2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

4

Multi Pads – Lägga till dynamiska fraser i ditt framförande –

Använd Multi Pad-funktionen Synchro Start

Du försätter Multi Pad i standbyläge genom att hålla ned knappen MULTI PAD

CONTROL [SELECT] samtidigt som du trycker en av knapparna MULTI PAD

CONTROL [1] – [4]. Motsvarande knapp blinkar rött. Du kan till och med spela två,

tre eller fyra fraser samtidigt.

Den Multi Pad som befinner sig i standbyläge spelas upp när du spelar en Style och

trycker valfri tangent klaviaturen (om [ACMP] är av), eller spelar ett ackord

med vänsterhanden (om [ACMP] är ). Om du väljer standbyläge för en Multi Pad

i samband med uppspelning av en Song eller Style så kan du trycka valfri tangent

för att starta uppspelningen av Multi Pad från första taktslaget i nästföljande takt.

När två eller flera Multi Pads befinner sig i standbyläge så startar du alla samtidigt

genom att trycka en av dem.

Du kan avbryta synkroniserad start genom att trycka ned knappen MULTI PAD

CONTROL [SELECT] (eller [STOP]) samtidigt som du trycker någon av

knapparna [1] – [4]. När du trycker knappen MULTI PAD CONTROL [SELECT]

en gång så avbryts den synkroniserade starten av alla knappar.

Använda Chord Match

Många av Multi Pad-fraserna är melodiska slingor eller ackord som du kan få att

automatiskt och harmoniskt följa de ackord du spelar med din vänsterhand. När

[ACMP] eller LEFT är aktiverat så spelar du helt enkelt ackord med din vänsterhand

och startar valfri Multi Pad – Chord Match-funktionen gör att tonhöjden matchar de

ackord du spelar. Kom ihåg att det finns Multi Pad-fraser som inte verkas av

Chord Match.

Ackordsektion

I det här exemplet kommer frasen för Pad 1 att transponeras till F-dur när den spelas

upp. Prova att spela andra ackord medan Multi Pad-frasen spelas upp.

Avancerade funktioner

Mer information finns i Reference Manual webbplatsen, Kapitel 4.

Skapa multipads

(Multi Pad Creator):

64 PSR-S910/S710 – Bruksanvisning

[FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU → [C] MULTI

PAD CREATOR

Multi Pad: Multi Pad Bank Selection-displayen → [8▼] (EDIT)

More magazines by this user
Similar magazines