26.07.2013 Views

Årsredovisning Arkitekturmuseet 2012

Årsredovisning Arkitekturmuseet 2012

Årsredovisning Arkitekturmuseet 2012

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>Arkitekturmuseet</strong> <strong>2012</strong><br />

1


Förord 3<br />

-<br />

Året i siffror 4<br />

Inledning 4<br />

Resultatredovisning 4<br />

Ökat intresse för arkitektur, form<br />

och design 6<br />

Resultat 6<br />

-<br />

Samlingar och bibliotek 7<br />

Resultat 8<br />

-<br />

Utställningar 10<br />

Resultat 13<br />

-<br />

Pedagogisk verksamhet 14<br />

Familjeverksamheten 15<br />

Visningar 15<br />

Externa samarbeten kring pedagogik 16<br />

Resultat 16<br />

-<br />

Program och debatt 18<br />

Resultat 20<br />

-<br />

Forskning 22<br />

Resultat 22<br />

-<br />

Jämställdhet och mångfald 22<br />

Resultat 24<br />

-<br />

Samverkan 24<br />

Resultat 27<br />

-<br />

Publik och tillgänglighet 29<br />

Resultat 31<br />

Regionalt utfall 31<br />

Utställningsersättning 31<br />

Samverkan med andra myndigheter och<br />

aktörer 32<br />

-<br />

Plattform för arkitektur, form och design 32<br />

Resultat 33<br />

-<br />

Samverkan om gestaltning av offentliga<br />

miljöer och hållbar stadsutveckling 33<br />

-<br />

Personal och organisation 34<br />

Ekonomi 35<br />

Kostnader efter prestationer 35<br />

-<br />

Tilläggsupplysningar och noter 36<br />

Ekonomi 36<br />

Kostnader 36<br />

Intäkter 37<br />

Likviditet och anslagsutnyttjande 37<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong> <strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

Lena Rahoult<br />

museichef<br />

För 50 år sedan tog Sveriges Arkitekters Riksförbund (SAR) initiativet<br />

till att skapa ett svenskt arkitekturmuseum. Verksamheten<br />

drevs först som en stiftelse, för att 1978 övergå till att bli en statlig<br />

institution och myndighet.<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong>s jubileumsår <strong>2012</strong> har präglats framför allt av<br />

två stora utställningar. Först Under verket, om Ragnar Östberg<br />

och alla de hantverkare, konstnärer och formgivare som tillsammans<br />

skapade Stockholms stadshus, detta unika allkonstverk som<br />

är en stark symbol för vår demokrati och för våra högtidstraditioner.<br />

I den andra jubileumsutställningen Livsmedel ville vi lyfta<br />

fram vardagslivet. Vi lånade formen av en livsmedelsbutik, som<br />

fick ett helt nytt sortiment av livets basbehov i form av arkitektur<br />

och design. Vi ville tala om våra ämnen som livsviktiga delar av<br />

vardagen, och att vi som medborgare också har ett stort ansvar<br />

som konsumenter.<br />

Museets födelsedag den 11 november firades bland annat med utgivningen<br />

av vår jubileumsbok Om femtio år med <strong>Arkitekturmuseet</strong>.<br />

Boken berättar om vår historia utifrån 50 utställningar, en för<br />

varje år. I boken låter vi dessutom olika författare och medarbetare<br />

reflektera över våra ämnen, igår, idag och imorgon. Vad händer<br />

i vårt samhälle om 50 år?<br />

Vi har öppnat museet för nya aktiviteter och utställningsformer,<br />

och vi vill komma ifrån det traditionella museibesöket med en<br />

början och ett slut. Vi vill fungera som en plats att vara på, där du<br />

som besökare kan ta för dig av alla rum och njuta av en rofylld<br />

trädgård såväl som av en vidunderlig utsikt över stad och vatten.<br />

Vi skapar mer utrymme för samtal, debatter och workshops, såväl<br />

på museet som på andra ställen i landet.<br />

Under året har vi fått bemöta stundtals hård kritik från såväl<br />

arkitektur- som designintresserade. En del befarar att <strong>Arkitekturmuseet</strong><br />

ska utarmas med de nya uppdragen, och andra saknar<br />

framför allt ett Designmuseum med stort D. Visst är vår verksamhet<br />

en hybrid. Vi är ett museum med samlingar om svensk<br />

arkitektur, men vi har inga designsamlingar och är därför mer ett<br />

forum för designområdet.<br />

Ibland har kritiken hållit en allmänt negativ ton eller varit spekulerande,<br />

som en allmän oro över att förändring oftast medför<br />

försämring.<br />

Vi ska därför förstärka vår kommunikation i syfte att vara tydligare<br />

med vad vi gör och hur vi gör det. Det kommer och måste få<br />

ta tid att skapa ett nytt slags institution som förutom att bedriva<br />

en mer traditionell museiverksamhet ska ha en aktiv och drivande<br />

roll i viktiga frågor som rör vår samtid och framtid.<br />

2 3<br />

Foto: Emma FrEdriksson


Inledning<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> är ett centrum för arkitektur,<br />

form och design, ett museum och en myndighet på<br />

Skeppsholmen i Stockholm. Vårt uppdrag är att ta<br />

ett helhetsgrepp om hela vår gestaltade miljö och<br />

öka kunskapen och intresset för arkitekturen och<br />

formens betydelse i samhället. Utgångspunkten är<br />

att berätta hur arkitektur, design och form påverkar<br />

din och min dagliga livskvalitet, som ett viktigt led i<br />

ett socialt hållbart samhälle. Våra ämnen berör dig<br />

och mig varje dag.<br />

Under <strong>2012</strong> fyllde <strong>Arkitekturmuseet</strong> 50 år. Under<br />

dessa 50 år har mycket hänt. Idag har vi som<br />

museum och myndighet ansvar för att kommunicera<br />

med en mycket bred publik om arkitektur, design<br />

och hållbar stadsutveckling. <strong>Arkitekturmuseet</strong> är<br />

en kultur- och samhällsinstitution mitt i samtiden,<br />

med blickar både mot vår historia och vår framtid,<br />

med ett stort och viktigt regeringsuppdrag. Det var<br />

vi inte för 50, eller ens för tio år sedan. Under året<br />

har vi fortsatt att prova oss fram och vidareutveckla<br />

vår verksamhet, utifrån de uppdrag vi numera har.<br />

Vi har kunnat konstatera att intresset för vår verksamhet<br />

är stort och att året inneburit både ris och<br />

ros från vår omvärld. Våra ambitioner har som vanligt<br />

varit höga och ibland har vi inte nått hela vägen<br />

fram. Att förändras är nödvändigt och bra, men tar<br />

tid och är ofta lite besvärligt.<br />

Förväntningarna på <strong>Arkitekturmuseet</strong> har varit<br />

fortsatt höga, med helt olika önskemål från olika<br />

håll. Våra nya uppdrag och hur vi uppfyllt dem har<br />

uppfattats på helt olika sätt i vår omvärld, vilket<br />

gett upphov till i viss mån missriktad och i viss mån<br />

rättmätig kritik. Ofta har kritiken byggt på delvis<br />

felaktiga uppgifter och/eller okunskap om vårt<br />

uppdrag. Det flerdelade uppdraget har inneburit<br />

olika uppfattningar om vad vi borde åstadkomma;<br />

andra myndigheter förväntar sig en jämbördig organisation,<br />

från delar av form- och designområdet<br />

har en viss besvikelse kunnat anas för att vi inte blivit<br />

det designmuseum som önskats och från vissa<br />

arkitektkretsar har en saknad efter ett ”klassiskt”<br />

arkitekturmuseum låtit sig höras.<br />

Våra besökssiffror har sjunkit något jämfört med<br />

året innan. Under 2011 hade vi en stor satsning med<br />

fri entré (en utställning/programverksamhet kallad<br />

LIVE), vilket delvis kan vara förklaringen till de<br />

särskilt höga siffrorna det året. Årets siffror översteg<br />

2010 års siffror med 11 % eller 12 002 personer.<br />

Regeringen gjorde under <strong>2012</strong> en översyn av<br />

form- och designområdet, vars resultat redovisa-<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

des i samband med budgetpropositionen. Översynen<br />

behandlade på flera sätt <strong>Arkitekturmuseet</strong>s<br />

verksamhet.<br />

Under 2013 tar vi på regeringens initiativ stöd av<br />

Riksutställningar för att tydliggöra vårt komplexa<br />

uppdrag för fler och för att gå vidare med kommunikationsarbetet.<br />

Syftet ska vara att förbättra<br />

måluppfyllelsen – att stärka intresse och kunskap<br />

om arkitekturens och formens roll i samhället. Vi<br />

inväntar dessutom regeringens besked om förnyad<br />

och tydliggjord instruktion samt ett nytt<br />

myndighetsnamn.<br />

Resultatredovisning<br />

Myndigheten styrs av förordning med instruktion<br />

för <strong>Arkitekturmuseet</strong> (2007:1194). I regleringsbrevet<br />

för <strong>2012</strong> fanns också kompletterande uppdrag, bl.a.<br />

om att vara en nationell plattform och mötesplats för<br />

arkitektur, form och design samt att samverka med<br />

andra myndigheter kring hållbar stadsutveckling<br />

respektive gestaltning av offentliga miljöer.<br />

I årsredovisningen berättar vi om våra resultat<br />

utifrån våra uppdrag. Resultatredovisningen följer<br />

ordningen i instruktionen, följt av de uppdrag som<br />

ges i regleringsbrevet. Varje rubrik och avsnitt motsvarar<br />

en paragraf eller delparagraf i instruktion,<br />

eller ett uppdrag i regleringsbrev. Regeringen har<br />

också begärt att myndigheten ska definiera och redovisa<br />

de kvalitativa aspekterna av verksamhetens<br />

resultat. I årsredovisningen finns vår egen resultatbedömning<br />

under varje avsnitt, med en uppskattning<br />

av kvalitetsutvecklingen för respektive mål.<br />

Efter resultatredovisningen finns avsnitt om organisation,<br />

kompetensförsörjning och sjukfrånvaro<br />

samt ekonomiskt utfall och finansiell redovisning<br />

med resultat-, balansräkning och anslagsredovisning.<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

Besökare: 113 149 (2011: 138 842, 2010: 101 000)*<br />

Webbesökare: arkitekturmuseet.se<br />

(<strong>2012</strong>: 165 029, 2011: 122 778, 2010: 125 000)<br />

hållbarstad.se (13 275, invigdes 1 juni <strong>2012</strong>)<br />

båda sammantaget: 178 304<br />

Antal programpunkter och visningar:<br />

265 (2011: 214, 2010: 157)<br />

Antal program och visningar särskilt för<br />

barn och unga: 304 (2011: 262, 2010: 245)<br />

Andel barn och unga under 19 år:<br />

19 % (2011: 17 %, 2010: 17 %)<br />

Antal utställningar: 17, varav 4 var egna produktioner<br />

(2011: 9 resp. 4, 2010: 20 resp. 10)**<br />

Antal platser i landet vi haft programverksamhet<br />

på: 10 (2011: 6, 2010: siffra saknas)<br />

Antal objekt i samlingarna: ca 3,5 miljoner (3,5)<br />

Antal hyllmeter böcker:<br />

850 (2011: 866, 2010: 844)***<br />

Året i siffror<br />

(2011 respektive 2010 års siffror i parantes)<br />

Antal besök till bibliotek och forskarexpedition:<br />

1 893 (2011: 1 743, 2010: 1 520)<br />

Antal personer som studerat samlingarna:<br />

551 (2011: 564, 2010: 254)<br />

Antal utgivna publikationer: 6 (2011: 4, 2010: 5)<br />

Antal samarbetspartners: 129 (2011: 107, 2010:<br />

siffra saknas)<br />

* Siffran inkluderar besökare till Bucky Dome: 15 879.<br />

Då Bucky Dome hade fri entré togs denna siffra fram genom<br />

dagliga bedömningar samt beräkningar vid programevenemang.<br />

** Flera projekt som här anges som utställningar var snarare<br />

en slags blandning mellan utställning och programaktivitet,<br />

varför siffran är något högre än tidigare år; se under rubriken<br />

Utställningar för mer information<br />

*** (minskad siffra efter gallring av dubblerande tidskrifter m.m.)<br />

Foto: Emma FrEdriksson<br />

4 5


Ökat intresse för arkitektur, form<br />

och design<br />

1 § <strong>Arkitekturmuseet</strong> har till uppgift att belysa arkitekturen,<br />

samhällsplaneringen och forskningen<br />

inom sitt verksamhetsområde samt levandegöra den<br />

byggda, anlagda och formgivna miljöns samband<br />

med samhället och samhällsplaneringen.<br />

Vidare ska myndigheten verka för ett stärkt intresse<br />

för arkitektur, formgivning och design samt en<br />

ökad kunskap inom dessa områden.<br />

Med uppdraget att vara en gemensam plattform för<br />

diskussion och kunskapsutbyte om arkitektur, form<br />

och design vänder sig <strong>Arkitekturmuseet</strong> till såväl<br />

yrkesverksamma som intresserad allmänhet i alla<br />

åldrar och skapar en nationell mötesplats. <strong>Arkitekturmuseet</strong><br />

arrangerar samtal, diskussioner, debatt,<br />

olika typer av aktiviteter, workshops, utställningar<br />

och pedagogisk verksamhet - både i våra egna<br />

fantastiska lokaler, på andra platser i landet och i<br />

digitala medier. Vi har också egen forskning, unika<br />

samlingar och erbjuder alla möjligheter till ökat lärande<br />

genom vårt inbjudande bibliotek, omfattande<br />

databaser och en forskarexpedition.<br />

Alla dessa verksamheter samspelar för att belysa,<br />

levandegöra och för att verka för ett ökat intresse<br />

och stärkt kunskap, enligt uppdraget.<br />

Under året fyllde <strong>Arkitekturmuseet</strong> 50 år. Det gav<br />

oss tillfälle att fira, men också att rannsaka oss själva.<br />

Uppdraget att stärka intresse och kunskap om arkitekturens<br />

och formens roll i samhället, i samverkan<br />

med andra aktörer, fyllde tre år. Det är ett komplext<br />

uppdrag och innefattar både arkitektur och form,<br />

både grundläggande museiverksamhet och en ny<br />

sorts informerande, debatterande och analyserande<br />

verksamhet. Vi ska vända oss både till en traditionell<br />

besökare, till nya publikgrupper, till forskare, till<br />

barn och unga samt till yrkesverksamma inom en rad<br />

sinsemellan olika branscher och förvaltningar.<br />

Under <strong>2012</strong> har vi utvecklat verksamheten vidare<br />

och satsat på att nå nya målgrupper, inom<br />

alla verksamhetsgrenar. Inriktningsmässigt har vi<br />

fortsatt bredda verksamheten och fokuserat på arkitektur,<br />

form och design med särskild tonvikt på<br />

socialt hållbar utveckling. Vi har vidareutvecklat<br />

vårt tvärdisciplinära arbetssätt. Bland annat har vi<br />

under sommaren samarbetat med Moderna museet<br />

kring en mångfacetterad verksamhet i vår trädgård,<br />

vilket för oss var ett nytt sätt att möta publik på. Vår<br />

forskning har också fortsatt att integreras med an-<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

dra verksamheter och nått en publik spridning. Vi<br />

har under året startat webbplatsen hållbarstad.se,<br />

som en viktig källa till ökad kunskap kring hållbar<br />

samhällsutveckling. Intresset och engagemanget<br />

för sidan bedöms som stort, både hos samarbetsparter<br />

och för besökare.<br />

Kommunikation<br />

För att stärka vår möjlighet att att nå ut och öka<br />

intresset kring våra ämnen har vi under året arbetat<br />

med att utveckla vår kommunikation, bl.a. genom<br />

fortsatt arbete med museets varumärkesplattform,<br />

fler annonskampanjer, mer aktivt publik- och pressarbete<br />

samt stärkt närvaro i sociala medier. Intresset<br />

för vår verksamhet har delvis som en följd av<br />

detta ökat, med jämförelsevis stort genomslag i media<br />

under året: uppskattningsvis har ett hundratal<br />

artiklar och tjugotalet radio- och tv-inslag publicerats<br />

och sänts (exakta siffror saknas).<br />

Resultat<br />

Målet är att stärka och öka kunskap och intresse<br />

samt att belysa och levandegöra verksamhetsområdena.<br />

Effekterna är svårmätbara - i alla fall på<br />

kortare sikt - och skulle möjligen kunna jämföras<br />

med att mäta opinionsskiften. Det som däremot går<br />

lättare att mäta är verksamheter som gjorts i syfte<br />

att uppnå målet: som antal genomförda satsningar<br />

av olika slag – programpunkter, samarbeten med<br />

extern part, utställningar, publikationer, utlånade<br />

böcker, andel digitaliserat material etc. Dessa uppgifter<br />

återfinns under ”året i siffror” samt under<br />

verksamhetsrubriker nedan.<br />

En generell bedömning är att vi i den samlade<br />

verksamheten gjort framsteg i uppfyllelsen av<br />

målet, jämfört med tidigare år, men att det fortfarande<br />

finns en stor potential att utveckla nivån av<br />

påverkanskraft.<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

Samlingar och bibliotek<br />

2 § Myndigheten ska särskilt<br />

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom<br />

nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts<br />

museet och hålla samlingarna tillgängliga för<br />

allmänheten.<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong>s samlingar speglar den svenska<br />

arkitekturhistorien från 1800-talets andra hälft<br />

fram till våra dagar. De omfattar ritningar, skisser,<br />

handlingar av skilda slag, fotografier, modeller och<br />

andra föremål, men även boksamlingar som tidigare<br />

ingått i arkitekters egna bibliotek. I våra samlingar<br />

går det ofta att följa arkitektens hela arbetsprocess<br />

- från de första försiktiga skissutkasten till<br />

färdigt resultat. För arkitekten själv var skisserna<br />

ett arbetsmaterial, ingenting som var tänkt att bevaras<br />

för framtiden, ur ett forskningsperspektiv är det<br />

dock ett ovärderligt material, fyllt av marginalanteckningar,<br />

överstrukna förslag och personliga betraktelser.<br />

Materialet utgör av samma anledningar<br />

en stor utmaning ur ett bevarandeperspektiv, bl.a.<br />

genom dess skörhet.<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong>s bibliotek består dels av böck-<br />

