2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

Ändra ljudet och justera panoreringen och

volymen för varje stämma

Du kan ändra ljudet och justera panoreringen och volymen för varje

klaviaturstämma, Style-kanal och Song-kanal.

Ändra ljudet för varje stämma

1 Samma operation som i ”Grundläggande hantering” sid. 79.

I steg 2 väljer du VOL/VOICE-fliken.

2 Tryck knappen [C] (eller [H]) för att välja VOICE-parameter.

2

3

3 Tryck en av knapparna [1 ▲▼] – [8 ▲▼] för att välja önskad

stämma.

Voice Selection-displayen visas.

4 Välj ett ljud.

Tryck en av knapparna för val av ljudkategori panelen och välj sedan ett

ljud med knapparna [A] – [J] (sid. 29).

5 Tryck knappen [EXIT] för att ta återgå till MIXING CONSOLEdisplayen.

6 Spara inställningarna (steg 5 sid. 80).

2

OBS

• Vissa ljud (som t.ex. Organ Flutes)

kan inte väljas till Style-kanaler.

• RHY2-kanalen i STYLE PARTdisplayen

är endast avsedd för

trumset och effektljud.

• När GM-Song-data spelas kan

kanal 10 endast användas för

trumset.

PSR-S910/S710 – Bruksanvisning 81

Mixing Console – Ändra volymen och den tonala balansen –

8

More magazines by this user
Similar magazines