskar svar

på för att bättre kunna bwestämma mig för vilket parti som jag i höst ska lägga min

röst på. Bland mina frågor finns också några som gäller rovdjuren i våra skogar.

Regelverk för hållande av kanin

I det regelverk som gäller för hur får ha kaniner finns bestämmelser på minimimått på

kaninburar. Minsta yta för en medelstor kanin är 0,7 m. På denna lilla yta är det fullt

lagligt att hålla en kanin under hela kaninens liv i den mån man kan kalla det för liv

att sitta i en bur utan möjlighet att ta mer än ett eller möjligen två steg.

En medelstor kanin väger ungefär som en katt. I Jordbruksverkets föreskrifter finns

bestämmelser om minimiyta för en katt. Enligt dessa föreskrifter måste en katt ha

minst 1,5 m² golvyta och en takhöjd på minst 1,90 m. På denna minimiyta får man

hålla en katt i maximalt tre månader. För längre tid än tre månader måste en katt ha en

golvyta på minst 6 m² och förstås samma minsta takhöjd, 1,90 m. Om flera katter

hålls i samma rum måste det finnas minst 2 m² per katt.

Jag finner det angeläget att samma minimimått ska gälla för kaniner som för katter

men minsta takhöjd kan vara lägre men ändå tillräckligt hög för att en person ska

kunna gå in i utrymmet för att städa mm.

Är ert parti berett att driva denna fråga under kommande mandatperiod? Ja eller nej.

Maxtid i hundgårdar

Runt om i landet sitter många hundar hela sitt liv huvudsakligen i en hundgård.

Hundgården må uppfylla de krav som ställs på hundgårdar men i många fall är det

tveksamt om kraven uppfylls. Idag finns krav på att hundar dagligen ska rastas på

plats utanför hundgården men detta efterlevs inte alltid av hundägarna. Alltför många

hundar tvingas leva hela sina liv på de 15 ­20 m² som lagen föreskriver utom under

några dagar per år vid jakt.

Jag finner det för vara av stor vikt att en maxgräns för hur många timmar per dag som

en hund får vistas i hundgård kombinerat med en maxgräns per vecka. Jag föreslår att

en regel införs om att en hund inte får vistas i hundgård mer än 10 timmar per dag och

maximalt 60 timmar per vecka. På sikt skulle tidsgränsen minskas men under en

övergångstid skulle en gräns på 10 timmar inte över en natt göra det omöjligt att

behålla en redan anskaffad hund.


Är ert parti berett att verka för att sådana gränser införs? Ja eller nej.

Elhalsband och stackelhalsband

Det är idag tillåtet att inneha elhalsband och stackelhalsband men det är förbjudet att

använda dem. För att detta förbud ska ha någon som helst mening måste en ändring

till så att även innehavet blir förbjudet.

Obligatorisk id­mäsrkning av katter

Det finns idag lag på att alla hundar måste vara id­märkta men tyvärr finns ingen

motsvarande lag för katter. Jag finner det synnerligen angeläget att det snarast införs

krav på att alla katter ska vara id­märkta och detta av många skäl.

1. Många katter går går lösa på egen hand och kommer ibland på villovägar. Om

alla katter vore id­märkta kunde ägaren identifieras och katten återbördas till

ägaren i stället för att kanske bli en svårplacerad hittekatt eller, än värre,

avlivad trots att den har ett hem där den är saknad.

2. Om en katt skulle bli överkörd av en bil skulle det vara möjligt att hitta ägaren

som om katten dött kunde få reda på vart katten tagit vägen eller om den

endast blivit skadad och behöver veterinärvård kan ägaren spåras för att ta

katten till veterinären.

3. Om katten orsakat skada kan ägaren identifieras och ta sitt ansvar som

kattägare.

4. Dessvärre händer det att beslut tas om att skjuta/avliva katter, som man

betraktar som hemlösa, i ett visst område. I sådana fall blir det lätt så att även

katter som har ett hem blir avlivade utan att ägaren får reda på att deras katt

ska avlivas eller redan har avlivats. Med obligatorisk id­märkning kan ägare

spåras och ges möjlighet att ta hand om sin katt.

