PDF manual - Olympus

olympus.co.uk

PDF manual - Olympus

DIGITAL PORTASTUDIO

LS-5

Digital portastudio

BRUKSANVISNING

Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register

och få extra fördelar från Olympus!

Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs dessa anvisningar för information om hur

du använder produkten korrekt och säkert. Håll instruktionerna till hands för framtida användning.

För att säkerställa att du får lyckade inspelningar, rekommenderar vi att du testar

inspelningsfunktionen och volymen före användning.

SV


Introduktion

• Innehållet i detta dokument kan ändras i framtiden utan förbehåll. Kontakta vår kundservice för

den senaste informationen angående produktnamn och modellnummer.

• Stor omsorg har lagts på att se till att innehållet i detta dokument är korrekt. Om du trots det

skulle hitta någon oklar punkt, något fel eller utelämnade, ber vi dig att kontakta vår kundservice.

• Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått

på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en

auktoriserad Olympus-serviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget.

Varumärken och registrerade varumärken

• IBM och PC/AT är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör International

Business Machines Corporation.

• Microsoft, Windows och Windows Media är registrerade varumärken som tillhör

Microsoft Corporation.

• Macintosh och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc.

• SD-logotypen är ett varumärke.

• SDHC-logotypen är ett varumärke.

• MPEG Layer-3-ljudkodningsteknik licensierad från Fraunhofer IIS och Thomson.

• EUPHONY MOBILE TM är ett varumärke som tillhör DiMAGIC Corporation.

• DVM TM är ett varumärke som tillhör DiMAGIC Corporation.

Andra produktnamn och varumärken som omnämns i detta dokument kan vara varumärken eller

registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.


REGISTER

Innehållsförteckning s.4

Säker och korrekt användning s.6

Komma igång s.8

Om inspelning s.22

Om uppspelning s.32

Menyinställning s.41

Använda portastudion med en dator s.61

Övrig information s.78

1

2

3

4

5

6


Innehållsförteckning

Introduktion

Innehållsförteckning ...............................................4

Säker och korrekt användning ...............................6

1 Komma igång

Huvudfunktioner .....................................................8

Identifikation av delar .............................................9

Display (LCD-panel) ......................................... 10

Sätta i batterier ......................................................11

Använda nätadaptern ....................................... 12

Strömförsörjning ...................................................13

Knapplås (HOLD) ...................................................13

Ställa in tid och datum [Time & Date] ..................15

Ändra tiden och datumet .................................. 16

Sätta i och ta ut minneskort .................................17

Sätta i ett minneskort ....................................... 17

Ta ut ett minneskort .......................................... 18

Om mappar ............................................................19

Om mappar för röstinspelningar ....................... 19

Om mappar för musikuppspelning ...................20

Välja mappar och filer ...........................................21

2 Om inspelning

Innan du börja spela in .........................................22

Rikta mikrofonen mot den ursprungliga

ljudkällan ...................................................22

Inspelning ...............................................................23

Lyssna på ljudet som spelas in ........................27

Aktivera lågspärrfilter .......................................27

Mikrofonkänslighet ............................................27

Justera röstsynkroniseringsnivån

för inspelning ............................................28

Inspelning med extern mikrofon eller

andra enheter ...........................................30

3 Om uppspelning

Uppspelning ...........................................................32

Uppspelning med hörlurar ...............................35

Ställa in en indexmarkering eller

en tillfällig markering ................................35

Starta upprepad uppspelning av ljudavsnitt .....36

Radering..................................................................38

Radera en fil åt gången ....................................38

Radera alla filer från en mapp .........................38

Radera en del av en fil .....................................39

4 Menyinställning

Metod för menyinställning ....................................41

Formatera portastudion [Format] ..................... 51

Arrangera om filer [Replace] ............................54

Flytta filer [File Move] .......................................56

Dela upp filer [File Divide] ................................59

5 Använda portastudion med en dator

Datormiljö ...............................................................61

Ansluta till en dator ...............................................62

Ansluta till en dator ...........................................62

Koppla bort från datorn .....................................63

Överföra röstfilerna till datorn ............................64

Använda Windows Media Player ..........................65

Namn i Windows ...............................................65

Kopiera musik från cd-skivor ............................66

Överföra musikfiler till portastudion ................68

Kopiera röstfiler till en cd-skiva ........................ 71

Använda iTunes .....................................................73

Namn i Windows ...............................................73

Kopiera musik från cd-skivor ............................ 74

Överföra musikfiler till portastudion ................ 75

Kopiera röstfiler till en cd-skiva ........................76

Använda portastudion som en extern

minnesenhet för en dator ............................77


6 Övrig information

Lista med larmmeddelanden ................................78

Felsökning ..............................................................79

Teknisk hjälp och support ...................................81

Tillbehör (medföljer ej) .........................................82

Specifikationer .......................................................83

Innehållsförteckning


Säker och korrekt användning

Innan du använder din nya portastudio

ska du läsa denna bruksanvisning

noggrant för att säkerställa att du

vet hur du använder produkten på ett

säkert och korrekt sätt. Behåll denna

bruksanvisning på en lättåtkomlig

plats för framtida bruk.

• Varningssymbolerna indikerar viktig

information gällande säkerhet. För att skydda

dig själv och andra från personskador eller

skador på egendom är det viktigt att du alltid

läser varningarna och informationen som ges.

Allmänna säkerhetsåtgärder

• Lämna inte portastudion på

platser med hög värme och hög

luftfuktighet, till exempel inuti

en stängd bil som står i direkt

solljus eller på en strand under

sommaren.

• Förvara inte portastudion på

platser som är mycket fuktiga

eller dammiga.

• Använd inte organiska

lösningsmedel som till

exempel sprit eller thinner

för att rengöra enheten.

• Placera inte portastudion

ovanpå eller nära elektriska

apparater som till exempel

TV-apparater eller kylskåp.

• Undvik att spela in eller

spela upp i närheten av

mobiltelefoner eller annan

trådlös utrustning, eftersom

de kan orsaka störningar och

brus. Om du erfar brus går du

till en annan plats eller flyttar

portastudion längre bort från

sådan utrustning.

• Undvik sand eller smuts. De kan

orsaka skador som inte kan

åtgärdas.

• Undvik kraftiga vibrationer

eller stötar.

• Du får inte demontera, reparera

eller modifiera enheten själv.

• Använd inte enheten medan du

framför ett fordon (till exempel

en cykel, motorcykel eller

go-kart).

• Förvara enheten utom räckhåll

för barn.

• När du monterar portastudion

på ett stativ, ska du vrida

skruvarna på stativsidan utan

att vrida själva portastudion.


Innehåll som spelats in i minnet kan förstöras

eller raderas av misstag, på grund av fel på

enheten eller under reparationsarbete.

Du rekommenderas att säkerhetskopiera och

spara viktigt innehåll på annan media som till

exempel en hårddisk på en dator.

Allt ansvar för passiva skador eller skador av

något annat slag på grund av dataförlust som

uppstått på grund av en skada på produkten,

reparation som utförts av någon annan än

Olympus eller en auktoriserad Olympusserviceinrättning,

eller någon annan orsak är

undantaget från Olympus ansvarsskyldighet.


Batterier

fVarning

• Batterier ska aldrig utsättas

för eld, uppvärmning, kortslutas

eller demonteras.

• Försök inte ladda alkaliska

batterier, litiumbatterier eller

några andra icke-laddningsbara

batterier.

• Använd aldrig batterier vars yttre

hölje är slitet eller sprucket.

• Förvara batterier utom räckhåll

för barn.

• Om du observerar någonting

ovanligt när du använder denna

produkt, t.ex. ovanligt ljud,

onormal värme, rök eller att

det luktar bränt.

1 ta omedelbart ur batteriet och var försiktig

så du inte bränner dig, och;

2 kontakta din återförsäljare eller lokala

Olympus-representant för service.

Säker och korrekt användning

Nätadaptern

fVarning

• Försök inte att demontera,

reparera eller modifiera

nätadaptern på något sätt.

• Se till att främmande föremål

som vatten, metall eller

brännbara substanser inte

kommer in i produkten.

• Fukta inte nätadaptern och

rör den inte med en blöt hand.

• Använd inte nätadaptern

i närheten av brännbara

gaser (inkl. bensin och thinner).

Om

• ... nätadapterns invändiga

delar exponeras eftersom den

har tappats eller skadats på

annat sätt:

• ... nätadaptern har tappats

i vatten, eller om vatten, metall,

brännbara ämnen eller andra

främmande ämnen kommit

in i den:

• ... om du upptäcker något

ovanligt när du använder

nätadaptern, till exempel

ovanligt ljud, onormal värme,

rök eller att det luktar bränt:

1 vidrör inte någon av de exponerade delarna;

2 koppla omedelbart bort nätkontakten från

vägguttaget och;

3 kontakta din återförsäljare eller lokala

Olympus-representant för service.

Fortsatt användning av nätadaptern

under dessa omständigheter kan leda

till elstötar, brand eller personskada.


1

Komma igång

Huvudfunktioner

● Använder en stereomikrofon med hög

känslighet och låg brusnivå, som ger

verklighetstrogna inspelningar av

det ursprungliga ljudet.

Maskinbearbetade metallkomponenter

används i fästet för den inbyggda

stereomikrofonen, vilket resulterar i ett

utförande med speciella egenskaper

och även ger en konstruktion som är

motståndskraftig mot vibrationer. Dessutom,

genom att vrida själva mikrofonen 90° utåt,

kan du producera inspelningar med en

naturlig och expanderande stereokänsla.

● Förstärkare med hög ljudkvalitet.

Portastudion har en förstärkarkrets med lågt

brus, vilket innebär att du kan producera

inspelningar med hög kvalitet och lågt brus.

● Stödjer linjärt PCM-format, vilket innebär

inspelningar med ljudkvalitet som är

ekvivalent med eller bättre än cd-ljud.

Kan på ett verklighetstroget sätt spela in

diverse olika ljudkällor. Kan göra högupplösta

ljudinspelningar med samplingsfrekvens och

bitantal som är ekvivalent med eller bättre än

musik-cd-ljud (samplingsfrekvens 44,1 kHz,

bitantal 16 bitar) (☞ s.41, s.43).

● Stödjer många olika inspelningsformat.

Kan hantera MP3-format (MPEG-1/MPEG-2

Audio Layer 3) samt WMA-format (Windows

Media Audio).

Vid användning av MP3-och WMA-format,

kan denna enhet spela in filer med mycket

hög komprimering och därigenom möjliggöra

mycket långa inspelningstider (☞ s.41, s.43).

Dessutom kan portastudion när den är

ansluten till en extern enhet, avkoda

inkommande analoga ljudsignaler utan

en dator (☞ s.30).

● Stöder inspelningsmedia med hög

kapacitet. Portastudion har ett inbyggt

2 GB-flashminne, och kan även spela in på

ett SD-kort (finns att köpa i handeln) (☞ s.17).

Olympus webbplats finns en lista med

SD-kort som har bekräftats fungera med

denna portastudio (☞ s.81).

Komma igång

● En mängd olika funktioner som stödjer

ljudinspelning.

Med denna portastudio kan du anpassa

en mängd olika inspelningsfunktioner, t.ex.

inspelningsnivån och mikrofonkänsligheten så

att de passar inspelningsförhållandena och

dina personliga preferenser (☞ s.41, s.44).

● Systemet kan uppgraderas med tillval

och tillbehör. Detta gör det ännu mer

tillfredställande att göra inspelningar

(☞ s. 82).

● Kan spela upp filer i WAV-, WMA- och

MP3-format, som överförts från en dator,

utöver filer som spelats in med själva

enheten. Kan när som helst användas

som en musikspelare.

Kan lagra cirka 2 000 musikfiler (WMA

128 kbps/4 minuter per fil) (☞ s.32, s.33,

s.65, s.73).

● Stöder USB 2.0. höghastighets, vilket gör att

den kan användas för dataöverföring med

hög hastighet som en extern minnesenhet

för en dator.

Genom att ansluta till en datorn via USB,

kan bilder, textinformation m.m. sparas,

och enheten kan användas för att lagra

data (☞ s.64, s.77).

● Det går att flytta eller kopiera filer mellan

det interna minnet och ett SD-kort, samt

inom mapparna i minnet (☞ s. 56).

● Det går att dela upp filer (☞ s. 59) eller ta

bort en del av en fil (☞ s. 39) som spelats

in i PCM-format på denna portastudio.


Identifikation av delar

q

=

-

)

(

*

$

%

!

@

#

^

&

1 REMOTE-uttag

Anslut mottagaren för den exklusiva fjärrkontrollen

RS30W (medföljer ej). Med fjärrkontrollen

kan du styra huvudenhetens inspelnings-

och stoppfunktioner.

2 Inbyggd stereomikrofon (R)

3 Inbyggd stereomikrofon (L)

4 LINE IN-uttag

5 MIC-uttag

6 REC LEVEL-ratt

7REC s-knapp

Inspelningsindikator (LED)

8 MIC SENSE HIGH/LOW-omkopplare

9 LOW CUT ON/OFF-omkopplare

0 Fäste för rem

! Display (LCD-panel)

@ PEAK-indikator (LED)

# STOP 4-knapp

$ 2-knapp

% 9-knapp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

o

i

u

]

[

p

y

t

^ 3-knapp

& LIST-knapp

* MENU-knapp

( A-B REPEAT-knapp

) Fn-knapp

- ERASE-knapp

= 0-knapp

q `/OK-knapp

w Minneskortslucka

e EAR-uttag

r VOLUME-ratt

t USB-kontakt

y POWER/HOLD-omkopplare

u Strömmatning

i Batterilucka

o Frigöringsknapp för batteriluckan

p Stativfäste

[ Inbyggd stereohögtalare (R)

] Inbyggd stereohögtalare (L)

w

e

r

1

Komma igång


1

Komma igång

10

Display (LCD-panel)

Visning av mapplista

1

2

1 Rotmappindikator

Mappindikator

Indikator för inspelningsmedia eller

mappindikator/namn på rotmapp/aktuellt

filnummer/totalt antal inspelade filer i mappen

2 Mappnamn

3 Guideindikator

Visning av fillista

1

2

3

3

1 Mapp-/filindikator

Mappnamn/aktuellt filnummer/totalt antal

inspelade filer i mappen

2 Filnamn

3 Guideindikator

Visning av fil

1

2

3

4

5

6

Identifikation av delar

7

8

9

0

!

@

#

1 Mapp-/filindikator

Mappnamn/filnamn/filformat/aktuellt

filnummer/totalt antal inspelade filer i mappen

2 Batteriindikator

Indikator för inspelningsmedia

[ ] Inbyggt flashminne

[ ] SD-kort

Indikator för raderingsskydd

3 Statusindikator för inspelning-/uppspelning

4 Nivåmätare

5 Indikator för uppspelningsläge

6 Indikator för inspelningsläge

7 I inspelningsläge:

Återstående inspelningstid

I uppspelnings- eller stoppläge:

Fillängd

8 I inspelningsläge:

Förfluten inspelningstid

I uppspelningsläget:

Förfluten uppspelningstid

9 [EUPHONY]-indikator

0 [Reverb]-indikator

! [V-Sync. Rec]-indikator

@ [LowCutFilter]-indikator

#[Limiter]-indikator

[Zoom Mic]-indikator


Sätta i batterier

1

Tryck på knappen för frigöring

av batteriluckan och skjut sedan

batteriluckan öppen medan du

trycker in den lätt.

Sätt i två AA-batterier med

polarna = och - vända åt rätt håll.

Stäng batteriluckan helt genom att

trycka i riktningen A och därefter

skjuta i riktningen B.

Skjut POWER/HOLD-omkopplaren

i pilens riktning och sätt på

strömmen.

• Om indikatorn för »hour» blinkar på

displayen, går du till »Ställa in tid och

datum [Time & Date]» (☞ s.15).

Byta batterier

Batteriindikatorn på displayen ändras när

batterierna förlorar ström.

• När [ ]visas på displayen ska du snarast

möjligt byta ut batterierna. När batteriet är för

svagt, [ ] visas [Battery Low] på displayen

och portastudion stängs av.

Laddningsbart Ni-MH-batteri

Laddningsbara Ni-MH-batterier, B-01 4PE

(medföljer ej), från Olympus kan användas

i portastudion. Använd dem med Olympus

Ni-MH-batteriladdare, B-90SU (medföljer

ej), (endast USA och Kanada) eller BU-90SE

(medföljer ej) (endast Europa) (☞ s.81).

1

Komma igång

11


1

Komma igång

1

Observera!

• Portastudion kan inte ladda laddningsbara

batterier.

• Det går inte att använda manganbatteri

i denna portastudio.

• När du byter batterier, rekommenderas du

att använder alkaliska AA-batterier eller

laddningsbara Olympus Ni-MH-batterier.

• Stäng alltid av strömmen på portastudion

innan du byter batterier (☞ s.13). Om

batterierna tas ur medan portastudion

används kan t ex filer skadas m.m. Om

du spelar in en fil och batterierna tar slut

förlorar du filen som du spelar in eftersom

filen inte stängs på rätt sätt. Det är viktigt att

byta batterier när endast en gradmarkering

visas i batteriindikatorn.

