Arbetsskadeförsäkringen i Danmark - Arbetsskadekommissionen

arbetsskadekommissionen.se

Arbetsskadeförsäkringen i Danmark - Arbetsskadekommissionen

Förord

Gemensamt för de nordiska länderna är att de har valt att organisera allmänna

socialförsäkringar inom välfärdsstatens ramar med ett relativt stort inslag av

inkomstomfördelning. Det offentligt administrerade skyddet kompletteras av

kollektivavtalsgrundad ersättning vid sjukdom och skada samt s.k. no faultförsäkring

för vissa skador. Sammantaget brukar detta blandsystem hänvisas

till som den nordiska personskademodellen. Ersättningsordningar vid arbetsskada

utgör en väsentlig del av detta system.

De likheter som finns inom de nordiska ersättningssystemen gör att de konkreta

skillnader och särlösningar som förekommer inom arbetsskadeförsäkringarna

framträder mer tydligt. Exempel på sådana skillnader är allt från

övergripande systematik, såsom till vilken del försäkringsskyddet bygger på

socialförsäkring respektive skadeståndsrätt och om det utgör en primär eller

sekundär försäkring, till försäkringsprinciper, såsom grunderna för premiesättningen

eller om sjukdomsbegreppet är listat eller generellt. Mot bakgrund

av de skillnader, och likheter, som finns har Arbetsskadekommissionen ansett

att det finns ett stort värde i att kartlägga de olika system som finns i våra nordiska

grannländer för att se om det finns inslag som bör uppmärksammas vid

en reformering av den svenska lagstiftningen för arbetsskadeförsäkringen.

Under perioden 16–18 maj 2011 genomförde sekretariatet och undertecknad

en studieresa till Danmark med besök hos myndigheter, försäkringsgivare, en

facklig organisation och ett sjukhus. I efterhand har vi även haft kontakt med

en arbetsgivarorganisation. Rapporten är ett resultat av dessa besök. Vid sidan

av denna utger Arbetsskadekommissionen även motsvarande rapporter som

beskriver arbetsskadeförsäkringarna i Finland och Norge.

Vi vill härmed också passa på att rikta ett stort tack till de myndigheter,

företag och organisationer som på ett mycket förtjänstfullt sätt tagit emot oss

och tålmodigt besvarat alla våra frågor under våra besök och efteråt via mail

och telefon.

Stockholm den 17 oktober 2011,

Björn von Sydow, ordförande

/ Mia Carlsson

Eva Erlandsson

3

More magazines by this user
Similar magazines