2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

Ljudtyper

Förprogrammerade Voice-ljud

[USER]-knappen (sid. 30)

Percussion/Drum-ljud

Med den här knappen kan du välja

att spela olika trummor och

slaginstrument eller SFX-ljud

(ljudeffekter) klaviaturen. Mer

information finns i Drum List under

Data List webbplatsen.

Organ Flutes-ljud

(sid. 37)

• Ljudens egenskaper

Ljudtypen och ljudets egenskaper, t.ex. Live!, Cool!, Sweet! osv., visas ovanför

ljudnamnet. En utförligare beskrivning finns i Reference Manual.

I detta avsnitt förklaras endast ljuden MegaVoice och Super Articulation Voice.

Dessa ljud har särskilda egenskaper som det kan vara bra att känna till, och de

kräver speciella framförandetekniker för att deras kvaliteter ska komma till sin rätt.

MegaVoices-ljud

MegaVoices-ljud har speciella egenskaper eftersom de verkas av förändringar

i anslaget. Olika anslagsomfång (som är ett mått styrkan i spelet) ger helt

olika ljud.

Ett MegaVoices-gitarrljud innehåller till exempel flera olika ljud som uppstår när

man använder sig av olika slags spelteknik. Hos ett vanligt instrument skulle

dessa olika ljud behöva hämtas med hjälp av MIDI-teknik och därefter

kombineras för att skapa önskad effekt. Med MegaVoices-ljud kan man däremot

spela en verklighetstrogen gitarrstämma med ett och samma ljud, eftersom

anslaget styr återgivningen av speciella speltekniker.

Eftersom de här ljuden är komplext uppbyggda och kräver exakta anslagsnivåer,

är de inte avsedda att spelas från klaviaturen. De är däremot mycket användbara

och lätthanterliga när man skapar MIDI-data, särskilt om man vill undvika att

använda flera olika ljud för en enda instrumentstämma.

Super Articulation Voices-ljud (S.Art!) (PSR-S910)

Super Articulation-ljuden delar många av MegaVoices-ljudens fördelar, men de

ger en bättre spelbarhet och kontroll över uttrycket under själva spelet.

Om man till exempel använder saxonfonljudet (Saxophone) och spelar ett C följt

av ett D i legato, går tonerna över i varandra lika jämnt som om en saxofonist

hade spelat dem i ett enda andetag. Med Concert Guitar-ljudet får man

liknande sätt en ”hammer on”-effekt hos D-tonen, som inte låter som om

strängen slås an en gång till.

Beroende spelteknik kan man få andra ljudeffekter, som till exempel ”shake”

eller andningsljud hos trumpetljudet och missljud från strängarna hos

gitarrljudet.

För detaljer kring hur man bäst spelar med Super Articulation Voice-ljud tryck

[7 ▲] (INFO) i Voice Selection-displayen.

OBS

Ljuden MegaVoices och Super

Articulation Voices fungerar endast

ihop med instrumentmodeller som

har dessa typer av ljud installerade.

Song-, Style- och Multi Pad-data som

skapats instrumentet med dessa

ljud kommer inte att låta korrekt om

de spelas upp andra instrument.

OBS

Ljud av typen MegaVoices och Super

Articulation låter olika beroende

omfånget hos klaviaturen, anslag,

anslagshastighet, osv. Därför kan

oväntade eller oönskade ljud uppstå

om HARMONY/ECHO-effekten

används, eller om transponeringseller

ljudinställningarna ändras.

PSR-S910/S710 – Bruksanvisning 33

Ljud – Spela klaviaturen – 1

More magazines by this user
Similar magazines