• Om det tar längre tid än 15 minuter att byta

ut de urladdade batterierna eller om du tar ur

och sätter i batterier flera gånger med korta

intervall, måste du eventuellt ställa in tiden

på nytt när du har satt i nya batterier (☞ s.15).

• Ta ut batterierna om du inte ska använda

portastudion under en längre tid.

• När du spelar en röst-/musikfil kan

portastudion återställas på grund av

sänkningen av batterispänningen beroende

på volymnivån, även om [ ] visas

i batteriindikatorn. Om detta inträffar

sänker du volymen på portastudion.

Använda nätadaptern

Anslut nätadaptern (medföljer ej) till ett

vägguttag och anslut likströmspluggen

till portastudions likströmsanslutning

(DC 5V). Stäng alltid av strömmen

till portastudion innan du gör några

anslutningar.

Om nätadaptern ansluts medan

du spelar in med hjälp av batterier,

kanske du inte kommer kunna spela

upp röstfilen som håller på att spelas in.

• På Olympus webbplats finns en lista med

nätadaptrar som kan användas med denna

portastudio.

Till strömkontakt

fVarning

Sätta i batterier

• Stäng alltid av strömmen till

portastudion innan du ansluter

eller kopplar bort något.

• När nätadaptern inte används

ska strömkontakten tas ut

från nätuttaget.

• Använd endast korrekt

spänning för strömtillförseln

enligt indikationen på adaptern.

• Använd inte nätadaptern

när portastudion ansluts

till USB-porten.


Strömförsörjning

När portastudion inte används ska du stänga av

den för att spara batteri. Även om portastudion

är avstängd, bibehålls befintliga data,

lägesinställningar och klockinställningen.

Slå på strömmen:

När portastudion är avstängd skjuter

du POWER/HOLD-omkopplaren i pilens

riktning.

• Displayen tänds och strömmen slås på.

• Funktionen för att återuppta spelning återför

portastudion till stoppläget som lagrats in

minnet innan strömmen stängdes av.

• När batterierna tas ur portastudion,

raderas återuppta-funktionens stoppläge.

Stänga av strömmen:

Skjut POWER/HOLD-omkopplaren i pilens

riktning under 1 sekunder eller längre.

• Displayen släcks och strömmen stängs av.

• Funktionen för att återuppta inspelning

kommer ihåg stoppläget från innan

strömmen stängdes av.

Strömsparläge [AutoPowerOff]

Om portastudion är stoppad/inte används under

10 minuter (förinställd inställning) efter att den

slagits på, stängs strömmen av (☞ s.41, s.47).

• Om någon knapp trycks innan batteriet

stängs av, nollställs räknaren för förfluten

tid och börjar räkna på nytt.

Knapplås (HOLD)

Om portastudion ställs i HOLD-läge bevaras

de aktuella inställningarna och alla knappar

inaktiveras. Denna funktion är användbar

när portastudion måste bäras i en väska

eller i fickan.

Ställa portastudion i HOLD-läge

Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till

[HOLD]-läget.

• När [Hold] visas på displayen ställs

portastudion i HOLD-läget.

Inaktivera HOLD-läget

Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till

A-läget.

Komma igång

1

1


1

Komma igång

1

Observera!

• Om du trycker på någon knapp i HOLD-läget,

visas tiden under två sekunder, men inga

inställningar ändras på portastudion.

• Om HOLD aktiveras under uppspelning

(inspelning), kan inga åtgärder utföras men

uppspelnings- (inspelnings-) tillståndet förblir

oförändrat (när uppspelningen är avslutad

eller inspelningen har avbrutits på grund

av att minnet är slut, stoppar den).

Knapplås (HOLD)

• Portastudion kan effektivt styras via dess

omkopplare och ratt, samt den ansluta

exklusiva fjärrkontrollen RS30W (medföljer

ej), även när den är i HOLD-läge.


Ställa in tid och datum [Time & Date]

Om du i förväg ställer in tid och datum, sparas automatiskt informationen om när filen spelades in,

för varje fil. Genom att i förväg ställa in tid och datum förenklas filhanteringen.

1

När du använder portastudion första

gången efter att ha köpt den, eller efter

att batterier har satts i när enheten inte

har används under längre tid, visas [Set

Time & Date]. När »hour» blinkar, utför

du inställningen från steg 1.

2 3-knapp

9 0-knapp

`/OK-knapp

LIST-knapp

Tryck på knappen 9 eller 0 för

att välja objekt som ska ställas in.

Välj mellan alternativen

»hour», »minute»,

»year», »month» och

»day» med en blinkande

markör

Tryck på 2 eller 3 för att aktivera

inställningen.

• Följ samma steg genom att tryck på 9

eller 0 för att välja nästa alternativ, och

tryck på 2 eller 3 för att göra inställningen.

• Du kan välja mellan 12- och 24-timmars

visning genom att trycka på LIST-knappen

när du ställer in timmar och minuter.

Exempel: 10:38 PM

10:38 PM

22:38

(Ursprunglig inställning)

• Du kan välja ordningen för »year»,

»month», »day» genom att trycka på

knappen LIST när du ställer in dem.

Exempel: Januari 1, 2010

1M 1D 2010Å (Ursprunglig inställning)

1D 1M 2010Å

2010Å 1M 1D

Tryck på `/OK-knappen för att

slutföra inställningen.

• Klockan startar från det inställda datumet

och tiden. Tryck på `/OK-knappen enligt

tidssignalen.

Komma igång

1

1


1

Komma igång

1

Obs!

• Om du trycker på `/OK-knappen under

inställning, sparar portastudion de alternativ

som ställdes in upp till den punkten.

Ändra tiden och datumet

Medan portastudion är i stoppläge, trycker och

håller du STOP 4-knappen för att visa tid och

datum, återstående minne och filformat.

Om tid och datum inte är rätt, ställer du in

dem med hjälp av anvisningarna nedan.

1

2 3-knapp

9 0-knapp

`/OK-knapp

MENU-knapp

LIST-knapp

Medan portastudion är stoppad

trycker du på MENU-knappen.

• Menyn visas på displayen (☞ s.41).

Tryck på 2 eller 3-knappen för att

välja fliken [Others].

• Du kan ändra menyvisningen genom

att flytta markören.

Ställa in tid och datum [Time & Date]

Tryck på `/OK- eller 9-knappen

för att flytta markören till det

alternativ som du vill ställa in.

[Others] visas på

displayen

Tryck på 2- eller 3-knappen för att

välja [Time & Date].

[Time & Date] visas

på displayen

Tryck på `/OK eller 9-knappen.

• »hour» blinkar på displayen, vilket

indikerar att inställningen av tid och

datum har startat.

Följande steg är samma som steg 1 till

och med 3 under »Ställa in tid och datum

[Time & Date]» (☞ s.15).

Tryck på MENU-knappen för att

stänga menyskärmen.


Sätta i och ta ut minneskort

Denna portastudio kan användas med

SD-minneskort (finns i handeln) samt

med det inbyggda minnet.

Sätta i ett minneskort

1

2 3-knapp

`/OK-knapp

Öppna kortluckan medan

portastudion är stoppad.

Vänd kortet åt rätt håll och sätt

in det i kortplatsen så som visas

i bilden.

TRYCK FÖR

ATT MATA UT

• Håll kortet rakt när det förs in.

• Kortet stannar med ett klick när

det förs in hela vägen.

• Om kortet förs in åt fel håll eller med en

vinkel kan kontaktområdet skadas eller

leda till att kortet fastnar.

• Om kortet inte skjuts in hela vägen,

kanske inte data skrivs på kortet.

Stäng kortluckan ordentligt.

När du spelar in på ett kort, trycker

du på 2- eller 3-knappen och

väljer [Yes].

När du sätter i kortet

visas fönstret för byte

av inspelningsmedia.

Tryck på `/OK-knappen för att

slutföra inställningen.

Komma igång

1

1


1

Komma igång

1

Observera!

• Du kan växla så att inspelningen görs

på internminnet (☞ s.41, s.46).

• I vissa fall kan portastudion inte känna

igen kort som har formaterats (initierats)

av en annan enhet, t.ex. en dator. Se till

att formatera korten med portastudion före

användning (☞ s.51).

• Om du försöker utföra vissa operationer, t ex

skriva på SD-minneskortet i fall där kortet

har skrivskyddats, visas [SD Card Locked].

Innehållet på kortet kan spelas upp, men

skrivskyddet måste först inaktiveras innan

det går att skriva på kortet.

• Det går inte att använda minneskort som

inte uppfyller SD-standarderna, t.ex.

multimediakort.

Ta ut ett minneskort

1

2 3-knapp

`/OK-knapp

Öppna kortluckan medan

portastudion är stoppad.

Tryck in kortet så att det frigörs

och låt det matas ut delvis.

TRYCK FÖR

ATT MATA UT

• Minneskortet sticker nu ut från kortplatsen

och kan tas bort.

När [MemorySelect]

är inställt på [SD Card],

visas [Built-in Memory

Selected].

Stäng kortluckan ordentligt.

Obs!

Sätta i och ta ut minneskort

• Om du släpper fingertrycket snabbt efter

att kortet har tryckts in kan det få kortet

att matas ut med kraft från kortplatsen.

Om SD-minneskort

När SD-minneskortet är skrivskyddat, visas

[SD Card Locked] på displayen. Inaktivera

skrivskyddet innan du sätter i minneskortet.

Olympus webbplats finns en lista med

SD-kort som har bekräftats fungera med

denna portastudio (☞ s.81).

Om omkopplare för

skrivskydd står i läget

[LOCK], går det inte

att spela in och utföra

andra funktioner.

Observera!

LOCK

• Portastudion kanske inte känner

igen vissa SD-minneskort. Om

detta inträffar, tar du ur minneskortet

och sätter in det igen för att se om

portastudion nu känner igen kortet.

• Prestandan för SD-minneskort minskar

när man skriver och raderar upprepade

gånger. Om detta inträffar formaterar

du SD-minneskortet (☞ s.51).


Om mappar

Du kan spela in på det inbyggda minnet eller på ett SD-minneskort. Oavsett inspelningsmedia,

delas röstfiler och musikfiler in i mappar för röstinspelningar och mappar för musikuppspelning

som organiseras i ett trädliknande system och sparas.

Om mappar för röstinspelningar

[Folder A]–[Folder E] är mapparna för röstinspelningar. När du ska spela in med portastudion, väljer

du en av de fem mapparna och spelar därefter in.

Root

Mapp

Fil

Folder A

Folder B

Folder C

Folder D

Folder E

Music

[SD Card] i folderlistan

indikerar vilket minne

som används

001

002

001

003

200

Spara upp till 200 filer

När musikfiler har överförts från en dator till foldern [Music] kan LS-5 användas som en musikspelare

( ( s.32, s.65, s.73)

Filnamn skapas automatiskt för filer som spelats in med portastudion.

1 Användar-ID:

LS_5 0001 .WAV Namnet som har ställts in på den digitala portaspelaren.

2 Filnummer:

Ett filnummer tilldelas i följd oavsett ändringar av

inspelningsmedia.

3 Filnamnstillägg:

Detta är filnamnstilläggen för inspelningsformat när du spelar

in med denna enhet.

• Linjärt PCM-format .WAV

• MP3-format .MP3

• WMA-format .WMA

Komma igång

1

1


1

Komma igång

0

Om mappar för musikuppspelning

Root

Mapp

Fil

Folder E

Music

Försiktighetsåtgärder vid överföring av

musikfiler:

När du använder Windows Media Player

klickar du på [Start Sync] istället för att ange

synkroniseringsalternativen. Alla filer överförs

till del A ovan.

Upp till 128 mappar kan skapas under

[Music]-mappen, inklusive [Music]

Första nivån Andra nivån

Artist 01

Artist 02

Artist 03

Album 01

Album 02

Album 03

Om mappar

När du överför musikfiler till enheten med hjälp av Windows Media Player, skapas automatisk en mapp

i mappen för musikuppspelning som har en struktur med de olika nivåer, vilket visas i bilden nedan.

Musikfiler som är lagrade i samma mapp kan arrangeras om i den ordning du föredrar och spelas

upp (☞ s.54).

Spara upp till 200 filer

001

002

003

004

005

200


Välja mappar och filer

Växla mappar när portastudion är stoppad. Information om mapparnas nivåstruktur, finns i avsnittet

»Om mappar» (☞ s.19, s.20).

Visning av mapplista

Knappen 2 eller 3

Välj mappen

Visning av mapplista

Knappen 2 eller 3

Välj mappen

Användning av mapparna för musikuppspelning

Visning av mapplista

(Första nivån)

Knappen 2 eller 3

Välj artistmappen

Visning av fil

`/OK-knapp

Börja spela upp

Användning av mapparna för röstinspelningar

Visning av fillista

Knappen 2 eller 3

Välj filen

Visning av mapplista

(Andra nivån)

Knappen 2 eller 3

Välj albummappen

Visning av fillista

Knappen 2 eller 3

Välj filen

Visning av fil

`/OK-knapp

Börja spela upp

4Flytta mellan

nivåerna

`/OK-knapp

Fortsätt

Varje gång du trycker på denna

knapp öppnas mappen eller

filen som är vald i listvisningen

och visningen går ner en nivå.

Skärmen med listvisningen kan

styras med 9-knappen

Gå tillbaka

LIST-knapp

Varje gång du trycker på

denna knapp går du upp en

nivå. Listvisningen kan styras

med 0-knappen

Visning av lista

Mapparna och filerna som

spelats in med denna

portastudio visas

Visning av fil

Information för den valda filen

visas. Visas i standbyläge för

uppspelning

1

Komma igång

1


2

Om inspelning

Innan du börja spela in

Komma igång

Fäst vindskyddet:

Fäst vindskyddet (medföljer)

på mikrofonen innan du börja

spela in. Det kan höras ljud från

vinden även när vindskyddet är

fäst, om en kraftig vind blåser

mot mikrofonen.

Ursprunglig

ljud-

källa

När du spelar in med den

inbyggda stereomikrofonen:

Vrid stereomikrofonen i riktning

mot den källa som ska spelas in.

Om inspelning

Rikta mikrofonen mot den ursprungliga ljudkällan

Välj media för inspelning:

Det går att använda både det inbyggda

minnet och ett SD-kort (☞ s.17, s.41, s.46).

Välj inspelningsformat:

Inspelningar kan göras med det linjära

PCM-formatet, samt med WAV-, MP3-

och WMA-formaten (☞ s.41, s.43).

Vrid den inbyggda stereomikrofonen i den riktning som du vill spela in. Placera den inbyggda

stereomikrofonen ovanför displayen i rätt läge för att utföra stereoinspelning. Om mikrofonen är

nedanför displayen när du spelar in, går det inte att spela in i riktig stereo eftersom det ursprungliga

ljudets position kommer att spelas in med omvänd fas.

Om den inbyggda stereomikrofonen:

Mikrofonens upptagningsområde kan ändras med

MIC SENSE HIGH/LOW-omkopplaren (☞ s. 27).

HÖG

MIKROFONKÄNSLIGHET

LÅG

MIKROFON-

KÄNSLIGHET

L R

Översiktskarta

Om montering

Mikrofonens vinkel och position kan justeras exakt

om portastudion fästs på ett vanligt kamerastativ.


Inspelning

Innan du börja spela in väljer du en av mapparna

[A] till [E]. Dessa fem mappar kan användas

för skilja mellan olika typer av inspelningar, till

exempel kan mapp [A] användas för att lagra

privat information, medan mapp [B] används

för att lagra affärsinformation.

1

a

b

c

REC s-knapp

STOP 4-knapp

`/OK-knapp

Välj en mapp för inspelningen

(☞ s.19 till s.21).

Byta mappar:

1 Om du trycker på LIST-knappen

i filvisningen medan enheten är stoppad,

går du tillbaka till en högre nivå.

Om du trycker på LIST-knappen flera

gånger kommer du till visningen av

mapplistan.

2 Om du trycker på 2 eller 3 i visningen

av mapplistan, väljs mapparna för

röstinspelningar.

• Ljud som nyligen spelats in sparas

som den sista filen i den valda mappen.

Tryck på REC s-knappen och

förbered dig på att spela in.

• Vrid stereomikrofonen i riktning mot

den källa som ska spelas in.

a Återstående inspelningstid

b Nivåmätare (ändras enligt

inspelningsnivån och inställningarna

för inspelningsfunktioner)

c Inspelningsläge

• Inspelningsindikatorn blinkar och [ ]

visas på displayen.

• Röstsynkroniseringsnivån kan ställas in

när inspelning med röstsynkronisering

är aktiverad.

• [Rec Mode] kan inte ändras i läget för

inspelningsstandby eller medan du

spelar in. Gör denna inställning medan

portastudion är i stoppläge (☞ s.41, s.43).

• De olika funktioner som har att göra med

inspelning kan konfigureras så att de

passar inspelningsförhållandena

(☞ s.41, s.43, s.44).

• Nivåindikatorns position på nivåmätaren

kommer att ändras enligt de ändringar

du gör för de olika inställningarna som

har att göra med inspelning. Bekräfta

inspelningsnivån med nivåmätaren

efter att du har ändrat inställningarna.

