Nr 3 2005 - Lidköpings Församling

lidkopingsforsamling.se

Nr 3 2005 - Lidköpings Församling

Kyrka för alla åldrar

FÖRSAMLINGSBLADET

Lidköpings församling nummer 3 hösten 2005


Kyrka för alla åldrar

Ett barn har mycket att ge och lära

vuxna. Äldre kan dela med sig av

livets olika perspektiv. Och ungdomar

och vuxna söker och reflekterar över

livets möjligheter och mening. Alla

har en plats i kyrkan, i gudstjänst

och i församlingsliv.

Kyrkan har ett uppdrag att fortsätta

det verk som Jesus började när han

vandrade här på jorden. Hans omsorg

och inbjudan till alla åldrar fortsätter

idag. ”Låt barnen komma till mig,

och hindra dem inte”. Genom dop,

undervisning, sång och lek får barnen

lära känna Gud. ”Den som törstar

skall komma. Och den som vill ska fritt

få dricka av livets vatten”. Alla som

2

upplever längtan och törst efter något

mer och annat i livet kan i kyrkan få

söka och upptäcka det djup och den

relation som öppnar sig genom den

kristna tron. ”Kom till mig alla ni

som är tyngda av bördor”. De som är

behov av tröst i sorg och stöd i livets

jobbiga perioder kan få del av samtal

och gemenskap.

I detta nummer av församlingsbladet

vill vi ge glimtar av det som kyrkan

gör, och varför det är meningsfullt att

tillhöra kyrkan och ge det nödvändiga

bidrag som kyrkoavgiften utgör, för att

kyrkan ska kunna utföra sitt uppdrag. I

höst kan du också vara med och välja

nya förtroendevalda i kyrkovalet.

18 sept Kyrkoval 2005

Du röstar väl i kyrkovalet!

Välkommen att

delta i gudstjänster

och församlingsverksamhet

för

alla åldrar. Det

finns en plats som

är Din. En sång

uttrycker detta:

Som när ett barn kommer hem om

kvällen, och möts av en vänlig famn,

så var det för mig att komma till Gud,

jag kände att där hörde jag hemma.

Det fanns en plats i Guds stora rum,

en plats som väntade på mig. Och jag

kände, här är jag hemma, jag vill var

ett barn i Guds hem.

TomasForsner, kyrkoherde

Svenska kyrkans uppgift är att sprida evangelium

och stödja människor i nöd samt att arbeta för varje människas själsliga hälsa i en värld där

vi omges av mycket press och stress. Genom att välja den nomineringsgrupp som du tycker

har det bästa valprogrammet och de mest

förtroendeingivande kandidaterna så kan

påverka kyrkans verksamhet de närmaste fyra

åren. Markerar du en kandidat på valsedeln

kan denne få större inflytande i kyrkans

arbete. Genom att samtala med kandidaterna

kan du påverka var Svenska kyrkan skall

lägga in kraften på sin verksamhet i dagens

samhälle.

Hur många är röstberättigade inom

Svenska kyrkan ?

Svenska kyrkan, som nu är ett fristående trossamfund, har

5.8 miljoner medlemmar som är röstberättigade.

I Lidköpings församling är ca 12.500 röstberättigade.

Vem får rösta ?

Den som fyllt 16 år senast på valdagen. Man skall vara

medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige.

Om du är röstberättigad så finns du med i en röstlängd

som fastställs den 19 augusti. Som bekräftelse får du ett

röstkort i brevlådan innan den 31 augusti.


Du kan välja att rösta i tre val

Kyrkomötet (Nationell nivå)

- Kyrkomötet är Svenska

kyrkans högsta beslutande

organ som tar ansvar för

kyrkans gemensamma

angelägenheter.

Till uppgiften hör också att

vara kyrkans röst utåt såväl i

det svenska samhället som

internationellt.

Kyrkomötet beslutar om

innehållet i Kyrkoordningen

som är Svenska kyrkans

regelsystem.

Stiftsfullmäktige (Regional nivå)

- Svenska kyrkan framträder regionalt

som ett stift.

- Stiften utgör pastorala områden som

tillsammans täcker hela landet. Deras

grundläggande uppgift är att stödja och

främja församlingarna. Stiftet skall också

ha tillsyn över församlingslivet.

18 sept Kyrkoval 2005

Vad är det jag skall rösta till ?

Vilka nomineringsgrupper och

kandidater finns att rösta på ?

Röstsedlar finns i vallokalen vid förhandsröstningen och

och på valdagen för de registrerade partierna i respektive

val.

Två nomineringsgrupper kandiderar till lokala

Kyrkofullmäktige i Lidköpings församling. Grupperna är

Samlingslistan (borgerliga) och Socialdemokraterna.

Nomineringsgrupperna kommer att sända sina

valprogram och röstsedlar med sina kandidater till

brevlådan hos röstberättigade i början på september

månad.

För valet till Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige finns

flera andra nomineringsgrupper som har sina valsedlar i

vallokalerna.

Är det möjligt att personrösta ?

Ja, på valsedeln kan du markera den person, som du har

särskilt fortroende för och som du vill lägga din röst på.

Kyrkofullmäktige (Lokal nivå)

- Kyrkofullmäktige beslutar om övergripande

mål och riktlinjer för församlingens verksamhet

som i första hand är att fira gudstjänst , bedriva

undervisning samt utöva diakoni och mission.

- Fullmäktige beslutar om budget , kyrkoavgift

och andra viktiga ekonomiska frågor.

- Vidare bestämmer fullmäktige om Kyrkorådets

och kyrkogårdsnämndens organisation och

verksamhetsformer.

På valdagen

På valdagen söndagen den 18 september finns

en vallokal öppen dels i Mariakyrkan och dels

Sigfridskyrkan.

Läs på röstkortet var just du skall rösta. Tag med

röstkortet. Öppettider : kl 8.00-10.30 och 12.00-20.00

Förhandsröstning

Om du vill förhandsrösta så kan du göra det på

församlingskansliet (pastorsexpeditionen)

Norra Kyrkogatan 7 Tag med röstkortet.

Öppettider :

Månd 5 september kl 10.00-15.00 och 17.00-20.00

Tisd 6 september kl 10.00-15.00 och 17.00-20.00

Onsd 7 september kl 10.00-15.00

Torsd 8 september kl 10.00-15.00

Fred 9 september kl 10.00-15.00

Månd 12 september kl 10.00-15.00 och 17.00-20.00

Tisd 13 september kl 10.00-15.00 och 17.00-20.00

Onsd 14 september kl 10.00-15.00

Du kan även förhandsrösta på annan ort. Tag då kontakt med deras församlingskansli. Se Svenska kyrkan i

telefonkatalogen. Du kan också brevrösta i årets val. Kontakta vårt församlingskansli telefon 0510-68400 så får du

ett ”brevröstningspaket” och rådgivning.

