FÖRESKRIFT Leverans av handlingar till arkivverket - Arkistolaitos

arkisto.fi

FÖRESKRIFT Leverans av handlingar till arkivverket - Arkistolaitos

Bild-, film- och ljudinspelningar skall överföras i ett sådant skick och en sådan ordning att deras

ursprungliga informationsinnehåll och källvärde inte förändras eller förstörs under leveransen.

2.3 Märkning av sekretessbelagda handlingar

Enligt 25 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet skall en anteckning om sekretess

göras i en handling som är sekretessbelagd. Av anteckningen skall framgå till vilka delar

handlingen är sekretessbelagd och vilken föreskrift (lagen om offentlighet eller en speciallag) eller

annan bestämmelse sekretessen grundar sig på. Sekretesstidens längd eller tidpunkten då

sekretessen upphör skall också anges. Den överförande myndigheten skall göra en anteckning om

sekretess på varje volym (kartong, band e.d.) som innehåller sekretessbelagda handlingar, på den

enskilda arkivenheten samt vid behov på en enskild handling. Ifall en och samma volym innehåller

både offentliga och sekretessbelagda handlingar skall även detta antecknas på volymen.

Finansministeriet gav 18.8.2000 ut en datasäkerhetsanvisning om hanteringen av statens

datamaterial, Valtionhallinnon tietoaineistojen käsittelyn tietoturvallisuusohje, (FM 5/01/2000,

Ledningsgruppen för datasäkerheten inom statsförvaltningen, VAHTI 2/2000). Här ges anvisningar

om säkerhetsklassificeringen av sekretessbelagda uppgifter och handlingar samt om de anteckningar

som bör göras i dessa.

7

More magazines by this user
Similar magazines