Använd REC LEVEL-ratten för att

justera inspelningsnivån.

Nivån kan ställas in

från [0] till [10]. Ju

högre nummer på

ratten desto högre

inspelningsnivå,

och indikatorn på

nivåmätaren visar

en högre nivå

• Denna portastudio har konstruerats

för att spela in tydligt och jämnt, även

vid inspelningsförhållanden som t ex

att volymen från ljudkällan ändras

avsevärt. Du kan emellertid få ännu

högre ljudkvalitet genom att justera

inspelningsnivån manuellt.

• Om alltför kraftigt ljud spelas in, kan

det uppstå brus även om [Rec Level]

är inställd på [Auto] eller [Limiter On].

Dessutom, i vissa fall tänds kanske inte

[PEAK]-indikatorlampan, som indikerar

för hög insignal. För att säkerställa att du

får lyckade inspelningar, rekommenderar

vi att du testar inspelningsfunktionen och

volymen före användning.

• När [Rec Level] är inställd på [Auto]

justeras inspelningsnivån automatiskt. Ställ

in [Rec Level] på [Manual] när du använda

funktionen för justering av inspelningsnivå

och limiter-funktionen (☞ s.41, s.43).

2

Om inspelning


2

Om inspelning

d

Frambringa det ljud som du vill

spela in:

• När ett högt ljud frambringas under

inspelningen svänger nivåmätaren

hela vägen över till höger och den röda

[PEAK]-indikatorlampan tänds. När detta

inträffar spelas ljudet in på ett förvrängt

sätt eftersom inspelningsnivån är för hög.

När nivåmätaren ger fullt

utslag (det inspelade

ljudet blir förvrängt)

• När ett högt ljud frambringas, justerar

du inspelningsnivån så att nivåmätaren

stannar i närheten av [–6].

Exempel på förhållande

där inspelningsnivån har

sänkts och den för höga

insignalen har justerats

Om du trycker på REC s-knappen

igen startar inspelningen.

• [ ] visas på displayen.

d Förfluten inspelningstid

e

Tryck på STOP 4-knappen för att

avsluta inspelningen.

• [ ] släcks på displayen.

e Filens längd

Observera!

Inspelnings-

• Inspelningen fortsätter även om volymen

för en enda fil överstiger 2 GB i linjärt

PCM-format (☞ s.43).

1 Filen sparas i separata 2 GB-filer. Den

hanteras som flera filer vid uppspelning.

2 När inspelningen överstiger 2 GB, kan

antalet filer i mappen överstiga 200.

Den 201:a filen och efterföljande

filer identifieras inte av portastudion,

kontrollera genom att ansluta portastudion

till en dator.

• När det finns ett SD-kort i portastudion, ska

du alltid kontrollera att du har aktiverat det

inspelningsmedia du vill använda, genom

att ställa in antingen [Built-in Memory]

eller [SD Card] så att inga misstag uppstår

(☞ s.41, s.46).

• Om du försöker utföra vissa operationer, t ex

skriva på SD-minneskortet i fall där kortet

har skrivskyddats, visas [SD Card Locked].

Innehållet på kortet kan spelas upp, men

skrivskyddet måste först inaktiveras innan

det går att skriva på kortet (☞ s.18).

• Om du väljer en annan mapp än [A] till

[E] och trycker på REC s-knappen, blinkar

meddelandet [Can't record in this folder].

Välj en mapp från [A] till [E] och starta

inspelningen igen.


• När återstående inspelningstid är kortare

än 60 sekunder börjar [PEAK]-indikatorn att

blinka i gult. När inspelningstiden minskar

till 30 eller 10 sekunder blinkar lampan

snabbare.

• [Folder Full] visas när mappen är full. Ta bort

onödiga filer innan du fortsätter spela in

(☞ s.38).

• [Memory Full] visas när minnet är fullt. Byt

inspelningsmedia eller ta bort onödiga filer

innan du fortsätter spela in (☞ s.38, s.41,

s.46).

• När inspelningsknappen på den exklusiva

fjärrkontrollen RS30W (medföljer ej)

trycks ner en gång, startar inspelningen

omedelbart.

• Beroende på ljudinspelningsläget och status

för inspelningsmedia, kan dataöverföring till

media inte göras i tid under inspelning och

överhoppat ljud kan spelas in. I detta fall

visas [Data Write Error] under inspelning

eller när inspelningen är klar. Efter att du

har överfört data till datorn, formatera

inspelningsmedia.

• Vi rekommenderar att media formateras

före inspelning.

Paus

Inspelnings-

Medan portastudion är i inspelningsläget,

trycker du på REC (s)-knappen.

• [ ] visas på displayen.

• Portastudions inspelningsläge inaktiveras

om du lämnar det i »Rec Pause» i mer än

60 minuter.

Återuppta inspelning:

Tryck på REC s-knappen en gång till.

• Inspelningen återupptas vid den punkt där

den avbröts.

Snabbt kontrollera det inspelade innehållet

Medan portastudion är i inspelningsläget,

trycker du på `/OK-knappen.

• [ ] visas på displayen.

• Avbryt inspelningen och filen som precis

spelades in kommer att spelas upp.

2

Om inspelning


2

Om inspelning

Rekommenderade inställningar för olika inspelningsförhållanden

Inspelnings-

Portastudion är inställd så att den direkt kan göra högkvalitetsinspelningar som motsvarar kvalitén för

musik-cd-skivor. De olika funktionerna som har att göra med inspelning kan konfigureras i detalj så att

de passar inspelningsförhållandena.

Inspelningsinställningar

Inspelningsnivå*

(☞ s.23)

Mikrofonkänslighet

(☞ s.27)

Low Cut Filter

(☞ s.27)

[Rec Mode]

(☞ s.41, s.43)

[Rec Level]

(☞ s.41, s.43)

[Zoom Mic]

(☞ s.41, s.43)

[Rec Monitor]

(☞ s.41, s.44)

[Plug-inPower]

(☞ s.41, s.44)

Musikuppträde

inomhus

Band som

uppträder i en

övningsstudio

Inspelningsförhållande

Uppträdande

i en stor

hall etc.

Utomhusljud som

t.ex. vilda fåglar

som sjunger, ljud

från järnvägsspår

etc.

När [Rec Level] är inställd på [Manual] kan du justera inspelningsnivån.

Titta på nivåmätaren medan du justerar

Konferenser

med stor

publik

i mycket stora

möteslokaler

[LOW] [HIGH]

[OFF] [ON]

Inspelningsnivån kan justeras så att den passar volymen från det ursprungliga ljudet

Konferenser

inomhus

med få

människor

Du kan ställa in om du vill att inspelningsnivån ska justeras automatiskt eller om du vill justera

den manuellt.

När [Rec Level] är inställd på [Manual] kan du ställa in limiter-funktionen.

Den inbyggda stereomikrofonens riktningskänslighet kan ställas in enligt den källa som ska

spelas in.

Ställ in om du vill att det inspelade ljudet ska kunna övervakas via EAR-uttaget.

Välj om du vill använda spänningsmatning via kabeln för den externa mikrofonen som är

ansluten till MIC-uttaget.

* När [Rec Level] är inställd på [Auto] justeras inspelningsnivån automatiskt. I detta läge fungerar inte

justeringsfunktionen för inspelningsnivå och limiter-funktionen (☞ s.23, s.41, s.43).


Lyssna på ljudet som spelas in

Om du ansluter hörlurar till portastudions

EAR-uttag innan du börjar spela in, kan du

lyssna på ljudet som spelas in. Ljudvolymen

kan justeras med hjälp av VOLUME-ratten.

Anslut hörlurarna till portastudions

EAR-uttag.

Till EARuttaget

• När inspelningen har startat kan du

lyssna på ljudet som spelas in via

hörlurarna. Om hörlurar ansluts hörs

inget ljud från högtalaren.

Observera!

• Inspelningsnivån kan inte styras med

volymknappen.

• Om du använder hörlurar ska du INTE ställa

in volymen för högt. Om du lyssnar på mycket

hög volym kan det leda till hörselskador.

• Placera inte hörlurar nära en mikrofon

eftersom det kan orsaka rundgång.

• Om den externa högtalaren är ansluten

under inspelning, finns det risk för rundgång.

Du rekommenderas att använda hörlurar

för att övervaka inspelningsljudet eller ställa

in [Rec Monitor] på [Off] under inspelning

(☞ s.41, s.44).

• När [Rec Monitor] är inställd på [Off] hörs

inget ljud i hörlurarna när du spelar in

(☞ s.41, s.44).

Aktivera lågspärrfilter

Portastudion har ett lågspärrfilter som

minimerar lågfrekventa ljud och spelar in röster

tydligare. Med denna funktion kan du minska

bruset från luftkonditioneringsanläggningar,

projektorer och andra liknande ljud.

Skjut LOW CUT ON/OFF-omkopplaren

och välj [ON] eller [OFF].

[ON]:

Aktiverar lågspärrfiltret.

[OFF]:

Stänger av denna funktion.

Inspelnings-

Mikrofonkänslighet

Mikrofonkänsligheten kan justeras så att den

passar dina behov.

Skjut MIC SENSE HIGH/LOW-omkopplaren

och välj [HIGH] eller [LOW].

2

Om inspelning


2

Om inspelning

[HIGH]:

Detta är ett mycket känsligt läge som

även kan ta med brus från omgivningen

vid inspelning.

[LOW]:

Detta är standardläget för

mikrofonkänslighet. Välj detta läge när

volymen från källan är hög, till exempel

när ett band uppträder.

Obs!

• Om du vill göra en tydlig inspelning av

en talares röst, ställer du in portastudion

på [LOW] och håller dess inbyggda

stereomikrofon nära talarens mun

(5–10 cm) innan du börja spela in.

1

Inspelnings-

Justera röstsynkroniseringsnivån

för inspelning

Vid inspelning med röstsynkronisering

kan du starta inspelning när en röst med

högre volym än ljudsynkroniseringsnivån

(avkänningsnivån) detekteras, och

automatiskt avbryta inspelningen

när rösten blir tyst. När inspelning

med röstsynkronisering är aktiverad

(☞ s.44) och röstens volym är

lägre än röstsynkroniseringsnivån

(avkänningsnivån) under längre tid än

den angivna avkänningstiden, stoppar

portastudion.

REC s-knapp

STOP 4-knapp

9 0-knapp

Välj en mapp för inspelningen

(☞ s.19 till s.21).

Byta mappar:

1 Om du trycker på LIST-knappen

i filvisningen medan enheten är stoppad,

går du tillbaka till en högre nivå.

Om du trycker på LIST-knappen flera

gånger kommer du till visningen av

mapplistan.

2 Om du trycker på 2 eller 3 i visningen

av mapplistan, väljs mapparna för

röstinspelningar.

• Ljud som nyligen spelats in sparas

som den sista filen i den valda mappen.


Spela in från andra enheter med denna

portastudio:

Ljudet kan spelas in om du ansluter

ljudutgången (hörlursuttag) på den andra

enheten och LINE IN-uttaget på portastudion

med anslutningssladden KA334 (medföljer)

för kopiering.

Observera!

Till LINE IN

-uttaget

Till ljudutgång

på den andra

enheten

• Om du inte kan åstadkomma en tydlig

inspelning med denna portastudio även efter

att du har justerat inspelningsnivån (☞ s.23),

skulle detta kunna bero på att utnivån för den

anslutna enheten är för hög eller låg. När

en extern enhet är ansluten, ska du göra en

testinspelning och justera utnivån för den

externa enheten.

• Anslut inte anslutningssladden till MICuttaget

när du spelar in ljud från andra

enheter med denna portastudio.

Till ljudingång

på den

andra enheten

Observera!

Till EAR

-uttaget

Inspelnings-

Spela in ljudet från denna portastudio

med andra enheter:

Ljudet från denna portastudio kan spelas in

på andra enheter om du ansluter ljudingången

(mikrofonuttaget) på den andra enheten och EARuttaget

på portastudion, med anslutningssladd

KA334 (medföljer) för kopiering.

• När du justerar de olika inställningarna för

ljudkvalitet som har att göra med uppspelning

på portastudion, ändras även ljudsignalen

från EAR-uttaget (☞ s.41, s.45).

• Om du spelar in på andra enheter som

inte har en linjeingång, kan ljudsignalen

vara för stark för att kunna regleras

om den ansluts till mikrofonuttaget.

Om detta inträffar använder du

anslutningssladden KA333 (medföljer ej)

med dämpningsresistans (☞ s.82).

2

Om inspelning

1


3

Om uppspelning

Uppspelning

Portastudion kan spela upp filer i WAV-, MP3-

och WMA-format. Om du vill spela upp en fil

som spelats in med andra enheter, måste du

överföra den från en dator.

1

STOP 4-knapp

2 3-knapp

9 0-knapp

`/OK-knapp

Välj mappen som innehåller filerna

som ska spelas upp (☞ s.19 till s.21).

Byta mappar:

1 Om du trycker på LIST-knappen

i filvisningen medan enheten är stoppad,

går du tillbaka till en högre nivå.

Om du trycker på LIST-knappen flera

gånger kommer du till visningen av

mapplistan.

2 Tryck på 2- eller 3 -knappen i mapplistan,

för att välja mapparna för röstinspelningar

och tryck på 9-knappen.

I fillistan trycker du på 2- eller

3-knappen för att välja filen som

du vill spela upp.

• I filvisningen trycker du på 9 eller 0

för att välja en fil.

Tryck på `/OK-knappen för att starta

uppspelningen.

• [ ] visas på displayen.

a Mappnamn/filnamn/filformat/aktuellt

filnummer/totalt antal inspelade filer

i mappen

b Filens längd

c Förfluten uppspelningstid

d Nivåmätare

Om uppspelning

a

b

c

d

Använd VOLUME-ratten för att justera

till en behaglig volym för att lyssna.

Volymen kan justeras

från [0] till [10]. Ju högre

nummer på ratten,

desto högre kommer

volymen att vara

Tryck på STOP 4- eller `/OKknappen,

närhelst du vill stoppa

uppspelningen.

• [ ] släcks på displayen.

• Detta stoppar filen som spelas upp mitt

i. När återuppta-funktionen (resume)

är aktiverad, lagras stoppläget, även

om strömmen stängs av. Nästa gång

strömmen sätts på, kan uppspelningen

återupptas från det registrerade

stoppläget.

• När batterierna tas ur portastudion,

raderas återuppta-funktionens stoppläge.


Inställningar som har att göra med uppspelning

Upprepa

ljudavsnitt

(☞ s.36)

[Play Mode]

(☞ s.41, 45)

[Reverb]

(☞ s.41, 45)

[EUPHONY]

(☞ s.41, 45)

[Replace]

(☞ s.54)

[File Move]

(☞ s.56)

[File Divide]

(☞ s.59)

Du kan använda detta för

att upprepa uppspelningen

av ett avsnitt av en fil under

uppspelning.

[File] [File Repeat] [Folder]

[Folder Repeat] [All]

[All Repeat]

[Normal] [Studio] [Club] [Hall]

[Dome]

[Normal] [Natural] [Wide]

[Power]

Detta ändrar filernas ordning

i den valda mappen. Det här

är användbart om du vill spela

upp filerna i en annan ordning

när portastudion är i normalt

uppspelningsläge etc.

Valda filer kan även flyttas

eller kopieras inom eller

mellan minnen.

PCM-filer som spelats in på

portastudion kan delas upp.

Om musikfiler

Filformat Samplingsfrekvens Bithastighet

WAVformat

MP3format

WMAformat

44,1 kHz, 48 kHz,

88,2 kHz, 96 kHz

MPEG1 Layer3:

32 kHz, 44,1 kHz,

48 kHz

MPEG2 Layer3:

16 kHz, 22,05 kHz,

24 kHz

16 kHz, 22 kHz,

32 kHz, 44,1 kHz,

48 kHz

Uppspelning

Om portastudion inte kan spela upp musikfiler

som har överförts till den, ska du kontrollera att

filernas samplingsfrekvens och bithastighet är

i det område där uppspelning är möjligt. Nedan

anges de kombinationer av samplingsfrekvens

och bithastighet för musikfiler som portastudion

kan spela upp.

16 bitar eller

24 bitar

Från 8 kbps

upp till

320 kbps

Från 16 kbps

upp till

256 kbps

• MP3-filer med variabel bithastighet (i vilka

omvandlingsbithastigheten kan variera)

kanske inte kan spelas upp på rätt sätt.

• Denna portastudio kan endast spela upp

WAV-filer i linjärt PCM-format. Andra typer

av WAV-filer kan inte spelas upp.

• Denna portastudio är kompatibel med DRM9

från Microsoft Corporation, men inte med

DRM10.

• Det går att spela upp WMA-filer som har

skapats med en digital portastudio från

Olympus.

3

Om uppspelning


3

Om uppspelning

Spola framåt

Medan portastudion är i stoppläge

under filvisning, trycker och håller

du 9-knappen.

• [ ] visas på displayen.

• Om du släpper 9-knappen stoppar

den. Tryck på `/OK-knappen för att starta

uppspelningen från där den stoppades.

