2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

Huvuddisplayens konfiguration

Displayen som visas när strömmen är slagen är huvuddisplayen. Huvuddisplayen

visar aktuella grundinställningar, som t.ex. aktuellt val av ljud och kompstil.

Huvuddisplayen är den du vanligtvis ser när du spelar instrumentet.

1

2

3

4

5

6

! @

#

1 Song-namn och relaterad information

Visar namn aktuell Song, samt taktart och tempo. Tryck [A]-knappen för

att ta fram den display där du väljer Song (sid. 49).

2 BAR/BEAT/TEMPO

Visar aktuell position (takt/taktslag/tempo) vid Song- eller Style-uppspelning.

3 Aktuellt ackordnamn

När [ACMP]-knappen är aktiverad visas det ackord som spelas klaviaturens

ackordsdel. När en Song som innehåller ackordsdata spelas upp visas det

aktuella ackordnamnet.

4 Transponering

Här visas transponeringsvärdet i halvtonssteg (sid. 34).

5 Upper Octave

Visar hur många oktaver som klaviaturen transponerats (sid. 34).

6 Style-namn och relaterad information

Visar namn aktuell Style, samt taktart och tempo. Tryck [E]-knappen för

att ta fram den display där du väljer en Style (sid. 39).

7 Ljudnamn

Visar namnet det aktuella ljudet för stämmorna RIGHT 1, RIGHT 2 och

LEFT(sid. 32). Om du trycker någon av knapparna [F] – [H] öppnas den

display där du väljer ljud för respektive stämma.

8 Multi Pad Bank-namn

Visar namnen valda Multi Pad-banker. Om du trycker [I]-knappen öppnas

den display där du väljer Multi Pad-bank (sid. 63).

7

8

9

)

OBS

Här är ett praktiskt sätt att från vilken

annan display som helst direkt

komma till huvuddisplayen: Tryck

[DIRECT ACCESS]-knappen och

därefter [EXIT]-knappen.

PSR-S910/S710 – Bruksanvisning 23

Förberedelser

More magazines by this user
Similar magazines