3


Svenska Kyrkans Unga

Miniorer Juniorer och Seniorer

Arbetet med och för barn – och ungdomar 7-14 år bedrivs i organiserad

föreningsform. Lidköpings lokalavdelning är ansluten till riksorganisationen

”Svenska Kyrkans Unga”. Verksamheten är uppdelad på tre ålderskategorier;

miniorer 7-9 år, juniorer 10-12 år och seniorer från 13 år.

Söndags SKU

Som ung kan det ibland vara svårt

att hitta sin plats i kyrkan. Svenska

Kyrkans Unga och Söndags SKU

är en väg in i Svenska kyrkan och

en grund att stå på i en fortsatt

delaktighet i församlingen. Söndags

SKU vill skapa en plats för ungdomar

i församlingen där man får lära och

växa i den kristna tron på sina egna

villkor och där Kristus är centrum i

det som görs.

I Mariakyrkan finns en ungdomsgrupp

som träffas på Söndagar kl.18.00-21.30.

Gruppen består av ett 30-tal ungdomar

i 14-16 årsåldern och kallas kort och

gott för Söndags SKU.

Glädje, Djup, Gemenskap och Delaktighet

präglar verksamheten. Programmet

formas tillsammans i gruppen

där var och ens tankar och önskemål är

viktiga. Film och musik är några av de

metoder som används i Söndags SKU.

Musik och drama-medverkan kan

förekomma i olika mässor, exempelvis

”Smaka och Se”, där ungdomars gåvor

kan komma till glädje.

4

Läger och andra arrangemang

riktas många gånger in på att stärka

gemenskapen men även också växandet

i den kristna tron. Att man sen har kul

tillsammans är inte minst viktigt.

I augusti i år arrangeras en resa

till Krakow i Polen. Detta är ett

stödprojekt till förmån för barnhem i

Krakow för åldrarna 0-3 år och 6-18 år,

men också ett hem för ensamstående

mammor med nyfödda barn. Vi åker

i augusti till Krakow och överlämnar

kollekter och gåvor direkt utan

omkostnader. Vi besöker samtidigt

Konsentrationslägren Auschwitz och

Birkenau för att påminna oss om att

detta aldrig får hända igen.

Vecka 7 anordnas Sportlovsläger i

Idre som riktar sig till församlingens

konfirmander och Söndags SKU. Ett

angeläget tema löper som en röd tråd

genom aktiviteterna under veckan.

Ledarutbildning

Det ordnas Ledarutbildning för

frivilliga som vill pröva på att bli

Konfirmandassistenter.

Ledarutbildningsgruppen träffas ca

Logon/förbundsmärket är en växt, en

grodd med ett kors i centrum och som

symboliserar barn- och ungas växt i tro

och ansvar med Kristus i centrum.

Förbundshalsduken har samma logo

naturligtvis, men är i övrigt röd. Ett

utmärkt kännetecken och symbol

för samhörigheten i SKU över

åldersgränserna. På halsduken kan man

också sy fast terminsårsmärkena som

har direkta anspelningar på Svenska

Kyrkans Ungas syftesparagraf;

”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk

rörelse av barn och ungdomar i Svenska

kyrkan.

Vi vill med Kristus i centrum och med dopet

som grund verka i hela Guds skapelse och

vara en gemenskap i församlingen där vi

får växa i tro och ansvar.”

Ett exempel på märke är ”Verka i hela

Guds skapelse” som är utformat som

ett jordklot som vilar i två händer.

Naturen väcker hos oss en glädje över

det sköna och skapade, men också

vrede över ondska och förstörelse. Här

finns en naturlig och självklar koppling

till friluftsliv och miljöarbete där vårt

förvaltarskap aktualiseras.

1 gång/månad men också under 2

veckoslut. Startar under september

2005 och avslutas i maj 2006.

Söndags SKU startar den 28 augusti kl

18.00 i Mariakyrkan. Välkommen!

Gunnar Helmerson

Församlingspedagog

Några av de resenärer som var med till

Krakow augusti 2004.


Ett terminsprogram kan vara utformat

och anpassat på olika sätt till ålder

och förutsättningar i gruppen, men

gemensamma inslag som andakt och

gudstjänst i familjegudstjänstens form

är stående inslag i det hela. Detta

varvas sedan med lek och hobby,

bollspel och praktiskt lägerarbete/

uteliv, diskussioner och temakvällar

mm.

Att åka på läger och leva primitivt

under några dagar eller en vecka brukar

bjuda på varierande upplevelser och

aktiviteter som vill hjälpa oss att förstå

lite av de komplicerade sammanhang

och livsbetingelser som finns i naturen

runt omkring oss och som ytterst vill

visa oss på vår egen plats i skapelsen

och det ansvar som följer.

Inför varje termin annonseras i

lokalpressen och aktuella tider läggs

också ut på hemsidan inför starten.

VÄLKOMMEN!!

Lars-Anders Ek

Församlingspedagog

Ridderliga riddare i

Sigfridskyrkan

Barntimmarna i Sigfridskyrkan har under

förra läsåret haft ett riddartema. Nu

är det dags för en ny termin och temat

fortsätter. Barntimmarna riktar sig till

barn i åldrarna 4-6 år. Eftermiddagen

startar alltid med en andakt och samling

följt av fruktstund och lek. Innan

de 2,5 timmarna är slut så samlas alla

till en riddarsamling.

Barnen blir efter fullföljd termin dubbade

till riddare.

Gamla som nya är hjärtligt välkomna

Anmälan och info tel 684 25

Kyrkans Förskola samt fritidsgrupp i Mariakyrkan

I våra grupper erbjuds barnen

• ”fröken-ledda” aktiviteter

anpassade till ålder,

mognad och intresse

• Gemensam lek – vår

traditionella lekskatt

• Utvecklande arbete med

händerna: snickra, måla,

klippa, baka…..

• Barnens egna val av lek

och sysselsättning

Förskola för 4-6 åringar tre gånger/vecka.

Fritidsgrupp för 6-7 åringar en eftermiddag/vecka

Öppen förskola formas tillsammans

Jag sitter framför min dator på

kontoret i Sigfridskyrkan. Det är

strålande sol ute och den Öppna

förskolan har för länge sedan slutat

för terminen. Alla goda skratt vid

fikabordet och de härliga samtalen

med både barn och vuxna är saker

jag minns från förra terminen.

Det var med stor spänning som jag i

januari öppnade dörrarna till lekrum

och fikarum. Man kan aldrig riktigt

veta vilka som kommer och hur många

som vill komma till Öppna förskolan

just den här dagen.

Snart var lokalerna fulla av skratt och

lek. Det hela blev mycket lyckat.

Dagen avslutades med en andakt, det

gör den alltid på Öppna förskolan.

Efter ”Gud som haver barnen kär”,

blåser varje barn ut ett litet ljus. Att få

se barnens glädje och förundran över

det ljus som brinner just för henne/

honom är en sann fröjd. Det lilla ljuset

får stå för den värme, och kärlek som

Gud har för varje människa; liten som

stor. Det får också påminna oss alla om

att visa omsorg om varandra.