Medan portastudion är

i uppspelningsläget, trycker

och håller du 9.

• När du släpper 9 återupptar portastudion

normal uppspelning.

• Om det finns en indexmarkering eller tillfällig

markering mitt i filen, stoppar portastudion vid

det stället (☞ s. 35).

• Portastudion stoppar när den kommer till slutet

på filen. Fortsätt att trycka på 9-knappen för

att fortsätta från början av nästa fil.

Spola tillbaka

Medan portastudion är i stoppläge

under filvisning, trycker och håller

du 0-knappen.

Uppspelning

• [ ] visas på displayen.

• Om du släpper 0-knappen stoppar

den. Tryck på `/OK-knappen för att starta

uppspelningen från där den stoppades.

Medan portastudion är

i uppspelningsläget, trycker

och håller du 0.

• När du släpper 0 återupptar portastudion

normal uppspelning.

• Om det finns en indexmarkering eller tillfällig

markering mitt i filen, stoppar portastudion

vid det stället (☞ s. 35).

• Portastudion stoppar när den kommer

till början på filen. Fortsätt att trycka

på 0-knappen för att fortsätta att

spola bakåt från slutet av föregående fil.

Hitta början av filen

Medan portastudion är stoppad eller

i uppspelningsläget, trycker och håller

du 9-knappen.

• Portastudion går till början av nästa fil.

Medan portastudion är

i uppspelningsläget, trycker

du på 0-knappen.

• Portastudion går till början av den aktuella filen.

Medan portastudion är i stoppläget,

trycker du på 0-knappen.

• Portastudion går till början av den

föregående filen. Om portastudion stoppades

mitt i filen, återgår den till början av filen.

Medan portastudion är

i uppspelningsläget, trycker

du på 0-knappen två gånger.

• Portastudion går till början av den

föregående filen.


Uppspelning med hörlurar

Ett par hörlurar kan anslutas till portastudions

EAR-uttag för att lyssna med.

• När hörlurarna används är portastudions

högtalare avstängd.

Observera!

Till EARuttaget

• Om du går till början av filen under

uppspelning, stoppar portastudion vid

indexmarkeringen eller den tillfälliga

markeringen. Indexmarkeringen och den

tillfälliga markeringen hoppas över om du

utför åtgärden i stoppläge (☞ s. 35).

• För att undvika att irritera öronen sätter

du i hörlurskontakten efter att volymnivån

har sänkts.

• När du lyssnar med hörlurarna under

uppspelning ska du inte höja volymen för

mycket. Det kan orsaka hörselskador och

försämring av hörselförmågan.

Ställa in en indexmarkering

eller en tillfällig markering

Om det finns indexmarkeringar och tillfälliga

markeringar i filen, kan du snabbt hitta en

position som du vill lyssna på genom att

snabbspola framåt eller bakåt eller genom

att snabbspola med medlyssning.

Indexmarkeringar och tillfälliga markeringar

kan endast läggas till under PCM-inspelning

med denna portastudio eller till PCM-filer som

spelats in med hjälp av denna portastudio.

Indexmarkeringar kan inte läggas till WMA-filer,

MP3-filer eller filer som skapats med andra

diktafoner än Olympus IC-diktafoner. Tillfälliga

markeringar kan emellertid läggas till platser

för tillfälliga markeringar som du vill lyssna till.

För att lägga till indexmarkeringar, måste

indexfunktionen registreras till Fn-knappen

(☞ s.48).

1

Uppspelning

9 0-knapp

`/OK-knapp

Fn-knapp

ERASE-knapp

Tryck på Fn-knappen vid inspelning

av fil, inspelningspaus, uppspelning

eller uppspelningspaus.

• Ett nummer visas på displayen och en

indexmarkering eller en tillfällig markering

infogas.

• När indexmarkeringen eller den tillfälliga

markeringen har infogats, fortsätter

inspelningen eller uppspelningen så

att du kan infoga indexmarkeringar eller

tillfälliga markeringar på andra platser

på ett liknande sätt.

3

Om uppspelning


3

Om uppspelning

Ta bort en indexmarkering eller en

tillfällig markering:

1

Lokalisera den indexmarkering

eller tillfälliga markering som du

vill ta bort.

Tryck på 9 eller 0 för att välja

den indexmarkering eller tillfälliga

markering som du vill ta bort.

Tryck på ERASE-knappen medan

indexnumret eller numret för den

tillfälliga markeringen visas i cirka

2 sekunder på displayen.

• Indexmarkeringen eller den tillfälliga

markeringen raderas.

• Nummer för indexmarkeringar eller tillfälliga

markeringar som följer efter de raderade

markeringarna flyttas automatiskt upp.

Observera!

• Indexmarkeringar kan läggas till under

PCM-inspelning med denna portastudio

eller till PCM-filer som spelats in med hjälp

av denna portastudio.

1

Uppspelning

• Tillfälliga markeringar är tillfälliga, så om du

går till en annan fil, växlar till listskärmen eller

ansluter portastudion till en dator raderas de

automatiskt.

• Upp till 16 indexmarkeringar och tillfälliga

markeringar kan göras i en fil. Om du

försöker placera mer än 16 indexmarkeringar

eller tillfälliga markeringar, visas meddelandet

[Index Full] för Indexmarkeringar och [Temp

Mark Full] för tillfälliga markeringar.

• Indexmarkeringar eller tillfälliga markeringar

kan inte ställas in eller raderas i en låst fil

(☞ s.47).

Starta upprepad uppspelning

av ljudavsnitt

Med denna funktion kan du upprepa

uppspelningen av ett avsnitt av filen

som spelas upp.

2 3-knapp

9 0-knapp

`/OK-knapp

A-B REPEAT-knapp

Välj en fil som har ett ljudavsnitt

som du vill spela upp upprepade

gånger (☞ s.19 till s.21).

I fillistan trycker du på 2- eller

3-knappen för att välja filen.

• I filvisningen trycker du på 9- eller

0 -knappen för att välja en fil.

Tryck på `/OK-knappen för att starta

uppspelningen.


Tryck på A-B REPEAT-knappen vid den

punkt där ljudavsnittet som du vill

upprepa börjar.

[ ] blinkar

på displayen

• Snabbspolning framåt och bakåt (☞ s.29)

kan utföras när [ ] blinkar på samma

sätt som under normal uppspelning och

du kan snabbt fortsätta så långt som till

slutpositionen (☞ s.34).

• När slutet på filen nås medan

[ ] blinkar, blir punkten slutpunkten och

den upprepade uppspelningen startar.

Tryck på A-B REPEAT-knappen

igen vid positionen där du vill

avsluta ljudavsnittet för upprepad

uppspelning.

• Portastudion spelar upp ljudavsnittet

upprepade gånger tills den upprepade

uppspelningen avbryts.

Uppspelning

Avbryta funktionen för upprepning av ljudavsnitt

Tryck på vilken som av följande knappar

för att avbryta funktionen för upprepning

av ljudavsnitt.

a Tryck på STOP 4-knappen

Om du trycker på STOP 4-knappen

inaktiveras upprepad uppspelning av

ljudavsnitt och uppspelningen avbryts.

b Tryck på `/OK -knappen.

Om du trycker på `/OK-knappen inaktiveras

upprepad uppspelning av ljudavsnitt och

uppspelningen avbryts.

c Tryck på 9-knappen

Om du trycker på 9-knappen inaktiveras

upprepad uppspelning av ljudavsnitt och

portastudion går till början av nästa fil.

d Tryck på 0-knappen

Om du trycker på 0-knappen inaktiveras

upprepad uppspelning av ljudavsnitt

och portastudion går till början av den

aktuella filen.

e Tryck på A-B REPEAT-knappen

Om du trycker på A-B REPEAT-knappen

inaktiveras upprepad uppspelning av

ljudavsnitt och uppspelningen fortsätter

utan upprepning.

3

Om uppspelning


3

Om uppspelning

Radering

Radera en fil åt gången

En vald fil kan raderas från en mapp.

1

2 3-knapp

9 0-knapp

`/OK-knapp

ERASE-knapp

Välj mappen som innehåller filerna

som ska raderas (☞ s.19 till s.21).

I fillistan, trycker du på 2 eller 3 för

att välja filen som du vill radera.

• I filvisningen trycker du på 9- eller

0 -knappen för att välja en fil.

Medan portastudion är stoppad

trycker du på ERASE-knappen.

[Cancel] blinkar

på displayen

Tryck på 2-knappen för att välja

[File Erase].

1

Tryck på `/OK-knappen.

• Visningen ändras till [File Erase!]

och raderingen startar.

• [Erase Done] visas när filen är raderad.

Filnummer tilldelas igen automatiskt.

Radera alla filer från en mapp

Alla filer i en mapp kan raderas samtidigt.

Låsta filer (☞ s.41, s.47) och filer som

skrivskyddats på en dator raderas inte.

2-knappen

`/OK-knapp

ERASE-knapp

Välj mappen som du vill radera

(☞ s.19 till s.21).

Medan portastudion är stoppad

trycker du på ERASE-knappen

två gånger.

[Cancel] blinkar

på displayen


Tryck på 2-knappen för att välja

[All Erase].

Tryck på `/OK-knappen.

• Visningen ändras till [All Erase!] och

raderingen startar. [Erase Done] visas

när filerna är raderade.

Radera en del av en fil

Endast en PCM-fil som spelats in med

portastudion kan raderas delvis.

1

2-knappen

`/OK-knapp

ERASE-knapp

Radering

Välj mappen som innehåller filerna

som ska spelas upp (☞ s.19 till s.21).

I fillistan trycker du på 2- eller

3-knappen för att välja filen som

du vill radera.

• I filvisningen trycker du på 9- eller

0 -knappen för att välja en fil.

Spela upp filen som du vill delvis

radera.

• Gå framåt i filen till den position som

ska raderas. Om filen är lång använder

du 9-knappen för att gå till positionen

som du vill radera.

Tryck på ERASE -knappen vid

startpositionen för den del som

ska raderas.

[Partial Erase] blinkar

på displayen.

3

Om uppspelning


3

Om uppspelning

0

Tryck på ERASE-knappen igen.

• [Partial Erase Start Position] och [Partial

Erase End Position] på displayen blinkar

växelvis. När lamporna blinkar, fortsätter

uppspelningen och du kan snabbspola

bakåt eller snabbspola framåt som vanligt

och snabbspola till slutet av raderingen.

Om filen når slutet medan lamporna

blinkar, är det den positionen där

raderingen avslutas.

Tryck en gång till på ERASE-knappen

vid den position där du vill avsluta

delvis radering.

• Displayen växlar till [Partial Erasing !]

och börjar radera. Raderingen är klar

när [Partial erase completed] visas.

• Uppspelningen stannar vid slutläget

för delvis radering.

Observera!

Radering

• Delvis radering kan inte göras på filer

som spelats in i formaten WMA eller MP3.

• Informationen för när filen skapades ändras

inte även om en del av filen raderas.

• En raderad fil kan inte återställas. När det

finns ett SD-kort i portastudion, ska du

alltid kontrollera att du har aktiverat det

inspelningsmedia du vill använda, genom

att ställa in antingen [Built-in Memory]

eller [SD Card] så att inga misstag uppstår

(☞ s.41, s.46).

• Om du försöker utföra vissa operationer, t ex

skriva på SD-minneskortet i fall där kortet

har skrivskyddats, visas [SD Card Locked].

Innehållet på kortet kan spelas upp, men

skrivskyddet måste först inaktiveras innan

det går att skriva på kortet (☞ s.18).

• Låsta filer och filer som är skrivskyddade

kan inte raderas (☞ s.41, s.47).

• Om en åtgärd inte är vald inom åtta sekunder,

återgår portastudion till stoppläge.

• Utför aldrig någon av åtgärderna nedan

under bearbetning, eftersom data kan

skadas. Sätt dessutom i två nya batterier för

att säkerställa att batterierna inte kommer

att ta slut under bearbetningen.

1 Stänga av strömmen under bearbetning.

2 Tar ur batterierna under bearbetning.

3 Ta bort SD-kortet under bearbetning när

[SD Card] används som inspelningsmedia.

Om du gör något av det ovanstående kan

data skadas.

• Du kan inte radera mappar med portastudion.


Metod för menyinställning

Alternativen i menyerna kategoriseras med

flikar, så välj först flik och gå sedan till önskat

alternativ för att snabbt ställa in det. Du kan

ställa in alla menyalternativ på följande sätt.

1

2 3-knapp

9 0-knapp

`/OK-knapp

MENU-knapp

Medan portastudion är stoppad

trycker du på MENU-knappen.

Menyn visas

på displayen

• Menyalternativ kan ställas in under

inspelning eller uppspelning (☞ s.50).

Tryck på 2- eller 3-knappen för

att gå till fliken som innehåller

alternativet som du vill ställa in.

• Du kan ändra menyvisningen genom

att flytta markören.

Menyinställning

Tryck på `/OK- eller 9-knappen

för att flytta markören till det

alternativ som du vill ställa in.

Tryck på 2 eller 3-knappen för att gå

till alternativet som du vill ställa in.

Tryck på `/OK eller 9-knappen.

• Går till inställningarna för de valda

alternativet.

4

Menyinställning

1


4

Menyinställning

Tryck på knappen 2 eller 3 för

att ändra inställningen.

Tryck på `/OK-knappen för att

slutföra inställningen.

• Ett meddelande på displayen visar att

inställningen har aktiverats.

• Om du trycker på 0-knappen utan

att trycka på `/OK-knappen, avbryts

inställningarna och du återgår till den

föregående skärmen.

Tryck på MENU-knappen för att

stänga menyskärmen.

• Från menyskärmen, under inspelning eller

uppspelning, kan du genom att trycka

på 0 eller MENU-knappen återgå till

uppspelningsskärmen utan att avbryta

inspelningen eller uppspelningen.

Metod för menyinställning

Observera!

• Portastudion stoppar om du lämnar den utan

att använda något reglage under tre minuter

vid en menyinställningsåtgärd, när ett valt

alternativ inte är aktiverat.

• När du anger menyinställningar under

inspelning eller uppspelning, avbryts

menyinställningarna om 8 sekunder

förflyter utan att någon knapp trycks.


4 Rec Menu

Rec Mode

Rec Level

Zoom Mic

Metod för menyinställning

Portastudion kan spela in i linjärt PCM-format. Det går att göra inspelningar med hög upplösning,

som har hög samplingsfrekvens och hög bithastighet, och som motsvarar eller är bättre än musikcd-ljud.

Dessutom stöder portastudion även MP3- och WMA-formaten.

1. Välj inspelningsformat.

Inställning:

[PCM]: Detta är ett icke-komprimerat ljudformat som används för musik cd-skivor och liknande.

[MP3]: MPEG är den internationella standarden som fastställs av en arbetsgrupp från ISO

(International Organization for Standardization).

[WMA]: Detta är en kodningsmetod för ljudkomprimering som utvecklats av Microsoft

Corporation i USA.

2. Välj inspelningshastighet.

Inställning:

[PCM]: [96 kHz/24bit] till [44.1 kHz/mono]

[MP3]: [320 kbps] till [mono]

[WMA]: [160 kbps] till [mono]

• När inspelningsformatet är inställt på MP3 eller WMA, kodas och bearbetats

samplingsfrekvensen vid 44,1 kHz.

• Om du ställer in en hög inspelningshastighet, ökar filkapaciteten. Innan du börjar spela in ska

du se till att det finns tillräckligt mycket ledigt minne (☞ s.46).

• Om funktionen för riktad mikrofon används, kan du inte ändra [PCM]-inställningen i [Rec Mode] annat än

till [44.1 kHz/16 bit]. Du kan använda alla lägena för [MP3] eller [WMA] för [Rec Mode].

• När [mono] för [MP3] är valt, ställs inspelningshastigheten in på 64 kbps.

• När [mono] för [WMA] är valt, ställs inspelningshastigheten in på 32 kbps.

Du kan ställa in om du vill att inspelningsnivån ska justeras automatiskt eller om du vill justera den manuellt.

1. Välj inställning för inspelningsnivå.

Inställning:

[Manual]: Inspelning görs med manuell justering av inspelningsnivån. När [Rec Level] är inställd

på [Manual] kan du ställa in limiter-funktionen.

[Auto]: Inspelning görs med automatisk justering av inspelningsnivån. Detta är användbart när

du vill börja spela in direkt.

2. Välj Limiter-inställningen.

Portastudion har en limiter-funktion som korrigerar inspelningsnivån ner till ett lämpligt

intervall, i fall där ett högt ljud plötsligt tas upp. Detta förhindrar ljudförvrängning som

orsakas av för hög inspelningsnivå.

Inställning:

[Limiter On]: Aktiverar limiter-funktionen, och förhindrar således förvrängning under inspelning.

[Limiter Off]: Stänger av denna funktion.

• När [Rec Level] är inställd på [Auto] justeras inspelningsnivån automatiskt. Ställ in [Rec Level] på [Manual]

när du använda funktionen för justering av inspelningsnivå och limiter-funktionen.

Funktionen för riktad mikrofon utnyttjar DiMAGICs DVM-teknik (DiMAGIC Virtual Microphone).

