2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

Förberedelser

Stänga aktuell mapp och gå till mappen närmast högre nivå

På displayen PRESET är flera datafiler organiserade tillsammans i en mapp.

Du kan också organisera dina ursprungliga data displayen USER/USB

genom att skapa flera mappar (sid. 59).

Stäng en mapp och ta fram mappen närmast högre nivå genom att trycka

knappen [8 ▲] (UP).

Exempel med displayen för val av PRESET-ljud

PRESET-ljudfilerna är kategoriserade och organiserade i mappar.

Ange tecken

Denna display visar ljudfiler

i en mapp.

Instruktionerna som följer visar dig hur du skriver in tecken när du ska namnge filer/

mappar, till exempel för att skriva in nyckelord. Du anger tecken displayen som

visas nedan.

1 Ändra typ av tecken genom att trycka knappen [1 ▲].

• CASE stora bokstäver, siffror, specialtecken

• case små bokstäver, siffror, specialtecken

2 Använd [DATA ENTRY]-ratten för att flytta markören till önskad

position.

26 PSR-S910/S710 – Bruksanvisning

2

Närmast högre nivå visas, i detta fall

en mapp. Varje mapp som visas

den här displayen innehåller

kategoriserade ljud.

1 4

3 Flera olika tecken är tilldelade till

varje knapp och tecknen ändras

för varje gång du trycker

knappen.

OBS

När du skriver in sångtext (Lyrics) i

funktionen Song Creator, kan du även

ange japanska tecken (kana och

kanji).

More magazines by this user
Similar magazines