Några kom regelbundet varje vecka,

andra kom lite mer sällan. Efter ett par

träffar, då vi lärt känna varandra lite

mer, kom förslag från besökarna om

saker som vi kunde göra tillsammans

på Öppna förskolan. Det kändes

väldigt roligt att de ville vara med och

utforma eftermiddagarna i kyrkan.

Nu är det dags för en ny termin och

ett nytt terminsprogram ska göras. Få

se nu, något om hösten, äppeltema,

Varje träff har också

En Stilla Stund med tänt

ljus, bön och en berättelse ur

Barnens bibel – anpassad till

barnens ålder och mognad.

Att vara med i våra

grupper är gratis.

Mer information och

anmälan : Förskollärare

Eva Sahlin tel. 684 35

Abraham och mamma Jessica leker

tillsammans på Öppna förskolan.

allhelgona och advent. Det ska bli

mycket spännande att möta gamla

som nya besökare. Jag hoppas

att alla tillsammans, även denna

termin, ska göra Sigfridskyrkans

torsdagseftermiddagar till dagar fulla

av gemenskap och glädje.

På den Öppna förskolan i Sigfridskyrkan är

alla barn 0-6 år välkomna i vuxens sällskap.

Här finns möjlighet till vardagsgemenskap

för både vuxna och barn. Lek, utveckling

och gemenskap på kristen grund är målet.

Pedagoger och deltagare hjälps åt att ta

hand om nya besökare så att alla kommer

in i gemenskapen. Lokalerna är öppna på

torsdagar från klockan 13.30-16.00.

Varmt Välkomna!

Pernilla Lundström

Församlingspedagog

5


6

Mötesplatser för vuxna

Välkommen till de olika möjligheterna att mötas, samtala

och fördjupas. Alla samlingar och grupper är öppna för

nya besökare och deltagare. Se även veckoannons NLT.

Torsdagssykretsen

Wennerbergsgården

Varje torsdag

kl 15.00-16.30

Start: 2005-09-22

Ledare: Ulla Albertsson

tel: 675 00

Palmens syförening

Sigfridskyrkan

Varannan måndag jämna

veckor kl 17.00-19.00

Start: 2005-09-05

Ledare: Karin Hansson

tel: 230 97

Foto: Pernilla Lundström

Församlingskåren

Wennerbergsgården

Varannan måndag ojämna

veckor kl 19.00-21.00

Start: 2005-09-07

Ordf.: Ulla Albertsson

tel: 675 00

Mariakretsen

Mariakyrkan

Varannan tisdag jämna

veckor kl 15.00-17.00

Start: 2005-09-20

Ledare: Pehr-Håkan Johnson

tel: 684 32

Andra samlingar i de olika kyrkorna såsom Onsdagsträffar,

Träffpunkt centrum, Dagträff, Snickargrupp och

bibelsamtal i de olika kyrkorna, se nästa uppslag.

Bibelkvällar

I anslutning till församlingens månadsbrev med bibelläsningsplan

hålles varje månad en bibelkväll. Tillfälle

till undervisning, frågor och samtal.

Första kvällen blir torsdagen den 8 september kl 19.00 i

Nicolaikyrkans samlingsrum.

Alla intresserade välkomna!

Konfirmandgrupper

läsåret 05/06

Under läsåret 2005-2006 inbjuder församlingen till fyra

olika konfirmandgrupper.

I Mariakyrkan och Sigfridskyrkan träffas grupperna

varannan vecka. Samtal, film, drama, sång och bild är

viktiga inslag under dessa träffar. Vissa söndagar kommer vi

att samarbeta med Svenska Kyrkans Unga.

Nytt för i år är Äventyrskonfa och LAN-konfa.

Äventyr kommer att träffas på lördagar och veckoslut samt

två läger: en vecka på vintern och tre veckor på sommaren.

Många naturupplevelser kommer att berika undervisningen.

LAN är en speciell form av data där man kopplar upp sig

och spelar tillsammans med andra. Det finns en hel del

kristna brädspel och rollspel som kommer att prövas.

Det viktigaste i all konfirmandundervisning är naturligtvis

att ta vara på konfirmandens egna tankar och värderingar

samt att på olika sätt förmedla den kristna tron. Vi hoppas

finna former så att så många som möjligt kan få del av det

kristna budskapet.

Evangelium för gudlösa

Biskop Erik Aurelius presenterar sitt herdabrev.

Vår nye biskop presenterar sitt herdabrev till Skara stift

vid några tillfällen under hösten. Herdabrevet har titeln

Evangelium för gudlösa och handlar om kristendomens

centrum, det villkorslösa evangeliet.

Det finns något i kristendomen som är viktigare än allt

annat: evangeliet att Gud gör den gudlöse rättfärdig.

Ingenting behöver man visa upp för Gud.: inga meriter,

ingen god vilja, inte ens sin tro - lita på det! Det är

den tro som räknas som rättfärdighet. Det behöver vi

höra i vårt prestationsfixerade samhälle, där det annars

ständigt gäller att vara framgångsrik, populär, lyckad

och lycklig.

Samlingarna är offentliga. Vid kort paus serveras

frukt och dricka. Tillfälle till samtal och frågor. Ingen

föranmälan.

De platser som ligger närmast Lidköping är:

7 september, Väring,

församlingshemmet 19.00

14 september, Vara,

församlingshemmet 19.00

20 september,

Vargöns kyrka 19.00

Biskop Erik Aurelius

Om samåkning erbjuds eller önskas, ring församlingskansliet

684 00, så kanske det kan ordnas.

Välkomna!


ALPHA

Vad är Alpha ?

Alpha är en kurs som tar upp

grunderna i den kristna tron

och ger möjlighet att samtala

omkring livsfrågorna.

Kursens omfattning

Kursen pågår under 11 onsdagskvällar

och innefattar också en Alphahelg

(lördag och halva söndagen). Det finns

också möjlighet att vara med på en så

kallad ”Pröva-på-kväll” veckan före

kursstarten. Denna är på inget sätt

bindande, utan skall ge en vägledning

och information om hur en kurskväll

kan se ut.

Kostnaden

Kostnaden för kursen är 30:-/

kurskväll, som är ett självkostnadspris

för maten.

Därutöver kommer en kostnad för

Alphahelgen.

Nästa Alpha-kurs;

Startar i februari-06. Har du frågor

omkring Alpha så tag gärna kontakt

med: Jan Sköld tel: 85299

eller 0730-747405

eller Ann-Christine Bårström 68402

eller 0730-747424

Du kan redan nu om du är intresserad

göra en förhandsanmälan till någon av

oss på ovanstående telefonnummer.

Beta-kurs

Detta är en fortsättningskurs för

dig som har gått Alpha. Här får vi

möjlighet att genom föredrag och

samtal i smågrupper tränga djupare in i

den kristna tron.

Vi startar den 14 september kl.

18.30, i Wennerbergsgården (p.g.av

ombyggnad av Nicolaigården).

Föreläsare under kursen blir Jan Sköld.

Delta kurs:

Riktar sig till dig som gått en Betakurs.

Där vi genom föreläsningar och

i smågrupper praktiserar det vi lärt oss

under tidigare kurskvällar.