Foto: Emma FrEdriksson<br />

er som tillhört framstående arkitekter - vilket ur ett<br />

forskningsperspektiv ger en viktig ingång till arkitekternas<br />

arbete - dels inköpt litteratur om arkitektur<br />

och i viss mån design.<br />

Tillgänglig- och synliggörande av samlingar<br />

och bibliotek<br />

Under år <strong>2012</strong> har <strong>Arkitekturmuseet</strong> särskilt prioriterat<br />

att synliggöra och tillgängliggöra samlingar<br />

och bibliotek. Målet har varit att nå ut till fler.<br />

En rad strategiska beslut fattades med målet<br />

att bl.a. öka förmedlingen av högupplösta digitala<br />

bilder av objekt ur samlingarna. En webbpubliceringspolicy<br />

antogs, liksom en förenklad prislista för<br />

framställning av digitala bilder. Dessa åtgärder föregicks<br />

av en översyn av samtliga donationsavtal i<br />

syfte att säkerställa rättigheter för bl.a. webbpublicering.<br />

Dessa beslut har varit en starkt bidragande<br />

orsak till att antalet förmedlade högupplösta<br />

bilder ökat markant, från 183 bilder år 2011 till<br />

4 182 bilder år <strong>2012</strong>. Av dessa förmedlades 3 327 via<br />

digitaltmuseum.se.<br />

Samtidigt som antalet förmedlade bilder ökat<br />

med 2 185 % har antalet digitaliserade föremål ökat<br />

från 18 800 objekt föregående år, till 21 261 detta år.<br />

6 7


Antalet webbpublicerade föremål har också ökat<br />

kraftigt (från förra årets 27 973 till årets 39 277).<br />

Utöver löpande digitalisering av objekt ur samlingarna,<br />

arbetar <strong>Arkitekturmuseet</strong> även på det<br />

strategiska planet med digitaliseringsfrågor. I linje<br />

med vår strävan att digitalisera viktiga samlingar<br />

samarbetar vi med Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna<br />

när det gäller digitaliseringen av museets största<br />

fotosamling (Sune Sundahls fotosamling). Under<br />

året digitaliserades 2 098 fotografier ur denna samling,<br />

som totalt omfattar ca 195 000 negativ.<br />

Mötet med våra besökare i forskarexpeditionen<br />

och biblioteket är central för verksamheten. Öppettiderna<br />

har ökat något, samtidigt påbörjades under<br />

hösten en målgruppsanalys som syftar till att öka<br />

kunskapen om användarnas behov och förväntningar<br />

på samlingarna och biblioteket. Målet är att resultatet<br />

av dessa undersökningar ska resultera i en<br />

handlingsplan som kan generera ett mer frekvent<br />

användande av <strong>Arkitekturmuseet</strong>s samlingar och<br />

bibliotek. Besökarantalet till biblioteket och forskarexpeditionen<br />

har fortsatt öka och ligger nu på<br />

1 893 personer, vilket är en ökning med omkring 10 %<br />

jämfört med 2011. Sedan 2009 är ökningen närmare<br />

25 %. Antalet forskarförfrågningar via mail och telefon<br />

har ökat något i jämförelse med föregående år<br />

(från 1 060 till 1 082. 2010 uppgick de till 777).<br />

Att öka synliggörandet av samlingarna även i<br />

utställningssammanhang har prioriterats. Originalföremål<br />

och fotografier har funnits med i fem utställningar<br />

på museet och tre utställningar på andra<br />

institutioner. Totalt har 710 objekt ur samlingarna<br />

visats i utställningar under året.<br />

Biblioteket har kommit att spela en allt viktigare<br />

roll i samband med andra publika arrangemang<br />

och utställningar, vilket gjort att böcker ur<br />

samlingarna syns på nya sätt. I biblioteket genomfördes<br />

sju temapresentationer med litteratur ur<br />

bibliotekets samlingar. Bokutgivning på museets<br />

eget förlag eller i samarbete med andra förlag är<br />

ytterligare ett sätt att tillgängliggöra och synliggöra<br />

samlingarna. Under året har sex publikationer<br />

getts ut: jubileumsboken Om 50 år med<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> (svensk och engelsk upplaga),<br />

Renhårigt och enkelt – Om arkitekt Björn Hedvall<br />

och hans arbete, i samarbete med Signum<br />

förlag, samt Försiktig följeslagare, Dream’s Time<br />

Capsule och Rum för död.<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> deltog under Raoul Wallenberg-året<br />

och genomförde en presentation av<br />

material ur Raoul Wallenbergs samling som finns<br />

i museets ägo. Under hösten påbörjades digitalise-<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

ringens av hela Wallenbergs samling, på uppdrag av<br />

University of Michigan.<br />

I syfte att bl.a. öka tillgängligheten till museets<br />

samlingar även regionalt tecknades under år <strong>2012</strong><br />

en avsiktsförklaring mellan <strong>Arkitekturmuseet</strong>, Kalmar<br />

konstmuseum, Designarkivet i Pukeberg, Regionförbundet<br />

i Kalmar län, Nybro kommun och<br />

Linnéuniversitetet. Aktörerna har förenats kring<br />

ambitionen att i Pukeberg skapa ett centrum för<br />

forskning inom design och arkitektur. Som en del<br />

i det arbetet avser <strong>Arkitekturmuseet</strong> att tillgängliggöra<br />

delar av sina samlingar i Pukeberg. Medel för<br />

att utveckla forskarmiljön i anslutning till Designarkivet<br />

beviljades av Statens Kulturråd. Insamling av<br />

digitalt originalmaterial är den största utmaningen<br />

i framtiden. Som en del i samarbetet med Designarkivet<br />

i Pukeberg ska metoder för insamling av digitalt<br />

material utvecklas. Även till detta har medel<br />

ifrån Statens kulturråd beviljats.<br />

Insamling och bevarande<br />

Att berika museets samlingar genom nyförvärv<br />

handlar främst om donationer av ritningar och andra<br />

föremål, men även om donationer av boksamlingar<br />

som tillhört verksamma arkitekter. Allt som<br />

oftast sker donationer på initiativ av arkitekten<br />

själv eller de efterlevande.<br />

Antal förvärv ligger något lägre i jämförelse med<br />

tidigare år, däremot har omfånget på det donerade<br />

materialet varit stort. En stor och betydelsefull<br />

samling som togs emot var från arkitekten Ove Hidemark.<br />

Samlingen omfattar över 200 projekt varav<br />

återuppbyggnaden av Katarina Kyrka hör till ett av<br />

dem. För att utveckla nya rutiner för insamling och<br />

mottagande av samlingar inleddes ett samarbete<br />

med Ove Hidemarks arkitektkontor där samlingen<br />

ordnades innan leverans. I samband med detta<br />

genomfördes också en omfattande digitalisering av<br />

material ur samlingen (ca 7 000 ritningar).<br />

Som en del i arbetet med tillgängliggörandet av<br />

samlingar hör att ordna och registrera dem. Detta<br />

arbete har varit lägre prioriterat i år. Likväl har<br />

skulptören och inredningsarkitekten Sven Erik<br />

Fryklunds samling ordnats och ett omfattande arbete<br />

med museets tidskriftssamlingar har genomförts.<br />

En viktig del i samlingsförvaltning är tydlig magasinsplacering<br />

i databaserna. Det har visat sig<br />

att en betydande del av placeringsinformationen<br />

i dagsläget endast återfinns i vår gamla databas,<br />

p.g.a. problem vid konverteringen till den nya databasen.<br />

Arbetet med att åtgärda detta kommer<br />

att ske under 2013.<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

Resultat<br />

Målet handlar om att vårda, vetenskapligt bearbeta<br />

och tillgängliggöra samlingarna. Bedömningen är<br />

att måluppfyllelsen varit god, utifrån de mål vi satt<br />

upp för verksamheten. Utvecklingen har varit positiv<br />

både kvalitativt och kvantitativt. Under året har<br />

exempelvis antalet vårdade objekt ur samlingarna<br />

mer än fördubblats, antalet digitaliserade och därmed<br />

tillgängliggjorda objekt ökat och andelen förmedlade<br />

bilder, högupplösta fotografier av samlingar,<br />

mångdubblats. Ett viktigt forum för att ta del av<br />

våra samlingar är digitaltmuseum.se, en webbplats<br />

som samlar <strong>Arkitekturmuseet</strong>s och ett femtontal<br />

andra museers samlingar, sökbara och tillåtna att<br />

använda för allmänhet och forskare.<br />

Även besökare till bibliotek och forskarexpedition<br />

och antalet låntagare fortsätter att öka, vilket<br />

betyder att vi ytterligare tillgängliggjort samlingarna.<br />

Två omfattande bokpublikationer togs fram<br />

under året, båda med tanke på en bred arkitekturintresserad<br />

målgrupp.<br />

Flera nya samarbeten har utvecklats. Det viktigaste<br />

är den regionala satsningen tillsammans med Designarkivet<br />

i Pukeberg, Linnéuniversitetet och andra.<br />

Vår ambition och tro är att samarbetet kommer<br />

Foto: Emma FrEdriksson<br />

att leda till ytterligare utveckling av samlingarnas<br />

bevarandemöjligheter och till ökad kunskap hos fler.<br />

Vi har även arbetat vidare på att integrera arbetet<br />

med samlingar, bibliotek och forskning med<br />

övrig verksamhet. Det har bl.a. inneburit en högre<br />

grad av användande av samlingar i utställningar, att<br />

aktuell litteratur alltid tas fram till större publika<br />

evenemang, att forskningen och den pedagogiska<br />

verksamheten utvecklat gemensamma publika<br />

aktiviteter och att programpunkter knutits till bibliotek<br />

och samlingar. Syftet har varit att öka kunskap<br />

och intresse för våra samlingar och för våra<br />

ämnesområden.<br />

Det som återstår är att vidareutveckla och genomföra<br />

de strategier för insamling av samtida<br />

material, som planerats för. För <strong>2012</strong> har vårt jubileumsår<br />

prioriterats, vilket lett till att arbetet med<br />

insamling av material delvis fått prioriteras ner.<br />

8 9


Utställningar<br />

2 § Myndigheten ska särskilt<br />

2. driva och stödja utställningsverksamhet och annan<br />

pedagogisk och debatterande verksamhet.<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> driver och stödjer utställningsverksamhet,<br />

främst i våra egna lokaler. I våra två salar om<br />

totalt cirka 1200 kvadratmeter har vi under året visat<br />

17 utställningar. Vissa av dessa har dock varit mer<br />

gränsöverskridande aktiviteter än regelrätta utställningar<br />

(det gäller framför allt Bucky Dome och Allmänna<br />

kontoret). Åter andra har visat tävlingsbidrag<br />

och bidrag från skolklassers arbete (Future City respektive<br />

Staden i ungas ögon). Ytterligare några (Dream’s<br />

Time Capsule och Vävskäl) har varit besläktade<br />

med rena konstobjekt, som stått hos oss under begränsad<br />

tid. Fyra av utställningarna har varit helt egna<br />

produktioner (UnderVerket, Livsmedel, 1/5del av ditt<br />

liv samt Pepparkakshus), övriga utställningar producerades<br />

i samarbete med eller helt av extern part.<br />

Under året har vi också utökat våra publika lokaler,<br />

bl.a. för att få mer utställningsyta. Detta skedde<br />

genom att tre kontor gjordes om till en publik yta i<br />

glasgången mellan café och bibliotek. Därtill gjor-<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

des ytterligare ett rum om till en ny typ av publik<br />

yta, där café Bloms tidigare huserade. Vi lät där en<br />

designgrupp – Fuldesign – skapa en ”lounge”, som<br />

blev en slags utställning i sig. Denna lounge var ett<br />

tillfälligt rum för mindre publika sammankomster,<br />

utlån till extern part, workshops och liknande.<br />

De målsättningar vi formulerat för utställningsverksamheten<br />

för <strong>2012</strong> handlade till stor del om<br />

att bredda målgrupperna och att sätta besökaren<br />

i fokus. Tillgängliga utställningar, tilltalande<br />

både för den initierade och för den med mindre<br />

förkunskaper, var målet. Ambitionen var en balans<br />

mellan de olika ansvarsområdena arkitektur,<br />

samhällsplanering, form och design, och utställningar<br />

som gärna kan kombinera disciplinerna.<br />

Att uppnå det övergripande målet att levandegöra<br />

och öka intresse och kunskap för arkitekturens,<br />

formens och designens roll i samhället och att hitta<br />

en samtidsaktualitet prioriterades. Social hållbarhet<br />

uttrycktes vara ett övergripande tema, för<br />

utställningar liksom för all verksamhet.<br />

Jubileumsutställningar<br />

För året planerades och genomfördes två stora<br />

jubileumsutställningar för vårt 50-årsfirande: Un-<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