DVM är ett ljudupptagningssystem med vilket du kan spela in genom att fokusera på ljud från

valfri riktning. Från expanderande stereoinspelning till inspelning med hög riktningskänslighet,

representerar DVM det senaste inom metoder för riktningskänslighet som låter dig växla till en

enkel exklusiv mikrofon.

Inställning:

[Off]: Inspelning med naturligt stereoljud.

[Wide]: Inspelning med ett expanderande stereoljud.

[Standard]: Inspelning med ett stereoljud som är svagt riktningskänsligt i riktning framåt.

[Narrow]: Inspelning med ett riktningskänsligt stereoljud.

[Zoom]: Inspelning med hög riktningskänslighet. (Monoinspelning)

• Funktionen för riktad mikrofonkänslighet har konstruerats så att denna funktion endast aktiveras med

den inbyggda stereomikrofonen. Observera att portastudion inte kommer kunna spela in normalt när

du använder andra kommersiellt tillgängliga mikrofoner.

• Du kan använda riktad mikrofonkänslighet endast när [PCM]-inställningen i [Rec Mode] är inställd på

[44.1 kHz/16 bit].

4

Menyinställning


4

Menyinställning

4 Inspelningsmeny (fortsättning)

Rec Monitor

Plug-inPower

V-Sync. Rec

Metod för menyinställning

Ställ in om du vill att det inspelade ljudet ska avges från hörlursuttaget.

Inställning:

[On]: Aktiverar funktionen för övervakning av inspelningsljudet. Ljudet avges från

EAR-uttaget.

[Off]: Stänger av denna funktion. Ljudet avges inte från EAR-uttaget.

• Om den externa högtalaren är ansluten under inspelning, finns det risk för rundgång.

Du rekommenderas att använda hörlurar för att övervaka inspelningsljudet eller ställa in

[Rec Monitor] på [Off] under inspelning (☞ s.27).

• När [Rec Monitor] är inställd på [Off] hörs inget ljud i hörlurarna när du spelar in (☞ s.27).

Externa mikrofoner som stöder spänning via kabeln (plug-in power) kan också användas.

Du kan ställa in om enheten ska spänningsmata externa mikrofoner.

Inställning:

[On]: Om funktionen för spänning via kabeln är aktiverad, spänningsmatas den

ansluta externa mikrofonen. Välj detta läge om den externa mikrofonen stöder

spänningsmatning via kabeln (☞ s.30).

[Off]: Stänger av denna funktion. Välj detta läge om den externa mikrofonen inte

stöder spänningsmatning via kabeln.

• Ställ in funktionen för spänningsmatning via kabeln på [Off] när du ansluter en extern

mikrofon som inte stöder spänningsmatning via kabeln, eftersom det finns risk att det

uppstår brus medan du spelar in.

• Fantommatning kan inte levereras, även när funktionen för spänningsmatning i kabeln är

inställd på [On].

Inspelning med röstsynkronisering startar när en röst med högre volym än

röstsynkroniseringsnivån (avkänningsnivån) detekteras. När rösten blir tyst, stoppas

inspelningen automatiskt. När inspelning med röstsynkronisering är aktiverad och röstens

volym är lägre än röstsynkroniseringsnivån (avkänningsnivån) under längre tid än den

angivna avkänningstiden, stoppar portastudion.

Inställning:

[On]: [1 second] [2 seconds] [3 seconds] [4 seconds] [5 seconds] [10 seconds]: Ställer

in avkänningstiden. Om insignalen (inspelningsnivån) är lika med eller under

den angivna nivån under längre tid än den angivna avkänningstiden, avbryts

inspelningen.

[Off]: Stänger av denna funktion.


4 Play Menu

Play Mode

Reverb

EUPHONY

Metod för menyinställning

Det finns sex uppspelningslägen. Du kan välja om du vill spela upp enligt fil eller mapp, eller

alla filer som är lagrade i portastudion.

Inställning:

[File]: Avbryter efter att den aktuella filen har spelats upp.

[File Repeat]: Spela upp den aktuella filen upprepade gånger.

[Folder]: Spelar filer kontinuerligt i den aktuella mappen till den sista filen och stoppar.

[Folder Repeat]: Spelar alla filer i den aktuella mappen kontinuerligt.

[All]: Spelar alla filer i det valda minnet kontinuerligt och stoppar.

[All Repeat]: Spela alla filer i det valda minnet kontinuerligt och upprepade gånger.

• I läget [File], när portastudion kommer till slutet av den sista filen i mappen, blinkar [End] på

displayen under två sekunder och portastudion stoppar i början av den sista filen.

• I läget [Folder], när portastudion kommer till slutet av den sista filen i mappen, blinkar [End] på

displayen under två sekunder och portastudion stoppar i början av den första filen i mappen.

• I läget [All], efter att ha spelat den sista filen i mappen, börja portastudion att spela från den

första filen i nästa mapp. När den kommer till slutet på den sista filen i portastudion, blinkar

[End] under två sekunder på displayen och portastudion stoppa vid början av den första filen

i portastudion.

Du kan ställa in efterklang från olika rumstorlekar, t.ex. inspelningsstudio eller

en kupolbyggnad.

Inställning:

[Normal]: Stänger av funktionen för återklang. Välj denna inställning när du vill spela

upp ljudet så som det ursprungligen spelats in.

[Studio] [Club] [Hall] [Dome]: Välj den aukustiska omgivning som du föredrar.

• När du spelar upp filer i WAV-format med dessa inställningar, omvandlas

samplingsfrekvensen och bithastigheten ner från 96 kHz till 48 kHz respektive från

24 bitar till 16 bitar.

• Denna funktion kan endast användas under uppspelning. Portastudion kan inte skapa

inspelningar från uppspelningsresultaten.

• När du justerar de olika inställningarna för ljudkvalitet som har att göra med uppspelning

på portastudion, ändras även ljudsignalen från EAR-uttaget.

Denna portastudio har utrustats med »EUPHONY MOBILE», det senaste när det gäller

surroundljudsystem, vilket kombinerar bandbreddskorrigering, expansionsteknologi och

teknik för virtuell aukustisk källbehandling. Utöver dess naturliga, expanderande känsla, har

portastudion utrustas med en exceptionell funktion varigenom lyssnarna blir mindre benägna

att utveckla en hoptryckt och instängd känsla, eller blir trötta av för mycket lyssnande. Utöver

detta, är lyssnarna mindre benägna att utveckla en i hoptryckt eller instängd känsla, eller att

bli trötta av att lyssna för mycket. Funktionen [EUPHONY] har fyra olika inställningar som du

kan välja enligt dina preferenser.

Inställning:

[Normal]: Stänger av denna funktion. Välj denna inställning när du vill spela upp ljudet

så som det ursprungligen spelats in.

[Natural]: I detta läge korrigeras den naturliga bandbredden och det akustiska fältet

expanderas.

[Wide]: Detta läge har en ännu mer expanderande känsla.

[Power]: Detta läge fokuserar mer på lägre ljudregister.

• När du spelar upp filer i WAV-format med dessa inställningar, omvandlas

samplingsfrekvensen och bithastigheten ner från 96 kHz till 48 kHz, 88,2 kHz till 44,1 kHz

respektive från 24 bitar till 16 bitar.

• Denna funktion kan endast användas under uppspelning. Portastudion kan inte skapa

inspelningar från uppspelningsresultaten.

• När du justerar de olika inställningarna för ljudkvalitet som har att göra med uppspelning

på portastudion, ändras även ljudsignalen från EAR-uttaget.

4

Menyinställning


4

Menyinställning

4 LCD/Sound Menu

Backlight

Contrast

LED

Language

4 Memory Menu

MemorySelect

Memory Info.

Format

Displayen förblir tänd under cirka 10 sekunder (förinställd inställning) när en knapp

på portastudion trycks.

Inställning:

[5 seconds] [10 seconds] [30 seconds] [60 seconds] [Always on]:

Ställ in tiden som du vill att bakgrundsbelysningen ska förbli tänd.

[Off]: Stänger av denna funktion. Bakgrundsbelysningen tänds inte.

Displayens kontrast kan justeras i 12 nivåer.

Inställning:

Du kan justera LCD-displayens kontrastnivå från [01] till [12].

Du kan ställa in så att LED-indikatorlamporna inte tänds.

Inställning:

[On]: LED-lampan tänds.

[Off]: Stänger av denna funktion. LED-lampan inaktiveras.

Du kan ställa in språket på portastudions display.

Inställning

[English] [Français] [Deutsch] [Italiano] [Español] [Русский]

• Vilka språk som kan väljas varierar beroende på regionen.

Om det finns ett SD-minneskort i portastudion kan du välja att spela in, antingen

med det inbyggda minnet eller med SD-minneskortet (☞ s.14).

Inställning:

[Built-in Memory]: Inbyggt flashminne.

[SD Card]: SD-minneskort.

• Om du försöker utföra vissa operationer, t ex skriva på SD-minneskortet i fall där

kortet har skrivskyddats, visas [SD Card Locked]. Innehållet på kortet kan spelas

upp, men skrivskyddet måste först inaktiveras innan det går att skriva på kortet

(☞ s.18).

Återstående inspelningskapacitet och total kapacitet för inspelningsmediet kan

avläsas på menyskärmen.

• Om det inte finns något SD-minneskort i portastudion visas endast informationen

för det inbyggda minnet.

• Domänområdet, där portastudions administrativa filer finns lagrade, inkluderas

när den återstående kapaciteten för inspelningsmedia beräknas. Utöver detta,

inkluderas även den administrativa domänen för SD-minneskortet. På grund av

detta, kommer kortets återstående kapacitet att visas som lägre än den angivna

kapaciteten, och detta är helt normalt.

(☞ s.51)

Metod för menyinställning


4

Menyinställning

4 Others (fortsättning)

Fn Setting

Metod för menyinställning

När funktioner har registrerats på Fn-knappen kan du, varje gång Fn-knappen trycks,

ändra menyn för den registrerade funktionen.

Inställning:

[Off]: Inga funktioner har tilldelats knappen.

[Index] (☞ s.35) [Rec Mode] (☞ s.43)

[Rec Level] (☞ s.43) [Zoom Mic] (☞ s.43)

[Play Mode] (☞ s.45) [Reverb] (☞ s.45)

[EUPHONY] (☞ s.45) [MemorySelect] (☞ s.46)

[Property] (☞ s.49) [Light] (☞ s.46)

Ta fram en registrerad funktion:

När Fn-knappen trycks, visas menyinställningarna för den registrerade

funktionen:

[Rec Mode]: [PCM] [MP3] [WMA]: Inspelningshastigheten kan

konfigureras för varje filformat.

[Rec Level]: [Manual] [Auto]: Du kan ställa in om du vill att

inspelningsnivån ska justeras automatiskt eller om

du vill justera den manuellt. När [Rec Level] är inställd

på[Manual] kan du ställa in limiter-funktionen.

[Zoom Mic]: [Off] [Wide] [Standard] [Narrow] [Zoom]

[Play Mode]: [File] [File Repeat] [Folder] [Folder Repeat] [All]

[All Repeat]

[Reverb]: [Normal] [Studio] [Club] [Hall] [Dome]

[EUPHONY]: [Normal] [Natural] [Wide] [Power]

[MemorySelect]: [Built-in Memory] [SD card]

[Property]: Information om filer och mappar kan visas på

menyskärmen.

Varje gång Fn-knappen trycks, ändras menyinställningarna för den registrerade

funktionen:

[Light]: [On] [Off]: Välj om bakgrundsbelysningen ska vara på eller

av genom att trycka på Fn-knappen.

Om Fn-knappen trycks under inspelning eller uppspelning, utförs den

registrerade funktionen:

[Index]: Vid varje tryckning på Fn-knappen, infogas en

indexmarkering eller en tillfällig markering.

• När den registrerade funktionen är [Rec Mode], [MemorySelect] eller [Property],

fungerar dessa inte om Fn-knappen trycks under inspelning eller uppspelning.

Medan portastudion är stoppad, trycker du på Fn-knappen.


4 Others (fortsättning)

Menu Reset

System Info.

Property

Denna funktion återställer alla funktioner tillbaka till deras ursprungliga inställningar

(fabriksinställningarna).

Inställning:

[Start]: Återställer inställningarna till deras ursprungliga värden.

[Cancel]: Portastudion återgår till menyn [Others].

• Vid återställning av inställningarna sparas tidsinställningar och filnummer

från före återställningen och dessa värden återgår inte till sina ursprungliga

inställningar.

Menyinställningar efter återställning (förinställda inställningar):

4 Rec Menu

[Rec Mode]

Inspelningsformat [PCM]

Inspelningshastighet [44.1 kHz/16bit]

[Rec Level]

Inspelningsnivå [Manual]

Limiter-funktion [Limiter On]

[Zoom Mic] [Off]

[Rec Monitor] [On]

[Plug-inPower] [On]

[V-Sync. Rec]

4 Play Menuu

[Off]

[Play Mode] [File]

[Reverb] [Normal]

[EUPHONY] [Normal]

Metod för menyinställning

4 LCD/Sound Menuu

[Backlight] [10 seconds]

[Contrast] [06]

[LED] [On]

4 Memory Menuu

[MemorySelect] [Built-in Memory]

4 Others

[AutoPowerOff] [10 minutes]

[USB Settings] [Storage]

[Fn Setting] [Off]

Du kan visa information om portastudion på menyskärmen. [Model Name], [Version]

och [Serial Number] visas på displayen.

Information om filer och mappar kan visas på menyskärmen.

När du väljer en fil visas: [Name] [Date] [Size] [Length] och [File Format] på

displayen.

När du väljer en mapp visas: [Name] och [Date] på displayen.

• Välj filerna som du vill visa information om i förväg innan du använder denna meny.

4

Menyinställning


4

Menyinställning

0

hInställningsmeny vid inspelning hInställningsmeny vid uppspelning

Flik Funktion Inställning Flik Funktion Inställning

Rec

Menu

LCD/

Sound

Menu

Rec Level

Zoom Mic

Rec Monitor

Plug-inPower

Backlight

LED

Till

menyalternativ

Play

Menu

LCD/

Sound

Menu

Rec Menu Play Menu

Metod för menyinställning

Play Mode

Reverb

EUPHONY

Backlight

LED

Till

menyalternativ


Formatera portastudion [Format]

Om du formaterar portastudion, tas alla filer

bort och alla funktionsinställningar återgår till

standardinställningarna, förutom inställningarna

för datum och tid. Överför alla viktiga filer till en

dator innan du formaterar portastudion.

1

2 3-knapp

9 0-knapp

`/OK-knapp

MENU-knapp

Medan portastudion är stoppad

trycker du på MENU-knappen.

• Menyn visas på displayen (☞ s.41).

Tryck på 2 eller 3 för att välja fliken

[Memory Menu].

• Du kan ändra menyvisningen genom

att flytta markören.

Metod för menyinställning

Tryck på `/OK- eller 9-knappen

för att flytta markören till det

alternativ som du vill ställa in.

[Memory Menu]

visas på displayen

Tryck på 2- eller 3-knappen för

att välja [Format].

Tryck på `/OK eller 9-knappen.

[Format] visas

på displayen

Tryck på 2- eller 3-knappen för att

välja det inspelningsmedia som du

vill formatera.

• När du formatera ett SD-minneskort ska

du stänga av skrivskyddsfunktionen innan

du sätter i kortet i portastudion (☞ s.18).

4

Menyinställning

1


4

Menyinställning

Tryck på `/OK-knappen.

[Cancel] visas på

displayen

Tryck på 2 för att välja [Start].

Tryck på `/OK-knappen.

• När meddelandet [Data will be cleared]

har visats under två sekunder, markeras

[Cancel].

Tryck på 2-knappen igen för att

10 välja [Start].

Tryck på `/OK-knappen.

11

• Formateringen påbörjas och [Format !]

blinkar på displayen.

• [Format Done] visas när formateringen

är klar.

Observera!

Metod för menyinställning

• När det finns ett SD-kort i portastudion, ska

du alltid kontrollera att du har aktiverat det

inspelningsmedia du vill använda, genom

att ställa in antingen [Built-in Memory]

eller [SD Card] så att inga misstag uppstår

(☞ s.41, s.46).

• Om du försöker utföra vissa operationer, t ex

skriva på SD-minneskortet i fall där kortet

har skrivskyddats, visas [SD Card Locked].

Innehållet på kortet kan spelas upp, men

skrivskyddet måste först inaktiveras innan

det går att skriva på kortet (☞ s.18).

• Utför aldrig någon av åtgärderna nedan

under bearbetning, eftersom data kan

skadas. Sätt dessutom i två nya batterier

för att säkerställa att batterierna inte

kommer att ta slut under bearbetningen.

1 Stänga av strömmen under bearbetning.

2 Tar ur batterierna under bearbetning.

3 Ta bort SD-kortet under bearbetning när

[SD Card] används som inspelningsmedia.

Om du gör något av det ovanstående kan

data skadas.

• Formatera aldrig portastudion från en dator.

• När portastudion en gång har formaterats,

får musikfiler med DRM inte överföras till

portastudion igen.


• När portastudion formateras, raderas alla

sparade data inklusive låsta filer och filer

som är skrivskyddade.