Det blir fyra tillfällen under hösten;

5 oktober

2 november

30 november

14 december

Föreläsare; Jan Sköld/Daniel Westin

Vi träffas i Wennerbergsgården (p.g.av

ombyggnaden av Nicolaigården)

Kl. 18.30-21.00

Basgrupper:

Under hösten blir det fyra

inspirationskvällar. Dessa är till

för dig som redan är med i en av

församlingens basgrupper eller för dig

som önskar vara med.

Här kommer det bland annat att visas

på den lilla gruppens möjligheter

till växt och utveckling, samt

gruppens betydelse för den enskilde

gruppdeltagaren och för församlingen.

Daniel Westin leder dessa kvällar i

Wennerbergsgården kl.18.30-21.00.

21 september

19 oktober

23 november

14 december

Har du frågor omkring dessa kvällar så

kan du ringa till Daniel Westin på tel.

68441 eller 0730-747402

Anmälan till Beta och

Deltakursen före den

9 september och till

Basgruppen före den

30 september till

Ann-Christine Bårström

tel: 684 02

7


Diakoni

Diakoni är att möta människan på den

plats och i den situation där hon just

nu befinner sig-utan krav eller tanke

på motprestation och att som Jesus

fråga ”vad kan jag göra för dig?”

Den ekumeniska definitionen på vad

diakoni är formades 1998 och lyder:

Diakoni är medmänsklig omsorg,

grundad i krisiti kärlek, uttyckt i

kyrkans liv och vill genom barmhärtighet,

respekt och solidaritet

möta människan och hennes utsatthet.

Välkommen till de olika mötesplatserna

i våra distrikt.

8

Maria

Onsdagsträff

21 september

”Ing-Marie och Dom” bjuder på

mixat allsångsprogram med allt

från visor, schlagers och svängiga

evergreens.

19 oktober

Välkomna att lyssna på Barbro

Håkansson från Smålandsstenar när

hon kåserar och läser dikter

23 november

Distriktspräst Erik Zethelius håller

i programmet och han bjuder på

”Bilder och Tankar”

Bibelsamtal

varje onsdag, utom de onsdagar

det är onsdagsträff med start 28

september kl 14.00 15.30

Ansvarig för verksamheterna

Pehr-Håkan Johnsson tel: 684 32

Kris och stödsamtal

Kostnadsfritt

Om Du önskar prata med en diakon ring

Nicolai

Träffpunkt centrum

Tisdagar kl 15.00 – 17.00

Wennerbergsgården

Start 27 september

Anmälan pga platsbrist tel: 684 00

Bön

Bönegrupp måndagar kl 15.00

Wennerbergsgården

Bibelsamtal

Solhaga

Måndagar 10.30 – 11.30

Mariadistriktet: Pehr-Håkan Johnsson tel: 684 32

Nicolaidistriktet: Ann-Christine Bårström tel: 684 02

Sigfridsdistriktet: Eva Johansson tel: 684 22

Sjukhuskyrkan: Ewy Hagberg tel: 0730 74 74 25

Ansvarig för verksamheterna

Ann-Christine Bårström tel: 684 02

Att utöva diakoni är alla

döptas ansvar. Till vår

glädje finns det många

frivilliga som delar

församlingens diakonala

ansvar. Men vi kan bli

fler! Välkommen med!

Ring någon av

diakonerna.

Sigfrid

Dagträff

Varannan tisdag ojämna veckor

Start 13 september

Näver, oljemålning, textil, snickeri

och samtalsgrupp

Middagsbön kl 12.00

Ansvarig

Eva Johansson tel: 684 22

Snickargrupper

Varje vecka

Tisdagar och onsdagar

Ledare

Gunnar Svensson tel: 287 28

Bibelsamtal

Varannan vecka på onsdagar

Ledare

Karin Hansson tel: 230 97

Leva vidare

Du som har förlorat din livskamrat kommer att inbjudas

till tre träffar med temat ”Leva vidare”

Vi börjar med en inledning om något aktuellt ämne utifrån

att leva i sorg, sedan dricker vi kaffe tillsammans och får

också tillfälle att samtala i mindre grupper.

Sorgen har många ansikten och uttryckssätt. Ibland kan det

kännas något lättare att få dela sina upplevelser med andra

i samma situation och på så sätt få hjälp att leva vidare.


Gör kyrkorna något för den som har missbruksproblem?

För ca 30 år sedan beslutade

församlingarna i Lidköping att

starta Ria.

Namnet Ria står för Rådgivning i

Alkoholfrågor. Efterhand utvecklades

Rias verksamhet att gälla

mer än bara alkohol, så att även

människor med drogproblem och

psykisk ohälsa är välkomna.

Dagtid är Ria-Huset 34:an öppet

för besök. Där kan man få en

pratstund och en kopp kaffe.

Det finns personal som är redo

att lyssna och ibland hjälpa till

praktiskt .

Gäster och personal och frivilliga

hjälps åt att sköta trädgården och

huset.

Många känner sig väldigt

hemma på Ria och det blir en fin

gemenskap.

Två kvällar i veckan är det öppet och församlingarna i

Lidköping, med omnejd, står för programmet. Det är ett

omväxlande program, där det kan vara allt från dia-bilder

till predikningar och vittnesbörd.

Sedan 1 mars arbetar Karin Jonsson som föreståndare på

Ria. Hon är en värmländska, som nu bor i Källby med sin

familj.

Efter en brokig ungdomstid blev hon frälst vid 23

års ålder. Efter utbildning i Örebro och arbete bland

tvångsomhändertagna kvinnor, var hon rustad att söka

Födelsedagsfest

Tre gånger om året inbjuds du

som tillhör Svenska kyrkan och har fyllt

80, 85, 90, 95 och varje år däröver till

födelsedagsfest i församlingen.

Under Nicolaigårdens ombyggnad hålls

dessa i Mariakyrkan.

Karin Jonsson i samspråk med Erik Zethelius inne i RIA/huset

tjänsten som föreståndare på Ria.

Det som hon tycker är viktigt i tjänsten är uppdraget att ”ta

hand” om gästerna och att ha en levande dialog med dem.

Alla som kommer in i Ria Huset ska bli sedda.

Möjlighet finns också att hjälpa till i Second Hand-butiken

på Solhagsvägen. Den startades för ca två år sedan, dels för

att stötta upp ekonomin, och dels för att det är en bra terapi

om man behöver något att göra när dagarna känns långa.

Du är alltid välkommen att hälsa på i 34:an och kanske ge en

hjälpande hand både där och/eller på second hand.

Eva Johansson Diakon

Erik Zethelius Präst

Sjukhuskyrkan

Är till för Dig som är på sjukhuset

Vi har inte möjlighet att besöka alla patienter, utan litar på

att Du ger dig tillkänna för oss, om Du önskar besök. Om du

själv kommer till sjukhuset eller känner någon som läggs in

så kontakta oss. Vi kommer gärna!

Vi har inte svar på alla livets frågor, men att få dela det

som uppehåller dina tankar…om livet, meningen, dåtid,

nutid, framtid…med någon, kan göra vägen lättare att gå.