derVerket och Livsmedel. Dessa var väldigt olika<br />

till sitt uttryckssätt, men uppnådde i varierad grad<br />

ovanstående målsättningar. I båda kombinerades<br />

disciplinerna för att skapa en helhetsberättelse respektive<br />

ge uttryck för en tematisk genomgång av<br />

samtida frågeställningar, genom våra samlingar.<br />

UnderVerket, som öppnade under 2011, handlade<br />

om uppbyggnaden av och berättelserna om och<br />

bakom Stockholms stadshus. Livsmedel var iscensatt<br />

som en livsmedelsbutik, där vi bjöd på ”godbitar”<br />

inom arkitektur, form och design. Filmer, fotografier,<br />

skisser, modeller, ljud och föremål - många<br />

aldrig tidigare visade - fyllde hyllor, kyldiskar och<br />

varukorgar. Syftet var att inbjuda till reflektion om<br />

förhållandet mellan medborgare och konsument<br />

genom att använda historier (och föremål) vi redan<br />

har och samtidigt lyfta dagsaktuella frågor.<br />

Projektrummet<br />

Genom det fleråriga utställnings- och programkonceptet<br />

Projektrummet har vi breddat våra<br />

målgrupper och samtidigt utmanat eller undersökt<br />

design- och formbegreppet. Under året har vi<br />

inom ramen för konceptet visat svenskt alternativt<br />

mode (Fashionplay), frågor om och idéer till hur<br />

Foto: Emma FrEdriksson<br />

vi använder stadens parker (Sommarland), förslag<br />

till konst och hemslöjd inom palliativ vård (Rum<br />

för död) samt illustrationer, text och objekt av en<br />

serietecknare (Försiktig följeslagare).<br />

Klas Anshelm<br />

Med den kompakta men lekfulla och innehållsrika utställningen<br />

om arkitekten Klas Anshelm fick vi chansen<br />

att visa viktiga delar av våra samlingar från arkitekten<br />

som präglat stora delar av det moderna Lund.<br />

Staden i ungas ögon och Future City<br />

För sjätte året i rad samarbetade vi med stockholmsskolan<br />

Thorildsplans gymnasium för utställningen<br />

Staden i ungas ögon. Som vanligt gav utställningen<br />

oss alla ögonöppnare för hur olika platser<br />

i Stockholm skulle kunna se ut och användas, om<br />

ungdomsperspektivet fick vara mer vägledande. Future<br />

City är en utställning och en tävling för elever<br />

från hela landet i årskurs 6-9. Tävlingens riksfinal<br />

ägde i år rum på <strong>Arkitekturmuseet</strong> och alla bidrag<br />

som gick vidare från regionerna ställdes ut på museet.<br />

Uppgiften för eleverna var att undersöka och<br />

göra en modell för hur våra samhällen kan utvecklas<br />

i framtiden. Projektet Future City låter högsta-<br />

10 11


dieelever runtom i Sverige lära sig att omsätta idé<br />

till handling, ta initiativ, lösa problem, planera sitt<br />

arbete, samarbeta med andra och lära genom handling.<br />

Samarbetet mellan <strong>Arkitekturmuseet</strong> och Future<br />

City kommer att fortgå och fördjupas.<br />

Båda samarbetena innebär en möjlighet att<br />

väcka intresset hos en framtida arkitekt, stadsplanerare<br />

eller designer med möjlighet att bidra till<br />

högre kvalitet och i förlängningen bättre samhällen.<br />

Vävskäl<br />

Vävskäl innebar i huvudsak att 2 160 silkessträngar<br />

spändes tvärsöver ett av våra utställningsrum, men<br />

innehöll också programverksamhet med musik.<br />

Upplevelsen var mycket stämningsfull och gav en<br />

ny syn på rumslighet. Projektet var Anna E Weisers<br />

examensarbete i komposition intermedia på Kungl.<br />

Musikhögskolan.<br />

Moki Cherry och Bucky Dome<br />

Under sommaren 1972 bodde musiker- och konstnärsfamiljen<br />

Karlsson Cherry intill Moderna museet. En<br />

sfärisk ”dom”, i modell efter den amerikanske arkitekten<br />

Buckminster Fuller, var då uppförd. Under sommaren<br />

<strong>2012</strong> byggdes en replik av denna dom i trädgården,<br />

i ett samarbete mellan <strong>Arkitekturmuseet</strong> och Moderna<br />

museet. Domen kallades Bucky Dome. Familjen Cherry<br />

flyttade inte in denna gång, men fyllde dock en del av<br />

sommaren med musik i domen, genom Eagle Eye och<br />

Neneh Cherry m.fl. Familjen gjorde också, tillsammans<br />

med de båda museerna, en pop up-utställning med<br />

Moki Karlsson Cherrys konst. I anslutning gavs även<br />

kort information om Buckminster Fuller.<br />

I Bucky Dome arrangerades under en regnig och<br />

kylig sommar 77 programpunkter som togs emot av<br />

nästan 16 000 besökare. I augusti gjordes i domen<br />

flera samarrangemang med festivalen Music and<br />

Arts och många av dessa festivalbesökare hittade<br />

för kanske första gången till <strong>Arkitekturmuseet</strong>.<br />

Dream’s Time Capsule<br />

Dream’s Time Capsule är ett temporärt offentligt<br />

konstprojekt av den italienska konstnären Eva Frapiccini.<br />

I ett tillfälligt arkitektoniskt rum samlas och<br />

arkiveras besökares berättelser om sina drömmar. I<br />

det undersökande projektet reser konstnären med<br />

kapseln runt till olika platser på jorden och skapar<br />

med hjälp av besökare ett ljudarkiv av drömberättelser.<br />

Projektet har presenterats på Townhouse<br />

Gallery i Kairo, under fyra dagar på <strong>Arkitekturmuseet</strong><br />

och i Botkyrka under Fittja Open. <strong>Arkitekturmuseet</strong><br />

bidrog även till produktionen av kapseln<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

och har för avsikt att visa den vid fler tillfällen och<br />

fylla ljudarkivet med fler drömmar.<br />

Allmänna kontoret<br />

Med Allmänna kontoret erbjöd vi dagligen under<br />

fem veckor 20-30 frilansarbetare en arbetsplats.<br />

Produktionsgruppen Dilettant AB ville med projektet<br />

undersöka möjligheterna att skapa en ny typ<br />

av offentligt rum - allmänna kontor öppna för alla,<br />

lätt tillgängliga i bostadskvarter. Allmänna kontoret<br />

var alltså ingen egentlig utställning, utan ett sätt<br />

att både vara en reell mötesplats och att samtidigt<br />

diskutera frågor om behoven av offentliga rum, socialt<br />

hållbar stadsutveckling och levande stadsdelar,<br />

villkoren för kreatörer och flera andra aktuella frågor.<br />

I princip var det allmänna kontoret, bemannat<br />

dagligen av Dilettant AB, fullsatt varje dag under<br />

hela perioden. Behovet av samhörighet, en annan<br />

typ av arbetsplats och ett fritt offentligt rum att arbeta<br />

och mötas i tycks därmed vara väl belagt.<br />

Pepparkakshus – Jag kan vara med!<br />

Årets pepparkakshustävling gick under parollen<br />

”Jag kan vara med! Baka din snilleblixt för en bättre<br />

vardag”. Samarbetspartners var i år Hjälpmedelsinstitutet<br />

(Hi) samt den ideella organisationen<br />

Utopia. Rekordmånga bidrag kom in (120 st.) och<br />

som vanligt hade allt från skolklasser, familjer, arkitekter,<br />

bagare och kreativa hemmabakare gjort sina<br />

egna tolkningar på årets tema. Frågeställningarna<br />

för årets tema handlade om hur staden och miljön<br />

du lever och bor i kan bli bättre för dig, din kompis<br />

eller kanske din farfar och framför allt - hur det kan<br />

bli så bra som möjligt för oss alla tillsammans. Går<br />

det att baka ett verk som funkar för alla generationer,<br />

funktioner och konstellationer?<br />

Pepparkakshusutställningen är både omtyckt<br />

och välbesökt och har blivit ett sätt för <strong>Arkitekturmuseet</strong><br />

att på ett lekfullt sätt uppmärksamma<br />

angelägna frågor.<br />

1/5-del av ditt liv<br />

1/5-del av ditt liv – bo bra på äldre dar – undersöker<br />

just hur vi alla kan få bo bra även som äldre.<br />

Utställningen har tagits fram tillsammans med<br />

Hjälpmedelsinstitutet och deras regeringsstödda<br />

projekt Bo bra på äldre dar. Sveriges och Europas<br />

befolkning blir allt äldre, vilket ställer stora<br />

krav på politik och bostadsmarknad. Utställningen<br />

pekar fram mot många intressanta lösningar<br />

inom arkitektur, landskapsarkitektur, stadsplanering<br />

och design. Den högaktuella frågan är hur<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

vi skapar inkluderande samhällen för alla åldrar,<br />

plånböcker och rörelsemöjligheter. Utställningen<br />

byggdes för att kunna turneras och kommer under<br />

2013 att visas runtom i landet.<br />

Utställningar <strong>2012</strong><br />

Arkitektur i Sverige, basutställning<br />

UnderVerket, 8 december 2011 – 22 april <strong>2012</strong><br />

Klas Anshelm – samlade ting, 20 januari – 4 mars<br />

Staden i ungas ögon, 3 – 22 april<br />

Future City, 27 mars – 15 april<br />

Vävskäl – 2160 silkessträngar i rum, 15 maj – 3 juni<br />

Livsmedel, 30 maj <strong>2012</strong> – 6 januari 2013<br />

Moki Cherry, 17 maj – 9 september<br />

Bucky Dome, 17 maj – 9 september<br />

Dream’s Time Capsule, 20 – 23 september<br />

Allmänna kontoret, 30 oktober – 30 november<br />

Pepparkakshus, 28 november – 6 januari 2013<br />

En femtedel av ditt liv,<br />

17 november <strong>2012</strong> – 31 mars 2013<br />

Projektrummet:<br />

Fashionplay, 7 februari – 4 mars<br />

Sommarland, 17 mars – 13 maj<br />

Rum för död - Konst och hemslöjd för vård i<br />

Foto: Emma FrEdriksson<br />

livets slutskede, 15 juni – 23 september<br />

Försiktig följeslagare, Joanna Hellgren,<br />

2 oktober – 11 november<br />

Dessutom visades några av våra produktioner och<br />

samproduktioner på andra platser under <strong>2012</strong>:<br />

Venedigs arkitekturbiennal <strong>2012</strong>, Light-Houses<br />

On the Nordic Common Ground.<br />

Venedig, Italien, 29 augusti – 25 november <strong>2012</strong><br />

New Nordic Landscape, Felleshuset,<br />

Nordiska ambassaderna,<br />

Berlin, Tyskland, 16 juli – 28 augusti<br />

Greta Magnusson Grossman - A Car And Some<br />

Shorts, Price Tower Arts Center,<br />

Bartlesville, USA, 20 januari – 6 maj <strong>2012</strong><br />

Greta Magnusson Grossman - A Car And Some<br />

Shorts, Pasadena Museum of California Art,<br />

Pasadena, USA, 7 oktober <strong>2012</strong> - 24 februari 2013<br />

Design


ta arkitektur och design i en bred samhällskontext<br />

har resultatet varit tillfredsställande. Inte minst genom<br />

nyskapande och inbjudande satsningar som<br />

Bucky Dome och Allmänna kontoret. Men även<br />

mer regelrätta utställningar, som t.ex. 1/5-del av ditt<br />

liv och Projektrumsutställningarna har enligt vad vi<br />

kan bedöma fått positiv respons hos besökarna.<br />

Vissa av årets utställningar fick blandad eller negativ<br />

kritik i media. Lärdomen är att se över och<br />

förbättra vår planering och organisation vid egna<br />

produktioner samt att tydliggöra en genomgående<br />

berättelse för besökaren. Vi behöver också bli<br />

bättre på att målgruppsanpassa varje utställning<br />

efter säsong, för att exempelvis möta den ström av<br />

utländska turister som besöker oss framför allt under<br />

sommarhalvåret. Vår basutställning är fortsatt<br />

populär bland dessa turistgrupper samt hos svenska<br />

skolklasser, men ambitionen är att göra vår fasta<br />

utställning ännu mer intressant för en bredare<br />

publik och att integrera design i basutställningen.<br />

Ett målarbete för detta ska påbörjas under 2013.<br />

Målet att öka användningen av våra samlingar för<br />

att belysa samtidsfrågor har uppnåtts, men fortsätter<br />

utvecklas.<br />

Samtidsaktualitet var en prioritering som ock-<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

så lyst igenom i utbudet. Likaså tycker vi oss ha<br />

lyckats finna former för att intressera även en museiovan<br />

besökare och den som är mindre insatt<br />

i våra ämnesområden. Det har vi gjort genom att<br />

medvetet söka nya samarbeten – t.ex. med Hi och<br />

Utopia – genom att vidga gränserna för begreppen,<br />

som t.ex. att visa serieillustrationer som design, och<br />

genom att kombinera olika konstarter och frågor.<br />

Pedagogisk verksamhet<br />

Foto: Emma FrEdriksson<br />

2 § Myndigheten ska särskilt<br />

2. driva och stödja utställningsverksamhet och annan<br />

pedagogisk och debatterande verksamhet.<br />

Skol- och familjeverksamheten har en viktig roll. Det<br />

är här vi möter framtidens besökare och beslutsfattare.<br />

Målet är att ökad kunskap om den gestaltade miljön<br />

ska leda till ett intresse och delaktighet i samtalet<br />

om det offentliga och privata rummets byggnader, om<br />

anlagda miljöer och föremål. Genom att skapa ett intresse<br />

och förståelse för omgivningen ger man också<br />

barn och unga möjlighet att tolka den genom ett his-<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

toriskt, socialt och funktionellt perspektiv – och samtidigt<br />

få bra förutsättningar att kunna påverka den<br />

framtida utvecklingen. Barn upplever sin omgivning<br />

mycket direkt, med hela kroppen, genom lek och rörelse<br />

via alla sina sinnen. Därför varvar vi förmedling<br />

av fakta med sinnesupplevelser av rum och föremål.<br />

För varje år ökar utbudet och efterfrågan av museets<br />

pedagogik, både för barn och vuxna. Antalet bokade<br />

skolklasser ökade jämfört med förra året med<br />

20 %. Familjer som deltog i workshops ökade med<br />

nästan 10 % och antalet bokade visningar med 40 %.<br />

Museet har även fått en ökad efterfrågan om kompetensutveckling<br />

för lärare i arkitekturpedagogik.<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> har under <strong>2012</strong> fortsatt sitt arbete<br />

för att väcka barn och ungdomars intresse för<br />

arkitektur, form och design. Genom att stärka deras<br />

kunskaper och erfarenheter är målet att de skall bli<br />

medvetna om möjligheten till delaktighet i utvecklingen<br />

av den byggda och formgivna miljön. Vi har<br />

också försökt möta det ökade intresset för hållbarhetsaspekter<br />

i skolprogrammen, och har då använt<br />

vår digitala plattform hållbarstad.se.<br />

Under året har ett designprogram ingått i skolerbjudandet,<br />

hållbarhetsaspekter ingår även här.<br />

Vi har samarbetat med lärare och elever för att utveckla<br />

ett designprogram som möter skolans behov,<br />

och en uttryckt önskan är att designföremål bör<br />

ingå i museets fasta utställning. Vi har under året<br />

inbjudit lärare till lärarkvällar med olika teman,<br />

bl.a. design och hållbar stad.<br />

Plats och identitet är teman som varit centrala under<br />

<strong>2012</strong>. Tillsammans med dansgruppen Lava har<br />

projektet Hem genomförts med dansare och barnhemsbarn<br />

i Moldavien, Vitryssland och Ukraina.<br />

Syftet är att låta barn som bor på institution komma<br />

till tals om hem och boende. Deras berättelser<br />

och tankar blir sedan framförda i en turnerande<br />

dansproduktion.<br />

Även ett Skapande skola-projekt med tema Plats<br />

och identitet genomfördes med högstadieklasser<br />

från en skola i Stockholm (Skogås). Våra fasta pedagogiska<br />

program ingår i flera Skapande skola-projekt,<br />

då eleverna kommer till <strong>Arkitekturmuseet</strong> vid<br />

flera tillfällen.<br />

Den pedagogiska verksamheten finns även presenterad<br />

i <strong>Arkitekturmuseet</strong>s jubileums- och årsbok.<br />

Elevutställningar<br />

Riksfinalen av skoltävlingen Future City lade grunden<br />

för ett fortsatt samarbete under året. Tävlingsbidragen<br />

visades i år över påsken och användes som<br />

utgångspunkt för påsklovsaktiviteten för familjer,<br />

med uppdraget att i vår ateljé bygga egna smarta<br />

städer för framtiden. Deltagandet under påsklovet<br />

blev rekordstort med 107 barn och vuxna.<br />

Projektet och elevutställningen Staden i ungas<br />

ögon genomfördes även detta år, och eleverna byggde<br />

modeller som visade deras visioner för några platser<br />

i Stockholm som idag präglas av asfalt, trafikbuller<br />

och otrygghet.<br />

Familjeverksamheten<br />

Varje söndag och alla lov har familjer varit välkomna<br />

till museets ateljé för att bygga något tillsammans<br />

kring ett tema, oftast med utgångspunkt i<br />

någon av utställningarna.<br />

Sommarlovet öppnade för utomhusaktiviteter:<br />

Bredvid Bucky Dome byggde svenska och utländska<br />

familjer geodesiska domer av rullade tidningar<br />

som dekorerades med färgad organza.<br />

Under Stockholms Kulturfestival byggdes det<br />

med färgade papper och limpistol, med inspiration<br />

från djur och natur. Under festivalens fem dagar,<br />

med ökade öppettider och oftast fint väder slog vi<br />

tidigare års rekord med fler än 1 000 barn och vuxna<br />

som byggde hos oss.<br />

Under museets födelsedagshelg i november<br />

hade vi sagostund i biblioteket och läste ur barnböcker<br />

med arkitektur- och designanknytning. I<br />

vår gröna ateljé var det öppen workshop i samarbete<br />

med Den Pedagogiska Designbyrån, där barn<br />

och vuxna tillsammans designade drömrum och<br />

gjorde egna figurer som ”flyttade in”.<br />

Under året har vi vid några tillfällen kvalitetssäkrat<br />

familjeverksamheten (GLO - Generic Learning Outcomes),<br />

och genom enkäter undersökt hur deltagarna<br />

värderar den. Det visade sig att besökarna tyckte att<br />

verksamheten var bättre än deras förväntan och de<br />

allra flesta ville gärna delta igen. Besöket hade även<br />

för de flesta (70 % av 87 familjer) ökat deras intresse<br />

för de teman som togs upp: bostaden, stadsplanering,<br />

byggnadskonstruktioner, serietecknande mm.<br />

Visningar<br />

Varje söndag har museet erbjudit visningar av pågående<br />

utställningar. Totalt gjordes 105 öppna visningar,<br />

vilket är en fördubbling jämfört med 2011.<br />

Mest bokade visningar var det för vår basutställning<br />

om arkitektur i Sverige, men även visningar av<br />

UnderVerket, utställningen om Stadshuset, väckte<br />

stort intresse.<br />

Under <strong>2012</strong> hade vi ett samarbete med N&J Travels<br />

AB som erbjöd visningar på ryska vid tidpunkter<br />

då det är många ryska turister i Stockholm (to-<br />

14 15


talt 35 tillfällen). Genom detta samarbete översattes<br />

även viss information på vår hemsida till ryska.<br />

De bokade visningarna ökade med 40 % medan<br />

efterfrågan på vandringar minskade något.<br />

Externa samarbeten kring pedagogik<br />

I samråd med Statens Konstråd och tillsammans med<br />

en konstnär genomförde vi en workshop med eleverna<br />

på en ny skola i Krokom, som ingår i samverkansprojektet<br />

kring gestaltning av offentliga miljöer. Vi utgick<br />

från övningar från vårt pedagogiska redskap Arkitekturboxen,<br />

för att eleverna skulle uppleva och upptäcka<br />

sin nya skolbyggnad på olika sätt. Vi ser stora möjligheter<br />

i att skolor använder detta koncept, när nya elevgrupper<br />

skall introduceras till en ny rumslig miljö.<br />

Workshop med Arkitekturboxen genomfördes<br />

även för lärare i Luleå i samarbete med Norrbottens<br />

länsmuseum. Boxen presenterades också i en utställning<br />

på Form och designcenter i Malmö.<br />

Under året har <strong>Arkitekturmuseet</strong>s pedagoger genomfört<br />

flera workshops med skolelever och studenter.<br />

Som exempel kan nämnas Glänta i Uppsala domkyrka,<br />

ett projekt tillsammans med forskarverksamheten och<br />

domkyrkans pedagoger, Upptäck Staden med utbytesstudenter<br />

vid Linköpings universitet, Tema Kapstaden<br />

i samarbete med Kungliga Konsthögskolan (KKH),<br />

Framtidsstaden med PEAB, Göteborg och Building<br />

Blocks på de Nordiska ländernas ambassad i Berlin.<br />

Därtill gjordes en workshop med elever från Nacka<br />

och Nairobi då 30 elever presenterade sina projekt<br />

för varandra. Detta möte var en del av ett startskott<br />

inför en kommande utställning på <strong>Arkitekturmuseet</strong><br />

med tema City identity, Nairobi - Stockholm.<br />

Vi har haft besök av flera både inhemska och<br />

utländska museipedagoger och studenter som följt<br />

med på våra skolprogram och fått information om<br />

vår pedagogiska verksamhet. <strong>Arkitekturmuseet</strong>s<br />

pedagoger har också föreläst för olika grupper i och<br />

utanför museet, bl.a. i samverkan med Boverket på<br />

IFHP World Congress i Göteborg och på konferensen<br />

Tekniken i skolan i Norrköping.<br />

Resultat<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> vill vara en mötesplats för dialog<br />