Vad anser ert parti i denna fråga? Ja eller nej?

Krav på min tid per djur på bondgårdar

Bondgårdar med djur finns många gånger ett mycket stort antal djur. De gårdar som

har mjölkkor använder sig många gånger av mjölkningsrobotar och har ett minimun

av personer som sköter djuren. Jag har i några konkreta fall räknat hur lång tid per dag

som det teoretiskt finns utrymme för att se till varje enskilt djur på några sådana

gårdar. Data för mina beräkningar har jag fått från tidningsartiklar och gårdarnas

hemsidor. I mina beräkningar har jag antagit att det antal perosner som man uppgivit

finns sysslesatta på gården enbart arbetar blad djuren, sju dagar iveckan och åtta

timmar per dag. Jag har alltså tagit med tid för slåtter, höbärgning etcetera och jag har

antagit att även anställda arbetar sju dagar i veckan. Det blir då cirka fem minuter per

dag och djur och jag påstår att fem minuter per dag och djur i genomsnitt inte räcker

för en god djurhållning. Därför finner jag det nödvändigt att det ska lagstiftas om en

minimitid per djur och dag som är tillräckligt stor för att tillsyn, vård och omsorg om

djuren ska bli en realitet.

Hur ser ert parti på detta förslag? Är ni beredda att verka för att få till stånd en sådan

regel? Ja eller nej?


Utredning om hur djurskyddsinpektioner fungerar

Allt som oftast uppdagas förskräckliga vanvårdsfall i djurhållning och dessa

vanvårdsfall finns för alla sorters husdjur: Kor, hästar, får, getter, hundar, katter, höns

mm. När massmedia uppmärksammar ett sådant fall upprepas från ansvarig

myndighets sida att bristen på tillsyn beror på resursbrist. Min erfarenhet när jag

begärt ut handlingar för en del av de fall som massmedia rapporterat om har jag funnit

att inte alltid men ändå i mycket stor utsträckning har dessa ärenden pågått i åratal till

och med decennier med upprepade inspektioner efter anmälningar men dessa

inspektioner har inte lett några åtgärder. Om några åtgärder vidtagits har det sällan

blivit bättre för djuren.

Min erfaterhet av det som jag sett i inspektionsprotokoll har man från

tillsynsmyndigheteras sida egentligen inte brytt sig. Det finns grava

djurskyddsärenden som pågått i deccenier utan att djuren fått det bättre.

Djurskyddsinspektörernas tid går således åt till att inspektera samma vanvåd om och

om igen. Jag känner personligen till fall som pågått i 20 år och flera som pågått i 5­10

år och hela tiden far djuren illa.

Jag föreslår därför att en utredning tillsätts med uppgift att, bredare än vad jag har

möjlighet att göra, ta fram statistik över hur tillsynen bedrivs: Vad har inspekterats,

vilka brister har man funnit och vad har gjorts för att brister i djurhållningen rättas till

inom en kort tid och vad har man gjort för att vanvård ska upphöra omgående?

Är ert parti villgt att verka för att en sådan utredning genomförs? Ja eller nej.

Utredning om hur rättegångar i djurskyddsärenden ser ut

Jag har bevistat ett antal rättegångar i djurskyddsärenden och varje gång går jag

därifrån med en känsla av vanmakt. Som exempel hänvisar jag till

www.abc.hilbertshotell.net/Kalv.pdf och http://hilbertshotell.net/page36.php?

category=6&post=146

En utredning om hur rättegångar i djurskyddsärenden handläggs är nödvändig för att

få fram statistik över om djur behandlas på ett lättvindigt sätt, om juridik i rättegångar

som rör bönder mer än i andra rättsfall övergått i smutsig juridik, huruvida LRF har

advokter och veterinärer som låter låna sig till att driva ett djurärende respektive

vittna på ett vinklat sätt för att till varje pris få den misstänkte friad, om färre .

Är ert parti positivt till att genomföra en sådan utredning? Ja eller nej.

More magazines by this user
Similar magazines