I sjukhuskyrkan finns:

Präst Jan Sköld tel: 0730 74 74 05

Diakon Ewy Hagberg tel: 0730 74 74 25

Volontärer som besöker olika avdelningar

Foto: Eva Johansson

9


En kyrkomusikers vecka

Av Gunilla Svensson

Foto: Erik Zethelius

Måndag:

Ledig dag. Skönt att inte behöva gå upp så tidigt. Kan ligga

kvar i sängen och läsa NLT. Äta frukost i lugn och ro. Men

snart säger den inre chefen: sätt igång, disken ska tas om

hand, några maskiner ska tvättas, städa osv. Men först ut

i växthuset och vattna! Jag ska hinna med att plantera om

några lådor med småplantor också, men det är ju rena nöjet.

Jag ser trädgården framför mig full med en massa blommor

i sommar. Men var ska alla lådor få plats? Jag skulle ha köpt

ett större växthus!

Tisdag:

På förmiddagen är det en begravning. Jag övar för egen del

i Sigfridskyrkan, där jag har min kantorstjänst, sen beger

jag mig till kapellet. En timma innan kommer solisten. Vi

ska öva några sånger. Solisten sjunger bra och det blir en

fin begravningsgudstjänst. Så lite lunch, sen leta efter bra

reportoar till körerna. Det går åt mycket till fyra körer!

På eftermiddagen har Monica, Eva och jag en andakt på

Sleipner, sen väntar några pianoelever på mig. Förbereder

lite för musikcaféet som vi ska ha på onsdag kväll. Kl. 18.00

åker jag hem. Kvällen blir lugn framför TV:n. En koll i

växthuset bara!

Onsdag:

På förmiddagen hämtar jag kaffebrödet och de sista

vinsterna. Ställer i ordning de många fina vinster vi fått,

allsångshäftena finns på plats, lotteriringar likaså, och all

rekvisita till musikalen. Angelinakören, Angelicakören och

Ungdomskören ska framföra ”Pappa Panovs stora dag”.

Ungdomskören övas först innan barnkörerna kommer. Så

övar vi igenom hela musikalen och allting sitter fint! Det

finns många duktiga barn och ungdomar! Så börjar folk

komma och det är kö ända ut till ytterdörren. Härligt! Vi ska

samla in pengar till BLLF-organisationen mot barnarbete.

Britt-Marie Klang har lovat att komma och berätta om

10

barnen och skolorna i Pakistan.

Det är fullsatt, när körerna börjar med några sommarsånger.

Sen följer musikalen, och det går lika bra som på övningen.

Jag är väldigt stolt över dem! Så blir det kaffeservering och

lotteriförsäljning och därefter en liten avslutning.

Behållningen till BLLF blev 4.920 kr!!! Några ungdomar och

deras föräldrar hjälper Margareta Skoglund (som har fixat

kaffet) och mig att duka ut. Vi sätter fart på diskmaskinen

och kl. 23.30 åker jag hem, trött men mycket nöjd!

Torsdag:

Vi börjar förmiddagen i Mariakyrkan med medarbetarsamling

för arbetslagen i Nicolai, Maria, Sigfrid och Sjukhuskyrkan.

Tillbaka till Sigfrid där en konfirmandgrupp från Särskolan

har sin sista genomgång inför konfirmationen på söndag. De

gör några spel om Jesus, där sånger ingår. Min uppgift är

som ackompanjatör. Lite te och några mackor i magen känns

bra innan nästa arbetspass. Förbereder kvällens övning med

Kyrkokören. De ska sjunga på ”Sommarkväll i Sigfrid”. De

ska bl.a. sjunga ”Gabriellas sång”. Många har sett filmen

”Så som i himmelen” och tycker väldigt bra om den här

sången. Så de ser fram emot den här kvällen. Åker hem en

stund och äter middag med min son Jonas. Är på plats kl.

18.45, när körmedlemmarna börjar dyka upp. Vi sjunger upp

rösterna, och sätter sedan igång med övningen. Kvällen går

fort och vi tycker att vi har kommit en bra bit på väg inför

sommarkvällen. Sorterar ihop noterna på mitt kontor och

åker hem kl. 22.30.

Fredag:

Tar fram noter på förmiddagen och förbereder lite. Det är

nämligen Födelsedagsfest i församlingen i Mariakyrkan.

Då serveras god mat, kaffe och tårta, allsång och varje

jubilar får en vacker röd ros! Övar några födelsedagssånger

innan festen. Jag spelar lite blandad musik, bl.a. Taube,

när jubilarerna med anhöriga kommer. Det infinner sig

ett trivsamt sorl, man träffar gamla bekanta och vill prata

lite. Kl. 16.00 åker jag tillbaka till Sigfrid och spelar inför

konfirmationen på söndag. Åker därefter och veckohandlar.

Klockan är 20.00 innan jag är hemma. Somnar framför TV:n.

Lördag:

Ledig! Jag har anmält mig till att gjuta fågelbad i betong

hos Gudrun Glans i Lindärva genom Trädgårdsföreningen.

Hennes man Rolf Skoglund hjälper oss. Vi lägger upp

sandhögar och lägger rabarberblad på. Det börjar regna och

det slutar inte, så vi täcker över våra alster och fikar i deras

glasveranda. Men det fortsätter att regna, och då säger Rolf,

”Töser, det ordnar jag. Ni kan komma och hämta dem nästa

vecka.” Snällt!

Söndag:

Åker tidigt till kyrkan och spelar igenom allt innan

konfirmationen. Det ska vara extra festlig musik som

ingångs- och utgångsmusik, när konfirmanderna går i

procession. Många anhöriga strömmar till, och kyrkan

blir fullsatt. Konfirmandernas redovisning med drama och

sånger lyckas fint. Efter gudstjänsten sorterar jag undan

noterna, innan jag åker hem. Så är en vecka till ända!

Mvh Gunilla Svensson


Sång och musik i Lidköpings församling

Välkommen till musikverksamheten i våra kyrkor!

Gammal som ung, nybörjare eller rutinerad; här finns körer av alla slag!

MUSIK I S:T NICOLAI

Söndag 11 september kl. 18.00

Flöjtens Beethoven

Maria Bania, traversflöjt och

Tilman Skowroneck, fortepiano

Söndag 16 oktober kl. 18.00

Inge Beck, Esbjerg, orgel

Söndag 20 november kl. 18.00

Motetter av Bach och Bäck

S:t Nicolai Vocalis

Dirigent: Christina Hedlund

S:ta Maria kyrka

Magdalenakören, barn 5-8 år

tisdagar 15.00-15.45

Mariakören, barn 9-12 år

tisdagar kl. 15.45-16.45

Husbandet, se nedan

onsdagar kl. 17.30-18.30

S:ta Maria kyrkokör

torsdagar kl. 19.00-21.00

S:t Sigfrids kyrka

Angelinakören, för barn 5-8 år

onsdagar kl. 15.30-16.30

Angelicakören, för barn 9-12 år

onsdagar kl. 16.30-17.30

Ungdomskören, se nedan

onsdagar kl. 18.00-19.30

S:t Sigfrids kyrkokör

torsdagar kl. 19.00-21.00

Musik och rytmik 0 år och uppåt

(flera grupper mer info tel 684 25)

Ung i kyrkan!