och reflektion där även ungas tankar och perspektiv<br />

kring våra ämnen kan komma till tals. Våra målsättningar<br />

för den pedagogiska verksamheten för<br />

<strong>2012</strong> var att skapa större tillgänglighet och högre<br />

relevans för barn och unga i hela verksamheten, att<br />

skapa fler verksamheter som direkt riktas till barn<br />

och unga, att bidra till att fler Skapande skola-projekt<br />

har arkitektur och design som inriktning samt<br />

16<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

att bidra till att skapa arenor för ungas delaktighet<br />

och inflytande. Det övergripande målet är att väcka<br />

intresse, stärka kunskaper och göra fler medvetna<br />

om möjligheter till delaktighet i utvecklingen av<br />

byggd och formgiven miljö – för alla åldrar.<br />

Med vår pedagogiska verksamhet vill vi arbeta<br />

med att öka och fördjupa förståelsen för arkitektur,<br />

stadsplanering och design och samtidigt ge en<br />

inspirerande och tankeväckande upplevelse. Vi har<br />

arbetat gränsöverskridande genom breda samarbeten<br />

och i nya sammanhang. Måluppfyllelsen får<br />

anses vara mycket god.<br />

Den pedagogiska verksamheten har vunnit ökad<br />

uppmärksamhet och efterfrågan; med ett flexibelt,<br />

brett och kreativt utbud har verksamheten bidragit<br />

till ökad kunskap och upplevelser för alla åldrar.<br />

Pedagogiken kopplas både till övrig aktuell<br />

verksamhet inom myndigheten, men följer också<br />

sin egen röda tråd, t.ex. genom arbetet med det<br />

pedagogiska instrumentet Arkitekturboxen. Pedagogerna<br />

har arbetat uppsökande i samarbete med<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong>s forskare (t.ex. genom verksamhet<br />

i Uppsala domkyrka), i internationella projekt<br />

och i andra samarbetsprojekt. Samtidigt har verksamheten<br />

varit omfattande i våra egna lokaler. Visningsverksamheten<br />

har ökat markant och på årets<br />

kulturfestival i Stockholm slog vi publikrekord i vår<br />

familjeverksamhet. Födelsedagshelgen i november<br />

blev en framgång för den pedagogiska verksamheten,<br />

där flera olika programpunkter riktade sig<br />

till familjer och vann stort gehör hos en stor publik.<br />

För att möta det stora intresse vår pedagogiska<br />

verksamhet röner och för att stärka vår kompetens<br />

inom designpedagogik stärkte vi under året tillfälligt<br />

pedagoggruppen med en tjänst. <strong>Arkitekturmuseet</strong><br />

har också valt att fortsätta satsa på att vidareutveckla<br />

de elevsamarbeten vi har med flera skolor<br />

och kommuner samt inom ramen för den rikstäckande<br />

tävlingen Future City.<br />

Foto: Emma FrEdriksson


Program och debatt<br />

2 § Myndigheten ska särskilt<br />

2. driva och stödja utställningsverksamhet och annan<br />

pedagogisk och debatterande verksamhet.<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> driver debatterande verksamhet<br />

genom programaktiviteter på Skeppsholmen och<br />

på andra platser samt genom publikationer och digitala<br />

satsningar. I den debatterande verksamheten<br />

inlemmas också stora delar av vårt uppdrag att vara<br />

en mötesplats och en plattform för diskussion mellan<br />

olika berörda professioner och allmänheten.<br />

Debatt, program, visningar och digitala satsningar<br />

är några av de främsta verktygen för att belysa våra<br />

ämnen och öka intresse och kunskap för arkitekturens<br />

och formens roll i samhället.<br />

Vår ambition är att nå de som engagerar sig kring<br />

arkitektur, form och design – utan att de kanske alltid<br />

själva uttrycker det som ett design- eller arkitekturintresse.<br />

Det kan t.ex. gälla intresserade av boendefrågor<br />

och ämnen som rör hållbar stadsutveckling. Vi vill<br />

även intressera de som redan är initierade och yrkesverksamma<br />

inom våra ämnen. Därför är vår ambition<br />

att erbjuda en stor bredd i vårt programutbud.<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

Under <strong>2012</strong> arrangerades totalt 83 (72 programpunkter<br />

och 11 vernissager) programaktiviteter,<br />

på museet och på andra platser i landet (exklusive<br />

familjeverksamheten på söndagar). Utöver dessa<br />

arrangerades tillsammans med Moderna museet<br />

och andra samarbetspartners 77 programpunkter<br />

i Bucky Dome – med en spridning från konserter<br />

till konstperformances och samtal. Detta innebär<br />

totalt 160 programpunkter under året, att jämföra<br />

med förra årets 214 (2010 arrangerades 157 st.).<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong>s programaktiviteter för <strong>2012</strong><br />

handlade om så skilda ämnen som staden som varumärke,<br />

hur vi använder det offentliga rummet,<br />

byggnadshistoria och bevarandet av Gamla stan,<br />

kriget mot förorten (busstur i Stockholms södra<br />

förorter med skribenten Per Wirtén), konst och hemslöjd<br />

i livets slutskede, alternativt mode, hur arkitektur<br />

låter, queer arkitektur, rosa som klass- och<br />

könsmarkör inom design, städers själ, kulturens roll<br />

i stadsutvecklingen, stadsodling, äldres boende och<br />

urban identitet m.m.<br />

Några av dessa programpunkter finns tillgängliga<br />

genom dokumentation på film eller i text. Ambitionen<br />

är att öka programdokumentationen, för att<br />

tillgängliggöra dem även i efterhand.<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

Vi har utökat vår regionala verksamhet genom<br />

programaktiviteter på andra platser än i våra egna<br />

lokaler. Så t.ex. har vi arrangerat en designkryssning<br />

till Helsingfors, tillsammans med SVID och<br />

Svensk Form, i samarbete med lokala arrangörer<br />

haft samtal om urban identitet och kulturens kraft<br />

i stadsutvecklingen i Bergsjön i nordöstra Göteborg<br />

samt på Husby träff i norra Stockholm, vi har<br />

arrangerat forskarseminarium i Uppsala och programkonceptet<br />

Fråga arkitekten på Gotland.<br />

Vårt 50-årsfirande kulminerade med det stora födelsedagsfirandet<br />

helgen 10-11 november. Helgen<br />

erbjöd en stor variation av aktiviteter och programpunkter:<br />

en bytesloppis i samarbete med Stadsmissionen,<br />

familjeverksamhet tillsammans med Den<br />

pedagogiska designbyrån, visningar i magasinen,<br />

föredrag om hur dagens design åldras, samtal om<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong>s verksamhet igår, idag och i<br />

framtiden, visningar av utställningar och byggnaden<br />

samt sagostunder för barn i vårt bibliotek.<br />

Utöver verksamheten i Bucky Dome nyttjade vi<br />

också trädgården till andra programaktiviteter, bl.a.<br />

till en s.k. HållBar tillsammans med Svensk Form<br />

och Bioinspired forum och workshops om stadsodling<br />

tillsammans med The New Beauty Council.<br />

Foto: Emma FrEdriksson<br />

Det sistnämnda knöts till den digitala mötesplatsen<br />

Hållbarstad.se, som också hade invigningsprogram<br />

med internationella talare den 1 juni tillsammans<br />

med Kungliga konsthögskolan under rubriken How<br />

to make change inclusive.<br />

Ett övergripande tema för året handlade om social<br />

och kulturell hållbar stadsutveckling. Under<br />

året har vi inom ramen för det temat velat lyfta<br />

viktig bostadspolitisk debatt. Två av årets mest<br />

välbesökta programpunkter var när forskarna Eric<br />

Clark och Hans Lind debatterade hur bostaden<br />

gått från medborgerlig rättighet till konsumtionsvara<br />

respektive när bostadsmarknadsminister Stefan<br />

Attefall och socialdemokraternas bostadspolitiska<br />

talesperson Veronica Palm talade utifrån frågan var<br />

alla egentligen ska bo.<br />

Vi har breddat synen på form och design; bland<br />

annat har samtal om alternativt mode och en plattform<br />

för mode arrangerats i anslutning till utställningen<br />

Fashionplay. Likaså har vi arrangerat samtal<br />

om seriens plats och framtid med serietecknaren<br />

Joanna Hellgren, vars Försiktig följeslagare visades<br />

under hösten. Ett utforskande perspektiv har också<br />

tillförts genom <strong>Arkitekturmuseet</strong>s forskare Katarina<br />

Bonnevier, som genomförde uppskattade normkri-<br />

18 19


tiska workshoptillfällen kopplat till utställningen<br />

UnderVerket. Fanny Ambjörnsson och Karin Ehrnberger<br />

undersökte klass och kön inom design, genom<br />

en studie av färgen rosa. Den Designkryssning<br />

vi anordnade på en finlandsbåt gav oss nya sätt att<br />

skapa nätverk och diskussion inom form och design.<br />

På hållbarstad.se har debatt och information inom<br />

hållbar stadsutveckling samlats, inte minst med sociala<br />

och kulturella perspektiv. Ytterligare debatt inom<br />

våra ämnesområden sker genom <strong>Arkitekturmuseet</strong>s<br />

samt Hållbar stads facebook och twitter.<br />

Resultat<br />

Målen för programverksamheten har varit att aktivt<br />

arbeta för att nå nya målgrupper, att fånga aktuella<br />

händelser och debatt, att utveckla fler och<br />

bättre webbaktiviteter samt att ha ett övergripande<br />

nationellt, regionalt och internationellt perspektiv.<br />

Vi har under året samlat programmen mer tematiskt<br />

och koordinerat dem tydligare till övrig verksamhet.<br />

Fokus har stärkts genom den övergripande<br />

tematiken om social och kulturell hållbarhet.<br />

Aktuella frågeställningar både inom våra fält och i<br />

samhället i stort har fångats upp, med bostadspolitiken<br />

som ett exempel. Vi har tagit vårt ansvar som en nationell<br />

myndighet och arena för diskussion, debatt och<br />

utbyten med flera digitala och regionala satsningar.<br />

Målgruppen har varit alla som intresserar sig för<br />

samtida form, design, arkitektur och stadsutveckling<br />

– utan krav på djupa förkunskaper. Uppfattningen<br />

är att vi i relativt stor utsträckning lyckats<br />

nå just denna målgrupp genom en bred programläggning.<br />

Någon regelrätt besökarundersökning för<br />

programverksamheten har dock inte gjorts.<br />

Målsättningen är att fortsätta utforska fler metoder<br />

för att skapa debatt och göra intresseväckande<br />

visningar och program genom nya och proaktiva arbetssätt,<br />

gärna med större nationell räckvidd. Under<br />

<strong>2012</strong> stärktes organisationen för att möta denna<br />

målsättning och regeringens emfas på mötesplatsuppdrag<br />

och aktivt debatterande verksamhet. En<br />

ny enhet för program och samverkan har skapats<br />

och tre personer fastanställdes, två producenter och<br />

en webredaktör.<br />

Programverksamheten renderade 9 355 besökare<br />

(exklusive Bucky Dome och familje- och skolverksamheten),<br />

vilket är en markant ökning från tidigare<br />

år (2011 var det 8 224 och under 2010 hade program<br />

och visningar 4 199 besökare).<br />

Hållbarstad.se invigdes den 1 juni och fram till 31<br />

december hade den 22 609 besök av 13 275 personer<br />

och mer än 60 000 sidvisningar. 42 % av besö-<br />

20<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

karna var återbesökande på sidan. Hållbarstad har<br />

också en egen facebook-sida som från dess öppnande<br />

den 19/7 gick från 0 till 674 anhängare; twitter<br />

startades i hållbarstads namn i maj (18/5) och hade<br />

den 31 december 650 följare. Vi ser att hållbarstad.<br />

se varit ett viktigt instrument för att skapa och upprätthålla<br />

en nationellt spridd diskussion om väsentliga<br />

frågor.<br />

Måluppfyllelsen bedöms vara god.<br />

Foto: Emma FrEdriksson


Forskning<br />

2 § Myndigheten ska särskilt<br />

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom<br />

nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts<br />

museet och hålla samlingarna tillgängliga för<br />

allmänheten.<br />

3. lämna information, råd och annan hjälp åt regionala<br />

och lokala museer, och<br />

4. verka för ökad kunskap grundad på forskning<br />

och samverkan med andra, exempelvis universitet<br />

och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt<br />

verksamhetsområde.<br />

Museets samlingar bearbetas dagligen vetenskapligt<br />

genom museets besökande forskare. Det är<br />

givetvis viktigt att <strong>Arkitekturmuseet</strong> tar till vara<br />

på forskningsresultaten och medverkar till förmedlingen<br />

av den nya kunskapen. Ett konkret sätt att<br />

göra detta är genom publikationer. Under året gavs<br />

därför en bok ut i samarbete med Signum om arkitekten<br />

Björn Hedvall. Boken bygger på material<br />

ur museets samlingar. Under året påbörjades också<br />

förarbetet till en forskningsantologi där ett urval<br />

av våra besökande forskare kommer att medverka<br />

med texter som beskriver deras forskning och på<br />

vilket sätt de arbetar med material ur samlingarna.<br />

Antologin beräknas komma ut i början på år 2014.<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> har sedan 2010 arbetat målmedvetet<br />

med att etablera en stark interdisciplinär<br />

forskarmiljö som kan bidra till ny kunskap inom våra<br />

ämnesområden. Arbetet har varit framgångsrikt, med<br />

en hög andel beviljade forskningsansökningar från bidragsgivare<br />

som Vetenskapsrådet, Formas och Statens<br />

Kulturråd. Under året har forskning bedrivits inom<br />

ram för fyra externfinansierade projekt. Flertalet av<br />

projekten rör sig inom gränslandet mellan konstnärlig<br />

forskning och arkitekturforskning, med inriktning på<br />

frågor kring hållbar stadsutveckling.<br />

En förutsättning för att <strong>Arkitekturmuseet</strong> ska<br />

stödja forskningsprojekt är bl.a. att forskningen<br />

kan på ett naturligt sätt integreras i övriga verksamheter.<br />

Genom att forskningsresultat kan löpande<br />

integreras i den publika verksamheten förstärks<br />

såväl forskningen som andra verksamheter vid museet.<br />

Som en del i denna strävan deltog forskarna<br />

på olika sätt i sex utställningar i eller utanför museet,<br />

flera olika stadsvandringar, skolprogram och<br />

i andra publika arrangemang. Forskarna har varit<br />

aktiva med att synliggöra forskningen genom presentationer<br />

i vetenskapliga tidskrifter samt genom<br />

föreläsningar och deltagande vid konferenser. Sam-<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

manlagt har elva artiklar publicerats, utöver att<br />

samtliga forskare från samtliga projekt medverkat i<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong>s jubileumsbok.<br />

