2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

Förberedelser

9 Registration Memory Bank namn

Visar namnet för den valda banken i Registration Memory och minnesplatsens

nummer. Genom att trycka [J]-knappen öppnas displayen för val av Registration

Memory bank (sid. 72).

) Volume Balance

Visar volymbalansen mellan stämmorna.

Justera volymbalansen mellan stämmorna med hjälp av knapparna [1 ▲▼] –

[7 ▲▼].

! USB Audio-information

Visar information för den valda ljudfilen (filnamn, tid, osv.) I samband med

inspelning visas en ”REC”-indikator.

@ Registration Sequence

Visas när Registration Sequence-funktionen (sid. 74) är aktiv.

# Split Point

Visar splitpunktens position (sid. 32).

24 PSR-S910/S710 – Bruksanvisning

OBS

Om displayen Volume Balance inte

visas trycker du [EXIT]-knappen

för att visa Volume Balancedisplayen.

OBS

Detaljerad information om

Registration Sequence finns i

Reference Manual webbplatsen.

More magazines by this user
Similar magazines