S:t Nicolai kyrka

Wennerbergsgården

S:t Nicolai ungdomskör, se nedan

måndagar kl. 17.30-18.45

Cantare, nybörjarkör för kvinnor

måndagar kl. 19.00-21.00

S:t Nicolai Vocalis, kammarkör

onsdagar efter överenskommelse

S:t Nicolai kyrkokör

torsdagar kl. 19.00-21.00

Psalmcirkeln

torsdagar kl. 16.00-17.30

Information:

S:ta Maria kyrka,

kyrkomusiker på tel. 684 33

S:t Sigfrids kyrka,

Gunilla Svensson, tel. 684 23

S:t Nicolai kyrka,

Anna-Lena Åstrand, tel. 684 44

(Psalmcirkeln),

Christina Hedlund, tel. 684 48

S:t Nicolai Ungdomskör startar under höstterminen och vänder sig till

ungdomar från 14 år och uppåt. En körverkstad där vi förstås sjunger ,

men där vi också spelar och arrangerar musiken tillsammans: det är något

för dig som gillar att skapa!

Intresserad? Ring kyrkomusiker Christina Hedlund, 684 48.

Mariakyrkans Husband, en kompgrupp bestående av gitarrer, synt/

piano, bas och slagverk. Fler instrument välkomnas! En grupp knuten

till ungdomsverksamheten och konfirmanderna. Intresserad? Ring

församlingspedagog Gunnar Helmersson, 684 34.

S:t Sigfrids ungdomskör, för sångglada ungdomar från 13 år och uppåt.

Ungdomskören medverkar förstås i gudstjänsten men arrangerar även

egna musikkaféer och musiksoaréer. Intresserad? Ring kyrkomusiker

Gunilla Svensson, 684 23.

Orgelundervisning! För dig som har spelat piano i några år och vill prova

på orgeln, instrumentens Drottning! Intresserad? Ring kyrkomusiker Peter

Enerbäck, 684 43.

11


Förvaltning och ekonomi i Lidköpings församling

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och skall ha omsorg

om församlingslivet samt leda och samordna församlingens

förvaltning. Kyrkoherden har ansvar för tillsyn och

övergripande samordning för all verksamhet. Dessutom

leder kyrkoherden församlingens verksamhet avseende

gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

Lidköpings kyrkoråd består av 8 ordinarie ledamöter samt

kyrkoherden som självskriven ledamot och 6 ersättare. Fram

till 31 december 2005 är Sten-Ove Hoff ordförande och Gun-

Iris Broberg vice ordförande.

Kyrkorådet har enligt kyrkoordningen att bereda ärenden till

kyrkofullmäktige, ansvara för den ekonomiska förvaltningen

och verkställa kyrkofullmäktiges beslut. Kyrkokamrer är

Eva Hansson.

Kyrkofullmäktige

Revisorer Valberedning

Kyrkoherde Kyrkoråd Kyrkogårdsnämnd

Valnämnd

Kyrkogårdsnämnd

Kyrkogårdsnämnden är tillsatt av Kyrkofullmäktige att

besluta om frågor som rör begravningsverksamhet. Genom

kyrkogårdsförvaltningen ansvarar man för all begravnings-

och serviceverksamhet i Lidköpings församling.

Begravningsverksamheten styrs av begravningslagen

och finansieras av begravningsavgiften. Verksamheten är

tillgänglig för alla i Lidköpings församling, oavsett tro eller

samfund.

Kyrkogårdsnämnden består av 5 ledamöter och 3 ersättare,

med Karl-Ingvar Krantz som ordförande och Bengt Klang

som vice ordförande. Från årsskiftet kommer nämnden även

att handlägga församlingens fastighetsfrågor. Kyrkogårds-

och fastighetschef är Anders Alsterhag.

Kyrkokamrer AU AU Kyrkgårds- och fastighetsschef

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Alla som är tillhöriga Svenska kyrkan i Lidköpings

församling betalar 1,31 per skattekrona i kyrkoavgift

(dvs. 1,31 för varje 100 kr av den beskattningsbara

inkomsten). Från kyrkoavgiften avgår 0,30 kr i form av en

begravningsavgift som oavkortat används till begravningsverksamheten.

Resterande 1,01 kr utgör en församlingsavgift

som bekostar all annan verksamhet i församlingen.

Bokslut

Årets bokslut visar ett överskott på 2 076 tkr. Av dessa

kommer 683 tkr från den löpande verksamheten, 1 357

tkr från begravningsverksamhetens resultat och 1 393 tkr

från finansiella investeringar. Utdelningar från fonder och

12

Ekonomi

ränteintäkter ger 1 097 tkr och en återtagen nedskrivning

görs med 337 tkr för andelar i fonder. De finansiella

kostnaderna är låneräntor på 3 tkr och räntekostnad

för gravskötselåtaganden för avräkningsavtal på 40 tkr.

Begravnings-verksamheten gick 2004 med 1 357 tkr i

underskott. Det tidigare överskottet på 1 769 tkr inom

begravnings-verksamheten minskades därmed till 412 tkr.

Årets överskott läggs till överskotten från åren 2000-2003.

Tillsammans bildas en reserv på

12 089 tkr vilket bl.a. kommer att användas för att täcka

en del av kostnaden som uppkommer i samband med

ombyggnad och renovering av Nicolaigården. Viss del

används till att färdigställa andra åtgärder som inte avslutats

under 2004.

Allmänt År 2004 År 2003 År 2002 År 2001 År 2000

Tillhöriga (antal) 14 229 14 566 14 754 14 828 15 055

Tillhöriga (%) 80,7 82,3 83,4 84,05 85,08

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter 30 623 30 179 29 029 27 211 24 739

Verksamhetens kostnader -31 297 -27 810 -26 376 -24 657 -22 655

Begravningsverksamhetens resultatpåverkan 1 357 -293 -307 -303 -787

Resultat från finansiella investeringar 1 393 1 399 -729 -112 1 485

Årets resultat 2 076 3 475 1 617 2 139 2 782


Intäkter

Intäkterna från denna församlingsavgift utgör 60 % av

församlingens intäkter. Den som inte tillhör Svenska

kyrkan betalar endast begravningsavgiften på 0,30 kr per

skattekrona. 18 % av församlingens intäkter kommer från

begravningsavgiften från tillhöriga och 4 % av intäkterna

kommer från begravningsavgift från icke tillhöriga

Intäktsstruktur KKr %

Kyrkoavgift 21 321,0 60%

Begravningsavgift tillhöriga/icke tillhöriga 7 725,0 22%

Eliminering begravningsverksamhetens resultat 1 356,7 4%

Gåvor och bidrag 915,4 3%

Kyrklig förrättning deltagarintäkter 489,7 1%

Deltagarintäkter servering mm 361,7 1%

Kremation och gravsättning mm 798,2 2%

Gravskötsel 632,7 2%

Uthyrning av lokaler 188,1 1%

Ränteintäkter 1 098,0 3%

Återtagen nedskrivning 337,9 1%

Summa 35 224,4 100%

Intäkter 2004

Finansiering

Under 2004 beslutade Kyrkofullmäktige att genomföra en

ombyggnad och upprustning av Nicolaigården för 18 500

tkr samt att renovera Församlingskansliet för 1 500 tkr. Man

bestämde också att sälja Komministergården och att utreda

användningen av Wennerbergs-gården. Kyrkofullmäktige

beviljade också 4 500 tkr utöver redan beviljat anslag på 14

825 tkr till ny- och ombyggnad av kapell och krematorium

på Södra Begravningsplatsen. För att finansiera dessa olika

utgifter kommer fondandelar avyttras och upplåning att

ske.