Även de externa samarbetena har varit omfattande,<br />

med aktörer såväl nationellt som internationellt.<br />

Resultat<br />

Årets mål för forskningsverksamheten var att publicera<br />

en forskningsantologi, att fortsätta utveckla<br />

vår egen forskarmiljö och att belysa våra ämnen<br />

från olika håll; t.ex. genom att integrera forskning<br />

med övrig verksamhet. Vi önskade en tydlig plattform<br />

för forskningen i syfte att sätta våra ämnen<br />

i perspektiv och bidra till att höja kvaliteten på<br />

hela myndighetens verksamhet. Vår ambition är att<br />

forskningsresultaten ska kunna föras ut till andra<br />

på ett begripligt och intresseväckande sätt. Måluppfyllelsen<br />

bedöms vara god.<br />

Den forskarplattform som byggts upp har på kort<br />

tid nått goda resultat, vidareutvecklats och vuxit<br />

och integrerats i verksamheten. Dess resultat har<br />

på ett nyskapande sätt kunnat föras ut till en allmän<br />

publik, t.ex. genom samverkan med pedagogisk<br />

verksamhet och konstnärliga projekt. Forskarnas<br />

arbete, både interna och externa, har nyttjats för att<br />

stärka verksamhetens måluppfyllelse i stort och för<br />

att öka kvaliteten.<br />

Jämställdhet och mångfald<br />

2 a § Myndigheten ska<br />

i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds-<br />

och barnperspektiv samt ett internationellt och<br />

interkulturellt utbyte och samarbete.<br />

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska finnas<br />

integrerat i vår verksamhet och en policy framför allt<br />

för rekryteringsarbetet finns framtagen (2011), liksom<br />

en s.k. checklista för internt bruk för all publik<br />

verksamhet, där jämställdhet och mångfald är viktiga<br />

punkter att ta hänsyn till.<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> ser det som en självklar demokratisk<br />

fråga att kunna nå människor ur alla delar av samhället<br />

och att många olika erfarenheter kan komma till<br />

uttryck. Det innebär en medvetenhet både vid anställningar,<br />

upphandlingar av tjänster, val av samarbetspartners<br />

och i arbetet med den utåtriktade verksamheten.<br />

Vårt uppdrag att vara en mötesplats, samarbeta med<br />

civilsamhälle och näringsliv samt att sprida ökad kunskap<br />

om våra ämnen sätter extra tryck på oss att hitta<br />

sätt att vara nytänkande, inkluderande och utåtriktade.<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

Verksamheten berikas och kvaliteten höjs om vi<br />

kan ta del av - och låta andra ta del av - intryck och<br />

uttryck från många delar av samhället och av världen.<br />

Arkitektur, form och design berör alla, oavsett<br />

bakgrund: Hur vi bor, lever och verkar är kulturbundet<br />

och beror på många sociologiska faktorer, men<br />

är samtidigt universellt. Det ska speglas i det vi gör<br />

och därför har också ansträngningar gjorts för att nå<br />

ut bredare i samhället, ha ett brett tilltal och för att<br />

hitta nya samarbetspartners och nya målgrupper.<br />

Ambitionen är att låta en mångfald av erfarenheter,<br />

kunskaper och livsförhållanden samlas, brytas,<br />

mötas och stötas mot varandra hos oss. Då tror vi att<br />

vi kan få en spännande verksamhet och uppfylla vårt<br />

uppdrag att öka kunskap och intresse om arkitekturens<br />

och formens roll i samhället, hos både professionella<br />

och hos allmänheten.<br />

Inom forskning, pedagogik och programverksamhet<br />

har denna ambition tagit sig uttryck t.ex. genom<br />

Katarina Bonneviers arbeten inom ramen för hennes<br />

projekt Architecture in effect, särskilda satsningar<br />

på genusfrågor, t.ex. med föreläsningen om<br />

färgen Rosa inom design som väckte stort intresse<br />

och med särskilda stadsvandringar med genustema<br />

(En vandring i högklackat, som även genomfördes<br />

Foto: Emma FrEdriksson<br />

med bra genomslag under årets Pridefestival) m.m. I<br />

de regionala samtal om stadsutveckling som genomförts<br />

har vi sökt lokala partners som också kunnat<br />

spegla en mångfald av erfarenheter. Samtalen har<br />

varit förlagda till stadsdelar där internationella perspektiv<br />

är närvarande hos boende och i de frågeställningar<br />

som väckts. Inom utställningsverksamheten<br />

kan exempelvis nämnas pepparkaksutställningen<br />

som återigen fått bidra till att lyfta aktuell och viktig<br />

tematik, detta år för allas möjligheter att vara<br />

delaktiga i staden. Inom utställningen Livsmedel<br />

togs fasta på värdet av mångfald och jämställdhet i<br />

staden och flera anknutna frågeställningar väcktes.<br />

Även vår jubileumsbok Om 50 år med <strong>Arkitekturmuseet</strong><br />

lyfte många olika perspektiv genom en rad<br />

olika skribenter.<br />

Internationellt och interkulturellt<br />

Flera interkulturella och internationella projekt<br />

har pågått under året, främst genom samarbete i<br />

Nairobi kring urban identitet och kulturens kraft<br />

som utvecklingsfaktor samt projektet Hem som<br />

under året pågått i Östeuropa. Genom projektet<br />

Nairobi-Stockholm arrangerades bl.a. en välbesökt<br />

diskussion kallad The Spirit of the Cities med<br />

22 23


forskare och skribenter från Kenya, Sydafrika och<br />

Israel. Projektet har också involverat <strong>Arkitekturmuseet</strong>s<br />

forskning, med flera utbyten mellan forskare<br />

och konstnärer från <strong>Arkitekturmuseet</strong> respektive<br />

Kenya. Inom den pedagogiska verksamheten har utbyte<br />

skett mellan en svensk och en kenyansk skola;<br />

elever och lärare deltog tillsammans i workshops om<br />

stadsutveckling på <strong>Arkitekturmuseet</strong>.<br />

Det internationella samarbetet bedrevs även<br />

genom de nätverk vi ingår i, exempelvis European<br />

Forum for Architectural Policies (EFAP), samt<br />

genom samarbeten med Kungliga konsthögskolan<br />

och andra för programverksamhet, utställningar<br />

och forskning.<br />

Resultat<br />

Att integrera olika perspektiv har varit ett rättesnöre<br />

för verksamheten i sin helhet och måluppfyllelsen<br />

bedöms vara tillfredsställande till god. Fleråriga<br />

projekt har fortlöpt och vidareutvecklats. Likaså har<br />

samarbeten med internationella kontakter fördjupats.<br />

Genus- och jämställdhetsarbetet har förtydligats<br />

i den publika verksamheten och fått stöd genom<br />

att ett forskningsprojekt knutits till verksamheten.<br />

Mångfalds- och jämställdhetsarbetet bör med detta<br />

sagt fortsätta att vidareutvecklas.<br />

Samverkan<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

Foto: Emma FrEdriksson<br />

5 § På nationell, regional och lokal nivå ska<br />

myndigheten<br />

samverka med andra berörda myndigheter och enskilda<br />

aktörer.<br />

Under 2011 hade <strong>Arkitekturmuseet</strong> 107 samarbetspartners<br />

(för 2010 saknas siffra). För <strong>2012</strong> har vi<br />

engagerat oss i samarbete med 129 aktörer av vitt<br />

skilda slag. Självfallet har aktörer verksamma direkt<br />

inom vårt fält varit flest, med t.ex. branschorganisationer,<br />

forskningsinstitut och andra myndigheter.<br />

Vi har dock strävat efter breda samarbeten som<br />

kunnat ge fler dimensioner till de frågeställningar<br />

vi arbetat med, vilket vi kunnat finna inom t.ex. den<br />

ideella sektorn och inom näringslivet.<br />

Samverkan med Moderna museet om gemensamma<br />

funktioner och lokaler har under året fortgått<br />

men genomgått vissa förändringar, under året<br />

pågick arbetet för att ta fram ett nytt gemensamt<br />

avtal om lokaler och funktioner.<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

Listan nedan anger alla de samarbeten vi haft med olika aktörer, enskilda uppdragstagare borträknade,<br />

nätverk vi deltar i är inkluderade.<br />

1. Alvar Aaalto-sällskapet<br />

(Kenneth Frampton-föreläsningen)<br />

2. Amag! - arkitekturpedagogisk tidning för barn på<br />

finska, engelska, spanska och katalanska<br />

(spridning och text)<br />

3. Arkitekter utan gränser (föreläsning om verksamheten,<br />

blev dock inställd pga bombhot av museerna)<br />

4. Arkitektur i skolan (Arkis) (nätverk vi deltagit i)<br />

5. Association for the Development of<br />

modern dance, Moldova (projektet Hem)<br />

6. Bioinspired forum (HållBar och seminarium)<br />

7. Biomime (HållBar och seminarium)<br />

8. Botkyrka Konsthall (Dreams’ Time Capsule)<br />

9. Boverket (samverkansuppdrag kring gestaltning av offentliga<br />

miljöer + kring främjande av hållbar utveckling<br />

+ hållbarstad.se)<br />

10. Centralmuseernas samarbetsråd<br />

(CMS, nätverk vi deltar i, museichefen ordförande)<br />

11. Centrum för Urbana Studier i Hammarkullen,<br />

Göteborg (City identity, Nairobi-Stockholm, kommande<br />

utställning, <strong>Arkitekturmuseet</strong> LIVE, samtal)<br />

12. Chalmers, arkitektskolan (Forskningsprogrammet<br />

Architecture in Effect)<br />

13. Cocobello Lounge (programkväll)<br />

14. Country & Estern (Bucky Dome)<br />

15. Delegationen för hållbara städer (samverkansuppdrag<br />

kring främjande av hållbar utveckling +<br />

nätverket för goda exempel + hållbarstad.se)<br />

16. Den pedagogiska designbyrån (workshop under<br />

födelsedagshelgen + workshop till 1/5del av ditt liv)<br />

17. Designarkivet i Pukeberg (avsiktsförklaring om<br />

samverkan, insamling och bevarande)<br />

18. Digisam (tillgängliggörande av samlingarna)<br />

19. Digitalt museum (tillgängliggörande av<br />

samlingarna)<br />

20. Djurgårdsförvaltningen (Sommarland)<br />

21. EMS, Elektronmusikstudion/Statens Musikverk<br />

(Bucky Dome)<br />

22. European Forum for Architectural Policies<br />

(EFAP, nätverk vi ingår i, museichefen i styrelsen)<br />

23. Film För Fred (City identity, Nairobi-Stockholm, kommande<br />

utställning, <strong>Arkitekturmuseet</strong> LIVE, samtal)<br />

24. Film i Samtidskonsten – Kulturrådet<br />

(Bucky Dome)<br />

25. Form Design Center<br />

(Kring ev. kommande samarbeten)<br />

26. Formas (samverkansuppdrag kring främjande av<br />

hållbar utveckling)<br />

27. Forskningsinstitutet CRESSON/CERN,<br />

Frankrike (forksningsprojektet In Situ 2)<br />

28. Fylkingen (Bucky Dome)<br />

29. Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna<br />

(tillgängliggörande av samlingarna)<br />

30. Förorten i centrum (City identity, Nairobi-Stockholm,<br />

kommande utställning, <strong>Arkitekturmuseet</strong> LIVE, samtal)<br />

31. Galleri Index (kring forskningsprojekt Architecture in<br />

Effect)<br />

32. GoDown Arts centre, Nairobi, Kenya<br />

(City identity, Nairobi-Stockholm, kommande utställning)<br />

33. Gotlands museum (Fråga arkitekten)<br />

34. Göteborgs Stad - Utveckling Nordost/Sdf<br />

Östra Göteborg/Sdf Angered<br />

(City identity, Nairobi-Stockholm, kommande utställning,<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> LIVE, samtal)<br />