• Efter formatering, startar filnamnen för

inspelade röstfiler från [0001].

• Om du vill återställa inställningarna för alla

funktionerna till deras standardinställningar

använder du [Menu Reset] (☞ s.41, s.49).

• Formatering på portastudion görs med

Quick Format. Om du formaterar SD-kortet

uppdateras information om filhantering och

data på SD-kortet raderas inte helt. När

SD-kortet överlåts eller kasseras ska du vara

försiktig med den information som kan läcka

ut. Vi rekommenderar att SD-kortet förstörs

när du kasserar det.

Metod för menyinställning

4

Menyinställning


4

Menyinställning

Arrangera om filer [Replace]

Du kan flytta en fil i en mapp så att du ändrar

uppspelningsordningen. Välj först den mapp (fil)

för vilken du vill ändra uppspelningsordningen.

1

2 3-knapp

9 0-knapp

`/OK-knapp

MENU-knapp

Väljer mappen för vilken du vill

ändra ordningen för uppspelning

av låtarna (☞ s.17 till s.21).

Medan portastudion är stoppad

trycker du på MENU-knappen.

• Menyn visas på displayen (☞ s.41).

Tryck på 2 eller 3-knappen för

att välja fliken [Others].

• Du kan ändra menyvisningen genom

att flytta markören.

Metod för menyinställning

Tryck på `/OK- eller 9-knappen

för att flytta markören till det

alternativ som du vill ställa in.

[Others] visas

på displayen.

Tryck på 2- eller 3-knappen för

att välja [Replace].

Tryck på `/OK eller 9.

Tryck på 2- eller 3-knappen för

att välja filen som du vill flytta.


Tryck på `/OK eller 9.

• Markören blinkar för att bekräfta att

filen kan flyttas.

Tryck på 2- eller 3-knappen för att

välja platsen som du vill flytta den till.

Tryck på `/OK-knappen för att

10 slutföra inställningen.

• Om du vill flytta andra filer, upprepar

du stegen 7 till 10.

• Om du trycker på 0-knappen utan

att trycka på `/OK-knappen, avbryts

inställningarna och du återgår till den

föregående skärmen.

Tryck på MENU-knappen för att

11 stänga menyskärmen.

Obs!

Metod för menyinställning

• Om du försöker utföra vissa operationer, t ex

skriva på SD-minneskortet i fall där kortet

har skrivskyddats, visas [SD Card Locked].

Innehållet på kortet kan spelas upp, men

skrivskyddet måste först inaktiveras innan

det går att skriva på kortet (☞ s.18).

4

Menyinställning


4

Menyinställning

Flytta filer [File Move]

Filer som sparats i internminnet eller på SD-kort

kan flyttas eller kopieras till en annan plats

i minnet. Filer kan även flyttas eller kopieras

mellan minnen.

1

2 3-knapp

9 0-knapp

`/OK-knapp

MENU-knapp

Välj mappen där filen som du vill

flytta eller kopiera finns.

I fillistan trycker du på 2- eller

3-knappen för att välja filen

som du vill flytta eller kopiera.

• I filvisningen trycker du på 9- eller

0 -knappen för att välja en fil.

Medan portastudion är stoppad

trycker du på MENU-knappen.

• Menyn visas på displayen (☞ s.41).

Metod för menyinställning]

Tryck på 2 eller 3-knappen för

att välja fliken [Others].

• Du kan ändra menyvisningen genom

att flytta markören.

Tryck på `/OK- eller 9-knappen

för att flytta markören till det

alternativ som du vill ställa in.

[Others] visas på

displayen

Tryck på 2- eller 3-knappen för

att välja [File Move].


Tryck på `/OK eller 9-knappen.

Tryck på 2 eller 3 för att välja

position att flytta eller kopiera

filer till.

[Move to Built-in]:

Flytta en fil i interminnet eller på SD-kortet

till en annan mapp i internminnet.

[Copy to Built-in]:

Kopiera en fil i interminnet eller på

SD-kortet till en annan mapp

i internminnet.

[Move to SD Card]:

Flytta en fil i interminnet eller på SD-kortet

till en annan mapp på SD-kortet.

[Copy to SD Card]:

Kopiera en fil i interminnet eller på

SD-kortet till en annan mapp på

SD-kortet.

Tryck på `/OK eller 9.

[File Move] visas på

displayen

En skärm för att

flytta eller kopiera

mapp visas.

Metod för menyinställning

Tryck på 2- eller 3-knappen för att

10 välja den mapp som du vill flytta

eller kopiera filen till.

Tryck på `/OK-knappen för att

11 slutföra inställningen.

1

• [Moving!] eller [Copying!] visas på

displayen och portastudion börjar flytta

eller kopiera. Medan detta pågår visas

förloppet i procent. Åtgärden är slutförd

när [File move completed] eller [File

copy completed] visas.

Tryck på MENU-knappen för att

stänga menyskärmen.

4

Menyinställning


4

Menyinställning

Observera!

• Portastudion kan inte kopiera om

minneskapaciteten inte är tillräcklig.

• Portastudion kan inte flytta eller kopiera

när antalet filer överstiger 199.

• Ta inte bort batteriet medan du flyttar eller

kopierar. Detta kan skada inspelad data.

• Det går inte att flytta eller kopiera en fil till

samma mapp.

• Om det finns en fil med samma namn

i destinationsmappen för flytta/kopiera,

visas [Cannot move. Same name file exists]

eller [Cannot copy. Same name file exists].

Filen skrivs inte över.

• När funktionen avbryts under flyttning

eller kopiering, avbryts flyttningen eller

kopieringen.

• Filer som är låsta fortsätter att vara det

även efter att de har flyttats eller kopierats.

• Om du försöker skriva om innehållet på

SD-kortet när SD-kortet är skrivskyddat,

visas [SD Card Locked]. Innehållet på kortet

kan spelas upp, men skrivskyddet måste först

inaktiveras innan det går att skriva på kortet

(☞ s.18).

• Det går inte att flytta eller kopiera DRM-filer.

• Filer kan inte flyttas eller kopieras direkt

under [Root]-mappen.

Metod för menyinställning


Dela upp filer [File Divide]

PCM-filer som spelats in på portastudion kan

delas upp.

Filer med stor kapacitet och lång inspelningstid

kan delas upp så att de är lättare att hantera

och redigera.

1

a

2 3-knapp

9 0-knapp

`/OK-knapp

MENU-knapp

Välj den PCM-fil som du vill dela

upp, spela upp den eller snabbspola

den framåt och stoppa där du vill

dela filen.

• Filer med inspelningsläget [96 kHz], [88.2 kHz],

[48 kHz] eller [44.1 kHz] är filer som är

inspelade i PCM-format.

a Inspelningsläge

Medan portastudion är stoppad

trycker du på MENU-knappen.

• Menyn visas på displayen (☞ s.41).

Metod för menyinställning

Tryck på 2 eller 3-knappen för

att välja fliken [Others].

• Du kan ändra menyvisningen genom

att flytta markören.

Tryck på `/OK- eller 9-knappen

för att flytta markören till det

alternativ som du vill ställa in.

[Others] visas

på displayen

Tryck på 2- eller 3-knappen för

att välja [File Divide].

4

Menyinställning


4

Menyinställning

0

Tryck på `/OK eller 9.

[File Divide] visas

på displayen.

Tryck på 2- eller 3-knappen för

att välja [File Divide].

Tryck på `/OK eller 9.

• [Dividing!] visas och fildelningen

startar. Delningen är klar när [File

divide completed] visas.

Tryck på MENU-knappen för att

stänga menyskärmen.

Metod för menyinställning

Observera!

• Fildelning kan inte utföras när fillistan visas.

• Portastudion kan inte dela filer när antalet

filer i mappen överstiger 199.

• Låsta filer (☞ s.41, s.47) kan inte delas.

• När en fil har delats upp får den ursprungliga

filen nytt namn [File name_1.WAV] och den

nya filen döps till [File name_2.WAV].

• Efter att en fil har delats, får resultatfilerna

samma skapandedatum och

modifieringsdatum som originalfilen.

• Om en fil har en mycket kort inspelningstid

kan den eventuellt inte delas upp även om

det är en PCM-fil.

• Ta inte bort batteriet medan du delar filer.

Det kan skada dina inspelade data.


Datormiljö

Windows

Macintosh

Använda portastudion med en dator

Genom att ansluta portastudion till en dator

kan du göra följande:

• Du kan överföra filer som spelats in med

denna portastudio till en dator, spela upp

dem och hantera dem med hjälp av Windows

Media Player eller iTunes (☞ s.65, s.73).

• Portastudion kan, utöver att användas en

minnesinspelare och en musikspelare, också

användas som ett externt minne för en dator

genom att lagra data från en dator och och

läsa tillbaka dem (☞ s.64, s.77).

Operativsystem:

Microsoft Windows XP/Vista/7

(standardinstallation)

Kompatibla datorer:

Windows-datorer som har mer än en ledig

USB-port

Operativsystem:

Mac OS X 10.4.11 ~ 10.6 (standardinstallation)

Kompatibla datorer:

Datorer i Apples Macintosh-serie som har

mer än en ledig USB-port

Observera!

• Detta är en operativmiljö för att spara filer

som spelats in med portastudion till din

dator via en USB-anslutning.

• En beskrivning av den datormiljö som krävs

för att installera programvaran [Olympus

Sonority] finns på det medföljande

databladet.

• Även om ovanstående krav uppfylls, stöder

inte portastudion användning med 64-bitars

operativsystem, datorer med flera

operativsystem och datorer som

modifierats av användaren.

• Även om ovanstående krav uppfylls,

stöder inte portastudion användning med

uppgraderade operativsystem, datorer

med flera operativsystem och datorer

som modifierats av användaren.

Försiktighetsåtgärder vid användning

av portastudion ansluten till en dator

• När du överför en fil från eller till portastudion,

ska du inte ta bort USB-kabeln även om

det på skärmen indikeras att du kan. Data

överförs fortfarande så länge som [PEAK]indikatorn

blinkar. När du tar bort USB-kabeln,

ska du följa anvisningen på ☞ s. 63. Om USBkabeln

tas bort innan enheten har stoppat,

fungerar eventuellt inte dataöverföringen.

• Formatera inte portastudion med en

dator. Initiering fungerar inte på en dator.

För initiering följer du anvisningarna på

[Format]-skärmen på portastudion. (☞ s.51).

• Mappnamn (katalognamn) som visas

i filhanteringsverktyg som t.ex. Utforskaren

i Microsoft Windows är annorlunda än de

mappnamn som kan anges med portastudion.

• Om mappar eller filer som är lagrade på

portastudion flyttas eller döps om med hjälp

av filhanteringsverktyg, t.ex. Utforskaren,

kan filernas ordning ändras eller filerna

kanske inte känns igen.

• Data kan skrivas eller överföras till portastudion

även om portastudions attribut visas som

skrivskyddat i datorns operativsystem.

• Eftersom brus kan orsaka skadliga effekter

på elektroniska enheter nära portastudion

ska du koppla bort hörlurarna när du ansluter

portastudion till en dator.

5

Använda portastudion med en dator

1


5

Använda portastudion med en dator

Upphovsrätt och funktion för

skydd av upphovsrätt (DRM)

Datormiljö

Enligt lagen om upphovsrätt får röst-/ musikfiler

och musik-cd skivor som laddats ner från

Internet, utan upphovsrättsinnehavarens

tillstånd, inte kopieras, distribueras, publiceras/

på nytt publiceras på Internet, eller omvandlas

till WMA- eller MP3-filer för kommersiella syften

eller försäljning.

En WMA-fil kan förses med DRM (Digital Right

Management) för skydd av upphovsrätt. DRM

begränsar filen för kopiering eller distribution

av musikfiler som har omvandlats (rippats)

från en musik-cd-skiva eller laddats ner från

en musikdistributionstjänst. För att överföra

en WMA-fil med DRM till portastudion,

måste du använda lämpliga metoder som

till exempel Windows Media Player. Det

kan finnas begränsningar när det gäller att

kopiera musikfiler med DRM som köpts på

en musikdistributionstjänst på webben till

en bärbar enhet som denna portastudio.

Obs!

• Denna portastudio är kompatibel med DRM9

från Microsoft Corporation, men inte med

DRM10.

Ansluta till en dator

Ansluta till en dator

1

Starta upp datorn.

Anslut USB-kabeln till datorns

USB-port.

Kontrollera att portastudion är

stoppad och anslut USB-kabeln

till anslutningsporten på sidan

av portastudion.

Windows:

När du öppnar [Den här datorn], visas

portastudion med enhetsnamnet [LS_5]

(inbyggt flashminne) och [Flyttbar disk]

(SD-minneskort).

Macintosh:

När du ansluter portastudion till en

dator med Mac OS, visas den med

enhetsnamnet [LS_5] på skrivbordet.

Om ett SD-minneskort sitter i portastudion

visas det med enhetsnamnet [Untitled].


[Connect (Storage)]

visas på portastudion

om USB-kabeln är

ansluten

Obs!

• Använt alltid den medföljande dedikerade

kabeln för USB-anslutningen. Om du

använder en kabel från någon annan

tillverkare, kan det orsaka problem. Använd

inte heller denna dedikerade kabel till

produkter från någon annan tillverkare.

Koppla bort från datorn

1

Windows

Klicka på [ ] i aktivitetsfältet

i det nedre högra hörnet på

skärmen. Klicka på [Safely

remove USB Mass Storage Device].

• Enhetsbeteckningen kan variera

beroende på vilken dator som används.

Klicka på [OK] när fönstret Säker

borttagning av maskinvara visas.

Koppla bort USB kabeln.

1

Macintosh

Ansluta till en dator

Flytta enhetsikonen för denna

portastudio, som visas på skrivbordet,

till papperskorgen genom att dra och

släppa.

• När du ansluter portastudion till

en dator med Mac OS, visas den

med enhetsnamnet [LS_5] på

skrivbordet. Om ett SD-minneskort

sitter i portastudion visas det med

enhetsnamnet [Untitled].

Koppla bort USB-kabeln.

Observera!

• Koppla ALDRIG bort USB-kabel medan

[PEAK]-indikatorn blinkar. Om du gör det

kan data förloras.

• När portastudion är ansluten till en dator,

strömmatas den via USB-kabeln.

• Se datorns bruksanvisning angående

datorns USB-port.

• Anslut alltid USB-kabeln direkt till datorns

USB-port.

• Se till att trycka in kabelkontakten hela

vägen in. I annat fall fungerar eventuellt

inte portastudion på rätt sätt.

• Om du ansluter portastudion via en USBhubb,

kan funktionen bli instabil. Om så är

fallet, bör du ta bort USB-hubben.

5

Använda portastudion med en dator


5

Använda portastudion med en dator

Överföra röstfilerna till datorn

De fem röstmapparna på portastudion visas

som [DSS_FLDA], [DSS_FLDB], [DSS_FLDC],

[DSS_FLDD] och [DSS_FLDE], och de inspelade

röstfilerna sparas i dessa mappar.

1

1

Windows

Anslut portastudion till datorn

(☞ p.62).

Öppna Utforskaren.

Öppna mappen [LS_5].

• När du öppnar [Den här datorn], visas

portastudion med enhetsnamnet [LS_5]

(inbyggt flashminne) och [Flyttbar disk]

(SD-minneskort) (enhetsbokstaven kan

variera beroende på vilken dator som

används).

Kopiera data.

Koppla bort portastudion från datorn

(☞ s.63).

Macintosh

Anslut portastudion till datorn

(☞ p.62).

• När du ansluter portastudion till en

dator med Mac OS, visas den med

enhetsnamnet [LS_5] på skrivbordet.

Om ett SD-minneskort sitter i portastudion

visas det med enhetsnamnet [Untitled].

Dubbelklicka på ikonen [LS_5] på

skrivbordet.

Kopiera data.

Koppla bort portastudion från datorn

(☞ s.63).

4 Enhetsnamn och mappnamn när

en persondator är ansluten:

Inbyggt flashminne

Enhetsnamn Mappnamn

LS_5

SD-kort

Enhetsnamn

Flyttbar

disk

Windows

Untitled

Macintosh

Observera!

DSS_FLDA

Mapp A

DSS_FLDB Mapp B

DSS_FLDC Mapp C

DSS_FLDD Mapp D

DSS_FLDE

Music

Mapp E

Mappnamn

DSS_FLDA

Mapp A

DSS_FLDB Mapp B

DSS_FLDC Mapp C

DSS_FLDD Mapp D

DSS_FLDE

Music

Mapp E

• När du överför data visas [Busy] och

[PEAK]-indikatorn blinkar. Koppla ALDRIG

bort USB-kabel medan [PEAK]-indikatorn

blinkar. Om du gör det kan data förloras.

• Filer i 24-bitars WAV-format kan inte spelas

upp i Windows-miljö.

• Om datorns ljudkort inte stöder 24 bitar,

kan portastudion inte använda programvara

som stöder 24 bitar på rätt sätt.

• Filer i WMA-format kan inte spelas upp

i Mac OS-miljö.