Kostnader

Kostnaderna består till 53 % av personalkostnader i form

av löner och sociala avgifter. Kostnader för att driva och

underhålla fastigheter samt avskrivningar på genomförda

investeringar är 20 %. Inom Svenska kyrkan finns ett

ekonomisk utjämningssystem i syfte att utjämna skillnader

mellan församlingar. I detta ingår en allmän utjämningsavgift

samt komponenter för inkomst-utjämning för avvikelse

från genomsnittlig skattekraft samt kostnadsutjämning för

kyrkounderhåll, andel kyrkotill-höriga, glesbygds-bidrag

mm.

Kostnadsstruktur KKr %

Löner och sociala avgifter 17 512,1 53%

Förbrukningsinventarier och material 2 564,6 8%

Externa tjänster inkl clearing 2 504,6 8%

Avskrivningar 2 776,7 8%

Ekonomisk utjämning 1 448,4 4%

Fastighetskostnader 3 608,3 11%

Kostnadsräntor 42,4 0%

Bidrag och gåvor 250,8 1%

Övrigt (reklam, resor,telefon,porto mm) 2 079,9 6%

Summa 32 787,8

Kostnader 2004

Framtida utveckling

Andelen kyrkotillhöriga minskar ju längre ned i åldrarna man

kommer. Andelen utträden påverkar kyrkotillhörigheten på

kort sikt medan antalet döpta och konfirmerade får inverkan

i det längre perspektivet. På 5 år har antalet kyrkotillhöriga

minskat med 826 och medlemstalet därmed sjunkit från

85,1% till 80,7%. Församlingens skattekraft är 94 % av

riksgenomsnittet. Befol-kningsstrukturen avviker markant

från åldersstrukturen i hela riket då det finns en högre andel

äldre i församlingen

13


Svenska kyrkan på plats utomlands

Som medlem i Svenska kyrkan tillhör man också den

världsvida kyrkan. Genom ekumeniken har vi samarbete

med många kyrkor. Svenska kyrkan har egen verksamhet

i utlandet för sjömän, utlandssvenskar och turister på 120

platser, varav 45 fasta kyrkor. Svenska kyrkans Mission har

direkt samarbete med 25 kyrkor i Asien, Afrika, Latinamerika

och Mellanöstern och Sydamerika, och 45 missionärer i 15

länder. Undervisning, sjukvård, evangelisation och mänskliga

rättigheter är några av de viktigaste uppgifterna. Välkänt är

Lutherhjälpens arbete som handlar dels om katastrofbistånd,

dels om långsikta biståndsprojekt, många i form av hjälp

till självhjälp. Man bedriver också opinionsarbete för en

rättvisare värld.

14

Ny logotype för Lidköpings församling

Lidköpings församling har under våren börjat använda

en ny logotyp som bidrar till att se Svenska kyrkan som

en enhet, att det är samma kyrka oavsett om det är i

norra eller södra Sverige.

Ordbilden ”Svenska kyrkan” kombineras med

bildmärket som är en gul sköldform med ett rött kors

samt en gul Kristi segerkrona. Under står församlingens

namn.

Församlingskansliet

Norra Kyrkogatan 7

Månd-onsd och fred kl 8.30 - 12.00

Kansli tel: 684 00

Kyrkoherde tel: 684 01

Diakon tel: 684 02

Kyrkokamrer tel: 684 03

S:t Sigfrids Kyrka

Linjevägen 27

Tel: 684 20

Präst tel: 684 21

Diakon tel: 684 22

Kantor tel: 684 23

Församlingspedagog tel: 684 24

Barnverksamhet tel: 684 25

Kyr ko gårds för valt ning en

Vävaregatan 2

Tel: 684 50

Måndag - fredag

kl 8.30-12.00, 13.00-15.00

S:ta Maria Kyrka

Mariagatan 4

Tel: 684 30

Präst tel: 684 31

Diakon tel: 684 32

Kantor tel: 684 33

Församlingspedagog tel: 684 34

Förskolelärare tel: 684 35

Ekumenik på hemmaplan

Kyrkorna i Lidköping

samarbetar på många

sätt genom Lidköpings

Kristna Samarbetsråd.

www.lidkopingsforsamling.se

I höst kommer man anordna ett par helger under temat Nytt

liv och under nyåret en stor ungdomsfestival. Detta året

samarbetar man med den ekumeniska föreningen Team

evangelisation.

Nytt Liv -konferenserna vill ge deltagarna fördjupad

erfarenhet av andligt liv och av gemenskapen med Jesus

Kristus. 19-21 Augusti på Skoghyddan och 28-30 i

Missionskyrkan. Detaljerade program fi nns i kyrkorna.

Välkomna!

Ny hemsida tas i bruk

Sedan en tid tillbaka har vi arbetat på en ny hemsida.

Den har börjat ta form och kommer att kunna läsas från

och med nu. Ansvaret för att fylla sidan med innehåll

har IT-ansvarig Valborg Gustavsson haft, medan Entos

AB står för layouten.

Du kommer att kunna läsa om allt församlingen erbjuder

i fråga om gudstjänster och vardagsverksamhet, vem

som leder grupperna och hur Du tar kontakt.