35. Hjälpmedelsinstitutet (utställningen 1/5del av ditt<br />

liv + Pepparkakshusutställningen + program)<br />

36. Hornstull Strand (Bucky Dome)<br />

37. Huddinge kommun (kring forskningsprojektet<br />

Architecture in effect)<br />

38. Husby träff (City identity, Nairobi-Stockholm, kommande<br />

utställning, <strong>Arkitekturmuseet</strong> LIVE, samtal)<br />

39. ICAM (nätverk vi deltar i)<br />

40. ILGA World conference (kring forskningsprojekt<br />

Architecture in Effect)<br />

41. Institut Français de Suède (Seminarium: Can We<br />

Preserve the Heritage and Face the Needs of the Future)<br />

42. Italienska Kulturinstitutet i Stockholm<br />

(Dreams’ Time Capsule)<br />

43. JAS - www.jugend-architektur-stadt.de/<br />

(Building Blocks, workshop)<br />

44. Juliaden (Bucky Dome)<br />

45. K-samsök (tillgängliggörande av samlingarna)<br />

46. Kalmar konstmuseum (insamling och bevarande)<br />

47. Kolarängskolan, Kallhäll, Stockholm<br />

(pedagogik, design)<br />

48. Konstenheten och Länshemslöjdskonsulenterna<br />

vid Stockholms läns landstings kulturförvaltning<br />

(Rum för död)<br />

49. KulturIT (tillgängliggörande av samlingarna)<br />

50. Kulturcafé Bergsjön - Bergsjöns Kulturhusförening<br />

(City identity, Nairobi-Stockholm, kommande<br />

utställning, <strong>Arkitekturmuseet</strong> LIVE, samtal)<br />

51. Kulturföreningen Bob (City identity, Nairobi-Stockholm,<br />

kommande utställning, <strong>Arkitekturmuseet</strong> LIVE, samtal)<br />

24 25


52. Kulturhuset i Stockholm<br />

(City identity, Nairobi-Stockholm, kommande utställning)<br />

53. Kulturpunkt (5 institutioner, användargrupp)<br />

(tillgängliggörande av samlingarna)<br />

54. Kulturskolan, Järfälla (pedagogik)<br />

55. Kungliga Konsthögskolan (Föreläsningen A<br />

Declaration on the Commons, invigningen av hållbarstad.se,<br />

Urban seminar)<br />

56. Kungliga Musikhögskolan (Bucky Dome + forskningsprojektet<br />

In Situ 2 + Vävskäl)<br />

57. Kungliga Tekniska Högskolan (Forskningsprojektet<br />

Medierad arkitektur + Föreläsning om Buckminster<br />

Fuller, Seminarium: Can We Preserve the Heritage and<br />

Face the Needs of the Future, tillgängliggörande av<br />

samlingarna m.m.)<br />

58. Lava, dansgrupp (inom projektet Hem)<br />

59. Libris (tillgängliggörande av samlingarna)<br />

60. Linköpings universitet (pedagogik, utbildning för<br />

internationella elever om staden)<br />

61. Linnéuniversitet (insamling och bevarande)<br />

62. Linnéuniversitetet (avsiktsförklaring om samverkan)<br />

63. Luger, Stockholm Music & Arts Festival<br />

(Bucky Dome)<br />

64. Lunds tekniska högskola, arkitektskolan<br />

(Forskningsprogrammet Architecture in Effect)<br />

65. Lunds Universitet (Lunds Tekniska Högskola) (tillgängliggörande<br />

av samlingarna)<br />

66. Maison Jean Paul Gaultier (kring kommande<br />

utställningen om Jean Paul Gaultier)<br />

67. Mimeta Sverige (City identity, Nairobi-Stockholm,<br />

kommande utställning)<br />

68. Moderna museet (Bucky Dome, föreläsning om<br />

Buckminster Fuller + gemensamma funktioner)<br />

69. Montreal Museum of Fine Arts, Montreal, Canada<br />

(kring kommande utställningen om Jean Paul Gaultier)<br />

70. Motala Konsthall (Fashionplay)<br />

71. Muscon (nätverk vi deltar i)<br />

72. Museum of Finnish Architecture, Helsingfors,<br />

Finland (Samproduktion av nordiskt deltagande i Arkitekturbiennalen<br />

i Venedig)<br />

73. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap<br />

(för kommande utställningen Riskcenter med<br />

Onkar Kular)<br />

74. N&J Travels AB (visningsverksamhet)<br />

75. Nasjonalmuseet, Oslo, Norge (Samproduktion av<br />

nordiskt deltagande i Arkitekturbiennalen i Venedig +<br />

Forskningsprojektet Medierad arkitektur)<br />

76. New Beauty Council (hållbarstad.se, programverksamhet<br />

+ inför utställningen Knitting House)<br />

77. Norrbottens museum, Luleå (Arkitekturboxen)<br />

78. Nybro kommun (avsiktsförklaring om samverkan,<br />

insamling och bevarande)<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

79. Oslo School of Architecture (AHO) (Forskningsprojektet<br />

Medierad arkitektur)<br />

80. OSRAM<br />

(inom ramen för forskningsprojektet Platsens Poetik)<br />

81. Ove Hidemark Arkitektkontor AB<br />

(insamling och bevarande)<br />

82. Pasadena Museum of Californian Art,<br />

Pasadena, U.S.A. (utställningen Greta Magnusson<br />

Grossman – A Car and Some Shorts)<br />

83. PLAYCE (nätverk vi deltar i + utveckling av nya arkitekturpedagogiska<br />

övningar till Arkitekturboxen)<br />

84. Postkodlotteriet (City identity, Nairobi-Stockholm,<br />

kommande utställning)<br />

85. Price Tower Arts Center, Bartlesville, U.S.A.<br />

(utställningen Greta Magnusson Grossman – A Car and<br />

Some Shorts)<br />

86. Primus (20 institutioner, användargrupp) (tillgängliggörande<br />

av samlingarna)<br />

87. Pukeberg Glasbruk AB (insamling och bevarande)<br />

88. Qvarnström arkitekter<br />

(tillgängliggörande av samlingarna)<br />

89. R20th Century Gallery, New York, U.S.A.<br />

(utställningen Greta Magnusson Grossman – A Car and<br />

Some Shorts)<br />

90. Regionförbundet i Kalmar län<br />

(insamling och bevarande)<br />

91. RFSL (kring forskningsprojekt Architecture in effect)<br />

92. Riksantikvarieämbetet (samverkansuppdrag kring<br />

gestaltning av offentliga miljöer + kring främjande av<br />

hållbar utveckling + hålbarstad.se + forskningsprojektet<br />

In Situ 2)<br />

93. Royal College of Art, London, Storbritannien (för<br />

kommande utställningen Riskcenter med Onkar Kular)<br />

94. S2020 Göteborgs Stad (City identity, Nairobi-Stockholm,<br />

kommande utställning, <strong>Arkitekturmuseet</strong><br />

LIVE, samtal + hållbarstad.se)<br />

95. Schweiz ambassad<br />

(programverksamhet, föreläsningar)<br />

96. Signum förlag (Atlantis) (tillgängliggörande av<br />

samlingarna)<br />

97. Sockerbolaget (forskningsprojektet In Situ 2)<br />

98. Statens konstråd (samverkansuppdrag kring gestaltning<br />

av offentliga miljöer + hållbarstad.se)<br />

99. STEALTH.unlimited (Föreläsningen A Declaration<br />

on the Commons)<br />

100. Stockholms arkitektförening<br />

(diverse programpunkter)<br />

101. Stockholms sjukhem (forskningsprojektet In Situ 2)<br />

102. Stockholms stad, Kulturförvaltningen<br />

(Kulturfestivalen)<br />

103. Stockholms stad, Tekniska nämndhuset<br />

(UnderVerket)<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

104. Stockholms stadsarkiv (UnderVerket)<br />

105. Stockholms stadshus (forskningsprojektet In Situ 2)<br />

106. Stockholms stadsmission (<strong>Arkitekturmuseet</strong>s<br />

50-årsjubileum, Bytesloppis)<br />

107. Stockholms stadsmuseum (UnderVerket)<br />

108. Stockholms universitet (insamling och bevarande)<br />

109. Svensk belysningsbransch<br />

(inom ramen för forskningsprojektet Platsens poetik)<br />

110. Svensk Form (HållBar + Designkryssning)<br />

111. Svenska ambassaden (Nordiska ambassaderna),<br />

Berlin, Tyskland (Building Blocks)<br />

112. Svenska Galleriförbundet (Bucky Dome)<br />

113. Svenska tecknare (Kolla! prisceremoni)<br />

114. Sveriges Arkitekter (Fråga arkitekten m.m.)<br />

115. Sveriges Lantbruksuniversitet<br />

(insamling och bevarande)<br />

116. SVID (Designkryssning)<br />

117. Södertörns högskola (föreläsningar och visningar)<br />

118. Sölvesborgs kommun<br />

(tillgängliggörande av samlingarna)<br />

119. Teater Unga Klara AB<br />

(kring forskningsprojekt Architecture in effect)<br />

120. Tensta Konsthall (Bucky Dome)<br />

121. Tyréns AB (forskningsprojektet In Situ 2)<br />

122. Umeå kommun (kring kulturhuvudstadsåret 2014;<br />

förberedande för gemensamma aktiviteter)<br />

123. Umeå universitet, arkitektskolan (Forskningsprogrammet<br />

Architecture in Effect)<br />

124. Uppsala domkyrka (pedagogik, projektet Glänta,<br />

forskningsprojektet In Situ 2)<br />

125. Utopia (Pepparkakshusutställningen)<br />

126. Wikimedia<br />

127. WISP, Women in Swedish Performing arts<br />

(kring forskningsprojekt Architecture in effect)<br />

128. WoodStockholm (Forskningsprojektet Medierad<br />

arkitektur + planerad programverksamhet)<br />

129. Årstasällskapet för Fredrika Bremerstudier<br />

(kring forskningsprojekt Architecture in effect)<br />

Därtill kommer i dagsläget 44 (vid årets slut) avtalade samarbetspartners<br />

knutna till hållbarstad.se; däribland Energimyndigheten,<br />

Fastighetsägarna, Mistra Urban Futures, Vinnova och<br />

WWF. (lista på alla partners finns på hållbarstad.se).<br />

Resultat<br />

För att kunna uppfylla våra övergripande mål är<br />

samverkan givetvis nödvändig. Regeringens mål är<br />

att vi ska samverka brett med andra myndigheter,<br />

berörda aktörer, näringsliv och ideell sektor för att<br />

uppnå en plattform för diskussion och informationsutbyte<br />

kring arkitektur, form och design och hålbar<br />

samhälls utveckling. Mötesplatsens hela idé är att ge<br />

utrymme för samverkan. <strong>Arkitekturmuseet</strong>s målsättning<br />

för <strong>2012</strong> var att bredda och fördjupa vår<br />

samverkan inom alla verksamhetsgrenar. Några av<br />

de viktigare aktörerna vi ser idag är branschorganisationer,<br />

forskningsinstitut och ideell sektor. Likaså har<br />

vi velat vidareutveckla samverkan med regionala och<br />

internationella partners. Jämfört med förevarande år<br />

har antalet partners vuxit. Under året har vi sökt en<br />

tydlig tematisk linje i vår verksamhet men också haft<br />

ett stort antal projekt inom en rad vitt skilda områden,<br />

vilket renderat en lång rad samarbeten.<br />

Samverkan med civilsamhälle och ideella sektorn<br />

har stärkts. Exempel som särskilt kan nämnas är de<br />

regionala samtal vi haft, där ett flertal lokala partners<br />

ur civilsamhället deltagit samt utställningen<br />

1/5-del av ditt liv, som tillkommit i nära samarbete<br />

med Hjälpmedelsinstitutet och renderat samarbete<br />

med t.ex. den ideella organisationen Utopia.<br />

Måluppfyllelsen får anses vara tillfredsställande.<br />

Ett utvecklat och breddat samarbete har skett inom<br />

i princip alla verksamhetsområden vilket bidragit<br />

till en högre kvalitet och ökad spridning.<br />

Samverkan med näringsliv och branschorganisationer,<br />

inom t.ex. design-, bygg- och boendesektor, bör<br />

dock vidareutvecklas. I dessa delar kan inte resultaten<br />

sägas vara fullt ut tillfredsställande. En tydlig strategi<br />

bör tas fram för hur branschsamverkan, framför allt<br />

inom uppdraget att vara en plattform och mötesplats<br />

inom arkitektur och design, kan stärkas.<br />

26 27


Foto: Emma FrEdriksson<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

Publik och tillgänglighet<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> ska redovisa...<br />

...den verksamhet som svarar mot den unga publikens<br />

behov samt insatser för att öka den unga<br />

publiken,<br />

...de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten<br />

för personer med funktionsnedsättning.<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> ska till Myndigheten för kulturanalys<br />

lämna uppgifter om besökarna på museet.<br />

Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar<br />

Myndigheten för kulturanalys lämnar.<br />

Barn och unga<br />

Stora delar av <strong>Arkitekturmuseet</strong>s verksamhet är<br />

riktad till en ung publik, bl.a. med en stark pedagogisk<br />

verksamhet beskriven ovan. En av de viktigaste<br />

målgrupperna för <strong>Arkitekturmuseet</strong>s verksamhet<br />

är unga vuxna med stort intresse för design<br />

och arkitektur. Stora delar av programverksamheten<br />

riktar sig därför till denna målgrupp, med<br />

tematik kring t.ex. lokala förändringsmöjligheter<br />

och samtida politik som rör våra ämnen. Inom utställningsverksamheten<br />

har vi två återkommande<br />

satsningar, Staden i ungas ögon respektive Future<br />

Foto: Emma FrEdriksson<br />

city, som anknyter till ungas upplevelser och idéer<br />

kring stadsutvecklingsfrågor. Vår årliga pepparkaksutställning<br />

är öppen för och väldigt populär<br />

för unga att själva engagera sig och delta i.<br />

Under <strong>2012</strong> var 19 % av våra besökare barn och<br />

unga under 19 år, att jämföra med 17 % för både<br />

2011 och 2010.<br />

Hållbarstad.se har visat sig vara ett värdefullt instrument<br />

för unga och för skolor; ett fortsatt utvecklingsarbete<br />

för att ytterligare möta detta intresse är påbörjat.<br />

Forskningsverksamheten har många beröringspunkter<br />

till verksamhet för unga och har t.ex. i projektet Glänta<br />

i Uppsala domkyrka varit direkt knutet till vår pedagogiska<br />

verksamhet för barn och unga.<br />

För varje år ökar antalet tillfällen och deltagare<br />

för familjer i vårt publika utbud. Kulturfestivalen<br />

är den enskilda verksamhet som når störst publik.<br />

Skollovsverksamheten är även den stadigt växande<br />

och kopplas till aktuella teman och annan verksamhet<br />

i huset.<br />

I år har alla familjer som deltagit under skolloven<br />

kunnat fylla i en enkät om sin upplevelse av<br />

verksamheten. Denna ger vid handen att 16 % tidigare<br />

deltagit i vår verksamhet. 86 % tycker att<br />

verksamheten är bättre eller mycket bättre än deras<br />

29


förväntan. 70 % svarade att deltagandet har ökat<br />

deras intresse för innehållets tematik, som under<br />

året t.ex. varit bostadsfrågor, stadsplanering och att<br />

teckna serier. 95 % uppgav att de gärna deltar i vår<br />

verksamhet igen.<br />

Publikundersökning<br />

Den allmänna publikundersökningen som genomförts<br />

under sommaren (besvarad av 714 personer)<br />

visar bl.a. att 33 % är engelsktalande, 14 % svensktalande.<br />

Andra stora språk var tyska (18 %) och franska<br />

(15 %). 62 % hade sin hemvist i Europa, 19 % utanför<br />

Europa och endast 5 % från övriga Sverige. Det bör<br />

noteras att vår publik under sommaren är något annorlunda<br />

än under resten av året, med en som synes<br />

hög andel utländska besökare. Enkäten var frivillig<br />

att delta i och gjordes av våra publika värdar under<br />

perioden 28/6-30/9.<br />

Av de som svarade var fördelningen 53 % män och<br />

47 % kvinnor. Av de svarande hade 44 % avslutad<br />

högskoleutbildning, 41 % var förvärvsarbetande och<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

42 % var studerande. basutställningen lockade 83 %<br />

av de som svarat, specialutställningen (Livsmedel vid<br />

tillfället) 66 %. 65 % hade också besökt Moderna museet.<br />

35 % av besökarna stannade på <strong>Arkitekturmuseet</strong><br />

i 2 timmar eller mer. Genom guideböcker hade<br />

42 % hittat hit. 85 % var förstagångsbesökare. 44 %<br />

beskrev sig som allmänt intresserade av våra frågor,<br />

17 % som experter och 28 % som mycket intresserade.<br />

Av enkätens deltagare tyckte 58 % att utställningarna<br />

var bra, 16 % att de var över förväntan och 15 %<br />

att utställningarna fick godkänt.<br />

Enkäten är en viktig del av vårt arbete och visar<br />

att våra satsningar på flera språk i våra audioguider<br />

och beslut om utveckling av vår basutställning bör<br />

förstärka upplevelsen för besökaren. Detta som ett<br />

led i att tillgängliggöra verksamheten för fler.<br />

Tillgänglighet<br />

Generellt sett har <strong>Arkitekturmuseet</strong> god tillgänglighet<br />

till våra publika lokaler. I vår publika verksamhet<br />

har vi strävat efter en större tillgänglighet<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

för alla genom t.ex. fler taktila inslag och upplevelser<br />

för fler sinnen än ögonen, som känsel och hörsel.<br />

Arkitektur och form kan emellanåt vara komplexa<br />

ämnen, svåra att ta till sig. <strong>Arkitekturmuseet</strong>s<br />

strävan är att tillgängliggöra debatten om arkitektur<br />

och design för fler. Under året har vi därför arbetat<br />

med tilltal och utbud, så att det ska passa fler.<br />

1/5-del av ditt liv – bo bra på äldre dar är en utställning<br />

som handlar om bostäder och miljöer för äldre,<br />

både friska och sjuka. Tillsammans med vår samarbetspartner<br />

Hjälpmedelsinstitutet lyftes tillgänglighetsfrågor<br />

på olika sätt i utställningen och dess fördjupningsmaterial<br />

som finns digitalt. I utställningen ingår en<br />

ny form av hiss, för att påvisa hur tillgängligheten till<br />

offentliga lokaler kan öka på ett effektivt sätt utan att<br />

behöva bygga ramper, ha extra ingångar eller liknande.<br />

Förhoppningen är att kunna använda hissen mer permanent<br />

vid en trappavsats i våra lokaler. 1/5del av ditt<br />

liv innehåller också flera taktila inslag.<br />

Årets Pepparkakshustävling hade temat Jag kan<br />

också vara med!. Temat gav stort gensvar – fler än nå-<br />

Foto: Emma FrEdriksson<br />

gonsin tidigare ville vara med och baka idéer för en<br />

större mångfald och högre grad av tillgänglighet för alla<br />

Resultat<br />

Tematiskt och övergripande har <strong>Arkitekturmuseet</strong> lyft<br />

tillgänglighetsaspekter, men mer kan absolut göras för<br />

att stärka den fysiska tillgängligheten och för att ge mer<br />

kvalitativa upplevelser till alla. Måluppfyllelsen är tillfredsställande,<br />

men bör förbättras.<br />

Satsningarna på barn och unga har gett bra utfall<br />

och måluppfyllelsen bedöms i de aspekterna vara<br />

god. Se även under rubriken pedagogisk verksamhet.<br />

30 31


Plattform för arkitektur, form<br />

och design<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> ska främja och förmedla kunskap<br />

om arkitekturens, formens och designens betydelse<br />

i samhället. Myndigheten ska därvid utgöra ett<br />

kunskapscentrum och en gemensam plattform för<br />

att prioritera, initiera och samordna insatser inom<br />

området, och vara en mötesplats för samverkan med<br />

myndigheter och andra offentliga och privata aktörer<br />

på nationell, regional och lokal nivå. <strong>Arkitekturmuseet</strong><br />

ska i en särskild rapport till Regeringskansliet<br />

(Kulturdepartementet) senast den 30 september<br />

<strong>2012</strong> redovisa myndighetens strategier för och uppföljning<br />

av detta uppdrag.<br />

Under hösten lämnade <strong>Arkitekturmuseet</strong> in en<br />

strategi till regeringen kring uppdraget att vara en<br />

plattform för insatser inom arkitektur, form och design.<br />

I korthet poängterade vi då att vi tolkar detta<br />

uppdrag som att regeringen lägger stor vikt vid att<br />

möten mellan aktörer, mellan discipliner och samhällsområden<br />

kan skapas hos eller genom <strong>Arkitekturmuseet</strong>.<br />

Vi konstaterade att <strong>Arkitekturmuseet</strong><br />

både är en kultur- och en samhällsinstitution samt<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