Använda Windows Media Player

Genom att använda Windows Media Player, kan musikfiler från musik-cd-skivor eller cd-skivor för

språkstudier (☞ s.66) och musikfiler som du har köpt från webbplatser för musikdistribution enkelt

överföras till portastudion för uppspelning (☞ s.68). Filerna som du har spelat in på portastudion kan

överföras till datorn och kan kopieras till (☞ s.71). Den stöder musikfiler i WAV-, MP3- och WMA-format.

Namn i Windows

Windows Media Player 1

1

2

4 6 8 0

3 5 7 9

1 Aktivitetsfält med funktioner

2 Sök-skjutreglage

3 Blanda-knapp

4 Upprepa-knapp

5 Stopp-knapp

6 Föregående-knapp

7 Spela upp-knapp

8 Nästa-knapp

9 Ljud av-knapp

0 Volym-skjutreglage

2

Windows Media Player 11

1

4 6 8 0

3 5 7 9

1 Aktivitetsfält med funktioner

2 Sök-skjutreglage

3 Blanda-knapp

4 Upprepa-knapp

5 Stopp-knapp

6 Föregående-knapp

7 Spela upp-knapp

8 Nästa-knapp

9 Ljud av-knapp

0 Volym-skjutreglage

5

Använda portastudion med en dator

1

2


5

Använda portastudion med en dator

Kopiera musik från cd-skivor

1

Windows Media Player 1

Sätt in cd-skivan i CD-ROM-enheten

och starta Windows Media Player.

I aktivitetsfältet klickar du på menyn

[Rippa CD].

• Om datorn är ansluten till Internet, söker

datorn efter CD-information.

Placera ett avbockningstecken vid

musikfilen som du vill kopiera.

Klicka på [Starta rippning].

• Filer som kopieras till en dator lagras

i WMA-format. Musikfiler som kopieras

kategoriseras enligt artist, album, genre

etc. och läggs till i spellistan.

Använda Windows Media Player


1

Windows Media Player 11

Sätt in cd-skivan i CD-ROM-enheten

och starta Windows Media Player.

I aktivitetsfältet klickar du på

menyn [Kopiera].

• När du har klickat på menyn [Kopiera],

klickar du på [Visa information om album]

för Windows Media Player 10, om det

behövs.

• Om datorn är ansluten till Internet,

söker datorn efter CD-information.

Placera ett avbockningstecken vid

musikfilen som du vill kopiera.

Klicka på [Starta rippning].

• För Windows Media Player 10 klickar

du på[Kopiera musik].

• Filer som kopieras till en dator lagras

i WMA-format. Musikfiler som kopieras

kategoriseras enligt artist, album, genre

etc. och läggs till i spellistan.

Använda Windows Media Player

5

Använda portastudion med en dator


5

Använda portastudion med en dator

Överföra musikfiler till portastudion

Använda Windows Media Player

Du kan överföra musikfiler från datorn till portastudion. Information om hur du kopiera musikfiler från

cd-skivor till datorn, finns i avsnittet »Kopiera musik från cd-skivor» (☞ s.66).

1

Windows Media Player 1

Anslut portastudion till en dator

och starta Windows Media Player.

Från menyn [Ordna] klickar du på

[Alternativ]. I dialogrutan Alternativ

klickar du på fliken [Enheter].

Från listan under Enheter väljer

du [LS_5]. Klicka därefter på

[Egenskaper].

• Markera [Skapa mappstruktur på

enheten]. *1 *2

• Mappen med artistnamn eller albumnamn

skapas automatiskt. Detta gör det enklare

att hitta filen som du vill lyssna på.

*1 Om [Skapa mappstruktur på enheten] är

markerat som förinställning, klickar du för

att avmarkera rutan en gång, och klickar

sedan för att markera den igen.

*2 Efter den synkroniserade överföringen

till portastudion skapas en fil med namnet

»WMPInfo.xml». Om du raderar denna fil,

kanske steg *1 måste utföras igen.


1

Välj önskad kategori från [Bibliotek]

till vänster, och välj musikfiler eller

album att överföra till portastudion,

och dra och släpp dem i

[Synkroniseringslista] till höger.

Klicka på [Starta synkronisering].

• Filen överförs till portastudion.

Windows Media Player 11

Anslut portastudion till en dator

och starta Windows Media Player.

I aktivitetsfältet klickar du på menyn

[Synkronisera].

Klicka på menyn [Sync] en gång till

för att välja [DVR] { [Avancerade

alternativ] { [Konfigurera

synkronisering], och gör

följande inställningar.

• Markera [Skapa mappstruktur på

enheten]. *1 *2

• Mappen med artistnamn eller albumnamn

skapas automatiskt. Detta gör det enklare

att hitta filen som du vill lyssna på.

Använda Windows Media Player

,

5

Använda portastudion med en dator


5

Använda portastudion med en dator

0

*1 Om [Skapa mappstruktur på enheten] är

markerat som förinställning, klickar du för

att avmarkera rutan en gång, och klickar

sedan för att markera den igen.

*2 Efter den synkroniserade överföringen

till portastudion skapas en fil med namnet

»WMPInfo.xml». Om du raderar denna fil,

kanske steg *1 måste utföras igen.

Välj önskad kategori från [Bibliotek]

till vänster, och välj musikfiler eller

album att överföra till portastudion,

och dra och släpp dem

i [Synkroniseringslista] till höger.

Klicka på [Starta synkronisering].

• Filen överförs till portastudion.

Använda Windows Media Player

Observera!

• Se online-hjälpen i Windows Media Player för mera information.

• Det kan finnas begränsningar när det gäller att kopiera musikfiler med DRM som köpts från

en musikdistributionstjänst på webben till en bärbar enhet som denna portastudio.

• Information om hur du överför filer med hjälp av Windows Media Player 9 eller 10 finns på

Olympus webbplats.

• Om du överför musikfiler till portastudion tills minnet är fullt, kan meddelandet [Cannot make the

system file. Connect to PC and delete unnecessary file] visas på portastudions display. Om detta

inträffar, raderar du filer för att skapa ledigt utrymme (hundratals KB till dussintals MB beroende

på musikfilernas storlek) för hanteringsfilen (Hanteringsfilen blir större när antalet musikfiler ökar).


Kopiera röstfiler till en cd-skiva

Använda Windows Media Player

Du kan överföra röstfiler från portastudion till en dator och kopiera dem till cd-skivor. Information om hur

du kopiera röstfiler från portastudion till datorn, finns i avsnittet »Överföra röstfilerna till datorn» (☞ s.64).

Windows Media Player 1

1

Sätt in en tom cd-r/rw-skiva

i cd-brännaren och starta

Windows Media Player.

I aktivitetsfältet klickar du på

menyn [Bränn].

Välj önskad kategori från

[Bibliotek] till vänster, och välj

röstfiler eller album att kopiera

till cd-r/rw-skivan och dra och

släpp dem i [Bränningslista] till

höger.

Klicka på fliken [Bränn] och välj

[Data-CD eller DVD] eller [Ljud-CD].

När [Ljud-CD] är valt:

• En fil omvandlas och kopieras

i CD-format för att kunna spelas

upp med ljudutrustning som kan

spela cd-r/rw-skivor.

När [Data-CD eller DVD] är valt:

• Filerna kopieras i det format de har

spelats in.

Klicka på [Starta bränning].

5

Använda portastudion med en dator

1


5

Använda portastudion med en dator

Windows Media Player 11

1

Obs!

Sätt in en tom cd-r/rw-skiva

i cd-brännaren och starta

Windows Media Player.

I aktivitetsfältet klickar du på

menyn [Bränn].

Välj önskad kategori från

[Bibliotek] till vänster, och

välj röstfiler eller album att

kopiera till cd-r/rw-skivan

och dra och släpp dem

i [Bränningslista] till höger.

• Se online-hjälpen i Windows Media Player för mera information.

Använda Windows Media Player

Klicka på menyn [Bränn] igen och välj [Ljud-CD] eller [Data-CD].

När [Ljud-CD] är valt:

• En fil omvandlas och kopieras i CD-format för att kunna spelas upp med ljudutrustning som kan

spela cd-r/rw-skivor.

När [Data CD] är valt:

• Filerna kopieras i det format de har spelats in.

Klicka på [Starta bränning].

,


Använda iTunes

Genom att använda iTunes, kan musikfiler från musik-cd-skivor eller cd-skivor för språkstudier importeras till

din dator (☞ s. 74) och musikfiler som du har köpt från webbplatser för musikdistribution enkelt överföras till

portastudion för uppspelning (☞ s.75). Filerna som du har spelat in på portastudion kan överföras till datorn

och kan kopieras till en cd-skiva (☞ s.76).

Namn i Windows

1

2

3

4 5 67 8 9 0

1 Aktivitetsfält med funktioner

2 Spola tillbaka-/Spela upp-knapp, pausknapp/

Snabbspolning framåt-knapp

3 Volym-skjutreglage

4 Skapa en spellista-knapp

5 Blanda-knapp

6 Upprepa-knapp

7 Växla visning-knapp

8 Bränn skiva-knapp

9 Genius-knapp

0Knapp för Genius-sidofält

5

Använda portastudion med en dator


5

Använda portastudion med en dator

Kopiera musik från cd-skivor

1

Sätt in cd-skivan i CD-ROMenheten

och starta iTunes.

Klicka på [iTunes] {

[Preferences].

Klicka på fliken [Advanced].

1

5

Använda iTunes

3 4

Klicka på [Importing] för

att ställa in filformat och

bithastighet för att kopiera

musikfiler till datorn, och

klicka på [OK].

• Denna portastudio är kompatibel med musikfiler i MP3- och WAV-format (☞ s.33).

[Import Using]:

Välj filformat för att kopiera musikfiler från en cd-skiva. Välj [MP3] eller [WAV].

[Setting]:

Välj bithastighet för att kopiera musikfiler från en cd-skiva. Du kan välja en bithastighet

mellan [128], [160] och [192].

Placera ett avbockningstecken

vid musikfilerna som du vill

kopiera.

Klicka på [Import CD].

4

6


Överföra musikfiler till portastudion

Använda iTunes

Du kan överföra musikfiler från datorn till portastudion. Information om hur du kopiera musikfiler från

cd-skivor till datorn, finns i avsnittet »Kopiera musik från cd-skivor» (☞ s.74).

Anslut portastudion till en dator

och starta iTunes.

1

Väljer den spellista som ska

överföras till portastudion, och

markera de musikfiler som du

vill överföra.

• Ordningen för musikstyckena kan

ändras genom att dra och släppa

musikfiler i den spellista som visas.

Dubbelklicka på den enhet

som motsvarar portastudion,

och öppna mappen [Music].

• När du ansluter portastudion till

en dator med Mac OS, visas den

med enhetsnamnet [LS_5] på

skrivbordet. Om ett SD-minneskort

sitter i portastudion visas det med

enhetsnamnet [Untitled].

• Kopiera till [Music]-mappen på

portastudion när du överför musikfiler.

• Du kan skapa upp till två hierarkier

i [Music]-mappen. Och upp till

128 mappar kan skapas, inklusive

[Music]-mappen.

• Upp till 200 filer kan lagras i en mapp.

Välj önskade filer och dra och släpp dem till mappen [Music].

Dra-och-släpp

filer här

5

Använda portastudion med en dator


5

Använda portastudion med en dator

Använda iTunes

Kopiera röstfiler till en cd-skiva

Du kan överföra röstfiler från portastudion till en dator och kopiera dem till cd-skivor. Information om hur

du kopiera röstfiler från portastudion till datorn, finns i avsnittet »Överföra röstfilerna till datorn» (☞ s.64).

1

Sätt in en tom cd-r/rw-skiva

i cd-brännaren och starta

iTunes.

Välj önskad spellista, och

markera de röstfiler som du

vill kopiera till cd-r/rw-skivan.

Klicka på [Burn Disc].

Klicka på CD-formatet för att

kopiera röstfilerna till cd-r/rwskivan

och klicka på [OK].

När [Ljud-CD] är valt:

• En fil omvandlas och kopieras i musik-

CD-format för att kunna spelas upp

med ljudutrustning som kan spela

cd-/r/rw-skivor.

Om du väljer [MP3-CD]:

• Filerna kopieras i MP3-format.

När [Data CD] är valt:

• Filerna kopieras i det format de

har spelats in.


Använda portastudion som en extern

minnesenhet för en dator

Enheten kan, utöver att användas som en

digital portastudio och en musikspelare, också

användas som ett externt minne för en dator

genom att lagra data från en dator och och

läsa tillbaka dem.

När portastudion är ansluten till en dator kan du

ladda ner data från minnet till datorn, och ladda

upp data som lagras på datorn till minnet.

1

1

Windows

Anslut portastudion till datorn

(☞ s.62).

Öppna Utforskaren.

Öppna mappen [LS_5].

• När du öppnar [Den här datorn], visas

portastudion med enhetsnamnet [LS_5]

(inbyggt flashminne) och [Flyttbar disk]

(SD-minneskort) (enhetsbokstaven kan

variera beroende på vilken dator som

används).

Kopiera data.

Koppla bort USB kabeln (☞ s.63).

Macintosh

Anslut portastudion till datorn

(☞ s.62).

• När du ansluter portastudion till en

dator med Mac OS, visas den med

enhetsnamnet [LS_5] på skrivbordet.

Om ett SD-minneskort sitter i portastudion

visas det med enhetsnamnet [Untitled].

Dubbelklicka på ikonen [LS_5]

på skrivbordet.

Kopiera data.

Koppla bort USB kabeln (☞ s.63).

Obs!

• När du överföra data visas [Busy] och

[PEAK]-indikatorn blinkar. Koppla ALDRIG

bort USB-kabel medan [PEAK]-indikatorn

blinkar. Om du gör det kan data förloras.

5

Använda portastudion med en dator


6

Övrig information

Övrig information

Lista med larmmeddelanden

Meddelande Betydelse Förklaring Åtgärd

Battery Low Låg batteriladdning. Batteriet är urladdat. Byt ut batterierna (☞ s.11).

File Protected

Can't record in

this folder

Filen är skyddad

mot radering.

Inte en mapp för

ljudinspelning.

Folder Full Mappen är full.

Memory Error Fel i minnet.

License Mismatch Olagligt kopierad fil.

Memory Full

Inget återstående

minne.

Försökte radera en låst fil. Lås upp filen (☞ s.41, s.47).

Du har försökt spela in på

en [Music]-mapp.

Mappen är full med filer

(max. 200 filer).

Fel i minnet.

Ett SD-minneskort har

inte kunnat detekteras

på normalt sätt.

Musikfilerna är olagligt

kopierade.

Välj en mapp från [A] till [E] och

försök spela in på nytt (☞ s.19 till

s.21, s.23).

Radera onödiga filer (☞ s.38).

Detta är ett fel på enheten, gå till

affären där du köpte portastudion

eller en Olympus-serviceinrättning

för reparation (☞ s.81).

Ta ur SD-minneskortet och sätt i det

igen. (☞ s.17 till s.18).

Radera filen (☞ s.38).

Inget återstående minne. Radera onödiga filer (☞ s.38).

No File Ingen fil. Inga filer hittades i mappen. Välj en annan mapp (☞ s.19 till s.21).

SD Card Locked Minneskortet är låst.

Format Error Formateringsfel.

Can’t make the

system file. Connect

to PC and delete

unnecessary file

Data Write Error

Hanteringsfilen

kan inte skapas.

Data skrivs inte

korrekt i minnet.

Omkopplaren på SDminneskortet

är inställd för

skrivskydd.

Ett fel inträffade vid formatering

av portastudions minne.

Hanteringsfilen kan inte skapas

på grund av för lite återstående

kapacitet i minnet.

Data skrivs inte i tid till minnet

och det förekommer avbrott

i det inspelade ljudet.

Flytta omkopplaren så att

SD-minneskortet inte är skrivskyddat

och försök igen (☞ s. 18).

Formatera om minnet (☞ s.51).

Anslut portastudion till en dator och

radera alla onödiga filer.

Formatera minnet (☞ s.51).


Felsökning

Ingenting visas på

displayen

Startar inte upp

Symtom Trolig orsak Åtgärd

Det går inte att spela in

Den inbyggda mikrofonen

plockar inte upp något ljud

Kunde inte spela in med en

extern mikrofon

Inget uppspelningsljud

hörs

Inspelningsnivån är för låg.

Inspelningsnivån är för

hög.

Batterierna är inte korrekt insatta.

Kontrollera att batteriernas poler = och -

är vända åt rätt håll (☞ s.11).

Batteriet är urladdat. Byt ut batterierna (☞ s.11).

Portastudion är avstängd. Slå på strömmen (☞ s.13).

Batteriet är urladdat. Byt ut batterierna (☞ s.11).

Portastudion är avstängd. Slå på strömmen (☞ s.13).

Portastudion är i HOLD-läge. Inaktivera HOLD-läget (☞ s.13).

För lite återstående minne. Radera onödiga filer (☞ s.38).

Maximala antalet filer har uppnåtts.

Omkopplaren på SD-minneskortet är

inställd för skrivskydd.

En extern mikrofon eller extern enhet

är ansluten.

En extern enhet är ansluten till LINE

IN-uttaget.

