2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

1

Ljud – Spela klaviaturen –

Transponera klaviaturens tonhöjd

Knapparna TRANSPOSE [-]/[+] transponerar den generella tonhöjden för

instrumentet (klaviaturen, Style- och Song-uppspelning m.m.) i halvtonssteg.

Om knapparna [+] och [-] trycks ned samtidigt återställs transponeringsvärdet

omedelbart till 0.

Knapparna UPPER OCTAVE [-]/[+] används för att transponera stämmorna RIGHT

1 och 2 en oktav upt eller nedåt. Om knapparna [+] och [-] trycks ned samtidigt

återställs oktavvärdet omedelbart till 0.

Förinställd tonhöjd

Referenstonhöjden för hela instrumentet är förinställd 440,0 Hz och

skalan till liksvävande temperatur. Du kan ändra tonhöjden och skalan från

[FUNCTION] → [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE.

Du kan också justera tonhöjden för varje enskild stämma (klaviaturstämmor,

Style-stämmor och Song-stämmor) sidan TUNE i Mixing Consoledisplayen

(sid. 79).

Mer information hittar du i Reference Manual webbplatsen.

Använda hjulen

Använda Pitch Bend-hjulet

Använd PITCH BEND-hjulet för att böja toner upt (vrid hjulet från dig) eller

nedåt (vrid hjulet mot dig) medan du spelar klaviaturen. Pitch Bend verkar alla

klaviaturstämmor (RIGHT 1, 2 och LEFT). PITCH BEND-hjulet är fjädrat och

återgår automatiskt till normal tonhöjd när det släpps.

Det maximala omfånget för Pitch Bend kan ställas in i Mixing Console-displayen:

[MIXING CONSOLE] → TAB [E][F] TUNE → [H] PITCH BEND RANGE.

34 PSR-S910/S710 – Bruksanvisning

OBS

Transponeringsfunktionerna verkar

inte Drum Kit- eller SFX Kit-ljuden.

OBS

Transponeringsinställningarna kan

också ändras i MIXING CONSOLEdisplayen:

[MIXING CONSOLE] →

TAB [E][F] TUNE → [1 ▲▼] –

[3 ▲▼] TRANSPOSE.

OBS

Beroende inställningarna för Style,

kan det hända att PITCH BEND-hjulet

inte kan användas för LEFT-stämman

under Style-uppspelning.

More magazines by this user
Similar magazines