Foto: Emma FrEdriksson<br />

en myndighet – och genom detta uppdrag har en<br />

överbryggande roll mellan olika samhällsområden.<br />

Verksamheten är disciplinöverskridande och fungerar<br />

genom många samarbetspartners både mot en<br />

bred (icke professionell) publik och mot olika grupper<br />

av professionella inom områdena. <strong>Arkitekturmuseet</strong><br />

bör vara en viktig aktör för yrkesverksamma<br />

inom de sektorer som berörs och vi bör ha kapacitet<br />

att kunna nå både branschföreträdare, beslutsfattare<br />

och allmänhet. I den skärningspunkten har vi också<br />

lagt kraft på att befinna oss.<br />

Ambitionen är fortsatt att nå ut brett i samhället,<br />

även till barn och unga, utan att för den skull bli mindre<br />

intressanta för alla berörda yrkesgrupper och initierade<br />

aktörer. Det har präglat hela året som gått.<br />

Den omfattande listan av samarbetspartners (se<br />

ovan) ger en god bild av våra ambitioner i fråga om<br />

att vara en plattform för och mötesplats för diskussion,<br />

kunskap och erfarenhetsutbyte.<br />

Resultat<br />

Beslutet att låta detta mötesplats- eller plattformsuppdrag<br />

tolkas både som en fysisk och som en mer abstrakt<br />

plats för möten, diskussion och kunskapsutbyte står fast.<br />

Under året kan i princip all typ av verksamhet inom<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

myndigheten sorteras in under denna ambition, med<br />

varierat men oftast relativt gott resultat. Att ha en mer<br />

direkt mäklande funktion mellan olika aktörer – i den<br />

mån det kan sägas ingå i uppdraget - har däremot möjligen<br />

fortsatt ge svagare resultat. Utvecklingen från förutvarande<br />

år är marginell och vi har fortsatt behov av<br />

att stärka vår roll som mötesplats för ämnessektorerna.<br />

För den allmänna publiken anser vi däremot att vi lyckas<br />

på ett tillfredställande vis, genom att erbjuda en öppen<br />

plattform för våra frågor med ett stort antal programpunkter<br />

och aktiviteter samt genom digitala satsningar.<br />

Hållbarstad.se har visat sig ge goda resultat, som<br />

en mötesplats för de frågor som lyfts där. På hållbarstad.se<br />

samsas helt skilda myndigheter, forskarprojekt,<br />

universitet, kommuner, ideella organisationer,<br />

konstnärliga projekt, branschorgan och en obunden<br />

allmänhet. Tillsammans med anknutna konton på<br />

sociala medier uppfyller webbplatsen målsättningarna<br />

mycket väl.<br />

Våra omfattande samarbeten inom ett stort och vittomfamnande<br />

fält speglar ett tillfredsställande resultat;<br />

genom alla dessa har vi förgrenat vår verksamhet, nått<br />

ut med våra frågor och också kunnat samla en stor<br />

mängd aktörer, med oftast värdefulla möten som följd.<br />

Samverkan om gestaltning av<br />

offentliga miljöer och hållbar<br />

stadsutveckling<br />

Regeringen har gett <strong>Arkitekturmuseet</strong> i uppdrag att<br />

samverka med Statens konstråd, Boverket och Riksantikvarieämbetet<br />

för att vidareutveckla och stärka en<br />

helhetssyn i planeringen och gestaltningen av offentliga<br />

miljöer. Statens konstråd ska redovisa och kommentera<br />

uppdragets genomförande i en särskild rapport till<br />

Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Rapporten<br />

ska utformas i samverkan med de andra myndigheterna<br />

och redovisas senast den 22 februari 2014.<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> ska fortsatt samverka med<br />

Riksantikvarieämbetet, Formas och Boverket och<br />

andra berörda myndigheter för att främja en hållbar<br />

stadsutveckling. Boverket ska i en rapport till<br />

Regeringskansliet (Socialdepartementet), redovisa<br />

och kommentera det fortsatta arbetet senast den 31<br />

mars 2013.<br />

Samarbetet med Statens konstråd, Boverket och<br />

Riksantikvarieämbetet kring gestaltning av offentliga<br />

miljöer pågår och kommer att redovisas i enlighet<br />

med uppdraget.<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> har tillsammans med Boverket,<br />

Formas och Riksantikvarieämbetet fått uppdraget<br />

att samverka kring hållbar stadsutveckling.<br />

Uppdraget har nu passerat sitt tredje år. Samarbetet<br />

kommer att redovisas i särskild ordning.<br />

För <strong>Arkitekturmuseet</strong> har båda uppdragen inneburit<br />

en chans att stärka kompetens och erfarenheter<br />

kring ständigt aktuella ämnesområden. Vi har<br />

kunnat bidra med kunskaper, resurser och andra<br />

perspektiv samt rent praktiskt till de gemensamma<br />

aktiviteter som anordnats.<br />

32 33


Personal och organisation<br />

Personalstyrkan har fortsatt att öka något, som en följd av att organisationen<br />

stabiliserar sig gentemot nya uppdrag och stärkta anslag för drygt tre år<br />

sedan. Under året har förstärkningar främst gjorts för att arbeta proaktivt<br />

med nationell spridning, med mötesplatsuppdraget samt med pedagogik och<br />

bildkommunikation.<br />

Under årets andra hälft har verksamheten omorganiserats och en ny enhet<br />

för program och samverkan har skapats. Därtill finns de enheter som fanns tidigare:<br />

Enheten för samlingar, bibliotek och forskning, Administrativa enheten<br />

samt Enheten för publik verksamhet.<br />

Personal<br />

Antal anställda<br />

Årsarbetare<br />

varav fast anställda<br />

varav tillfälligt anställda<br />

Personal <strong>2012</strong><br />

Antal anställda<br />

Årsarbetare<br />

Sjukfrånvaro %<br />

Totalt<br />

Andel långtidssjuka<br />

Kvinnor<br />

Män<br />

-29 år*<br />

30 – 49 år<br />

50 år –<br />

<strong>2012</strong><br />

Totalt<br />

44<br />

35<br />

44<br />

35<br />

30<br />

5<br />

<strong>2012</strong><br />

1,8%<br />

7,7%<br />

1,6%<br />

2,2%<br />

–<br />

1,2%<br />

3,2%<br />

Män<br />

16<br />

22<br />

2011<br />

40<br />

33<br />

26<br />

7<br />

Kvinnor<br />

2011<br />

1,3%<br />

24,6%<br />

1,6%<br />

0,6%<br />

–<br />

1,6%<br />

0,7%<br />

28<br />

23<br />

2010<br />

33<br />

31<br />

24<br />

7<br />

2010<br />

2,2%<br />

52,3%<br />

2,8%<br />

0,8%<br />

–<br />

1,8%<br />

3,5%<br />

2009<br />

31<br />

28<br />

22<br />

6<br />

2009<br />

3,3%<br />

54,8%<br />

4,5%<br />

1,1%<br />

–<br />

4,5%<br />

0,6%<br />

2008<br />

36<br />

30<br />

21<br />

9<br />

2008<br />

4,6%<br />

47,3%<br />

4,6%<br />

4,5%<br />

–<br />

5,2%<br />

3,0%<br />

* Museet har haft färre än tio anställda under 30 år, varför denna grupp inte<br />

särredovisas.<br />

Kompetensutveckling<br />

Kompetensen hos museets personal är hög och bred. Personalens kompetens<br />

består av flera delar av vilka utbildning, erfarenheter och personliga egenskaper<br />

är några. Museet erbjuder ytterligare kompetensutveckling genom interna<br />

och externa kurser och seminarier samt genom nätverk inom museisektorn,<br />

med andra statliga myndigheter och i det övriga samhället.<br />

Kompetensutvecklingen är en pågående process som startar genom en kartläggning<br />

av skillnaden mellan den kompetens som vi för tillfället har och den<br />

kompetens vi behöver i framtiden. Kompetensen hos den enskilde medarbetaren<br />

tas upp i de individuella utvecklingssamtalen. Där tas också eventuella önskemål<br />

om kompetensutveckling upp både från medarbetarens och museets perspektiv.<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

Ekonomi<br />

Utställningsersättning<br />

Myndigheten ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda<br />

konstnärorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning<br />

av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som<br />

gjorts i enlighet med avtalet.<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> betalar endast undantagsvis ut ersättning till konstnärer enligt<br />

dessa avtal. För <strong>2012</strong> utgick utställningsersättning till 12 000 kronor.<br />

Kostnader efter prestationer<br />

Utställningar, mkr<br />

Kostnader<br />

Entréintäkter<br />

Övriga intäkter/bidrag<br />

Verksamhet för barn<br />

och unga, mkr<br />

Kostnader<br />

Entréintäkter<br />

Visningar och<br />

program, mkr<br />

Kostnader<br />

Entréintäkter<br />

Bevarande av<br />

samlingar, mkr<br />

Kostnader<br />

Entréintäkter<br />

Kommentarer till <strong>2012</strong> års utfall jämfört med tidigare år:<br />

Utställningar<br />

Kostnaden för utställningar <strong>2012</strong> har varit särskilt hög främst beroende på att<br />

jubileumsutställningen varit kostsam.<br />

Övriga intäkter/bidrag har varit högre främst beroende på att samtliga intäkter<br />

<strong>2012</strong> fördelas på verksamheter.<br />

34 35<br />

<strong>2012</strong><br />

24,2<br />

2,3<br />

1,6<br />

<strong>2012</strong><br />

1,9<br />

0,2<br />

<strong>2012</strong><br />

3,8<br />

0,2<br />

<strong>2012</strong><br />

5,2<br />

0,0<br />

2011<br />

18,6<br />

1,8<br />

0,2<br />

2011<br />

1,8<br />

0,1<br />

2011<br />

2,0<br />

0,1<br />

2011<br />

5,2<br />

0,0<br />

2010<br />

21,2<br />

2,3<br />

0,5<br />

2010<br />

2,2<br />

0,1<br />

2010<br />

2,5<br />

0,1<br />

2010<br />

4,8<br />

0,0<br />

2009<br />

17,6<br />

1,6<br />

2,0<br />

2009<br />

1,5<br />

0,1<br />

2009<br />

1,1<br />

0,2<br />

2009<br />

4,8<br />

0,6<br />

2008<br />

11,3<br />

1,9<br />

0,3<br />

2008<br />

1,3<br />

0,1<br />

2008<br />

1,6<br />

0,1<br />

2008<br />

5,9<br />

1,4


Tilläggsupplysningar och noter<br />

Redovisnings- och värderingsprinciper<br />

<strong>Årsredovisning</strong>en är upprättad i enlighet med förordningen<br />

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag<br />

(FÅB) samt ESV:s föreskrifter och<br />

allmänna råd till denna. Löpande redovisning och<br />

anslagsavräkning avseende räkenskapsåret har<br />

gjorts t.o.m. brytdagen 2013-01-04. Som periodavgränsningsposter<br />

bokförs belopp överstigande 10<br />

tkr exklusive moms.<br />

Anläggningstillgångar<br />

Som anläggningstillgångar redovisas förvärvade licenser<br />

och rättigheter samt maskiner och inventarier<br />

som har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr<br />

och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår<br />

till lägst tre år.<br />

Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.<br />

Avskrivningen under anskaffningsåret sker från<br />

den månad tillgången tas i bruk.<br />

Tillämpade avskrivningstider<br />

Immateriella anläggningstillgångar 5 år<br />

Datorer 3 år<br />

Kontorsmaskiner 5 år<br />

Möbler 7 år<br />

Byggnadsanknutna inventarier 10 år<br />

Förbättringsutgift på annans fastighet 10 år<br />

Övriga inventarier 3-10 år<br />

Omsättningstillgångar<br />

Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de<br />

beräknas inflyta.<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> har under året lagt ned sin butiksverksamhet.<br />

Varulagret har därför skrivits ned<br />

med 80 % för samtliga böcker och produkter. Kvarvarande<br />

böcker och produkter kommer att försäljas<br />

i vår entrédisk.<br />

Skulder<br />

Skulder har tagits upp till nominellt belopp.<br />

Intäkter av avgifter<br />

Intäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen består av<br />

lokalhyra för uthyrning av främst café- och konferenslokaler.<br />

Intäkter av försäljning av varor likställs<br />

med försäljning i museibutiken.<br />

Avgiftsbelagd verksamhet<br />

Redovisning av avgiftsbelagd verksamhet görs enligt<br />

tabell i regleringsbrevet.<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

Redovisning av prestationer<br />

Följande har varit museets viktigaste prestationer<br />

enligt FÅB 3 kap 1 § under <strong>2012</strong>, utställningar, visningar<br />

och program, bevarande samt verksamhet<br />

för barn och unga. Volymer samt kostnader och<br />

intäkter för dessa prestationer redovisas i respektive<br />

avsnitt. För <strong>2012</strong> har objektsplanen gjorts om<br />

så att löner och lokalkostnader i större utsträckning<br />

direkt debiteras respektive prestation. Vidare fördelas<br />

övriga intäkter och kostnader på verksamheterna<br />

i förhållande till deras relativa storlek. Det är<br />

därför inte alldeles korrekt att jämföra intäkter och<br />

kostnaderna <strong>2012</strong> med motsvarande kostnader för<br />

tidigare år, dessa kommenteras i varje enskilt fall<br />

i respektive avsnitt om dessa bedöms som missvisande.<br />

Kostnader för prestationer är en totalkostnad<br />

som inkluderar direkta intäkter och kostnader, lönekostnader,<br />

lokalkostnader enligt faktiskt utnyttjande<br />

samt indirekta intäkter och kostnader.<br />

Ekonomi<br />

Museets ekonomi är i balans och vi har god kontroll<br />

på våra medel.<br />

Kostnader<br />

Årets kostnader uppgick totalt till 58 553 tkr (54<br />

492 tkr). Kostnaderna kan delas in i tre delar, personal-,<br />

lokal-, och övriga kostnader.<br />

Personalkostnader 41%<br />

Lokalkostnader 23%<br />

Övriga driftkostnader 36%<br />

Personalkostnader<br />

Personalkostnaderna uppgick till 23 969 tkr (22 020<br />

tkr). Personalkostnaderna har ökat med 1 949 tkr vilket<br />

främst beror på att antalet årsarbetskrafter ökat<br />

från 33 till 35 och antalet anställda från 40 till 44.<br />

Lokalkostnader<br />

Lokalkostnaderna uppgick till 13 699 tkr (14 164<br />

tkr) Fördelningen var 13 118 tkr för hyra, 3 tkr för<br />

el och uppvärmning (el och uppvärmning ingår till<br />

största delen i hyran), 42 tkr för reparation och underhåll<br />

samt 536 tkr för städning.<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

Övriga kostnader<br />

Övriga kostnader uppgick till 20 885 tkr (18 308<br />

tkr). Övriga kostnader har ökat med 2 577 tkr. De<br />

främsta orsakerna till kostnadsökningen är konsulttjänster<br />

ökat med 1 327 tkr och övriga tjänster med<br />

1 211 tkr.<br />

Intäkter<br />

Verksamheten finansieras främst av anslag från<br />

statsbudgeten. Anslagsintäkterna var 47 145 tkr (44<br />

648 tkr) vilket utgjorde 82 % av de totala intäkterna.<br />

Avgifter<br />

Avgiftsintäkterna uppgick till 5 649 tkr (6 703 tkr).<br />

Avgifterna utgjordes främst av försäljning i museibutiken<br />

1 954 tkr (2 610 tkr) och från entréavgifter<br />

2 319 tkr (1 806 tkr).<br />

Bidrag<br />

Under året har museet intäktsfört bidrag med 4 812<br />

tkr (2 435 tkr). Störst har ökningen av bidragen varit<br />

från andra statliga myndigheter och från utomstatliga<br />

organisationer. Beviljade bidrag men ännu<br />

ej förbrukade eller erhållna framgår av balansräkningen.<br />

Dessa är 2 100 tkr respektive 253 tkr.<br />

Likviditet och anslagsutnyttjande<br />

Likviditeten har under året varit god. Utgående anslagssparande<br />

är –562 tkr (1 219 tkr).<br />

36 37<br />

Anslag 82%<br />

Avgifter 10%<br />

Bidrag 8%<br />

Foto: Emma FrEdriksson


Sammanställning över väsentliga utgifter (tkr)<br />

Låneram Riksgäldskontoret<br />

Beviljad<br />

Utnyttjad<br />

Kontokrediter Riksgäldskontoret<br />

Beviljad<br />

Maximalt utnyttjad<br />

Räntekonto Riksgäldskontoret<br />

Ränteintäkter<br />

Räntekostnader<br />

Avgiftsintäkter<br />

Avgiftsintäkter som disponeras<br />

Beräknat belopp enl. regeringsbrev<br />

Avgiftsintäkter<br />

Avgiftsintäkter som ej disponeras<br />

Ej tillämplig<br />

Anslagskredit<br />

Beviljad<br />

Utnyttjad<br />

Ramanslag<br />

Anslagssparande<br />

vara intecknat<br />

Personal<br />

Antalet årsarbetskrafter (st)<br />

Medelantalet anställda (st)<br />

Driftkostnad per årsarbetskraft<br />

Driftkostnad per årsarbetskraft<br />

<strong>2012</strong><br />

10 000<br />

6 216<br />

<strong>2012</strong><br />

7 000<br />

3 305<br />

<strong>2012</strong><br />

10<br />

8<br />

<strong>2012</strong><br />

6 000<br />

5 649<br />

-<br />

<strong>2012</strong><br />

1 365<br />

562<br />

<strong>2012</strong><br />

0<br />

0<br />

<strong>2012</strong><br />

35<br />

44<br />

<strong>2012</strong><br />

1 617<br />

2011<br />

8 000<br />

4 236<br />

2011<br />

7 000<br />

0<br />

2011<br />

58<br />

0<br />

2011<br />

6 000<br />

6 703<br />

-<br />

2011<br />

1 348<br />

0<br />

2011<br />

1 219<br />

0<br />

2011<br />

33<br />

40<br />

2011<br />

1 607<br />

2010<br />

9 000<br />

4 413<br />

2010<br />

7 000<br />

1 528<br />

2010<br />

12<br />

1<br />

2010<br />

6 000<br />

6 607<br />

-<br />

2010<br />

1 162<br />

0<br />

2010<br />

1 153<br />

0<br />

2010<br />

31<br />

33<br />

2010<br />

1 617<br />

2009<br />

9 000<br />

5 435<br />

2009<br />

6 000<br />

1 097<br />

2009<br />

12<br />

10<br />

2009<br />

6 000<br />

7 107<br />

-<br />

2009<br />

1 041<br />

0<br />

2009<br />

440<br />

0<br />

2009<br />

28<br />

31<br />

2009<br />

1 717<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

2008<br />

10 000<br />

5 458<br />

2008<br />

5 000<br />

714<br />

2008<br />

174<br />

0<br />

2008<br />

6 000<br />

6 292<br />

-<br />

2008<br />

1 017<br />

0<br />

2008<br />

1 648<br />

0<br />

2008<br />

30<br />

36<br />

2008<br />

1 410<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

Kapitalförändring<br />

Årets<br />

Balanserad<br />

Anslagsredovisning<br />

Redovisning mot anslag<br />

Anslag (tkr)<br />

Uo 17 8:1<br />

Centrala museer: Myndigheter<br />

38 39<br />

Not<br />

<strong>2012</strong><br />

-891<br />

-1 331<br />

Ing. överföringsbelopp<br />

2011<br />

-641<br />

-690<br />

Delning<br />

enl. regl.<br />

brev<br />

2010<br />

-625<br />

-65<br />

Totalt<br />

disponibelt<br />

belopp<br />

2009<br />

ap. 7 Arkitektmuseet (ram) 21 1 219 45 501 46 720 -47 282 -562<br />

-214<br />

149<br />

Utgifter<br />

2008<br />

800<br />

-1 726<br />

Utgående<br />

överföringsbelopp


<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

Balansräkning (tkr) Kapital och skulder (tkr)<br />

TILLGÅNGAR<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Förbättringsutgifter på annans fastighet<br />

