Arbetsskadeförsäkringen i Danmark - Arbetsskadekommissionen

arbetsskadekommissionen.se

Arbetsskadeförsäkringen i Danmark - Arbetsskadekommissionen

3.3.2 Listade yrkessjukdomar ........................................................................ 48

3.3.3 Yrkessjukdomar utanför listan .............................................................. 51

3.3.4 Bevisregler .............................................................................................. 53

3.3.5 Sjukdomsinträde och prövningstidpunkt ............................................ 54

4 Försäkringsersättning .................................................................. 55

4.1 Ersättning vid tillfällig inkomstförlust .......................................................... 55

4.1.1 Sjukpenning från kommunen ................................................................ 55

4.1.2 Avtalsbaserad sjuklön m.m. .................................................................. 58

4.2 Lagstadgad arbetsskadeersättning enligt ASL ............................................ 59

4.3 Olika typer av arbetsskadeersättning ........................................................... 61

4.3.1 Kostnader för behandling, medicin, hjälpmedel m.m. ........................ 61

4.3.2 Ersättning för varaktigt nedsatt arbetsförmåga .................................. 63

4.3.3 Löpande ersättning och engångsbelopp ............................................. 67

4.3.4 Menersättning ......................................................................................... 70

4.3.5 Familjepension m.m. .............................................................................. 72

4.3.6 Bevisregel ............................................................................................... 73

4.3.7 Jämkning m.m. ....................................................................................... 73

5 Anmälan, handläggning och information .................................... 75

5.1 Skadeanmälan ................................................................................................. 75

5.1.1 Anmälningsskyldighet ........................................................................... 75

5.1.2 Elektronisk skadeanmälan .................................................................... 79

5.2 Ansvarig försäkringsgivare ........................................................................... 80

5.3 Handläggning vid Arbejdsskadestyrelsen ................................................... 82

5.3.1 Beslutsprocess och handläggningstid ................................................ 82

5.3.2 Förvaltningsrättslig skadereglering ..................................................... 84

5.3.3 Återupptagna ärenden ........................................................................... 86

5.3.4 Återbetalning .......................................................................................... 88

5.3.5 Preskription ............................................................................................ 88

5.3.6 Ogiltiga avtalsuppgörelser .................................................................... 89

5.4 Antal anställda och total administrationskostnad ....................................... 89

5.5 Information om försäkringen m.m. ................................................................ 89

5.5.1 Försäkringsinformatörer ....................................................................... 89

5.5.2 Utvärdering av Arbejdsskadestyrelsens handläggning ...................... 90

6

More magazines by this user
Similar magazines