Adressen är: www.lidkopingsforsamling.se

Sjukhuskyrkan

Ex pe di tion mitt emot apo te ket

i Lidköpings sjukhus

Tis da gar klockan 9.00-10.00

Sjukhuspräst tel: 852 99

Sjukhusdiakon tel: 852 65

S:t Nicolai kyrka

Hamngatan 7

Tel: 684 06

Präst tel: 684 41

Organist tel: 684 43

Kantor tel: 684 44

Körpedagog tel: 684 48

Wennerbergsgården tel: 684 40

Församlingsbladet utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare: Tomas Forsner Redigering: Pernilla Lundström


Mötesplats i kyrkan

S:t Nicolai kyrka S:t Sigfrids kyrka S:ta Maria kyrka

Vardagsmässa

torsdagar 18.15

Augusti

21/8 11.00 Högmässa

28/8 Se övriga kyrkor

September

4/9 11.00 Högmässa med

efterföljande kyrkkaffe

11/9 11.00 Gudstjänst

18.00 Musik i S:t Nicolai

18/9 11.00 Högmässa

25/9 11.00 Gudstjänst

Oktober

2/10 11.00 Högmässa

9/10 11.00 Gudstjänst med

efterföljande kyrkkaffe

16/10 11.00 Högmässa

18.00 Musik i S:t Nicolai

30/10 11.00 Gudstjänst

Reflexmässa

varannan tisdag 18.30

Veckomässa

onsdagar 19.00

23/10 18.00 i S:t Sigfrids kyrka

Gemensam mässa för hela församlingen Församlingens präster,

kyrkomusiker och körer medverkar

November

5/11 11.00 Högmässa

6/11 11.00 Gudstjänst

13/11 11.00 Högmässa med

efterföljande kyrkkaffe

20/11 11.00 Gudstjänst

18.00 Musik i S:t Nicolai

Augusti

21/8 09.30 Gudstjänst

28/8 09.30 Högmässa

September

4/9 09.30 Gudstjänst

11/9 11.00 Gudstjänst

för stora och små

18/9 11.00 Högmässa

25/9 11.00 Gudstjänst

Oktober

2/10 11.00 Högmässa

9/10 11.00 Tacksägelsegudstjänst

för stora och små

16/10 11.00 Högmässa

30/10 11.00 Högmässa

18.00 Allsång i Sigfrid

November

5/11 Se S:t Nicolai kyrka

6/11 18.00 Ljusgudstjänst

13/11 11.00 Gudstjänst

för stora och små

20/11 11.00 Högmässa

Augusti

21/8 18.00 Gudstjänst

28/8 18.00 Mässa

September

4/9 18.00 Gudstjänst

11/9 18.00 Mässa

18/9 18.00 Gudstjänst

25/9 18.00 Mässa

Oktober

2/10 18.00 Gudstjänst

9/10 16.00 Familjegudstjänst

16/10 18.00 Mässa

30/10 18.00 Mässa

November

5/11 Se S:t Nicolai kyrka

6/11 18.00 Gudstjänst

13/11 18.00 Gudstjänst

20/11 18.00 Mässa

Med reservation för ändringar. För utförligare information om gudstjänsterna se annons i NLT fredagar.

Mässa - När ordet mässa används betyder det att det firas nattvard i gudstjänsten.

Gudstjänst - Ordet används för olika gudstjänster då det inte firas nattvard.

Du som behöver skjuts till gudstjänsten, ring taxi 220 80 och uppge kyrktaxi för Lidköpings församling

15


Samtal pågår

”En morgon stod vi och packade för en

hjälpsändning. Vi upptäckte att vi inte hade några

grytor att skicka med. På lunchrasten bad vi för

detta. Och det var märkligt. På eftermiddagen

kom plötsligt en lastbil från en militärförläggning

och där fanns bl. a. grytor!”

En av de händelser ur livet som Astrid W.

Karlsson berättar för mig när vi träffas en

försommardag när regnet hänger i luften, men

kastanjeblommorna dröjer sig kvar i träden

utanför.

Engagemanget för människor i nöd

märks tydligt hos Astrid. Den känslan

har säkert funnits med under hela

livet, ända sen uppväxttiden under

enkla förhållanden på föräldrarnas

arrendejordbruk i Örslösa. ”Förr på

landet gick man vid Lucia med bröd

och mat till människor som var sjuka

och fattiga. Men i skolan var jag nog

en liten busunge, och inte så snäll. Men

jag fick mig en läxa och tänkte om.”

Hon gifte sig redan som artonåring,

fick tidigt 3 barn och senare ytterligare

ett. Man bodde på svärföräldrarnas

gård i en stuga med 1 rum o kök, vatten

i ladugården och utedass. Det var en

tuff period i livet, med arbete och slit

och sjukdomsperioder.

”Jag kom med i Örslösa kyrkokör

1949 och har sjungit i kör sen dess.

Men svärmor tog också med mig

till gudstjänster i missionshuset,

som de deltog fast de egentligen var

pingstvänner. Jag kände en dragning

till den kristna tron. Gudstjänsterna i

missionskyrkan var inte så strikta som

i Svenska kyrkan, men jag fortsatte i

kyrkokören. Numera tillhör jag både

Svenska kyrkan och Missionskyrkan

här i stan, sen jag flyttade hit.”

”Tron hjälper mig. Fastän jag numera

lever ensam sedan skilsmässan, så är

jag inte ensam. De dagliga samtalen

med Gud i bönen är en hjälp i vardagen.

Och sen har jag ju många vänner och

människor jag träffar.”

”I samband med en

resa till Kreta med

en god vän som var

kristen, fick jag uppleva

något märkligt

när vi bad tillsammans

på kvällen. Kände jag

något som omslöt mig,

en frid, en känsla i

hela kroppen.

Efteråt berättade hon

att jag hade talat i tungor. Det har jag

upplevt också vid ett senare tillfälle.”

Astrid har blivit känd som förmedlare

av gåvor till behövande i fattiga länder

och när Nicolaigården skulle röjas ut

inför renoveringen frågade hon om

hon förmedla en del av det som skulle

slängas.

”En släkting berättade om en

klädinsamling och frågade om jag ville

följa med och hjälpa till. På så sätt

fick jag kontakt med Slättmissionen,

som hjälper människor i Östeuropa:

Ryssland, Ukraina, Rumänien,

Vitryssland osv men också länder i

Afrika och Sydamerika. Man arbetar

alltid genom lokala kyrkor och

församlingar, så att hjälpen går fram.

När jag går till företag, affärer och

andra och frågar om de kan skänka

lämnar jag alltid ut en tidning så att de

vart deras bidrag går. Jag stickar också

barnkläder och syr blöjor och kläder.

Sen väver jag och målar porslin också,

men det är mest för min egen skull”

Kyrkan betyder mycket för Astrid.

”Tänk om inte kyrkan fanns. Världen

vore ju värdelös”, säger hon spontant

och tänker på allt kyrkorna gör för

människor. ”I gudstjänsten är predikan

viktigt för mig, att få höra Guds ord.

Men också nattvardsgudstjänsterna

betyder mycket, inte minst de enkla

kvällsmässorna. Sen har ju sången

alltid hört ihop med mitt liv, jag

sjunger med glädje både i kyrkan och

hemma för mig själv. Psalmcirkeln och

Nicolaikören är fasta punkter.”

Astrid har också uppskattat Alphakurserna

mycket och hon hjälper

till på olika sätt i kyrkan, bl.a. som

sommarkyrkovärd. ”När man sitter där

ensam kan man känna Guds närvaro i

tystnaden och stillheten”.

Astrids favoritbön är nr. 192 i

Den lilla bönboken i psalmboken:

Gud, du ser mig som jag är. Ge mig din

förlåtelse och kärlek. Låt mig vara ditt

barn. Möt mig i din nattvard idag. Ge

mig kraft i min svaghet. Hjälp mig att

leva efter din vilja. Amen

Intervju och foto: Tomas Forsner

More magazines by this user
Similar magazines