Maskiner, inventarier, installationer m.m.<br />

Pågående nyanläggningar<br />

Summa<br />

Varulager m.m.<br />

Varulager och förråd<br />

Summa<br />

Fordringar<br />

Kundfordringar<br />

Fordringar hos andra myndigheter<br />

Övriga fordringar<br />

Summa<br />

Periodavgränsningsposter<br />

Förutbetalda kostnader<br />

Upplupna bidragsintäkter<br />

Övriga upplupna intäkter<br />

Summa<br />

Avräkning med statsverket<br />

Avräkning med statsverket<br />

Summa<br />

Kassa och bank<br />

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret<br />

Kassa och bank<br />

Summa<br />

SUMMA TILLGÅNGAR<br />

Not<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

<strong>2012</strong>-12-31<br />

1 879<br />

4 666<br />

846<br />

7 391<br />

29<br />

29<br />

115<br />

1 235<br />

82<br />

1 432<br />

1 232<br />

253<br />

166<br />

1 650<br />

743<br />

743<br />

2 215<br />

4<br />

2 218<br />

13 464<br />

2011-12-31<br />

1 051<br />

3 329<br />

0<br />

4 380<br />

1 035<br />

1035<br />

110<br />

1 771<br />

20<br />

1 901<br />

5 231<br />

545<br />

912<br />

6 688<br />

-901<br />

-901<br />

1 181<br />

14<br />

1 195<br />

14 298<br />

KAPITAL OCH SKULDER<br />

Myndighetskapital<br />

Balanserad kapitalförändring<br />

Kapitalförändring enligt resultaträkningen<br />

40 41<br />

Summa<br />

Avsättningar<br />

Övriga avsättningar<br />

Summa<br />

Skulder m.m.<br />

Lån i Riksgäldskontoret<br />

Skulder till andra myndigheter<br />

Leverantörsskulder<br />

Övriga skulder<br />

Summa<br />

Periodavgränsningsposter<br />

Upplupna kostnader<br />

Oförbrukade bidrag<br />

Summa<br />

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER<br />

Not<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

<strong>2012</strong>-12-31<br />

-1 331<br />

-891<br />

-2 222<br />

77<br />

77<br />

6 216<br />

1 294<br />

4 069<br />

434<br />

12 014<br />

1 495<br />

2 100<br />

3 595<br />

13 464<br />

2011-12-31<br />

-690<br />

-641<br />

-1 331<br />

29<br />

29<br />

4 236<br />

1 919<br />

3 934<br />

374<br />

10 463<br />

1 667<br />

3 470<br />

5 137<br />

14 298


Resultaträkning (tkr)<br />

Verksamhetens intäkter<br />

Intäkter av anslag<br />

Intäkter av avgifter och andra ersättningar<br />

Intäkter av bidrag<br />

Finansiella intäkter<br />

Summa<br />

Verksamhetes kostnader<br />

Kostnader för personal<br />

Kostnader för lokaler<br />

Övriga driftkostnader<br />

Finansiella kostnader<br />

Avskrivningar och nedskrivningar<br />

Summa<br />

Verksamhetsutfall<br />

Årets kapitalförändring<br />

Not<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

<strong>2012</strong>-12-31<br />

47 145<br />

5 649<br />

4 812<br />

57<br />

57 662<br />

-23 969<br />

-13 699<br />

-18 923<br />

-140<br />

-1 822<br />

-58 553<br />

-891<br />

-891<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

2011-12-31<br />

44 648<br />

6 703<br />

2 435<br />

65<br />

53 851<br />

-22 020<br />

-14 164<br />

-16 855<br />

-106<br />

-1 347<br />

-54 492<br />

-641<br />

-641<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

Tilläggsupplysningar och noter<br />

Redovisnings- och värderingsprinciper<br />

<strong>Årsredovisning</strong>en är upprättad i enlighet med förordningen<br />

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag<br />

(FÅB) samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd<br />

till denna. Löpande redovisning och anslagsavräkning<br />

avseende räkenskapsåret har gjorts t.o.m. brytdagen<br />

2013-01-04. Som periodavgränsningsposter bokförs belopp<br />

överstigande 10 tkr exklusive moms.<br />

Anläggningstillgångar<br />

Som anläggningstillgångar redovisas förvärvade licenser<br />

och rättigheter samt maskiner och inventarier som<br />

har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr och en beräknad<br />

ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år.<br />

Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.<br />

Avskrivningen under anskaffningsåret sker från<br />

den månad tillgången tas i bruk.<br />

Tillämpade avskrivningstider<br />

Immateriella anläggningstillgångar 5 år<br />

Datorer 3 år<br />

Kontorsmaskiner 5 år<br />

Möbler 7 år<br />

Byggnadsanknutna inventarier 10 år<br />

Förbättringsutgift på annans fastighet 10 år<br />

Övriga inventarier 3-10 år<br />

Omsättningstillgångar<br />

Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de<br />

beräknas inflyta.<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> har under året lagt ned sin butiksverksamhet.<br />

Varulagret har därför skrivits ned med 80 %<br />

för samtliga böcker och produkter. Kvarvarande böcker<br />

och produkter kommer att försäljas i vår entrédisk.<br />

Skulder<br />

Skulder har tagits upp till nominellt belopp.<br />

Intäkter av avgifter<br />

Intäkter enligt 4 § Avgiftsförordningen består av<br />

lokalhyra för uthyrning av främst café- och konferenslokaler.<br />

Intäkter av försäljning av varor likställs<br />

med försäljning i museibutiken.<br />

Avgiftsbelagd verksamhet<br />

Redovisning av avgiftsbelagd verksamhet görs enligt<br />

tabell i regleringsbrevet.<br />

Redovisning av prestationer<br />

Följande har varit museets viktigaste prestationer en-<br />

ligt FÅB 3 kap 1 § under <strong>2012</strong>, utställningar, visningar<br />

och program, bevarande samt verksamhet för barn och<br />

unga. Volymer samt kostnader och intäkter för dessa<br />

prestationer redovisas i respektive avsnitt. För <strong>2012</strong> har<br />

objektsplanen gjorts om så att löner och lokalkostnader<br />

i större utsträckning direkt debiteras respektive<br />

prestation. Vidare fördelas övriga intäkter och kostnader<br />

på verksamheterna i förhållande till deras relativa<br />

storlek. Det är därför inte alldeles korrekt att jämföra<br />

intäkter och kostnaderna <strong>2012</strong> med motsvarande kostnader<br />

för tidigare år, dessa kommenteras i varje enskilt<br />

fall i respektive avsnitt om dessa bedöms som missvisande.<br />

Kostnader för prestationer är en totalkostnad<br />

som inkluderar direkta intäkter och kostnader, lönekostnader,<br />

lokalkostnader enligt faktiskt utnyttjande<br />

samt indirekta intäkter och kostnader.<br />

Ersättningar och andra förmåner –<br />

Ledande befattningshavare<br />

Lena Rahoults lön: 1 040 tkr.<br />

42 43


Noter (tkr)<br />

RESULTATRäKNING<br />

Not 1<br />

Not 2<br />

Not 3<br />

Not 4<br />

Not 5<br />

Intäkter av anslag<br />

Intäkter av anslag<br />

Summa<br />

<strong>2012</strong><br />

47 145<br />

47 145<br />

608<br />

4 849<br />

192<br />

5 649<br />

4 408<br />

764<br />

4 812<br />

10<br />

46<br />

57<br />

16 038<br />

7 930<br />

23 969<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

2011<br />

44 648<br />

44 648<br />

Summa ”Intäkter av anslag” (47 145 tkr) skiljer sig från summa ”Utgifter” (47 282 tkr) i anslagsredovisningen.<br />

Skillnaden (138 tkr) beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år 2009. Denna<br />

post har belastat anslaget, men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen.<br />

Intäkter av avgifter och andra ersättningar<br />

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen<br />

Intäkter av uppdragsverksamhet<br />

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar<br />

Summa<br />

Intäkter av bidrag<br />

Bidrag från statliga myndigheter<br />

Bidrag från övriga<br />

Summa<br />

807<br />

4 886<br />

1 009<br />

6 703<br />

1 650<br />

785<br />

2 435<br />

Ökningen av posten Bidrag från statliga myndigheter beror på att forskningsbidrag som beviljats under<br />

tidigare räkenskapsår har i år förbrukats till större del än föregående år.<br />

Finansiella intäkter<br />

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret<br />

Övriga ränteintäkter<br />

Summa<br />

Kostnader för personal<br />

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier<br />

och andra avgifter enligt lag och avtal)<br />

Övriga ränteintäkter<br />

Summa<br />

58<br />

7<br />

65<br />

14 670<br />

7 350<br />

22 020<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

RESULTATRäKNING FORTS.<br />

BALANSRäKNING<br />

44 45<br />

Not 6<br />

Not 7<br />

Not 8<br />

Not 9<br />

Finansiella kostnader<br />

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret<br />

Ränta på lån i Riksgäldskontoret<br />

Övriga finansiella kostnader<br />

Summa<br />

Årets kapitalförändring<br />

Resultat butik<br />

Summa<br />

Förbättringsutgifter på annans fastighet<br />

Ingående anskaffningsvärde<br />

Årets anskaffningar<br />

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde<br />

Summa anskaffningsvärde<br />

Ingående ackumulerade avskrivningar<br />

Årets avskrivningar<br />

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar<br />

Summa ackumulerade avskrivningar<br />

Utgående bokfört värde<br />

Maskiner, inventarier, installationer m.m.<br />

Ingående anskaffningsvärde<br />

Årets anskaffningar<br />

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde<br />

Summa anskaffningsvärde<br />

Ingående ackumulerade avskrivningar<br />

Ingående ackumulerade nedskrivningar<br />

Årets avskrivningar<br />

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar<br />

Summa ackumulerade avskrivningar<br />

Utgående bokfört värde<br />

<strong>2012</strong>-12-31<br />

1 327<br />

969<br />

0<br />

2 296<br />

-276<br />

-140<br />

0<br />

-416<br />

1 879<br />

17 450<br />

3 019<br />

0<br />

20 469<br />

-14 121<br />

0<br />

-1 682<br />

0<br />

-15 803<br />

4 666<br />

<strong>2012</strong><br />

8<br />

78<br />

54<br />

140<br />

-891<br />

-891<br />

2011<br />

0<br />

83<br />

23<br />

106<br />

-641<br />

-641<br />

2011-12-31<br />

260<br />

1 108<br />

-41<br />

1 327<br />

-217<br />

-100<br />

41<br />

-276<br />

1 051<br />

32 075<br />

208<br />

-14 833<br />

17 450<br />

-27 614<br />

-86<br />

-1 247<br />

14 826<br />

-14 121<br />

3 329


<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

BALANSRäKNING FORTS. <strong>2012</strong>-12-31 2011-12-31<br />

BALANSRäKNING FORTS.<br />

Not 10<br />

Not 11<br />

Not 12<br />

Not 13<br />

Not 14<br />

Not 15<br />

Pågående nyanläggningar<br />

Ingående anskaffningsvärde<br />

Årets anskaffningar<br />

Utgående bokfört värde<br />

Varulager och förråd<br />

Varulager och förråd<br />

Summa anskaffningar<br />

Förutbetalda kostnader<br />

Förutbetalda hyreskostnader<br />

Övriga förutbetalda kostnader<br />

Summa anskaffningar<br />

0<br />

846<br />

846<br />

29<br />

29<br />

238<br />

994<br />

1 232<br />

253<br />

0<br />

253<br />

0<br />

166<br />

166<br />

1 219<br />

47 282<br />

-45 501<br />

563<br />

318<br />

-138<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1 035<br />

1 035<br />

3 255<br />

1 976<br />

5 231<br />

Minskningen beror i huvudsak på att hyror för första kvartalet 2013 betalades i januari eftersom<br />

hyresavtalet inte var klart vid årsskiftet.<br />

Upplupna bidragsintäkter<br />

Inomstatliga<br />

Utomstatliga<br />

Summa<br />

Övriga upplupna intäkter<br />

Övriga upplupna intäkter, Inomstatliga<br />

Övriga upplupna intäkter, Utomstatliga<br />

Summa<br />

Avräkning med statsverket<br />

Anslag i räntebärande flöde<br />

Ingående balans<br />

Redovisat mot anslag<br />

Anslagsmedel som tillförts räntekonto<br />

Fordran avseende anslag i räntebärande flöde<br />

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har<br />

redovistas mot anslag<br />

Ingående balans<br />

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln<br />

0<br />

545<br />

545<br />

832<br />

80<br />

912<br />

- 1 153<br />

44 869<br />

-44 935<br />

-1 219<br />

539<br />

-221<br />

46 47<br />

Not 15<br />

forts.<br />

Not 16<br />

Not 17<br />

Not 18<br />

Not 19<br />

Not 20<br />

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats<br />

mot anslag<br />

Summa Avräkning med statsverket<br />

Balanserad kapitalförsäkring<br />

Ingående balans<br />

Kapitalförändring föregående år avseende butiken<br />

Summa<br />

Övriga avsättningar<br />

Avsättning enligt trygghetsavtalet<br />

Ingående avsättning<br />

Årets kompetensutveckling<br />

Årets avsättning<br />

Utgående avsättning<br />

Lån i Riksgäldskontoret<br />

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar<br />

Ingående balans<br />

Under året nyupptagna lån<br />

Årets amorteringar<br />

Utgående balans<br />

Beviljad låneram enligt regleringsbrev<br />

Upplupna kostnader<br />

Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala<br />

avgifter<br />

Övriga upplupna kostnader<br />

Summa<br />

Oförbrukade bidrag<br />

Bidrag från statliga myndigheter<br />

Bidrag från övriga<br />

Summa<br />

<strong>2012</strong>-12-31<br />

180<br />

743<br />

690<br />

-641<br />

-1 331<br />

29<br />

0<br />

48<br />

77<br />

4 236<br />

3 786<br />

-1 805<br />

6 216<br />

10 000<br />

1 240<br />

254<br />

1 495<br />

1 929<br />

171<br />

2 100<br />

2011-12-31<br />

318<br />

-901<br />

-65<br />

-625<br />

-690<br />

40<br />

-55<br />

44<br />

29<br />

4 413<br />

1 165<br />

-1 343<br />

4 236<br />

8 000<br />

1 347<br />

320<br />

1 667<br />

3 304<br />

166<br />

3 470


ANSLAGSREDOVISNING<br />

Not 21<br />

48<br />

Uo 17 8:1<br />

Centrala museer: Myndigheter<br />

ap. 7 <strong>Arkitekturmuseet</strong> (ram)<br />

<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2012</strong><br />

<strong>2012</strong>-12-31 2011-12-31<br />

Enligt regleringsbrevet disponerar <strong>Arkitekturmuseet</strong> en anslagskredit på 1 365 tkr. Under <strong>2012</strong> har<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> utnyttjat 562 tkr av krediten.<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong> får disponera hela det ingående överföringsbeloppet då detta understiger 3% av<br />

föregående års tilldelning 44 935 tkr enl regleringsbrevet.<br />

Anslaget är räntebärande.<br />

Jag intygar att årsredovisnignen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader,<br />

intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.<br />

Stockholm den 22 februari 2013<br />

Lena Rahoult, museichef<br />

Foto: Emma FrEdriksson


Foto: Emma FrEdriksson

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!