En extern mikrofon som stöder

spänningsmatning via kabel är ansluten

men [Plug-in Power] är inställt på [Off].

Hörlurarna är anslutna.

Ändra till en annan mapp

(☞ s.19 till s.21, s.23).

Flytta omkopplaren så att SD-minneskortet

inte är skrivskyddat och försök igen (☞ s.18).

Koppla bort alla externa mikrofoner och

externa enheter som är anslutna till LINE INuttaget

och MIC-uttaget (☞ s. 30, 31).

Koppla bort anslutningskabeln från

portastudion.

Ställ in [Plug-in Power] på [On] om en extern

mikrofon som stöder spänningsmatning via

kabeln är ansluten (☞ s.41, s.44).

Koppla bort hörlurarna för att använda den

interna högtalaren.

Volymnivån är inställd på [0]. Justera volymnivån (☞ s.32).

Inspelningsnivån har inte justerats.

Mikrofonkänsligheten är för låg.

Detta skulle kunna bero på att

inspelningsnivån och utsignalnivån

för den ansluta enheten är för låg.

Inspelningsnivån har inte justerats.

Detta skulle kunna bero på att

inspelningsnivån och utsignalnivån

för den ansluta enheten är för hög.

Justera inspelningsnivån och försök spela

in igen (☞ s.26).

Ställ in mikrofonens känslighet på

[HIGH]-läget och försök igen (☞ s.27).

Om du inte kan göra tydliga inspelningar även

efter att ha justerat inspelningsnivån, ska du

justera utsignalen för den anslutna enheten

(☞ s.23).

Justera inspelningsnivån och försök spela

in igen (☞ s.23).

Om du inte kan göra tydliga inspelningar även

efter att ha justerat inspelningsnivån, ska du

justera utsignalen för den anslutna enheten

(☞ s.23).

6

Övrig information


6

Övrig information

0

Symtom Trolig orsak Åtgärd

Röstfiler spelas inte in

i stereo

Det går inte att hitta den

inspelade röstfilen

Brus hörs under

uppspelning

Radering fungerar inte

Inget ljud hörs i hörlurarna

när du övervakar

inspelningsljudet

Det hörs oljud

när du övervakar

inspelningsljudet

Den anslutna externa mikrofonen är en

monomikrofon.

Fel inspelningsmedia eller mapp.

Portastudion skakades under

inspelning.

Portastudion placerades nära en

mobiltelefon eller ett lysrör under

inspelning eller uppspelning.

Inställningarna för den externa

anslutna mikrofonen motsvarar

inte portastudions inställningar.

Felsökning

Om du spelar in med en extern monomikrofon

ansluten, spelas endast L-kanalen in.

Växla till rätt inspelningsmedia eller mapp

(☞ s.19 till s.20, s.23, s.41, s.46).

Flytta portastudion.

--------

Om en mikrofon inte stöder funktionen för

spänningsmatning via kabel, ställer du

inställningen för [Plug-in Power] på [Off]

(☞ s. 41, 44).

Filen är låst. Lås upp filen (☞ s.41, s.47).

Filen är skrivskyddad.

[Rec Monitor] är inställd på [Off].

Det har uppstått rundgång.

Ändra skrivskyddsinställningen för filen på

datorn.

Ändra inställningen [Rec Monitor] till [On]

(☞ s.41, s.44).

Om den inbyggda högtalarförstäkaren är

ansluten under inspelning, finns det risk för

rundgång. Du rekommenderas att använda

hörlurar för att övervaka inspelningsljudet

eller ställa in [Rec Monitor] på [Off] under

inspelning (☞ s.41, s.44).

Gör förändringar som att flytta hörlurarna

längre bort från mikrofonen, rikta mikrofonen

bort från hörlurarna, sänk volymen på

inspelningsövervakning, och så vidare.


Teknisk hjälp och support

Följande är kontaktinformation för teknisk support gäller endast för Olympus diktafoner och programvara.

s Telefonnummer till teknisk support i USA och Kanada

1-888-553-4448

s E-postadress för användarsupport i USA och Kanada

distec@olympus.com

s Telefonnummer till teknisk support i Europa

Avgiftsfritt nummer: 00800 67 10 83 00

tillgängligt i Österrike, Belgien, Danmark,

Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg,

Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien,

Sverige, Schweiz, Storbritannien

Avgiftsbelagda nummer för övriga Europa

+ 49 180 567 1083

+ 49 40 23773 4899

s E-postadress för användarsupport i Europa

dss.support@olympus-europa.com

6

Övrig information

1


6

Övrig information

Tillbehör (medföljer ej)

Tillbehör till Olympus diktafoner kan köpas direkt från online-affären på företagets webbsida. Vilka tillbehör som säljer

varierar i olika länder.

Stereomikrofon: ME51S

Stereomikrofonen ME51S levereras med en

förlängningssladd och en fästklämma.Den

inbyggda mikrofonen med stor diameter kan

användas för känslig stereoinspelning.

2-kanalsmikrofon (ej riktningskänslig):

ME30W

Två ME30 monomikrofoner levereras med

ett ministativ och en anslutningsadapter.

Detta är mycket känsliga, rundtagande

mikrofoner med spänningsmatning via

kabeln som är mycket lämpliga för att

spela in musikframträdanden.

Kompakt mikrofon (en riktning): ME31

De riktningsbara mikrofonerna kan

användas vid inspelningar utomhus när

man spelar in när vilda fåglar sjunger.

Metallhöljet ger stadga till den höga

styvheten.

Mycket känslig brusreducerade

monomikrofon (en riktning): ME52W

Denna mikrofon används för inspelning

av ljud på avstånd, samtidigt som det

omgivande bruset minimeras.

Mikrofon med slipsklämma

(ej riktningskänslig): ME15

Liten dold mikrofon med klämma.

Telefonpickup: TP7

Mikrofon av hörlurstyp som du kan ha i örat

samtidigt som du talar i telefon. Rösten eller

samtalet via telefon kan spelas in tydligt.

Ni-MH-batteri och batteriladdare:

B-90SU (För USA och Kanada)

BU-90SE (För Europe)

B-90SU eller BU-90SE levereras med en

laddare för laddningsbara Ni-MH-batterier

och 4 st Ni-MH laddningsbara batterier, B-01

4PE, i ett paket. Denna laddare kan snabbt

ladda laddningsbara Ni-MH-batterier från

Olympus i formaten AA eller AAA.

Laddningsbart Ni-MH-batteri:

B-01 4PE (Endast Europa)

4 st laddningsbara Ni-MH-batterier B-01

4PE i ett paket. Högeffektiva laddningsbara

batterier med lång livslängd.

Anslutningskabel: KA333

Anslutningskabel med stereo mini-pluggar

(ø 3,5) som är terminerade i båda ändar.

Används för att ansluta hörlursuttaget på

portastudion till mikrofoningången när du

spela in. Adaptrar för plugganpassning

(PA331/PA231) som omvandlar till monominiplugg

(ø 3,5) eller mono-miniplugg

(ø 2,5) medföljer också.

Exklusiv fjärrkontroll: RS30W

När mottagaren är ansluten till REMOTEuttaget

kan portastudions inspelnings- och

stoppfunktioner styras med fjärrkontrollen.

Mottagningspositionen kan justeras och

därmed låta dig styra portastudion från

olika vinklar.

Nätadapter: A515


Specifikationer

Allmänt

4 Inspelningsformat:

Linjär PCM (Pulse Code Modulation)

MP3 (MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer3)

WMA (Windows Media Audio)

4 Insignalnivå:

MIC SENSE HIGH/LOW-omkopplaren inställd på

[HIGH]:

- 59 dBv

MIC SENSE HIGH/LOW-omkopplaren inställd på

[LOW]:

- 39 dBv

LINE IN-ingång:

- 6 dBv

4 Max utsignal från hörlursuttaget:

6,7 mW + 6,7 mW (vid belastningen 16 Ω)

≤_ 150 mV (Enligt EN 50332-2)

4 Inspelningsmedium:

Inbyggt NAND FLASH-minne (2 GB)

SD-kort (512 MB till 32 GB)

4 Högtalare:

Inbyggd ø 16 mm rund dynamisk högtalare

4 MIC-uttag:

ø 3,5 mm mini-uttag, impedans 2 kΩ

4 LINE IN-uttag:

ø 3,5 mm mini-uttag, impedans 78 kΩ (ca.)

4 EAR-uttag:

ø 3,5 mm mini-uttag, impedans 8 Ω eller mer

4 Max uteffekt:

200 mW + 200 mW (8 Ω-högtalare)

4 Strömkrav:

Batterier: Två AA-batterier (LR6) eller två

laddningsbara Ni-MH-batterier

Extern strömförsörjning: Nätadapter 5 V

4 Yttre mått:

131,5 mm x 48 mm x 22,4 mm

(utan utstickande delar)

4 Vikt:

165 g (inklusive alkaliska batterier)

Övergripande frekvensomfång:

4 LINE IN-uttaget (vid inspelning eller

uppspelning):

Linjärt PCM-format

Inspelningsläge Allmän frekvensrespons

96 kHz 20 Hz till 44 kHz

88,2 kHz 20 Hz till 42 kHz

48 kHz 20 Hz till 23 kHz

44,1 kHz 20 Hz till 21 kHz

44,1 kHz/mono 20 Hz till 21 kHz

MP3-format

Inspelningsläge Allmän frekvensrespons

320 kbps 50 Hz till 20 kHz

256 kbps 50 Hz till 20 kHz

128 kbps 50 Hz till 17 kHz

WMA-format

mono 50 Hz till 13 kHz

Inspelningsläge Allmän frekvensrespons

160 kbps 50 Hz till 19 kHz

128 kbps 50 Hz till 19 kHz

64 kbps 50 Hz till 15 kHz

mono 50 Hz till 13 kHz

4 Inbyggd stereomikrofon (i inspelningsläge):

60 Hz till 20 kHz

• När du spelar in i MP3-format eller

WMA-format, beror frekvensomfångets

övre gränsvärde på inspelningsläget (se

illustrationen ovan).

6

Övrig information


6

Övrig information

Inspelningstider med olika minneskort och olika inställningar

4 Linjärt PCM-format:

Inspelnings-

läge

4 MP3-format:

Inspelnings-

läge

Inbyggt

flashminne

(2 GB)

Inbyggt

flashminne

(2 GB)

SD-kort

SD-kort

Specifikationer

512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB

96 kHz 24 bit 55 min. 10 min. 25 min. 55 min. 1 h. 50 min. 3 h. 45 min. 7 h. 30 min. 15 h. 25 min.

96 kHz 16 bit 1 h. 25 min. 20 min. 40 min. 1 h. 20 min. 2 h. 50 min. 5 h. 45 min. 11 h. 30 min. 23 h. 10 min.

88,2 kHz 24 bit 1 h. 15 min. 30 min. 1 h. 2 h. 4 h. 10 min. 8 h. 15 min. 16 h. 45 min.

88,2 kHz 16 bit 1 h. 35 min. 20 min. 45 min. 1 h. 30 min. 3 h. 5 min. 6 h. 15 min. 12 h. 30 min. 25 h. 15 min.

48 kHz 24 bit 1 h. 55 min. 25 min. 55 min. 1 h. 50 min. 3 h. 50 min. 7 h. 40 min. 15 h. 31 h.

48 kHz 16 bit 2 h. 55 min. 40 min. 1 h. 25 min. 2 h. 50 min. 5 h. 45 min. 11 h. 30 min. 23 h. 46 h. 30 min.

44,1 kHz 24 bit 2 h. 5 min. 30 min. 1 h. 2 h. 4 h. 10 min. 8 h. 20 min. 16 h. 30 min. 33 h. 45 min.

44,1 kHz 16 bit 3 h. 10 min. 45 min. 1 h. 30 min. 3 h. 5 min. 6 h. 15 min. 12 h. 35 min. 25 h. 50 h. 40 min.

44,1 kHz mono 6 h. 20 min. 1 h. 25 min. 3 h. 4 h. 50 min. 12 h. 10 min. 24 h. 55 min. 50 h. 50 min. 101 h.

512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB

320 kbps 14 h. 10 min. 3 h. 30 min. 7 h. 13 h. 50 min. 28 h. 55 h. 40 min. 110 h. 224 h.

256 kbps 17 h. 45 min. 4 h. 20 min. 8 h. 50 min. 17 h. 20 min. 35 h. 69 h. 40 min. 137 h. 280 h.

128 kbps 35 h. 35 min. 8 h. 50 min. 17 h. 40 min. 34 h. 50 min. 70 h. 10 min. 139 h. 275 h. 560 h.

mono 71 h. 10 min. 17 h. 34 h. 10 min. 54 h. 50 min. 136 h. 276 h. 562 h. 1 120 h.

4 WMA-format:

Inspelnings-

läge

Inbyggt

flashminne

(2 GB)

SD-kort

512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB

160 kbps 27 h. 50 min. 6 h. 50 min. 13 h. 50 min. 27 h. 10 min. 54 h. 50 min. 109 h. 215 h. 438 h.

128 kbps 34 h. 45 min. 8 h. 30 min. 17 h. 20 min. 34 h. 68 h. 40 min. 136 h. 269 h. 547 h.

64 kbps 69 h. 35 min. 17 h. 20 min. 34 h. 50 min. 68 h. 10 min. 137 h. 272 h. 538 h. 1 095 h.

mono 139 h. 10 min. 33 h. 20 min. 66 h. 55 min. 107 h. 266 h. 539 h. 1 098 h. 2 189 h.


Guide för batteritider

4 Alkaliska batterier:

Inspelningsläge

Inbyggd stereomikrofon

(inspelning)

Specifikationer

Observera!

• Ovannämnda värden är endast ungefärliga riktlinjer.

• Skillnader när det gäller tillgänglig inspelningstid kan uppstå på grund av skillnader i tillgänglig

minnestid beroende på minneskortet.

• Du bör vara försiktig eftersom skillnaderna i tillgänglig inspelningstid ökar när antalet bitar och

bithastigheten är låga.

• Tillgänglig inspelningstid kan vara kortare om många korta inspelningar görs (den visade tillgängliga

inspelningstiden och inspelningstiden är ungefärliga).

• Maximal kapacitet för en enda fil är begränsad till cirka 4 GB för WMA och MP3 och cirka 2 GB för

linjärt PCM-format (WAV).

• För filer i WMA-format är fillängden för en enda fil begränsad till maximalt 26 timmar och 40 minuter.

Av den anledningen avviker värdet från den kontinuerlig inspelningstiden för en enstaka fil.

Linjärt PCM-format

4 Laddningsbara Ni-MH-batterier

Linjärt PCM-format

Inspelningsläge

Inbyggda stereohögtalare

(uppspelning)

96 kHz 24 bit 13 h. 30 min. 29 h.

44,1 kH 16 bit 23 h. 52 h.

Inbyggd stereomikrofon

(inspelning)

Inbyggda stereohögtalare

(uppspelning)

96 kHz 24 bit 13 h. 24 h.

44,1 kHz 16 bit 22 h. 30 min. 42 h.

Observera!

• Ovannämnda värden är endast ungefärliga riktlinjer.

• Batteritiden har uppmätts av Olympus. Batteritiderna kan variera mycket beroende på vilken typ av

batterier som används och användningsförhållandena.

Specifikationer och utförande kan ändras

utan förbehåll.

6

Övrig information


MEMO


Godkännandeintyg

Modellnummer : LS-5

Handelsnamn : DIGITAL VOICE RECORDER

Ansvarig part : OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Adress : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, USA.

Telefonnummer :1-888-553-4448

Denna apparat uppfyller Del 15 av FCC-reglerna. Användning sker enligt följande två villkor: (1) Denna enhet

får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive

störningar som kan leda till oönskad funktion.

Kanadensisk RFI

Testad och godkänd

Enligt FCC-standarder

FÖR ANVÄNDNING PÅ KONTORET ELLER I HEMMET

Denna digitala apparat går inte utanför klass B-gränserna avseende utstrålning av radiobrus från digitala apparater som angivits

i föreskrifter om radiostörningar från det kanadensiska kommunikationsdepartementet.

För kunder i Europa

»CE»-märket visar att denna produkt följer de europeiska kraven för säkerhet, hälso-, miljö- och kundskydd.

Denna symbol [överkorsad soptunna på hjul WEEE bilaga IV] innebär att elektrisk och elektronisk utrustning

ska avfallssorteras i EU-länderna. Släng inte utrustningen i hushållsavfallet. Använd de återvinnings-

och uppsamlingssystem som finns i ditt land när produkten ska kasseras.

Aktuell produkt: LS-5


Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjyuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan. Tel. +81 (0)3-3340-2111

http://www.olympus.com

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A. Tel. 1-888-553-4448

http://www.olympusamerica.com

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

(Premises/Goods delivery) Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany. Tel. +49 (0)40-237730

(Letters) Postfach 10 49 08. 20034 Hamburg, Germany.

http://www.olympus-europa.com

KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex, SS2 5QH, UK Tel. 0800-111-4777

http://www.olympus.co.uk

OLyMPUS SVERIgE AB

Box 1816, 171 23 SOLNA. Tel.: 08 735 34 00

E0462564

More magazines by this user
Similar magazines